Firma Jihostroj a.s. IČO 46678212


Jihostroj a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jihostroj a.s. (46678212) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 148, Velešín 382 32. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Jihostroj a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Jihostroj a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jihostroj a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Jihostroj a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Jihostroj a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jihostroj a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 502
IČO (identifikační číslo osoby) 46678212
Jméno Jihostroj a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihostroj a.s. ze dne 17.6.2016 učiněným formou notářského zápisu, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Jihostroj a.s. z částky 900.000.000,- Kč o částku 300.000.000,- Kč na částku 600.000.000,- Kč z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti, poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti. 28.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 21.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 21.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 21.7.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihostroj a.s. ze dne 26.6.2014, učiněným formou notářského zápisu, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Jihostroj a.s. z částky 1,200.000.000,- Kč o částku 300.000.000,- Kč na částku 900.000.000,- Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti na účtu neuhrazená ztráta z minulých let, poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, přičemž celá částka snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti. 21.7.2014 - 28.6.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014 - 8.11.2016
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. 6. 2007: 1. Určení hlavního akcionáře Společnost Jihostroj a.s., IČ 46678212, se sídlem Budějovická 148, Velešín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 502 (dále "Společnost") má ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavního akc ionáře, jímž je společnost HENDON a.s., IČ 27192237, se sídlem Fügnerovo nám. 1808, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640 (dále "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář ke dni doručení žádosti o svolání mi mořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je vlastníkem 1.127.553 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých ) emitovaných Společností (dále "Akcie Hlavního akcionáře "). Vzhledem k tomu, že neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry emitované Společností, než jsou kmenové akcie Společnosti, ani jiné cenné papíry je nahrazující, Hlavní akcionář tedy ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání mimořádné valné hromady je akcionářem, který ve Společnosti vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,963 % základního kapitálu Společnosti. 2. Údaje osvědčující, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno jednak tím, že Hlavní akcionář při doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady předložil jako přílohu této žádosti prohlášení J&T BANKA, z něhož vyplývá, že u J&T BANKA, a.s. byly Akcie Hlavního akcionáře v době podání této žádosti v depozitu, a jednak tím, že Hlavní akcionář předložil Společnosti Akcie Hlavního akcionáře při svém zápisu do listiny přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě. 3. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií na Hlavního akcionáře Valná hromada podle §183i a násl. obchodního zákoníku rozhoduje, že všechny akcie Společnosti ve vlastnictví osob odlišných od Hlavního akcionáře přejdou na Hlavního akcionáře podle §183l odst. 3 obchodního zákoníku, tj. s účinností ke dni uplynutí jedno ho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti nabyté přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům protiplnění ve výši 285,- Kč (slovy dvěstěosmdesátpět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s tím, že i všechny tyto akcie jsou (shodně jako Akcie Hlavního akcionáře) akciemi kmenovými, v listinné podobě a ve formě na majitele. Přiměřenost této výše protiplnění je v souladu s § 183m odst 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 24/18/2007, který k účelům ocenění akcií Společnosti vypracovala společnosti ZNALEX, s.r.o., se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ 260 99 306. Přiměřenost výše protiplnění je potvrzena rozhodnutím České národní banky ze dne 25.5.2007 Č.j. Sp/544/141/2007 2007/8733/540, které nabylo právní moci dne 28.5.2007 a kterým byl udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 285,- Kč za jednu akcii. 5. Obchodník s cennými papíry a lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne za akcie Společnosti nabyté přechodem na základě tohoto usnesení valné hromady ostatním akcionářům Společnosti, příp. zástavním věřitelům, protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry J&T BANKA, IČ 47115378, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00 (dále "Obchodník s cennými papíry") s tím, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku před konáním mimořádné valné hromady již předal Obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 25. června 2007. Výplatu protiplnění provede v souladu s §183i odst. 6 obchodního zákoníku Obchodník s cennými papíry, a to v souladu s § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti dnů poté, kdy budou akcie předány Společnosti podl e § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Za toto předání akcií Společnosti se kromě jejich odevzdání v sídle Společnosti považuje též jejich odevzdání Obchodníkovi s cennými papíry na adrese Pobřežní 297/14, Praha 8. 6. Oprávněné osoby a způsob poskytnutí plnění Protiplnění bude poskytnuto vždy osobě, z níž na Hlavního akcionáře akcie přešly, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak bude částka odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli (to však neplatí, prokáže-li uvedená osoba , jíž akcie bezprostředně před Hlavním akcionářem náležely, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ní a zástavním věřitelem určuje jinak). Takto oprávněné osobě bude protiplnění poskytnuto na základě údajů, které tato osoba předá Společnosti nebo Obchodníkovi s cennými papíry v souladu s instrukcemi při předložení akcií, jejich vlastnictví pozbyla. Akcie je třeba předložit do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to v kterýkoli pracovní den od 10,00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti nebo na uvedené adrese Obchodníka s cennými papíry. Protiplnění bude poskytnuto oprávněné osobě: a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněné osoba požadovaným způsobem sdělí při odevzdání akcií b) peněžní poukázkou zaslanou na adresu, kterou oprávněná osoba požadovaným způsobem sdělí při odevzdání akcií. 7. Pověření Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Jihostroj a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku, jakož i k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními před pisy v souvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 16.7.2007 - 16.7.2008
Usnesením řádné valné hromady ze dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, obsažené v textu notářského zápisu: - Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 45.370.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmedesát tisíc korun českých ) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvyšuje ze stávající částky 1.154.630.000,-Kč, ( slovy; jedn a miliarda jedno sto padesát čtyři miliony šest set třicet tisíc korun českých) na celkovou částku 1.200.000.000,- Kč ( slovy; jedna miliarda dvě stě milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 45.3 70.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) se nepřipouští. - Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 45.370 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( slovy; jeden tisíc korun českých) za kus ( charakter nekótované).Emisní kurz akcie je ve výši 2.410 ,-Kč ( slovy; dva tisíce čtyři sta deset korun českých) na jednu akcii, to je v celkové výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), ( když emisní ážio na jednu upisovanou akcii činí 1.410,-K č, to je 63.971.700,-Kč na všechny upisované akcie). - Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, když př ednostní právo všech akcionářů se vylučuje. - Upisování nově emitovaných akcií proběhne v sídle společnosti Jihostroj a.s. Velešín, Budějovická 148, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), kterou má společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Loca tellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, vůči společnosti Jihostroj a.s., IČ 46678212, se sídlem Velešín, Budějovická 148, která vznikla: 1) Na základě smlouvy o postoupení pohledávky a převodu práv smlouvy, uzavřené dne 28.3.2002 se místo ČSOB věřitelem společnosti Jihostroj a.s. stala Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ 70109966 ( dále ČKA). 2) Pohledávky vůči společnosti Jihostroj a.s. byly ČKA dne 29.7.2003 převedeny smlouvami číslo P ČKA 07-0019-5220547, č. P ČKA 07-0019-5220512, č. P ČKA 07-00195220539, o postpiení pohledávky a převodu práv ze smluv, na ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, proti pohledávce společnosti Jihostroj a.s. ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů třista čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za společností ACT Invesrment B.V., na sp lacení emisního kursu akcií, jež bude splacena společností ACT Investment B.V. na zvýšení základního kapitálu. - Ke splacení emisního kurzu akcií dochází účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - společností ACT Investment B.V. a společností Jihostroj a.s., když Jihostroj a.s. doručí společnosti ACT Investment B.V. návrh smlouvy o upsá ní akcií, a to bezodkladně po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení valné hromady společnosti Jihostroj a.s. o zvýšení základního kapitálu, když lhůta pro upsání akcií čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doruče ní návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V. 13.7.2004 - 13.7.2004
Usnesením řádné valné hromady ze dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, obsažené v textu notářského zápisu: - Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 45.370.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmedesát tisíc korun českých ) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvyšuje ze stávající částky 1.154.630.000,-Kč, ( slovy; jedn a miliarda jedno sto padesát čtyři miliony šest set třicet tisíc korun českých) na celkovou částku 1.200.000.000,- Kč ( slovy; jedna miliarda dvě stě milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 45.3 70.000,-Kč ( slovy; čtyřicet pět milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) se nepřipouští. - Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 45.370 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( slovy; jeden tisíc korun českých) za kus ( charakter nekótované).Emisní kurz akcie je ve výši 2.410 ,-Kč ( slovy; dva tisíce čtyři sta deset korun českých) na jednu akcii, to je v celkové výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), ( když emisní ážio na jednu upisovanou akcii činí 1.410,-K č, to je 63.971.700,-Kč na všechny upisované akcie). - Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, když př ednostní právo všech akcionářů se vylučuje. - Upisování nově emitovaných akcií proběhne v sídle společnosti Jihostroj a.s. Velešín, Budějovická 148, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých), kterou má společnost ACT Investment B.V. se sídlem The Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Loca tellikade 1 Parnassustrn, registrovaná v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdam, číslo registrace 34190994, vůči společnosti Jihostroj a.s., IČ 46678212, se sídlem Velešín, Budějovická 148, která vznikla: 1) Na základě smlouvy o postoupení pohledávky a převodu práv smlouvy, uzavřené dne 28.3.2002 se místo ČSOB věřitelem společnosti Jihostroj a.s. stala Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ 70109966 ( dále ČKA). 2) Pohledávky vůči společnosti Jihostroj a.s. byly ČKA dne 29.7.2003 převedeny smlouvami číslo P ČKA 07-0019-5220547, č. P ČKA 07-0019-5220512, č. P ČKA 07-0019-5220539, o postoupení pohledávek a převodu práv ze smluv, na ACT Investment B.V. se sídlem Th e Netherlands, 1076AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassustrn, proti pohledávce společnosti Jihostroj a.s. ve výši 109.341.700,-Kč ( slovy; jedno sto devět milionů třista čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za společností ACT Invesrment B.V., na splacení emisního kursu akcií, jež bude splacena společností ACT Investment B.V. na zvýšení základního kapitálu. - Ke splacení emisního kurzu akcií dochází účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - společností ACT Investment B.V. a společností Jihostroj a.s., když Jihostroj a.s. doručí společnosti ACT Investment B.V. návrh smlouvy o upsá ní akcií, a to bezodkladně po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení valné hromady společnosti Jihostroj a.s. o zvýšení základního kapitálu, když lhůta pro upsání akcií čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doruče ní návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti ACT Investment B.V. 13.7.2004 - 13.8.2004
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.11.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, obsažené v textu notářského zápisu: l/ Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 261,630.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden milion šest set třicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvyšuje na celkovou částku 1.154,630.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto padesát čtyři miliony šest set třicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 261.630 kusů kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě. Emisní kurz akcie se rovná (je shodný) jmenovité hodnotě ak cie. 3/ Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsaná v Lichtenštejnském knížectví pod číslem registrace H.1053/10, když přednostní právo všech akcionářů se vylučuje. 4/ Akcie budou upsány v sídle společnosti Jihostroj a. s., Velešín, Budějovická 148, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude doručen společnosti Elana Anstalt do 21 dnů ode dne nabytí právní moci u snesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bude povolen zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti Jihostroj a. s. o zvýšení základní kapitálu do obchodního rejstříku. 5/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 261,630.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden milion šest set třicet tisíc korun českých), kterou má společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, reg. č. H.1053/10, vůči společn osti Jihostroj a. s., IČ 46 67 82 12, se sídlem Velešín, Budějovická 148, která na základě smlouvy o postoupení pohledávek byla dne 6. října 2003 od společnosti ACT Investment B. V., se sídlem The Netherlands, 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1 Parnassust rn, postoupena na společnost Elana Anstalt, proti pohledávce společnosti Jihostroj a. s. ve výši 261,630.000,- Kč (dvě stě šedesát jeden milion šest set třicet tisíc korun českých) za společností Elana Anstalt, na splacení emisního kurzu akcií, jež bude splacena společností Elana Anstalt na zvýšení základního kapitálu. 6/ Ke splacení emisního kurzu akcií dochází dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - společností Elana Anstalt a společností Jihostroj a. s., když pravidla postupu při uzavření této smlouvy jsou: - návrh smlouvy o upsání akcií doručí Jihostroj a. s. společnosti Elana Anstalt se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsané v Lichtenštejnském knížectví pod číslem registrace H.1053/10, do 21 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti Jihostroj a. s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akci í společnosti Elana Anstalt, - návrh smlouvy o započtení doručí Jihostroj a. s. společnosti Elana Anstalt do čtrnácti dnů poté, co společnosti Jihostroj a. s. bude doručena společností Elana Anstalt uzavřená smlouva o upsání akcií, když lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí čt rnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení společnosti Elana Anstalt. 28.11.2003 - 8.12.2003
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihostroj. 1.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Jihostroj ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Den zápisu: 1.5.1992 Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí radu společnosti tvoří: Ing. Václav Domin, Český Krumlov, Železniční 191 Ing. Lubomír Bednář, České Budějovice, Polní 4 Stanislav Pouzar, Velešín, K Malši 347 1.5.1992 - 8.2.1993
Základní jmění společnosti činí 893 000 000,- Kčs, slovy osmsedevadesáttřimilióny korun čsl. 1.5.1992 - 11.5.1995
Toto základní jmění je rozděleno na 893 000 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 11.5.1995

Aktuální kontaktní údaje Jihostroj a.s.

Kapitál Jihostroj a.s.

zakladni jmění 600 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.2016
zakladni jmění 900 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.2014 - 8.11.2016
zakladni jmění 1 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.8.2004 - 21.7.2014
zakladni jmění 1 154 630 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2003 - 13.8.2004
zakladni jmění 893 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1995 - 8.12.2003

Akcie Jihostroj a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 200 000 8.11.2016
Kmenové akcie na jméno 750 Kč 1 200 000 21.7.2014 - 8.11.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 200 000 13.8.2004 - 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 154 630 13.7.2004 - 13.8.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 154 630 8.12.2003 - 13.7.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 893 000 11.5.1995 - 8.12.2003

Sídlo Jihostroj a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 148 , Velešín 382 32 28.11.2016
Adresa Budějovická 148 , Velešín 382 32 1.5.1992 - 28.11.2016

Předmět podnikání Jihostroj a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 17.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba zdravotnických prostředků - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - pronájem a půjčování věcí movitých - nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) - výroba strojů a zařízení - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresliřské práce - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - poskytování technických služeb - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 17.10.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.8.2009
zámečnictví, nástrojářství 5.8.2009
galvanizérství, smaltérství 5.8.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 5.8.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 5.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.8.2009 - 17.10.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.7.2004 - 5.8.2009
výroba tepelné energie (sk. 31) 17.8.2002
rozvod tepelné energie (sk. 32) 17.8.2002
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 17.8.2002 - 6.11.2002
poskytování technických služeb 17.8.2002 - 5.8.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 30.7.2001
výroba elektřiny (sk. 11) 30.7.2001
provozování vodovodů a kanalizací 30.7.2001 - 17.8.2002
rozvod elektřiny (sk. 12) 30.7.2001 - 17.8.2002
výroba tepla (sk. 31) 30.7.2001 - 17.8.2002
rozvod tepla (sk. 32) 30.7.2001 - 17.8.2002
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 30.7.2001 - 13.7.2004
zámečnictví 30.7.2001 - 5.8.2009
ubytovací služby 30.7.2001 - 5.8.2009
nástrojařství 30.7.2001 - 5.8.2009
galvanizérství 30.7.2001 - 5.8.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 30.7.2001 - 5.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.7.2001 - 5.8.2009
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky 30.7.2001 - 5.8.2009
činnost účetních poradců 30.7.2001 - 5.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 30.7.2001 - 5.8.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 30.7.2001 - 5.8.2009
specializovaný maloobchod 30.7.2001 - 5.8.2009
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 30.7.2001 - 5.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.7.2001 - 5.8.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 30.7.2001 - 5.8.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 30.7.2001 - 5.8.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 30.7.2001 - 5.8.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 30.7.2001 - 5.8.2009
činnost podnikatelských, finanční, organizačních a ekonomických poradců 30.7.2001 - 5.8.2009
příprava a vypracování technických návrhů 30.7.2001 - 5.8.2009
silniční motorová doprava osobní 30.7.2001 - 5.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 30.7.2001 - 5.8.2009
kovoobráběčství 30.7.2001 - 17.10.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 9.5.2001 - 30.7.2001
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.5.2001 - 30.7.2001
specializovaný maloobchod 9.5.2001 - 30.7.2001
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 9.5.2001 - 30.7.2001
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.5.2001 - 30.7.2001
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.5.2001 - 30.7.2001
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 9.5.2001 - 30.7.2001
skladování zboží a manipulace s nákladem 9.5.2001 - 30.7.2001
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.5.2001 - 30.7.2001
příprava a vypracování technických návrhů 9.5.2001 - 30.7.2001
povrchové úpravy a svařování kovů 9.5.2001 - 30.7.2001
ekonomické a organizační poradenství 22.12.2000 - 9.5.2001
činnost účetních poradců 22.12.2000 - 30.7.2001
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 20.7.1999 - 30.7.2001
výroba elektřiny 13.7.1999 - 13.7.1999
Výroba elektřiny 13.7.1999 - 30.7.2001
ekonomické, účetní a organizační účetnictví 16.3.1999 - 16.3.1999
ekonomické, účetní a organizační poradenství 16.3.1999 - 16.3.1999
Ekonomické, účetní a organizační poradenství 16.3.1999 - 22.12.2000
Práce s autojeřábem a mobilním zdvihacím zařízením 15.7.1998 - 9.5.2001
Provozování vodovodů a kanalizací 15.7.1998 - 30.7.2001
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny hydraulické techniky 29.9.1997 - 9.5.2001
Kovářství 18.8.1997 - 13.7.1999
Výroba, opravy a montáž měřidel 18.8.1997 - 30.7.2001
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 14.10.1996 - 10.7.2000
Leštění kovů 14.10.1996 - 9.5.2001
Podnikání v oblasti nakládání s ostatními odpady 14.10.1996 - 9.5.2001
Nástrojařství 14.10.1996 - 30.7.2001
Kovoobráběčství 14.10.1996 - 30.7.2001
Galvanizérství 14.10.1996 - 30.7.2001
Silniční motorová doprava osobní 14.10.1996 - 30.7.2001
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky 14.10.1996 - 30.7.2001
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.10.1996 - 30.7.2001
Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 14.10.1996 - 30.7.2001
Rozvod elektřiny (sk.12) 14.10.1996 - 30.7.2001
Výroba tepla (sk.31) 14.10.1996 - 30.7.2001
Rozvod tepla (sk.32) 14.10.1996 - 30.7.2001
Silniční motorová doprava nákladní 14.10.1996 - 30.7.2001
výroba tepla v provozovnách 3.6.1996 - 14.10.1996
Energoblok Velešín 3.6.1996 - 14.10.1996
Energoblok Kaplice 3.6.1996 - 14.10.1996
Energoblok Domoradice 3.6.1996 - 14.10.1996
Školení a poradenská činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce 7.11.1995 - 14.10.1996
Provádění revizí a oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů 7.11.1995 - 13.7.1999
18. podnikání v oblasti nakládání s odpady 16.9.1994 - 14.10.1996
Kalení - zušlechťování kovů 16.9.1994 - 9.5.2001
17. Hostinská činnost 3.9.1993 - 16.9.1994
Pronájem průmyslového zboží 3.9.1993 - 9.5.2001
2. Výroba nástrojů 8.2.1993 - 14.10.1996
3. Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 8.2.1993 - 14.10.1996
4. Kovoobrábění 8.2.1993 - 14.10.1996
5. Galvanizace kovů 8.2.1993 - 14.10.1996
10. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 00/92/02489 OÚ v Č. Krumlově 8.2.1993 - 14.10.1996
13. Výzkumy, vývoj a výroba výrobků strojírenského chrakteru /agregáty a hydraulické prvky, letecké přístroje a agregáty, diagnostické systémy pro kontroly letounů/ 8.2.1993 - 14.10.1996
kovářství 8.2.1993 - 18.8.1997
výroba, opravy a montáž měřidel 8.2.1993 - 18.8.1997
Poskytování software 8.2.1993 - 9.5.2001
Automatizované zpracování dat 8.2.1993 - 9.5.2001
Broušení a leštění nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 8.2.1993 - 9.5.2001
Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 8.2.1993 - 9.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze živ. zákona 8.2.1993 - 9.5.2001
Zámečnictví 8.2.1993 - 30.7.2001
Ubytovací služby 8.2.1993 - 30.7.2001
a/ výzkum vývoj, výroba, odbyt, opravy a servis výrobků strojírenského charakteru - agregáty a hydraulické prvky - letecké přístroje a agregáty - diagnostické systémy pro konstroly letounů b/ inženýrská a projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 1.5.1992 - 8.2.1993

vedení firmy Jihostroj a.s.

Statutární orgán Jihostroj a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva ve všech záležitostech samostatně. 21.7.2014
Společnost má jediného akcionáře. Společnost zavazuje a jejím jménem vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to tak, že navenek za ně jedná jménem společnosti jediný člen představenstva, současně jako statutární zástupce jediného akcionáře, který takového zastoupení může delegovat na další fyzické osoby. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že jediný člen představenstva samostatně připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 6.10.2011 - 21.7.2014
Společnost zavazuje a jejím jménem vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen předstaevnstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 30.7.2001 - 6.10.2011
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 18.8.1997 - 30.7.2001
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předtavenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 18.8.1997
předseda představenstva Ing. Jiří Gerle 13.10.2016
Vznik členství 26.9.2011
Vznik funkce 26.9.2011
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
člen představenstva spol. Ing. Bohumil Vrhel 1.5.1992 - 8.2.1993
Adresa: Na Ohradě 89 , Strakonice 386 01
člen představenstva spol. Ing. Vladimír Moučka 1.5.1992 - 8.2.1993
Adresa: Čertyně 4 , Zlatá Koruna Česká republika
člen představenstva spol. Ing. Miloslav Holý 1.5.1992 - 8.2.1993
Adresa: Pod Lékárnou 597/1 , České Budějovice 370 06
člen představenstva spol. Ing. Luboš Jedlička 1.5.1992 - 3.9.1993
Adresa: Na Vyhlídce 543 , Kaplice 382 41
člen představenstva spol. Ing. Jaroslav Souček 1.5.1992 - 3.9.1993
Adresa: Lom 1655/21 , Lysá nad Labem 289 22
generální ředitel a.s. Ing. Vít Linhart 8.2.1993 - 3.9.1993
Adresa: Elišky Krásnohorské 753/48 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Šedivý 8.2.1993 - 3.9.1993
Adresa: Vychodilova 2529/9 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Panoch 8.2.1993 - 3.9.1993
Adresa: Jizerská 1076/2 , České Budějovice 370 11
místopředseda představenstva ing. Luboš Jedlička 3.9.1993 - 16.9.1994
Adresa: Na vyhlídce 543 , 382 41 Kpalice Česká republika
člen představenstva 3.ing. Lubomír Galatík 3.9.1993 - 16.9.1994
Adresa: Tachovská 1380/55 , Plzeň 323 00
člen představenstv Ing. Bedřich Choděra 8.2.1993 - 14.10.1996
Adresa: Koněvova 1814/146 , Praha 130 00
člen představenstva l.ing. Petr Šíma 3.9.1993 - 14.10.1996
Adresa: Frant.Křižíka 18 , 170 00 Praha 7 Česká republika
předseda představenstva 4.ing. Zbyněk Šedivý 3.9.1993 - 14.10.1996
Adresa: Vychodilova 2529/9 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Jiří Gerle 16.9.1994 - 14.10.1996
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Galatík 16.9.1994 - 14.10.1996
Adresa: Tachovská 1380/55 , Plzeň 323 00
předseda představenstva l.ing. Jiří Gerle 14.10.1996 - 10.2.1997
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
člen představenstva 4.ing. Zbyněk Šedivý 14.10.1996 - 10.2.1997
Adresa: Vychodilova 2529/9 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Michaela Škugorová 14.10.1996 - 10.2.1997
Adresa: Na hroudě 521/8 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Svatopluk Herc 14.10.1996 - 18.8.1997
Adresa: Na Březince 1370/21 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Friedl 14.10.1996 - 18.8.1997
Adresa: Holečkova 165/125 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Michaela Pajerová 10.2.1997 - 18.8.1997
Adresa: Na hroudě 521/8 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Jiří Gerle 10.2.1997 - 18.8.1997
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Zbyněk Šedivý 10.2.1997 - 18.8.1997
Adresa: Vychodilova 2529/9 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Šedivý 18.8.1997 - 13.7.1999
Adresa: Vychodilova 2529/9 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Jan Trajbold 18.8.1997 - 17.8.2002
Adresa: V podhájí 614/26 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Miloslav Tupý 18.8.1997 - 1.7.2005
Vznik členství 28.6.2002
Adresa: Na Vyhlídce 504 , Kaplice 382 41
předseda představenstva Ing. Jiří Gerle 18.8.1997 - 27.6.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Eduard Železný 18.8.1997 - 27.6.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Marie Cibulkové 634/9 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Šedivý 13.7.1999 - 27.6.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Zaječí hora 59/1 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Charouz 17.8.2002 - 27.6.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: Kálmánova 1025/5 , Praha 148 00
člen představenstva Jacques R.sicotte 13.7.2004 - 27.6.2006
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Drtikolova 507/14 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Miloslav Tupý 1.7.2005 - 27.6.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: 23 , Svatý Jan nad Malší 373 23
předseda představenstva Ing. Jiří Gerle 27.6.2006 - 6.10.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Miloslav Tupý 27.6.2006 - 6.10.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: 23 , Svatý Jan nad Malší 373 23
člen představenstva Ing. Eduard Železný 27.6.2006 - 6.10.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Marie Cibulkové 634/9 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Jiří Gerle 6.10.2011 - 13.10.2016
Vznik členství 26.9.2011
Vznik funkce 26.9.2011
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01

Dozorčí rada Jihostroj a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Bc. Jiří Řihout 28.11.2016
Vznik členství 14.8.2007
Adresa: náměstí J. V. Kamarýta 17 , Velešín 382 32
předseda dozorčí rady Ing. Milan Jan Hradecký MBA 28.3.2018
Vznik členství 26.9.2011
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: 28. října 405 , Zliv 373 44
člen dozorčí rady Ing. Pavlína Hanzalová 28.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: U Trojice 2661/1 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Petr Šíma 8.2.1993 - 3.9.1993
Adresa: Františka Križíka 18 , Praha 7 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Martin Štěťko 8.2.1993 - 6.6.1994
Adresa: Bradáčova 1 , Bratislava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Pavel Tuscher 8.2.1993 - 16.9.1994
Adresa: Na Vyhlídce 515 , Kaplice 382 41
člen dozorčí rady Oldřich Chrást 8.2.1993 - 16.9.1994
Adresa: Krokova 161/4 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Richard Duda 8.2.1993 - 16.9.1994
Adresa: 9 , Košice 285 04
člen dozorčí rady Ing. Radek Peřina 8.2.1993 - 16.9.1994
Adresa: Americká 2445 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Špeťko 6.6.1994 - 16.9.1994
Adresa: Bradáčova 1 , Bratislava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kravka 8.2.1993 - 14.10.1996
Adresa: Práčská 2672/113 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Luděk Tichý 16.9.1994 - 14.10.1996
Adresa: Na višňovce 942/5 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Robert Pecka 14.10.1996 - 10.2.1997
Adresa: Boloňská 302 , 109 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Novák 8.2.1993 - 18.8.1997
Adresa: Na Vrších 427 , Velešín 382 32
člen dozorčí rady Ing. Jan Bartoň 8.2.1993 - 18.8.1997
Adresa: Vyžlovská 2246/42 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Tuscher 16.9.1994 - 18.8.1997
Adresa: Březová 808 , Kaplice 382 41
člen dozorčí rady Ing. Josef Hermann 16.9.1994 - 18.8.1997
Adresa: Na Skalce 539 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Tyšler 14.10.1996 - 18.8.1997
Adresa: Na Farkáně III 194/32 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Robert Pecha 10.2.1997 - 18.8.1997
Adresa: Boloňská 302 , 109 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jitka Šimerková 18.8.1997 - 15.7.1998
Adresa: J. Bendy 1307/8 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Jiří Řihout 18.8.1997 - 17.8.2002
Adresa: náměstí J. V. Kamarýta 17 , Velešín 382 32
člen dozorčí rady Ing. Milan Hradecký 10.7.2000 - 1.7.2005
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: 28. října 405 , Zliv 373 44
člen dozorčí rady Ing. Jan Tůma 18.8.1997 - 27.6.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Sídliště 466 , Velešín 382 32
člen dozorčí rady Ing. Michal Vodrážka 1.7.2005 - 27.6.2006
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Holšická 1130 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Bc. Jiří Řihout 17.8.2002 - 21.8.2007
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 14.8.2007
Adresa: náměstí J. V. Kamarýta 17 , Velešín 382 32
člen dozorčí rady Ing. Jan Tůma 27.6.2006 - 6.10.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Sídliště 466 , Velešín 382 32
Jméno Ing. Zbyněk Šedivý 27.6.2006 - 6.10.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Zaječí hora 59/1 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Bc. Jiří Řihout 21.8.2007 - 28.11.2016
Vznik členství 14.8.2007
Adresa: náměstí J. V. Kamarýta 17 , Velešín 382 32
člen dozorčí rady Ing. Eduard Železný 6.10.2011 - 28.11.2016
Vznik členství 26.9.2011
Adresa: Marie Cibulkové 634/9 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Hradecký 6.10.2011 - 28.11.2016
Vznik členství 26.9.2011
Adresa: 28. října 405 , Zliv 373 44
člen dozorčí rady Ing. Eduard Železný 28.11.2016 - 1.2.2018
Vznik členství 26.9.2011
Zánik členství 8.1.2018
Zánik funkce 8.1.2018
Adresa: Marie Cibulkové 634/9 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Jan Hradecký 28.11.2016 - 28.3.2018
Vznik členství 26.9.2011
Adresa: 28. října 405 , Zliv 373 44

Sbírka Listin Jihostroj a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 502/SL 91 ostatní Zápis rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2015 29.7.2015 29.7.2015 1
B 502/SL 90 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2015 29.7.2015 53
B 502/SL 89 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2014 21.8.2014 53
B 502/SL 88 ostatní Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2014 21.8.2014 1
B 502/SL 87 ostatní Osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2014 21.7.2014 1
B 502/SL 86 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2014 21.7.2014 34
B 502/SL 85 notářský zápis NZ 211/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2014 21.7.2014 8
B 502/SL 84 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26.6.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2013 13.11.2013 1
B 502/SL 83 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2013 3.7.2013 20
B 502/SL 82 účetní závěrka [2012]  Příloha k účetní závěrce Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2013 3.7.2013 14
B 502/SL 81 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2013 2.7.2013 20
B 502/SL 80 účetní závěrka -r.2011 - příl. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 28.6.2012 27
B 502/SL 79 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 28.6.2012 25
B 502/SL 78 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2011 7.10.2011 6
B 502/SL 77 notářský zápis 427/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2011 7.10.2011 17
B 502/SL 76 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2011 32
B 502/SL 75 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2011 37
B 502/SL 74 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2010 54
B 502/SL 73 účetní závěrka -r.2008 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2009 26
B 502/SL 72 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2009 28
B 502/SL 71 účetní závěrka -Příloha k roční závěrce 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2008 25
B 502/SL 70 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2008 28
B 502/SL 69 výroční zpráva -r.2007 + Zpráva doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2008 56
B 502/SL 68 ostatní -Volba dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2007 22.8.2007 2
B 502/SL 67 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 16.7.2007 28
B 502/SL 66 notářský zápis 470/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 16.7.2007 347
B 502/SL 65 ostatní prezenční listina Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 64 ostatní prezenční listina Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 63 ostatní protokol č. 3 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 62 ostatní protokol č. 2 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 61 ostatní zpr. doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 60 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 11
B 502/SL 59 ostatní - Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 4
B 502/SL 58 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 2
B 502/SL 57 ostatní zápis z ŘVH-Jedn.a hlas.řád Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 4
B 502/SL 56 ostatní protokol č. 1 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 55 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 1
B 502/SL 54 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2007 52
B 502/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 2.8.2006 29
B 502/SL 52 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2006 57
B 502/SL 51 notářský zápis 159/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 2.8.2006 102
B 502/SL 50 ostatní - ŘVH + Podpis.vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 2.8.2006 31
B 502/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2005 1
B 502/SL 48 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2005 55
B 502/SL 47 ostatní - zpráva dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 19.7.2005 7
B 502/SL 46 ostatní - zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 19.7.2005 14
B 502/SL 45 notářský zápis NZ 154/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 19.7.2005 20
B 502/SL 44 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2004 7
B 502/SL 43 ostatní dohoda o započtení pohledávek Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2004 5
B 502/SL 42 výroční zpráva emit.registr.cen.papírů-r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 62
B 502/SL 41 výroční zpráva -Dod.č.1 výroční zprávy-r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 2
B 502/SL 40 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2004 15
B 502/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2004 16.7.2004 2
B 502/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2004 16.7.2004 29
B 502/SL 37 notářský zápis 144/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2004 16.7.2004 61
B 502/SL 36 ostatní - Záp.z jednání ŘVH+ Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2004 16.7.2004 60
B 502/SL 35 ostatní -Dohoda o započt.pohledávek Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2003 29.12.2003 6
B 502/SL 34 ostatní - Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 2.12.2003 29.12.2003 9
B 502/SL 33 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2003 3.12.2003 26
B 502/SL 32 výroční zpráva -r.2002 (neauditovaná) Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 47
B 502/SL 31 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 59
B 502/SL 30 ostatní -Valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 17.7.2003 36
B 502/SL 29 výroční zpráva -neauditovaná VZ za r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2002 56
B 502/SL 28 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2002 60
B 502/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2002 1.8.2002 31
B 502/SL 26 ostatní - Zápis z jedn.řád.VH+Příl. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2002 1.8.2002 47
B 502/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2002 5
B 502/SL 24 notářský zápis 152/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2002 1.8.2002 17
B 502/SL 23 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 60
B 502/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 2.10.2001 8
B 502/SL 21 notářský zápis 158/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 7.8.2001 42
B 502/SL 20 ostatní -Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2001 7.8.2001 60
B 502/SL 19 ostatní -Žádosti o vystavení nových ŽL Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2001 0
B 502/SL 18 ostatní -Plné moci+kopie Živn.listů Krajský soud v Českých Budějovicích 9.5.2001 0
B 502/SL 17 ostatní -Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2000 29.9.2000 25
B 502/SL 16 notářský zápis 154/2000- VH + Úč.uzáv.-1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2000 29.9.2000 18
B 502/SL 15 ostatní -ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.1999 19.7.1999 19
B 502/SL 13 notářský zápis 196/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.1999 19.7.1999 16
B 502/SL 9 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.1998 23.11.1998 5
B 502/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.1998 23.11.1998 27
B 502/SL 7 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.1997 23.11.1998 15
B 502/SL 6 ostatní zpráva auditora k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.1997 23.11.1998 38
B 502/SL 5 notářský zápis NZ 133/97 + stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.1997 23.11.1998 51
B 502/SL 4 ostatní zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.1997 23.11.1998 47
B 502/SL 3 ostatní - volba dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.1997 23.11.1998 1
B 502/SL 2 ostatní zápis dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.1997 23.11.1998 1
B 502/SL 12 účetní závěrka za r.1997 - výrok auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.1998 3
B 502/SL 11 notářský zápis NZ 135/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.1998 23.11.1998 14
B 502/SL 10 ostatní -zápis z jednání dozor. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.1998 23.11.1998 3
B 502/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Záp.ze zased.předst.a doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.1996 23.11.1998 36

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jihostroj a.s.

IČO (identifikační číslo) 46678212
Jméno Jihostroj a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kaplice
Vznik první živnosti: 3.6.1992
Celkový počet živností: 45
Aktivních živností: 8

Sídlo Jihostroj a.s.

Živnosti a provozovny Jihostroj a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Hřiště 437, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1003918778
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 3.12.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 382 32 Velešín
Identifikační číslo provozovny 1003918786
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 28.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Budějovická 148, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1003918751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 3.6.1992

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Budějovická 148, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1003918751
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.2.2001

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 382 32 Velešín
Identifikační číslo provozovny 1003918786
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.1992

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 382 32 Velešín
Identifikační číslo provozovny 1003918786
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.1992

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 382 32 Velešín
Identifikační číslo provozovny 1003918786
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.1992

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Budějovická 148, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1003918751
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1993

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 382 32 Velešín
Identifikační číslo provozovny 1003918786
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.1996

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Budějovická 148, Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny 1003918751
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.2000

Živnost č. 9 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1992
Zánik oprávnění 9.2.2001

Živnost č. 10 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 broušení a leštění nožů,nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 8.3.2001

Živnost č. 15 výzkum,vývoj a výroba výrobků strojíren. charakteru ( agregáty a hydraulické prvky,letecké přístroje a agregáty,diagnostické systémy pro kontroly letounů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 16 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 8.3.2001

Živnost č. 20 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 31.7.1999

Živnost č. 23 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1993
Zánik oprávnění 21.3.1994

Živnost č. 30 kalení - zušlechťování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1994
Zánik oprávnění 8.3.2001

Živnost č. 31 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Podnikání v oblasti nakládádní s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1994
Zánik oprávnění 21.8.1996

Živnost č. 33 provádění revizí a oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 3.8.1999

Živnost č. 34 školení a poradenská činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 35 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 20.6.2000

Živnost č. 36 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny hydraulické techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 8.3.2001

Živnost č. 39 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1998
Zánik oprávnění 23.4.2002

Živnost č. 41 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1998
Zánik oprávnění 8.10.2002

Živnost č. 42 Ekonomické,účetní a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1999
Zánik oprávnění 29.11.2000

Živnost č. 43 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jihostroj a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Gerle

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jihostroj a.s.

IČO: 46678212
Firma: Jihostroj a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Český Krumlov
Základní územní jednotka: Velešín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Jihostroj a.s.

Sídlo: Budějovická 148, Velešín 382 32

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image