Firma Jitka, a.s. IČO 13502905


Jitka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jitka, a.s. (13502905) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 3, 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 1991 a je stále aktivní. Jitka, a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Jitka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jitka, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Jitka, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Jitka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jitka, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 96
IČO (identifikační číslo osoby) 13502905
Jméno Jitka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.3.1991
Valná hromada společnosti Jitka, a.s. na svém jednání konaném dne 31.8.2015 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Jitka, a.s.: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 513,987.000,- Kč (slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých) o částku ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm s et dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 116,161.062,- Kč (slovy: sto šestnáct milionů sto šedesát jedna tisíc šedesát dva korun českých), z důvodu překapitalizace společno sti za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií vydaných společností o 774,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři korun českých) na jednu (1) akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 226,- Kč (slovy: dvě stě dvac et šest korun českých) na jednu (1) akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho měsíce, která počne běžet dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka ve výši 397,825.938,- Kč (slovy: tři sta devadesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc devět set třicet osm korun českých), o níž se snižuje základní kapitál společnosti, bude vyplacena akcionářům na jejich účet vedený v seznamu akcionářů společnosti, a to nejpozději do 30 dní od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.9.2015 - 1.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 7.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.8.2014 - 1.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 7.8.2014 - 1.9.2015
Usnesení valné hromady ze dne 31.7.2009: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti takto: 1.Důvod snížení: úhrada ztráty společnosti 2. Rozsah snížení: základní kapitál se snižuje se současné výše 568.993.000,-Kč, slovy: pět set šedesát osm milionů devět set devadesát tři tisíc korun českých o částku 55,006.000,-Kč, slovy: padesát pět milionů šest tisíc korun českých, odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti na novou výši 513,987.000,- Kč, slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých. 3. Způsob, jak má být snížení provedeno : výlučně zničením vlastních akcií v majetku společnosti. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou vlastní akcie fyzicky zničeny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. 4. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 55,006.000,-Kč, slovy : padesát pět milionů šest tisíc korun českých, bude použita zčásti na úhradu ztrát společnosti z minulých let ve výši 47,065.942,- Kč, slov y čtyřicet sedm milionů šedesát pět tisíc devět set čtyřicet dva korun českých, což odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou vlastních akcií, a zčásti na vyrovnání účtu vykazovaného v položce ,,A.I.3. Změny vlastního kapitálu" ve výši 7,940.058,-Kč, slovy sedm milionů devět set čtyřicet tisíc padesát osm korun českých, po zničení vlastních akcií. Zničení vlastních akcií zaúčtuje společnost ve prospěch účtu vykazovaného v položce ,,A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly" a na v rub účtu vykazovaného v polžce ,,AI.3. Změny vlastního kapitálu". 4.9.2009
Dosavadní stanovy a.s. se od l.6.1994 nahrazují novými stanovami společnosti. 30.6.1994 - 23.2.2002
Působnost valné hromady a.s. JITKA vykonává od l.l.1994 FOnd národního majetku. 30.6.1994 - 23.2.2002
Výše základního jmění společnosti činí 568,993.000,-Kč, slovy: pětsetšedesátosmmilionůdevětsetdevadesáttřitisíce korun českých. 16.2.1994 - 12.12.1995
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 568.993 akcií po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obcho- dovatelných cenných papírů. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě. 16.2.1994 - 12.12.1995
Podle usnesení valné hromady z 31. 7. 1991 o doplnění stanov a. s. se zapisuje: Stanovy a. s. JITKA, Jindřichův Hradec se doplňují o nový článek X a, upravující spolupráci s odborovými orgány. 8.11.1991 - 23.2.2002
2./ Základní kapitál společnosti činí 514.689 tis. Kčs. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla práva a závazky zrušeného státního podniku JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec, včetně práv k patentům a průmyslovým vzorům. K majetku v hodnotě 13 567 tis. Kčs, který sloužil státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a který představuje hod notu středního odborného učeliště textilního v J. Hradci včetně internátu, má akciová společnost pouze právo hospodaření. 29.3.1991 - 16.2.1994
byla převedena ze státního podniku JITKA, bavlnářské závody Jindřichův Hradec rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále je vydána jedna akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 514.589 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. Kčs. Majitelem těchto akcií /zatímních listů/ znějící na jméno, je minister stvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 29.3.1991 - 16.2.1994
Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna 29.3.1991 - 16.2.1994
hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která 29.3.1991 - 16.2.1994
Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/ stane další akcionář společnosti. 29.3.1991 - 30.6.1994
Podle rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 182/1991 o zrušení státního podniku JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. Jitka schválila valná hromada akciové společnosti JITKA dne 26.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. 29.3.1991 - 23.2.2002
Rozhodnutím č. 182/1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám a.s. JITKA Jindřichův Hradec byly připojeny. V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "zakladatel" v kterémkoliv mluvnickém pádě, kdekoli je v textu uvedeno v souvislosti se státním podnikem JITKA, bavlnářské závody, Jindřichův Hradec a nahrazuje se termínem "valná hromada". 29.3.1991 - 23.2.2002
Den vzniku 25. 3. 1991. 25.3.1991
Akciová společnost byla založena jednorázově státním podnikem JITKA, bavlnářské závody, JIndřichův Hradec podle zakladatelského plánu ze dne 11.2. 1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy akciové společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstva průmyslu ČR č.j. 600/ 450/91 ze dne 5.3.1991. 25.3.1991
Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíc korun čsl.. Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. 25.3.1991 - 29.3.1991
Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- slovy jednostotisíc korun čsl.. Jeho složení do komerční banky v Jindřichově Hradci bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. 25.3.1991 - 29.3.1991
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 25.3.1991 - 30.6.1994
Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí ministerstva průmyslu ČR o udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny. Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. 25.3.1991 - 23.2.2002

Kapitál Jitka, a.s.

zakladni jmění 116 161 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2016
zakladni jmění 513 987 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.2009 - 1.2.2016
zakladni jmění 568 993 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.1995 - 4.9.2009

Akcie Jitka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 226 Kč 513 987 1.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 513 987 7.8.2014 - 1.2.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 513 987 4.9.2009 - 7.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 568 993 26.5.2006 - 4.9.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 568 993 12.12.1995 - 26.5.2006

Sídlo Jitka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 3 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
19.9.2016
Adresa 3 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
1.2.2016 - 19.9.2016
Adresa Otín 3 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
10.11.2001 - 1.2.2016
Adresa Jindřichův Hradec Česká republika
25.3.1991 - 10.11.2001

Předmět podnikání Jitka, a.s.

Platnost údajů od - do
Barvení a chemická úprava textilií 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.1.2009
Výroba elektřiny 16.10.1997
Rozvod elektřiny 16.10.1997
Výroba tepla 16.10.1997
Rozvod tepla 16.10.1997
Ubytovací služby 16.10.1997 - 20.2.2007
Hostinská činnost 16.10.1997 - 20.2.2007
Výroba textilií a konfekce 16.10.1997 - 21.1.2009
Barvení látek a příze 16.10.1997 - 21.1.2009
Výroba, opravy a montáž textilních strojů 16.10.1997 - 21.1.2009
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 16.10.1997 - 21.1.2009
l. Výroba textilií a konfekce 20.12.1993 - 16.10.1997
2. Barvení látek a příze 20.12.1993 - 16.10.1997
3. Výroba, opravy a montáž textilních strojů 20.12.1993 - 16.10.1997
4. Ubytovací služby 20.12.1993 - 16.10.1997
5. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 20.12.1993 - 16.10.1997
6. Hostinská činnost 20.12.1993 - 16.10.1997
1./ Výroba a prodej bavlnářských výrobků /příze a tkanin/. 2./ Výroba a prodej tepelné a elektrické energie 3./ Výroba a montáž strojírenských výrobků a opravy základních prostředků pro textilní průmysl rezortu MP ČR a MP SR. 25.3.1991 - 20.12.1993
4./ Provoz sociálních zařízení a sociální činnosti sloužící převážně pracovníkům společnosti a jejich rodinným příslušníkům. 5./ Maloobchodní prodej textilních výrobků podniku bavlnářského průmyslu. 6./ Poskytování služeb. 7./ Zahraničně obchodní činnost na vývoz a dovoz s vyjímkou dovozu věcí, k jejichž provádění se vyžaduje povolení. 25.3.1991 - 20.12.1993

vedení firmy Jitka, a.s.

Statutární orgán Jitka, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva. 5.8.2010
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu firmy připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 10.11.2001 - 5.8.2010
Za společnost mohou v souladu s čl. 29 stanov jednat a podepisovat: a) společně předseda a další člen představenstva nebo společně místopředseda a další člen představenstva b) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Při podepisování za společnost postupují všechny oprávněné osoby tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis. 2.7.1997 - 10.11.2001
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, popřípadě místopředseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocněním představenstva mohou takto pode- pisovat i zmocněné osoby. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 28.3.1996 - 2.7.1997
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda, popřípadě místopředseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocněním představenstva mohou takto pode- pisovat i zmocněné osoby. Představenstvo společnosti může zastupováním a podepisová- ním za společnost písemně zmocnit ředitele, případně jiné osoby nebo udělit prokuru. 30.6.1994 - 28.3.1996
předseda představenstva Jiří Šmehlík 7.8.2014
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Čsl. armády 169/34 , Rousínov 683 01
člen představenstva Václav Johne 25.3.1991 - 8.11.1991
Adresa: Vajgar 688 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen představenstva Zdeněk Staněk 25.3.1991 - 23.12.1991
Adresa: Svobody 1020 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Jan Hynek 25.3.1991 - 23.12.1991
Adresa: J. Jindřicha 692/6 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Jan Měkuta 25.3.1991 - 23.12.1991
Adresa: Rodvínov 60 p.Jarošov n.Nežár. Česká republika
předseda předst.a ředitel a.s. Ing. Jaroslav Bém 8.11.1991 - 7.10.1993
Adresa: Československé armády 464 , Nová Včelnice 378 42
předseda předst. a ředitel a.s Ing. Jaroslav Bém 7.10.1993 - 20.12.1993
Adresa: 377 01 Otín 9, J. Hradec Česká republika
člen představenstva Jiří Kubák 20.12.1993 - 20.12.1993
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Ludmila Šmídová 25.3.1991 - 3.8.1995
Adresa: Na Maninách 1106/34 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Jan Měkuta 23.12.1991 - 3.8.1995
Adresa: p. Jarošov nad Nežárkou , Rodvínov 60 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Lexa 23.12.1991 - 3.8.1995
Adresa: Táboritská 1104 , Třeboň 379 01
člen představenstva Ing. Pavel Kercl 23.12.1991 - 3.8.1995
Adresa: Husova 657 , Kardašova Řečice 378 21
předs. představ. a řed.a.s. Jiří Kubák 20.12.1993 - 3.8.1995
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Alfons Kachlík 3.8.1995 - 19.10.1995
Adresa: Destinové 939/7 , Praha 150 00
člen představenstva ing. Michal Moravec 3.8.1995 - 19.10.1995
Adresa: Křivenická 429/13 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Alfons Kachlík 19.10.1995 - 7.11.1995
Adresa: Destinové 939/7 , Praha 150 00
člen představenstva ing. Michal Moravec 19.10.1995 - 7.11.1995
Adresa: Křivenická 429/13 , Praha 181 00
místopředseda představenstva ing. Antonín Kachlík 3.8.1995 - 2.7.1997
Adresa: Kukelská 928/20 , Praha 198 00
člen představenstva ing. Michael Moravec 7.11.1995 - 2.7.1997
Adresa: Křivenická 429/13 , Praha 181 00
člen představenstva Václav Beneš 2.7.1997 - 16.10.1997
Adresa: Táborská 934/66 , Říčany 251 01
před.předst. a gen.řed. a.s. Jiří Kubák 3.8.1995 - 5.2.1998
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Jan Měkuta 3.8.1995 - 5.2.1998
Adresa: Rodvínov 60 , Jarošov nad Nežárkou Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petr Kachlík 2.7.1997 - 5.2.1998
Adresa: Jugoslávských partyzánů 952/30 , Praha 160 00
před. předst. a gen. řed. a.s. Jiří Kubák 5.2.1998 - 10.1.2000
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Jan Měkuta 5.2.1998 - 18.7.2000
Adresa: Rodvínov 60 , Jarošov nad Nežárkou Česká republika
člen představenstva ing. Alfons Kachlík CSc. 7.11.1995 - 10.11.2001
Adresa: Destinové 939/7 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Radek Kozák 18.7.2000 - 11.12.2003
Adresa: 10 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Radek Kozák 11.12.2003 - 23.11.2004
Adresa: 217 , Jindřichův Hradec 377 01
před. předst. a gen. řed. a.s. Jiří Kubák 10.1.2000 - 26.4.2005
Zánik členství 30.3.2005
Zánik funkce 30.3.2005
Adresa: Dolní Pěna 116 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen představenstva Ing. Václav Beneš 16.10.1997 - 11.8.2005
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Táborská 934/66 , Říčany 251 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Kachlík 5.2.1998 - 11.8.2005
Zánik členství 22.7.2005
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Šťástka 10.11.2001 - 11.8.2005
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 22.7.2005
Adresa: Starochodovská 530/7 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Radek Kozák 23.11.2004 - 11.8.2005
Zánik členství 22.7.2005
Adresa: 78 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Ing. Bohumil Vrhel 26.4.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 22.7.2005
Vznik funkce 1.4.2005
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
místopředseda představenstva Ing Igor Fait 11.8.2005 - 11.8.2005
Vznik členství 22.7.2005
Vznik funkce 22.7.2005
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Libor Šparlinek 11.8.2005 - 24.9.2008
Vznik členství 22.7.2005
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Radek Kozák 11.8.2005 - 24.9.2008
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: 78 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Jiří Šmehlík 11.8.2005 - 5.8.2010
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 12.7.2010
Vznik funkce 22.7.2005
Zánik funkce 12.7.2010
Adresa: Čsl. armády 169/34 , Rousínov 683 01
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 11.8.2005 - 5.8.2010
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 12.7.2010
Vznik funkce 22.7.2005
Zánik funkce 12.7.2010
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Martin Leskour 11.8.2005 - 5.8.2010
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Libor Šparlinek 24.9.2008 - 5.8.2010
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Lubor Turza 24.9.2008 - 5.8.2010
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
předseda představenstva Ing. Igor Fait 5.8.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Libor Šparlinek 5.8.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Lubor Turza 5.8.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
předseda představenstva Ing. Igor Fait 7.6.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Libor Šparlinek 7.6.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Lubor Turza 7.6.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Igor Fait 7.8.2014 - 1.9.2015
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 31.8.2015
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 7.8.2014 - 1.9.2015
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 31.8.2015
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26

Dozorčí rada Jitka, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jiří Šmehlík 7.8.2019
Vznik členství 15.12.2018
Adresa: V Sídlišti 384/1 , Rousínov 683 01
předseda ing. Jaromír Smejkal 20.12.1993 - 3.8.1995
Adresa: sídliště Vajgar 712 , Jindřichův Hradec 377 01
místopředseda Jiří Holakovský 20.12.1993 - 3.8.1995
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen Jan Dobeš 20.12.1993 - 3.8.1995
Adresa: sídliště Vajgar 702 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady ing. Václav Beneš 3.8.1995 - 12.12.1996
Adresa: Táborská 934 , 251 01 Říčany Česká republika
předseda dozorčí rady ing. Jaroslav Šafařík 3.8.1995 - 16.10.1997
Adresa: Nuselská 78/26 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Ouředník 12.12.1996 - 16.10.1997
Adresa: Španielova 1253/92 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Jiří Holakovský 3.8.1995 - 21.12.1999
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Ing. Ivona Přečková 16.10.1997 - 21.12.1999
Adresa: Dlouhá třída 1140/87 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Franc 21.12.1999 - 18.7.2000
Adresa: Sokolská 244 , 120 00 Praha 9 Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Ouředník 16.10.1997 - 10.11.2001
Adresa: Španielova 1253/92 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Jiří Holakovský 21.12.1999 - 10.11.2001
Adresa: sídliště Vajgar 703 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Jan Měkuta 18.7.2000 - 10.11.2001
Adresa: Česká republika
Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov 60
předseda dozorčí rady Ing. Petr Brabenec 10.11.2001 - 11.8.2005
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 22.7.2005
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Podolská 811/138 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Alfons Kachlík 10.11.2001 - 11.8.2005
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 22.7.2005
Adresa: Destinové 939/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Eichler 10.11.2001 - 24.9.2008
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: Hradecká 161 , Kunžak 378 62
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 11.8.2005 - 24.9.2008
Vznik členství 22.7.2005
Vznik funkce 22.7.2005
Adresa: Bzenecká 4190/4 , Brno 628 00
člen dozorčí rady JUDr. Dušan Dvořák 11.8.2005 - 5.8.2010
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: Žleby 298 , Rozdrojovice 664 34
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 24.9.2008 - 5.8.2010
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 12.7.2010
Vznik funkce 22.7.2005
Zánik funkce 12.7.2010
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Olga Petříková 24.9.2008 - 5.8.2010
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: Horská 2950/6 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 5.8.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Leskour 5.8.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Ing. Olga Petříková 5.8.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Horská 2950/6 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Šíbl 7.6.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Révová 4430/28 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Leskour 7.6.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 12.7.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Libor Šparlinek 7.8.2014 - 30.1.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 14.12.2018
Adresa: Erbenova 2426/2 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Jiří Šmehlík 30.1.2019 - 7.8.2019
Vznik členství 15.12.2018
Adresa: Čsl. armády 169/34 , Rousínov 683 01

Sbírka Listin Jitka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 96/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2015 29.1.2016 11
B 96/SL 65 notářský zápis [NZ 649/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2015 29.1.2016 10
B 96/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2015 1.9.2015 15
B 96/SL 63 notářský zápis [NZ 649/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2015 1.9.2015 10
B 96/SL 61 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2014 18.8.2014 33
B 96/SL 60 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 21.7.2014 18.8.2014 1
B 96/SL 59 notářský zápis 613/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 21.7.2014 18.8.2014 21
B 96/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 8
B 96/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 2
B 96/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 2
B 96/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 2
B 96/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 2
B 96/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 2
B 96/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2010 2
B 96/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2008 24.9.2008 2
B 96/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2008 24.9.2008 2
B 96/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2006 8
B 96/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2005 7
B 96/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2005 26.7.2005 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jitka, a.s.

IČO (identifikační číslo) 13502905
Jméno Jitka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jindřichův Hradec
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo Jitka, a.s.

Živnosti a provozovny Jitka, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.1992

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.1.2002

Živnost č. 4 OPRAVY PRACOVNÍCH STROJŮ

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 19.1.2002

Živnost č. 5 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 VÝROBA, OPRAVY A MONTÁŽ TEXTILNÍCH STROJŮ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 25.1.2001

Živnost č. 8 VÝROBA TEXTILIÍ A KONFEKCE

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 UBYTOVACÍ SLUŽBY

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 14.2.2007

Živnost č. 10 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1992
Zánik oprávnění 14.2.2007

Živnost č. 11 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jitka, a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Šmehlík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jitka, a.s.

IČO: 13502905
Firma: Jitka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Jindřichův Hradec
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.3.1991

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
tracking image