Menu Zavřít

FIRMA innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

innogy Energie, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

innogy Energie, s.r.o. (49903209) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. innogy Energie, s.r.o. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o innogy Energie, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro innogy Energie, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje innogy Energie, s.r.o.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1. 1. 1994
Spisová značka: C 33493
IČO (identifikační číslo osoby): 49903209
Jméno: RWE Energie, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.1.2014
Zapsána dne: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 8.7.2014 - 21.10.2014
Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, se jako rozdělovaná společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jejího jmění a jeho přechodu na nástupnickou společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014. 1.6.2014
Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246, se zanikající společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, se zanikající společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19343, a se zanikající společností RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139953. Na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o. přešlo jmění zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. Nástupnická společnosti RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.1.2014
V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Severočeská plynárenská, a.s. jmění zanikající společnosti Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 601 93 158 a dále jmění zanikající společnosti Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315. 1.6.2009
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 1.1.2008
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o. 9.1.2007
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2005 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o. 2.1.2007 - 9.1.2007
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 14.8.2006 toto usnesení: 1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář"), (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Severočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,84% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 96,84% podíl na hlasovacíh právech společnosti, konkrétně pak 675 860 akcií majících ISIN CZ0005092452 a 322 695 akciích majících ISIN 770950001881. Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z registru eminenta cenných papírů, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě. 2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ISIN CZ 0005092452 a 770950001881, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 127/2006 ze dne 29.6.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru: - "S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických cenných papírů ISIN: CZ 0005092452 a 770950001881 společnosti Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 49903209, k datu ocenění 30.4.2006 ve výši 4 369 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát devět korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Severočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy". Ze Znaleckého posudku tak vyplývá, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přiměřená. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do 3 týdnů ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu v Hospodářských novinách a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění způsobu poskytnutí protiplnění na internetových stránkách společnosti. 5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke Dni přechodu, a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, do 2 pracovních dnů ode Dne přechodu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 24.8.2006
Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 15.3.2000 - 11.2.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:     Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezeném této společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu a na místně příslušné regionální energeického sdružení obcí - Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech. 15.12.1999 - 15.3.2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezeném této společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu a na místně příslušné regionální energetické sdružení obcí - Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech. 21.8.1997 - 15.3.2000
Rozsah splacení základního jmění: 1 031 131 000,- Kč 4.3.1997 - 4.3.1997
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je možný pouze se souhlasem představenstva po schválení dozorčí radou. Akcie jsou převoditelné pouze mezi majiteli těchto akcií. 4.3.1997 - 21.8.1997
Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,- Kč 7.4.1995 - 4.3.1997
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/ 1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.1.1994
Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,-- Kč a je rozděleno na: l 016 371 akcií na majitele ve jm. hodnotě po 1 000,-- Kč 14 760 akcií na jméno (z toho je 14 760 zaměstnaneckých ak- cií) po 1 000,-- Kč 1.1.1994 - 7.4.1995

Kapitál innogy Energie, s.r.o.

Základní kapitál 1 031 131 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2014
Základní kapitál 1 031 131 000 Kč
Splaceno 1 031 131 000 Kč
Platnost od - do 4.3.1997  - 1.1.2014
Základní kapitál 1 031 131 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994  - 1.1.1994

Akcie innogy Energie, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na jméno 1 000 Kč 1 031 131 29.10.2008  - 1.1.2014
akcie na jméno 1 000 Kč 350 586 6.10.2003  - 29.10.2008
akcie na jméno 1 000 Kč 350 586 29.11.2002  - 6.10.2003
akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 11.2.2002  - 29.11.2002
akcie na majitele 1 000 Kč 680 545 21.8.1997  - 29.10.2008
akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 7.4.1995  - 11.2.2002
akcie na jméno 1 000 Kč 350 585 7.4.1995  - 29.11.2002
zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 14 760 7.4.1995  - 21.8.1997
akcie na majitele 1 000 Kč 665 785 7.4.1995  - 21.8.1997
akcie na majitele 1 000 Kč 10 163 710 1.1.1994  - 1.1.1994
akcie na jméno 0 Kč 14 760 1.1.1994  - 1.1.1994

Sídlo innogy Energie, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Limuzská 3135/12, Praha 10800, Česká republika 26.3.2024
Adresa: Limuzská 3135/12, Praha 10800, Česká republika 1.1.2014 - 26.3.2024
Adresa: Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 40001, Česká republika 22.7.1998 - 1.1.2014
Adresa: Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 40001, Česká republika 1.1.1994 - 22.7.1998

Předmět podnikání innogy Energie, s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.6.2022
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.6.2022
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.6.2022
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.6.2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti: - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - výroba strojů a zařízení, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, - projektování elektrických zařízení, - testování, měření, analýzy a kontroly, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - překladatelská a tlumočnická činnost, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, - poskytování technických služeb, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. 27.6.2022
projektová činnost ve výstavbě 27.6.2016
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014
obchod s elektřinou 10.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.10.2008 - 27.6.2022
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 4.7.2007 - 8.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 13.4.2007 - 8.7.2014
realitní činnost 13.4.2007 - 29.10.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 13.4.2007 - 29.10.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.4.2007 - 8.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.4.2007 - 29.10.2008
testování, měření, analýzy a kontroly 13.4.2007 - 29.10.2008
zprostředkování obchodu a služeb 13.4.2007 - 8.7.2014
správa a údržba nemovitostí 13.4.2007 - 29.10.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.4.2007 - 29.10.2008
kopírovací práce 13.4.2007 - 29.10.2008
skladování zboží a manipulace s nákladem 13.4.2007 - 29.10.2008
činnost technických poradců v oblasti životního prostředí 13.4.2007 - 29.10.2008
reklamní činnost a marketing 13.4.2007 - 29.10.2008
poskytování technických služeb 13.4.2007 - 29.10.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 13.4.2007 - 29.10.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.4.2007
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 13.4.2007 - 29.10.2008
silniční motorová doprava osobní-příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily 13.4.2007 - 29.10.2008
obchod s plynem 23.6.2005
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.10.2003 - 8.7.2014
distribuce plynu 29.11.2002 - 4.5.2007
pronájem bytových a nebytových prostor 21.8.1997 - 8.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 6.5.1997 - 29.10.2008
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 6.5.1997 - 29.10.2008
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 12.3.1996 - 29.11.2002
poskytování ubytovacích služeb v režimu živností volných (nevztahuje se na kategorie uvedené v příloze 3 zák.č.455/91 Sb.) 12.3.1996 - 29.11.2002
investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví 12.3.1996 - 29.10.2008
činnost organizačních poradců v oblastni plynárenství 12.3.1996 - 8.7.2014
školící činnost a pořádání kurzů (nevztahuje se na kurzy uvedené v příloze 2 skupina 214 zák.č.455/91 Sb.) 12.3.1996 - 8.7.2014
výzkum, vývoj, strojírenská výroba a stavebně montážní činnost pro potřeby plynárenského odvětví 1.1.1994 - 12.3.1996
aplikovaný výzkum a vývojové práce v oblasti užití topných ply- nů 1.1.1994 - 12.3.1996
strojírenská výroba plynových zařízení 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 1.1.1994 - 12.3.1996
strojírenská výroba regulační techniky 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, opravy a montáž měřiděl 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektro- niky 1.1.1994 - 12.3.1996
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 12.3.1996
technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 12.3.1996
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 12.3.1996
plynoinstalatérství 1.1.1994 - 12.3.1996
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 6.5.1997
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 6.5.1997
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 6.5.1997
stavitel 1.1.1994 - 6.5.1997
poradenství v oblasti měření a regulace 1.1.1994 - 12.3.1996
poradenství v oblasti plynárenství 1.1.1994 - 12.3.1996
organizační zajištění školení 1.1.1994 - 12.3.1996
ubytování v ubytovacích zařízení (do třídy +) 1.1.1994 - 29.11.2002
silniční motorová doprava (veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní, veřejná nákladní vnitrostátní) 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit, nákup a prodej topných plynů a prodej odpadního tepla 1.1.1994 - 29.11.2002
investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 1.1.1994 - 12.3.1996
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.1.1994 - 12.3.1996
periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 12.3.1996
plnění tlakových nádob na plyny 1.1.1994 - 12.3.1996
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 1.1.1994 - 4.7.2007
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 29.10.2008
pronájem průmyslového zboží 1.1.1994 - 8.7.2014
pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů 1.1.1994 - 8.7.2014
poskytování software 1.1.1994 - 29.10.2008
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 8.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 29.10.2008

Vedení firmy innogy Energie, s.r.o.

Statutární orgán innogy Energie, s.r.o.

jednatel Tomáš Varcop
Ve funkci od 6.10.2019
Adresa Riegrova 812, 73801 Frýdek-Místek
jednatel Zbyněk Solecký
Ve funkci od 1.1.2014
Adresa Augustinova 2064/14, 14800 Praha
jednatel Tomáš Varcop
Ve funkci od 18.10.2014 do 6.10.2019
Adresa Riegrova 812, 73801 Frýdek-Místek
jednatel Tomáš Varcop
Ve funkci od 1.1.2014 do 18.10.2014
Adresa Riegrova 812, 73801 Frýdek-Místek
Místopředseda představenstva Zbyněk Solecký
Ve funkci od 1.7.2013 do 1.1.2014
Adresa Augustinova 2064/14, 14800 Praha
Člen představenstva Ing. David Konvalina
Ve funkci od 1.8.2009 do 1.1.2014
Adresa Štorkánova 3235/14, 15000 Praha
Předseda Tomáš Varcop
Ve funkci od 23.12.2013 do 1.1.2014
Adresa Riegrova 812, 73801 Frýdek-Místek
Předseda představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 9.6.2009 do 23.12.2013
Adresa Na Skalce 291, 40331 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Lukáš Roubíček Ph.D.
Ve funkci od 6.8.2012 do 1.7.2013
Adresa Vřesová 637, 74285 Vřesina
Místopředseda představenstva Ing. Lukáš Roubíček Ph.D.
Ve funkci od 1.4.2008 do 6.8.2012
Adresa Vřesová 637, 74285 Vřesina
Člen představenstva JUDr. Michal Urválek
Ve funkci od 1.4.2008 do 1.8.2009
Adresa Terronská 697/42, 16000 Praha
Předseda představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 13.4.2007 do 9.6.2009
Adresa Na Skalce 291, 40331 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Stanislav Lepka
Ve funkci od 4.5.2007 do 1.4.2008
Adresa Františka Lýska 1606/5, 70030 Ostrava
Člen představenstva Ing. Lukáš Roubíček Ph.D.
Ve funkci od 31.8.2007 do 1.4.2008
Adresa Vřesová 637, 74285 Vřesina
Místopředseda představenstva Dr. Werner Wetekamp
Ve funkci od 13.4.2007 do 4.5.2007
Adresa Poděbradova 3359, 70200 Ostrava
Člen představenstva Dr. Werner Wetekamp
Ve funkci od 1.8.2005 do 13.4.2007
Adresa Poděbradova 3359, 70200 Ostrava
Předseda představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 1.8.2005 do 13.4.2007
Adresa Sovova 431/2, 40001 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Zaur
Ve funkci od 1.8.2005 do 13.4.2007
Adresa Novoveská 360/12, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Miloslav Zaur
Ve funkci od 24.5.2004 do 1.8.2005
Adresa Novoveská 360/12, 40003 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 24.5.2004 do 1.8.2005
Adresa Sovova 431/2, 40001 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Karl Kraus
Ve funkci od 31.3.2003 do 11.4.2005
Adresa , bytem SRN, Heinsbergstr. 3, D-50674 Kolín nad Rýnem přechodně bytem Ústí nad Labem, Sovova 2/431
Člen představenstva Ing. Miloslav Zaur
Ve funkci od 31.3.2003 do 24.5.2004
Adresa Novoveská 360/12, 40003 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 31.3.2003 do 24.5.2004
Adresa Sovova 431/2, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Antonín Kopenec
Ve funkci od 22.7.1998 do 6.10.2003
Adresa Karla IV. 404/9, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Milan Andrýsek
Ve funkci od 6.5.1997 do 6.10.2003
Adresa Balbínova 255/7, 40001 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Zaur
Ve funkci od 15.12.1999 do 31.3.2003
Adresa Novoveská 360/12, 40003 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 7.4.1995 do 31.3.2003
Adresa Sovova 431/2, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Vladislav Vokoun
Ve funkci od 7.4.1995 do 31.3.2003
Adresa Na Kačírku 495/22, 46006 Liberec
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Zaur
Ve funkci od 7.4.1995 do 15.12.1999
Adresa Vinařská 736/8, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Antonín Kopenec
Ve funkci od 1.1.1994 do 22.7.1998
Adresa Karla IV. , Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Petr Zouzalík
Ve funkci od 1.1.1994 do 6.5.1997
Adresa 17. listopadu 288/35, 40010 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Roman Budinský
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.4.1995
Adresa Sovova 431/2, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Miloslav Zaur
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.4.1995
Adresa Vinařská 736/8, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Rudolf Geltner
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.4.1995
Adresa Gercenova 980/14, 10200 Praha

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje innogy Energie, s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 49903209
Jméno: innogy Energie, s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 1. 1. 1994
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 7

Sídlo innogy Energie, s.r.o.

Sídlo: Limuzská 3135/12, Praha 10 10000

Živnosti innogy Energie, s.r.o.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 2016

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 2016

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 2016

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 2016

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2016

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2006

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 • Projektování elektrických zařízení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 8. 1994

Statutární orgán innogy Energie, s.r.o.

Člen statutárního orgánu: Mgr. Zbyněk Solecký
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Varcop

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje innogy Energie, s.r.o.

IČO: 49903209
Firma: innogy Energie, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 1. 1994

Sídlo innogy Energie, s.r.o.

Sídlo: Limuzská 3135/12, Praha 10800

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti