Hlavní navigace

FIRMA JIHLAVAN, a.s. IČO: 46347071

JIHLAVAN, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

JIHLAVAN, a.s. (46347071) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Znojemská 5594/54, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. JIHLAVAN, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o JIHLAVAN, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro JIHLAVAN, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje JIHLAVAN, a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 30. 4. 1992
Spisová značka: B 767
IČO (identifikační číslo osoby): 46347071
Jméno: JIHLAVAN, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.4.1992
Zapsána dne: 30.4.1992
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 22. 9. 2021 takto: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) z částky 197.071.128,- Kč (slovy: jedno sto devadesát sedm milionů sedmdesát jedna tisíc jedno sto dvacet osm korun českých) na částku 227.071.128,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů sedmdesát jedna tisíc jedno sto dvacet osm korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem 30.000 ks nových akcií Společnosti druhu C se zvláštními právy, znějících na jméno a vydávaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s číselným označení m 001 30.000 (akcie druhu C jsou dále označovány jako Akcie C). Emisní kurs upisovaného jednoho kusu Akcie C je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech Akcií C činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Zvláštní práva spojená s Akciemi C: (i)s každou Akcií C je spojeno 2.959 (slovy: dva tisíce devět set padesát devět) hlasů; (ii)s každou Akcií C je spojeno právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (vyjma snížení základního kapitálu) ve výši 17/10.000 % (slovy sedmnáct lomeno deset tisíc procent); (iii)s každou Akcií C je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši 17/10.000 % (slovy: sedmnáct lomeno deset tisíc procent). V případě snížení základního kapitálu Společnosti, který valná hromada Společnosti schválila k výplatě mezi akcionáře, je podíl na částce určené k výplatě akcionářům určen poměrem jmenovité hodnoty Akcie C k základnímu kapitálu Společnosti. Přednostní právo dosavadního Jediného akcionáře na úpis Akcií C, ve smyslu ust. § 484 ZOK se neuplatní, neboť se Jediný akcionář v souladu s ust. § 490 odst. 2 ZOK svého přednostního práva vzdal. Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcie C budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost CEIP Acrobat a.s., identifikační číslo 087 96 165, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen Upisovatel) a upsány na základě smlouvy o úpisu akcií. Lhůta pro upsání Akcií C počíná běžet okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí a činí 1 (slovy: jeden) týden ode dne tohoto rozhodnutí. Upisovatel Akcií C je povinen splatit celý emisní kurs Akcií C na účet Společnosti č. 672405203/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., v den podpisu smlouvy o úpisu Akcií C. 22.9.2021
Počet členů dozorčí rady: 3 8.10.2015 - 25.10.2021
Dne 20. 7. 2015 učinil jediný akcionář společnosti JIHLAVAN, a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti JIHLAVAN, a.s.: I. Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: A) Obchodní společnost Czech Aerospace Industries, s.r.o., se sídlem 8. května 110, 783 53 Velká Bystřice, identifikační číslo (IČO): 03731723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62046 (dále jen "Jediný akcio nář"), jako jediný akcionář obchodní společnosti JIHLAVAN, a.s., se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, identifikační číslo (IČO): 46347071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 767 (dále jen "Společnost"), r ozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 87.278.872,- Kč (osmdesát sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české), tj. z částky 284.296.000,- Kč (dvě stě osmdesát čtyři miliony dvě stě devadesát šes t tisíc korun českých) na částku 197.017.128,- Kč (jedno sto devadesát sedm milionů sedmnáct tisíc jedno sto dvacet osm korun českých). B) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty Jedinému akcionáři. C) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrně u všech akcií Společnosti, a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 307,- Kč (tři sta sedm korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie 693,- Kč (šest set devadesát tři koruny české), a to formou výměny akcií. D) Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.278.872,- Kč (osmdesát sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české) bude vyplacena Jedinému akcionáři s tím, že k výplatě dojde do 30 (třiceti) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. E) Jediný akcionář vlastnící kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě je povinen předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě dvou (2) měsíců od zveřejnění výzvy představenstva Společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo Společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě 7 (sedm) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu Společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stano veným v zákoně a stanovách Společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. 27.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 13.8.2014 - 8.10.2015
Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsána v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 90,024%, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni kon ání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 255.937 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota d ohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 90.024%. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: 6 kusů jednotlivých akcií série A 000236 - A 000241 na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 14 kusů hromadné listiny série B 000013 - B 000026 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jm enovité hodnotě 1.000,-Kč, 14 kusů hromadné listiny série B 000032 - B 000045 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 6 kusů hromadné listiny série B 000060 - B 000065 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 000088 - B 000090 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 8 kusů hromadné listiny série B 000142 - B 000149 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majit ele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 000185 - B 000187 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 8 kusů hromadné listiny série B 000389 - B 000396 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na ma jitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 7 kusů hromadné listiny série B 000400 - B 000406 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 001289 - B 001291 nahrazující 10 kusů kmenových akcií n a majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 127 kusů hromadné listiny série C 000001 - C 000127 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 102 kusů hromadné listiny série C 000129 - C 000230 nahrazující 100 kusů kmenovýc h akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 148 kusů hromadné listiny série C 000242 - C 000389 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 40 kusů hromadné listiny série C 000468 - C 000507 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série C 000538 - C 000540 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série D 000001 nahrazující 186.000 kusů kme nových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série E 000001 nahrazující 2.173 kusů kmenových akcií na majitele číslo A 017207 až A 019379 ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série E 000005 nahrazující 2 4.158 kusů kmenových akcií na majitele číslo A 074139 až A 098296 ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série F 000001 nahrazující 940 kusů kmenových akcií na majitele číslo A 1 až A 4, A 10 až A 36, A 46 až A 48, A 117 až 122, A 140 až A 145, A 197, A 492 až A 493, A 1573 až A 1580, A 1647 až A 1696, A 1763 až A 2492, A 2879, A 2919 až A 2990, A 3201 až A 3250 o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč; celkem tedy hlavní akcionář předložil 255.937 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněno u vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinn ostí ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Spo lečnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 390,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posud kem vypracovaným společností Activities a.s. se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ: 110 00, IČ: 601 96 891, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 199/2000-Zn., do seznamu znaleckých ústavů kval ifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro zpracování projektů dle § 69 obchodního zákoníku (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota přiměřeného protiplnění za vý kup účastnických cenných papírů zjištěná metodou likvidační, připadající na 1 ks akcie menšinového akcionáře o nominální hodnotě 1.000,-Kč společnosti JIHLAVAN,a.s., se sídlem Jihlava, Znojemská 64, PSČ: 586 52, IČ:463 47 071, činí k 31.12.2008 částku 3 87,-Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody likvidační. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým pos udkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřenému Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS,a.s., se sídle m Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepřeloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepřeloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnos ti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřenými Společností k výplatě protip lnění a výměně akcií společností CYRRUS,a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. 22.7.2009 - 21.1.2010
Právní poměry společnosti se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou ze dne 1.6.2000. 9.8.2000 - 21.1.2010
Právní poměry společnosti se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 14.5.1998. 17.6.1999 - 21.1.2010
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou 21.5.1997. 1.9.1997 - 21.1.2010
Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou konanou dne 31.8.1996. 25.11.1996 - 21.1.2010
Základní jmění splaceno. 29.10.1996 - 17.6.1999
Základní jmění: 284,296.000,-- Kč jeho rozdělení: 284.296 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na majitele 19.2.1993 - 14.7.1995
Základní jmění: 282,690.000,-- Kčs a je rozděleno: na 282.690 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 19.2.1993
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 6.2.1996
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku JIHLAVAN JIHLAVA. 30.4.1992 - 21.1.2010
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku JIHLAVAN Jihlava ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 26. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stnaov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992 - 21.1.2010
Den vzniku: 1.5.1992 30.4.1992 - 21.1.2010

Kapitál JIHLAVAN, a.s.

Základní kapitál 227 017 128 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.2021
Základní kapitál 197 017 128 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.2015  - 22.9.2021
Základní kapitál 284 296 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.1999  - 16.12.2015
Základní kapitál 284 296 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1995  - 17.6.1999

Akcie JIHLAVAN, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 693 Kč 1 22.9.2021
Akcie na jméno 693 Kč 284 295 22.9.2021
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 22.9.2021
Kmenové akcie na jméno 693 Kč 284 296 16.12.2015  - 22.9.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 284 296 11.12.2013  - 16.12.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 284 296 25.11.1996  - 11.12.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 284 296 14.7.1995  - 25.11.1996

Sídlo JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Znojemská 5594/54, Jihlava 58601, Česká republika 8.10.2015
Adresa: Znojemská 5594/54, Jihlava 58652, Česká republika 4.6.2012 - 26.11.2012
Adresa: Znojemská 64, Jihlava 58652, Česká republika 4.6.1993 - 4.6.2012
Adresa: Znojemská 64, Jihlava , Česká republika 30.4.1992 - 4.6.1993

Předmět podnikání JIHLAVAN, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.11.2010
galvanizérství, smaltérství 22.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
zámečnictví, nástrojářství 22.7.2009
obráběčství 22.7.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.7.2009 - 13.8.2014
hostinská činnost 22.7.2009 - 13.8.2014
projektová činnost ve výstavbě 22.7.2009 - 13.8.2014
projektování, vývoj, výroba, montáž, zkoušky, opravy, údržba, revize a servis hydraulických systémů, prvků a agregátů pro mobilní, letecké i stacionární aplikace, včetně vyhrazených tlakových zařízení průmyslovým způsobem 24.6.2003 - 22.7.2009
vývoj, konstrukce, výroba, zkoušky, opravy a prodej speciálních nástrojů, přípravků, měřidel a jednoduchých strojů pro všeobecné použití průmyslovým způsobem 24.6.2003 - 22.7.2009
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 24.6.2003 - 22.7.2009
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 9.8.2000 - 24.8.2006
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby 29.6.1998 - 22.7.2009
pronájem bytových a nebytových prostor 29.6.1998 - 22.7.2009
silniční motorová doprava osobní 1.9.1997 - 24.6.2003
silniční motorová doprava nákladní 1.9.1997 - 24.6.2003
projektová činnost ve výstavbě 1.9.1997 - 22.7.2009
galvanizérství 25.11.1996 - 24.6.2003
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 25.11.1996 - 24.6.2003
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 6.2.1996 - 25.11.1996
stavba strojů s mechanickým pohonem 6.2.1996 - 24.6.2003
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.2.1996 - 22.7.2009
ubytovací služby 6.2.1996 - 22.7.2009
hostinská činnost 6.2.1996 - 22.7.2009
Obchodní činnost 13.10.1993 - 6.2.1996
Vývoj, výroba a odbyt - hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktory a všeobecné použití - nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, forem, modelů a šablon 13.10.1993 - 24.6.2003
Servisní a opravárenská činnost 13.10.1993 - 24.6.2003
a/ vývoj, výroba a odbyt - hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktory a všeobecné použití - nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, forem, modelů a šablon b/ servisní a opravárenská činnost, c/ obchodní činnost d/ plnění fce zřizovatele středního odborného učiliště e/ projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 30.4.1992 - 13.10.1993

Vedení firmy JIHLAVAN, a.s.

Statutární orgán JIHLAVAN, a.s.

předseda představenstva Ondřej Benáček
Ve funkci od 10.8.2016
Adresa U obecního dvora 793/2, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Milan Daněk
Ve funkci od 25.1.2017
Adresa Vybíralova 973/7, 19800 Praha
člen představenstva Petr Řehoř
Ve funkci od 11.6.2019
Adresa Brandejsovo náměstí 1234/6, 16500 Praha
člen představenstva Ing. Martin Seidler
Ve funkci od 8.10.2015 do 11.6.2019
Adresa 8. května 110, 78353 Velká Bystřice
člen představenstva Milan Daněk
Ve funkci od 8.10.2015 do 25.1.2017
Adresa Vybíralova 973/7, 19800 Praha
člen představenstva Milan Daněk
Ve funkci od 8.10.2015 do 25.1.2017
Adresa Vybíralova 973/7, 19800 Praha
předseda představenstva Ondřej Benáček
Ve funkci od 8.10.2015 do 10.8.2016
Adresa Jahodová 2194/20, 10600 Praha
předseda představenstva Ondřej Benáček
Ve funkci od 8.10.2015 do 10.8.2016
Adresa Jahodová 2194/20, 10600 Praha
člen představenstva Ing. Martin Seidler
Ve funkci od 28.5.2015 do 8.10.2015
Adresa 8. května 110, 78353 Velká Bystřice
předseda představenstva Ondřej Benáček
Ve funkci od 12.6.2015 do 8.10.2015
Adresa Jahodová 2194/20, 10600 Praha
člen představenstva Milan Daněk
Ve funkci od 12.6.2015 do 8.10.2015
Adresa Vybíralova 973/7, 19800 Praha
předseda představenstva Ondřej Benáček
Ve funkci od 28.5.2015 do 12.6.2015
Adresa Jahodová 2194/20, 10600 Praha 10
člen představenstva Milan Daněk
Ve funkci od 28.5.2015 do 12.6.2015
Adresa Vybíralova 973/7, 19800 Praha 9
předseda představenstva Tomáš Polák
Ve funkci od 22.5.2013 do 28.5.2015
Adresa Na Vysoké 2371/24, 25101 Říčany
člen představenstva Pavel Šima
Ve funkci od 22.5.2013 do 28.5.2015
Adresa Na Slezsku 350, 74245 Fulnek
místopředseda představenstva Milan Daněk
Ve funkci od 22.5.2013 do 28.5.2015
Adresa Vybíralova 973/7, 19800 Praha 9
člen představenstva Ing. Pavel Šima
Ve funkci od 28.5.2008 do 22.5.2013
Adresa Na Slezsku 350, 74245 Fulnek
předseda představenstva Ing. Milan Daněk
Ve funkci od 28.5.2008 do 22.5.2013
Adresa Vybíralova 973, 19000 Praha 9
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA
Ve funkci od 18.3.2010 do 22.5.2013
Adresa Na Vysoké 2371/24, 25101 Říčany
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA
Ve funkci od 28.5.2008 do 18.3.2010
Adresa Novodvorská 413/135, 14200 Praha 4
předseda představenstva Mgr. Josef Žáček
Ve funkci od 20.11.2002 do 28.5.2008
Adresa Borovanského 2215/1, Praha 5
místopředseda představenstva Ing. Milan Daněk
Ve funkci od 21.11.2007 do 28.5.2008
Adresa Vybíralova 973, 19000 Praha 9
člen představenstva Ing. Petr Pauřík
Ve funkci od 21.11.2007 do 28.5.2008
Adresa Raisova 803/7, 16000 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc.
Ve funkci od 15.6.2006 do 21.11.2007
Adresa Příčka 684/2, 15500 Praha 5
člen představenstva Ing. Milan Daněk
Ve funkci od 7.2.2007 do 21.11.2007
Adresa Vybíralova 973, 19000 Praha 9
člen představenstva Ing.Mgr. Aleš Doležal
Ve funkci od 28.5.2003 do 7.2.2007
Adresa Mandloňová 828/1, Praha 9
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Hlavička
Ve funkci od 29.10.1996 do 15.6.2006
Adresa Hromádky z Jistebnice 412, Chotěboř
člen představenstva Luboš Prokeš
Ve funkci od 29.6.1998 do 28.5.2003
Adresa Březinova 110, Jihlava
předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc.
Ve funkci od 29.6.1998 do 20.11.2002
Adresa K lipám 295/22, Praha 9-Střížkov
člen představenstva Ing. Jiří Houška CSc.
Ve funkci od 29.10.1996 do 29.6.1998
Adresa K lipám 295/22, Praha 9-Střížkov
předseda představenstva Ing. Oldřich Nepraš
Ve funkci od 20.10.1997 do 29.6.1998
Adresa Strážovská 381, Praha 5 - Radotín
předseda představenstva Mgr. Pavel Šedivec
Ve funkci od 29.10.1996 do 20.10.1997
Adresa Nepoměřice , Malešov-Albrechtice 33
člen představenstva Josef Ďasek
Ve funkci od 30.4.1992 do 29.10.1996
Adresa Demlova 4, Jihlava
předseda představenstva RNDr. Rudolf Samek
Ve funkci od 14.7.1995 do 29.10.1996
Adresa Červené domky 37, Jihlava
místopředseda představenstva ing. Jiří Mohelník
Ve funkci od 14.7.1995 do 29.10.1996
Adresa U dvou srpů 2819/12, Praha
členka představenstva Ing. Vladimíra Zděnovcová
Ve funkci od 6.2.1996 do 29.10.1996
Adresa Wolkrova 316, Příbram 4
člen představenstva Mgr. Josef Körbler
Ve funkci od 13.10.1993 do 6.2.1996
Adresa Hlaváčova 1161/8, Praha 8
člen představenstva ing. Pavel Syrůček
Ve funkci od 13.10.1993 do 6.2.1996
Adresa J. Masaryka 1322, Hradec Králové
člen představenstva RNDr. Rudolf Samek
Ve funkci od 30.4.1992 do 14.7.1995
Adresa Červené domky 37, Jihlava
člen představenstva ing. Jiří Mohelník
Ve funkci od 13.10.1993 do 14.7.1995
Adresa U dvou srpů 2819/12, Praha
člen představenstva Ing. Zdeněk Boudný
Ve funkci od 30.4.1992 do 13.10.1993
Adresa Královský vršek 34, Jihlava

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje JIHLAVAN, a.s.

IČO (identifikační číslo): 46347071
Jméno: JIHLAVAN, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 6

Živnosti JIHLAVAN, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 11. 2010

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 10. 2002

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 10. 2002

Živnost č. 4 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 9. 1996

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 3. 1993

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 3. 1993

Statutární orgán JIHLAVAN, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Seidler
Člen statutárního orgánu: Mgr. Ondřej Benáček
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Daněk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje JIHLAVAN, a.s.

IČO: 46347071
Firma: JIHLAVAN, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1992

Sídlo JIHLAVAN, a.s.

Sídlo: Znojemská 5594/54, Jihlava 58601

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Opravy a instalace strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství