Hlavní navigace

FIRMA InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

InStar Technologies a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

InStar Technologies a.s. (00009415) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mrštíkova 399/2a, 46007 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. InStar Technologies a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o InStar Technologies a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro InStar Technologies a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje InStar Technologies a.s.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 29. 12. 1990
Spisová značka: B 2609
IČO (identifikační číslo osoby): 00009415
Jméno: InStar Technologies a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Omezená převoditelnost akcí dle čl. 5 odst. 4 stanov společnosti 28.1.2021
Valná hromada společnosti InStar Technologies a.s. přijala dne 4.4.2016 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 32,000.000,- Kč (třicet dva milionů korun českých), tj. o 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých); s tím, že upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Předmětem úpisu bude 30.000 (třicet tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich (dále jen Nové akcie); emisní kurz 1 (jednoho) kusu Nové akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě 1 (jedné) Nové akcie, tj. částce ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Sezimovo Ústí, nám.Tomáše Bati 419, PSČ 39102. Lhůta pro vykonání přednostního úpisu činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet následující den po dni, kdy statutární ředitel oznámí akcionáři formou písemného oznámení zaslaného na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů informaci o podmínkách výkonu p řednostního práva akcionáře na upsání Nových akcií (dále jen Informace o přednostním právu). Statutární ředitel je povinen zaslat akcionářům Informaci o přednostním právu nejpozději do 10 (deseti) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo bude možné vykonat ve výše uvedené lhůtě vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00. Na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) lze upsat 15 (patnáct) kusů Nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne upsání těchto akcií, a to na účet společnosti InStar Technologies a.s. číslo účtu: 5550132/0800, vedený u společnosti Česk á spořitelna, a.s. V souladu se stanovami společnosti nemají stávající akcionáři právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti FPK Group Limited, reg.č. C54369, se sídlem Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz -Zwejt, San Gwann SGN 3000, Maltská republika (dále jen FPK), a to na základě smlouvy o upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva úpisu. Lhůta pro upisování Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií FPK a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis těchto akcií. Připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu (i) Nových akcií upsaných společností FPK s využitím přednostního práva úpisu a stejně tak (ii) Nových akcií, které společností FPK nebyly upsány s využitím přednostního prá va úpisu, tj. které byly společností FPK upsány jakožto předem určeným zájemcem, vůči pohledávce FPK za Společností vyplývající z rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi FPK jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 11. 4. 2014 v celkové výši 30,000.0 00 Kč (třicet milionů korun českých), jejíž existence, její řádné vedení v účetnictví Společnosti a způsobilost k započtení bude ověřena příslušnou zprávou auditora. Emisní kurs všech Nových akcií upsaných společností FPK s využitím přednostního práva úpisu i bez využití přednostního práva úpisu bude splacen v případě splacení formou započtení pohledávky FPK vůči Společnosti na základě uzavření dohody o započtení pohl edávek mezi Společností a FPK, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a FPK. Emisní kurz Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, jenž nebyl splacen formou započtení, musí být splacen v plné výši nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a FPK, a to na účet s polečnosti InStar Technologies a.s. číslo 5550132/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. 25.4.2016 - 21.7.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 31.3.2014 - 2.4.2020
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6. 6. 2013 o snížení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář společnosti KOVOSVIT, a.s. snižuje základní kapitál společnosti KOVOSVIT, a.s. o částku 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) ze současné výše 662 070 000,- Kč (šest set šedesát dva miliony sedmdesát t isíc korun českých) na novou výši 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) je zefektivnění kapitálové struktury společnosti KOVOSVIT, a.s. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Částka ve výši 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na vypořádání závazků vůči jedinému akcionáři společnosti KOVOSVIT, a.s., kterým je společnost FPK GROUP LIMITE D, se sídlem San Gwann, Triq taz-Zwejt, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Suite 2, Office 2, SNG3000, Maltská republika, společnost zapsána v obchodním rejstříku v Attardu, Maltská republika, pod číslem C 54369. Snížení základního kapitálu o částku 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) bude provedeno zničením 660 070 (šesti set šedesáti tisíc a sedmdesáti) kusů kmenových akcií emitovaných společností KOVOSVIT, a.s., znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), po jejich výměně za hromadnou listinu. Lhůta pro předložení listinných akcií se stanoví na 120 (sto dvacet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti KOVOSVIT, a.s. do obchodního rejstříku. 25.6.2013
Mimořádná valná hromada společnosti KOVOSVIT, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415 přijala toto usnesení: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Industry B.V. se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království (dále jen ?KKCG Industry B.V.?) je vlastníkem akcií společnosti KOVOSVIT, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,05 % základního kapitálu společnosti společnosti KOVOSVIT, a.s. (649.180.000,- Kč ze základního kapitálu společnosti), tedy více jak 90 % jejího základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 183i odstavec 1 písm. a/ obchodního zákoníku. K dnešnímu datu je hlav ní akcionář vlastníkem 649.180 kusů kmenových akcií společnosti KOVOSVIT, a.s. na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé. 2. Dne 26. 8. 2008 byla do sídla společnosti KOVOSVIT, a.s. doručena žádost hlavního akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. o svolání mimořádné valné hromady za účelem projednání a přijetí usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i odstavec 1 obchodního zákoníku. 3. Společnost KKCG Industry B.V. si nechala za účelem stanovení přiměřeného protiplnění zpracovat znalecký posudek. Ten byl zpracován znaleckým ústavem TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, Praha 1, IČ 63998581, který jej vypracova l s přihlédnutím k současné ekonomické situaci společnosti KOVOSVIT, a.s. k jejímu očekávání. Podle znaleckého posudku číslo 53-1/2008 ze dne 1. 8. 2008 hodnota akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.535,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set třicet pět k orun českých). S cílem respektovat závěry odborného znaleckého posudku, společnost KKCG Industry B.V. určila, aby bylo dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií zaplaceno přiměřené protiplnění v částce 1.535,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set třicet pět k orun českých) za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 4. Mimořádná valná hromada společnosti KOVOSVIT, a.s. schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, na hlavního akcionáře společnosti, společnost KKCG Industry B.V. se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. 5. Protiplnění ve výši 1.535,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set třicet pět korun českých) na akcii bude obchodníkem s cennými papíry, společností CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, dosavadním vlastníkům všech ostatních účast nických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (případně v hotovosti nebo poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou) v místě sídla společnosti CYRRUS, a.s. nebo na adrese pobočky této společnosti v Praze, Radlická 14 (zde n ebude možná výplata v hotovosti), a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání listinných akcií společnosti KOVOSVIT, a.s. 7.11.2008 - 15.5.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 9.3.2005 o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti KOVOSVIT, a.s. je skutečnost, že společnost disponuje v současné době základním kapitálem ve výši, která převyšuje její obchodní potřeby. Kromě toho snížení základního kapitálu umožní akcion ářům, kteří již nechtějí nadále ve společnosti setrvat, příp. setrvat ve stávajícím rozsahu, aby se svých akcií - ať již zcela či pouze zčásti - zbavili a to cestou uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po splnění zákonných podmínek vyplacena akcionářům. 2. Základní kapitál společnosti, který činí 1.226.088.000,-Kč bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou 580.000.000,-Kč, což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 646.088.000,-Kč. 3. Veřejný návrh smlouvy je určen všem akcionářům společnosti, kteří vlastní následující akcie: Emitent: KOVOSVIT, a.s. Druh: kmenové akcie Forma: na majitele Podoba: listinné Jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč na jednu akcii Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a to jejich zničením nebo zrušením, popř. prohlášením za neplatné, tzn. že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmeno vitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž cena za jednu akcii společnosti se ustanovuje na 750,-Kč slovy sedmsetpadesátkorunčeských. 4. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 2 tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo je při tom vázáno při určování částky snížení základního kapitálu počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. Veřejný návrh smlouvy o vzetí akcií z oběhu bude učiněn akcionářům společnosti tím způsobem, že bude uveřejněn v deníku Hospodářské noviny a to po povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, av šak před samotným zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Stejně tak musí být zveřejněny výsledky veřejného návrhu smlouvy po uplynutí doby jeho závaznosti. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která přijala nabídku bude uspokojena poměrně. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhu jednotlivých lhůt. Valná hromada schvaluje pro ulehčení provedení úkonů spojených s veřejným návrhem smlouvy akcionářům a agendy spojené s likvidací a rušením akcií využití služeb obchodníka s cennými papíry - společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s. se sídlem Vinohrads ká 230, Praha 10. Konkrétní rozsah prací, všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo. 18.3.2005 - 12.5.2005
Veřejný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: - firmu a sídlo navrhovatele - KOVOSVIT, a.s. náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II, 391 02 - označení akcií, tzn. že se vztahuje na všechny kmenové akcie společnosti, tak jak jsou zapsány v obchodním rejstříku a blíže specifikovány v odst. 3 tohoto usnesení z valné hromady - způsob oznámení o přijetí návrhu smlouvy, tzn. že smlouva bude uzavřena doručením oznámení o přijetí návrhu osobně nebo doporučeným dopisem na adresu navrhovatele s odkazem na tento návrh s tím, že podpis akcionáře musí být úředně ověřen - dobu závaznosti, tzn. že návrh bude závazný čtyři týdny od jeho uveřejnění v deníku Hospodářskénoviny - cenu za jeden účastnický cenný papír (kmenovou akcii společnosti), která se stanovuje ve výši 750,-Kč za jednu kmenovou akcii společnosti - kupní cena je splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku - postup při převodu akcií, tzn. že akcionáři budou povinni předložit listinné akcie navrhovateli do 30 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud by akcionář akcie ve stanovené lhůtě společnosti nepředložil, násl edoval by postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku - pravidla postupu pro případ odvolání akceptu veřejného návrhu a pro odstoupení od smlouvy před uplynutím doby závaznosti veřejného návrhu 5. Akcionáři, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, budou povinni předložit listinné akcie společnosti do 30 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; předložené akcie společnost zničí; pokud by akcionář akcie ve stano vené lhůtě společnosti nepředložil, následoval by postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. 18.3.2005 - 12.5.2005
Usnesení valné hromady ze dne 20.6. 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvýší až o hodnotu 420,000.000,- Kč na hodnotu 1.226,088.000,- Kč upsáním 420.000 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou splaceny ve formě peněžitého vkladu. Upisování akcií nad nejvýše navrhovanou hodnotu se nepřipouští. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- má právo upsat 0,521 akcie o téže jmenovité hodnotě Kč 1.000,- s tím, že lze upisovat jen celé akcie. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií a činí l.000,- Kč za jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu v Hospodářských novinách ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis tohoto usnesení a zároveň ji zveřejní v Obchodním věstníku v téže lhůtě, a to formou úplného znění zapsaného usnesení. Přednostní právo upsat nové akcie může být vykonáno ve lhůtě počínající následujícím dnem po dni, kdy usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bylo uveřejněno, po dobu 14 dnů (první kolo úpisu). Přednostní právo k úpisu nových akcií bude možno vykonat v sídle společnosti v kanceláři hlavního účetního Ing. Vladimíra Píchy v I.patře hlavní administrativní budovy každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 9.00 do 14.00 hod. Nebude-li účinně upsáno v prvním kole všech 420.000 kusů akcií, budou zbylé akcie nabídnuty ve druhém kole k upsání předem určenému zájemci. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány ve druhém kole s tím, že budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to FINCOGEST SA se sídlem l Carrefour de Rive, 1207 Geneve, Švýcarsko. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole počíná běžet 16. dnem ode dne uveřejnění tohoto usnesení zapsaného příslušným rejstříkovým soudem a trvá 14 dnů. Upsání nových akcií bude možno vykonat v sídle společnosti v kanceláři hlavního účetního Ing. Vladimíra Píchy v I. patře hlavní administrativní budovy každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 9.00 do 14.00 hod. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie bude možno upisovat zápisem do listiny upisovatelů, při upisování se upisovatelé prokáží platným průkazem totožnosti, statutární orgány právnických osob také výpisem z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Emisní kurs nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti č.ú. 9882680247/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pob. Tábor tak, aby 60% emisního kursu upisovaných akcií bylo na tento účet připsáno při úpisu v prvním kole nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií, při úpisu ve druhém kole nejpozději do dvaceti dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 40% hodnoty emisního kursu upsaných akcií je povinen akcionář uhradit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy akcie upsal. Akcionář, který platně upsal akcie a splatil minimálně 60% emisního kursu akcie za podmínek uvedených v tomto usnesení obdrží bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku od společnosti zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a v plné výši nesplacené akcie. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a usnesení uveřejnit a zveřejnit shora uvedeným způsobem. Představenstvo společnosti je povinno, po upsání nových akcií a po splacení emisního kursu nejméně ve výše uvedeném rozsahu upsaných nových akcií, podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis nové výše základního kapitálu, odpovídající konečnému rozsahu zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku. Po splacení celého emisního kursu nových akcií akcionáři zajistí představenstvo společnosti vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 13.8.2001 - 22.10.2001
Na základě usnesení valných hromad ze dne 10.6.1997 o sloučení společnosti Kovosvit Písek, a.s.se sídlem v Písku, Samoty 1531 /zanikající, zrušovaná společnost/se společností KOVOSVIT, a.s. se sídlem v Sezimově Ústí, nám.T.Bati 419 /nástupnická, pokračující a.s./ bylo v zahajovací rozvaze pokračující společnosti KOVOSVIT,a.s. promítnuto reálné ocenění majetku a závazků obou slučovaných a.s., a to v souladu se znaleckými posudky soudních znalců a s obchodním zákoníkem. 25.5.1999
Výše základního jmění společnosti činí 809,088.000,- Kč. 17.5.1993 - 17.5.1993
Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 806, 088. 000,- Kčs, slovy ésmsetšestmiliónůosmdesátosmtisíc korun čsl. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění bylo rozděleno na 806. 088 akcií /z toho je 76. 578 zaměstaneckých akcií/ na jméno po 1. 000,- Kčs jmenovité hodnoty. 2.11.1992 - 17.5.1993
Členové dozorčí rady: 1. JUDr. Ing. Přemysl Brychca, Praha 10 - Zahradní město, Práčská 2673 2. JUDr. Ing. Petr Holátko, Tábor, Moskevská 2716 3. Josef Kupeček, Písek, Dr. Horákové 1651 2.11.1992 - 17.5.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministra strojíren ství a elektrotechniky České republiky č. 200/1990 č.j. 1030/696/90 ze dne 27.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č.355 ze dne 19.12.1990 ve smyslu § 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik Kovosvit a vložen jeho celý hmotný majetek do nově založené akciové společnosti KOVOSVIT s účinností od 31.12.1990. Zakladatelský plán a stanovy byly přilo ženy. 29.12.1990
Základní kapitál společnosti: Výše základního kapitálu společnosti činí 703,200.000,-- Kčs, slovy sedmsetřimiliónydvěstětisíc korun čsl. Výše vkladu byla ohodnocena soudním znalcem. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií: Na základní kapitál společnosti ve výši 703,200.000,-- Kčs byla vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je stát zastoupený Ministerstvem strojírenství a elektrotechniky ČR. 29.12.1990 - 2.11.1992
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo jako její statutární orgán. Práva a povinnosti členů představenstva a způsob, kterým zavazují společnost, upravují stanovy. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému náz vu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a nejméně jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 17.5.1993

Kapitál InStar Technologies a.s.

Základní kapitál 32 000 000 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 21.7.2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2013  - 21.7.2016
Základní kapitál 662 070 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.2005  - 17.12.2013
Základní kapitál 1 226 088 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.2002  - 12.5.2005
Základní kapitál 1 226 088 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.2001  - 11.10.2002
Základní kapitál 806 088 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992  - 22.10.2001

Akcie InStar Technologies a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 32 000 21.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 31.3.2014  - 21.7.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 17.12.2013  - 31.3.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 662 070 12.5.2005  - 17.12.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 226 088 14.1.2005  - 12.5.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 729 510 6.8.2004  - 14.1.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 496 578 6.8.2004  - 14.1.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 806 088 22.10.2001  - 6.8.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 420 000 22.10.2001  - 6.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 806 088 4.7.1995  - 22.10.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 729 510 17.5.1993  - 4.7.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 76 578 17.5.1993  - 4.7.1995

Sídlo InStar Technologies a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Mrštíkova 399/2a, Liberec 46007, Česká republika 1.11.2016
Adresa: nám.Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí 39102, Česká republika 4.1.2012 - 1.11.2016
Adresa: náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II 39102, Česká republika 4.1.2012 - 4.1.2012
Adresa: nám. Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí 39102, Česká republika 29.2.1996 - 6.8.2004
Adresa: , Sezimovo Ústí , Česká republika 29.12.1990 - 29.2.1996

Předmět podnikání InStar Technologies a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.3.2014 - 9.12.2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
nástrojařství 6.8.2004 - 29.9.2005
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 6.8.2004 - 29.9.2005
montáž, oprava,údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 6.8.2004 - 29.9.2005
zámečnictví 6.8.2004 - 29.9.2005
kovářství 6.8.2004 - 29.9.2005
galvanizérství 6.8.2004 - 29.9.2005
truhlářství 6.8.2004 - 29.9.2005
modelářství 6.8.2004 - 29.9.2005
slévárenství 6.8.2004 - 29.9.2005
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcií včetně lektorské činnosti 6.8.2004 - 29.9.2005
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 6.8.2004 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 6.8.2004 - 21.1.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 22.10.2001 - 6.8.2004
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 22.10.2001 - 6.8.2004
zprostředkování služeb 22.10.2001 - 6.8.2004
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 22.10.2001 - 6.8.2004
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 22.10.2001 - 6.8.2004
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.6.1997 - 22.10.2001
Organizování kulturních a školicích akcí 19.6.1997 - 22.10.2001
Vývoj, výroba, prodej, servis obráběcích strojů a technologických pracovišť včetně jejich příslušenství 19.6.1997 - 22.10.2001
Nástrojařství 19.6.1997 - 6.8.2004
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.6.1997 - 6.8.2004
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.6.1997 - 6.8.2004
Zámečnictví 19.6.1997 - 6.8.2004
Kovářství 19.6.1997 - 6.8.2004
Galvanizérství 19.6.1997 - 6.8.2004
Truhlářství 19.6.1997 - 6.8.2004
Slévárenství 19.6.1997 - 6.8.2004
Ubytovací služby 19.6.1997 - 6.8.2004
Hostinská činnost 19.6.1997 - 6.8.2004
Rozvod elektřiny, plynu a tepla 19.6.1997 - 6.8.2004
Provozování drážní dopravy na dráze 19.6.1997 - 6.8.2004
Provozování dráhy - vlečky 19.6.1997 - 6.8.2004
14. Rozvod elektřiny, plynu a tepla 6.11.1996 - 19.6.1997
15. Provozování drážní dopravy na dráze 6.11.1996 - 19.6.1997
16. Provozování dráhy - vlečky 6.11.1996 - 19.6.1997
17. Organizování kulturních a škodlivých akcí 6.11.1996 - 19.6.1997
12. Ubytovací služby 10.9.1993 - 19.6.1997
13. Hostinská činnost 10.9.1993 - 19.6.1997
4. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů NN /v rozsahu oprávnění ev. č. 2648/5.00/ 92-EZ-R, 17.5.1993 - 17.5.1993
2. Výroba nástrojů 17.5.1993 - 19.6.1997
3. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.5.1993 - 19.6.1997
4. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů NN /v rozsahu Oprávnění ev.č. 2648/5.00/ 92-EZ-R,M,O,V/ z 26.2.1992 17.5.1993 - 19.6.1997
5. Revize elektrických zařízení 17.5.1993 - 19.6.1997
6. Zámečnictví 17.5.1993 - 19.6.1997
7. Kovářství 17.5.1993 - 19.6.1997
8. Galvanizace kovů 17.5.1993 - 19.6.1997
9. Truhlářství 17.5.1993 - 19.6.1997
10. Slévání železných a neželezných obecných kovů 17.5.1993 - 19.6.1997
11. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 17.5.1993 - 19.6.1997
1. Vývoj, výroba, prodej, servis obráběcích strojů a technologických pracovišť včetně jejich příslušenství 17.5.1993 - 19.6.1997
- vývoj, výroba a odbyt: - Obráběcích strojů a technologických pracovišť, včetně jejich příslušenství - nástrojů, nářadí, měřidel, přípravků a modelů všeho druhu - výrobků strojírenské metalurgie - elektrotechnických, hydraulických a ostatních strojírenských výrobků, zej ména pro kompletaci hlavního oboru včetně náhradních dílů - provádění generálních oprav strojů a zařízení 29.12.1990 - 17.5.1993
- výroba strojního zařízení pro technologické účely - prodej formou leasingu - zahraničně obchodní činnost podle rozhodnutí FMZO ze dne 31.8.1990, č.j. 13/08209/90, registrační číslo: 108 001560 v tomto rozsahu: 1./ vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichž nomenklatura pod le celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí 2./ dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 29.12.1990 - 17.5.1993
3./ poskytování služeb v zahraničí: - formou provádění montáže a servisu vyvážených věcí, včetně jejich uvádění do provozu a oživování - formou školení uživatelů vyvážených věcí k obsluze těchto věcí 4./ přijímání služeb od zahraničních osob: - v souvislosti s vykonáváním činností dle bodu 1 až 3 rozsahu registrace. 29.12.1990 - 17.5.1993

Vedení firmy InStar Technologies a.s.

Statutární orgán InStar Technologies a.s.

místopředseda správní rady Ing. Denisa Stránská Ph.D.
Ve funkci od 28.1.2021
Adresa Bedlová 506, 46008 Liberec
člen správní rady Ing. František Komárek
Ve funkci od 28.1.2021
Adresa K náhonu 989/7, 19800 Praha
předseda správní rady Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 28.1.2021
Adresa 74, 39136 Sudoměřice u Tábora
Člen správní rady Ing. Denisa Stránská Ph.D.
Ve funkci od 18.6.2020 do 28.1.2021
Adresa Bedlová 506, 46008 Liberec
Člen správní rady Ing. František Komárek
Ve funkci od 9.12.2020 do 28.1.2021
Adresa K náhonu 989/7, 19800 Praha
Předseda správní rady Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 9.12.2020 do 28.1.2021
Adresa 74, 39136 Sudoměřice u Tábora
Statutární ředitel Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 2.4.2020 do 1.1.2021
Adresa 74, 39136 Sudoměřice u Tábora
Předseda správní rady Ing. František Komárek
Ve funkci od 7.5.2020 do 9.12.2020
Adresa K náhonu 989/7, 19800 Praha
Člen správní rady Andrej Petrus
Ve funkci od 23.6.2020 do 9.12.2020
Adresa Železničářů 1343/17b, 17000 Praha
Člen správní rady PharmDr. Aleš Berka
Ve funkci od 2.4.2020 do 23.6.2020
Adresa Květinová 415/14, 74601 Opava
Člen správní rady Ing. Denisa Stránská Ph.D.
Ve funkci od 2.4.2020 do 18.6.2020
Adresa Rubínová 1183/5, 46006 Liberec
Předseda správní rady Ing. František Komárek
Ve funkci od 2.4.2020 do 7.5.2020
Adresa K náhonu 989/7, 19800 Praha
statutární ředitel Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 19.8.2016 do 2.4.2020
Adresa 74, 39136 Sudoměřice u Tábora
předseda správní rady František Komárek
Ve funkci od 31.3.2014 do 2.4.2020
Adresa K náhonu 989/7, 19800 Praha
člen správní rady Denisa Stránská
Ve funkci od 3.7.2015 do 2.4.2020
Adresa Rubínová 1183/5, 46006 Liberec
člen správní rady PharmDr. Aleš Berka
Ve funkci od 1.11.2016 do 2.4.2020
Adresa Květinová 415/14, 74601 Opava
člen správní rady Ing. Larisa Táborová
Ve funkci od 20.1.2015 do 1.11.2016
Adresa Okružní 350, 39111 Planá nad Lužnicí
statutární ředitel Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 20.1.2015 do 19.8.2016
Adresa Elektrárenská 1484/11, 10100 Praha
statutární ředitel Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 20.1.2015 do 19.8.2016
Adresa Elektrárenská 1484/11, 10100 Praha
člen správní rady Peter Hawlan
Ve funkci od 20.1.2015 do 3.7.2015
Adresa Trojská 704/172b, 17100 Praha
statutární ředitel Peter Hawlan
Ve funkci od 31.3.2014 do 20.1.2015
Adresa Trojská 704/172b, 17100 Praha 7
člen správní rady Roman Dvořák
Ve funkci od 31.3.2014 do 20.1.2015
Adresa 802 Seal Pointe Dr. , Redwood City
člen správní rady Patrik Komárek
Ve funkci od 31.3.2014 do 20.1.2015
Adresa Elektrárenská 1484/11, 10100 Praha 10
předseda představenstva Ing. František Komárek
Ve funkci od 9.6.2010 do 31.3.2014
Adresa Pančava 47, 69501 Hodonín
člen představenstva Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 16.6.2011 do 31.3.2014
Adresa Elektrárenská 1484/11, Praha 10
člen představenstva Iva Říhová
Ve funkci od 16.6.2011 do 31.3.2014
Adresa Purkyňova 3224/58, 69501 Hodonín
místopředseda představenstva Ing. Libor Kuchař
Ve funkci od 28.6.2007 do 16.6.2011
Adresa , Chýnov, Velmovice 29, PSČ 391 55
člen představenstva Ing. Libor Václavík
Ve funkci od 9.6.2010 do 16.6.2011
Adresa Vobrubova 202, Praha 9
člen představenstva Mgr. Patrik Komárek
Ve funkci od 21.12.2010 do 16.6.2011
Adresa Elektrárenská 1484/11, Praha 10
člen představenstva Iva Říhová
Ve funkci od 16.6.2011 do 16.6.2011
Adresa Purkyňova 3224, 69501 Hodonín
člen představenstva Mgr. Martin Komárek
Ve funkci od 16.6.2011 do 16.6.2011
Adresa Elektrárenská 1484/11, Praha 10
člen představenstva Stanislav Spurný
Ve funkci od 9.6.2010 do 21.12.2010
Adresa Klausova 1360/13B , 15500 Praha 5
předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Luňák
Ve funkci od 17.3.2008 do 9.6.2010
Adresa V Kališti 1662/2A, 10700 Praha 10 - Dubeč
člen představenstva Ing. Miloslav Vyhnal
Ve funkci od 15.5.2009 do 9.6.2010
Adresa 423, 25169 Velké Popovice
člen představenstva Ing. Jiří Ječmen
Ve funkci od 15.5.2009 do 9.6.2010
Adresa Hradní 118, 25073 Jenštejn
člen představenstva Mgr. Karel Komárek
Ve funkci od 28.6.2007 do 15.5.2009
Adresa 383, 25169 Velké Popovice
člen představenstva Ing. Mgr. Petr Luňák
Ve funkci od 28.6.2007 do 17.3.2008
Adresa V Kališti 1662/2A, 10700 Praha 10 - Dubeč
předseda představenstva Ing. Dan Ťok
Ve funkci od 28.6.2007 do 17.3.2008
Adresa Závodní 2, 60200 Veveří
člen představenstva Ing. Libor Kuchař
Ve funkci od 17.3.2006 do 28.6.2007
Adresa Velmovice 29, 39155 Chýnov
místopředseda představenstva Ing. Dan Ťok
Ve funkci od 22.12.2006 do 28.6.2007
Adresa Úhledná 139/36, 62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
předseda představenstva Ing. Pavel Švácha
Ve funkci od 29.9.2005 do 5.4.2007
Adresa Zlíchovská 641/4, 14300 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Pavel Lazar
Ve funkci od 17.3.2006 do 22.12.2006
Adresa 1212, 73553 Dolní Lutyně
místopředseda představenstva Ing. Pavel Lazar
Ve funkci od 29.9.2005 do 17.3.2006
Adresa 1212, 73553 Dolní Lutyně
člen představenstva Ing. Jiří Konůpek
Ve funkci od 29.9.2005 do 17.3.2006
Adresa 111, Slapy
předseda představenstva Ing. Jiří Konůpek
Ve funkci od 6.8.2004 do 29.9.2005
Adresa 111, Slapy
člen představenstva Michal Zazvonil
Ve funkci od 15.11.2004 do 29.9.2005
Adresa Na Vyhlídce 273, 25206 Měchenice
místomístopředseda představenstva Ing. Pavel Švácha CSc.
Ve funkci od 15.11.2004 do 29.9.2005
Adresa Zlíchovská 641/4, 14300 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šaroch
Ve funkci od 7.9.1999 do 15.11.2004
Adresa Božkovská 2928/2, Praha 4 -Záběhlice
člen představenstva Michal Zazvonil
Ve funkci od 26.10.2000 do 15.11.2004
Adresa Dr. Zikmunda Wintra 5, Praha 6
předseda představenstva Ing. Jiří Konůpek
Ve funkci od 11.4.2001 do 6.8.2004
Adresa Vídeňská 2775, 39005 Tábor
předseda představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 26.7.2000 do 11.4.2001
Adresa Pod Klášterem 367, Tábor-Klokoty
člen představenstva Ing. Lubomír Hartmann
Ve funkci od 7.9.1999 do 26.10.2000
Adresa Bratří Čapků 695, Uničov
předseda představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 7.9.1999 do 26.7.2000
Adresa Ke Klášteru 367, Tábor-Klokoty
místopředseda představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 6.11.1996 do 7.9.1999
Adresa Hromádkova 1544, Tábor
člen představenstva ing. Otto Stanzel
Ve funkci od 6.11.1996 do 7.9.1999
Adresa Dědinova 2007 , Praha 4-Chodov
člen představenstva Ing. Zdeněk Kroča
Ve funkci od 6.11.1996 do 7.9.1999
Adresa Družstevní 4506, Zlín
člen představenstva Jaroslav Schneider
Ve funkci od 6.11.1996 do 7.9.1999
Adresa Dukelská 662, Sezimovo Ústí
místopředseda představenstva ing. Radomír Zbožínek
Ve funkci od 6.11.1996 do 7.9.1999
Adresa Luční 4570, Zlín
člen představenstva Ing. Jiří Rebenda
Ve funkci od 6.11.1998 do 7.9.1999
Adresa Jindřicha Plachty 163, Ústí nad Labem
předseda představenstva Ing. Igor Stratil
Ve funkci od 6.11.1998 do 7.9.1999
Adresa Kpt. Jaroše 1342/16, Neratovice
předseda představenstva ing. Ivan Hrbáč
Ve funkci od 6.11.1996 do 6.11.1998
Adresa Havlíčkova 1279, Otrokovice
člen představenstva Ing. Igor Stratil
Ve funkci od 18.2.1998 do 6.11.1998
Adresa Kpt. Jaroše 1342/16, Neratovice
člen představenstva Ing. Vladimír Stavěníček
Ve funkci od 6.11.1996 do 18.2.1998
Adresa Jílová 4576, Zlín
člen představenstva Jaroslav Schneider
Ve funkci od 17.5.1993 do 6.11.1996
Adresa Dukelská 662, Sezimovo Ústí
člen představenstva ing. Otto Stanzel
Ve funkci od 4.7.1995 do 6.11.1996
Adresa Dědinova 2007 , Praha 4-Chodov
místopředseda představenstva ing. Radomír Zbožínek
Ve funkci od 29.2.1996 do 6.11.1996
Adresa Luční 4570, Zlín
člen představenstva Ing. Vladimír Stavěníček
Ve funkci od 29.2.1996 do 6.11.1996
Adresa Jílová 4576, Zlín
místopředseda představenstva Ing. František Lambert
Ve funkci od 29.2.1996 do 6.11.1996
Adresa Hromádkova 1544, Tábor
předseda představenstva ing. Ivan Hrbáč
Ve funkci od 29.2.1996 do 6.11.1996
Adresa Havlíčkova 1279, Otrokovice
předseda představenstva ing. Milan Jurčeka CSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.2.1996
Adresa Jeřábkova 1456, Praha 4
člen představenstva Ing. Jaroslav Lopata
Ve funkci od 2.10.1992 do 29.2.1996
Adresa Velvartská 17, Praha 6
člen představenstva Ing. Pavel Janda
Ve funkci od 17.5.1993 do 29.2.1996
Adresa Flöglova 1506 , Praha 5 - Stodůlky
místopřed.před. a gen.řed.a.s. Ing. Jiří Flídr
Ve funkci od 20.6.1994 do 29.2.1996
Adresa Pražská 996, Rokycany
místopředseda představenstva ing. Václav Vacek
Ve funkci od 4.7.1995 do 29.2.1996
Adresa Jeremenkova 14/410 , Praha 4 - Podolí
člen představenstva Ing. Petr Markovič CSc.
Ve funkci od 17.5.1993 do 4.7.1995
Adresa Přemyslovská č. 1939/2á , Praha 3 -Žižkov
místopředseda představenstva Ing. Václav Vacek
Ve funkci od 17.5.1993 do 4.7.1995
Adresa Rosolova 595, Pelhřimov
místopř.předst.a ředitel a.s. ing. Jan Němec CSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 20.6.1994
Adresa Bezručova č. 1807, Tábor
člen představenstva ing. Jiří Lexa
Ve funkci od 29.12.1990 do 17.5.1993
Adresa Solidarity 5/2464, Praha 10
člen představenstva Pavel Nobilis
Ve funkci od 29.12.1990 do 17.5.1993
Adresa , Velká Lečice 58, okres Příbram
člen představenstva ing. Vladimír Kelnhofer
Ve funkci od 29.12.1990 do 17.5.1993
Adresa , Borek 94, okres Rokycany
člen představenstva ing. Michal Bušta
Ve funkci od 29.12.1990 do 17.5.1993
Adresa Fr. Križíka 10, Praha 7
člen představenstva ing. Jan Kurka
Ve funkci od 29.12.1990 do 2.10.1992
Adresa Na Hřebenech II/25 , Praha 4 - Podolí

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje InStar Technologies a.s.

IČO (identifikační číslo): 00009415
Jméno: InStar Technologies a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 10. 1991
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 1

Sídlo InStar Technologies a.s.

Sídlo: Mrštíkova 399/2, Liberec 46007

Živnosti InStar Technologies a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán InStar Technologies a.s.

Člen statutárního orgánu: Mgr. Patrik Komárek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje InStar Technologies a.s.

IČO: 00009415
Firma: InStar Technologies a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 10. 1991

Sídlo InStar Technologies a.s.

Sídlo: Mrštíkova 399/2, Liberec 46007

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba farmaceutických přípravků
Výroba nástrojů a nářadí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí