Firma I.G.INVESTMENT a.s. IČO 27162541


I.G.INVESTMENT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

I.G.INVESTMENT a.s. (27162541) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Staroměstské náměstí 604/14, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 2004 a je stále aktivní. I.G.INVESTMENT a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o I.G.INVESTMENT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o I.G.INVESTMENT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o I.G.INVESTMENT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro I.G.INVESTMENT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje I.G.INVESTMENT a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9412
IČO (identifikační číslo osoby) 27162541
Jméno I.G.INVESTMENT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.6.2004
Společnost I.G.INVESTMENT a.s. prodala smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 3.4.2017 obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti PRAGA - INVEST s.r.o., IČ 480 27 391. 2.5.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 4.4.2014 - 2.5.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 4.4.2014 - 2.5.2017
Dne 23.8.2010 přijala VH, resp. jediný akcionář společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 000 000 Kč, tedy z plně splacené výše 12 000 000 Kč na nový základní kapitál ve výši 16 000 000 Kč, a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem. Úpis akcií nad stanovenou výši se nepřipoušt í. 3. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, každá, v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie je roven její nominální hodnotě ve výši 200 000 Kč, emisní kurz všech upsaných ak cií činí 4 000 000,- Kč S novými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, jejich vydání nemá žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými. Akcie nebudou registrovány na veřejném trhu. 4. Jediný akcionář souhlasí s tím, aby všech 20 (dvacet) kusů upisovaných akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, a to paní Šárce Pospíšilové, nar. 18.10.1972, bytem Praha 1, Bílkova 862/16, s níž bude uzavřena Smlouva o úpisu akcií ve lhůtě patnáct i dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Návrh Smlouvy o úpisu akcií bude paní Šárce Pospíšilové doručen po skončení valné hromady v místě konání valné hromady. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hodinou . Místem úpisu je rovněž sídlo společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. 5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií jednorázovým peněžitým vkladem do patnácti dnů od podpisu Smlouvy o úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho zapsáním do obchodního rej stříku formou deponace na zvláštním účtu emitenta u Komerční banky a.s. číslo účtu 43-7281320247/0100, zřízeným pro účely splácení peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu včetně ujednání o disponování s těmito peněžními prostředky. 29.9.2010 - 11.10.2010
Na společnost I.G.INVESTMENT a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění vč. práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti TECNOTRADING spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Bílkova 862/16, IČ: 16190203, která byla zapsána v obchod ním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1425. 27.9.2005 - 1.8.2011
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 23.11.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti I.G.INVESTMENT a.s. v následujícím znění: 10.1.2005 - 12.4.2005
"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti způsobem a za podmínek uvedených níže: 10.1.2005 - 12.4.2005
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10 000 000,-Kč (desetmiliónůkorunčeských), tedy z plně splacené částky 2 000 000,-Kč (dvamiliónykorunčeských) na nový základní kapitál ve výši 12 000 000,-Kč (dvanáctmiliónůkorunčeských), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 (padesáti) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,-Kč (dvěstětisíckorunčeských) každé z akcií. Emisní kurz každé z nově upisovaných akcií činí 527 372,52 Kč (pětsetdvacetsedmtisíctřistasedmdesátdvěkorunyčeské), emisní kurs všech upsaných akcií činí 26 368 626,-Kč(dvacetšestmilónůtřistašedesátosmtisícšestsetdvacešestkorunčeských). Upisování akcií nad stanovenou výši se nepřipouští. 10.1.2005 - 12.4.2005
b) Upisování veškerých akcií se uskuteční výhradně na základě dohody všech akcionářů, uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají svého přednostního práva na úpis akcií. Dohoda akcionářů bude uzavřena v souladu s § 203 odst avec 4 obchodního zákoníku v místě konání valné hromady, a to do patnácti dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc r ozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen představenstvem akcionářům buď osobně proti písemnému potvrzení nebo faxem v den podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který bude následně potvrzen doporučeným dopisem. Místo uzavření dohody je místem úpisu. 10.1.2005 - 12.4.2005
c) Nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů, uzavřené dle § 205 obchodního zákoníku takto: Stávající akcionář Ugo Ravera, nar. 22.2.1955, bytem Paullo (Mi), Via Morandi 1, Italská republika upíše 25 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč na jednu akcii s emisním kurzem 527 372,52 Kč každé akci e. Celkový emisní kurz upisovaných akcií činí 13 184 313,-Kč. Stávající akcionář Renato Tusi, nar. 12.4.1930, bytem Lodivecchio (Mi), Via Garibaldi 2, Italská republika, upíše 25 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč na jednu akcii s emisním kurzem 527 372,52 Kč k aždé akcie. Celkový emisní kurz jím upisovaných akcií činí 13 184 313,-Kč. 10.1.2005 - 12.4.2005
d) Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžitých pohledávek se připouští. Připouští se započtení následujích peněžitých pohledávek upisovatelů za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi upsanýc h akcií: Pohledávka Uga Ravery, nar. 22.2.1955, bytem Paullo (Mi), Via Morandi 1, Italská republika vyplývá ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti PRAGA-INVEST s.r.o. identifikační číslo 48027391 ze dne 11.8.2004, uzavřené mezi Ugem Raverou a společ ností I.G.INVESTMENT a.s., z dodatku k této smlouvě číslo 1 ze dne 14.10.2004 a dodatku číslo 2 ze dne 11.11.2004 a ze smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 25.9.2004 mezi Renatem Tusi a Ugem Raverou. Výše jistiny pohledávky Uga Ravery z této smlo uvy činí 13 184 313,-Kč, výše pohledávky z uvedené smlouvy připuštěné k započtení tedy činí 13 184 313,-Kč. Výše a existence pohledávky akcionáře Uga Ravery byla ověřena auditorem - auditorskou společností ACT AUDIT, spol. s r.o., ve zprávě auditora o ověření závazku společnosti ze dne 22.11.2004. Pohledávka Renata Tusi vyplývá ze smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti-PRAGA-INVEST s.r.o. identifikační číslo 48027391 ze dne 11.8.2004, uzavřené mezi Renatem Tusi a společností I.G.INVESTMENT a.s., a z dodatku k této smlouvě číslo 1 ze dne 14.10.2004 a dodatku číslo 2 ze dne 11.11.2004 a ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.9.2004 mezi pány Renato Tusi a Ugo Ravera. Výše jistiny pohledávky Renata Tusi z této smlouvy činí 13 184 313,-Kč, výše pohledávky z uvedené smlouvy připu štěné k započtení tedy činí 13 184 313,-Kč.- Výše a existence pohledávky akcionáře Renata Tusiho byla ověřena auditorem - auditorskou společností ACT AUDIT, spol. s r.o., ve zprávě auditora o ověření závazku společnosti ze dne 22.11.2004. 10.1.2005 - 12.4.2005
e) Postup pro uzavření příslušných smluv o započtení peněžitých pohledávek je podle odstavce d) následující: Návrh dohody o započtení pohledávek byl předán zmocněnci obou akcionářů (upisovatelů) při konání této valné hromady. Každý z upisovatelů uzavře se společností dohodu o započtení peněžitých pohledávek neprodleně, nejpozději však následující pracovní den po podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upsaných akcií započtením výše uvedených peněžitých pohledávek, bude upisovatel, který nesplnil emisní kurz všech jím upisovaných akcií, povinen splatit emisní kurz jím upisovaných a dosud nesplacených akci í na bankovní účet společnosti číslo 68429006/2700, a to do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek. Upisování nových akcií se v souladu s rozhodnutím valné hromady uvedeným v čl. IV pod písm. b) notářského zápisu a za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku připouští i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kaitálu do obchodního rejstříku. 10.1.2005 - 12.4.2005

Aktuální kontaktní údaje I.G.INVESTMENT a.s.

Kapitál I.G.INVESTMENT a.s.

zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.10.2010
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2005 - 11.10.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2004 - 19.1.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 28.6.2004 - 15.9.2004

Akcie I.G.INVESTMENT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 80 4.4.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 80 1.8.2011 - 4.4.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 20 11.10.2010 - 1.8.2011
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 60 19.1.2005 - 1.8.2011
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 28.6.2004 - 19.1.2005

Sídlo I.G.INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Staroměstské náměstí 604/14 , Praha 110 00 2.5.2017
Adresa Staroměstské náměstí 604/14 , Praha 110 00 19.1.2005 - 2.5.2017
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 28.6.2004 - 19.1.2005

Předmět podnikání I.G.INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2010
hostinská činnost 20.7.2005
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 20.7.2005 - 23.7.2010
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 20.7.2005 - 23.7.2010
provozování veřejných WC 20.7.2005 - 23.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 28.6.2004 - 23.7.2010
realitní činnost 28.6.2004 - 23.7.2010
správa a údržba nemovitostí 28.6.2004 - 23.7.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 28.6.2004 - 23.7.2010
ubytovací služby 28.6.2004 - 23.7.2010
zprostředkování obchodu 28.6.2004 - 23.7.2010

vedení firmy I.G.INVESTMENT a.s.

Statutární orgán I.G.INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech samostaně jediný člen představenstva. 4.4.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 28.6.2004 - 4.4.2014
člen představenstva Jiří Pospíšil 20.1.2016
Vznik členství 25.3.2014
Adresa: U Hostavického potoka 726/11 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Jiří Pospíšil 28.6.2004 - 6.8.2009
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 28.7.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 28.7.2009
Adresa: Úpická 513 , Praha 190 12
člen představenstva David Visokai 28.6.2004 - 6.8.2009
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 28.7.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 28.7.2009
Adresa: Partyzánská 265 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Milada Synková 28.6.2004 - 6.8.2009
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 28.7.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 28.7.2009
Adresa: Neklanova 61/8 , Praha 128 00
předseda představenstva Ing. Jiří Pospíšil 6.8.2009 - 4.4.2014
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 29.7.2009
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Úpická 513 , Praha 190 12
člen představenstva Milada Synková 6.8.2009 - 4.4.2014
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Neklanova 61/8 , Praha 128 00
člen představenstva David Visokai 6.8.2009 - 4.4.2014
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Partyzánská 265 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Jiří Pospíšil 4.4.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 25.3.2014
Adresa: Úpická 513 , Praha 190 12

Dozorčí rada I.G.INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Denisa Podstatová 4.4.2014
Vznik členství 25.3.2014
Adresa: Ječná 543 , Měšice 250 64
člen dozorčí rady Milada Kasíková 28.6.2004 - 19.1.2005
Vznik členství 28.6.2004
Vznik funkce 28.6.2004
Adresa: Kařízek 490 , Mýto 338 05
předseda dozorčí rady Kateřina Hájková 28.6.2004 - 19.1.2005
Vznik členství 28.6.2004
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 23.11.2004
Adresa: Bajkonurská 736/4 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Milada Kasíková 19.1.2005 - 12.4.2005
Vznik členství 28.6.2004
Vznik funkce 24.11.2004
Adresa: Kařízek 490 , Mýto 338 05
člen dozorčí rady Ing. Jiří Reich 28.6.2004 - 20.7.2005
Vznik členství 28.6.2004
Vznik funkce 28.6.2004
Adresa: Nikoly Tesly 1092/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Věra Rysová 19.1.2005 - 20.7.2005
Adresa: Buková 396 , 130 00 Praha 3 Česká republika
předseda dozorčí rady Milada Kasíková 12.4.2005 - 20.7.2005
Vznik členství 28.6.2004
Vznik funkce 24.11.2004
Adresa: Kařízek 490 , Mýto 338 05
člen dozorčí rady Ing. Jiří Reich 20.7.2005 - 19.12.2005
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 10.12.2005
Vznik funkce 29.6.2005
Zánik funkce 10.12.2005
Adresa: Nikoly Tesly 1092/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Denisa Podstatová 19.12.2005 - 20.7.2006
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 5.6.2006
Adresa: Chabařovická 1327/13 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Věra Rysová 20.7.2005 - 16.12.2008
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 10.12.2008
Vznik funkce 23.11.2004
Zánik funkce 10.12.2008
Adresa: Buková 396 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen dozorčí rady Denisa Podstatová 20.7.2006 - 16.12.2008
Vznik členství 6.6.2006
Adresa: Chabařovická 1327/13 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Zuzana Filipová 16.12.2008 - 6.8.2009
Vznik členství 15.12.2008
Zánik členství 28.7.2009
Adresa: Ocelíkova 713/4 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Milada Kasíková 20.7.2005 - 23.7.2010
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 12.7.2010
Vznik funkce 29.6.2005
Zánik funkce 12.7.2010
Adresa: Kařízek 490 , Mýto 338 05
člen dozorčí rady Denisa Podstatová 16.12.2008 - 11.10.2010
Vznik členství 6.6.2006
Adresa: Marie Podvalové 930/7 , Praha 196 00
člen dozorčí rady Denisa Podstatová 11.10.2010 - 1.8.2011
Vznik členství 6.6.2006
Zánik členství 20.7.2011
Adresa: Ječná 543 , Měšice 250 64
člen dozorčí rady Zuzana Filipová 6.8.2009 - 4.4.2014
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Ocelíkova 713/4 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Milada Kasíková 23.7.2010 - 4.4.2014
Vznik členství 13.7.2010
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 13.7.2010
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Strážkovická 839 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Denisa Podstatová 1.8.2011 - 4.4.2014
Vznik členství 20.7.2011
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Ječná 543 , Měšice 250 64

Sbírka Listin I.G.INVESTMENT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9412/SL 57 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2015 1.7.2015 2.7.2015 1
B 9412/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 1.7.2015 2.7.2015 35
B 9412/SL 54 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.6.2014 9.9.2014 5.11.2014 1
B 9412/SL 53 notářský zápis NZ 253/2014 Městský soud v Praze 25.3.2014 3.4.2014 24.4.2014 20
B 9412/SL 51 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.7.2013 17.7.2013 52
B 9412/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011+schválení ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2011 16.10.2012 19.10.2012 36
B 9412/SL 49 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.7.2011 2.8.2011 5.8.2011 4
B 9412/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.8.2011 5.8.2011 35
B 9412/SL 47 notářský zápis NZ 176/2011 Městský soud v Praze 19.7.2011 1.8.2011 31
B 9412/SL 46 notářský zápis NZ 202/2010 Městský soud v Praze 23.8.2010 29.9.2010 21
B 9412/SL 42 notářský zápis NZ 171/2010 Městský soud v Praze 12.7.2010 23.7.2010 3.8.2010 26
B 9412/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.7.2010 23.7.2010 14
B 9412/SL 40 ostatní rozhodnutí VH Městský soud v Praze 30.6.2009 16.7.2009 21.7.2009 1
B 9412/SL 39 ostatní -záp.spol.zased.DR a představ. Městský soud v Praze 10.12.2008 16.12.2008 1
B 9412/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 11.7.2008 36
B 9412/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit +zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 1.8.2007 34
B 9412/SL 34 ostatní -záp.VH Městský soud v Praze 5.6.2006 18.9.2006 0
B 9412/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2005+audit+zrp.+inf. VH Městský soud v Praze 31.12.2005 27.6.2006 10.7.2006 36
B 9412/SL 32 zpráva auditora +zahaj. rozvaha k 1.1.2005 Městský soud v Praze 1.1.2005 7.10.2005 0
B 9412/SL 31 notářský zápis -NZ261-262/05+sml.o fúzi Městský soud v Praze 24.8.2005 7.10.2005 0
B 9412/SL 30 účetní závěrka r.2004+audit/C 1425/ Městský soud v Praze 31.12.2004 9.9.2005 0
B 9412/SL 29 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 9.9.2005 0
B 9412/SL 28 notářský zápis -NZ147/05+sml.o fúzi Městský soud v Praze 2.5.2005 9.9.2005 0
B 9412/SL 27 notářský zápis -NZ146/05+sml.o fúzi Městský soud v Praze 2.5.2005 9.9.2005 0
B 9412/SL 26 ostatní -zápis č.07 zased.představenst Městský soud v Praze 2.5.2005 9.9.2005 0
B 9412/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.5.2005 21.7.2005 0
B 9412/SL 21 notářský zápis -NZ145/05 Městský soud v Praze 2.5.2005 21.7.2005 0
B 9412/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 2.5.2005 21.7.2005 0
B 9412/SL 18 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 21.7.2005 0
B 9412/SL 17 ostatní -zahajovací rozvaha k 1.1.05 Městský soud v Praze 1.1.2005 24.3.2005 4.4.2005 0
B 9412/SL 16 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 24.3.2005 4.4.2005 0
B 9412/SL 15 účetní závěrka r.2004+audit/C 1425/ Městský soud v Praze 31.12.2004 24.3.2005 4.4.2005 0
B 9412/SL 14 účetní závěrka r.2003/C 1425/ Městský soud v Praze 31.12.2003 24.3.2005 4.4.2005 0
B 9412/SL 13 účetní závěrka r.2002/C 1425/ Městský soud v Praze 31.12.2002 24.3.2005 4.4.2005 0
B 9412/SL 12 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 24.3.2005 4.4.2005 0
B 9412/SL 9 smlouvy o převodu obchod. podílu dodatel č. 2 Městský soud v Praze 9.12.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 8 smlouvy o převodu obchod. podílu dodatek č.1 Městský soud v Praze 9.12.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 7 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 11.8.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 6 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 11.8.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 5 notářský zápis NZ 365/2004 Městský soud v Praze 23.11.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 4 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 23.11.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 11 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 23.11.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 10 notářský zápis NZ 385/2004 Městský soud v Praze 9.12.2004 21.1.2005 0
B 9412/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2004 29.6.2004 0
B 9412/SL 2 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 7.6.2004 29.6.2004 0
B 9412/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ93/04 Městský soud v Praze 2.6.2004 29.6.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje I.G.INVESTMENT a.s.

IČO (identifikační číslo) 27162541
Jméno I.G.INVESTMENT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 28.6.2004
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo I.G.INVESTMENT a.s.

Živnosti a provozovny I.G.INVESTMENT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Staroměstské náměstí 604/14, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007463031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.12.2004

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Staroměstské náměstí 604/14, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007463031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2004

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Staroměstské náměstí 604/14, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007463031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.11.2013

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán I.G.INVESTMENT a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Pospíšil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje I.G.INVESTMENT a.s.

IČO: 27162541
Firma: I.G.INVESTMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.6.2004

Sídlo I.G.INVESTMENT a.s.

Sídlo: Staroměstské náměstí 604/14, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image