Firma JITONA a.s. IČO 18164439


JITONA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

JITONA a.s. (18164439) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Wilsonova 222/25, Soběslav 392 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 1991 a je stále aktivní. JITONA a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o JITONA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o JITONA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o JITONA a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro JITONA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JITONA a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1574
IČO (identifikační číslo osoby) 18164439
Jméno JITONA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.8.1991
V důsledku procesu rozdělení společnosti JITONA a.s., identifikační číslo 18164439, sídlo Wilsonova 222/25, Soběslav III, 392 01 Soběslav, spisová značka B 1574 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, jakožto rozdělované společnosti, formou odště pení sloučením, přešla na společnost Industry park Třebíč s.r.o., identifikační číslo 06663192, sídlo Žďárského 184, 674 01 Kožichovice, spisová značka C 106386 vedená u Krajského soudu v Brně, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti JITON A a.s, specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 11.09.2018. 1.11.2018
Na základě schválení projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti JITONA a.s., identifikační číslo 18164439, sídlo Wilsonova 222/25, 39201 Soběslav, které je uvedeno v projektu rozdělení, a jeho přechodu do majetku nástupnické společnosti Industry park Rousínov s.r.o., identifikační číslo 05638003, sídlo Pobřežní 394/12, 18600 Praha 8. 1.11.2017
Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 28.05.2015: Základní kapitál společnosti JITONA a.s. se snižuje takto: a) Základní kapitál se z původní částky 519.518.700,-- Kč (pět set devatenáct milionů pět set osmnáct tisíc sedm set korun českých) snižuje o 510.860.055,-- Kč (pět set deset milionů osm set šedesát tisíc padesát pět korun českých) na novou částku 8.658.6 45,-- Kč (osm milionů šest set padesát osm tisíc šest set čtyřicet pět korun českých). b) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty 300,-- Kč (tři sta korun českých) o 295,-- Kč (dvě stě devadesát pět korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 5,-- Kč (pět korun českých). c) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je doplnění rezervního fondu společnosti za účelem krytí případné budoucí ztráty společnosti. d) S částkou, která odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že bude použita na doplnění rezervního fondu za účelem krytí případné budoucí ztráty společnosti. e) Představenstvo společnosti se pověřuje, aby nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podalo Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu jmenovitých hodnot všech akcií společnos ti, a zároveň k pozastavení práva nakládat s akciemi do zápisu nové výše jejich jmenovité hodnoty. 28.5.2015 - 5.11.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 28.5.2014 - 22.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.5.2014 - 22.7.2015
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. 12. 2007: Usnesení č. 2: 1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti JITONA a.s., se sídlem Soběslav, Wilsonova ul. č.222/III, PSČ 392 01, IČ 181 64 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1574, ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen ?ObchZ?), je společnost Expandia Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejst říku obchodních komor spravovaném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem 34261584, (dále též ?Expandia Holding N.V.?), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti JITONA a.s., a to 1,631.439 kusů akcií na majitele, v lis tinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, z celkového počtu 1,731.729 kusů, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií činí 94,21 % podíl na základním kapitálu společnosti JITONA a.s. Skutečnost, že společnost Expandia Holding N.V. je hlavním akcion ářem společnosti JITONA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ, s podílem na základním kapitálu ve výši 94,21 %, byla osvědčena předložením akcií představujících 1,631.439 kusů akcií společnosti JITONA a.s. znějících na majitele v listinné podobě o jmenov ité hodnotě jedné akcie 300,- Kč společností Expandia Holding N.V. tak, že dne 5. 11. 2007 předložila společnost Expandia Holding N.V. společnosti JITONA a.s. 1,563.427 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií činila 90,28 % podíl na základním kapitálu společnosti JITONA a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností JITONA a.s. a Expandia Holding N.V.. z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ a dále společnost Expandia Holding N.V. předložila při zápisu akcionáře do listiny přítomných na mimořádné valné hromadě akcie společnosti JITONA a.s., a to 68.012 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenov ité hodnotě 300,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota :3uvedených akcií činí 3,93 % podíl na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář Expandia Holding N.V. poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530, ostatním akcionářům společnosti JITONA a.s., resp. zástavním věřite lům či jiným oprávněným osobám (dále též ?Oprávněné osoby?) protiplnění ve výši 313,- Kč za jednu akcii společnosti JITONA a.s., znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cenn ými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům spo lečnosti JITONA a.s. či ostatním Oprávněným osobám. 3. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1652/36, IČ: 256 40 046, ze dne 22. 8. 2007, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Expandia Holding N.V. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 313,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem. 4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti JITONA a.s. na hlavního akcionáře společnost Expandia Holding N.V. za cenu 313,- Kč za 1 akcii, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 ObchZ, předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 17. 9. 2007, číslo jednací Sp/544/304/2007 2007/15129/540, které nabylo právní moci dne 20. 9. 2007. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti JITONA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií, a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ. 6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost Expandia Holding N.V. předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 ObchZ, prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti A&CE Global Finance, a.s., se s ídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530, o tom, že společnost Expandia Holding N.V. předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodní ka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Usnesení č. 3: 1. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti JITONA a.s. na společnost Expandia Holding N.V., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti JITONA a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč v listinné podobě, činí 313,- Kč. 20.12.2007 - 30.6.2008
Společnost se sloučila se společností JITONA a.s., sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 14504278. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti JITONA a.s., sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 14504278. 31.1.2007
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady ze dne 30.6.2006. 11.10.2006
1. Mimořádná valná hromada společnosti Tusculum a.s. (dále též "Tusculum") se sídlem Rousínov, PSČ: 683 01, Tománkova 34, IČ: 181 64 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 510 konaná dne 8. září 2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Tusculum a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ je společnost JITONA a.s., se sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 145 04 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, od díl B, vložka 79 (dále též "JITONA a.s."), která je vlastníkem akcií společnosti Tusculum a.s. v počtu 111 385 kusů o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na majitele, dále 14 866 kusů o nominální hodnotě 30.000,-- Kč znějících na majitele a dále 1 300 kusů o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na jméno, což činí 93,35 % podíl na základním kapitálu společnosti Tusculum a.s. Skutečnost, že společnost JITONA a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ byla osvědčena předložením 111 38 5 kusů akcií o nominální hodnotě 300,00 Kč znějících na majitele, dále 14 866 kusů akcií o nominální hodnotě 30.000,-- Kč znějících na majitele a dále 1 300 kusů akcií o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na jméno společnosti JITONA a.s. společnosti Tusculum a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností JITONA a.s. a Tusculum a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ. 2. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. schvaluje žádost hlavního akcionáře, a to společnosti JITONA a.s., o uplatnění práva výkupu všech ostatních akcií společnosti Tusculum a.s., tedy rozhodla tímto v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií Tusculum a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Tusculum a.s. na společnost JITONA a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Tusculum a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-- Kč v listinné podobě činí 67,-- Kč. 3. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. určuje, že společnost JITONA a.s. jako hlavní akcionář společnosti Tusculum a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Tusculum a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávn ěné osoby") protiplnění ve výši 67,-- Kč za jednu akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-- Kč. 4. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustatnovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, které přešly na hlavního akcionáře, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak poskyt ne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a akcionářem určuje něco jiného. 5. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. ukládá představenstvu společnosti provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a  dále ukládá představenstvu společnosti poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 6. Mimořádná valná hromada bere na vědomí informaci, že přiměřenost výše protiplnění byla doložená posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka, č. 130-23/2005, ze dne 19.8.2005, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností JITONA a.s . v rámci práva výkupu dle ust. § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 67,-- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč, je přiměřená. 7. Mimořádná valné hromada bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti Tusculum a.s., projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smys lu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ. 10.10.2005 - 25.4.2006
Společnost se sloučila se zaniklou společností Tusculum trade, s.r.o., sídlem v Rousínově, Sušilovo nám. 23, PSČ 683 01, IČ 60743026. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti Tusculum trade, s.r.o., sídlem v Rousínově, Suši lovo nám. 23, PSČ 683 01, IČ 60743026. 31.12.2003
Obchodní společnost Tusculum a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Tusculum reality a.s. Rousínov, Tománkova 34, IČO 25 55 59 61, která se dobrovolně zrušila bez lividace z důvodu sloučení, a to ke dni 30.6.1999. 10.6.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 31.5.1999. 10.6.1999 - 10.8.2006
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 5.6.1998. 15.7.1998 - 10.8.2006
Právní poměry ve společnosti se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnou hromadou 5.11.1996. 18.11.1997 - 10.8.2006
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady ze dne 24.11.1995. 30.1.1996 - 11.10.2006
Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 9.9.1992. 2.3.1993 - 10.8.2006
Poznamenává se záměr zvýšit základní kapitál ze 120.000,-- Kčs na 500.000,-- Kčs. 30.12.1991 - 2.3.1993
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 20.6.1991. 29.8.1991
Základní kapitál: 120.000,-- Kčs je rozdělen na : 120 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs na jméno. 29.8.1991 - 1.6.1993
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a člen představenstva. 29.8.1991 - 1.6.1993

Kapitál JITONA a.s.

zakladni jmění 8 658 640 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.11.2015
zakladni jmění 519 519 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.2007 - 5.11.2015
zakladni jmění 513 939 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2003 - 31.1.2007
zakladni jmění 631 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.1.1995 - 31.12.2003
zakladni jmění 1 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1993 - 19.1.1995

Akcie JITONA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 Kč 1 731 729 5.11.2015
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 1 731 729 28.5.2014 - 5.11.2015
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 1 731 729 18.3.2013 - 28.5.2014
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 1 731 729 31.1.2007 - 18.3.2013
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 1 300 31.12.2003 - 31.1.2007
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 225 230 31.12.2003 - 31.1.2007
Kmenové akcie na majitele 30 000 Kč 14 866 31.12.2003 - 31.1.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 300 10.6.1999 - 31.12.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 300 19.1.1995 - 10.6.1999
Akcie na majitele 100 000 Kč 4 066 19.1.1995 - 31.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 223 790 19.1.1995 - 31.12.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 300 1.6.1993 - 19.1.1995

Sídlo JITONA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Wilsonova 222/25 , Soběslav 392 01 27.9.2016
Adresa Wilsonova 222/25 , Soběslav 392 01 31.1.2007 - 27.9.2016
Adresa Tománkova 34/9 , Rousínov 683 01 2.3.1993 - 31.1.2007
Adresa Rousínov Česká republika
29.8.1991 - 2.3.1993

Předmět podnikání JITONA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.7.2009
truhlářství, podlahářství 13.7.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 9.10.2007 - 13.7.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.10.2007 - 13.7.2009
výroba a opravy čalounických výrobků 11.10.2006 - 13.7.2009
činnost technických poradců v oblasti nábytkářského průmyslu 11.10.2006 - 13.7.2009
návrhářská, designérská a aranžérská činnost 11.10.2006 - 13.7.2009
zprostředkovatelská činnost 10.6.1999 - 1.11.2005
provozování lyžařského vleku (teleskopického) 1.3.1994 - 30.10.2003
výroba a opravy zdravotnických potřeb (rehabilitační vozík pro invalidní děti) 1.6.1993 - 12.5.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 1.6.1993 - 12.5.1997
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.6.1993 - 3.11.2001
projektování elektrických zařízení 1.6.1993 - 3.11.2001
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje na veřejných prostranstvích 1.6.1993 - 30.10.2003
silniční motorová doprava 1.6.1993 - 1.11.2005
zámečnictví 1.6.1993 - 1.11.2005
kovoobrábění 1.6.1993 - 1.11.2005
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.6.1993 - 1.11.2005
činnost organizačních poradců v oblasti dřevovýroby 1.6.1993 - 1.11.2005
montážní práce, zařizování interiérů nábytkem a doplňky 1.6.1993 - 1.11.2005
koupě a prodej nábytku, průmyslového a spotřebního zboží, nevyžadující zvláštní povolení 1.6.1993 - 1.11.2005
ubytovací služby 1.6.1993 - 1.11.2005
výroba řeziva 1.6.1993 - 1.11.2005
čalounické práce 1.6.1993 - 11.10.2006
truhlářství 1.6.1993 - 13.7.2009
1. výroba a obchod s nábytkem, dřevařskými a nábytkářskými polotovary a součástmi nábytku, jakož i dalšími výrobky, určenými k zařizování interiérů, bytů a domácností, nebytových prostor i veřejných budov, včetně výrobky z kožených, textilních, plastických, kovových a podobných materiálů dále zboží související s využitím volného času, hobby prodej, obchod se zbytkovými materiály, dílci 2. poskytování poradenských a servisních služeb a prací souvisejících s předmětem činnosti, včetně dopravních služeb a služeb souvisejících s bydlením 29.8.1991 - 1.6.1993
3. výroba a obchod s dřevoobráběcími stroji, nástroji, náhradními díly, přípravky, kováním a spojovacími materiály 4. projektová činnost, vztahující se k předmětu činnosti, rozmnožování, tisk a kopírování propagačních materiálů a dokumentů, služby fotostřediska 5. provádění zprostředkovatelské činnosti a obstaravatelského prodeje 6. zahraničně obchodní činnost v rozsahu bodů 1. až 5. předmětu činnosti 29.8.1991 - 1.6.1993

vedení firmy JITONA a.s.

Statutární orgán JITONA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí buď předseda představenstva a člen představenstva anebo místopředseda představenstva a člen představenstva jednající za společnost své podpisy. 28.5.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují buď předseda a jeden člen představenstva, anebo místopředseda a jeden člen představenstva. 10.8.2006 - 28.5.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí uvedené osoby svůj podpis s uvedením svých funkcí. 30.10.2003 - 10.8.2006
Způsob jednání: Společnost jedná představenstvem jako kolektivním statutárním orgánem. Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 10.6.1999 - 30.10.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje i navenek představenstvo společnosti jako kolektivní statutární orgán. Jménem společnosti jednají předseda představenstva nebo generální ředitel nebo jednotliví členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo generální ředitel nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. 21.5.1997 - 10.6.1999
Způsob jednání: Společnost zastupuje i navenek představenstvo společnosti jako kolektivní statutární orgán. Jménem společnosti jednají předseda představenstva nebo generální ředitel nebo jednotliví členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva generální ředitel nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. 12.5.1997 - 21.5.1997
Způsob jednání: Společnost zastupuje i navenek představenstvo společnosti jako kolektivní statutární orgán. Jménem společnosti jednají generální ředitel, jednotliví členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis generální ředitel nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. 30.1.1996 - 12.5.1997
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli předsta- venstvem písemně zmocněni nebo generální ředitel nebo jeho náměstci nebo prokurista se samostatnou prokurou, nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. 1.6.1993 - 30.1.1996
člen představenstva Ing. Martin Layer 16.9.2014
Vznik členství 20.8.2014
Adresa: Kohoutova 197 , Staré Hodějovice 370 08
Člen představenstva Ing. Tomáš Návrat 22.7.2015
Vznik členství 22.7.2015
Adresa: Podlibská 1002 , Praha 190 14
předseda představenstva Ing. Vladislav Veselý MBA 26.7.2017
Vznik členství 21.2.2017
Vznik funkce 21.2.2017
Adresa: Malešická 2855/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 26.7.2017
Vznik členství 21.2.2017
Adresa: Husova 898 , Řevnice 252 30
místopředseda představenstva Ing. Martin Kovář MBA 10.8.2018
Vznik členství 29.6.2018
Vznik funkce 29.6.2018
Adresa: Mikulášské náměstí 464/12 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Ivan Habala 29.8.1991 - 5.1.1993
Adresa: Vránova 1237/1 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Josef Ryšávka 29.8.1991 - 5.1.1993
Adresa: 211 , Nemojany 683 03
člen představenstva Doc. Jaroslav Kadlec 2.3.1993 - 19.1.1995
Adresa: Bítovská 1217/22 , Praha 140 00
čldn představenstva Ing. Vladimír Berger 29.8.1991 - 3.9.1996
Adresa: Tyršova 261/9 , Rousínov 683 01
předseda předst. a gen.ředitel ing. Ivan Halabala 5.1.1993 - 3.9.1996
Adresa: Vránova 1237/1 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Josef Horák 19.1.1995 - 3.9.1996
Adresa: Londýnská 672/20 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Josef Horák 3.9.1996 - 3.9.1996
Adresa: Štěchova 593 , Praha 4 Česká republika
místopředseda představenstva ing. Josef Ryšávka 5.1.1993 - 12.5.1997
Adresa: 211 , Nemojany 683 03
člen představenstva Ing. Milan Polák 2.3.1993 - 12.5.1997
Adresa: 9. května 13/1 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Václav S E D L M A J E R 19.1.1995 - 12.5.1997
Adresa: V sídlišti 26 , 683 01 Rousínov Česká republika
člen představenstva Otakar Kusala 19.1.1995 - 12.5.1997
Adresa: Marie Majerové 246/19 , Vyškov 682 01
předseda představenstva Ing. Ivan Halabala 3.9.1996 - 12.5.1997
Adresa: Vránova 1237/1 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Vladimír Berger 3.9.1996 - 12.5.1997
Adresa: Tyršova 261/9 , Rousínov 683 01
člen představenstva Ing. Josef Horák 3.9.1996 - 12.5.1997
Adresa: Štichova 593/16 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Milan Polák 12.5.1997 - 15.7.1998
Adresa: 9. května 13/1 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Václav Sedlmajer 12.5.1997 - 15.7.1998
Adresa: V sídlišti 26 , 683 01 Rousínov Česká republika
člen představenstva Otakar Kusala 12.5.1997 - 10.6.1999
Adresa: Marie Majerové 246/19 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Josef Horák 12.5.1997 - 10.6.1999
Adresa: Londýnská 672/20 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Miroslav Kočvárek 10.6.1999 - 28.6.2003
Zánik funkce 31.5.2002
Adresa: Bosonožské náměstí 267/71 , Brno 642 00
předseda představenstva Ing. Ivan Halabala 12.5.1997 - 30.10.2003
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Vránova 1237/1 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Vladimír Berger 12.5.1997 - 30.10.2003
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Tyršova 261/9 , Rousínov 683 01
místopředseda představenstva ing. Josef Ryšávka 12.5.1997 - 30.10.2003
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: 211 , Nemojany 683 03
člen představenstva Ing. Jiří Kalužík 10.6.1999 - 30.10.2003
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Čs.armády 1164 , 691 41 Břeclav Česká republika
člen představenstva Ing. Ladislav Chodák 28.6.2003 - 30.10.2003
Vznik funkce 31.5.2002
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Bochořákova 3075/19 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Lexa 30.10.2003 - 10.9.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: U Francouzů 1132 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Miroslav Novotný 30.10.2003 - 10.9.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Na Ryšavce 152 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Viktor Fiala 30.10.2003 - 12.10.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Marie Majerové 476/9 , Brno 638 00
předseda představenstva Ing. Vladislav Veselý 30.10.2003 - 9.10.2007
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Karlovo náměstí 288/17 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 30.10.2003 - 9.10.2007
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Mimoňská 628/13 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Vladislav Veselý 9.10.2007 - 9.10.2007
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 9.10.2007 - 9.10.2007
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Přemyslova 872 , 130 00 Praha 3 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Novotný 10.9.2005 - 4.2.2009
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Na Ryšavce 152 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Martin Kovář MBA 30.6.2008 - 4.2.2009
Vznik členství 1.5.2008
Adresa: Mikulášské náměstí 464/12 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Pavel Tichý 10.9.2005 - 24.1.2011
Vznik členství 1.6.2005
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 1.6.2005
Adresa: Na Pakšovce 2091 , Písek 397 01
předseda představenstva Ing. Vladislav Veselý MBA 9.10.2007 - 20.2.2012
Zánik členství 20.2.2012
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 20.2.2012
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 9.10.2007 - 20.2.2012
Zánik členství 20.2.2012
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Přemyslovská 872/6 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Dlabal 30.6.2008 - 29.8.2013
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Nerudova 2242 , Benešov 256 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Kovář MBA 4.2.2009 - 29.8.2013
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Mikulášské náměstí 464/12 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Petr Dlabal 29.8.2013 - 16.9.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 20.8.2014
Adresa: Nerudova 2242 , Benešov 256 01
člen představenstva Martin Layer 16.9.2014 - 16.9.2014
Vznik členství 20.8.2014
Adresa: Kohoutova 197 , Staré Hodějovice 370 08
předseda představenstva Ing. Vladislav Veselý MBA 20.2.2012 - 13.1.2015
Vznik členství 20.2.2012
Vznik funkce 20.2.2012
Adresa: Korunní 810/104 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 20.2.2012 - 13.1.2015
Vznik členství 20.2.2012
Adresa: Přemyslovská 872/6 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 13.1.2015 - 23.10.2015
Vznik členství 20.2.2012
Adresa: Přemyslovská 872/6 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Kovář MBA 29.8.2013 - 27.1.2016
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 28.6.2013
Adresa: Mikulášské náměstí 464/12 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Ing. Vladislav Veselý MBA 13.1.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 20.2.2012
Zánik členství 20.2.2017
Vznik funkce 20.2.2012
Zánik funkce 20.2.2017
Adresa: Malešická 2855/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Michal Záveský Ph.D. 23.10.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 20.2.2012
Zánik členství 20.2.2017
Adresa: Husova 898 , Řevnice 252 30
místopředseda představenstva Ing. Martin Kovář MBA 27.1.2016 - 10.8.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Mikulášské náměstí 464/12 , Plzeň 326 00

Dozorčí rada JITONA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Chvosta 2.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: B. Němcové 569 , Strakonice 386 01
předseda dozorčí rady Ing. Robert Novák 26.7.2017
Vznik členství 21.2.2017
Vznik funkce 21.2.2017
Adresa: Kupkova 784/12 , Praha 103 00
Jméno Ing. R Ů Ž I Č K O V Á 5.1.1993 - 1.6.1993
Adresa: Bezručova 2 , Vyškov Česká republika
členka Ing. Dana Růžičková 1.6.1993 - 30.1.1996
Adresa: Bezručova 2 , Vyškov Česká republika
Jméno Václav Č Í Ž E K 5.1.1993 - 12.5.1997
Adresa: Čsl. armády 397/50 , Rousínov 683 01
Jméno JUDr. Vladimír Hajčman 5.1.1993 - 12.5.1997
Adresa: Botanická 603/17 , Brno 602 00
členka Ing. Danuše Růžičková 30.1.1996 - 12.5.1997
Adresa: Bezručova 2 , Vyškov Česká republika
člen Josef Chomoucký 30.1.1996 - 12.5.1997
Adresa: Vyškov - Hamiltony 95 Česká republika
člen Ing. Jiří Holoubek 30.1.1996 - 12.5.1997
Adresa: Lípová 415/6 , Třebíč 674 01
člen Ing. Antonín Dvořák 12.5.1997 - 15.7.1998
Adresa: 563 , Drnovice 683 04
člen Ing. František Burian 12.5.1997 - 15.7.1998
Adresa: Československé armády 1066 , Slavkov u Brna 684 01
člen Ing. Jiří Holoubek 12.5.1997 - 15.7.1998
Adresa: Lípová 415/6 , Třebíč 674 01
Jméno Václav Čížek 12.5.1997 - 10.6.1999
Adresa: Čsl. armády 397/50 , Rousínov 683 01
předseda JUDr. Vladimír Hajčman 12.5.1997 - 28.6.2003
Zánik funkce 31.5.2002
Adresa: Botanická 603/17 , Brno 602 00
člen Ing. Václav Sedlmajer 15.7.1998 - 28.6.2003
Zánik funkce 30.9.2002
Adresa: V sídlišti 26 , 683 01 Rousínov Česká republika
předseda dozorčí rady Tomáš Winter 28.6.2003 - 30.10.2003
Vznik funkce 1.10.2002
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Tománkova 32 , 683 01 Rousínov Česká republika
člen David Lička 28.6.2003 - 30.10.2003
Vznik funkce 31.5.2002
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Krnovská 2816/78 , Opava 746 01
předseda Ing. Ivan Halabala 30.10.2003 - 12.10.2005
Zánik členství 24.6.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: Vránova 1237/1 , Brno 621 00
člen Ing. Vladimír Dráb 30.10.2003 - 12.10.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: Volutová 2520/10 , Praha 158 00
člen Jiří Trávníček 10.6.1999 - 10.8.2006
Zánik členství 31.8.2004
Adresa: 205 , Vážany 682 01
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Dráb 12.10.2005 - 9.10.2007
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 11.12.2006
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 11.12.2006
Adresa: Volutová 2520/10 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Robert Novák 9.10.2007 - 4.2.2009
Vznik členství 11.12.2006
Vznik funkce 18.1.2007
Adresa: Zapova 980 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Dvořák 12.10.2005 - 24.1.2011
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Jeronýmova 153/16 , Soběslav 392 01
člen dozorčí rady Jiří Kovář 10.8.2006 - 12.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Václavské nám. 848/4 , Třebíč 674 01
předseda dozorčí rady Ing. Robert Novák 4.2.2009 - 20.2.2012
Vznik členství 11.12.2006
Zánik členství 20.2.2012
Vznik funkce 18.1.2007
Zánik funkce 20.2.2012
Adresa: Kupkova 784/12 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Morava 24.1.2011 - 22.3.2013
Vznik členství 30.6.2010
Adresa: Limuzská 1812/13 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Václav Pressl 12.8.2011 - 13.1.2015
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: 13 , Klenová 340 21
předseda dozorčí rady Ing. Robert Novák 20.2.2012 - 13.1.2015
Vznik členství 20.2.2012
Vznik funkce 20.2.2012
Adresa: Kupkova 784/12 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Tomáš Morava 22.3.2013 - 2.4.2015
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 31.1.2015
Adresa: Tálínská 691 , Liberec 460 08
člen dozorčí rady Václav Pressl 13.1.2015 - 2.8.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 13 , Klenová 340 21
předseda dozorčí rady Ing. Robert Novák 13.1.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 20.2.2012
Zánik členství 20.2.2017
Vznik funkce 20.2.2012
Zánik funkce 20.2.2017
Adresa: Kupkova 784/12 , Praha 103 00

Prokura JITONA a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Tomáš Winter 5.1.1993 - 12.5.1997
Adresa: Tománkova 32 , 683 01 Rousínov Česká republika
Jméno Tomáš Winter 12.5.1997 - 22.3.2003
Adresa: Tománkova 32 , 683 01 Rousínov Česká republika

Sbírka Listin JITONA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1574/SL 100 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.2.2016 1.3.2016 35
B 1574/SL 99 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2015 7.1.2016 27.1.2016 3
B 1574/SL 98 stanovy společnosti úplné znění ke dni 5.11.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2015 3.12.2015 3.12.2015 16
B 1574/SL 97 notářský zápis [NZ 133/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2015 5.11.2015 103
B 1574/SL 96 stanovy společnosti ke dni 22.7.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.10.2015 6.10.2015 16
B 1574/SL 94 notářský zápis [NZ 195/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2015 22.7.2015 52
B 1574/SL 93 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2015 22.6.2015 22
B 1574/SL 91 ostatní Zápis z rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2015 12.3.2015 2.4.2015 1
B 1574/SL 90 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2014 3.9.2014 16.9.2014 1
B 1574/SL 87 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2013 15.1.2014 16.1.2014 37
B 1574/SL 86 ostatní Zápis z rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2013 28.8.2013 30.8.2013 2
B 1574/SL 85 výroční zpráva [2011]  2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 11.6.2013 35
B 1574/SL 84 účetní závěrka, zpráva auditora r.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.2013 6.5.2013 24
B 1574/SL 83 notářský zápis 88/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2013 24.4.2013 25.4.2013 7
B 1574/SL 82 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Českých Budějovicích 3.4.2013 4.4.2013 8
B 1574/SL 80 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 24
B 1574/SL 79 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2012 20.2.2012 3
B 1574/SL 78 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2011 1
B 1574/SL 77 ostatní - zápis z volby člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2011 2
B 1574/SL 76 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2011 25
B 1574/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 2
B 1574/SL 74 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 2
B 1574/SL 73 ostatní - zápis č. 12/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 4
B 1574/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 8
B 1574/SL 71 výroční zpráva r. 2009 - II. část Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2010 15
B 1574/SL 70 výroční zpráva r. 2009 - I. část Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2010 14
B 1574/SL 69 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2009 20
B 1574/SL 68 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2009 14.7.2009 11
B 1574/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2009 10.6.2009 8
B 1574/SL 66 notářský zápis 235/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2009 10.6.2009 7
B 1574/SL 65 výroční zpráva -r.2008 - II.část Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2009 17
B 1574/SL 64 výroční zpráva -r.2008 - I.část Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2009 14
B 1574/SL 63 ostatní - Záp.č.11/2008 ze zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2008 5.2.2009 8
B 1574/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2008 2.7.2008 9
B 1574/SL 61 notářský zápis 186/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2008 2.7.2008 7
B 1574/SL 60 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 13
B 1574/SL 59 notářský zápis 186/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2008 7
B 1574/SL 58 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2008 29
B 1574/SL 57 notářský zápis 681/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2007 14.1.2008 229
B 1574/SL 56 ostatní -Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2006 12.10.2007 1
B 1574/SL 55 ostatní - Zápis dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2007 12.10.2007 1
B 1574/SL 54 notářský zápis 47/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2007 12.10.2007 3
B 1574/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2007 4.10.2007 9
B 1574/SL 52 ostatní -znal. pos. č.702-262/2006 JIT Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2006 29.1.2007 93
B 1574/SL 51 notářský zápis -NZ 669/2006-rpzh. mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2006 29.1.2007 20
B 1574/SL 50 ostatní -společná zpráva doz. rad Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2006 29.1.2007 2
B 1574/SL 49 ostatní -společ.zpráva představenstev Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2006 29.1.2007 5
B 1574/SL 48 notářský zápis -NZ 671/2006 -sml. o sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2006 29.1.2007 13
B 1574/SL 47 notářský zápis -NZ 670/2006 -rozh. jed. akc. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2006 29.1.2007 17
B 1574/SL 46 stanovy společnosti -návrh stanov JITONA Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2006 29.1.2007 9
B 1574/SL 45 účetní závěrka - k 1.5.2006 Tusculum Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 29.1.2007 13
B 1574/SL 44 účetní závěrka - k 30.4.2006 Tusculum Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 29.1.2007 24
B 1574/SL 43 účetní závěrka - k 31.7.2006 JITONA Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 29.1.2007 21
B 1574/SL 42 účetní závěrka - k 31.7.2006 Tusculum Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 29.1.2007 24
B 1574/SL 41 účetní závěrka - k 30.4.2006 JITONA Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 29.1.2007 23
B 1574/SL 40 ostatní -znal. zpráva o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2006 29.1.2007 25
B 1574/SL 39 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2006 13
B 1574/SL 38 notářský zápis -stanovy, NZ 388/06 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2006 23.8.2006 12
B 1574/SL 37 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2006 27.7.2006 39
B 1574/SL 36 notářský zápis -NZ 202/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2005 18.10.2005 24
B 1574/SL 35 ostatní -zápis č.6/2005 ze zas. předst Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 14.9.2005 8
B 1574/SL 34 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2005 13.7.2005 41
B 1574/SL 33 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2004 12.7.2004 50
B 1574/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2004 15
B 1574/SL 31 účetní závěrka k 1.7.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2003 5.1.2004 6
B 1574/SL 30 účetní závěrka k 30.6.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2003 5.1.2004 19
B 1574/SL 29 posudek znalce 1905-115/03 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2003 5.1.2004 27
B 1574/SL 28 posudek znalce 1893-103/03 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2003 5.1.2004 106
B 1574/SL 27 ostatní - zpráva doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2003 5.1.2004 2
B 1574/SL 26 ostatní - společná zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2003 5.1.2004 7
B 1574/SL 25 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.2003 5.1.2004 38
B 1574/SL 24 notářský zápis - sml o sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.2003 5.1.2004 35
B 1574/SL 23 ostatní - plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2003 5.1.2004 4
B 1574/SL 22 účetní závěrka -Tusculum trade s.r.o. k 30.6. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.8.2003 19.12.2003 14
B 1574/SL 21 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2003 19.12.2003 37
B 1574/SL 20 ostatní -návrh sml. o sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2003 19.12.2003 4
B 1574/SL 19 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2003 17.12.2003 8
B 1574/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2003 19.11.2003 16
B 1574/SL 17 ostatní -návrh sml. o sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2003 19.11.2003 12
B 1574/SL 16 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2003 20.6.2003 85
B 1574/SL 15 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.2.2002 7.6.2002 32
B 1574/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2001 7.12.2001 24
B 1574/SL 13 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2001 11.7.2001 43
B 1574/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2000 12.6.2000 24
B 1574/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2000 12.6.2000 6
B 1574/SL 10 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2000 30.5.2000 17
B 1574/SL 9 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.1999 28.6.1999 22
B 1574/SL 8 ostatní - inzerát pro VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.1999 16.6.1999 3
B 1574/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.1999 16.6.1999 276
B 1574/SL 6 posudek znalce č.22-13/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.1999 16.6.1999 12
B 1574/SL 5 posudek znalce - č.56-16/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.1999 16.6.1999 13
B 1574/SL 4 posudek znalce - o hodnotě majetku Krajský soud v Českých Budějovicích 15.3.1999 16.6.1999 24
B 1574/SL 3 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 6.4.1999 16.6.1999 32
B 1574/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.1998 19.6.1998 25
B 1574/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1996 25.2.1998 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JITONA a. s.

IČO (identifikační číslo) 18164439
Jméno JITONA a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Soběslav
Vznik první živnosti: 8.9.1992
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 2

Sídlo JITONA a. s.

Živnosti a provozovny JITONA a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna V Oblouku 266, Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004462131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2011

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Žďárského 184, Kožichovice 674 01
Identifikační číslo provozovny 1004462107
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 839, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1004462123
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2007

Živnost č. 3 Čalounické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 3.10.2006

Živnost č. 4 Koupě a prodej nábytku, průmyslového a spotřebního zboží nevyžadující zvláštní povolení.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 5 Montážní práce, zařizování interiérů nábytkem a doplňky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 7 Výroba řeziva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.1997

Živnost č. 9 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.1997

Živnost č. 10 Činnost organizačních poradců v oblasti dřevovýroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 11 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 12 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 14 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 27.11.1996

Živnost č. 15 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 16 Výroba a opravy zdravotnických potřeb (rehabil.vozík pro invalidní děti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 18.11.1996

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 23.12.1993
Konec oprávnění 23.12.1993

Živnost č. 18 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje na veřejných prostranstvích.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 26.9.1996

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996
Konec oprávnění 23.12.1999

Živnost č. 21 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 26.7.2003

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 23.6.2001

Živnost č. 23 Provoz lyžařského vleku ( teleskopického ).

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1994
Zánik oprávnění 26.7.2003

Živnost č. 24 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1999
Zánik oprávnění 12.5.2005

Živnost č. 25 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Činnost technických poradců v oblasti nábytkářského průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba a opravy čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán JITONA a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Layer
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Návrat
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Kovář MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Vladislav Veselý MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Záveský Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JITONA a.s.

IČO: 18164439
Firma: JITONA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Soběslav
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1991

Sídlo JITONA a.s.

Sídlo: Wilsonova 222/25, Soběslav 392 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nábytku
Výroba ostatního nábytku
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image