Menu Zavřít

FIRMA ISCARE a.s. IČO: 61858366

ISCARE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ISCARE a.s. (61858366) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1994 a je stále aktivní. ISCARE a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ISCARE a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ISCARE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ISCARE a.s.

Soud: Městský soud v Praze 30. 8. 1994
Spisová značka: B 2703
IČO (identifikační číslo osoby): 61858366
Jméno: ISCARE I.V.F. a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.8.1994
Zapsána dne: 30.8.1994
K obchodnímu závodu společnosti je zřízeno zástavní právo ve prospěch Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07, identifikační číslo 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1360 (dále jen Zástavní věřitel), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 21. září 2022 sepsané ve formě notářského zápisu NZ 1979/2022, N 1963/2022 Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, mezi společností ISCARE a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, identifikační číslo 618 58 366, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn B 2703, jako zástavcem a Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem, (dále jen "Zástavní smlouva") k zajištění řádného a včasného splnění Zajištěného dluhu (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) až do výše 380.000.000 EUR a 100.000.000 GBP. 22.11.2022
Společnost GynCentrum, spol. s r.o., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Identifikační číslo 453 16 783, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7592, jako společnost zanikající, se v rámci fúze sloučením sloučila se společností ISCARE a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Identifikační číslo 618 58 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2703. 31.12.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.9.2014
Valná hromada svým rozhodnutím ze dne 5. prosince 2011 rozhodla o zvýšení dosavadního zcela splaceného základního kapitálu ve výši 9.500.000,- Kč o částku 6.010.000,- Kč na konečnou výši základního kapitálu 15.510.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je změna struktury akcionářů a snížení zadlužení společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 601 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurz nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. Na nově upsané akcie bude vydána jedna hromadná akcie v listinné podobě. V souladu se stanovami společnosti na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Před hlasováním o navrženém usnesení prohlásil akcionář, společnost ISCARE Healthcare Services B.V., že se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci s využitím jeho přednostního práva, a sice panu Tomáši Tamiru Wintersteinovi, nar. 13.3.1949, bytem Praha 2, Na Švihance 9. Lhůta pro upisování nových akcií bude činit třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány pouze peněžitými vklady. Valná hromada připouští oproti pohledávce na splacení emisního kurzu možnost započtení části peněžité pohledávky zájemce akcionáře Tomáše Tamira Wintersteina, nar. 13.3.1949, bytem Praha 2, Na Švihance 9 z titulu půjček společnosti ISCARE I.V.F. a.s. ze dne 16.3.2009, 24. 9.2010, 27.12. 2010, 27. 12. 2010, 28. 12. 2010 a 28. 12. 2010 v celkové výši 458.002,75 EUR a 2.425.000,- Kč, to je dohromady 14.097.200,08 Kč, při přepočtu EUR na Kč použitím aktuálního kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni podání zprávy auditorské firmy HM Group s.r.o. ze dne 22.11.2011, bez připočtení úroků za rok 2011. Emisní kurz bude splacen výhradně započtením. Akcie budou předem určeným zájemcem upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží návrh této smlouvy. Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídle společnosti ISCARE I.V.F. a.s. na adrese Praha 7, Jankovcova 1569/2c. Pro případ, že smlouva bude uzavřena přede dnem právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude smlouva obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií je upisovatel akcií oprávněn společnost ISCARE I.V.F. a.s. vyzvat k uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. Na tuto skutečnost bude upisovatel upozorněn nejpozději ve smlouvě o upsání akcií. Možnost uzavřít smlouvu o zápočtu vzájemných pohledávek v rámci smlouvy o upsání akcií se připouští. Upisovatel je povinen uhradit celý emisní kurz nejpozději do deseti (10) dnů po účinnosti smlouvy o upsání akcií. 19.12.2011 - 28.12.2011
Valná hromada společnosti přijala dne 24. 6. 2009 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: "Důvodem zvýšení základního kapitálu je zlepšení finanční situace společnosti, zejména pak zajištění optimálního cash-flow ve společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.500.000,-Kč (slovy devětmilionůpětset tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upisováno 1000 ks. kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a 850 ks. kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou moci akcionáři, kteří využijí přednostního práva, upsat ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady v sídle společnosti. K využití přednostního práva budou akcionářům nabídnuty veškeré shora uvedené akcie, když emisní kurs bude opět roven jmenovité hodnotě akcií. Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Pokud v uvedené lhůtě akcionáři svého přednostního práva nevyužijí, budou neupsané akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým se má stát pan Tomáš Tamir Winterstein, bytem Praha 2, Na Švihance 9. Smlouvu o upsání akcií se společnost zaváže podepsat do 14 dnů ode dne, kdy k tomu bude předem určeným zájemcem vyzvána. Upisování akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcionářem upsaných akcií musí být splacen v celé výši na účet č. 5061101940/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání předmětných akcií. Připouští se započtení pohledávky pana Tomáše Tamira Wintersteina, bytem Praha 2, Na Švihance 9, ve výši 200 tis. EUR, vzniklé vůči společnosti Iscare I.V.F. a.s. ve smyslu § 451 odst. 2 občanského zákoníku, když této společnosti byla dne 2. 4. 2009 poskytnuta panem Wintersteinem výše uvedená částka jako výpomoc akcionáře k překlenutí nedostatku finačních prostředků společnosti, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Důvodem jsou omezené schopnosti pohledávku pana Tomáše Tamira Wintersteina uhradit." 18.9.2009 - 2.2.2010
- Valná hromada přijala dne 8.6..2007 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 7.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 750 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že emisní kurs nové akcie je roven její nominálníhodnotě. Všechny nové akcie budou upsány dosavadními akcionáři na základě dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři jsou povinni uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet 10. dnem po právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem. Místem uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu je advokátní kancelář Uhlíř, Homola a společníci, se sídlem Praha 1, Opletalova 5. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nových akcií bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky ve výši 7.500.000,- Kč vůči společnosti v celkové výši 10.948.000,- Kč ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.12.2005 mezi společností a akcionářem Tomášem Tamirem Wintersteinem, r.č. 490313/901, bytem Praha 2, Na Švihance 9, a to věřitelem a dalšími akcionáři, kterým bude případně ke dni uzavření smlouvy o započtení v rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu odpovídající část pohledávky věřitelem postoupena. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy o započtení, který bude akcionářům společností doručen ve 13.6.2007 - 3.9.2007
Valná hromada přijala dne 31.1.2007 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 7.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 750 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že emisní kurs nové akcie je roven její nominální hodnotě. Všechny nové akcie budou upsány dosavadními akcionáři na základě dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři jsou povinni uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet 10. dnem po právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nových akcií bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky ve výši 7.500.000,- Kč vůči společnosti v celkové výši 10.948.000,- Kč ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.12.2005 mezi společností a akcionářem Tomášem Tamirem Wintersteinem, r.č. 490313/901, bytem Praha 2, Na Švihance 9, a to věřitelem a dalšími akcionáři, kterým bude případně ke dni uzavření smlouvy o započtení v rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu odpovídající část pohledávky věřitelem postoupena. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy o započtení, který bude akcionářům společností doručen ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. 5.2.2007 - 13.6.2007
Základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilión korun českých) upsáním 100 ks veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Zvýšení základního jmění nad tuto částku se nepřipouští.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě, tedy 10.000,- Kč. Akcionáři se dohodly, že využijí svého přednostního práva a veškeré akcie upíší sami v poměru, v jakém se dosud podílí na základním jmění společnosti, a to následovně: společnost Europe Fertility B.V. upíše 97 ks akcií, jejíž jmenovitá hodnota dosahuje celkové výše 970.000,- Kč a pan Miroslav Kadlec upíše 3 ks akcií, jejíž jmenovitá hodnota dosahuje celkové výše 30.000,- Kč. Oba akcionáři upíší akcie v budově sídla společnosti v Praze 9, Hloubětínská 3 , ve lhůtě tří týdnů od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% emisního kursu z akcií upisovaných peněžitým vkladem na účet č. 5166097001/2700 vedený u BANK AUSTRIA CREDITANSTALT a.s. a to nejpozději do týdne po upsání akcií, přičemž celý emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 23.2.2000 - 11.9.2000

Kapitál ISCARE a.s.

Základní kapitál 15 510 000 Kč
Splaceno 15 510 000 Kč
Platnost od - do 28.12.2011
Základní kapitál 9 500 000 Kč
Splaceno 9 500 000 Kč
Platnost od - do 3.9.2007  - 28.12.2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 2 000 000 Kč
Platnost od - do 3.10.2001  - 3.9.2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 1 345 474 Kč
Platnost od - do 11.9.2000  - 3.10.2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.8.1994  - 11.9.2000

Akcie ISCARE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 451 24.8.2022
kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 24.8.2022
kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 451 28.12.2011  - 24.8.2022
kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 850 3.9.2007  - 28.12.2011
akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.9.2000  - 3.9.2007
akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 30.8.1994  - 24.8.2022

Sídlo ISCARE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Českomoravská 2510/19, Praha 19000, Česká republika 18.12.2019
Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 17000, Česká republika 17.4.2018 - 18.12.2019
Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 17000, Česká republika 24.6.2005 - 17.4.2018
Adresa: Hloubětínská 3/13, Praha 9 19800, Česká republika 24.3.2004 - 24.6.2005
Adresa: Hloubětínská 13/3, Praha 19800, Česká republika 30.8.1994 - 24.3.2004

Předmět podnikání ISCARE a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v jehož rámci jsou vykonávány zejména následující obory činností: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 24.8.2022
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.8.2022
Poskytování zdravotních služeb v rozsahu oprávnění dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 24.8.2022
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.10.2009 - 24.8.2022
veřejné lékárenství 13.1.2006 - 24.8.2022
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd 16.11.2005 - 16.10.2009
zprostředkování služeb 24.3.2004 - 16.10.2009
reklamní činnost a marketing 24.3.2004 - 16.10.2009
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 24.3.2004 - 16.10.2009
správa a údržba nemovitostí 24.3.2004 - 16.10.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 24.3.2004 - 16.10.2009
zprostředkování obchodu 24.3.2004 - 16.10.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 24.3.2004 - 16.10.2009
obezitologie včetně poradenství v oblasti psychologie a dietologie 10.3.2004 - 24.8.2022
ambulantní a lůžková péče v oboru chirurgie, břišní, laparoskopická a bariatrická chirurgie 10.3.2004 - 24.8.2022
gastroenterologie v plném rozsahu včetně endoskopie 10.3.2004 - 24.8.2022
metody asistované reprodukce včetně IVF programu 30.11.1994 - 24.8.2022
gynekologicko-porodnická péče vč.operativy a lůžkového odd. 30.11.1994 - 24.8.2022
laparoskopická operativa 30.11.1994 - 24.8.2022
ultrazvuková vyšetření 30.11.1994 - 24.8.2022
punkční petodiky pod ultrazvukem 30.11.1994 - 24.8.2022
sexuologie, andrologie 30.11.1994 - 24.8.2022
anestezie 30.11.1994 - 24.8.2022
interna 30.11.1994 - 24.8.2022
genetika 30.11.1994 - 24.8.2022
s těmito činnostmi související laboratorní vyšetření 30.11.1994 - 24.8.2022
školicí a výuková činnost 30.11.1994 - 16.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.8.1994 - 16.10.2009

Vedení firmy ISCARE a.s.

Statutární orgán ISCARE a.s.

člen představenstva Ing. Tomáš Juříček
Ve funkci od 30.1.2024
Adresa Šafaříkova 3987/9, 69501 Hodonín
předseda představenstva Ing. Jozef Janov
Ve funkci od 7.2.2023
Adresa Pod lipkami , 15000 Praha
člen představenstva Ing. Vladimír Vokroj
Ve funkci od 22.11.2022
Adresa Francouzská třída 2019/9, 32600 Plzeň
Člen představenstva Mgr. Viktor Szabó
Ve funkci od 22.11.2023
Adresa Nad Smetankou 226/4, 19000 Praha
člen představenstva Tomáš Juříček
Ve funkci od 18.12.2019 do 30.1.2024
Adresa Šafaříkova 3987/9, 69501 Hodonín
předseda představenstva Ing. Jozef Janov
Ve funkci od 22.11.2022 do 7.2.2023
Adresa Pod lipkami 1408/18, 15000 Praha
předseda představenstva Ing. Jozef Janov
Ve funkci od 14.3.2019 do 22.11.2022
Adresa Pod lipkami 1408/18, 15000 Praha
člen představenstva Mgr. Miroslav Janov
Ve funkci od 3.4.2020 do 22.11.2022
Adresa Na Císařce 3222/14, 15000 Praha
člen představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 14.3.2019 do 3.4.2020
Adresa Pod Klášterem 367, 39003 Tábor
člen představenstva Mgr. Miroslav Janov
Ve funkci od 25.6.2019 do 18.12.2019
Adresa Na Císařce 3222/14, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Jonáš Vokřál MBA
Ve funkci od 30.11.2018 do 25.6.2019
Adresa Lísky 1011/66, 62400 Brno
předseda představenstva Ing. Jozef Janov
Ve funkci od 12.8.2015 do 14.3.2019
Adresa Pod lipkami 1408/18, 15000 Praha
člen představenstva Ing. František Tregler Ph.D.
Ve funkci od 9.8.2015 do 30.11.2018
Adresa Na Cikorce 1860/33, 14300 Praha
předseda představenstva Ing. Jozef Janov
Ve funkci od 11.5.2015 do 12.8.2015
Adresa Pod lipkami 1408/18, 15000 Praha
člen představenstva Ing. František Tregler Ph.D.
Ve funkci od 11.5.2015 do 9.8.2015
Adresa Na Cikorce 1860/33, 14300 Praha
člen představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 11.5.2015 do 11.5.2015
Adresa Pod Klášterem 367, 39003 Tábor
1. místopředseda představenstva Jozef Janov
Ve funkci od 10.12.2014 do 11.5.2015
Adresa Pod lipkami 1408/18, 15000 Praha
2. místopředseda představenstva Mgr. Martin Lambert
Ve funkci od 10.12.2014 do 11.5.2015
Adresa Pod Klášterem 367, 39003 Tábor
předseda představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 10.12.2014 do 11.5.2015
Adresa Pod Klášterem 367, 39003 Tábor
3. místopředseda představenstva Ing. František Tregler Ph.D.
Ve funkci od 10.12.2014 do 11.5.2015
Adresa Na Cikorce 1860/33, 14300 Praha
člen představenstva Ing. František Tregler Ph.D.
Ve funkci od 29.9.2014 do 10.12.2014
Adresa Na Cikorce 1860/33, 14300 Praha
člen představenstva Tomáš Tamir Winterstein
Ve funkci od 29.9.2014 do 10.12.2014
Adresa Na Švihance 1527/9, 12000 Praha
člen představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 29.9.2014 do 10.12.2014
Adresa Pod Klášterem 367, 39003 Tábor
člen představenstva Ariel Moses
Ve funkci od 29.9.2014 do 10.12.2014
Adresa Ehud st. 144 , Kfar Ha-Oranim
předseda představenstva Tomáš Tamir Winterstein
Ve funkci od 6.9.2012 do 29.9.2014
Adresa Na Švihance 1527/9, 12000 Praha
člen představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 18.9.2009 do 29.9.2014
Adresa Pod Klášterem 367, 39003 Tábor
místopředseda představenstva Dani Naveh
Ve funkci od 6.9.2012 do 29.9.2014
Adresa HaShikma 55, st´Savyon
člen představenstva Ariel Moses
Ve funkci od 26.10.2011 do 29.9.2014
Adresa , Kfar Ha-Oranim, Ehud st. 144, 73134
člen představenstva Tomáš Tamir Winterstein
Ve funkci od 14.12.2005 do 6.9.2012
Adresa Na Švihance 1527/9, 12000 Praha
člen představenstva Chanan Aharon Schneider
Ve funkci od 26.10.2011 do 6.9.2012
Adresa , Yehuda, Moshav Tirat 273, 73175
člen představenstva Abraham Karasik
Ve funkci od 2.2.2010 do 26.10.2011
Adresa Havelona , Ramat Hasharon
člen představenstva Shlomo Noy
Ve funkci od 2.2.2010 do 26.10.2011
Adresa Ul. VIII Poprzeczna , Warsawa
člen představenstva Allon Speiser
Ve funkci od 2.2.2010 do 26.10.2011
Adresa Haktir st. , Jerusalem
člen představenstva Jindřich Vodička
Ve funkci od 2.8.2005 do 2.2.2010
Adresa Gorkého 1256, 25228 Černošice
předseda představenstva Miroslav Kadlec
Ve funkci od 18.2.2004 do 15.9.2005
Adresa Domanovická 1743, 19016 Praha 9
člen představenstva Miroslav Kadlec
Ve funkci od 15.9.2005 do 15.9.2005
Adresa Domanovická 1743, 19016 Praha 9
Člen představenstva Amnon Kislev
Ve funkci od 18.2.2004 do 2.8.2005
Adresa Kostelní 362/20, 17000 Praha 7
člen představenstva Abraham Karasik
Ve funkci od 18.2.2004 do 2.8.2005
Adresa Kostelní 362/20, 17000 Praha 7
člen představenstva Shlomo Noy
Ve funkci od 2.8.2005 do 2.8.2005
Adresa Domanovická 1743, 19016 Praha 9
předseda představenstva Miroslav Kadlec
Ve funkci od 23.2.2000 do 18.2.2004
Adresa Domanovická 1743, 19016 Praha 9
Člen představenstva Amnon Kislev
Ve funkci od 30.11.1994 do 18.2.2004
Adresa Kostelní 362/20, 17000 Praha 7
člen představenstva Abraham Karasik
Ve funkci od 30.11.1994 do 18.2.2004
Adresa Kostelní 362/20, 17000 Praha 7
člen MUDr. Zdeněk Mayer
Ve funkci od 7.5.1997 do 23.2.2000
Adresa Pivoňkova , Praha 10
předseda představenstva Ing. Michal Tošovský
Ve funkci od 23.2.2000 do 23.2.2000
Adresa Vinohradská 2333/166, 13000 Praha
člen představenstva ing. Pavel Pícha
Ve funkci od 30.8.1994 do 23.2.2000
Adresa Pohnertova 1725/6, 18200 Praha
člen představenstva MUDr. Ivan Reich
Ve funkci od 30.8.1994 do 7.5.1997
Adresa Moravská 1507/22, 12000 Praha
člen představenstva Miroslav Kadlec, nar.27.8.1947
Ve funkci od 30.8.1994 do 30.11.1994
Adresa Sluštická 2305/4, 10000 Praha
člen představenstva Miriam Škudlová
Ve funkci od 30.8.1994 do 30.11.1994
Adresa Pražského 611/27, 15200 Praha

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ISCARE a.s.

IČO (identifikační číslo): 61858366
Jméno: ISCARE a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 30. 8. 1994
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo ISCARE a.s.

Sídlo: Českomoravská 2510/19, Praha 19000

Živnosti ISCARE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 8. 1994

Statutární orgán ISCARE a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Jozef Janov
Člen statutárního orgánu: Mgr. Miroslav Janov
Člen statutárního orgánu: Tomáš Juříček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ISCARE a.s.

IČO: 61858366
Firma: ISCARE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 30. 8. 1994

Sídlo ISCARE a.s.

Sídlo: Českomoravská 2510/19, Praha 9 19000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Developerská činnost
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Činnosti související s ochranou veřejného zdraví