Firma Jihočeská plynárenská , a.s. IČO 60827807


Jihočeská plynárenská , a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Jihočeská plynárenská , a.s. (60827807) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vrbenská 2769/2, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Jihočeská plynárenská , a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Jihočeská plynárenská , a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Jihočeská plynárenská , a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Jihočeská plynárenská, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Jihočeská plynárenská , a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Jihočeská plynárenská , a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 633
IČO (identifikační číslo osoby) 60827807
Jméno Jihočeská plynárenská , a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.6.2014
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) o částku 19.000.000,- Kč (devatenáctmilionů korun českých) na částku 21.000.000,-Kč (dvacetjednamilionů korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva; - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 19.000 ks (devatenáctitisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) každá; - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Mnichov, Denisstrasse 2, 80335, Spolková republika Německo, zapsa nou v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Mnichově pod HRB 150004. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., České Budějovice, Vrbenská 2. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 2 (dvou) měsíců od dne doručení návrhu n a uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě; - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněži tým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, číslo účtu 117497153/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. 15.7.2013 - 14.8.2013
Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11. 6. 2007 došlo k rozdělení společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 a § 220zb zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"). Odštěpované části jmění společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. specifikované ve smlouvě o rozdělení přešly na nástupnické společnosti - E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, - E.ON Energie, a.s., IČ 260 78 201, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49 a - E.ON Distribuce, a.s., IČ 260 78 198, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49. Jediný akcionář rozhodl dne 11. 6. 2007 při výkonu působnosti valné hromady o tom, že základní kapitál společnosti se v souvislosti s rozdělením a odštěpením vyčleněných částí jmění společnosti snižuje z dosavadní výše 485,523.000,- Kč (čtyři sta osm desát pět milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých) o částku 483,523.000,- Kč (čtyři sta osmdesát tři milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých), na novou výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) z následujícího důvodu a za následujících podmínek: - Důvodem je požadavek stanovený v § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, aby v případě, že bude vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál, bylo současně rozhodnuto také o snížení základ ního kapitálu společnosti. - Celá částka ve výši 483,523.000,- Kč (čtyři sta osmdesát tři milionů pět set dvacet tři tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty vykázané v zahajovací rozvaze. - Základní kapitál bude snížen na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. 1.7.2007
Na základě o vkladu části podniku uzavřené dne 4.12.2006 mezi společností Jihočeská plynárenská, a.s., jakožto vkladatelem, a společností JČP Distribuce, s.r.o., se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47, IČ: 261 05 624, jakožto nabyvatelem, byla část podniku společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. nazvaná ,, Provoz distribuce zemního plynu " převedena formou vkladu na základní kapitál společnosti JČP Distribuce, s.r.o., a to s účinností ke dni 1.1.2007. 13.2.2007
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 08.12.2006 v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") o následném přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Ji hočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost") na společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, 80335 Mnichov, Spolková republika Německo, společnost založená a existující podle německého práva, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu (Amtsgericht) Mnichov v oddíle B, pod značkou HRB 141788 (dále jen "Hlavní akcionář"): 1. Veškeré akcie emitované Společností ISIN CZ0005078857, ISIN 770950001816 a ISIN 770950001840, které nevlastní Hlavní akcionář, přecházejí do vlastnictví Hlavního akcionáře. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na Hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen "menšinoví akcionáři"). 2. Oprávnění Hlavního akcionáře uplatnit právo výkupu bylo na mimořádné valné hromadě Společnosti doloženo předložením: (i) stavového výpisu z účtu majitele vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ze dne 31.10.2006, (ii) stavového výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě (iii) čestným prohlášením Hlavního akcionáře. Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 480 845 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž souhrn ná jmenovitá hodnota ve výši 480 845 000 Kč (čtyři sta osmdesát miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) činí 99,04 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,04 %, čímž je splněna podmínka daná ust. § 183i odst. 2 ObchZ. 3. Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám (dále jen "oprávněné osoby"), za akcie Společnosti ISIN CZ0005078857, ISIN 770950001816 a ISIN 770950001840 protiplnění ve výši 4 450 Kč (čtyři tisíce čtyři sta padesát koru n českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 071399 ze dne 1. listopadu 2006, vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ 44847068, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost dne 24. 5. 1993 pod zn. č. 769/92-OOD (dále jen "Znalec"). Zna lec při stanovení hodnoty akcií Společnosti dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že cena akcie uvedená v jeho posudku a předpokládaná pro výkup účastnických cenných papírů Společnosti ve výši 4 450 Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 1.000 Kč je přiměř ená k hodnotě účastnických cenných papírů. 4. Česká národní banka rozhodnutím čj. 45/N/135/2006/3 ze dne 3.11.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlav ního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 4 450 Kč za každou jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. 5. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. částku ve výši 20.817.100 Kč (dvacet miliónů osm set sedmnáct tisíc sto korun českých), předal Hlavní akcionář společnosti WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ: 6 4832341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004 (dále jen "WEST BROKERS"), která na základě povolení Komise pro cenné papíry poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry a vykonává další činnosti povolené z ákonem o cenných papírech. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě Společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS ze dne 5.12.2006. 6. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, obsahujícího i identifikaci případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnost i, zpracovaného ke dni účinnosti, a předá jej, spolu s identifikací případných zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři a společnosti WEST BROKERS za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 7. Společnost WEST BROKERS poskytne každé oprávněné osobě příslušnou částku protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva na účtu majitele vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů k akciím nabytým na základě tohoto usne sení mimořádné valné hromady (dále jen "den zápisu vlastnického práva"). Pokud společnosti WEST BROKERS nebude do 10 pracovních dnů od dne zápisu vlastnického práva doručena žádost oprávněné osoby stanovící určitý způsob vyplacení protiplnění, bude příslu šná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, zpracovaného ke dni účinnosti. Žádost i oprávněné osoby stanovící určitý způsob vyplacení protiplnění je možné zasílat korespondenčně (s úředně ověřeným podpisem) nebo sdělit osobně v pracovních dnech mezi 9.00 až 16.00 hodinou na adrese WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, případn ě v jiné předem na tel. čísle 377 237 810, 377 237 510 dohodnuté době. V žádosti oprávněné osoby mimo jiné uvedou způsob, jak jim má být částka protiplnění vyplacena (formou bezhotovostního převodu na sdělený bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adres u bydliště, resp. sídla oprávněné osoby). S případnými dotazy se oprávněné osoby mohou obracet na klientské centrum WEST BROKERS, telefonní čísla 377 237 810, 377 237 510, email: wbplzen@wb.cz. 14.12.2006
Kmenové akcie znějící na jméno jsou převoditelné a zastavitelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezeném společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo mezi obcemi na území vymezeném společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a místně příslušným regionálnm energetickým sdružením obcí. 27.5.2004 - 23.3.2006
Kmenové akcie znějící na jméno jsou převoditelné a zastavitelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezeném společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo mezi obcemi na území vymezeném společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a místně příslušným regionálnm energetickým sdružením obcí. Akcie se zvláštnými právy je vydána na jméno Fondu národního majetku ČR a má zaknihovanou podobu. Zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva lze uplatňovat pouze za předpokladu, že majitelem této akcie je osoba, kterou obecně platné právní předpisy České republiky označují za osobu oprávněnou tato práva vykonávat. K jedné akcii se zvláštními právy, znějící na Fond národního majetku ČR, se váží tato práva: Bez souhlasu majitele akcie nelze: a) zrušit společnost b) zvýšit nebo snížit základní kapitál společnosti c) změnit stanovy společnosti. 7.2.2002 - 27.5.2004
Valná hromada konaná dne 7.6.1997 přijala změnu článků 1-50 stanov, které byly zrušeny a nahrazeny novými články 1-47. Úplné znění stanov je uvedeno v notářském zápisu pořízeném o průběhu valné hromady. 5.9.1997
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 22.7.1996 byla schválena změna stanov a to čl. 7,12 a 25 stanov společnosti. 19.12.1996
Valná hromada konaná dne 3.10.1995 přijala nové stanovy a.s. - jejich znění tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu valné hromady. 31.10.1995
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 313 885 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, na 165 077 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, na 6 560 akcií zaměstnaneckých o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a na jednu akcii na jméno se zvláštními právy státu se jmenovitou hodnotou 1 000,-Kč. 21.10.1994 - 19.12.1996
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Český plynárenský podnik, se sídlem Praha 2, Belgická 26. 1.1.1994
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 S., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 1.1.1994
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Jihočeská plynárenská , a.s.

Kapitál Jihočeská plynárenská , a.s.

zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2007 - 14.8.2013
zakladni jmění 485 523 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 1.7.2007

Akcie Jihočeská plynárenská , a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 21 000 14.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 1.7.2007 - 14.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 165 078 27.5.2004 - 1.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 320 445 27.5.2004 - 1.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 165 077 1.8.1997 - 27.5.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 320 445 1.8.1997 - 27.5.2004
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 1.8.1997 - 27.5.2004
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 21.10.1994 - 1.8.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 165 077 21.10.1994 - 1.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 313 885 21.10.1994 - 1.8.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 6 560 21.10.1994 - 1.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 478 968 1.1.1994 - 21.10.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 6 560 1.1.1994 - 21.10.1994

Sídlo Jihočeská plynárenská , a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vrbenská 2769/2 , České Budějovice 370 01 9.6.2016
Adresa Vrbenská 2769/2 , České Budějovice 370 01 1.1.1994 - 9.6.2016

Předmět podnikání Jihočeská plynárenská , a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.8.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 26.8.2011 - 20.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009 - 26.8.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 2.8.2007 - 25.2.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb s tím spojených 1.7.2007 - 26.8.2011
distribuce plynu 20.11.2006 - 16.2.2007
obchod s plynem 20.11.2006 - 1.7.2007
plnění nádob plyny 20.11.2006 - 1.7.2007
pronájem motorových vozidel 20.11.2006 - 1.7.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.11.2006 - 1.7.2007
zprostředkovatelská činnost 20.11.2006 - 1.7.2007
ubytování v ubytovacích zařízeních 20.11.2006 - 1.7.2007
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.11.2006 - 1.7.2007
provádění staveb včetně jejich změn udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 20.11.2006 - 1.7.2007
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 25.1.2002
výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit, nákup a prodej topných plynů a prodej odpadního tepla 1.1.1994 - 20.11.2006
investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 1.1.1994 - 20.11.2006
výzkum, vývoj, strojírenská výroba a stavebně montážní činnost pro potřeby plynárenského odvětví 1.1.1994 - 20.11.2006
aplikovaný výzkum a vývojové práce v oblasti topných plynů 1.1.1994 - 20.11.2006
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 1.1.1994 - 20.11.2006
strojírenská výroba plynových zařízení 1.1.1994 - 20.11.2006
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 1.1.1994 - 20.11.2006
strojírenská výroba regulační techniky 1.1.1994 - 20.11.2006
výroba, opravy a montáž měřidel 1.1.1994 - 20.11.2006
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 20.11.2006
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 1.1.1994 - 20.11.2006
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.1.1994 - 20.11.2006
periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 20.11.2006
plnění tlakových nádob na plyny 1.1.1994 - 20.11.2006
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 20.11.2006
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 20.11.2006
plynovinstalatérství 1.1.1994 - 20.11.2006
pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů 1.1.1994 - 20.11.2006
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 20.11.2006
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 20.11.2006
stavitel 1.1.1994 - 20.11.2006
poskytování software 1.1.1994 - 20.11.2006
organizační zajištění školení 1.1.1994 - 20.11.2006
ubytování v ubytovacích zařízení /do třídy */ 1.1.1994 - 20.11.2006
silniční motorová doprava /veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní, veřejná nákladní vnitrostátní/ 1.1.1994 - 20.11.2006
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 1.7.2007
technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 1.7.2007
pronájem průmyslového zboží 1.1.1994 - 1.7.2007
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 1.7.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 1.7.2007
poradenství v oblasti měření a regulace 1.1.1994 - 1.7.2007
poradenství v oblasti plynárenství 1.1.1994 - 1.7.2007

vedení firmy Jihočeská plynárenská , a.s.

Statutární orgán Jihočeská plynárenská , a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti se připojí podpis osoby oprávněné společnost zastupovat s uvedením svých funkcí. 17.7.2014
Jménem společnosti jednají navenek a podepisují vždy alespoň dva členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování jménem nebo za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytiště né obchodní firmě společnosti se připojí dva podpisy oprávněné jednat jménem společnosti nebo ji zastupovat s uvedením svých funkcí. 20.11.2006 - 17.7.2014
Jménem společnosti jedná celé představenstvo nebo dva členové představenstva současně nebo jeden člen představenstva, který byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, ž k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí podpis celé představenstvo nebo dva členové představenstva současně nebo jeden člen představenstva, terý byl představenstvem pověřen. 24.12.2002 - 20.11.2006
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele anebo samostatně člen představenstva ve funkci finančního ředitele. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně člen představenstva ve funkci manažera úseku Ekonomika připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 10.5.2002 - 10.5.2002
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele anebo samostatně člen představenstva ve funkci finančního ředitele. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele anebo samostatně člen představenstva ve funkci manažera úseku Ekonomika připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 10.5.2002 - 24.12.2002
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele anebo samostatně člen představenstva ve funkci finančního ředitele. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele anebo samostatně člen představenstva ve funkci finančního ředitele připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 20.3.1998 - 10.5.2002
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Akciovou společnost též zastupuje a za společnost samostatně podepisuje generální ředitel a v době jeho nepřítomnosti finanční a obchodní ředitel akciové společnosti. 21.10.1994 - 20.3.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 21.10.1994
předseda představenstva Ing. Milan Kroupa 7.9.2016
Vznik členství 24.6.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Vašek 7.9.2016
Vznik členství 24.6.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: Komenského 2135/7 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Karel Mencl 3.1.2018
Vznik členství 9.11.2017
Adresa: Míru 1211 , Vodňany 389 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Blažek 1.1.1994 - 21.10.1994
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Jiří Vojtěch 1.1.1994 - 21.10.1994
Adresa: Zminská 109 , Pardubice 533 01
člen představenstva Ing. Jan Mrkos CSc. 1.1.1994 - 21.10.1994
Adresa: Platónova 3285/22 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Podlešák 1.1.1994 - 31.10.1995
Adresa: Varšavská 2714/1 , Tábor 390 05
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Blažek 21.10.1994 - 29.11.1995
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
předseda a generální ředitel Ing. Jiří Vojtěch 21.10.1994 - 24.2.1997
Adresa: 533 01 Černá za Bory 109, Pardubice Česká republika
míst. předst., fin. a obch. ředitel Ing. Zdeněk Blažek 29.11.1995 - 14.4.1997
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva JUDr. Josef Frydrych 21.10.1994 - 10.7.1997
Adresa: Jana Milíče 500/16 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Pavel Urban 31.10.1995 - 10.7.1997
Adresa: Školní 576 , Zliv 373 44
místopřed.předst.,prov.tech.řed.sp. Ing. Pavel Urban 10.7.1997 - 6.8.1997
Adresa: Školní 576 , Zliv 373 44
člen představenstva Ing. Josef Linhart 1.1.1994 - 20.3.1998
Adresa: E. Beneše 655/19 , České Budějovice 370 06
místopř.předst.,provoz.a tech.řed. ing. Pavel Urban 14.4.1997 - 20.3.1998
Adresa: Školní 576 , Zliv 373 44
člen představenstva ing. Tomáš Pour 14.4.1997 - 14.2.2000
Adresa: Resslova 1833/5 , České Budějovice 370 04
místopředseda předst., techn.ředit. Ing. Josef Linhart 20.3.1998 - 14.2.2000
Adresa: E. Beneše 655/19 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Jan Boško 20.3.1998 - 14.2.2000
Adresa: K. Chocholy 1286/8 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Josef Linhart 14.2.2000 - 11.9.2001
Adresa: E. Beneše 655/19 , České Budějovice 370 06
předseda předst. a generál. ředitel ing. Zdeněk Blažek 14.4.1997 - 24.12.2002
Vznik členství 1.1.1994
Vznik funkce 7.2.1997
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Ivan Rybníček 10.7.1997 - 24.12.2002
Vznik členství 1.5.1997
Adresa: tř. Čsl. legií 1671/22 , České Budějovice 370 06
místopředseda představenstva Ing. Jan Boško 14.2.2000 - 24.12.2002
Vznik členství 1.1.1998
Vznik funkce 7.1.1999
Adresa: K. Chocholy 1286/8 , České Budějovice 370 05
člen představenstva JUDr. Jaromír Huňáček 23.5.2000 - 24.12.2002
Vznik členství 17.12.1999
Adresa: Plzeňská 607/69 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Milan Kajtman 11.9.2001 - 24.12.2002
Vznik členství 30.3.2001
Adresa: Roháčova 1688 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Milan Kajtman 24.12.2002 - 26.1.2005
Vznik členství 30.3.2001
Zánik členství 22.9.2004
Adresa: K Lipám 329 , Písek 397 01
člen představenstva Dipl.-ing. Roman Baláž 26.1.2005 - 25.9.2006
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 14.8.2006
Adresa: Rakouská republika
Wien 1220, Schlettergasse 56/1
předseda představenstva ing. Zdeněk Blažek 24.12.2002 - 20.11.2006
Vznik členství 1.1.1994
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 7.2.1997
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Horní 142 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Radek Lucký 24.12.2002 - 20.11.2006
Vznik členství 23.9.2002
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Milan Kroupa 25.9.2006 - 20.11.2006
Vznik členství 23.6.2006
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
člen představenstva Ing. Milan Vašek 10.10.2006 - 2.9.2008
Vznik členství 23.6.2006
Adresa: Komenského 2135/7 , Tábor 390 02
předseda představenstva Ing. Radek Lucký 20.11.2006 - 2.9.2008
Vznik členství 23.9.2002
Zánik členství 31.7.2008
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 31.7.2008
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Kroupa 20.11.2006 - 2.9.2008
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 31.7.2008
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
člen představenstva Mag. Jiří Šimek 2.9.2008 - 27.8.2009
Vznik členství 1.8.2008
Adresa: Čechova 1466/45 , České Budějovice 370 01
předseda představenstva Ing. Milan Kroupa 2.9.2008 - 26.8.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 27.8.2008
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Vašek 2.9.2008 - 26.8.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 27.8.2008
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Komenského 2135/7 , Tábor 390 02
člen představenstva Mag. Jiří Šimek 27.8.2009 - 16.9.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 1.8.2013
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
člen představenstva Mag. Jiří Šimek 16.9.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 1.8.2013
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Milan Kroupa 26.8.2011 - 1.8.2015
Vznik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Vašek 26.8.2011 - 9.6.2016
Vznik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Komenského 2135/7 , Tábor 390 02
člen představenstva Jiří Šimek 18.9.2013 - 9.6.2016
Vznik členství 2.8.2013
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Milan Kroupa 1.8.2015 - 9.6.2016
Vznik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
předseda představenstva Ing. Milan Kroupa 9.6.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Vašek 9.6.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Komenského 2135/7 , Tábor 390 02
člen představenstva Jiří Šimek 9.6.2016 - 21.10.2016
Vznik členství 2.8.2013
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
člen představenstva Libor Boček 1.3.2017 - 3.1.2018
Vznik členství 22.12.2016
Zánik členství 20.9.2017
Adresa: Kovařovicova 3146/58 , Brno 616 00

Dozorčí rada Jihočeská plynárenská , a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Vladimíra Marsová 25.4.2019
Vznik členství 2.7.2016
Vznik funkce 15.6.2018
Adresa: Čéčova 649/46 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Radovan Kožíšek 25.4.2019
Vznik členství 1.6.2018
Adresa: Drobného 315/54 , Brno 602 00
Jméno Josef Hůrka 1.1.1994 - 21.10.1994
Adresa: Na okruhu 389/13 , Praha 142 00
Jméno Ing. Marta Ptáčková 1.1.1994 - 21.10.1994
Adresa: Káranská 279/11 , Praha 108 00
Jméno Libuše Krepsová 21.10.1994 - 31.10.1995
Adresa: Jiráskovo nábř. 1560/4 , České Budějovice 370 04
Jméno Ing. Josef Eder 21.10.1994 - 31.10.1995
Adresa: Sládkův kopec 1067 , Jindřichův Hradec 377 01
Jméno Ing. Jan Mrkos CSc. 21.10.1994 - 30.8.1996
Adresa: Koláčkova 1845/9 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Samek 30.8.1996 - 20.3.1998
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
Jméno Jaromír Samec 1.1.1994 - 14.2.2000
Adresa: Nerudova 1032 , Strakonice 386 01
Jméno Bohumila Brabcová 21.10.1994 - 14.2.2000
Adresa: Josefy Kolářové 994/10 , České Budějovice 370 11
Jméno Ing. Alois Míka 31.10.1995 - 14.2.2000
Adresa: U Václava 90/6 , Praha 184 00
Jméno RNDr. Jiří Vaníček 31.10.1995 - 14.2.2000
Adresa: Ke Chlumu 257 , Tábor 390 03
Jméno Ing. Vladimír Warisch 31.10.1995 - 14.2.2000
Adresa: Kališnická 1562/40 , České Budějovice 370 08
Jméno Dagmar Buchtelíková 29.11.1995 - 14.2.2000
Adresa: Školní 592 , Zliv 373 44
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Bartoš 21.10.1994 - 2.10.2001
Adresa: Konopišťská 1155/10 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. František Jakoubek 25.5.1998 - 2.10.2001
Adresa: Jana Ámose Komenského 461 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen dozorční rady Ing. Ladislav Beránek 14.2.2000 - 2.10.2001
Adresa: Zahradní 380 , Hrdějovice 373 61
předseda dozorčí rady Ing. František Jakoubek 2.10.2001 - 25.1.2002
Vznik členství 23.1.1998
Vznik funkce 20.10.2000
Adresa: Jana Ámose Komenského 461 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vojta 1.8.1997 - 24.12.2002
Adresa: Láskova 1793/21 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Jarabica 2.10.2001 - 24.12.2002
Vznik členství 4.8.2000
Adresa: Košťálkova 1103/2 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslava Zelená 25.1.2002 - 24.12.2002
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 10.8.2001
Adresa: Kolmá 155 , Světice 251 01
člen dozorčí rady Horst Schmid 14.2.2000 - 8.4.2003
Vznik členství 20.8.1999
Adresa: Rakouská republika
4020 - Linz, Lärchenauerstr. 16a
člen dozorčí rady Mgr. Monika Wetzlerová 14.2.2000 - 9.1.2004
Vznik členství 20.8.1999
Adresa: Na Výspě 1297 , Tachov 347 01
člen dozorčí rady Marian Rusko 14.2.2000 - 9.1.2004
Vznik členství 20.8.1999
Adresa: Hubertusstr. 13 , Diesenhofen Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady ing. Mag. Dr. Werner Steinecker 24.12.2002 - 9.1.2004
Vznik členství 19.6.2002
Vznik funkce 24.7.2002
Adresa: Rakouská republika
Kirchschlag, Stadtblick 8, Rakouská republika
člen dozorčí rady Vladimír Šíma 14.2.2000 - 26.1.2005
Vznik členství 27.4.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Otavská 1057/19 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Lubomír Trněný 14.2.2000 - 26.1.2005
Vznik členství 27.4.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Budovatelská 1901 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Milan Kuneš 2.10.2001 - 16.3.2006
Vznik členství 20.10.2000
Zánik členství 20.10.2005
Adresa: 48 , Olešník 373 50
člen dozorčí rady Mag. Martina Dutzler 9.1.2004 - 16.3.2006
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Rakouská republika
a-4030 Linz, Traundrofer Str. 196
člen dozorčí rady Vladimír Šíma 26.1.2005 - 16.3.2006
Vznik členství 28.5.2004
Zánik členství 31.1.2005
Adresa: Otavská 1057/19 , České Budějovice 370 11
místopředseda dozorčí rady Dipl.-Ing. Michael Fehn 24.12.2002 - 12.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 24.7.2002
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
882205 Chilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr.-Ing. Klaus Homann 24.12.2002 - 12.11.2007
Vznik členství 19.6.2002
Zánik členství 22.9.2006
Adresa: Spolková republika Německo
D-44141 Dortmund, Stangefolstr. 4, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dipl.-Ing. Josef Cerný 8.4.2003 - 12.11.2007
Vznik členství 9.12.2002
Zánik členství 22.9.2006
Adresa: Rakouská republika
Puchenau, Anschlussmauer 10
předseda dozorčí rady Dr. Johann Grünberger 9.1.2004 - 12.11.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 4.9.2003
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Rakouská republika
A-4490, Im Brunnerfeld 5
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 9.1.2004 - 12.11.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 22.9.2006
Adresa: Spolková republika Německo
830 83 Riedering, Austrasse 1
člen dozorčí rady Václav Benák 26.1.2005 - 12.11.2007
Vznik členství 28.5.2004
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Husova 42 , Borek 373 67
člen dozorčí rady Mag. Doris Weinmayr 16.3.2006 - 12.11.2007
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Rakouská republika
A-4493 Wolfern, Ketterbergstrasse 6
člen dozorčí rady Jana Červinková 16.3.2006 - 12.11.2007
Vznik členství 10.11.2005
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Příčná 488/13 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Jaromír Šram 16.3.2006 - 12.11.2007
Vznik členství 14.3.2005
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: E. Beneše 552/28 , České Budějovice 370 06
místopředseda dozorčí rady Susanne Fabry, Mba 12.11.2007 - 26.8.2011
Vznik členství 22.9.2006
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.7.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Spolková republika Německo
32425 Minden, Kläperstadt 4d
člen dozorčí rady Marian Rusko 12.11.2007 - 20.10.2011
Vznik členství 22.9.2006
Zánik členství 22.9.2011
Adresa: Spolková republika Německo
82041 Diesenhofen, Hochäckerstrasse 2a
předseda dozorčí rady Magnus Alexandr Brandau 12.11.2007 - 5.10.2012
Vznik členství 30.1.2007
Zánik členství 30.1.2012
Vznik funkce 31.7.2007
Zánik funkce 30.1.2012
Adresa: Spolková republika Německo
München, Belfortstrasse 2
člen dozorčí rady Mgr. Vladimíra Marsová 26.8.2011 - 5.10.2012
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Zachariášova 766/1 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Marian Rusko 20.10.2011 - 3.6.2014
Vznik členství 22.9.2011
Zánik členství 8.11.2013
Adresa: Hochäckerstrasse 2, 820 41 Diesenhofen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Mgr. Vladimíra Marsová 5.10.2012 - 9.6.2016
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Čéčova 649/46 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Mgr. Vladimíra Marsová 9.6.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 2.7.2016
Adresa: Čéčova 649/46 , České Budějovice 370 04
předseda dozorčí rady Magnus Alexandr Brandau 5.10.2012 - 25.4.2019
Vznik členství 16.3.2012
Zánik členství 31.5.2018
Vznik funkce 11.6.2012
Zánik funkce 31.5.2018
Adresa: Spolková republika Německo
München, Belfortstrasse 2
člen dozorčí rady Michael Riek 3.6.2014 - 25.4.2019
Vznik členství 29.11.2013
Zánik členství 31.3.2018
Adresa: Friedrichshafener str. 10 , 812 43 Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Mgr. Vladimíra Marsová 7.9.2016 - 25.4.2019
Vznik členství 2.7.2016
Adresa: Čéčova 649/46 , České Budějovice 370 04

Sbírka Listin Jihočeská plynárenská , a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 633/SL 104 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2014 22.10.2014 25
B 633/SL 103 notářský zápis 290/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 19.6.2014 20.6.2014 14
B 633/SL 102 ostatní Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2013 15.5.2014 3.6.2014 1
B 633/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2013 8.11.2013 11.11.2013 13
B 633/SL 100 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2013 18.10.2013 25
B 633/SL 99 ostatní Výtah ze zápisu z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2013 16.9.2013 23.9.2013 1
B 633/SL 98 notářský zápis 198/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2013 12.7.2013 18.7.2013 7
B 633/SL 97 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2012 14.12.2012 28
B 633/SL 96 ostatní - Výtah ze zápisu č.1 z řádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2012 4.10.2012 9.10.2012 1
B 633/SL 95 ostatní - Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2012 4.10.2012 9.10.2012 1
B 633/SL 94 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2011 30
B 633/SL 93 ostatní - Stanovy červenec 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2011 30.8.2011 13
B 633/SL 92 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 30.8.2011 1
B 633/SL 91 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 30.8.2011 1
B 633/SL 90 ostatní - odstoupení z fce v DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2011 30.8.2011 1
B 633/SL 89 ostatní -výtah ze záp. z řád.zas.předs Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2011 30.8.2011 1
B 633/SL 88 ostatní - výtah ze záp.ze zased. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2011 30.8.2011 1
B 633/SL 87 ostatní -výtah ze záp.z řád. zased. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2011 30.8.2011 1
B 633/SL 86 ostatní - Zápis o rozh. jedin. akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 30.8.2011 2
B 633/SL 85 notářský zápis 301/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2011 30.8.2011 7
B 633/SL 84 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2010 35
B 633/SL 83 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2009 33
B 633/SL 82 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 3.9.2008 1
B 633/SL 81 ostatní Výtah ze záp.č.4 z jedn.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 26.8.2008 3.9.2008 1
B 633/SL 79 ostatní - Zápis o usnesení DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2008 3.9.2008 1
B 633/SL 78 ostatní - Výtah ze záp.č.3-jedn.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2008 3.9.2008 1
B 633/SL 77 ostatní zápis č. 10/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2007 14.11.2007 1
B 633/SL 76 ostatní zápis č. 9/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2007 14.11.2007 1
B 633/SL 75 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2007 14.11.2007 1
B 633/SL 74 notářský zápis NZ 643/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2006 14.11.2007 36
B 633/SL 73 ostatní zápis č. 9/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 14.11.2007 2
B 633/SL 72 ostatní zápis č. 8/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2007 14.11.2007 2
B 633/SL 71 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2007 59
B 633/SL 70 účetní závěrka E.ON Bohemia s.r.o.-k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 14
B 633/SL 69 účetní závěrka E.ON Bohemia s.r.o.- r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 17
B 633/SL 68 účetní závěrka E.ON Energie a.s.-k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 14
B 633/SL 67 účetní závěrka E.ON Energie a.s.- r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 40
B 633/SL 66 účetní závěrka E.ON Disrubuce a.s.-k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 15
B 633/SL 65 účetní závěrka E.ON Distubuce a.s.-r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 30
B 633/SL 64 účetní závěrka E.ON ČR a.s. - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 41
B 633/SL 63 účetní závěrka Jih. plyn. a.s. k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 10
B 633/SL 62 účetní závěrka Jih. plyn. a.s. - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 40
B 633/SL 61 ostatní - Znal. posudek č. 071427 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 117
B 633/SL 60 notářský zápis 312/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 69
B 633/SL 59 notářský zápis 311/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 46
B 633/SL 58 notářský zápis 310/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 47
B 633/SL 57 notářský zápis 309/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 48
B 633/SL 56 notářský zápis 308/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 52
B 633/SL 55 ostatní návrh sml.o rozděl.odšt.slouč Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2007 35
B 633/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2006 3
B 633/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2006 14
B 633/SL 52 ostatní -zápis představen. - 25.9.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 21.12.2006 2
B 633/SL 51 ostatní -zápis představen. - 22.9.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2006 21.12.2006 4
B 633/SL 50 notářský zápis 752/2006 (nenaskenovatelné) Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2006 15.12.2006 0
B 633/SL 49 podpisové vzory + Záp.č.4/2006 z mim.zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 19.10.2006 3
B 633/SL 48 ostatní - Záp.č.6/2006 ze zas.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2006 29.9.2006 14
B 633/SL 47 výroční zpráva -r.2005 konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2006 55
B 633/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 25.9.2006 24
B 633/SL 45 ostatní - Návrh sml.o vkladu č.podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2006 25.8.2006 11
B 633/SL 44 notářský zápis 58/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2006 24.3.2006 161
B 633/SL 43 ostatní - Protokol o volbách Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2005 21.3.2006 1
B 633/SL 42 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2005 47
B 633/SL 40 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2004 79
B 633/SL 39 notářský zápis 300/2003 o změně stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2003 28.5.2004 14
B 633/SL 38 ostatní - Záp.č.4/2003 ze zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2003 23.1.2004 12
B 633/SL 37 ostatní - Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2003 23.1.2004 10
B 633/SL 36 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 76
B 633/SL 35 ostatní -Záp.č.10/2002 -zas.DR-9.12.02 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.1.2003 20.3.2003 9
B 633/SL 34 stanovy společnosti schvál. val.hromadou 23.9.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2002 26
B 633/SL 33 notářský zápis 562/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2002 26.11.2002 9
B 633/SL 32 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2002 3
B 633/SL 31 ostatní - Zápis č.8/2002 ze zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2002 26.11.2002 3
B 633/SL 30 ostatní -Zápis č.7/2002 ze zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2002 26.11.2002 4
B 633/SL 29 notářský zápis 413/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2002 26.11.2002 18
B 633/SL 28 notářský zápis 290/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2001 26.11.2002 12
B 633/SL 27 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2002 64
B 633/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2002 29.8.2002 25
B 633/SL 25 ostatní - Organizač.řád - leden 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2002 38
B 633/SL 24 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2002 58
B 633/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2001 25.1.2002 10
B 633/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2001 25.1.2002 25
B 633/SL 21 ostatní -Záp.č.5/2001 ze zas.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2001 15.1.2002 2
B 633/SL 20 ostatní -Záp.z jednání řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2001 15.1.2002 11
B 633/SL 19 ostatní -Záp.č.12/1999 ze zas.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1999 15.1.2002 2
B 633/SL 18 ostatní -Zápis z jedn.řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.1999 15.1.2002 11
B 633/SL 17 ostatní -Záp.č.5/1999 ze zas.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.1998 15.1.2002 2
B 633/SL 16 ostatní - Záp.č.13/1997 ze zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.1997 15.1.2002 2
B 633/SL 15 ostatní -Záp.č.5/1997 ze zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.1997 15.1.2002 2
B 633/SL 14 ostatní -Záp.č.2/97 z mim.zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.2.1997 15.1.2002 2
B 633/SL 13 výroční zpráva -r.2000 - Doplňující údaje Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2001 5
B 633/SL 12 účetní závěrka -r.2000+Tab.část+Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 25
B 633/SL 11 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 113
B 633/SL 10 ostatní - Záp.č 2/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2001 15.10.2001 3
B 633/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2000 26.6.2001 31
B 633/SL 8 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2000 20
B 633/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.1999 16.2.2000 31
B 633/SL 6 notářský zápis 212/99 osvědč.řád.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.1999 16.2.2000 15
B 633/SL 5 ostatní -Zápis č.l/99 ze 7.a11.1.99 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2000 2
B 633/SL 4 notářský zápis 324/99 - mimoř. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.1999 16.2.2000 6
B 633/SL 3 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.10.1999 21
B 633/SL 2 účetní závěrka + příloha za r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.1998 20
B 633/SL 1 notářský zápis NZ 151/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.1997 26.11.1998 44
B 633/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2008 1
B 633/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.10.2004 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Jihočeská plynárenská, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60827807
Jméno Jihočeská plynárenská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 1

Sídlo Jihočeská plynárenská, a.s.

Živnosti a provozovny Jihočeská plynárenská, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Vrbenská 2769/2, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1010974220
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 9.6.2016

Živnost č. 2 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 29.8.2001

Živnost č. 3 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 4 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 5 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 22.4.1997

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 22.12.1994
Konec oprávnění 22.12.1994

Živnost č. 8 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 22.4.1997

Živnost č. 9 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 2.10.1996

Živnost č. 10 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 22.4.1997

Živnost č. 11 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 12 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 2.10.1996

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 14 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 15 Poradenství v oblasti plynárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 16 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 18 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 19 Ubytování v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 20 Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 21 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 22 Poradenství v oblasti měření a regulace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 23 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2001
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 24 Plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2002
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 25 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.2005
Zánik oprávnění 23.7.2007

Živnost č. 26 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Jihočeská plynárenská, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Kroupa
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Vašek
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Mencl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Jihočeská plynárenská , a.s.

IČO: 60827807
Firma: Jihočeská plynárenská , a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.12.1993

Sídlo Jihočeská plynárenská , a.s.

Sídlo: Vrbenská 2769/2, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Univerzální administrativní činnosti
tracking image