Firma Karaya GROUP, a.s. IČO 46970622


Karaya GROUP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Karaya GROUP, a.s. (46970622) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1992 a je stále aktivní. Karaya GROUP, a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Karaya GROUP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Karaya GROUP, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Karaya GROUP, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Karaya GROUP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Karaya GROUP, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 900
IČO (identifikační číslo osoby) 46970622
Jméno Karaya GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.1992
Valná hromada společnosti schválila dne 11.4.2017 toto rozhodnutí: 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Karaya GROUP, a.s., IČ: 469 70 622, se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 900 (dále jen Společnost) je pan Ing. Drahoslav Husa , datum narození 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řá dné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze se znamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 7.3.2017 (sedmého března roku dva tisíce sedmnáct) s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hrom ady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem: 98.783 ks (slovy: devad esáti osmi tisíc sedmi set osmdesáti tří kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 92,70 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 92,70 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Ing. Drahoslav Husa je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykona t právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamži ku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 330,- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých). Přiměřenost hodnoty prot iplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 381-20/2016 ze dne 30.12.2016 (třicátého prosince roku dva tisíce šestnáct), který vypracoval Ing. Libor Buček, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky , se sídlem: Trávník 2083, 68603 Staré Město. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.9.2016 (třicátého září roku dva tisíce šestnáct). Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 381-20/2016 je uvedeno následující: Účelem tohoto posudk u je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, Ing. Drahoslav Husa, datum narození 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností Karaya GROUP, a. s., se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, IČ 469 70 622, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. září 2016. Při zvážení všech předpokladů v posudku obsažených stanovuji k datu ocenění jednotkovou cenu akcie společnosti Karaya GROUP, a.s. na částku: 330,- Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) za 1 akcii v nominální hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) a prohlašuji, že výše protiplnění poskytované hlavním akcionářem při nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 376 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je přiměřené hodnotě účastnick ého cenného papíru. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín pře dložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 605 247 660 nebo +420 605 247 680. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, ne jpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požad avek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín předložení akcií je možné p ředem dojednat se Společností na tel. +420 605 247 660 nebo +420 605 247 680. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů , bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 13.4.2017 - 20.12.2017
Řádná valná hromada společnosti Karaya GROUP, a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 14.6.2016 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 2.664.100,- Kč (dva miliony šest set še desát čtyři tisíc jedno sto korun českých), z původní výše 2.664.100,- Kč,- Kč (dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých) na novou výši 5.328.200,- Kč (pět milionů tři sta dvacet osm tisíc dvě stě korun českých). Upisování akcií na d tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 53.282 ks (padesát tři tisíc dvě stě osmdesát dva kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (padesát korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. 16 odst. 16.1. stanov společnosti, akcionáři při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ustanovení § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obcho dních korporacích (dále jen ZOK) přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy bude oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, oznámeno způsob em stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno toto oznámení obsahující informace dle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK, zveřejnit na internetových stránkách společnosti a rovněž v Ob chodním věstníku bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) je akcionář oprávněn upsat 1 (jednu) novou akcii ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatil i emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů nových akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů nových akcií vůči celkovému počtu kusů nových akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen určení zájemci). Takto vypočtené číslo určující počet akcií, které může určený zájemce ve druhém kole upsat, se zaokrouhluje na celé číslo směrem dol ů. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v sídle společnosti na adrese: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 50,- Kč (padesát korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičem ž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracov ních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 4200169159/6800, vedený u SBERBANK CZ, a.s. 15.6.2016 - 27.7.2016
Valná hromada společnosti Karaya GROUP, a.s. rozhodla dne 18.6.2015 o snížení základního kapitálu z následujícího důvodu a za následujícím účelem: Část vlastních zdrojů ze základního kapitálu bude užita na úhradu ztráty společnosti a část vlastních zdrojů ze základního kapitálu bude převedena do ostatních kapitálových fondů, čímž se zvýší flexibilita společnosti v nakládání s vlastními zdroji, ať už k budoucímu vyplácení plnění akcionářům, k financování vlastní činnosti či k úhradě případné budoucí ztráty . Při přijetí tohoto rozhodnutí nedojde k žádné výplatě plnění akcionářům. Nižší základní kapitál dále umožní společnosti optimalizovat náklady. Společnost rozhoduje o snížení základního kapitálu z částky 53.282.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů dvě st ě osmdesát dva tisíc korun českých) o částku 50.617.900,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmnáct tisíc devět set korun českých) na částku 2.664.100,- Kč (slovy: dva miliony šest set šedesát čtyři tisíc sto korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcí poměrně u všech akcií společnosti z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) o částku 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých) na částku 50, Kč (slovy: padesát korun českých) za 1ks akcie. Snížení jme novité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. Akcionáři jsou povinni předložit akcie za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dní od provedení zápisu snížení základního ka pitálu v obchodním rejstříku. S částkou 50.617.900,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmnáct tisíc devět set korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu se naloží takto: Částka 27.289.234,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých) se použije na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Částka 23.328.666,- Kč (slovy: dvacet tři milionů tři sta dvacet osm tisíc šest set šedesát šest korun českých) se účetně převede do ostatních kapitálový ch fondů společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům společnosti nevyplácí žádné peněžité plnění. 3.7.2015 - 26.11.2015
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 14.3.1997. 27.11.1997 - 26.11.2015
Ke dni 6.4.1995 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění. 6.4.1995 - 26.11.2015
Ke dni 14.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl. 15. 14.2.1995 - 26.11.2015
Ke dni 7.4.1994 byly předloženy upravené stanovy společnosti v čl. 15,23. 12.5.1994 - 26.11.2015
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Zemědělské stavby Znojmo s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 20.8.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.9.1992
Dozorčí rada: Bohumil Achrer, Znojmo, Vavčurova 3A Ing. Ctibor Všetečka, Znojmo, r. Svobodové 4 Vladimír Felinger, Znojmo, Na vinici 7 Ing. Lubomír Vašík, Znojmo, Gagarinova 88 1.9.1992 - 12.5.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.9.1992 - 6.4.1995
Toto základní jmění je rozděleno na 53.282 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.9.1992 - 23.2.1996
Základní jmění společnosti činí 53,282.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném přivatizačním projektu státního podniku Zemědělské stavby Znojmo s.p. 1.9.1992 - 26.11.2015

Aktuální kontaktní údaje Karaya GROUP, a.s.

Kapitál Karaya GROUP, a.s.

zakladni jmění 5 328 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.7.2016
zakladni jmění 2 664 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2015 - 27.7.2016
zakladni jmění 53 282 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.1996 - 26.11.2015

Akcie Karaya GROUP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 Kč 106 564 27.7.2016
Akcie na jméno 50 Kč 53 282 26.11.2015 - 27.7.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 53 282 3.7.2015 - 26.11.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 53 282 22.10.2003 - 3.7.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 53 282 20.2.2003 - 22.10.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 53 282 23.2.1996 - 20.2.2003

Sídlo Karaya GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dobšická 3579/15 , Znojmo 669 02 7.7.2015
Adresa Dobšická 3579/15 , Znojmo 669 02 15.5.2006 - 7.7.2015
Adresa Dobšická 3579/15 , Znojmo 669 02 10.4.2006 - 15.5.2006
Adresa Dobšická 3579/15 , Znojmo 669 02 23.1.2001 - 10.4.2006
Adresa Dobšická 3579/15 , Znojmo 669 02 1.9.1992 - 23.1.2001

Předmět podnikání Karaya GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.2.2012
Opravy silničních vozidel 7.10.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.10.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.10.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 7.10.2010 - 14.2.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.1.2001 - 7.10.2010
prodej jedů, žíravin a pesticidů 17.8.2000 - 10.4.2006
prodej drogistického zboží 17.8.2000 - 10.4.2006
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.8.2000 - 7.10.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 17.8.2000 - 7.10.2010
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 27.11.1997 - 10.4.2006
zednictví 27.11.1997 - 10.4.2006
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 27.11.1997 - 10.4.2006
truhlářství 27.11.1997 - 10.4.2006
malířské práce 27.11.1997 - 10.4.2006
obkladačské práce 27.11.1997 - 10.4.2006
sklenářské práce 27.11.1997 - 10.4.2006
klempířství 27.11.1997 - 10.4.2006
zámečnictví 27.11.1997 - 10.4.2006
silniční motorová doprava osobní 27.11.1997 - 10.4.2006
vodoinstalatérství 27.11.1997 - 10.4.2006
topenářství 27.11.1997 - 10.4.2006
výroba cementového zboží a umělého kamene 27.11.1997 - 7.10.2010
opravy motorových vozidel 27.11.1997 - 7.10.2010
silniční motorová doprava nákladní 27.11.1997 - 7.10.2010
zprostředkovatelská činnost 27.11.1997 - 7.10.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.11.1997 - 7.10.2010
l6) zprostředkovatelská činnost 23.2.1996 - 27.11.1997
17) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.2.1996 - 27.11.1997
1) dodávky stavebních a montážních prací 2) stavební a nadstavební práce při hospodářskotechnických úpravách pozemků rekultivzce a zúrodňování pozemků 3) pomocná technologická stavební výroba pro realizaci stavebně montážní činnosti 4) opravy a údržba strojů a mechanizace 5) montáž a opravy elektrických zařízení 6) výroba stavebních hmot a dílců, klempířská výroba, kovovýroba, výroba elektrických rozvaděčů 7) neveřejná nákladní doprava 1.9.1992 - 27.11.1997
8) technická revize energetických a zdvihacích zařízení, vysokotlakých nádob, zkušebnictví 9) projektová a inženýrská činnost 10)geodetická činnost 11)obchodní činnost 12)zahraničně obchodní činnost na základě platných právních předpisů 13)vzdělávání a příprava pracovníků ve vybraných profesích 14)poskytování prací a služeb výpočetní techniky 15)poskytování prací a služeb pro organizace, orgány státní správy a občany 1.9.1992 - 27.11.1997

vedení firmy Karaya GROUP, a.s.

Statutární orgán Karaya GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují samostatně předseda a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 20.2.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 27.11.1997 - 20.2.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda či místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda či místopředseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti a svému vypsanému jménu připojí svůj podpis. 6.4.1995 - 27.11.1997
místopředseda představenstva Miroslava Husová 10.3.2017
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
předseda představenstva Drahoslav Husa 11.10.2017
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
člen představenstva František Bogdalík 1.9.1992 - 12.5.1994
Adresa: Horova 2713/7 , Znojmo 669 02
člen představenstva Otto Hentschel 1.9.1992 - 12.5.1994
Adresa: Pražská , sídl. 6E , 669 02 Znojmo Česká republika
člen představenstva Josef Polma 1.9.1992 - 12.5.1994
Adresa: Gagarinova 2524/15 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Luboš Texl 12.5.1994 - 14.2.1995
Adresa: Pražská 1539/7 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Antonín Chlupáč 1.9.1992 - 6.4.1995
Adresa: Jindřicha Hořejšího 2687/18 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ludmila Erhartová 1.9.1992 - 6.4.1995
Adresa: Pod Soudním vrchem 2694/11 , Znojmo 669 02
člen představenstva Otto Hentschel 14.2.1995 - 6.4.1995
Adresa: Pražská, Sídliště 6 E , 669 02 Znojmo Česká republika
člen představenstva František Bogdalík 14.2.1995 - 6.4.1995
Adresa: Horova 2713/7 , Znojmo 669 02
člen představenstva Josef Polma 14.2.1995 - 6.4.1995
Adresa: Gagarinova 2524/15 , Znojmo 669 02
člen představenstva Josef Husa 6.4.1995 - 23.2.1996
Adresa: Pražská 1540/9 , Znojmo 669 02
předseda představenstva ing. Drahoslav Husa 6.4.1995 - 23.1.1997
Adresa: MUDr. Jánského 14 , Znojmo Česká republika
místopředseda představenstva Zbyšek Dřevojan 6.4.1995 - 23.1.1997
Adresa: Pražská 1657/31 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Luděk Klement 23.2.1996 - 23.1.1997
Adresa: Smetanova 2301/6 , Znojmo 669 02
předseda představenstva ing. Drahoslav Husa 23.1.1997 - 20.12.1999
Adresa: MUDr. Jánského 14 , Znojmo Česká republika
místopředseda představenstva Zbyšek Dřevojan 23.1.1997 - 20.12.1999
Adresa: Pražská 1657/31 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Luděk Klement 23.1.1997 - 20.12.1999
Adresa: Smetanova 2301/6 , Znojmo 669 02
člen představenstva Zbyšek Dřevojan 20.12.1999 - 17.8.2000
Adresa: Pražská 1657/31 , Znojmo 669 02
předseda představenstva ing. Drahoslav Husa 20.12.1999 - 17.8.2000
Adresa: Dobšická 2296/4 , Znojmo 669 02
předseda představenstva ing. Drahoslav Husa 17.8.2000 - 23.1.2001
Adresa: Dobšická 2296/4 , Znojmo 669 02
místopředseda představenstva Ing. Luděk Klement 20.12.1999 - 7.3.2002
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Smetanova 2301/6 , Znojmo 669 02
člen představenstva Mgr. Jiří Moravec 17.8.2000 - 7.3.2002
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Na Rejdišti 605/2 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Miroslava Husová 23.1.2001 - 7.3.2002
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
předseda Ing. Luděk Klement 7.3.2002 - 20.2.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Smetanova 2301/6 , Znojmo 669 02
místopředsedkyně představenstva Miroslava Husová 7.3.2002 - 20.2.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
člen Ing. Drahoslav Husa 7.3.2002 - 20.2.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Dobšická 2296/4 , Znojmo 669 02
předseda Ing. Luděk Klement 20.2.2003 - 10.9.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: 378 , Znojmo 671 81
člen Ing. Drahoslav Husa 20.2.2003 - 14.4.2005
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: Pražská-sídliště 2424 , 669 02 Znojmo Česká republika
předseda Ing. Luděk Klement 10.9.2003 - 14.4.2005
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: 370 , Znojmo 671 81
místopředseda představenstva Miroslava Husová 7.3.2002 - 8.10.2010
Vznik členství 10.8.2001
Zánik členství 25.8.2010
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 25.8.2010
Adresa: Pražská-sídliště 2424 , 669 02 Znojmo Česká republika
předseda představenstva Ing. Drahoslav Husa 14.4.2005 - 8.10.2010
Vznik funkce 12.10.2004
Zánik funkce 25.8.2010
Adresa: Pražská-sídliště 2424 , 669 02 Znojmo Česká republika
člen představenstva Josef Husa 14.4.2005 - 8.10.2010
Vznik funkce 12.10.2004
Zánik funkce 25.8.2010
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
předseda představenstva Ing. Drahoslav Husa 8.10.2010 - 16.2.2012
Vznik členství 25.8.2010
Vznik funkce 25.8.2010
Adresa: Pražská-sídliště 2424 , 669 02 Znojmo Česká republika
místopředseda představenstva Miroslava Husová 8.10.2010 - 16.2.2012
Vznik členství 25.8.2010
Vznik funkce 25.8.2010
Adresa: Pražská-sídliště 2424 , 669 02 Znojmo Česká republika
člen představenstva Josef Husa 8.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 7.11.2012
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
předseda představenstva Ing. Drahoslav Husa 16.2.2012 - 26.3.2013
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 7.11.2012
Vznik funkce 25.8.2010
Zánik funkce 7.11.2012
Adresa: Pražská 1540/9 , Znojmo 669 02
místopředseda představenstva Miroslava Husová 16.2.2012 - 26.3.2013
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 7.11.2012
Vznik funkce 25.8.2010
Zánik funkce 7.11.2012
Adresa: Pražská 1540/9 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Drahoslav Husa 26.3.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 7.11.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Pražská sídl. 2424/9 , Znojmo 669 02
místopředseda představenstva Miroslava Husová 26.3.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 7.11.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Pražská sídl. 2424/9 , Znojmo 669 02
člen představenstva Josef Husa 26.3.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 18.6.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Do Dolin 292 , Kuchařovice 669 02
místopředseda představenstva Miroslava Husová 3.7.2015 - 10.3.2017
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Pražská sídl. 2424/9 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Drahoslav Husa 3.7.2015 - 11.10.2017
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Pražská sídl. 2424/9 , Znojmo 669 02

Dozorčí rada Karaya GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jaroslav Poláček 3.7.2015
Vznik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Zahradní 144 , Plaveč 671 32
Jméno Bohumil Achrer 12.5.1994 - 6.4.1995
Adresa: Vančurova 2544/3 , Znojmo 669 02
Jméno Ing. Ctibor Všetečka 12.5.1994 - 6.4.1995
Adresa: R. Svobodové 4 , 669 02 Znojmo Česká republika
Jméno Vladimír Felinger 12.5.1994 - 6.4.1995
Adresa: Na Vinici 2635/7 , Znojmo 669 02
členka Jana Dřevojanová 6.4.1995 - 23.2.1996
Adresa: Pražská 1657/31 , Znojmo 669 02
členka Miroslava Husová 6.4.1995 - 23.1.1997
Adresa: MUDr. Jánského 14 , Znojmo Česká republika
člen Josef Husa 23.2.1996 - 23.1.1997
Adresa: Pražská 1540/9 , Znojmo 669 02
člen Jaroslav Poláček 11.7.1996 - 23.1.1997
Adresa: Zahradní 144 , Plaveč 671 32
členka Miroslava Husová 23.1.1997 - 17.8.2000
Adresa: MUDr. Jánského 14 , Znojmo Česká republika
člen Josef Husa 23.1.1997 - 17.8.2000
Adresa: Pražská 1540/9 , Znojmo 669 02
člen Jaroslav Poláček 23.1.1997 - 23.1.2001
Adresa: Zahradní 144 , Plaveč 671 32
členka Drahomíra Škrháková 17.8.2000 - 23.1.2001
Adresa: Za Školkou 291 , Dobšice 671 82
člen Ing. Jiří Slezák 17.8.2000 - 7.3.2002
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Palackého 1200/11 , Znojmo 669 02
člen Hana Klementová 23.1.2001 - 7.3.2002
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Smetanova 2301/6 , Znojmo 669 02
členka Hana Klementová 7.3.2002 - 20.2.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: Smetanova 2301/6 , Znojmo 669 02
členka Hana Klementová 20.2.2003 - 10.9.2003
Vznik funkce 16.8.2001
Adresa: 378 , Znojmo 671 81
člen Ing. Jiří Slezák 7.3.2002 - 14.4.2005
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: Palackého 1200/11 , Znojmo 669 02
členka Hana Klementová 10.9.2003 - 14.4.2005
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: 370 , Znojmo 671 81
člen Ing. Václav Vavřina 23.1.2001 - 10.4.2006
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Vrchlického 1017/4 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Jindřich Wossala 14.4.2005 - 10.4.2006
Vznik funkce 12.10.2004
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: 156 , Strachotice 671 29
člen dozorčí rady Miroslav Pokorný 14.4.2005 - 10.4.2006
Vznik funkce 12.10.2004
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Husova 77/54 , Miroslav 671 72
člen dozorčí rady Ing. Josef Liďák 10.4.2006 - 8.10.2008
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 12.8.2008
Adresa: Vinohrady 3430/2 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Jaroslav Poláček 10.4.2006 - 8.10.2010
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 25.8.2010
Adresa: Zahradní 144 , Plaveč 671 32
člen dozorčí rady Martina Vyskočilová 10.4.2006 - 8.10.2010
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 25.8.2010
Adresa: Vinohrady 303 , Suchohrdly 669 02
člen dozorčí rady Věra Kostíková 8.10.2008 - 8.10.2010
Vznik členství 12.8.2008
Zánik členství 25.8.2010
Adresa: Vančurova 2504/12 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Jaroslav Poláček 8.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 7.11.2012
Adresa: Zahradní 144 , Plaveč 671 32
člen dozorčí rady Martina Vyskočilová 8.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 7.11.2012
Adresa: Vinohrady 303 , Suchohrdly 669 02
člen dozorčí rady Eva Kavanová 8.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 25.8.2010
Zánik členství 7.11.2012
Adresa: 157 , Citonice 671 01
člen dozorčí rady Jaroslav Poláček 26.3.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 18.6.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Zahradní 144 , Plaveč 671 32
člen dozorčí rady Martina Vyskočilová 26.3.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 18.6.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Vinohrady 303 , Suchohrdly 669 02
člen dozorčí rady Eva Kavanová 26.3.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 18.6.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: 157 , Citonice 671 01

Sbírka Listin Karaya GROUP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 900/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.11.2015 1.12.2015 5
B 900/SL 81 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Brně 4.5.2015 3.7.2015 9.7.2015 4
B 900/SL 80 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2014 Krajský soud v Brně 31.3.2015 3.7.2015 9.7.2015 4
B 900/SL 79 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 1.4.2015 3.7.2015 9.7.2015 4
B 900/SL 78 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 4.5.2015 3.7.2015 9.7.2015 2
B 900/SL 75 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 1.4.2015 3.7.2015 9.7.2015 2
B 900/SL 74 notářský zápis [NZ 150/2015] Krajský soud v Brně 18.6.2015 3.7.2015 15
B 900/SL 72 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 3.6.2014 29.8.2014 6.11.2014 2
B 900/SL 71 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 3.6.2014 29.8.2014 6.11.2014 2
B 900/SL 70 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 3.6.2014 29.8.2014 6.11.2014 6
B 900/SL 69 zpráva auditora 2013 Krajský soud v Brně 6.6.2014 29.8.2014 6.11.2014 4
B 900/SL 68 zpráva auditora Krajský soud v Brně 14.8.2013 25.6.2014 2.7.2014 4
B 900/SL 67 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.5.2013 25.6.2014 2.7.2014 2
B 900/SL 66 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 29.5.2013 25.6.2014 2.7.2014 2
B 900/SL 65 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 29.5.2013 25.6.2014 2.7.2014 6
B 900/SL 64 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 29.8.2013 25.6.2014 2.7.2014 4
B 900/SL 63 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 24.9.2012 4.4.2013 10.4.2013 4
B 900/SL 62 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 4.4.2013 10.4.2013 2
B 900/SL 61 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 4.4.2013 10.4.2013 6
B 900/SL 60 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 4.4.2013 10.4.2013 2
B 900/SL 59 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 4.4.2013 10.4.2013 4
B 900/SL 58 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 7.11.2012 25.3.2013 28.3.2013 17
B 900/SL 57 ostatní zápis z jednání členů představenstva Krajský soud v Brně 7.11.2012 25.3.2012 28.3.2013 2
B 900/SL 56 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 4.10.2011 6.2.2012 4
B 900/SL 55 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 13.5.2011 6.2.2012 6
B 900/SL 54 účetní závěrka -výkaz 2010 Krajský soud v Brně 13.5.2011 6.2.2012 2
B 900/SL 53 účetní závěrka -rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 13.5.2011 6.2.2012 4
B 900/SL 52 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 6.2.2012 2
B 900/SL 51 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 6.2.2012 4
B 900/SL 50 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2011 6.2.2012 6
B 900/SL 49 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 6.2.2012 2
B 900/SL 48 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 6.2.2012 4
B 900/SL 47 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 21.6.2010 6.2.2012 2
B 900/SL 46 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 28.6.2009 6.2.2012 3
B 900/SL 45 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 1.6.2009 6.2.2012 6
B 900/SL 44 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 31.12.2008 6.2.2012 2
B 900/SL 43 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 31.12.2008 6.2.2012 4
B 900/SL 42 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 21.6.2010 6.2.2012 2
B 900/SL 41 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 2
B 900/SL 40 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 2
B 900/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 2
B 900/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 2
B 900/SL 37 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 2
B 900/SL 36 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 2
B 900/SL 35 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 4
B 900/SL 34 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.8.2010 15.10.2010 17
B 900/SL 33 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 1.9.2008 15.12.2008 3
B 900/SL 32 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.12.2008 6
B 900/SL 31 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.12.2008 2
B 900/SL 30 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 2.6.2008 15.12.2008 4
B 900/SL 29 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 14.7.2008 15.12.2008 3
B 900/SL 28 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.8.2008 17.10.2008 2
B 900/SL 27 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 12.8.2008 17.10.2008 6
B 900/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 20.7.2007 31.10.2007 19
B 900/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.7.2003 3.11.2003 6
B 900/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.8.2002 21.3.2003 13
B 900/SL 8 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 21.6.2002 1.8.2002 9
B 900/SL 7 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 10.8.2001 14.3.2002 6
B 900/SL 6 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 26.4.2001 18.9.2001 31
B 900/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.11.1999 6.3.2001 3
B 900/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.3.2001 13
B 900/SL 3 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 6.10.2000 6.3.2001 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Karaya GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46970622
Jméno Karaya GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Znojmo
Vznik první živnosti: 22.4.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 4

Sídlo Karaya GROUP, a.s.

Živnosti a provozovny Karaya GROUP, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1006393081
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 22.4.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1006393081
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 4.8.1993

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1006393081
Druh provozovny stánek
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 23.5.1995

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2000

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1992
Zánik oprávnění 21.8.2001

Živnost č. 6 Obkladačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 22.12.2000

Živnost č. 7 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 3.7.1997

Živnost č. 8 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 9 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 14.12.2000

Živnost č. 11 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 12 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 13 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 14.12.2000

Živnost č. 14 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 3.9.1997

Živnost č. 15 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 3.9.1997

Živnost č. 16 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 17 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Malířské práce.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 20 Sklenářské práce.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 21 Zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba cementového zboží a umělého kamene.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1995
Zánik oprávnění 5.3.2005

Živnost č. 24 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1997
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 25 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1997
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 26 Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1997
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 27 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 14.12.2001

Živnost č. 28 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 29 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 30 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 11.12.2000

Živnost č. 31 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 32 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1998
Zánik oprávnění 9.6.2007

Živnost č. 34 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1998
Zánik oprávnění 11.12.2000

Živnost č. 35 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1998
Zánik oprávnění 22.2.2001

Živnost č. 37 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Karaya GROUP, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Drahoslav Husa
Člen statutárního orgánu Miroslava Husová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Karaya GROUP, a.s.

IČO: 46970622
Firma: Karaya GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Znojmo
Základní územní jednotka: Znojmo
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1992

Sídlo Karaya GROUP, a.s.

Sídlo: Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image