Firma INTEGRA, a.s. IČO 00215881


INTEGRA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

INTEGRA, a.s. (00215881) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zemědělská 53, 664 63 Žabčice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 1990 a je stále aktivní. INTEGRA, a.s. má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o INTEGRA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INTEGRA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o INTEGRA, a. s. na rzp.cz
Detailní informace o INTEGRA, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro INTEGRA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INTEGRA, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 151
IČO (identifikační číslo osoby) 00215881
Jméno INTEGRA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 21.11.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2014 - 3.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014 - 3.12.2014
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.07.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti INTEGRA, a.s. takto: 1.Důvod snížení základního kapitálu: Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 03.listopadu 2008, avšak tyto vlastní akcie nezcizila a nehodlá dále zcizit ve lhůtě stanovené zákonem a valnou hromadou společnosti konanou dne 03.listopadu 2008. Základní kapitál společnosti bude snížen za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm. b) Obchodního zákoníku, kdy částka převáděná do rezervního fondu činí 6,82% základního kapitálu společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu, vytvořeného za účelem úhrady budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm.b) Obchodního zákoníku. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Jedná se o 232 kusů vlastních akcií společnosti ojmenovité hodnotě Kč 10 000,-, kdy základní kapitál bude tedy snížen o částku Kč 2 320 000,-. Výše základního kapitálu se snižuje z částky Kč 34 000 000,- a nová výše základního kapitálu společnosti tak bude Kč 31 680 000,-. 4. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno ve smyslu ust. § 213 odst. 1 Obchodního zákoníku použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní akcie v majetku společnosti v listinné podobě, budou tyto vlastní akcie ve smyslu ust. § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku zničeny. 18.9.2009 - 18.9.2009
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 9.6.2004:1. Základní kapitál společnosti 23.000.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionykorunčeských) se zvyšuje očástku vrozpětí 6.000.000,- Kč až 11.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 11.000.000,- Kč není přípustné.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je plánované rozšíření azvýšení objemu výroby astím související potřeba zdrojů na investiční náklady, včetně posílení působnosti kúvěrování - zvýšení kapitálové přiměřenosti. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je snížení současného objemu závazků společnosti vůči hlavním akcionářům zachyceným vúčetnictví, které snižují bonitu společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno ve spojení vydáním nových kmenových akcií vlistinné podobě, ve formě na jméno, ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé znových akcií, vpočtu, odpovídajícím uskutečněným úpisům nových akcií vrámci stanoveného rozpětí zvýšení základního kapitálu, tj. vpočtu 600 až 1100 kusů, nejvýše vpočtu 1100 kusů. Snově vydanými akciemi budou spojena stejná práva apovinnosti jako sakciemi již vydanými.4. Emisní kurs se stanoví částkou 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na jednu akcii; emisní ážio nevznikne.5. Představenstvo zveřejní informaci opřednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2, která bude všem akcionářům zapsaným vseznamu akcionářů zaslána stejným způsobem, jakým je svolána valná hromada společnosti, tj. doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliště, uvedeného vseznamu akcionářů.Vtéto informaci budou uvedeny tyto údaje:a) Místem pro upisování nových akcií je malá jednací místnost vsídle společnosti - administrativní budova, Žabčice, Zemědělská 53, 1. poschodí.b) Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní apočíná běžet 7. den, následující po právní moci usnesení Krajského soudu vBrně, obchodní rejstřík, kterým bude povolen zápis rozhodnutí této valné hromady, ozvýšení základního kapitálu; představenstvo bude informovat všechny akcionáře opočátku běhu této lhůty doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliště, uvedeného vseznamu akcionářů.c) Na každou jednu dosavadní akcii připadá podíl 11/23 na jedné nové akcii ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie.Každý akcionář spřednostním právem může svá práva získat od jiných akcionářů či je jiným akcionářem převést za účelem jejich sloučení, popř. se může spojit sjiným akcionářem tak, aby mohly být ze sloučených zlomků upsány celé akcie.d) Upisovat lze nové kmenové akcie vlistinné podobě, ve formě na jméno, ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé znových akcií. Jejich emisní kurs je rovný jmenovité hodnotě.6. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet číslo 35-3603060217/0100 vedený uKomerční banky, a.s., přičemž variabilní symbol bude IČ/rodné číslo upisovatele.7. Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva budou všechny neupsané nabídnuty předem určeným zájemc 11.8.2004 - 9.2.2005
Společnost se sloučila se společností INCUBA, a.s., sídlem Žabčice, Zemědělská č.p. 53, PSČ 664 63, IČ 25579592. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti INCUBA, a.s., sídlem Žabčice, Zemědělská č.p. 53, PŠC 664 63, IČ 25579592. 29.2.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 1.9.2000. 6.11.2000 - 30.5.2014
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne1.9.2000 o záměru zvýšit základní jmění z 19.000.000,- Kč na23.000.000,- Kč, t.j. o 4.000.000,- Kč: 7.9.2000 - 6.11.2000
a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad4.000.000,- Kč se nepřipouští. 7.9.2000 - 6.11.2000
b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby atím i potřeba investičních a provozních finančních zdrojů. 7.9.2000 - 6.11.2000
c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 kmenovýchlistinných akcií na jméno.Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-. 7.9.2000 - 6.11.2000
d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlospolečnosti INTEGRA, akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová396, denně od 9.00 hod do 14.00 hod.Lhůta pro upisování akcií činí 2 týdny a počne běžet 5.dnemnásledujícím po té, kdy nabude právní moc zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti kvykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodníhozákoníku. 7.9.2000 - 6.11.2000
e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- nadosavadním základním jmění činí (s uvedením na 4 desetinnámísta( 0,0526%). Počet nových akcií, které by připadly k upsánína jednu dosavadní akcii je 0,21.Valná hromada schválila toto vyloučení přednostního práva:U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základnímjmění společnosti se rovná 0,0526% včetně, se akcie neupisuje.Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostníhopráva tak, že u násobků podílů 0,0526% jmenovitých hodnot akciína dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždyjednu akcii na výši podílu rovnajícímu se pětinásobku adalším pětinásobkům podílu 0,0526% jmenovité hodnoty akcie nadosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 4desetinným místům, nepřihlíží.Na 5 a další násobky 5 dosavadních akcií, lze upsat 1 novou.Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a,odst. 5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboťbez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění,tak jak je navrhováno, provést. 7.9.2000 - 6.11.2000
f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovýmiakciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každouakcii, akciemi na jméno, v listinné podobě. 7.9.2000 - 6.11.2000
g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostníhopráva, je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii.Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinnépodobě. 7.9.2000 - 6.11.2000
h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORYPRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jdeo kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotěkaždé akcie Kč 10.000,- , za emisní kurs 10.000,- Kč za jednuakcii.Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciováspolečnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžetod prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisováníakcií s využitím přednostního práva.Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci. 7.9.2000 - 6.11.2000
ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akciís využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akciíbez využití přednostního práva, a to v obou případech na účetspolečnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE CapitalBank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600. 7.9.2000 - 6.11.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 24.3.2000. 11.4.2000 - 30.5.2014
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne24.3.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 5.870.000,- Kč na19.000.000,- Kč: 11.4.2000 - 1.6.2000
a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad5.870.000,- se nepřipouští. 11.4.2000 - 1.6.2000
b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby atím i potřeba investičních finančních zdrojů. 11.4.2000 - 1.6.2000
c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 587 kmenovýchlistinných akcií na jméno.Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-. 11.4.2000 - 1.6.2000
d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlospolečnosti INTEGRA akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová396, denně od 9.00 hod. do 14.00 hod. 11.4.2000 - 1.6.2000
Lhůta pro upisování akcií, činí 2 týdny a počne běžet 5. dnemnásledujícím po té, kdy nabude právní moc, zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti kvykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodníhozákoníku. 11.4.2000 - 1.6.2000
e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- nadosavadním základním jmění činí (s uvedením na 5 desetinnýchmíst) 0,07616. Počet nových akcií, které by připadly k upsání najednu dosavadní akcii je 0,44. 11.4.2000 - 1.6.2000
Valná hromada proto schválila toto vyloučení přednostního práva:U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základnímjmění společnosti se rovná 0,07616% včetně, se akcie neupisuje.Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostníhopráva tak, že u násobků podílů 0,07616% jmenovitých hodnotakcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždyjednu akcii na výši podílu rovnajícímu se dvojnásobku a dalšímsudým násobkům podílu 0,07616% jmenovité hodnoty akcie nadosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 5desetinným místům nepřihlíží. 11.4.2000 - 1.6.2000
Na dvě a další sudé násobky dosavadních akcií, lze upsat 1novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu §204a, odst.5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti,neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základníhojmění, tak jak je navrhováno, provést. 11.4.2000 - 1.6.2000
f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovýmiakciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii,akciemi na jméno, v listinné podobě. 11.4.2000 - 1.6.2000
g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostníhopráva, je Kč 15.000,- za jednu upisovanou akcii.Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinnépodobě. 11.4.2000 - 1.6.2000
h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORYPRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jdeo kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotěkaždé akcie Kč 10.000,- za emisní kurs 15.000,- za jednu akcii. 11.4.2000 - 1.6.2000
Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciováspolečnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžetod prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisováníakcií s využitím přednostního práva.Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci. 11.4.2000 - 1.6.2000
ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií svyužitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akciíbez využití přednostního práva, a to v obouch případech na účetspolečnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE CapitalBank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600. 11.4.2000 - 1.6.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 12.12.1996. 5.11.1998 - 30.5.2014
Společnost se zahraniční majetkovou účastí. 5.2.1993
Způsob zřízení: Notářským zápisem ustavující valné hromadyakciové společnosti sepsaným dne 20.11.1990 č. 4 NZ 562/90, 4 N600/90.Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnostiuzavřenou dne 25.10.1990 v Žabčicích. 21.11.1990
Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy vždy dvačlenové představenstva a to předseda a jeden člen. 21.11.1990 - 5.2.1993
Základní kapitál akciové společnosti činí 940.000,-- Kčs a jerozdělen na 94 akcií nominální hodnoty 10.000,-- Kčs, znějícíchna jméno. 21.11.1990 - 15.8.1991

Kapitál INTEGRA, a.s.

zakladni jmění 31 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.2009
zakladni jmění 34 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.2005 - 18.9.2009
zakladni jmění 23 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.2000 - 9.2.2005
zakladni jmění 19 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2000 - 6.11.2000
zakladni jmění 13 130 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.8.1991 - 1.6.2000

Sídlo INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zemědělská 53 , 664 63 Žabčice Česká republika
Zemědělská 53, 664 63 Žabčice
30.5.2014
Adresa Zemědělská č.p 53 , Žabčice Česká republika
Žabčice, Zemědělská č.p.53, okres Brno-venkov, PSČ 66463
5.3.2002 - 30.5.2014
Adresa Višňová 396 , Žabčice Česká republika
Žabčice, Višňová 396
21.4.1993 - 5.3.2002
Adresa Česká republika
Višňová 396, okr. Brno-venkov
21.11.1990 - 21.4.1993

Předmět podnikání INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
živočišná výroba 30.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009 - 13.8.2009
provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chovi porážku 21.4.1993 - 13.8.2009
produkování drůbežího masa a vajec 21.4.1993 - 13.8.2009
poskytování biologického a technologického servisu za účelemrozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežíhomasa 21.4.1993 - 13.8.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej 21.4.1993 - 13.8.2009
4. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštnípovolení. 15.8.1991 - 21.4.1993
1. Společnost zabezpečuje v celém navazujícím procesu výrobudrůbežího masa a konzumních vajec.2. Společnost zajišťuje v rozsahu této výrobní činnosti potřebnýbiologický a technologický servis.3. Společnost provádí obchodní činnost spojenou s výrobním aservisním programem. 21.11.1990 - 21.4.1993

Předmět činnosti INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku 13.8.2009 - 30.5.2014
produkování drůbežího masa a vajec 13.8.2009 - 30.5.2014
poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa 13.8.2009 - 30.5.2014

vedení firmy INTEGRA, a.s.

Statutární orgán INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Servatius Peter Joseph Hermans 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
5437PE Beers (Cuijk, Nordbrabant), Elstweg 12
předseda představenstva Petr Krul 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Vznik funkce 5.11.2014
Adresa: 26 , 671 78 Dolenice Česká republika
č.p. 26, 671 78 Dolenice
člen představenstva Niccolas John Kerr Bailey 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
LN110EY Louth (Lincolnshire), Tudor Lodge, High Holme Road
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Bouchal 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 112 , Radslavice Česká republika
Radslavice 112
člen představenstva Jana Směšná 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 597 , Velká Bystřice Česká republika
Velká Bystřice 597
člen představenstva Vlastimil Zatloukal 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 115 , Dobrotice Česká republika
Dobrotice 115
člen představenstva Ing. Josef Zemánek 21.11.1990 - 5.2.1993
Adresa: 211 , Jezernice Česká republika
Jezernice 211
člen představenstva Jeanclaude Lordereau 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: Nad lesem 55 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 55
člen představenstva Yves Courtillé 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: 32.bis , 692 50 Chemin de Parenty Česká republika
32 bis, Chemin de Parenty, 69250 Neuville sur Saone,Fran.
člen představenstva Ing. Lubomír Hánečka 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: Nádražní 721 , Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 721
předseda představenstva Doc.Ing. Jaroslav Jeřábek CSc. 21.11.1990 - 18.11.1997
Adresa: 396 , Višňová Česká republika
Višňová 396
člen představenstva Ing. Jaroslav Bouchal 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: 112 , Radslavice Česká republika
Radslavice 112
člen představenstva Ing. Jaromír Pektor 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: Počenice 2 , Morkovice Česká republika
Morkovice, Počenice 2
člen představenstva Pascal Charpentier 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: Višňová 396 , Žabčice Česká republika
Žabčice, Višňová 396, okres Brno-venkov
člen představenstva Ing. Emanuel Míšek 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: Zámecká 23 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Zámecká 23, okres Žďár nad Sázavou
člen představenstva Ing. Jaromír Pektor 5.11.1998 - 12.10.1999
Adresa: Počenice 2 , Morkovice Česká republika
Morkovice, Počenice 2
člen představenstva Ing. Emanuel Míšek 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: Zámecká 23 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Zámecká 23, okres Žďár nad Sázavou
člen představenstva Ing. Vlastimil Orel 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: Školská 556 , Kelč Česká republika
Kelč, Školská 556, okres Vsetín
předseda představenstva Doc.Ing. Stanislav Jeřábek CSc. 18.11.1997 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 12.8.1999
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: 396 , Žabčice Česká republika
Žabčice 396, okres Brno-venkov
člen představenstva Ing. Lubomír Jurášek 12.10.1999 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 12.8.1999
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov Česká republika
Holešov, Kráčiny 304, okres Kroměříž, PSČ 79601
člen představenstva Ing. Lubomír Polášek CSc. 27.9.2000 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 28.7.2000
Adresa: U kříže 11 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U kříže 11/626
členka představenstva Ing. Dr. Lenka Papešová CSc. 27.9.2000 - 29.2.2004
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 28.7.2000
Adresa: Heřmanova 14 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 14/829
předseda představenstva Ing. Michal Veselý 29.2.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 11.6.2003
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Olbramovická 710 , Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Olbramovická 710/12
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Jurášek 29.2.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 11.6.2003
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Kráčiny 304 , 796 01 Holešov Česká republika
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 79601
člen představenstva Ing. Lubomír Polášek CSc. 29.2.2004 - 30.3.2007
Vznik členství 11.6.2003
Adresa: U kříže 626 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U kříže 626/11
členka představenstva Ing. Dr. Lenka Papešová CSc. 29.2.2004 - 30.3.2007
Vznik členství 11.6.2003
Adresa: Heřmanova 829 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 829/14
člen představenstva Pascal Charpentier 5.11.1998 - 11.7.2008
Vznik funkce 12.8.1999
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Višňová 396 , Žabčice Česká republika
Žabčice, Višňová 396, okres Brno-venkov
člen představenstva Ing. Lubomír Polášek CSc. 30.3.2007 - 5.1.2009
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 4.11.2008
Adresa: Pučova 675 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pučova 675/21
člen představenstva Ing. Dr. Lenka Papešová CSc. 30.3.2007 - 5.1.2009
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Ploskoviská 959 , 184 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Ploskoviská 959/19, PSČ 18400
předseda představenstva Ing. Marek Kumprecht 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.9.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 3.9.2009
Adresa: Šmeralova 729 , 664 34 Kuřim Česká republika
Kuřim, Šmeralova 729, PSČ 66434
člen představenstva Ing. Ivo Vymětal 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: 767 01 Bezměrov 43 Česká republika
Bezměrov 43, PSČ 76701
člen představenstva Maria Mathias Henricus Hendrix 11.7.2008 - 28.12.2009
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Beelenstraat 1 , SB Ospel Nizozemské království
6035 SB Ospel, Beelenstraat 1
člen představenstva H A M Maatman 5.1.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.11.2008
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Den Hoek 2 , El Sint Anthonis Nizozemské království
5845 El Sint Anthonis, Den Hoek 2
předseda představenstva Ing. Marek Kumprecht 2.9.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 4.11.2009
Adresa: Šmeralova 729 , 664 34 Kuřim Česká republika
Kuřim, Šmeralova 729, PSČ 66434
člen představenstva Ing. Ivo Vymětal 2.9.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: 767 01 Bezměrov 43 Česká republika
Bezměrov 43, PSČ 76701
člen představenstva Zuzana Pazderová 2.9.2009 - 28.12.2009
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Revoluční 1105 , 252 30 Řevnice Česká republika
Řevnice, Revoluční 1105, PSČ 25230
předseda představenstva Petr Krul 28.12.2009 - 3.2.2012
Vznik členství 4.11.2009
Vznik funkce 19.11.2009
Adresa: Dolenice 26 , 671 78 Jiřice u Miroslavi Česká republika
Jiřice u Miroslavi, Dolenice 26, PSČ 67178
člen představenstva Peter Joseph Hermans 28.12.2009 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Beers, 5437 PE, Elstweg 12
člen představenstva Laurent Sébastien Taalbi 28.12.2009 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: rue de Gouédic 123 , Saint-Brieuc Francouzská republika
Saint-Brieuc, rue de Gouédic 123, 22000
předseda představenstva Petr Krul 3.2.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Vznik funkce 19.11.2009
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: 671 78 Dolenice 26 Česká republika
Dolenice 26, PSČ 67178

Dozorčí rada INTEGRA, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Maria Mathias Henricus Hendrix 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Vznik funkce 5.11.2014
Adresa: Beelenstraat 1 , SB Ospel (Limburg) Nizozemské království
6035SB Ospel (Limburg), Beelenstraat 1
člen dozorčí rady Antonius Johannes Petrus Van Den Berg 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
5664AP Geldrop (Geldrop-Mierlo, Nordbrabant), Stationsstraat 23
člen dozorčí rady Ludovicus Agnes Marie Claessens 3.12.2014
Vznik členství 5.11.2014
Adresa: Nizozemské království
6681TH Bemmel (Lingewaard, Gelderland), Waterwolf 19
člen Ing. Jaromír Pektor 5.2.1993 - 11.4.1996
Adresa: Morkovice , 768 33 Počenice 2 Česká republika
Počenice 2, Morkovice, PSČ 76833
člen Jean Perret 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: 38.bis , rue Jeanne d Arc Francouzská republika
38 bis, rue Jeanne d Arc, 690 03 Lyon
člen Pavel Bílek 5.2.1993 - 5.11.1998
Adresa: Samota 42 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Samota 42, okres Třebíč
členka Jarmila Krybusová 11.4.1996 - 5.11.1998
Adresa: SNP 3992 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, SNP 3992
člen Pavel Bílek 5.11.1998 - 27.9.2000
Adresa: Kleinovka 42 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Kleinovka 42, okres Třebíč
člen Jean Perret 5.11.1998 - 25.3.2003
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: 38.bis , rue Jeanne d Arc Francouzská republika
38 bis, rue Jeanne d Arc, 690 03 Lyon
členka Jarmila Krybusová 5.11.1998 - 23.11.2004
Vznik funkce 12.8.1999
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: SNP 3992 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, SNP 3992
členka Ing. Jana Sefzigová 27.9.2000 - 23.11.2004
Vznik funkce 28.7.2000
Adresa: Vašátkova 1013 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vašátkova 1013
člen Ing. Marie Zajícová 25.3.2003 - 23.11.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: 147 , 671 71 Práče - Prosimeřice Česká republika
Práče - Prosimeřice 147, okres Znojmo, PSČ 67171
člen Ing. Alois Matěj 23.11.2004 - 30.3.2007
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: 788 03 Nový Malín 626 Česká republika
Nový Malín 626, PSČ 78803
člen dozorčí rady Ing. Bohdan Bidmon 30.3.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 17.6.2007
Adresa: Podzimní 2428 , 688 01 Uherský Brod Česká republika
Uherský Brod, Podzimní 2428, PSČ 68801
předsedkyně Ing. Jana Sefzigová 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Vznik funkce 28.7.2000
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: Pardubická 1094 , Praha 9 - Uhříněves Česká republika
Praha 9 - Uhříněves, Pardubická 1094/11
místopředsedkyně Ing. Marie Zajícová 23.11.2004 - 2.9.2009
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: Prosiměřice 147 , Práče Česká republika
Práče, Prosiměřice 147, okres Znojmo, PSČ 67171
člen dozorčí rady Ing. Vlastislav Mudrák 2.8.2007 - 29.1.2010
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 4.11.2009
Adresa: Komenského 1273 , 763 12 Vizovice Česká republika
Vizovice, Komenského 1273, PSČ 76312
předseda dozorčí rady Viktor Novák 2.9.2009 - 29.1.2010
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 4.11.2009
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 4.11.2009
Adresa: Anny Rybníčkové 2612 , Praha Česká republika
Praha, Anny Rybníčkové 2612/10
místopředseda dozorčí rady Ing. Marie Zajícová 2.9.2009 - 3.2.2012
Vznik členství 3.6.2009
Vznik funkce 3.6.2009
Adresa: Práče 147 , 671 71 Prosiměřice Česká republika
Prosiměřice,Práče 147, PSČ 67171
místopředseda dozorčí rady Ing. Marie Zajícová 3.2.2012 - 3.2.2012
Vznik členství 3.6.2009
Zánik členství 24.10.2011
Vznik funkce 3.6.2009
Zánik funkce 24.10.2011
Adresa: 671 61 Práče 147 Česká republika
Práče 147, PSČ 67161
předseda dozorčí rady Maria Mathias Henricus Hendrix 29.1.2010 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Vznik funkce 19.11.2009
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: Beelenstraat 1 , SB Ospel Nizozemské království
6035 SB Ospel, Beelenstraat 1
člen dozorčí rady Antonius Johannes Petrus Van Den Berg 29.1.2010 - 3.12.2014
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Stationsstraat 23 , AP Geldrop Nizozemské království
5664 AP Geldrop, Stationsstraat 23
člen dozorčí rady Ing. Dušan Pekařík 3.2.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 5.11.2014
Adresa: Polní 366 , 683 01 Rousínov Česká republika
Rousínov, Polní 366/3, PSČ 68301

Sbírka Listin INTEGRA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 151/SL 83 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 26.6.2015 30.6.2015 29
B 151/SL 82 ostatní rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 5.11.2014 26.11.2014 5.12.2014 1
B 151/SL 81 ostatní rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 5.11.2014 26.11.2014 5.12.2014 1
B 151/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 4.11.2014 26.11.2014 5.12.2014 11
B 151/SL 79 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.1.2014 24.6.2014 25.6.2014 30
B 151/SL 77 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 31.1.2013 7.6.2013 10.6.2013 30
B 151/SL 76 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 1.2.2012 9.7.2012 30
B 151/SL 75 ostatní - protokol o volbách do doz.r. Krajský soud v Brně 14.12.2011 9.2.2012 3
B 151/SL 74 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.9.2011 9.2.2012 1
B 151/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 9.2.2011 6.1.2012 32
B 151/SL 72 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 29.8.2011 34
B 151/SL 71 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2009 2.2.2011 37
B 151/SL 70 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 25.2.2008 2.2.2011 39
B 151/SL 69 ostatní - rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.11.2009 2.2.2010 1
B 151/SL 68 notářský zápis - stanovy, NZ 623/2009 Krajský soud v Brně 21.12.2009 4.1.2010 39
B 151/SL 67 ostatní - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 19.11.2009 4.1.2010 1
B 151/SL 66 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 4.11.2009 4.1.2010 3
B 151/SL 65 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.10.2009 4.1.2010 2
B 151/SL 64 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.10.2009 4.1.2010 3
B 151/SL 63 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.9.2009 4.1.2010 7
B 151/SL 62 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.8.2009 10.9.2009 1
B 151/SL 61 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.8.2009 10.9.2009 1
B 151/SL 60 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.9.2009 1
B 151/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.7.2009 10.9.2009 31
B 151/SL 58 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 2
B 151/SL 57 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 2
B 151/SL 56 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 6
B 151/SL 55 ostatní -zápis o pr.a výsl.volby čl.DR Krajský soud v Brně 3.6.2009 10.9.2009 4
B 151/SL 54 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.11.2008 14.1.2009 3
B 151/SL 53 ostatní - zápis z jedn. předst. a DR Krajský soud v Brně 4.11.2008 14.1.2009 4
B 151/SL 52 ostatní - zápis z konání mimořádné VH Krajský soud v Brně 3.11.2008 14.1.2009 9
B 151/SL 51 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 2.12.2008 1
B 151/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 2
B 151/SL 49 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 1
B 151/SL 48 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 17.6.2007 21.8.2007 1
B 151/SL 47 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 5
B 151/SL 46 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.8.2007 5
B 151/SL 45 ostatní - odstoup.z funkce Krajský soud v Brně 14.5.2007 21.8.2007 1
B 151/SL 44 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 17.4.2007 20.7.2007 42
B 151/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.6.2006 17.4.2007 1
B 151/SL 42 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 15.6.2006 17.4.2007 1
B 151/SL 41 ostatní -prezenční listina VH Krajský soud v Brně 19.6.2006 17.4.2007 4
B 151/SL 40 ostatní -návrh na zařazení bodu VH Krajský soud v Brně 5.5.2006 17.4.2007 1
B 151/SL 39 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 19.6.2006 17.4.2007 4
B 151/SL 38 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 3.5.2006 14.8.2006 77
B 151/SL 37 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 5.4.2005 29.7.2005 63
B 151/SL 36 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 15.9.2004 3.3.2005 4
B 151/SL 35 ostatní -dohoda o zápočtu pohledávek Krajský soud v Brně 20.12.2004 3.3.2005 4
B 151/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2004 3.3.2005 31
B 151/SL 33 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 9.6.2004 1.12.2004 5
B 151/SL 32 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 9.6.2004 1.12.2004 3
B 151/SL 31 ostatní -zápis ze zas. VH Krajský soud v Brně 9.6.2004 1.12.2004 16
B 151/SL 30 notářský zápis - rozhod. VH Krajský soud v Brně 9.6.2004 19.8.2004 7
B 151/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.8.2003 15.4.2004 4
B 151/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.8.2003 15.4.2004 31
B 151/SL 27 notářský zápis -sml. o fúzi Krajský soud v Brně 11.6.2003 15.4.2004 21
B 151/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 11.6.2003 15.4.2004 33
B 151/SL 25 účetní závěrka -k 1.1.2003 -rozvaha Krajský soud v Brně 30.4.2003 15.4.2004 13
B 151/SL 24 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 25.4.2003 15.4.2004 25
B 151/SL 23 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 30.4.2003 15.4.2004 1
B 151/SL 22 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 11.6.2003 16.3.2004 33
B 151/SL 21 ostatní -návrh smlouvy o sloučení Krajský soud v Brně 5.5.2003 12.5.2003 7
B 151/SL 20 ostatní -návrh na zápis změn Krajský soud v Brně 12.9.2002 25.4.2003 6
B 151/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.7.2000 25.4.2003 4
B 151/SL 18 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 12.8.1999 25.4.2003 13
B 151/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 26.6.2002 30.8.2002 51
B 151/SL 16 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 28.11.2001 13.3.2002 51
B 151/SL 15 ostatní - sml. o nájmu Krajský soud v Brně 2.1.2001 13.3.2002 2
B 151/SL 14 podpisové vzory - čest. prohlášení Krajský soud v Brně 28.11.2001 13.3.2002 3
B 151/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.3.2001 30.7.2001 43
B 151/SL 12 stanovy společnosti - VH Krajský soud v Brně 10.10.2000 20.11.2000 55
B 151/SL 9 ostatní - zápis z VH 2x Krajský soud v Brně 28.7.2000 9.10.2000 4
B 151/SL 11 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 29.5.2000 9.10.2000 26
B 151/SL 10 ostatní - ČP+podpis.vzor Krajský soud v Brně 10.8.2000 9.10.2000 10
B 151/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 1.9.2000 15.9.2000 10
B 151/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2000 8.6.2000 39
B 151/SL 6 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 3.5.2000 8.6.2000 3
B 151/SL 5 ostatní - návrh na zápis Krajský soud v Brně 12.5.2000 8.6.2000 2
B 151/SL 4 ostatní - zvýšení zákl.jmění Krajský soud v Brně 12.4.2000 8.6.2000 3
B 151/SL 3 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 12.12.1996 4.12.1998 42
B 151/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 28.8.1998 30
B 151/SL 1 notářský zápis - VH, ZL, stanovy Krajský soud v Brně 20.11.1990 28.8.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INTEGRA, a. s.

IČO (identifikační číslo) 00215881
Jméno INTEGRA, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Židlochovice
Vznik první živnosti: 2.12.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo INTEGRA, a. s.

Živnosti a provozovny INTEGRA, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 682 01 Orlovice
Identifikační číslo provozovny 1009967509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Malinovského 671 72 Miroslav
Identifikační číslo provozovny 1009967495
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 3
Provozovna 671 61 Bantice
Identifikační číslo provozovny 1009967541
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Průmyslová 503, Žabčice 664 63
Identifikační číslo provozovny 1009967487
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Nová 323, Přísnotice 664 63
Identifikační číslo provozovny 1009967452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 6
Provozovna 671 61 Práče
Identifikační číslo provozovny 1009967525
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 7
Provozovna 664 63 Unkovice
Identifikační číslo provozovny 1009967517
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 8
Provozovna 751 22 Osek nad Bečvou
Identifikační číslo provozovny 1009967479
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 9
Provozovna 763 61 Napajedla
Identifikační číslo provozovny 1009967533
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.11.2014

Živnost č. 2 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán INTEGRA, a. s.

Člen statutárního orgánu Petr Krul
Člen statutárního orgánu Servatius Peter Joseph Hermans
Člen statutárního orgánu Niccolas John Kerr Bailey

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INTEGRA, a.s.

IČO: 00215881
Firma: INTEGRA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Žabčice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.5.1991

Sídlo INTEGRA, a.s.

Sídlo: Zemědělská 53, Žabčice 664 63

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Chov drůbeže
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje INTEGRA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00215881
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00215881
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno INTEGRA, a.s.
Sídlo Zemědělská 53 664 63 ŽABČICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, BRNO-STŘED, tel.: 545 125 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
167370441/0600 4.4.2013
705414/0600 4.4.2013
2025187309/0800 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00215881
Jméno firmy INTEGRA, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 4j2eji5
tracking image