Firma INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond IČO 05967023


INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond (05967023) je Nadační fond. Sídlí na adrese 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 738 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2017 a je stále aktivní. INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond na Justice.cz

Výpis dat pro INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka N 1264
IČO (identifikační číslo osoby) 05967023
Jméno INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond
Právní forma podnikání Nadační fond
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.3.2017
Úplné znění zakládací listina nadačního fondu INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, I. Základní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond 2.Sídlem nadačního fondu je:Frýdek-Místek, Místek, ul. 8. pěšího pluku č. p. 2380, PSČ 738 01 3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou. II. Zakladatelé nadačního fondu Zakladatelé nadačního fondu jsou: 1. Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, 2. Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, (dále jen zakladatelé) III. Účel nadačního fondu Účelem nadačního fondu bude zejména: -podpora a rozvoj informační činnosti veřejných organizací, -organizování a podpora pozorovacích misí v tuzemsku i zahraničí, -ochrana života, úcta k lidským právům a obnovení důstojnosti, -podpora a rozvoj platformy pro mezivládní komunikaci, -podpora účasti na vládních programech a diplomatických misích. Okruh činností, které nadační fond vzhledem k svému účelu bude vykonávat: a) organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v České republice, b)poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v České republice, c) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím v zahraničí i v České republice, d)organizování pomoci menšinám v zahraničí i v České republice, e)sociální poradenství v zahraničí i v České republice, f) osvětová a vzdělávací činnost v zahraničí i v České republice, g)zajišťování dobrovolnické činnosti v zahraničí i v České republice, h)organizace kulturních a sportovních akcí v zahraničí i v České republice. IV.Majetkový vklad zakladatelů a jeho správa Majetkový vklad zakladatelů do nadačního fondu při jeho založení tvoří finanční prostředky v celkové výši 40.000,-Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých. Zakladatel Rafał Marcin Wasik se zavazuje vložit do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Zakladatel Ladislav Tesařík se zavazuje vložit do nadačního fondu majetkový vklad ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. Oba zakladatelé se zavazují tyto částky splatit do 15 dnů od dne sepsání tohoto notářského zápisu ustanoveného správci vkladů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nadačního fondu do příslušného nadačního rejstříku. Správcem vkladu nadačního fondu se ustanovuje Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2. Správce vkladu vklad složí na zvláštní účet, zřízený pro nadační fond správcem vkladu u peněžníh o ústavu v České republice. Správce vkladu spravuje vklad do doby vzniku nadačního fondu. V.Orgány nadačního fondu Orgány nadačního fondu jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada nebo revizor. VI.Správní rada Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada má tři (3) členy. O jmenování a odvolání členů správní rady rozhodují zakladatelé. Členy správní rady jsou: Rafał Marcin Wasik, narozený 1. 3. 1977, bytem Polská republika, 26-050 Zagnansk, Wisniowka 78, Ladislav Tesařík, narozený 10. 10. 1958, bytem Rakouská republika, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Buchenauweg 434/2, Vladislav Špandel, narozený 13. 7. 1981, bytem Karviná, Staré Město, Nam. Ondry Foltýna 55/50, PSČ 733 01. Funkční období členů správní rady je pět (5) let. Opětovné zvolení člena správní rady je možné. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí její zasedání, které se uskutečňuje nejméně jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů (1/3) správní rady, dozorčí rady, revizor nebo zakladatel. Předseda správní rady může písemně zmocnit ke svolání správní rady a k řízení jejího zasedání jiného člena správní rady. Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Členové správní rady nemají nárok z nadačních prostředků na odměny za výkon své funkce. Členství ve správní radě zaniká: -uplynutím funkčního období, -úmrtím nebo zánikem, -odvoláním ze zákonných důvodů, -odstoupením, -přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího jednání dvě třetiny (2/3) jejich členů. Správní rada přijímá své rozhodnutí dvoutřetinovou většinou všech svých členů, může hlasovat i formou per rollem. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem. Zejména se jedná o: -správu majetku nadačního fondu, -řízení činnosti a směřování nadačního fondu, -schvalování účetní závěrky a výroční zprávy, -volbu a odvolání předsedy správní rady. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady a předchozí souhlas zakladatelů. VII.Jednání a podepisování Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis člen správní rady. VIII.Dozorčí rada a revizor Dozorčí rada se nezřizuje. Její působnost vykonává revizor. Bude-li nutné ze zákonných důvodů dozorčí radu zřídit, má dozorčí rada tři členy, které volí a odvolávají zakladatelé. Funkční období dozorčí rady je pět (5) let. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor, jeho funkční období je pět (5) let. Revizorem nadačního fondu je: Jaroslaw Tatarowski, narozený 27. 10. 1960, s pobytem a bydlištěm na adrese Polská republika, 05-501 Jazgarzewszczyzna, Leśna 23. Revizor zejména: -kontroluje dodržování ustanovení zakládací listiny nadačního fondu, zejména dodržování poslání nadačního fondu, způsob a efektivitu využívání prostředků nadačního fondu a dohlížení, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou, -kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, -přezkoumává účetní závěrku, -upozorňuje zakladatelům a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění, -nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a zakladatelům písemnou zprávu o své kontrolní činnosti, Revizor je pro výkon své funkce oprávněn zejména: -nahlížet do účetních knih, -svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno. Revizora jmenují a odvolávají zakladatelé, lze ho jmenovat i opakovaně. Revizor nemá nárok z nadačních prostředků na odměnu za výkon své funkce. IX.Hospodaření a náklady na správu nadačního fondu 1. Správní rada usiluje o to, aby náklady na správu nadačního fondu byly minimální. 2. Náklady související se správou a provozem fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků. 3. Za hospodaření nadačního fondu odpovídá správní rada. Kontrolu hospodaření provádí revizor. X.Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 1. Nadační fond se může zavazovat a může poskytovat nadační příspěvek a jiné finanční plnění (dále jen nadační příspěvek) pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III. Za splnění podmínek definovaných v tomto článku, a to vždy až po předchozím s ouhlasu zakladatelů. 2. Nadační fond může poskytnout nadační příspěvek kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, je-li to v souladu s touto zakládací listinou. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. Nadační fond je oprávněn vstupovat do všech smluvních vztahů, na jejichž základě bude poskytnut příspěvek. 4. Nadační příspěvek se poskytuje zpravidla ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut i ve formě nepeněžitého plnění. 5. Nadační fond si může ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku vyhradit právo kontroly plnění závazku, k němuž se příjemce nadačního příspěvku zavázal a právo tento závazek vymáhat. 6. Nadační příspěvky mají charakter jednorázového plnění, které však může být poskytováno opakovaně. XI. Další práva a povinnosti nadačního fondu 1.Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. 2.Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond, dále jen IHRC - nadační fond) pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC -nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem. 3.Správní rada v této oblasti příjme následující vnitřní předpisy nadačního fondu: -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu generálního velvyslance nadačního fondu pro svět, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu pro Evropu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu velvyslance dobré vůle, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu čestného hospodářského agenta (Attaché) nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu komisaře nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu mezinárodního experta nadačního fondu, -vymezující pravidla a postup pro udělování titulu experta komisí nadačního fondu, vymezující pravidla a postup pro udělování diplomů, -vymezující pravidla a postup pro udělování medailí, ocenění, certifikátů, kříže a sochy nadačního fondu. 4.Nadační fond je oprávněn na základě rozhodnutí správní rady poskytovat peněžní úvěry a zápůjčky právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s činností a účelem nadačního fondu. XII. Zrušení a zánik nadačního fondu 1. Nadační fond se ruší rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů. 2. V rozhodnutí o zrušení nadačního fondu musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidace bude předán zakladatelům. 3. Nadační fond zaniká výmazem z nadačního rejstříku. XIII.Změna zakládací listiny Tuto zakládací listinu lze změnit jen rozhodnutím zakladatelů. 9.3.2018
Nadační fond může jmenovat experty, vydávat odznaky, medaile, čestné tituly, certifikáty spojené s činností nadačního fondu, může udělovat další ocenění a vyznamenání pro fyzické a právnické osoby za zásluhy a činnosti ve prospěch nadačního fondu. Nadační fond uděluje zejména: -titul generálního velvyslance IHRC nadační fond pro svět, -titul velvyslance IHRC - nadační fond pro Evropu, -titul velvyslanec dobré vůle IHRC nadační fond, -titul Attaché IHRC - nadační fond (titul čestného hospodářského agenta), -titul komisaře IHRC - nadační fond, -titul mezinárodní expert IHRC - nadační fond, -titul experta komisí IHRC nadační fond, -akademický diplom IHRC - nadační fond, -mezinárodní medaile, ocenění, certifikáty, kříže a sošky v oblasti ochrany lidských práv a dalších činností souvisejících s nadačním fondem 22.11.2017 - 9.3.2018
Nadační fond udělil dne 16. 8. 2017 plnou moc Evženu Sokolovi, nar. 25. 4. 1966, bytem Karviná, Mizerov, Studentská 2360/18, PSČ 734 01, k zastupování nadačního fondu ve věci bezpečnostního zajištění a zabezpečení zahraničních i tuzemských misí a jiných a kcí pořádaných nadačním fondem. 16.8.2017 - 22.11.2017

Aktuální kontaktní údaje INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond

Sídlo INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond

Platnost údajů od - do
Adresa 8. pěšího pluku 2380 , Frýdek-Místek 738 01 29.3.2017

vedení firmy INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond

Statutární orgán INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva - nadační fond, ve zkrácené formě IHRC - nadační fond

Platnost údajů od - do
Za nadační fond jedná každý člen správní rady samostatně. 29.3.2017
předseda správní rady Rafał Marcin Wasik 29.3.2017
Vznik členství 29.3.2017
Vznik funkce 29.3.2017
Adresa: Wisniowka 78 , Zagnansk Polská republika
člen správní rady Ladislav Tesařík 22.11.2017
Vznik členství 20.11.2017
Adresa: Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm Rakouská republika
člen správní rady Vlastimil Špandel 22.11.2017
Vznik členství 11.10.2017
Adresa: nám. Ondry Foltýna 55/50 , Karviná 733 01
člen správní rady Ladislav Tesařík 29.3.2017 - 22.11.2017
Vznik členství 29.3.2017
Zánik členství 11.10.2017
Adresa: Buchenauweg 434/2 , 5753 Saalbach-Hinterglemm Rakouská republika
člen správní rady Marcela Smržová 29.3.2017 - 22.11.2017
Vznik členství 29.3.2017
Zánik členství 20.11.2017
Adresa: 592 , Morávka 739 04

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond

IČO: 05967023
Firma: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond
Právní forma: Nadační fond
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Frýdek-Místek
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29.3.2017

Sídlo INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme Mezinárodní komise pro lidská práva nadační fond

Sídlo: 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 738 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
tracking image