Firma I.F.S., a.s. IČO 60197030


I.F.S., a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

I.F.S., a.s. (60197030) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U papírny 614/9, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1994 a je stále aktivní. I.F.S., a.s. má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o I.F.S., a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o I.F.S., a.s. na Justice.cz
Detailní informace o I.F.S., a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro I.F.S., a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje I.F.S., a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2554
IČO (identifikační číslo osoby) 60197030
Jméno I.F.S., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1994
Společnost OGLATE ENTERPRISES LIMITED jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) takto: a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu, b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu s omezením podnikatelské činnosti, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10.416.115,98 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta šestnáct tisíc jedno sto patnáct korun českých devadesát osm haléřů) bude použita na uhrazení neuhrazené ztráty minulých let - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 7.583.884,02 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce osm set osmdesát čtyři koruny české dva haléře) bude po zápisu snížení základního kapitálu do 1 (jednoho) měsíce ode dne předlo žení společnosti kmenových akcií vyplacena jedinému akcionáři, popřípadě akcionářům, bude-li jich více, těm podle poměru jmenovité hodnoty jimi předložených akcií k základnímu kapitálu společnosti, c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty kmenových, listinných akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a snížením jmenovité hodnoty kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion dev ět set tisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za nových 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výměnou dosavadní kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) za akcii se jmenovitou hodnotou 1.900.00,- Kč (slovy: jeden milion devět set t isíc korun českých), d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu sn ížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, 2. ukládá představenstvu společnosti, aby: a) podalo návrh na zápis záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku a písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a to s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, b) zveřejnilo rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/19 91 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, c) podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 216 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů po uplynutí lhůty 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení podle p ísmene a), popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle písmene b), d) neposkytlo z důvodu snížení základního kapitálu jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst. 2, popřípadě př ed rozhodnutím podle § 215 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, použití ustanovení § 216a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučeno. 9.12.2009 - 8.6.2010
KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9 č.p. 1968, identifi- kační číslo 25200836, jako jediný akcionář I.F.S., a.s., se sídlem Praha 7, U Papírny 9 č.p. 614, identifikační číslo 60197030, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhoduje, že: a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmiliónů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: dva- cetmiliónů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem a to upsáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmiliónů korun českých) s emisním kursem akcie ve výši 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct korun českých), b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnos- ti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje od dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu; po podání návrhu na tento zápis může být smlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvý- šení základního kapitálu do obchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným nebo jiným způsobem, než popsaným v tomto ustanove- ní, bude neúčinné, d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcioná- ře specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12. 2001 vůči společnosti v celkové výši 19.000.000,- Kč (slovy: de- vatenáctmiliónů korun českých) proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splacení emisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvý- šení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohle- dávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; akcionář musí spo- lečnosti doručit písemný návrh dohody o započetí do 15 (patnác- ti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 obchod- ního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí v návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodní- ho rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 1.5.2002 - 25.3.2003
Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9, č.p. 1968, PSČ 130 00, IČ: 25200836, zapsaná v oddílu B, vložce 5777, obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. 4.4.2002 - 9.12.2009
Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994 a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994. Bylo splaceno 100% základního jmění a všechny akcie jsou kmenové. 17.10.1996
Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994 a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994. 6.5.1994 - 17.10.1996

Kapitál I.F.S., a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.6.2010
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.3.2003 - 8.6.2010
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1994 - 25.3.2003

Akcie I.F.S., a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 000 8.6.2010
Kmenové akcie na majitele 1 900 000 Kč 1 8.6.2010
Kmenové akcie na majitele 19 000 000 Kč 1 25.3.2003 - 8.6.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 4.4.2002 - 8.6.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 18.8.1995 - 4.4.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 26.7.1994 - 18.8.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 6.5.1994 - 26.7.1994

Sídlo I.F.S., a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U papírny 614/9 , Praha 170 00 4.4.2002
Adresa U papírny 614/9 , Praha 170 00 31.10.2000 - 4.4.2002
Adresa Nad Krocínkou 285/55 , Praha 190 00 4.9.1998 - 31.10.2000
Adresa Velflíkova 1430/8 , Praha 160 00 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa Perlová 412/1 , Praha 110 00 2.11.1994 - 17.10.1996
Adresa Na vrcholu 2484/6 , Praha 130 00 6.5.1994 - 2.11.1994

Předmět podnikání I.F.S., a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.12.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.12.2009
činnost účetních poradcům vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.9.2006 - 9.12.2009
obchodně - ekonomické poradenství 6.9.2006 - 9.12.2009
zprostředkování obchodu 31.5.2002 - 9.12.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 31.5.2002 - 9.12.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 31.5.2002 - 9.12.2009
zprostředkování služeb 31.5.2002 - 9.12.2009
pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami 4.9.1998 - 9.12.2009
vedení účetnictví 18.8.1995 - 9.12.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.8.1995 - 9.12.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 18.8.1995 - 9.12.2009
automatizované zpracování dat 18.8.1995 - 9.12.2009
administrativní práce 18.8.1995 - 9.12.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zá- konem vyloučeného 18.8.1995 - 9.12.2009
pronájem vlastních nemovitostí 6.5.1994 - 4.9.1998

vedení firmy I.F.S., a.s.

Statutární orgán I.F.S., a.s.

Platnost údajů od - do
Ve všech záležitostech zastupuje společnost člen představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná člen představenstva samostatně. 29.8.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen před- stavenstva samostatně. Člen představenstva, který činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti při- pojí svůj podpis. 4.4.2002 - 29.8.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,místopředseda představenstva nebo člen představenstva. 4.9.1998 - 4.4.2002
Způsob jednání jménem společnosti: Jmémem společnosti jedná a podepisuje předseda pčedstavenstva samostatně, místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. 17.10.1996 - 4.9.1998
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jsou oprávněni jednat a listiny podepisovat vždy alespoň dva členové představenstva společně nebo proku- rista společnosti samostatně. 18.8.1995 - 17.10.1996
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 2.11.1994 - 18.8.1995
Zastupování a podepisování . Za společnost jednají členové představenstva každý samostatně. Podepisuje se tak,že pod psaný,vytištěný nebo razítkem předtištěný název společnosti připojí své jméno člen představenstva. 6.5.1994 - 2.11.1994
člen Ing. Marie Henyšová 29.8.2014
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Jungmannova 1264 , Čelákovice 250 88
předseda představentstva Judr.miloslav P R Ů Ch A 6.5.1994 - 2.11.1994
Adresa: U kněžské louky 2140/12 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Václav Vondrášek 6.5.1994 - 2.11.1994
Adresa: Na rozhledu 526/7 , Praha 147 00
člen představenstva Pavel Kloupar 6.5.1994 - 2.11.1994
Adresa: Frýdlantská 1316/11 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Milena Kuldová 2.11.1994 - 18.8.1995
Adresa: Na hroudě 523/10 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr. Marcela Bernardová 2.11.1994 - 18.8.1995
Adresa: Mrkvičkova 1355/34 , Praha 163 00
člen představenstva JUDr. Antonín Novák 2.11.1994 - 18.8.1995
Adresa: Šejbalové 897/7 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Pavel Vráblík 18.8.1995 - 28.9.1995
Adresa: Minická 378/6 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Jitka Petrášková 18.8.1995 - 28.9.1995
Adresa: Ovenecká 79/35 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Petr Jahoda 18.8.1995 - 28.9.1995
Adresa: Rožmberská 875 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Pavel Dvořáček 28.9.1995 - 17.10.1996
Adresa: Čílova 18 , 162 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Lukáš Hampl 28.9.1995 - 17.10.1996
Adresa: Mazurská 526/21 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jan Slosiarik 28.9.1995 - 17.10.1996
Adresa: Mimoňská 633/24 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Luboš Krauskopf 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
místopředseda představenstva Ing. Emil Florián 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa: Biskupcova 1889/48 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Jan Materna 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa: Švermova 379 , Mnichovo Hradiště Česká republika
člen představenstva Mgr. Jan Švec 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa: Na Krocínce 962/8 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Josef Novosvětský 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
předseda představenstva Martina Zimmelová 4.9.1998 - 29.12.1999
Adresa: Šípková 2796/14 , Ústí nad Labem 400 11
člen představenstva Jarmila Výtisková 4.9.1998 - 3.7.2000
Adresa: 72 , Velké Albrechtice 742 91
místopředseeda představenstva Ing. Emil Florián 4.9.1998 - 31.10.2000
Adresa: Biskupcova 1889/48 , Praha 130 00
předseda představenstva Martina Zimmelová 29.12.1999 - 31.10.2000
Adresa: U Vlachovky 923/2 , Praha 182 00
člen představenstva Jarmila Výtisková 3.7.2000 - 31.10.2000
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Jana Klimešová 31.10.2000 - 4.4.2002
Vznik členství 14.9.2000
Zánik členství 21.6.2001
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Hlavní 2725/153 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Michaela Šimonová 31.10.2000 - 4.4.2002
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Kaštanová 1486 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Jindřich Dostál 31.10.2000 - 4.4.2002
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Podolské nábřeží 20/22 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jana Klimešová 4.4.2002 - 3.9.2003
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Hlavní 2725/153 , Praha 141 00
člen představenstva Marie Henyšová 3.9.2003 - 8.7.2004
Vznik funkce 30.6.2003
Adresa: Prokopa Holého 1177/25 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Marie Henyšová 8.7.2004 - 18.5.2010
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 30.6.2003
Adresa: Jungmannova 1264 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Marie Henyšová 18.5.2010 - 31.7.2014
Vznik členství 30.9.2008
Adresa: Jungmannova 1264 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Marie Henyšová 31.7.2014 - 29.8.2014
Vznik členství 30.9.2008
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Jungmannova 1264 , Čelákovice 250 88

Dozorčí rada I.F.S., a.s.

Platnost údajů od - do
člen Drahomíra Vosátková 29.8.2014
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Na Stráni 1625 , Čelákovice 250 88
předseda dozorčí rady ing. Jiří Kupec CSc. 6.5.1994 - 2.11.1994
Adresa: Na vrcholu 2484/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Judr.miloslav P R Ů Ch A 6.5.1994 - 2.11.1994
Adresa: Psohlavců 1501/51 , Praha 147 00
člen představenstva Libuše Kupcová 6.5.1994 - 2.11.1994
Adresa: Na vrcholu 2484/6 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Stanislava Burianová 2.11.1994 - 18.8.1995
Adresa: U dvojdomů 973 , 102 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Jana Felixová 2.11.1994 - 18.8.1995
Adresa: Brichtova 819/8 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Mgr. Petra Neubergerová 2.11.1994 - 18.8.1995
Adresa: Průšova 646 , Dobříš Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Roman Šplíchal 18.8.1995 - 28.9.1995
Adresa: Na srpečku 326/7 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. František Drašnar 18.8.1995 - 28.9.1995
Adresa: Zdíkovská 3048/102 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Roubíček 18.8.1995 - 28.9.1995
Adresa: Ke Kotlářce 1147/14 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Kašpar 28.9.1995 - 17.10.1996
Adresa: Rabasova 768 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Kateřina Kavanová 28.9.1995 - 4.9.1998
Adresa: Topolová 2571/13 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Dana Procházková 28.9.1995 - 4.9.1998
Adresa: V bytovkách 839/8 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Chromý 17.10.1996 - 4.9.1998
Adresa: Gen. Svobody 1208 , Uničov 783 91
předseda dozorčí rady Kateřina Kavanová 4.9.1998 - 29.12.1999
Adresa: 28. pluku 295/37 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Marie Henyšová 4.9.1998 - 31.10.2000
Adresa: Prokopa Holého 1177/25 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Petra Staňková 4.9.1998 - 31.10.2000
Adresa: Jílová 1581/4 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Kateřina Kavanová 29.12.1999 - 31.10.2000
Adresa: Podskalská 391/9 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Růžena Forejtová 31.10.2000 - 4.4.2002
Vznik členství 14.9.2000
Zánik členství 21.6.2001
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Petra Bezruče 16 , 250 88 Čelákovice Česká republika
člen dozorčí rady Drahomíra Vosátková 31.10.2000 - 4.4.2002
Vznik členství 14.9.2000
Zánik členství 21.6.2001
Adresa: Na Stráni 1625 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Jitka Rylichová 31.10.2000 - 4.4.2002
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: 305 , Přerov nad Labem 289 16
předseda dozorčí rady Drahomíra Vosátková 4.4.2002 - 6.9.2006
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Na Stráni 1625 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Jitka Rylichová 4.4.2002 - 6.9.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: 305 , Přerov nad Labem 289 16
člen dozorčí rady Ing. Michaela Šimonová 4.4.2002 - 6.9.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Kaštanová 1486 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda dozorčí rady Drahomíra Vosátková 6.9.2006 - 2.11.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Na Stráni 1625 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Jitka Rylichová 6.9.2006 - 2.11.2011
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Rybářská 2281 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ing. Michaela Šimonová 6.9.2006 - 2.11.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Hrušovská 1932 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda dozorčí rady Drahomíra Vosátková 2.11.2011 - 29.8.2014
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Na Stráni 1625 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Jitka Rylichová 2.11.2011 - 29.8.2014
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Rybářská 2281 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ing. Michaela Šimonová 2.11.2011 - 29.8.2014
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Hrušovská 1932 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01

Sbírka Listin I.F.S., a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2554/SL 47 ostatní rozhodnutí jed. společníka Městský soud v Praze 22.6.2015 12.1.2016 26.1.2016 1
B 2554/SL 46 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 16.9.2015 30.9.2015 25
B 2554/SL 45 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 16.9.2015 30.9.2015 14
B 2554/SL 44 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.11.2014 1.12.2014 12
B 2554/SL 43 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.11.2014 1.12.2014 22
B 2554/SL 42 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 1.7.2014 21.8.2014 31.10.2014 2
B 2554/SL 41 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 28.11.2013 21.8.2014 31.10.2014 2
B 2554/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 379/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 21.8.2014 31.10.2014 21
B 2554/SL 39 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 12.6.2012 21.10.2013 24.10.2013 1
B 2554/SL 36 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 19.6.2013 21.10.2013 24.10.2013 1
B 2554/SL 35 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 24.10.2013 12
B 2554/SL 34 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 21.10.2013 24.10.2013 12
B 2554/SL 32 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2010 25.1.2011 31.1.2011 1
B 2554/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.11.2010 25.11.2010 23
B 2554/SL 30 notářský zápis NZ 255/2009 Městský soud v Praze 1.12.2009 15.6.2010 31
B 2554/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.2.2010 15.6.2010 2
B 2554/SL 28 ostatní -zápis DR /volba čl.předst./ Městský soud v Praze 1.10.2008 15.6.2010 2
B 2554/SL 27 notářský zápis NZ 255/2009 Městský soud v Praze 1.12.2009 18.12.2009 22.12.2009 31
B 2554/SL 26 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2009 30.11.2009 3.12.2009 1
B 2554/SL 24 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.11.2009 3.12.2009 11
B 2554/SL 23 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 30.6.2008 12.2.2009 14.2.2009 1
B 2554/SL 22 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.2.2009 14.2.2009 3
B 2554/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.2.2009 14.2.2009 19
B 2554/SL 20 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.2.2009 14.2.2009 12
B 2554/SL 19 zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 21.5.2007 23.1.2008 25.1.2008 16
B 2554/SL 18 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.1.2008 25.1.2008 13
B 2554/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2006 cash flow Městský soud v Praze 29.3.2007 23.1.2008 25.1.2008 22
B 2554/SL 16 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2007 23.1.2008 25.1.2008 1
B 2554/SL 15 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-VH Městský soud v Praze 28.6.2006 30.10.2006 0
B 2554/SL 14 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 28.6.2006 30.10.2006 0
B 2554/SL 13 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 26.7.2006 30.10.2006 0
B 2554/SL 12 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.7.2006 30.10.2006 0
B 2554/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 19.7.2006 25.7.2006 0
B 2554/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.11.2005 11.11.2005 22
B 2554/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 31.8.2004 21.9.2004 0
B 2554/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 13.1.2004 22.1.2004 0
B 2554/SL 7 podpisové vzory +rozh.jed.akcion Městský soud v Praze 30.6.2003 26.9.2003 0
B 2554/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 19.12.2002 7.1.2003 0
B 2554/SL 5 podpisové vzory +vzdání se funkce 3x Městský soud v Praze 13.9.2002 0
B 2554/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 9.10.2001 13.9.2002 0
B 2554/SL 3 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.8.2002 0
B 2554/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.2000 9.11.2000 0
B 2554/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 14.9.2000 9.11.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje I.F.S., a.s.

IČO (identifikační číslo) 60197030
Jméno I.F.S., a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 21.6.1995
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo I.F.S., a.s.

Živnosti a provozovny I.F.S., a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Administrativní práce

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

 • Obchodně - ekonomické poradenství

 • automatizované zpracování dat

 • poskytování software

 • Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Zprostředkování obchodu

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Nad Krocínkou 285/55, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007517379
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

 • Obchodně - ekonomické poradenství

 • automatizované zpracování dat

 • poskytování software

 • Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami

Zahájení provozování 29.6.1998
Provozovna č. 2
Provozovna U papírny 614/9, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1005819076
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Administrativní práce

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

 • Obchodně - ekonomické poradenství

 • automatizované zpracování dat

 • poskytování software

 • Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami

Zahájení provozování 18.10.2000

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Nad Krocínkou 285/55, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007517379
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.1998
Provozovna č. 2
Provozovna U papírny 614/9, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1005819076
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2000

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Obchodně - ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Administrativní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje I.F.S., a.s.

IČO: 60197030
Firma: I.F.S., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1994

Sídlo I.F.S., a.s.

Sídlo: U papírny 614/9, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image