Hlavní navigace

FIRMA INEKON GROUP, a.s. IČO: 63998076

INEKON GROUP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

INEKON GROUP, a.s. (63998076) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U průhonu 773/12, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1995 a je stále aktivní. INEKON GROUP, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o INEKON GROUP, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro INEKON GROUP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje INEKON GROUP, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 31. 8. 1995
Spisová značka: B 3369
IČO (identifikační číslo osoby): 63998076
Jméno: INEKON GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.8.1995
Zapsána dne: 31.8.1995
Počet členů správní rady: 1 21.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 21.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2.3.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti INEKON GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 155.000.000,- Kč formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti INEKON GROUP, a.s. bude upsáno: 250ks listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 620.000,- Kč. 3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to: Společnosti KONCYP TRADING LIMITED, reg. č. HE 58985, se sídlem Arch. Makari ou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti INEKON GROUP, a.s., Praha 7, Holešovice, U Průhonu 12, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností INEKON GROUP, a.s. Návrh smlouvy je představenstvo společnosti povinno doruči t určitému zájemci do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 14 dní od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlou vy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je 14 dnů od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určitým zájemcem a společností. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Představenstvo doručí ur čitému zájemci návrh smlouvy o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Určitý zájemce doručí podepsanou smlouvu o započtení společnosti INEKON GROUP, a.s. ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. 6. Valná hromada schvaluje, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií byly započteny v rozsahu, který odpovídá zvýšení základního kapitálu tyto peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti: - pohledávka ve výši 31.770.727, 40 Kč, včetně příslušenství vyčísleného ke dni 30.11.2009 z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi původním věřitelem společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, Zug, Švýcarská konfederace a společno stí INEKON GROUP, a.s., jako dlužníkem dne 1.12.1998, kterou předem určený zájemce nabyl Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 27.11.2009, - pohledávku ve výši 60.000.000,- Kč bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce č. 17022010 uzavřené se společností INEKON GROUP, a.s. dne 17.2.2010 a - pohledávka z titulu úhrady smluvně převzatého dluhu ve výši 63.373.770, 12 Kč, (příslušenství vyčísleno ke dni 30.11.2009) na základě trojstranné Smlouvy o převzetí dluhu uzavřené se společností a s obchodní společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, Zug, Š výcarská konfederace dne 14.12.1998, kterou předem určený zájemce nabyl Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 27.11.2009. 10.3.2010 - 16.4.2010
Valná hromada konaná dne 22.7.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti INEKON GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 93.000.000,- Kč, slovy: devadesát tři milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti INEKON GROUP, a.s. bude upsáno: 150 ks, slovy: jedno sto padesát kusů, listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 620.000,- Kč, slovy: šest set dvacet tisíc korun českých. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to: panu Ing. Josefu Huškovi, nar. 13.12.1947, bytem Praha 1, Dlouhá 39. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti INEKON GROUP, a.s., Praha 7, Holešovice, U Průhonu 12, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností INEKON GROUP, a.s. Návrh smlouvy je představenstvo společnosti povinno doručit u rčitému zájemci do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 14, slovy: čtrnáct dní, od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na u zavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je 14, slovy: čtrnáct, dnů, od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určitým zájemcem a společností. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Představe nstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Určitý zájemce doručí podepsanou smlouvu o započtení společnosti INEKON GROUP, a.s. ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. Valná hromada schvaluje, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií byly započteny tyto peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti: - pohledávka ve výši 10.500.000,- Kč, slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých, bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 12.12.2005, - pohledávka ve výši 1.100.000,- USD, slovy: jeden milion jedno sto tisíc amerických dolarů, bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 20.12.2005, - pohledávka z titulu úhrady smluvně převzatého dluhu v aktuální výši 64.030.380,-- Kč, slovy: šedesát čtyři milionů třicet tisíc tři sta osmdesát korun českých, na základě trojstranné Smlouvy o převzetí dluhu uzavřené se společností a s obchodní společno sti Galopag AG, Švýcarská konfederace, dne 31.8.2005. 28.7.2009 - 11.9.2009
Podle § 69b, § 220p odst.1 a § 153c zákona č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON TRAMS a.s. se sídlem Martinovská 42, č.p. 3244, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ 258 86 657 a celé jmění bez likvidace zaniklé s polečnosti KOLEJOVÁ DOPRAVA, s.r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČ 629 10 060. 8.10.2008
V exekuční věci pod č. Ex 262/04 na základě exekučního titulu - rozsudek č.j. 25 Cm 176/2002, který vydal Městský soud Praha dne 27.05.2003 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 43 Nc 6001/2004-3, který vydal Obvodní soud pro Prah u 7, dne 12.01.2004, o vymožení pohledávky, proti povinnému: INEKON GROUP, a.s., IČO 63998076 zrušil soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal exekuční příkaz prodejem podniku ze dne 16.01.2004 z důvodu zvolení jiného způsobu exekuce. 2.12.2004 - 2.12.2004
Soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, podle ust. zákona § 47 č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád) a na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudek č.j. 25 Cm 176/2002 který vydal Městský soud Praha dne 27.05.2003, kterým se ukládá povinnému: INEKON GROUP, a.s., IČO 63998076 zaplatit pohledávku v částce 288 781 USD s příslušenstvím oprávněnému: Apollo NET s.r.o.,, IČO 26343720 vydal exekuční příkaz č.j. Ex 262/04 prodejem podniku. 23.11.2004 - 2.12.2004
Podle § 69b a § 153c zák. č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo 00 55 24 37, původně vedené v obchodní m rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 172. 16.7.2003
Podle § 69b a § 143c zák. č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo 00 55 24 37, původně vedené v obchodní m rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 172. 16.7.2003 - 16.7.2003
Akciová společnost je právním nástupcem obchodní společnosti MULTIKON, spol. s.r.o. se sídlem Drnovská 294, Praha 4, IČ : 62 41 19 26 31.8.1995

Kapitál INEKON GROUP, a.s.

Základní kapitál 449 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.4.2010
Základní kapitál 294 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2009  - 16.4.2010
Základní kapitál 201 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.2008  - 11.9.2009
Základní kapitál 32 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1995  - 23.5.2008

Akcie INEKON GROUP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 620 000 Kč 725 21.3.2014
Akcie na majitele 620 000 Kč 725 16.4.2010  - 21.3.2014
Akcie na majitele 620 000 Kč 475 11.9.2009  - 16.4.2010
Akcie na majitele 620 000 Kč 325 23.5.2008  - 11.9.2009
Akcie na majitele 100 000 Kč 325 4.1.2001  - 23.5.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 325 31.8.1995  - 4.1.2001

Sídlo INEKON GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: U průhonu 773/12, Praha 17000, Česká republika 20.6.2022
Adresa: U Průhonu 12, č.p. 773, Praha 7 17000, Česká republika 18.9.2002 - 20.6.2022
Adresa: Drnovská 294, Praha 6 , Česká republika 31.8.1995 - 18.9.2002

Předmět podnikání INEKON GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.7.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 28.7.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 14.12.2005 - 4.4.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 16.6.2005 - 28.7.2009
inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby 29.10.2003 - 28.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 29.10.2003 - 28.7.2009
projektování elektrických zařízení 29.10.2003 - 28.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 18.9.2002 - 28.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 31.3.2000 - 28.7.2009
vedení účetnictví 31.12.1998 - 29.10.2003
inženýrská činnost v investiční výstavbě 18.9.1998 - 29.10.2003
provozování tělovýchovných zařízení 18.9.1998 - 28.7.2009
Propagační činnost 31.8.1995 - 28.7.2009
Realitní kancelář 31.8.1995 - 28.7.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 31.8.1995 - 28.7.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených vpříl.2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) 31.8.1995 - 28.7.2009
Kopírovací práce 31.8.1995 - 28.7.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 31.8.1995 - 28.7.2009

Vedení firmy INEKON GROUP, a.s.

Statutární orgán INEKON GROUP, a.s.

předseda správní rady Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 21.3.2014
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha
statutární ředitel Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 21.3.2014 do 1.1.2021
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 27.7.2012 do 21.3.2014
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha
člen představenstva Ing. Milan Haloun
Ve funkci od 27.7.2012 do 21.3.2014
Adresa Gen. Lišky 893/6, 32600 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Ščurek
Ve funkci od 4.12.2012 do 21.3.2014
Adresa Na kopečku 660, 74285 Vřesina
člen správní rady Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 21.3.2014 do 21.3.2014
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha 7
místopředseda představenstva Ing. Jan Hušek Ph.D.
Ve funkci od 27.7.2012 do 4.12.2012
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha
člen představenstva Ing. Josef Dvořák
Ve funkci od 16.7.2007 do 27.7.2012
Adresa Pohnertova 4/1724, 18200 Praha 8
místopředseda představenstva Ing. Jan Hušek
Ve funkci od 8.10.2008 do 27.7.2012
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 12.8.2010 do 27.7.2012
Adresa U průhonu 773/12, 17000 Praha 7
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 16.7.2007 do 12.8.2010
Adresa Dlouhá 39, 11001 Praha 1
místopředseda představenstva Bc. Miroslav Kuzma
Ve funkci od 16.7.2007 do 8.10.2008
Adresa Čs.armády 3193, 27201 Kladno
člen představenstva Ing. Josef Dvořák
Ve funkci od 23.3.2005 do 16.7.2007
Adresa Pohnertova 4/1724, 18200 Praha 8
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 23.3.2005 do 16.7.2007
Adresa Dlouhá 39, 11001 Praha 1
místopředseda představenstva Bc. Miroslav Kuzma
Ve funkci od 20.6.2006 do 16.7.2007
Adresa Čs.armády 3193, 27201 Kladno
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Staněk
Ve funkci od 23.3.2005 do 20.6.2006
Adresa Doubravčická 6/2203, 10000 Praha 10
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Staněk
Ve funkci od 3.10.1997 do 23.3.2005
Adresa Doubravčická 6/2203, 10000 Praha 10
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 31.3.2000 do 23.3.2005
Adresa Dlouhá 39, 11001 Praha 1
člen představenstva Ing. Josef Dvořák
Ve funkci od 2.8.2000 do 23.3.2005
Adresa Pohnertova 4/1724, 18200 Praha 8
člen představenstva Ing. Josef Dvořák
Ve funkci od 31.3.2000 do 2.8.2000
Adresa Ledvinova 16/1716, 14000 Praha 4
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 18.9.1998 do 31.3.2000
Adresa Drnovská 294, 16000 Praha 6
člen představenstva Ing. Zdeněk Kříž
Ve funkci od 18.9.1998 do 31.3.2000
Adresa Milady Horákové 848/96, Praha 7
člen představenstva Ing. Vítězslav Husárek
Ve funkci od 31.8.1995 do 18.9.1998
Adresa U beránky 4, Praha 6
předseda představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 3.10.1997 do 18.9.1998
Adresa Dlouhá 39, 11000 Praha 1
člen představenstva Ing. Josef Hušek
Ve funkci od 31.8.1995 do 3.10.1997
Adresa Dlouhá 39, Praha 1
člen představenstva Ing. Jiří Trávníček
Ve funkci od 31.8.1995 do 3.10.1997
Adresa Náchodská 646, Praha 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje INEKON GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo): 63998076
Jméno: INEKON GROUP, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 31. 8. 1995
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo INEKON GROUP, a.s.

Sídlo: U Průhonu 773/12, Praha 17000

Živnosti INEKON GROUP, a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 9. 1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 11. 1998

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 31. 8. 1995

Statutární orgán INEKON GROUP, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Hušek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje INEKON GROUP, a.s.

IČO: 63998076
Firma: INEKON GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 31. 8. 1995

Sídlo INEKON GROUP, a.s.

Sídlo: U průhonu 773/12, Praha 17000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Provozování sportovních zařízení