Firma INTEX, akciová společnost IČO 00174386


INTEX, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

INTEX, akciová společnost (00174386) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tanvaldská 345, Liberec 463 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1991 a je stále aktivní. INTEX, akciová společnost má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o INTEX, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INTEX, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o INTEX, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro INTEX, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INTEX, akciová společnost

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 96
IČO (identifikační číslo osoby) 00174386
Jméno INTEX, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.3.1991
Valná hromada společnosti schválila dne 8.4.2013 následující usnesení: 1) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30, Tanvaldská 345, PSČ 463 11, IČ: 001 74 386, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 96, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat prá vo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost Mopier Holdings B.V., Nizozemsko, Delft, Martinus Nijhofflaan2, 2624 ES, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Haag, registrační číslo 0805 2445. Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem 460692 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti INTEX, akciová společnost (vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,70% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti INTEX, akciová společnost. 2) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obch.zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obch.zákoníku. 3) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané INTEX, akciová společnost, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menši nových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 235,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto prot iplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 6-45-2013 vypracovaným znalcem Ing. Dagmar Duškovou ze dne 19.2.2013, který stanovil obvyklou cenu akcie na 230,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve formě na majitele. Hlavní akcionář se rozhodl výši protiplnění navýšit na uvedených 235,- Kč. 4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlatsnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111. PSČ 616 00, IČ 277 58 419, vždy v pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 nebo od 13:00 do 16:00 hodin. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5 obchodního zákoníku, okamžikem přechodu vlastnictví na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně dle § 21 4 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 12.4.2013
Na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8.10.2001 převzala společnost INTEX, akciová společnost, se sídlem Liberec 30, Tanvaldská ul. 345, PSČ 463 11, IČO 00174386 jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti SORTES a.s., se sídlem Liberec, Tanvaldská ul. 345, IČO 25799088, zapsané v oddílu B, vložce číslo 1291 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. 4.3.2002
Valná hromada společnosti dne 26.6.1998 schválila změnu stanov společnosti. 11.6.1999 - 21.3.2001
Valná hromada společnosti dne 30.6.1997 schválila nové stanovy společnosti. 20.3.1998 - 21.3.2001
Základní jmění společnosti 481,384.000,- Kč je 100% splaceno 7.3.1997 - 9.12.2003
Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 14. března 1995 mezi společností INTEX akciová společnost a mezi spo- lečností FOKE spol. s r.o. se sídlem Liberec 7, Kollárova čp. 218/14, identifikační číslo: 62738763 (Rg. C 8533) by- la prodána část podniku společnosti INTEX akciová společ- nost a to DIVIZE č. 5 - Morava, Olomouc, Legionářská 7 spo- lečnosti FOKE spol. s r.o.. 9.10.1995
Valná hromada společnosti dne 26.5.1994 schválila změnu stanov společnosti. 11.10.1994 - 11.10.1994
Valná hromada společnosti dne 26.5.1994 schválila změnu společnosti. 11.10.1994 - 11.10.1994
Valná hromada konaná dne 26.5.1994 schválila změnu stanov společnosti. 11.10.1994 - 21.3.2001
Dozorčí rada společnosti : Jiří V a c e k , bytem Vlnařská 691, Liberec 6 Ing. Otakar J e ž e k , bytem Vlnařská 694, Liberec 6 Doc. Ing. Jiří P o k o r n ý , CSc., bytem Příběnická 8, Praha 3. 1.5.1993 - 25.1.1994
Jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písem- ně pověřen, společnost též může zastupovat prokurista na základě udělené prokury. Za společnost podepisují buď spo- lečně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo sa- mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před- 1.5.1993 - 7.9.1995
stavenstvem písemně pověřen, nebo prokurista. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.5.1993 - 7.9.1995
Valná hromada akciové společnosti dne 25.3.1993 schválila nové stanovy společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 1.5.1993 - 21.3.2001
Jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, společnost též může zastupovat prokurista na základě udělené prokury. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 22.12.1992 - 1.5.1993
Základní jmění společnosti : 481 384 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 476570 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty 4814 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 22.12.1992 - 7.9.1995
Základní kapitál společnosti činí 428 831 tis. Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatimní list) o nominální hodnotě 428 831 tis. Kčs. V základním 10.5.1991 - 22.12.1992
kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 10.5.1991 - 22.12.1992
Akcie (zatimní list) společnosti zní na jméno a jsou vyhotoveny podle "Podmínek SBČs pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách, spoři 10.5.1991 - 22.12.1992
telnách a na burze".Jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva opráv 10.5.1991 - 22.12.1992
něných podepisovat za společnost. Majitelem akcií (zatimních listů) je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 10.5.1991 - 22.12.1992
Ředitel akciové společnosti a prokurista budou za společnost podepisovat tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu akciové společnosti připojí své podpisy podle podpisového vzoru, přičemž prokurista musí pod svůj podpis připojit dodatek naznačující prokuru. Každý z nich je oprávněn podepisovat sám. 10.5.1991 - 22.12.1992
Údaje o založení akciové společnosti: INTEX, akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem státního podniku Intex Liberec, ze dne 12. 3. 1991. 27.3.1991
Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie na jméno o stejné nominální hodnotě. 27.3.1991 - 10.5.1991
Zastupování a podepisování: Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 27.3.1991 - 22.12.1992

Aktuální kontaktní údaje INTEX, akciová společnost

Kapitál INTEX, akciová společnost

zakladni jmění 481 384 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2003
zakladni jmění 481 384 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.1992 - 9.12.2003

Akcie INTEX, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 481 384 3.4.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 481 384 27.5.2009 - 3.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 481 384 26.10.2004 - 27.5.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 481 384 9.12.2003 - 26.10.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 481 384 21.3.2001 - 9.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 481 384 7.9.1995 - 21.3.2001

Sídlo INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Tanvaldská 345 , Liberec 463 11 9.12.2003
Adresa Tanvaldská 345 , Liberec 463 11 21.3.2001 - 9.12.2003
Adresa Tanvaldská 345 , Liberec 463 11 22.12.1992 - 21.3.2001
Adresa Liberec Česká republika
27.3.1991 - 22.12.1992

Předmět podnikání INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.3.2009
zednictví 26.3.2009 - 3.4.2015
zámečnictví, nástrojářství 26.3.2009 - 3.4.2015
obráběčství 26.3.2009 - 3.4.2015
zdenictví 20.3.1998 - 20.3.1998
provozování drážní dopravy na vlečce 20.3.1998 - 26.3.2009
výroba tepla 20.3.1998 - 26.3.2009
rozvod elektřiny 20.3.1998 - 26.3.2009
zednictví 20.3.1998 - 26.3.2009
hostinská činnost 1.5.1993 - 11.10.1994
kadeřnictví 1.5.1993 - 11.6.1999
výroba koberců 1.5.1993 - 26.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnosten- ském podnikání/ 1.5.1993 - 26.3.2009
provoz ubytovny 1.5.1993 - 26.3.2009
elektroinstalatérství 1.5.1993 - 26.3.2009
kovoobrábění 1.5.1993 - 26.3.2009
broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 1.5.1993 - 26.3.2009
zámečnictví 1.5.1993 - 26.3.2009
- výroba a prodej koberců a technického příslušenství, technických textilií - výroba a prodej přízí a barvení - výroba a prodej páry - maloobchodní prodej a služby - zahraničně obchodní činnost 10.5.1991 - 1.5.1993

Předmět činnosti INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.4.2015

vedení firmy INTEX, akciová společnost

Statutární orgán INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně 3.4.2015
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolenosti, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. 9.12.2003 - 3.4.2015
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolenosti, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. 21.3.2001 - 9.12.2003
"Jednání jménem společnosti": Představenstvo řídí činnost společnosti, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Přestavenstvo může písemně pověřit další osoby zastupováním. Dále společnost zastupují vedoucí a jiní zaměstnanci společnosti v případech a v rozsahu stanovených v obchodním zákoníku popř. v jiných obecně závazných předpisech. Kromě toho je možné podepisování za společnost: a) na základě plné moci nebo prokury udělované představenstvem b) vedoucími a jinými zaměstnanci společnosti v případech a rozsahu, kdy právní řád uznává zastupování právnické osoby a podepisování za ni na základě organizačního a podpisového řádu společnosti nebo kdy je to obvyklé v obchodním styku. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. Za společnost podepisuje samostatně každý člen představenstva. 11.6.1999 - 21.3.2001
"Jednání jménem společnosti": Představenstvo řídí činnost společnosti, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Přestavenstvo může písemně pověřit další osoby zastupováním. Dále společnost zastupují vedoucí a jiní zaměstnanci společnosti v případech a v rozsahu stanovených v obchodním zákoníku popř. v jiných obecně závazných předpisech. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva. Kromě toho je možné podepisování za společnost: a) na základě plné moci nebo prokury udělované představenstvem b) vedoucími a jinými zaměstnanci společnosti v případech a rozsahu, kdy právní řád uznává zastupování právnické osoby a podepisování za ni na základě organizačního a podpisového řádu společnosti nebo kdy je to obvyklé v obchodním styku. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. 20.3.1998 - 11.6.1999
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které může písemně pověřit další osoby zastupováním. Dále společnost zastupují vedoucí a jiní zaměstnanci spo- lečnosti v případech a v rozsahu stanovených v obchodním zákoníku popř. v jiných obecně závazných předpisech. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva. Kromě toho je možné podepisování za společnost: a) na základě plné moci nebo prokury udělovaných předsta- venstvem b) vedoucími a jinými zaměstnanci společnosti v případech a v rozsahu stanovených v obchodním zákoníku popř. v jiných obecně závazných předpisech Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru. 7.9.1995 - 20.3.1998
členka představenstva společnosti Kateřina Deličová 3.4.2015
Vznik funkce 30.12.2014
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , Liberec 463 11
Prokurista ing. Jiří Odvárka 10.5.1991 - 1.2.1993
Adresa: Vlčí vrch 670/24 , Liberec 460 15
Člen představenstva ing. Jan Klak 27.3.1991 - 1.5.1993
Adresa: Břežanská 96 , Ohrobec 252 45
Člen představenstva ing. Jaroslav Horáček CSc. 27.3.1991 - 1.5.1993
Adresa: Husova 836/81 , Liberec 460 01
Člen představenstva Jiří Vacek 27.3.1991 - 1.5.1993
Adresa: Vlnařská 591 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
Předseda představenstva ing. Václav Křivohlávek CSc. 10.5.1991 - 1.5.1993
Adresa: Kozmíkova 1101/4 , Praha 102 00
Ředitel a.s.,místopředs.předst ing. Karel Prokop 10.5.1991 - 25.1.1994
Adresa: Zámecký vrch 1402 , Liberec 463 11
Člen představenstva Ing. Karel Chmelík 1.5.1993 - 25.1.1994
Adresa: Podvinný mlýn 2134/17 , Praha 190 00
Místopředseda představenstva Ing. Karel Chmelík 25.1.1994 - 24.6.1994
Adresa: Trojanova 2022/12 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Ing. Karel Chmelík 24.6.1994 - 11.10.1994
Adresa: Podvinný mlýn 2134/17 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Válek 24.6.1994 - 11.10.1994
Adresa: Mimoňská 278 , Stráž pod Ralskem 471 27
Předseda představenstva Ing. Viktor Vlášek CSc. 1.5.1993 - 7.9.1995
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Jan Kadlec 1.5.1993 - 7.9.1995
Adresa: Horčičkova 544/12 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing. Karel Ch M E L Í K 11.10.1994 - 7.9.1995
Adresa: Podvinný mlýn 2134/17 , Praha 190 00
Člen představenstva JUDr. Jan Ježdík 1.5.1993 - 1.11.1996
Adresa: Sametová 718/12 , Liberec 460 06
Člen představenstva Pavel Gerö 11.10.1994 - 1.11.1996
Adresa: Na Jezírku 627/24 , Liberec 460 06
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Konopásek 11.10.1994 - 1.11.1996
Adresa: Svornosti 1001 , Liberec 463 11
Člen představenstva Ing. Jan Škarka 7.9.1995 - 1.11.1996
Adresa: Průchy 926 , 434 01 Most Česká republika
Předseda představenstva Ing. Karel Chmelík 7.9.1995 - 1.11.1996
Adresa: Podvinný mlýn 2134/17 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Jan Drápal 7.9.1995 - 1.11.1996
Adresa: Norská 520/3 , Praha 101 00
Prokurista Pavel Gerö 1.2.1993 - 9.1.1997
Adresa: Na Jezírku 627/24 , Liberec 460 06
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Konopásek 1.11.1996 - 20.3.1998
Adresa: Svornosti 1001 , Liberec 463 11
Člen představenstva Ing. Aleš Prandstetter 1.11.1996 - 20.3.1998
Adresa: Neklanova 113/26 , Praha 128 00
Prokurista Pavel Gerö 9.1.1997 - 20.3.1998
Adresa: Na Jezírku 627/24 , Liberec 460 06
Člen představenstva Ing. Jan Drápal 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Norská 520/3 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Miloš Lisý 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Haberfeldova 983/8 , Praha 169 00
Předseda představenstva Ing. Karel Chmelík 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Podvinný mlýn 2134/17 , Praha 190 00
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Prandstetter 20.3.1998 - 11.6.1999
Adresa: Neklanova 113/26 , Praha 128 00
Člen představenstva Pavel Gerö 20.3.1998 - 8.12.2004
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Na Jezírku 627/24 , Liberec 460 06
Člen představenstva Klaus Marksteiner 11.6.1999 - 8.12.2004
Zánik členství 22.10.2003
Adresa: Tanvaldská 345 , Liberec 463 11
člen představenstva Klaus Marksteiner 8.12.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 3.7.2005
Adresa: Tanvaldská 345 , Liberec 463 11
Předseda představenstva Sivan David Kanev 8.12.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 8.4.2009
Vznik funkce 10.11.2003
Zánik funkce 8.4.2009
Adresa: Tanvaldská 345 , Liberec 463 11
člen představenstva Joseph Strulovitch 8.12.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 22.10.2003
Zánik členství 8.4.2009
Adresa: Tanvaldská 345 , Liberec 463 11
člen představenstva Kateřina Deličová 26.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 3.7.2005
Zánik členství 8.4.2009
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , Liberec 463 11
předseda představenstva Peter Booster 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 12.7.2012
Vznik funkce 8.4.2009
Zánik funkce 12.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Reeuwijk, Snippedrift 10, 2811 AK
člen představenstva Hendrik Andries Van Wijlen 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 12.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Voorschoten, Puccinilaan 13, 2253 SL
člen představenstva Monica Paulina Maria Schmidt-Arts 16.6.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 8.4.2009
Zánik členství 12.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Zoetermeer, Hagesteinstraat 62, PSČ 2729 BB
předseda představenstva Peter Booster 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 12.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Vznik funkce 13.7.2012
Zánik funkce 30.12.2014
Adresa: Nizozemské království
Reeuwijk, Snippedrift 10, 2811 AK
člen představenstva Hendrik Andries Van Wijlen 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 12.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Roerdomperf 23 , Voorschoten Nizozemské království
člen představenstva Monica Paulina Maria Schmidt-Arts 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 12.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Nizozemské království
Zoetermeer, Hagesteinstraat 62, PSČ 2729 BB

Dozorčí rada INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady společnosti Patrice Renald Gallasin 17.6.2015
Vznik členství 30.12.2014
Adresa: route d´Esch 70 , Lucemburk Lucemburské velkovévodství
Jméno Jiří Vacek 1.5.1993 - 1.11.1996
Adresa: Vlnařská 691/14 , Liberec 460 06
Jméno Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc. 1.5.1993 - 1.11.1996
Adresa: Příběnická 977/8 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jiří Odvárka 25.1.1994 - 1.11.1996
Adresa: Vlčí vrch 670/24 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Miroslav Hnilica 1.11.1996 - 10.2.1998
Adresa: Okálová 1042 , Liberec 463 11
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Tesař 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Dukelská 257/42 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Ing. Luboš Jílek 1.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Na Kavkách 373 , Kutná Hora 284 01
Člen dozorčí rady Ing. Vlasta Pírková 10.2.1998 - 9.12.2003
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Nad Školou 1383 , Liberec 463 11
Předseda dozorčí rady Yoram Ginach 11.6.1999 - 9.12.2003
Zánik členství 30.7.2001
Adresa:
90 Park Avenue, New York, USA
Člen dozorčí rady Yoram Ginach 9.12.2003 - 26.10.2004
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Spojené státy americké
90 Park Avenue, New York
Člen dozorčí rady Ing. Miloslava Kožnarová 9.12.2003 - 26.10.2004
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Soukenická 834/1 , Liberec 460 06
Předseda dozorčí rady Fred Keshner 26.10.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 26.6.2003
Vznik funkce 2.7.2003
Zánik funkce 3.7.2005
Adresa: Spojené státy americké
400 East 56th Street, New York
Člen dozorčí rady Kateřina Deličová 26.10.2004 - 26.3.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Svornosti 889/8 , Liberec 463 11
Člen dozorčí rady Yoram Ginach 26.10.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 7.4.2009
Adresa: Spojené státy americké
90 Park Avenue, New York
předseda dozorčí rady Martina Šumová 26.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 28.6.2005
Vznik funkce 3.7.2005
Adresa: Sušická 678/13 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Fred Keshner 26.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 7.4.2009
Adresa: Spojené státy americké
400 East 56th Street, New York
předseda dozorčí rady Martina Šumová 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 11.7.2012
Vznik funkce 8.4.2009
Zánik funkce 11.7.2012
Adresa: Sušická 678/13 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Gerben Van Den Berg 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Voorschoten, Palestrinalaan 13, 2253 HA
člen dozorčí rady Elisabeth Johanna Van Dijk 27.5.2009 - 3.1.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: Nizozemské království
Den Haag, Sandersdijk 37, 2497 WR
předseda dozorčí rady Martina Šumová 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 11.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Vznik funkce 12.7.2012
Zánik funkce 30.12.2014
Adresa: Sušická 678/13 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Gerben Van Den Berg 3.1.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 11.7.2012
Zánik členství 30.12.2014
Adresa: Nizozemské království
Voorschoten, Palestrinalaan 13, 2253 HA
člen dozorčí rady Elisabeth Johanna Van Dijk 3.1.2013 - 3.4.2015
Zánik členství 30.12.2014
Vznik funkce 11.7.2012
Adresa: Maria van Wilsveenhof 7 , Nootdorp Nizozemské království

Prokura INTEX, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Pavel Gerö 20.3.1998 - 19.4.2005
Adresa: Na Jezírku 627/24 , Liberec 460 06
Jméno Sivan David Kanev 19.4.2005 - 27.5.2009
Adresa: Tanvaldská 345 , Liberec 463 11
Jméno Kateřina Deličová 27.5.2009 - 6.9.2014
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , Liberec 463 11
Jméno Kateřina Deličová 6.9.2014 - 3.4.2015
Adresa: Pod Rušičkou 1603 , Liberec 463 11

Sbírka Listin INTEX, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 96/SL 86 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2016 2.3.2016 17
B 96/SL 85 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2015 17.7.2015 20.7.2015 30
B 96/SL 84 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2014 17.7.2015 20.7.2015 19
B 96/SL 83 notářský zápis [NZ 2164/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2014 11.3.2015 8.4.2015 24
B 96/SL 82 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2014 23.7.2014 23.7.2014 16
B 96/SL 81 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2013 20.5.2014 21.5.2014 34
B 96/SL 79 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2012 1.3.2013 4.3.2013 18
B 96/SL 78 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2012 1.3.2013 4.3.2013 16
B 96/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2012 4.1.2013 7.1.2013 2
B 96/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2012 4.1.2013 7.1.2013 2
B 96/SL 75 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2012 4.1.2013 7.1.2013 47
B 96/SL 74 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2012 22.8.2012 24.8.2012 16
B 96/SL 73 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2011 10.1.2012 12.1.2012 20
B 96/SL 72 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 10.1.2012 12.1.2012 23
B 96/SL 71 účetní závěrka k 31.12.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 1.9.2011 14.9.2011 18
B 96/SL 70 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 27.1.2010 29.1.2010 23
B 96/SL 69 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 27.1.2010 29.1.2010 34
B 96/SL 68 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2009 27.1.2010 29.1.2010 34
B 96/SL 67 podpisové vzory +ČP M.P.Maria Arts Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 11.6.2009 15.6.2009 3
B 96/SL 66 zakladatelské dokumenty stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 26.5.2009 26.5.2009 18
B 96/SL 65 ostatní zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2009 26.5.2009 26.5.2009 2
B 96/SL 64 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2009 26.5.2009 26.5.2009 74
B 96/SL 63 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 1
B 96/SL 62 notářský zápis NZ 528/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2006 26.5.2009 26.5.2009 6
B 96/SL 61 podpisové vzory čestné prohl.P.Booster Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 60 podpisové vzory čestné prohl.H.A.van Wijlen Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 59 podpisové vzory čestné prohl.G.van den Berg Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 58 podpisové vzory čestné prohl.E.J.vanDijk Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2009 26.5.2009 26.5.2009 3
B 96/SL 57 notářský zápis NZ 358/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 2.4.2009 2.4.2009 4
B 96/SL 56 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2009 2.4.2009 2.4.2009 18
B 96/SL 55 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 27.2.2009 4.3.2009 6
B 96/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2005 27.2.2009 4.3.2009 3
B 96/SL 53 podpisové vzory čestné prohl.M.Šumová Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2009 27.2.2009 4.3.2009 1
B 96/SL 52 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 4.7.2006 3.8.2006 20
B 96/SL 51 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 31.8.2005 9.9.2005 15
B 96/SL 50 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 31.8.2005 9.9.2005 24
B 96/SL 49 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2005 25.8.2005 9.9.2005 22
B 96/SL 48 ostatní odvolání prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2004 20.4.2005 4.5.2005 2
B 96/SL 47 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2005 20.4.2005 4.5.2005 2
B 96/SL 46 podpisové vzory Kaijev Sivan David Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2005 20.4.2005 4.5.2005 1
B 96/SL 45 podpisové vzory Sivan David Kanev Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2003 30.3.2004 13.1.2005 2
B 96/SL 44 podpisové vzory Klaus Eberhard Marksteiner Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 30.3.2004 13.1.2005 2
B 96/SL 43 podpisové vzory Joseph Strulovitch Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2003 30.3.2004 13.1.2005 2
B 96/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2003 30.3.2004 13.1.2005 4
B 96/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 1.11.2004 29.11.2004 17
B 96/SL 40 podpisové vzory Fred Keshner Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2003 1.11.2004 29.11.2004 6
B 96/SL 39 podpisové vzory Yoram Ginach Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2003 1.11.2004 29.11.2004 6
B 96/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 1.11.2004 29.11.2004 5
B 96/SL 37 notářský zápis NZ 116/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 1.11.2004 29.11.2004 8
B 96/SL 36 podpisové vzory Kateřina Deličková Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2003 1.11.2004 29.11.2004 1
B 96/SL 35 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2003 31.3.2004 7.4.2004 23
B 96/SL 34 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 31.3.2004 7.4.2004 48
B 96/SL 33 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 32 ostatní zápis o volbě DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 31 podpisové vzory Mordechai Baron Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2001 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 30 podpisové vzory Pavel Gerö Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 29 podpisové vzory Klaus Marksteiner Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 28 podpisové vzory Miloslava Kožnarová Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 27 podpisové vzory Yoram Ginach Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2002 1.3.2004 26.3.2004 1
B 96/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 18
B 96/SL 25 notářský zápis NZ 35/2002, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 14
B 96/SL 24 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 1.3.2004 26.3.2004 5
B 96/SL 23 ostatní zápis z Vh Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2002 1.3.2004 26.3.2004 3
B 96/SL 22 notářský zápis NZ 419/2001 - smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2001 11.3.2002 4
B 96/SL 21 účetní závěrka - zpr. audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2001 25.10.2001 19
B 96/SL 20 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 21
B 96/SL 19 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2001 3.9.2001 2
B 96/SL 18 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 3.9.2001 1
B 96/SL 17 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 29.3.2001 17
B 96/SL 16 notářský zápis NZ 274/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 29.3.2001 4
B 96/SL 15 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1999 29.3.2001 17
B 96/SL 14 notářský zápis NZ 199/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1999 29.3.2001 4
B 96/SL 13 účetní závěrka - auditorská zpráva k 31.12.99 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 17.10.2000 19
B 96/SL 9 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1998 12.1.2000 16
B 96/SL 12 účetní závěrka -výrok auditora za r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.1998 12.1.2000 26
B 96/SL 11 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.1998 12.1.2000 2
B 96/SL 10 notářský zápis NZ 131/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1998 12.1.2000 12
B 96/SL 8 účetní závěrka -auditorská zpráva za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.1999 6.10.1999 20
B 96/SL 7 účetní závěrka -výrok auditora za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.1997 6.10.1999 5
B 96/SL 6 účetní závěrka -příloha za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.1999 10
B 96/SL 5 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.1997 6.10.1999 7
B 96/SL 4 ostatní zápis č.7 ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 6.10.1999 2
B 96/SL 3 ostatní -zápis č.6 ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.1997 6.10.1999 3
B 96/SL 2 notářský zápis NZ 162/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 14.7.1999 20
B 96/SL 1 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.1997 14.7.1999 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INTEX, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00174386
Jméno INTEX, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 21.12.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Sídlo INTEX, akciová společnost

Živnosti a provozovny INTEX, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tanvaldská 879, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1004362536
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Zahájení provozování 4.8.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Tanvaldská 345, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1004362528
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 26.6.2001

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.1993

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1997

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provoz ubytovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 7 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba koberců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 3.2.2009

Živnost č. 10 Kadeřnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 19.12.1996

Živnost č. 11 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 11.10.2001

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 17.12.1997

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr.v příl. 2-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 15 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 17.12.1997

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1993
Zánik oprávnění 22.9.1993

Živnost č. 19 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán INTEX, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Kateřina Deličová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INTEX, akciová společnost

IČO: 00174386
Firma: INTEX, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec-Vratislavice nad Nisou
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.3.1991

Sídlo INTEX, akciová společnost

Sídlo: Tanvaldská 345 NEOAD, Liberec-Vratislavice nad Nisou 463 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image