Firma INKO akciová společnost IČO 25500015


INKO akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

INKO akciová společnost (25500015) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ouhrabkova 677/6, Praha 196 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 1997 a je stále aktivní. INKO akciová společnost má celkem tři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o INKO akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o INKO akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o INKO akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro INKO akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INKO akciová společnost

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8079
IČO (identifikační číslo osoby) 25500015
Jméno INKO akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.9.1997
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 14.11.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 6 504 000,- Kč (slovy: šest milionů pět set čtyři tisíc korun českých) o částku ve výši 4 504 000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíc korun českých), na výslednou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to následovně: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost je optimalizace poměru vlastního a základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti INKO akciová společnost bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 4.504 .000,- Kč /slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíc korun českých/ (rozsah navrhovaného snížení), a to úplatně vzetím 32 /třiceti dvou/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/, 120 /sto dvaceti/ akcií o jmenovité hod notě 10.000,-- Kč /slovy: deset tisíc korun českých/ a 104 /sto čtyř/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč /slovy: jeden tisíc korun českých/ z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost ve výši 4.504.000,- Kč /slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíc korun českých/ bude naloženo tak , že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty: Základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti INKO akciová společnost s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 1.000,- Kč /slovy: jeden tisíc korun českých), na jed nu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/, částku ve výši 10.000,- Kč /slovy: deset tisíc korun českých), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy: deset tisíc korun českých/ a částku ve výši 100.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti INKO akciová společnost, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu u snesení o snížení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) m ěsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 14.11.2017 - 19.3.2018
Společnost INKO akciová společnost, se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 25500015 byla rozdělena tak, že části jejího jmění, uvedené v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 1.10.2015 přešly na společnost INKO Nemov itosti, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 04200888 a na společnost INKO Inženýring, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 04318471. 1.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014 - 29.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 17.7.2014 - 29.2.2016
1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4 878 000,-- Kč, slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát osm korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost bude upsáno 39 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 90 k s akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 78 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, všechny akcie budou kmenové, na majitele, v listinné podobě. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je založení 100% dceřiné společnosti, která nakoupí nemovitost a bude ji následně pronajímat, přičemž na tuto akvizici nemá společnost dostatek vlastních hotových prostředků. 3. Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti INKO akciová společnost v Praze, Ouhrabkova 677, v pracovních dnech od 8:00, slovy: osmi hodin do 14:00, slovy: čtrnácti h odin, ve lhůtě stanovené na 15, slovy: patnáct dnů. Prvním dnem této lhůty bude sedmý den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání předn ostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo uveřejní v celostátním deníku Právo a zveřejní v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akc ii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, lze upsat 3 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze upsat 3 akcie o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 3 akcie o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kur s upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 4. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou nabídnuty k úpisu konkrétním zájemců, kterým jsou Pavel Švarc, Praha 9, Místecká 451 a Ing. Pavlína Hanáková, Brno, Nadační 3. Těmito zájemci budou akcie upsány na z ákladě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedení zájemci uzavřou s obchodní společností INKO akciová společnost. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14, slovy: čtrnáct dn ů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5, slovy: pěti dnů od počátku běhu této lhůty, formou dopis u, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti INKO akciová společnost v Praze, Ouhr abkova 677, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 5. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií 30, slovy: třicet dnů, od dne upsání akcie na zvláštní účet společnosti číslo 7152836001/5500. 6. Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. 26.7.2012 - 11.10.2012
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.11.1999. 21.1.2000 - 31.10.2011
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 3.11.1997. 19.1.1998 - 31.10.2011
Společnost vznikla přeměnou INKO Brno, s.r.o., Brno, Hrnčířská 20a, IČO 48 53 14 21, Rg C 10806 Krajského obchodního soudu v Brně. 4.9.1997

Aktuální kontaktní údaje INKO akciová společnost

Kapitál INKO akciová společnost

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2018
zakladni jmění 6 504 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.2012 - 19.3.2018
zakladni jmění 1 626 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.1997 - 11.10.2012

Akcie INKO akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 19.3.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 52 17.7.2014 - 19.3.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 120 17.7.2014 - 19.3.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 104 17.7.2014 - 19.3.2018
Akcie na majitele 100 000 Kč 52 11.10.2012 - 17.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 120 11.10.2012 - 17.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 104 11.10.2012 - 17.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 13 20.12.2007 - 11.10.2012
Akcie na majitele 10 000 Kč 30 20.12.2007 - 11.10.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 26 20.12.2007 - 11.10.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 626 28.2.2004 - 20.12.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 626 4.9.1997 - 28.2.2004

Sídlo INKO akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Ouhrabkova 677/6 , Praha 196 00 27.1.2016
Adresa Ouhrabkova 677/6 , Praha 196 00 16.12.2002 - 27.1.2016
Adresa Hrnčířská 194/20 , Brno 602 00 4.9.1997 - 16.12.2002

Předmět podnikání INKO akciová společnost

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.4.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.4.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 7.4.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 31.3.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 31.3.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.3.2008 - 7.4.2011
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.6.2003 - 7.4.2011
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 26.6.2003 - 7.4.2011
inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.6.2003 - 7.4.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 21.1.2000 - 7.4.2011
provádění průmyslových staveb 4.9.1997 - 26.6.2003
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 4.9.1997 - 26.6.2003
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.9.1997 - 7.4.2011
zprostředkovatelská činnost 4.9.1997 - 7.4.2011

vedení firmy INKO akciová společnost

Statutární orgán INKO akciová společnost

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek samostatně člen představenstva. 29.2.2016
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. 17.7.2014 - 29.2.2016
Podepisování za společnost se děje vždy tak, že podepisují dva členové představenstva a to vždy předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva. 20.12.2007 - 17.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 28.2.2004 - 20.12.2007
Způsob jednání: K jednání za společnost je oprávněn každý člen představenstva smostatně nebo ředitel společnosti v rozsahu písemné plné moci. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj obchodní podpis předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Zastupuje-li společnost prokurista, podepisuje s dodatkem označujícím prokuru. 19.1.1998 - 28.2.2004
Způsob jednání: K jednání za společnost je oprávněn každý člen představenstva samostatně nebo ředitel společnosti v rozsahu písemné plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí podpis oprávněné osoby. Zastupuje-li společnost prokurista, podepisuje s dodatkem označujícím prokuru. 4.9.1997 - 19.1.1998
člen představenstva Daniel Trávníček 29.2.2016
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: Filipínského 704/36 , Brno 615 00
člen představenstva Radovan Svoboda 4.9.1997 - 19.1.1998
Adresa: Čichnova 361/19 , Brno 624 00
předsedkyně představenstva Daniela Michálková 4.9.1997 - 21.1.2000
Adresa: Kojetická 976 , Neratovice 277 11
člen představenstva Ing. František Fišer 4.9.1997 - 21.1.2000
Adresa: Valtická 4143/3 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Petr Krejčíř 4.9.1997 - 21.1.2000
Adresa: Urbánkova 3371/69 , Praha 143 00
člen představenstva Radovan Svoboda 19.1.1998 - 21.1.2000
Adresa: Lonkova 485 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Petr Krejčíř 21.1.2000 - 22.8.2000
Adresa: Běhounkova 2308/15 , Praha 158 00
místopředsedkyně představenstva Božena Šťovíčková 4.9.1997 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Šternberkova 578/4 , Praha 170 00
člen představenstva Zdeněk Juříček 4.9.1997 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Palackého třída 922/134 , Brno 612 00
předsedkyně představenstva Daniela Strnadová 21.1.2000 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Kojetická 976 , Neratovice 277 11
člen představenstva Ing. František Fišer 21.1.2000 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Štompil 1112/11 , Brno 624 00
člen představenstva Radovan Svoboda 21.1.2000 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Havelkova 689/23 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Petr Krejčíř 22.8.2000 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Na Suchých 274 , 252 50 Vestec Česká republika
místopředsedkyně představenstva Božena Šťovíčková 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Šternberkova 578/4 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. František Fišer 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Štompil 1112/11 , Brno 624 00
člen představenstva Zdeněk Juříček 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Palackého třída 922/134 , Brno 612 00
člen představenstva Radovan Svoboda 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Havelkova 689/23 , Brno 625 00
předsedkyně představenstva Daniela Strnadová 19.9.2002 - 21.4.2008
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: Moravcova 14 , Kojetice 250 72
předseda představenstva RNDr. Daniel Bureš 20.12.2007 - 17.7.2008
Zánik členství 19.5.2008
Vznik funkce 4.10.2007
Zánik funkce 19.5.2008
Adresa: Havraní 1101 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Krejčíř 19.9.2002 - 31.7.2009
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: Rovná 274 , Vestec 252 42
člen představenstva Daniela Strnadová 21.4.2008 - 31.7.2009
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Moravcova 14 , Kojetice 250 72
předseda představenstva Ing. Jan Landa 17.7.2008 - 31.7.2009
Vznik členství 19.5.2008
Vznik funkce 19.5.2008
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
člen představenstva Daniela Strnadová 31.7.2009 - 7.4.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Moravcova 14 , Kojetice 250 72
člen představenstva Ing. Petr Krejčíř 31.7.2009 - 7.4.2011
Vznik členství 22.5.2007
Zánik členství 4.4.2011
Adresa: Rovná 274 , Vestec 252 42
předseda představenstva Ing. Jan Landa 31.7.2009 - 7.4.2011
Vznik členství 18.5.2009
Zánik členství 4.4.2011
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 4.4.2011
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
předseda představenstva Pavel Švarc 7.4.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Pavlína Hanáková 7.4.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Nadační 582/3 , Brno 621 00
člen představenstva Lukáš Hanák 7.4.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Nadační 582/3 , Brno 621 00
předseda představenstva Pavel Švarc 17.7.2014 - 19.8.2014
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 6.8.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 6.8.2014
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
člen představenstva Pavlína Hanáková 17.7.2014 - 19.8.2014
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 6.8.2014
Zánik funkce 6.8.2014
Adresa: Nadační 582/3 , Brno 621 00
člen představenstva Lukáš Hanák 17.7.2014 - 19.8.2014
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 6.8.2014
Zánik funkce 6.8.2014
Adresa: Nadační 582/3 , Brno 621 00
Člen představenstva Lukáš Hanák 19.8.2014 - 27.1.2016
Vznik členství 6.8.2014
Zánik členství 4.1.2016
Vznik funkce 6.8.2014
Zánik funkce 4.1.2016
Adresa: Nadační 582/3 , Brno 621 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavlína Hanáková 19.8.2014 - 29.2.2016
Vznik členství 6.8.2014
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 6.8.2014
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Nadační 582/3 , Brno 621 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Švarc 19.8.2014 - 29.2.2016
Vznik členství 6.8.2014
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 6.8.2014
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00

Dozorčí rada INKO akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Sedláček 7.12.2018
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: 143 , 664 83 Říčky Česká republika
člen Radovan Svoboda 4.9.1997 - 21.1.2000
Adresa: Havelkova 689/23 , Brno 625 00
členka Ing. Ivana Víšková 21.1.2000 - 22.8.2000
Adresa: Oblá 360/29 , Brno 634 00
předseda JUDr. Rudolf Kupka 4.9.1997 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Čejkovická 4082/7 , Brno 628 00
místopředsedkyně Alena Kopřivová 4.9.1997 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Vychodilova 2530/11 , Brno 616 00
člen Jiří Šťovíček 22.8.2000 - 19.9.2002
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: Střední 388 , Hovorčovice 250 64
předseda JUDr. Rudolf Kupka 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Čejkovická 4082/7 , Brno 628 00
místopředsedkyně Alena Kopřivová 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Vychodilova 2530/11 , Brno 616 00
člen Jiří Šťovíček 19.9.2002 - 20.12.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 4.10.2007
Adresa: Střední 388 , Hovorčovice 250 64
předseda dozorčí rady JUDr. Rudolf Šubrt 20.12.2007 - 13.2.2013
Zánik členství 17.12.2012
Vznik funkce 4.10.2007
Zánik funkce 17.12.2012
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen dozorčí rady JUDr. Kárim Titz 20.12.2007 - 13.2.2013
Zánik členství 17.12.2012
Vznik funkce 4.10.2007
Zánik funkce 17.12.2012
Adresa: Plástky 488/8 , Lelekovice 664 31
člen dozorčí rady Mgr. Zuzana Fibichová 20.12.2007 - 13.2.2013
Zánik členství 17.12.2012
Vznik funkce 4.10.2007
Zánik funkce 17.12.2012
Adresa: Ke hřišti 776/24 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Kárim Titz 13.2.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Plástky 488/8 , Lelekovice 664 31
předseda dozorčí rady Rudolf Šubrt 13.2.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 17.12.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Kárim Titz 17.7.2014 - 29.2.2016
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Plástky 488/8 , Lelekovice 664 31
člen dozorčí rady Petr Sedláček 29.2.2016 - 7.12.2018
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: Přízřenická 1036 , Modřice 664 42

Prokura INKO akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Iva Víšková 4.9.1997 - 19.1.1998
Adresa: Oblá 360/29 , Brno 634 00
Jméno Ivana Víšková 19.1.1998 - 28.2.2004
Adresa: Oblá 360/29 , Brno 634 00

Sbírka Listin INKO akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8079/SL 52 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 14.3.2016 17.3.2016 7
B 8079/SL 51 ostatní Zahajovací rozvaha k 1.1.2016 Městský soud v Praze 23.2.2016 29.2.2016 13
B 8079/SL 50 účetní závěrka [2015] Městský soud v Praze 15.2.2016 29.2.2016 13
B 8079/SL 49 stanovy společnosti Úplné znění k 29.2.2016 Městský soud v Praze 29.2.2016 29.2.2016 15
B 8079/SL 48 notářský zápis [N 65/2016, NZ 73/2016] Městský soud v Praze 29.2.2016 29.2.2016 4
B 8079/SL 47 ostatní rezignace na funkci člena představenstva Městský soud v Praze 1.1.2016 4.1.2016 10.2.2016 1
B 8079/SL 46 ostatní výpis ze zápisu představenstva Městský soud v Praze 4.1.2016 4.1.2016 10.2.2016 1
B 8079/SL 45 notářský zápis [N 480/2015, NZ 450/2015], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 21.12.2015 22.12.2015 43
B 8079/SL 44 ostatní projekt fúze - rozdělení Městský soud v Praze 1.10.2015 6.10.2015 16.10.2015 37
B 8079/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 6.8.2014 13.8.2014 19.9.2014 51
B 8079/SL 41 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 6.8.2014 13.8.2014 19.9.2014 3
B 8079/SL 40 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 28.8.2014 10
B 8079/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2012 17.1.2013 27.2.2013 13
B 8079/SL 38 účetní závěrka 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 17.1.2013 22.1.2013 4
B 8079/SL 37 notářský zápis NZ 530/2012 Městský soud v Praze 23.7.2012 25.7.2012 22.10.2012 9
B 8079/SL 36 účetní závěrka k 30.6.2011 - VZZ Městský soud v Praze 30.6.2011 1.2.2012 6.2.2012 2
B 8079/SL 35 účetní závěrka k 30.6.2011 - rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2011 1.2.2012 6.2.2012 2
B 8079/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.4.2011 7.11.2011 13
B 8079/SL 33 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 4.4.2011 10.5.2011 6
B 8079/SL 32 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 4.4.2011 10.5.2011 1
B 8079/SL 31 notářský zápis NZ 300/2011 Městský soud v Praze 4.4.2011 10.5.2011 8
B 8079/SL 30 účetní závěrka k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 13.1.2011 24.1.2011 6
B 8079/SL 29 notářský zápis NZ 104/2010 Městský soud v Praze 29.3.2010 29.3.2010 6.5.2010 3
B 8079/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2010 29.3.2010 6.5.2010 26
B 8079/SL 27 zpráva auditora k 30.6.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 14.1.2010 14.1.2010 1
B 8079/SL 26 účetní závěrka k 30.6.2009-VZZ Městský soud v Praze 30.6.2009 14.1.2010 14.1.2010 2
B 8079/SL 25 účetní závěrka k 30.6.2009-rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2009 14.1.2010 14.1.2010 2
B 8079/SL 24 účetní závěrka k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 24.6.2009 30.6.2009 6
B 8079/SL 23 ostatní -záznam mimo.jed.před. Městský soud v Praze 4.10.2007 21.4.2008 1
B 8079/SL 22 účetní závěrka k 30.6.2007 Městský soud v Praze 30.6.2007 28.12.2007 14.1.2008 6
B 8079/SL 21 účetní závěrka k 30.6.2006 Městský soud v Praze 30.6.2006 28.12.2007 14.1.2008 4
B 8079/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.6.05+zpr.o vztazích+př. Městský soud v Praze 30.6.2005 19.12.2005 21.12.2005 20
B 8079/SL 19 výroční zpráva r.2004+zpr.o vzt.+DR Městský soud v Praze 31.12.2004 30.6.2005 14.7.2005 0
B 8079/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+zpr.o vztazích+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 29.6.2004 13.7.2004 0
B 8079/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.6.2004 29.6.2004 13.7.2004 0
B 8079/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ1172/03 Městský soud v Praze 20.10.2003 19.1.2004 0
B 8079/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 5.6.2003 0
B 8079/SL 13 notářský zápis -NZ465/03-NZ466/03 Městský soud v Praze 22.4.2003 5.6.2003 0
B 8079/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 361/2002- prohlášení VH Městský soud v Praze 22.3.2002 6.1.2003 0
B 8079/SL 8 podpisové vzory - ČP Městský soud v Praze 25.6.2002 6.1.2003 0
B 8079/SL 12 notářský zápis - prohlášení VH Městský soud v Praze 26.7.2002 6.1.2003 0
B 8079/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2002 6.1.2003 0
B 8079/SL 10 notářský zápis NZ 360/02-osvědčení VH Městský soud v Praze 22.3.2002 6.1.2003 0
B 8079/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva 2001,zpráva auditora.přílohy Městský soud v Praze 13.6.2002 1.8.2002 0
B 8079/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2001 8.1.2002 0
B 8079/SL 5 účetní závěrka 2000,zpráva auditora,přílohy Městský soud v Praze 18.6.2001 14.8.2001 0
B 8079/SL 4 notářský zápis NZ 441/99- VH,OR,PL Městský soud v Praze 22.11.1999 31.1.2000 0
B 8079/SL 3 účetní závěrka - 1997 Městský soud v Praze 15.6.1998 23.7.1998 0
B 8079/SL 2 notářský zápis NZ 447/98- osvědčení o VH Městský soud v Praze 1.6.1998 23.7.1998 0
B 8079/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 671/96 Městský soud v Praze 23.12.1996 13.3.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INKO akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 25500015
Jméno INKO akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 18
Vznik první živnosti: 4.9.1997
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 5

Sídlo INKO akciová společnost

Živnosti a provozovny INKO akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Ouhrabkova 677/6, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1002823609
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 15.12.1997

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Ouhrabkova 677/6, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1002823609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.1997

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Ouhrabkova 677/6, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1002823609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.12.1999

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2010

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2010

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán INKO akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Pavlína Hanáková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INKO akciová společnost

IČO: 25500015
Firma: INKO akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Čakovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.9.1997

Sídlo INKO akciová společnost

Sídlo: Ouhrabkova 677/6, Praha 196 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image