Firma INTEGRA, a.s. IČO 00215881


INTEGRA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

INTEGRA, a.s. (00215881) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zemědělská 53, Žabčice 664 63. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 1990 a je stále aktivní. INTEGRA, a.s. má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o INTEGRA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INTEGRA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o INTEGRA, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro INTEGRA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INTEGRA, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 151
IČO (identifikační číslo osoby) 00215881
Jméno INTEGRA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.11.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2014 - 3.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014 - 3.12.2014
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.07.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti INTEGRA, a.s. takto: 1.Důvod snížení základního kapitálu: Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu s rozhodnutím v alné hromady společnosti ze dne 03.listopadu 2008, avšak tyto vlastní akcie nezcizila a nehodlá dále zcizit ve lhůtě stanovené zákonem a valnou hromadou společnosti konanou dne 03.listopadu 2008. Základní kapitál společnosti bude snížen za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm. b) Obchodního zákoníku, kdy částka převáděná do rezervního fondu činí 6,82% základního kapitálu společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení zákl adního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu, vytvořeného za účelem úhrady budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm.b) Obchodního zákoníku. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní k apitál bude snížen o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Jedná se o 232 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě Kč 10 000,-, kdy základní kapitál bude tedy snížen o částku Kč 2 320 000,-. Výše základn ího kapitálu se snižuje z částky Kč 34 000 000,- a nová výše základního kapitálu společnosti tak bude Kč 31 680 000,-. 4. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno ve smyslu ust. § 213 odst. 1 Obchodního zákoníku použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní akcie v majetku společnosti v listinné podobě, budou tyto vlastní akcie ve smyslu ust. § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku zničeny. 18.9.2009 - 18.9.2009
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 9.6.2004: 1. Základní kapitál společnosti 23.000.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionykorunčeských) se zvyšuje o částku v rozpětí 6.000.000,- Kč až 11.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 11.000.000,- Kč není přípustné. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je plánované rozšíření a zvýšení objemu výroby a s tím související potřeba zdrojů na investiční náklady, včetně posílení působnosti k úvěrování - zvýšení kapitálové přiměřenosti. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je snížení současného objemu závazků společnosti vůči hlavním akcionářům zachyceným v účetnictví, které snižují bonitu společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno ve spojení vydáním nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé z nových akcií, v počtu, odpovídajícím uskutečněným úpisům nových akcií v rámci stanoveného rozpětí zvýšení základního kapitálu, tj. v počtu 600 až 1100 kusů, nejvýše v počtu 1100 kusů. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. 4. Emisní kurs se stanoví částkou 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na jednu akcii; emisní ážio nevznikne. 5. Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2, která bude všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů zaslána stejným způsobem, jakým je svolána valná hromada společnosti, tj. doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliš tě, uvedeného v seznamu akcionářů. V této informaci budou uvedeny tyto údaje: a) Místem pro upisování nových akcií je malá jednací místnost v sídle společnosti - administrativní budova, Žabčice, Zemědělská 53, 1. poschodí. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní a počíná běžet 7. den, následující po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, obchodní rejstřík, kterým bude povolen zápis rozhodnutí této valné hromady, o zvýšení základního kapitálu; představenst vo bude informovat všechny akcionáře o počátku běhu této lhůty doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliště, uvedeného v seznamu akcionářů. c) Na každou jednu dosavadní akcii připadá podíl 11/23 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář s přednostním právem může svá práva získat od jiných akcionářů či je jiným akcionářem převést za účelem jejich sloučení, popř. se může spojit s jiným akcionářem tak, aby mohly být ze sloučených zlomků upsány celé akcie. d) Upisovat lze nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé z nových akcií. Jejich emisní kurs je rovný jmenovité hodnotě. 6. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet číslo 35-3603060217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., přičemž variabilní symbol bude IČ/rodné číslo upisovatele. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny neupsané nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou dva současní akcionáři společnosti, a to: INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA, 5, RUE BUFFON - 22000 St. Brieuc, Francie (dále jen "ISA"). Tento akcionář je oprávněn upsat nejvýše 500 kusů nových akcií. BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049 (dále jen "BIOFAKTORY PRAHA"). Tento akcionář je oprávněn upsat nejvýše 600 kusů nových akcií. 8. Místo pro upisování akcií ve druhém kole předem určenými zájemci je shodně jako v prvním kole na uvedeném místě v sídle společnosti. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva (v prvním kole). Oba tito akcionáři budou na počátek běhu lhůty upozorněni zvláštním doplněním inform ace zaslané představenstvem podle bodu 5. tohoto usnesení. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 30 dnů ode dne úpisu nových akcií. 9. Ve smyslu ust. § 202 odst. 4 písm. c) Obchodního zákoníku vyslovuje valná hromada souhlas se započtením pohledávek upisovatelů ve druhém kole, a to jmenovitě: a) INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA, 5, RUE BUFFON - 22000 St. Brieuc, Francie, a to pohledávek v objemu nejvýše 5.000.000,- Kč (pětmilionůkorunčeských), (tj. na splacení emisního kursu 500 kusů akcií); b) BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, a to pohledávek v objemu nejvýše 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských), (tj. na splacení emisního kursu 600 kusů akcií); v obou případech se jedná o pohledávky za uskutečněné dodávky produktů odebraných společností jako dlužníkem. K započtení lze uplatnit jen jistiny pohledávek. Pro účely započtení určují jmenovitě tyto pohledávky: Pohledávky INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA - 3.281.996,- Kč z neuhrazené faktury číslo 60213 ze dne 8. března 2004 a 3.599.840,- Kč z neuhrazené faktury číslo 60230 z 1. března 2004 (z této faktury na úhradu emisního kursu započtení částečné ve výši 1 .718.004,- Kč). Pohledávky BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o. - 770.154,20 Kč z pohledávky převzaté dne 10. března 2003, 1.729.845,80 Kč z pohledávky převzaté dne 6. června 2003, 2.500.000,- Kč z pohledávky převzaté 6. prosince 2002 a 1.000.000,- Kč z pohledávky převzaté 3. k větna 2004. Započtení těchto pohledávek upisovatelů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií je možné jen na základě dohod o započtení uzavřených před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro postup započtení jsou stanovena tato pravidla: a) Návrh dohody o započtení s pravidelnými náležitostmi ve smyslu zákona musí vypracovat představenstvo společnosti a doručit upisovateli do sedmi dnů ode dne úpisu akcií. b) Akceptovanou smlouvou o započtení musí upisovatel doručit do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu tj. do 30 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem návrhu na souhlas se započtením je výše pohledávek obou věřitelů za společností, zachycených a vykázaných v účetnictví, která negativně ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření a zhoršuje hodnocení společnosti při posuzování jejich platební schopno sti, zejména při jednání o poskytnutí cizích zdrojů nezbytných k rozvoji. 10. Valná hromada souhlasí, aby v případě, že některý z předem určených zájemců v dalším kole upisování neupíše nové akcie do výše limitu jemu dovoleného k započtení vzájemných pohledávek ve smyslu usnesení k předchozímu bodu, popř. některý z nich neupíše žádné nové akcie, mohl upsat druhý z nich všechny zbývající, dosud nikým neupsané akcie do celkového počtu 1100 kusů. Pro tento případ se druhému z předem určených zájemců stanoví lhůta pro úpis zbývajících akcií v trvání 30 dnů, která běží ode dne násle dujícího po uplynutí lhůty pro úpis akcií předem určenými zájemci v druhém kole určené pod bodem 8 tohoto usnesení. Valná hromada také souhlasí, aby každý z obou akcionářů stejně jako ten z akcionářů, který využije právo upsat nové akcie, neupsané druhým z předem určených, mohl kromě splacením emisního kursu započtením uhradit emisní kurs jím upsaných akcií, nekrytý v  plné míře započtením, v penězích. V takovém případě bude emisní kurs splacen na účet číslo 35-3603060217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 11.8.2004 - 9.2.2005
Společnost se sloučila se společností INCUBA, a.s., sídlem Žabčice, Zemědělská č.p. 53, PSČ 664 63, IČ 25579592. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti INCUBA, a.s., sídlem Žabčice, Zemědělská č.p. 53, PŠC 664 63, IČ 25 579592. 29.2.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 1.9.2000. 6.11.2000 - 30.5.2014
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 1.9.2000 o záměru zvýšit základní jmění z 19.000.000,- Kč na 23.000.000,- Kč, t.j. o 4.000.000,- Kč: 7.9.2000 - 6.11.2000
a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad 4.000.000,- Kč se nepřipouští. 7.9.2000 - 6.11.2000
b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby a tím i potřeba investičních a provozních finančních zdrojů. 7.9.2000 - 6.11.2000
c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 kmenových listinných akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-. 7.9.2000 - 6.11.2000
d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti INTEGRA, akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová 396, denně od 9.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upisování akcií činí 2 týdny a počne běžet 5.dnem následujícím po té, kdy nabude právní moc zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti k vykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. 7.9.2000 - 6.11.2000
e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- na dosavadním základním jmění činí (s uvedením na 4 desetinná místa( 0,0526%). Počet nových akcií, které by připadly k upsání na jednu dosavadní akcii je 0,21. Valná hromada schválila toto vyloučení přednostního práva: U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základním jmění společnosti se rovná 0,0526% včetně, se akcie neupisuje. Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostního práva tak, že u násobků podílů 0,0526% jmenovitých hodnot akcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždy jednu akcii na výši podílu rovnajícímu se pětinásobku a dalším pětinásobkům podílu 0,0526% jmenovité hodnoty akcie na dosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 4 desetinným místům, nepřihlíží. Na 5 a další násobky 5 dosavadních akcií, lze upsat 1 novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění, tak jak je navrhováno, provést. 7.9.2000 - 6.11.2000
f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě. 7.9.2000 - 6.11.2000
g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostního práva, je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě. 7.9.2000 - 6.11.2000
h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jde o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- , za emisní kurs 10.000,- Kč za jednu akcii. Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžet od prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci. 7.9.2000 - 6.11.2000
ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to v obou případech na účet společnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE Capital Bank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600. 7.9.2000 - 6.11.2000
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.3.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 5.870.000,- Kč na 19.000.000,- Kč: 11.4.2000 - 1.6.2000
a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad 5.870.000,- se nepřipouští. 11.4.2000 - 1.6.2000
b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby a tím i potřeba investičních finančních zdrojů. 11.4.2000 - 1.6.2000
c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 587 kmenových listinných akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-. 11.4.2000 - 1.6.2000
d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová 396, denně od 9.00 hod. do 14.00 hod. 11.4.2000 - 1.6.2000
Lhůta pro upisování akcií, činí 2 týdny a počne běžet 5. dnem následujícím po té, kdy nabude právní moc, zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti k vykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. 11.4.2000 - 1.6.2000
e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- na dosavadním základním jmění činí (s uvedením na 5 desetinných míst) 0,07616. Počet nových akcií, které by připadly k upsání na jednu dosavadní akcii je 0,44. 11.4.2000 - 1.6.2000
Valná hromada proto schválila toto vyloučení přednostního práva: U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základním jmění společnosti se rovná 0,07616% včetně, se akcie neupisuje. Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostního práva tak, že u násobků podílů 0,07616% jmenovitých hodnot akcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždy jednu akcii na výši podílu rovnajícímu se dvojnásobku a dalším sudým násobkům podílu 0,07616% jmenovité hodnoty akcie na dosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 5 desetinným místům nepřihlíží. 11.4.2000 - 1.6.2000
Na dvě a další sudé násobky dosavadních akcií, lze upsat 1 novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a, odst.5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění, tak jak je navrhováno, provést. 11.4.2000 - 1.6.2000
f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě. 11.4.2000 - 1.6.2000
g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostního práva, je Kč 15.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě. 11.4.2000 - 1.6.2000
h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jde o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- za emisní kurs 15.000,- za jednu akcii. 11.4.2000 - 1.6.2000
Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžet od prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci. 11.4.2000 - 1.6.2000
ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to v obouch případech na účet společnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE Capital Bank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600. 11.4.2000 - 1.6.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 24.3.2000. 11.4.2000 - 30.5.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 12.12.1996. 5.11.1998 - 30.5.2014
Společnost se zahraniční majetkovou účastí. 5.2.1993
Způsob zřízení: Notářským zápisem ustavující valné hromady akciové společnosti sepsaným dne 20.11.1990 č. 4 NZ 562/90, 4 N 600/90. Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti uzavřenou dne 25.10.1990 v Žabčicích. 21.11.1990
Základní kapitál akciové společnosti činí 940.000,-- Kčs a je rozdělen na 94 akcií nominální hodnoty 10.000,-- Kčs, znějících na jméno. 21.11.1990 - 15.8.1991
Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen. 21.11.1990 - 5.2.1993

Kapitál INTEGRA, a.s.

zakladni jmění 31 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.2009
zakladni jmění 34 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.2005 - 18.9.2009
zakladni jmění 23 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.2000 - 9.2.2005
zakladni jmění 19 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2000 - 6.11.2000
zakladni jmění 13 130 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.8.1991 - 1.6.2000

Akcie INTEGRA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 168 30.5.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 168 29.1.2010 - 30.5.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 168 18.9.2009 - 29.1.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 400 9.2.2005 - 18.9.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 300 6.11.2000 - 9.2.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 900 1.6.2000 - 6.11.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 313 18.11.1998 - 1.6.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 313 15.8.1991 - 18.11.1998

Sídlo INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zemědělská 53 , Žabčice 664 63 30.5.2014
Adresa Zemědělská 53 , Žabčice 664 63 5.3.2002 - 30.5.2014
Adresa Višňová 396 , Žabčice 664 63 21.4.1993 - 5.3.2002
Adresa okr. Brno-venkov , Višňová 396 Česká republika
21.11.1990 - 21.4.1993

Předmět podnikání INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
živočišná výroba 30.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009 - 13.8.2009
provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku 21.4.1993 - 13.8.2009
produkování drůbežího masa a vajec 21.4.1993 - 13.8.2009
poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa 21.4.1993 - 13.8.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.4.1993 - 13.8.2009
výroba drůbežího masa a konzumních vajec 5.2.1993 - 23.11.2004
biologický a technologický servis 5.2.1993 - 23.11.2004
obchodní činnost 5.2.1993 - 23.11.2004
4. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení. 15.8.1991 - 21.4.1993
1. Společnost zabezpečuje v celém navazujícím procesu výrobu drůbežího masa a konzumních vajec. 2. Společnost zajišťuje v rozsahu této výrobní činnosti potřebný biologický a technologický servis. 3. Společnost provádí obchodní činnost spojenou s výrobním a servisním programem. 21.11.1990 - 21.4.1993

Předmět činnosti INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku 13.8.2009 - 30.5.2014
produkování drůbežího masa a vajec 13.8.2009 - 30.5.2014
poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa 13.8.2009 - 30.5.2014

vedení firmy INTEGRA, a.s.

Statutární orgán INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech jakýkoli člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva tak činí tím, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a údaj o své funkci. 30.5.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 28.12.2009 - 30.5.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva a nebo vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď sám předseda předtavestva nebo dva jiní členové představenstva společně. 5.11.1998 - 28.12.2009
Způsob podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti Doc. Ing. Stanislav Jeřábek, CSc. 5.2.1993 - 5.11.1998
předseda představenstva Petr Krul 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Vznik funkce 5.11.2014
Adresa: 26 , Dolenice 671 78
člen představenstva Gosse Veninga 29.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Kamperfoeliestraat 7 , Heteren Nizozemské království
člen představenstva Martijn Henricus Antonius Mertens 29.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Steegse Peelweg 31 a , Leunen Nizozemské království
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Bouchal 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 112 , Radslavice Česká republika
člen představenstva Jana Směšná 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: Na Letné 597 , Velká Bystřice 783 53
člen představenstva Vlastimil Zatloukal 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 115 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Josef Zemánek 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 211 , Jezernice 751 31
člen představenstva Jean-Claude L O R D E R E A U 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: Nad lesem 433/55 , Praha 147 00
člen představenstva Yves Courtillé 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: 69250 Neuville sur Saone,Fran. , 32 bis, Chemin de Parenty Česká republika
člen představenstva Ing. Lubomír Hánečka 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: Nádražní 721 , Chropyně 768 11
předseda představenstva Doc.Ing. Jaroslav Jeřábek CSc. 21.11.1990 - 18.11.1997
Adresa: 396 , Višňová Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Bouchal 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: 112 , Radslavice Česká republika
člen představenstva Ing. Jaromír Pektor 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: 2 , Počenice-Tetětice 768 33
člen představenstva Pascal Charpentier 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: Višňová 396 , Žabčice 664 63
člen představenstva Ing. Emanuel Míšek 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: Zámecká 1210/23 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Jaromír Pektor 5.11.1998 - 12.10.1999
Adresa: 2 , Počenice-Tetětice 768 33
člen představenstva Ing. Emanuel Míšek 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: Zámecká 1210/23 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Orel 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: 556 , Kelč 756 43
předseda představenstva Doc.Ing. Stanislav Jeřábek CSc. 18.11.1997 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 12.8.1999
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: Višňová 396 , Žabčice 664 63
člen představenstva Ing. Lubomír Jurášek 12.10.1999 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 12.8.1999
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Lubomír Polášek CSc. 27.9.2000 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 28.7.2000
Adresa: U kříže 626/11 , Praha 158 00
členka představenstva Dr.Ing. Lenka Papešová CSc. 27.9.2000 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 28.7.2000
Adresa: Heřmanova 829/14 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Michal Veselý 29.2.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 11.6.2003
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Olbramovická 710/12 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Jurášek 29.2.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 11.6.2003
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Lubomír Polášek CSc. 29.2.2004 - 30.3.2007
Vznik členství 11.6.2003
Adresa: U kříže 626/11 , Praha 158 00
členka představenstva Dr.Ing. Lenka Papešová CSc. 29.2.2004 - 30.3.2007
Vznik členství 11.6.2003
Adresa: Heřmanova 829/14 , Praha 170 00
člen představenstva Pascal Charpentier 5.11.1998 - 11.7.2008
Vznik funkce 12.8.1999
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Višňová 396 , Žabčice 664 63
člen představenstva Ing. Lubomír Polášek CSc. 30.3.2007 - 5.1.2009
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 4.11.2008
Adresa: Pučova 675/21 , Praha 158 00
člen představenstva Dr.Ing. Lenka Papešová CSc. 30.3.2007 - 5.1.2009
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Ploskovická 959/19 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing. Marek Kumprecht 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.9.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 3.9.2009
Adresa: Šmeralova 729/24 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Ivo Vymětal 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: 43 , Bezměrov 767 01
člen představenstva Mathias Henricus Maria Hendrix 11.7.2008 - 28.12.2009
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Nizozemské království
6035 SB Ospel, Beelenstraat 1
člen představenstva Ham Maatman 5.1.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.11.2008
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Nizozemské království
5845 El Sint Anthonis, Den Hoek 2
předseda představenstva Ing. Marek Kumprecht 2.9.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 4.11.2009
Adresa: Šmeralova 729/24 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Ivo Vymětal 2.9.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: 43 , Bezměrov 767 01
člen představenstva Zuzana Pazderová 2.9.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Revoluční 1105 , Řevnice 252 30
předseda představenstva Petr Krul 28.12.2009 - 3.2.2012
Vznik členství 4.11.2009
Vznik funkce 19.11.2009
Adresa: 26 , Dolenice 671 78
člen představenstva Peter Joseph Hermans 28.12.2009 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Beers, 5437 PE, Elstweg 12
člen představenstva Laurent Sébastien Taalbi 28.12.2009 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Francouzská republika
Saint-Brieuc, rue de Gouédic 123, 22000
předseda představenstva Petr Krul 3.2.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Vznik funkce 19.11.2009
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: 26 , Dolenice 671 78
člen představenstva Servatius Peter Joseph Hermans 3.12.2014 - 29.7.2019
Vznik členství 5.11.2014
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Elstweg 12 , Beers (Cuijk, Nordbrabant) Nizozemské království
člen představenstva Niccolas John Kerr Bailey 3.12.2014 - 29.7.2019
Vznik členství 5.11.2014
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Tudor Lodge, High Holme Road , Louth (Lincolnshire) Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mathias Henricus Maria Hendrix 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Vznik funkce 5.11.2014
Adresa: Beelenstraat 1 , Ospel (Limburg) Nizozemské království
člen dozorčí rady Antonius Johannes Petrus Van Den Berg 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Adresa: Stationsstraat 23 , Geldrop (Geldrop-Mierlo, Nordbrabant) Nizozemské království
člen dozorčí rady Maria Theresia Josephina Neggers Ferrari 29.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Roek 19 , Boxmeer Nizozemské království
člen Ing. Jaromír Pektor 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: Morkovice , 768 33 Počenice 2 Česká republika
člen Jean Perret 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: Francouzská republika
38 bis, rue Jeanne d Arc, 690 03 Lyon
člen Pavel Bílek 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: Samota 42 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
členka Jarmila Krybusová 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: Slov. nár. povstání 3992/13 , Kroměříž 767 01
člen Pavel Bílek 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen Jean Perret 5.11.1998 - 25.3.2003
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Francouzská republika
38 bis, rue Jeanne d Arc, 690 03 Lyon
členka Jarmila Krybusová 5.11.1998 - 23.11.2004
Vznik funkce 12.8.1999
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Slov. nár. povstání 3992/13 , Kroměříž 767 01
členka Ing. Jana Sefzigová 27.9.2000 - 23.11.2004
Vznik funkce 28.7.2000
Adresa: Vašátkova 1013/14 , Praha 198 00
člen Ing. Marie Zajícová 25.3.2003 - 23.11.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: 147 , Práče 671 61
člen Ing. Alois Matěj 23.11.2004 - 30.3.2007
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: 626 , Nový Malín 788 03
člen dozorčí rady Ing. Bohdan Bidmon 30.3.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 17.6.2007
Adresa: Podzimní 2428 , Uherský Brod 688 01
předsedkyně Ing. Jana Sefzigová 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Vznik funkce 28.7.2000
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: Pardubická 1094/11 , Praha 104 00
místopředsedkyně Ing. Marie Zajícová 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: Prosiměřice 147 , 671 71 Práče Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vlastislav Mudrák 2.8.2007 - 29.1.2010
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Komenského 1273 , Vizovice 763 12
předseda dozorčí rady Viktor Novák 2.9.2009 - 29.1.2010
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 4.11.2009
Adresa: Anny Rybníčkové 2612/10 , Praha 155 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Marie Zajícová 2.9.2009 - 3.2.2012
Vznik členství 3.6.2009
Vznik funkce 3.6.2009
Adresa: 147 , 671 71 Prosiměřice,Práče Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Marie Zajícová 3.2.2012 - 3.2.2012
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 24.10.2011
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 24.10.2011
Adresa: 147 , Práče 671 61
předseda dozorčí rady Mathias Henricus Maria Hendrix 29.1.2010 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Vznik funkce 19.11.2009
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
6035 SB Ospel, Beelenstraat 1
člen dozorčí rady Antonius Johannes Petrus Van Den Berg 29.1.2010 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
5664 AP Geldrop, Stationsstraat 23
člen dozorčí rady Ing. Dušan Pekařík 3.2.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Polní 366/3 , Rousínov 683 01
člen dozorčí rady Ludovicus Agnes Marie Claessens 3.12.2014 - 18.7.2018
Vznik členství 5.11.2014
Zánik členství 6.6.2018
Adresa: Waterwolf 19 , Bemmel (Lingewaard, Gelderland) Nizozemské království
Člen dozorčí rady Ronald Herman De Haan 18.7.2018 - 29.7.2019
Vznik členství 6.6.2018
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: Frida Heilstraat 4 , Arnhem Nizozemské království

Vedoucí organizační složky INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Jaroslav Bouchal 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: Dolní 112 , Radslavice 751 11
Jméno ing. Vlastimil Orel 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: 556 , Kelč 756 43
Jméno - 27.9.2000 - 23.11.2004
Adresa:
-

Sbírka Listin INTEGRA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 151/SL 83 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 26.6.2015 30.6.2015 29
B 151/SL 82 ostatní rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 5.11.2014 26.11.2014 5.12.2014 1
B 151/SL 81 ostatní rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 5.11.2014 26.11.2014 5.12.2014 1
B 151/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 4.11.2014 26.11.2014 5.12.2014 11
B 151/SL 79 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.1.2014 24.6.2014 25.6.2014 30
B 151/SL 77 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 31.1.2013 7.6.2013 10.6.2013 30
B 151/SL 76 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 1.2.2012 9.7.2012 30
B 151/SL 75 ostatní - protokol o volbách do doz.r. Krajský soud v Brně 14.12.2011 9.2.2012 3
B 151/SL 74 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.9.2011 9.2.2012 1
B 151/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 9.2.2011 6.1.2012 32
B 151/SL 72 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 29.8.2011 34
B 151/SL 71 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2009 2.2.2011 37
B 151/SL 70 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 25.2.2008 2.2.2011 39
B 151/SL 69 ostatní - rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.11.2009 2.2.2010 1
B 151/SL 68 notářský zápis - stanovy, NZ 623/2009 Krajský soud v Brně 21.12.2009 4.1.2010 39
B 151/SL 67 ostatní - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 19.11.2009 4.1.2010 1
B 151/SL 66 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 4.11.2009 4.1.2010 3
B 151/SL 65 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.10.2009 4.1.2010 2
B 151/SL 64 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.10.2009 4.1.2010 3
B 151/SL 63 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.9.2009 4.1.2010 7
B 151/SL 62 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.8.2009 10.9.2009 1
B 151/SL 61 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.8.2009 10.9.2009 1
B 151/SL 60 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.9.2009 1
B 151/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.7.2009 10.9.2009 31
B 151/SL 58 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 2
B 151/SL 57 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 2
B 151/SL 56 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 6
B 151/SL 55 ostatní -zápis o pr.a výsl.volby čl.DR Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 4
B 151/SL 54 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.11.2008 14.1.2009 3
B 151/SL 53 ostatní - zápis z jedn. předst. a DR Krajský soud v Brně 4.11.2008 14.1.2009 4
B 151/SL 52 ostatní - zápis z konání mimořádné VH Krajský soud v Brně 3.11.2008 14.1.2009 9
B 151/SL 51 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 2.12.2008 1
B 151/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 2
B 151/SL 49 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 1
B 151/SL 48 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 17.6.2007 21.8.2007 1
B 151/SL 47 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 5
B 151/SL 46 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 5
B 151/SL 45 ostatní - odstoup.z funkce Krajský soud v Brně 14.5.2007 21.8.2007 1
B 151/SL 44 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 17.4.2007 20.7.2007 42
B 151/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.6.2006 17.4.2007 1
B 151/SL 42 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 15.6.2006 17.4.2007 1
B 151/SL 41 ostatní -prezenční listina VH Krajský soud v Brně 19.6.2006 17.4.2007 4
B 151/SL 40 ostatní -návrh na zařazení bodu VH Krajský soud v Brně 5.5.2006 17.4.2007 1
B 151/SL 39 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 19.6.2006 17.4.2007 4
B 151/SL 38 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 3.5.2006 14.8.2006 77
B 151/SL 37 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 5.4.2005 29.7.2005 63
B 151/SL 36 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 15.9.2004 3.3.2005 4
B 151/SL 35 ostatní -dohoda o zápočtu pohledávek Krajský soud v Brně 20.12.2004 3.3.2005 4
B 151/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2004 3.3.2005 31
B 151/SL 33 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 9.6.2004 1.12.2004 5
B 151/SL 32 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 9.6.2004 1.12.2004 3
B 151/SL 31 ostatní -zápis ze zas. VH Krajský soud v Brně 9.6.2004 1.12.2004 16
B 151/SL 30 notářský zápis - rozhod. VH Krajský soud v Brně 9.6.2004 19.8.2004 7
B 151/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.8.2003 15.4.2004 4
B 151/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.8.2003 15.4.2004 31
B 151/SL 27 notářský zápis -sml. o fúzi Krajský soud v Brně 11.6.2003 15.4.2004 21
B 151/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 11.6.2003 15.4.2004 33
B 151/SL 25 účetní závěrka -k 1.1.2003 -rozvaha Krajský soud v Brně 30.4.2003 15.4.2004 13
B 151/SL 24 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 25.4.2003 15.4.2004 25
B 151/SL 23 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 30.4.2003 15.4.2004 1
B 151/SL 22 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 11.6.2003 16.3.2004 33
B 151/SL 21 ostatní -návrh smlouvy o sloučení Krajský soud v Brně 5.5.2003 12.5.2003 7
B 151/SL 20 ostatní -návrh na zápis změn Krajský soud v Brně 12.9.2002 25.4.2003 6
B 151/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.7.2000 25.4.2003 4
B 151/SL 18 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 12.8.1999 25.4.2003 13
B 151/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 26.6.2002 30.8.2002 51
B 151/SL 16 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 28.11.2001 13.3.2002 51
B 151/SL 15 ostatní - sml. o nájmu Krajský soud v Brně 2.1.2001 13.3.2002 2
B 151/SL 14 podpisové vzory - čest. prohlášení Krajský soud v Brně 28.11.2001 13.3.2002 3
B 151/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.3.2001 30.7.2001 43
B 151/SL 12 stanovy společnosti - VH Krajský soud v Brně 10.10.2000 20.11.2000 55
B 151/SL 9 ostatní - zápis z VH 2x Krajský soud v Brně 28.7.2000 9.10.2000 4
B 151/SL 11 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 29.5.2000 9.10.2000 26
B 151/SL 10 ostatní - ČP+podpis.vzor Krajský soud v Brně 10.8.2000 9.10.2000 10
B 151/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 1.9.2000 15.9.2000 10
B 151/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2000 8.6.2000 39
B 151/SL 6 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 3.5.2000 8.6.2000 3
B 151/SL 5 ostatní - návrh na zápis Krajský soud v Brně 12.5.2000 8.6.2000 2
B 151/SL 4 ostatní - zvýšení zákl.jmění Krajský soud v Brně 12.4.2000 8.6.2000 3
B 151/SL 3 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 12.12.1996 4.12.1998 42
B 151/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 28.8.1998 30
B 151/SL 1 notářský zápis - VH, ZL, stanovy Krajský soud v Brně 20.11.1990 28.8.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INTEGRA, a. s.

IČO (identifikační číslo) 00215881
Jméno INTEGRA, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Židlochovice
Vznik první živnosti: 2.12.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo INTEGRA, a. s.

Živnosti a provozovny INTEGRA, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 682 01 Orlovice
Identifikační číslo provozovny 1009967509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Malinovského 671 72 Miroslav
Identifikační číslo provozovny 1009967495
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 3
Provozovna 671 61 Bantice
Identifikační číslo provozovny 1009967541
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Průmyslová 503, Žabčice 664 63
Identifikační číslo provozovny 1009967487
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Nová 323, Přísnotice 664 63
Identifikační číslo provozovny 1009967452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 6
Provozovna 671 61 Práče
Identifikační číslo provozovny 1009967525
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 7
Provozovna 664 63 Unkovice
Identifikační číslo provozovny 1009967517
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 8
Provozovna 751 22 Osek nad Bečvou
Identifikační číslo provozovny 1009967479
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 9
Provozovna 763 61 Napajedla
Identifikační číslo provozovny 1009967533
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014

Živnost č. 2 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán INTEGRA, a. s.

Člen statutárního orgánu Petr Krul
Člen statutárního orgánu Servatius Peter Joseph Hermans
Člen statutárního orgánu Niccolas John Kerr Bailey

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INTEGRA, a.s.

IČO: 00215881
Firma: INTEGRA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Žabčice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.5.1991

Sídlo INTEGRA, a.s.

Sídlo: Zemědělská 53, Žabčice 664 63

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Chov drůbeže
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
tracking image