Firma JUB akciová společnost IČO 00511447


JUB akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JUB akciová společnost (00511447) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykova 265, Milevsko 399 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1991 a je stále aktivní. JUB akciová společnost má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o JUB akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JUB akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o JUB akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro JUB akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JUB akciová společnost

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 50
IČO (identifikační číslo osoby) 00511447
Jméno JUB akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.1.1991
Účastník při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odstavce 1) zákona o obchodních korporacích rozhodl takto: Snižuje základní kapitál společnosti JUB akciová společnost ze stávající částky 46.650.680,- Kč (slovy : čtyřicet šest milionů še st set padesát tisíc šest set osmdesát korun českých ) na částku 28.434.060,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů čtyři sta třicet čtyři tisíce šedesát korun českých), to je o částku 18.216.620,-- Kč (slovy : osmnáct milionů dvě stě šestnáct tisíc šest set dva cet korun českých) , a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě tak, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií se snižuje z částky 6.940,--Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých ) na částku 4.230,-- Kč ( slovy: čtyři tisíce dvě stě třicet korun českých ), to je o částku 2.710,-- Kč ( slovy : dva tisíce sedm set deset korun českých), důvodem a účelem navrhovaného dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je vyplacení finanč ních prostředků jedinému akcionáři, vzhledem dostatečné výši volných finančních prostředků společnosti, s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto celá částka ve výši 18.216.620,-- ( slovy : osmnáct milionů dvě stě šestnáct ti síc šest set dvacet korun českých ), bude vyplacena jedinému akcionáři, stanoví lhůtu 10 (slovy: deset) dnů k předložení listinných akcií společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty, která počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 28.6.2019
Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodl takto: - snižuje se základní kapitál společnosti JUB akciová společnost ze stávající částky 67.220.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na částku 46.650.680,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů šest set padesát tisíc šest set o smdesát korun českých), to je o částku 20.569.320,- Kč (slovy: dvacet milionů pět set šedesát devět tisíc tři sta dvacet korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě tak, že jmenovit á hodnota dosavadních akcií se snižuje z částky 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na částku 6.490,- Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), to je o částku 3.060,- Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), to je o částku 3.060,- Kč (slovy: tři tisíce šedesát korun českých), - důvodem a účelem navrhovaného dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada ztráty společnosti a dále převedení - vyplacení části finančních prostředků jedinému akcionáři, - s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: částka ve výši 6.547.808,06 Kč (slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc osm set osm korun českých a šest haléřů) bude použita k úhradě ztrát společnosti z minulých let a dál e částka 14.021.511,94 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet jeden tisíc pět set jedenáct korun českých a devadesát čtyři haléře) bude vyplacena jedinému akcionáři, stanoví lhůtu 10 (slovy: deset) dnů k předložení listinných akcií společnosti za účelem vyznač ení snížení jejich jmenovité hodnoty, která počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.11.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti: Rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti JUB akciová společnost ze dne 3.4.2003 dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: l. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,850.000,- Kč (slovy: patnáctmiliónůosmsetpadesáttisíc korun českých), tedy ze současných 51,370.000,- Kč na 67,220.000,- Kč upsáním nových akcií, když upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií - upsáno bude 1.585 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) v listinné podobě, emisní kurz akcií je 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a je tedy roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře, kdy jediný akcionář upíše všechny nové akcie v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo k úpisu akcií může akcionář vykonat v sídle společnosti, v Milevsku, Masarykova 265, v pracovních dnech od 8 hodin do 15 hodin, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen písemným oznámením doručeným akcionáři. 4. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, kterým je JUB kemična Industrija d.d., se sídlem 1262 Dol pri Ljubljani 28, Slovenija, a to ve výši této pohledávky v částce 15,850.000,- (slovy: patnáctmiliónůosmsetpadesáttisíc korun českých) vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to smlouvou o započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 5. Tu část emisního kurzu nové emitovaných akcií, která nebude zaplacena započtením pohledávky, je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi jediným akcionářem a společností na účet vedený u Komerční banky a.s., pobočka Milevsko, č. ú. 7505-271/0100. 24.6.2003 - 15.8.2003
1.člen dozorčí rady: František Šach, bytem Milevsko, Sadová 1016 10.6.1994 - 31.7.1997
2.člen dozorčí rady: Zlatka Sevšek, bytem Hladilniška Pot 3A Ljubljana-Polje, Slovinsko 10.6.1994 - 31.7.1997
3.člen dozorčí rady: Miloslav Mácha, Okrouhlá 33, Písek - - Branice 10.6.1994 - 31.7.1997
Akciová společnost byla založena jednorázově dohodou zakladatelských organizací státního podniku ZVVZ Milevsko, zast. ing. Stanislavem Kázeckým, CSc, pověřeným řízením státního podniku BEŽIGRAD Ljubljana, zast. ředitelem Francem Žitnikem a schválením stanov společnosti ze dne 9.11.1990. 21.1.1991
Povolení k založení podniku se zahraniční účastí majetkovou bylo uděleno FMF rozhodnutím ze dne 20.11.1990, č.j. XI/2-25 844/90, poř. č. 01226. Zakladatelská smlouva, stanovy společnosti a doklady o splacení celého základního kapitálu v poměru 1:1 byly připojeny. Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. 21.1.1991
Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kčs, slovy jedenmilionkorun čsl., z toho je vloženo 500.000,- Kčs v československých korunách a zbytek v DEM podle platného kurzu Státní banky československé v době splacení / 27.428 DEM /. Bylo vydáno 100 kusů akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčs. 21.1.1991 - 26.6.1992
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému názvu společnosti, nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis jedenz členů představenstva. 21.1.1991 - 31.7.1997

Aktuální kontaktní údaje JUB akciová společnost

Kapitál JUB akciová společnost

zakladni jmění 28 434 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.2019
zakladni jmění 46 650 700 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.2014 - 28.6.2019
zakladni jmění 67 220 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.8.2003 - 24.11.2014
zakladni jmění 51 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.2000 - 15.8.2003
zakladni jmění 24 170 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.1998 - 18.10.2000
zakladni jmění 5 170 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.7.1997 - 18.12.1998

Akcie JUB akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 230 Kč 6 722 28.6.2019
Kmenové akcie na jméno 6 940 Kč 6 722 24.11.2014 - 28.6.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 722 15.8.2003 - 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 137 18.10.2000 - 15.8.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 417 18.12.1998 - 18.10.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 517 31.7.1997 - 18.12.1998

Sídlo JUB akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykova 265 , Milevsko 399 01 8.12.2016
Adresa Masarykova 265 , Milevsko 399 01 10.6.1994 - 8.12.2016
Adresa Sažinova 888 , Milevsko 399 01 21.1.1991 - 10.6.1994

Předmět podnikání JUB akciová společnost

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
zednictví 24.6.2003
velkoobchod 24.6.2003 - 21.1.2009
specializovaný maloobchod 24.6.2003 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 24.6.2003 - 21.1.2009
zprostředkování obchodu 24.6.2003 - 21.1.2009
1.Provádění bytových a občanských staveb 10.6.1994 - 24.6.2003
2.Provádění průmyslových staveb 10.6.1994 - 24.6.2003
3.Zprostředkovatelská činnost 10.6.1994 - 24.6.2003
4.Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.6.1994 - 21.1.2009
3./ V oblasti vlastí obchodní činnosti tuzemské i zahraniční se jedná zejmé na o: - koupi a prodej zboží a služeb stavebního, strojírenského, zemědělského, potravinářského a spotřebního charakteru. 14.5.1991 - 10.6.1994
4./ V oblasti poradenské činnosti se jedná zejména o: - konzultační a poradenské služby na úseku tvorby a ochrany životního prostředí, stavebnictví a vzduchotechniky - konzultační a poradenské služby v oblasti majetkové, projektové a investo rské přípravy, včetně oceňování majetku - poradenské a konzultační služby v souvisejících a navazujících činnostech . 14.5.1991 - 10.6.1994
5./ V oblasti zprostředkovatelské činnosti se jedná zejména o: - zprostředkování služeb cestovního ruchu a dopravy - zprostředkování majetkových, projekčních, investorských a dodavatelských prací a služeb v oblasti stavebnictví a strojírenství - zprostředkování obchodních činností se zbožím a službami. 14.5.1991 - 10.6.1994
6./ V oblasti lízinku se jedná zejména o: - pronajímání mechanismů a výrobků strojírenského a stavebního charakteru. 14.5.1991 - 10.6.1994
1./ V oblasti stavebnictví a vzduchotechniky se jedná zejména o: - rekonstrukce a adaptace stavebního charakteru včetně projektování a vybavení interiérů těchto objektů, - údržba průmyslových podniků a provozoven správních budov, rekreací a byto vých objrktů, - adaptace památkových objektů, - nová výstavba menších objektů - provádění všech řemeslnických a zednických prací 14.5.1991 - 10.6.1994
- nákup a prodej dílů, materiálů a výrobků stavebního charakteru včetně obo ru 429 - vzduchotechnická zařízení s výše uvedeným s předmětem podnikání souvisejících. Předmět činnosti bude souborem stavebních prací prováděných v tuzemsku i za hraničí a může být kompletován podle potřeby vzduchotechnických zařízení. 14.5.1991 - 10.6.1994
2./ V oblasti cestovního ruchu jde o provozování služeb cestovní kanceláře, zejména o: - zajišťování podnikových rekreací ruzemských i zahraničních, - tuzemské i zahraniční krátkodobé zájezdy, - zájezdy žáků a mládeže, - lyžařské výcvikové kurzy škol, - školy v přírodě, - ubytování. 14.5.1991 - 10.6.1994
Předmět činnosti: 1.V oblasti stavebnictví a vzduchotechniky se jedná zejména o: -rekonstrukce a adaptace stavebního charakteru včetně projektování v rámci uděleného povolení a vybavení interiérů těchto objektů -údržba průmyslových podniků a provozoven, správních budov, rekreačních a obytných objektů -adaptace památkových objektů -novou výstavbu menších objektů -provádění všech řemeslnických a zedniských prací 21.1.1991 - 14.5.1991
-nákup a prodej dílů, částí, materiálů a výrobků stavebního charakteru včetně oboru 429 - vzduchotechnická zařízení s výše uvedeným předmětem podnikání souvisejících. 21.1.1991 - 14.5.1991
Po předložení příslušného povolení bude sepsán soubor stavebních prací, kompletovaný podle potřeby vzduchotechnických zaŕízení pro provádění v tuzemsku i zahraničí. 21.1.1991 - 14.5.1991
2.V oblasti cestovního ruchu se jedná zejména: -zajišťování podnikových rekreací -krátkodobé zájezdy -zájezdy žáků a mládeže -lyžařské výcvikové kursy škol -školy v přírodě -ubytování 21.1.1991 - 14.5.1991
Po předložení příslušného povolení bude zapsána uvedená činnost i pro provádění v zahraničí, stejně jako činnosti navazující. 21.1.1991 - 14.5.1991

vedení firmy JUB akciová společnost

Statutární orgán JUB akciová společnost

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel se podepisuje za společnost tak, že k napsané obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 24.11.2014
Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému názvu společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis jeden z členů představenstva. 31.7.1997 - 24.11.2014
statutární ředitel Ing. Petr Hroch 24.11.2014
Vznik funkce 24.11.2014
Adresa: E. Destinové 1200 , Milevsko 399 01
ředitel ing. Vladimír Dušek 21.1.1991 - 10.6.1994
Adresa: B. Němcové 860 , Milevsko 399 01
N Franc Žitník 21.1.1991 - 10.6.1994
Adresa: Podmilščakova 24 , Ljubljana d.d. Česká republika
N ing. Tomáš Spurný 21.1.1991 - 10.6.1994
Adresa: Květnového vítězství 496/82 , Praha 149 00
N Jiří Netík 21.1.1991 - 10.6.1994
Adresa: Kolodějská 410 , Týn nad Vltavou 375 01
N Ing. Stanislav Kázecký Csc 21.1.1991 - 10.6.1994
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Stanislav Kázecký CSc. 10.6.1994 - 31.7.1997
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen představenstva Darij Velkavrh 31.7.1997 - 19.4.1999
Adresa: Slovinská republika
Lubljana, Ilirska 22, Slovinsko
člen představenstva Štefan Hoyer 10.6.1994 - 29.10.2009
Zánik členství 28.8.2009
Adresa: Sadarjeva 18 , Komenda, Slovinsko Česká republika
člen představenstva Vladimír Frece 10.6.1994 - 29.10.2009
Zánik členství 28.8.2009
Adresa: Zajelše 5 , Dol pri Ljubljani, Slovinsko Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr Hroch 29.10.2009 - 11.9.2014
Vznik členství 28.8.2009
Vznik funkce 28.8.2009
Adresa: E. Destinové 1200 , Milevsko 399 01
člen představenstva František Šach 19.4.1999 - 24.11.2014
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Sadová 1016 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Dominik Hanko 29.10.2009 - 24.11.2014
Vznik členství 28.8.2009
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Radimovická 1415/6 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Petr Hroch 11.9.2014 - 24.11.2014
Vznik členství 28.8.2009
Zánik členství 24.11.2014
Vznik funkce 28.8.2009
Zánik funkce 24.11.2014
Adresa: E. Destinové 1200 , Milevsko 399 01

Dozorčí rada JUB akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen Zlatka Sevšek 31.7.1997 - 29.7.2005
Adresa: Slovinská republika
Hladilniška Pot 3A, Ljubljana-Polje, Slovinsko
člen Martin Třeštík 31.7.1997 - 29.10.2009
Zánik členství 28.8.2009
Adresa: Písecké předměstí 1301 , Milevsko 399 01
člen Ludmila Hadáčková 31.7.1997 - 29.10.2009
Zánik členství 28.8.2009
Adresa: F. Kudláčka 1296 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Zlatka Zgonc 29.7.2005 - 29.10.2009
Zánik členství 28.8.2009
Adresa: Slovinská republika
Hladilniška Pot 3A, Ljubljana-Polje, Slovinsko
člen dozorčí rady Dragan Stajić 29.10.2009 - 25.7.2011
Vznik členství 28.8.2009
Zánik členství 19.4.2011
Adresa:
Kruševac, Nata Veljkovič 12, Srbsko
Jméno Anja Cipot-Pustatičnik 29.10.2009 - 29.5.2012
Vznik členství 28.8.2009
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Slovinská republika
Ljubljana, Hacetova ulica 015
člen dozorčí rady Mitja Cesar 29.10.2009 - 24.11.2014
Vznik členství 28.8.2009
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Slovinská republika
Mirna Peč,Goriška vas 016
člen dozorčí rady Sašo Kokalj 25.7.2011 - 24.11.2014
Vznik členství 19.4.2011
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Slovinská republika
Domžale, Aškerčeva ulica 40, SI-1230
Jméno Dragan Stajić 29.5.2012 - 24.11.2014
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Nata Veljković 12 , Kruševac Republika Srbsko

Sbírka Listin JUB akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 50/SL 24 výroční zpráva [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.2015 9.10.2015 22
B 50/SL 23 notářský zápis 238/2014 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 22.10.2014 5.11.2014 25.11.2014 30
B 50/SL 22 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2014 13.11.2014 46
B 50/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2012 30.7.2012 13
B 50/SL 19 ostatní Protokol z jed. 30 mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2012 30.5.2012 2
B 50/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2011 28.7.2011 2
B 50/SL 17 ostatní - Protok. z jednání 29. ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2011 28.7.2011 2
B 50/SL 16 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2011 15
B 50/SL 15 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2010 12
B 50/SL 14 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2009 14
B 50/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2009 4
B 50/SL 12 ostatní - protokol z jednání mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2009 3
B 50/SL 11 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2008 10
B 50/SL 10 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2007 10
B 50/SL 9 účetní závěrka - r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2006 36
B 50/SL 8 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2005 31
B 50/SL 7 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2005 29
B 50/SL 6 ostatní -Sml.o úpisu nových akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2003 27.8.2003 10
B 50/SL 5 notářský zápis 48/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.4.2003 11.6.2003 5
B 50/SL 4 ostatní -Seznam pohledávek Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 2
B 50/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2000 31.10.2000 13
B 50/SL 2 notářský zápis 214/97 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.1997 23.12.1998 19
B 50/SL 1 notářský zápis NZ 214/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.1997 18.11.1998 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JUB akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00511447
Jméno JUB akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Milevsko
Vznik první živnosti: 4.2.1993
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Sídlo JUB akciová společnost

Živnosti a provozovny JUB akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Jiřího z Poděbrad 2668, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1011763583
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykova 265, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1007586753
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 18.4.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Komerční 164, Nupaky 251 01
Identifikační číslo provozovny 1007586761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.8.2002

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.1997

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 13.2.2003

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 13.2.2003

Živnost č. 9 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1993
Zánik oprávnění 10.6.1994

Živnost č. 10 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 8.1.1997

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 8.1.1997
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JUB akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hroch

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JUB akciová společnost

IČO: 00511447
Firma: JUB akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Milevsko
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 21.12.1991

Sídlo JUB akciová společnost

Sídlo: Masarykova 265, Milevsko 399 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba bytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
tracking image