Firma HŽP a.s. IČO 26955342


HŽP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HŽP a.s. (26955342) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dolní 3137/100, Prostějov 796 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 2005 a je stále aktivní. HŽP a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o HŽP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HŽP a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HŽP a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HŽP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HŽP a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4296
IČO (identifikační číslo osoby) 26955342
Jméno HŽP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.1.2005
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 28.7.2014
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 30.6.2014 28.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 28.7.2014
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 29.6.2009. 17.8.2009
Rozhodnutím představenstva MORAVIA STEEL a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 797 11, IČ: 269 55 342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v o ddíle B, vložka 4269 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.00.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) tj. z částky 102.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) na částku 130.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 28.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojená stejná práva jako s akciemi již vydanými; 3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák.; 4)Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti - MORAVIA STEEL a.s. se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 634 74 808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch.zák; 5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí částku 1.000,-Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 28.000.000,-K č (slovy: dvacet osm milionů korun českých); 6) Jediný akcionář společnosti- předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uveden é v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcio náře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář j e oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti nebo po předchozí dohodě na jiném místě, v pracovní dny od 09.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady. 7) Jediný akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody o upsání akcií se společností), a to na zvláštní účet u banky Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3837332 /0800, který za tím účelem společnost otevřela. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem; 15.7.2009 - 17.8.2009
S účinností od 19.09.2008 došlo ke změně obchodní firmy na Hanácké železárny a pérovny, a.s. 3.11.2008
V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 269 55 342 jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 7 97 11, IČ 607 23 246. 19.9.2008
Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě společnosti dne 13.12.2007. 19.12.2007 - 3.11.2008
Společnost se řídí stanovami přijatými na valné hromadě společnosti dne 16.5.2006. 26.6.2006 - 3.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 26955342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4296, rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: a) základní kapitál má být zvýšen o částku 100.000.000,-- Kč (slovy: jednostomiliónůkorunčeských), tj. ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) na částku 102.000.000,-- Kč (slovy: jednostodvamiliónykorun českých), upisování akci í nad tuto částku se nepřipouští; b) společnost vydá 100.000 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč; c) akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu, upíše předem určený akcionář pan Ing. Jiří Vybíral, bytem Prostějov, Za velodromem 2, a to v souladu s ust. § 204 odst. 5 ObchZ; d) místem upisování bude sídlo společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 ObchZ na 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámil tuto skutečnost upisujícímu akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, bytem Prostějov, Za velodromem 2 a spolu s tímto oznámením zaslal upisujícímu akcionáři návr h na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo uspání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování; e) emisní kurz akcií se stanoví ve výši 1.000,-- Kč za jednu akcii; emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala vůči společnosti proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kurzu akcií, peněžitá pohledávka upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala, bytem Prostějov, Za velodromem 2 vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení ku pní ceny ve výši 100.000.000,-- Kč (slovy: jednosto miliónůkorun českých) za prodej akcií, které prodal společnosti kupní smlouvou ze dne 15.2.2005. Předmětná pohledávka se stala splatnou dne 17.4.2005; f) společnost a akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu f) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh takové smlouvy jsou opr ávnění předložit jak společnost, tak i akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral; g) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 ObchZ; h) akcionáři společnosti, pan Martin Vybíral, bytem Mostkovice, Lesná 541/21 a pan Bc. Viktor Vybíral, bytem Prostějov, Rumunská 2664/3 se vzdávají přednostního práva na upisování akcií; i) po navýšení základního kapitálu budou stanovy společnosti upraveny v souladu s navýšením základního kapitálu. 12.6.2006 - 26.6.2006

Kapitál HŽP a.s.

zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.8.2009
zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2006 - 17.8.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2006 - 26.6.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.1.2005 - 14.2.2006

Akcie HŽP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 130 000 28.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 130 000 17.8.2009 - 28.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 102 000 3.11.2008 - 17.8.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 102 000 26.6.2006 - 3.11.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 27.1.2005 - 26.6.2006

Sídlo HŽP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dolní 3137/100 , Prostějov 796 01 28.7.2014
Adresa Dolní 3137/100 , Prostějov 796 01 4.2.2013 - 28.7.2014
Adresa Dolní 3137/100 , Prostějov 796 01 27.1.2005 - 4.2.2013

Předmět podnikání HŽP a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.11.2008
kovářství, podkovářství 3.11.2008
obráběčství 3.11.2008
zámečnictví, nástrojářství 3.11.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.11.2008
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.11.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 3.11.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 27.1.2005 - 3.11.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.1.2005 - 3.11.2008
velkoobchod 27.1.2005 - 3.11.2008

vedení firmy HŽP a.s.

Statutární orgán HŽP a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva společně. 3.11.2008
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva současně. 27.1.2005 - 3.11.2008
předseda představenstva Ing. Petr Vaněk MBA 5.6.2018
Vznik členství 26.5.2018
Vznik funkce 28.5.2018
Adresa: Hlavní náměstí 110 , Plumlov 798 03
místopředseda představenstva Ing. Radek Páleník 5.6.2018
Vznik členství 26.5.2018
Vznik funkce 28.5.2018
Adresa: Francouzská 4105/1 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Tomáš Grulich 5.6.2018
Vznik členství 26.5.2018
Vznik funkce 26.5.2018
Adresa: 171 , Seloutky 798 04
člen představenstva Bc. Viktor Vybíral 27.1.2005 - 14.2.2006
Vznik členství 27.1.2005
Adresa: 161 , České Petrovice 564 01
předseda představenstva Ing. Jiří Vybíral 27.1.2005 - 20.6.2008
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 23.5.2008
Vznik funkce 27.1.2005
Zánik funkce 23.5.2008
Adresa: Za velodromem 4205/2 , Prostějov 796 01
člen představenstva Martin Vybíral 27.1.2005 - 20.6.2008
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 23.5.2008
Adresa: Lesná 541/21 , Mostkovice 798 02
člen představenstva Bc. Viktor Vybíral 14.2.2006 - 20.6.2008
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 23.5.2008
Adresa: Rumunská 2664/3 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Jan Vymazal 20.6.2008 - 3.11.2008
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 13.10.2008
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 13.10.2008
Adresa: 387 , Rokytnice 751 04
člen představenstva Ing. Petr Vaněk 20.6.2008 - 3.11.2008
Vznik členství 24.5.2008
Adresa: Hlavní náměstí 110 , Plumlov 798 03
člen představenstva Ing. Tomáš Flajsar 20.6.2008 - 3.11.2008
Vznik členství 24.5.2008
Adresa: Stanislava Manharda 3691/11 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Flajsar 3.11.2008 - 18.12.2009
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 30.11.2009
Vznik funkce 14.10.2008
Zánik funkce 30.11.2009
Adresa: Stanislava Manharda 3691/11 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Ing. Petr Vaněk 3.11.2008 - 22.8.2013
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 24.5.2013
Vznik funkce 14.10.2008
Zánik funkce 24.5.2013
Adresa: Hlavní náměstí 110 , Plumlov 798 03
člen představenstva Ing. Tomáš Grulich 3.11.2008 - 22.8.2013
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 24.5.2013
Adresa: sídl. E. Beneše 54/23 , Prostějov 796 03
místopředseda představenstva Ing. Radek Páleník 18.12.2009 - 22.8.2013
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 24.5.2013
Vznik funkce 2.12.2009
Zánik funkce 24.5.2013
Adresa: Francouzská 4105/1 , Prostějov 796 04
předseda představenstva Petr Vaněk 22.8.2013 - 13.10.2016
Vznik členství 25.5.2013
Vznik funkce 25.5.2013
Adresa: Hlavní náměstí 110 , Plumlov 798 03
místopředseda představenstva Radek Páleník 22.8.2013 - 13.10.2016
Vznik členství 25.5.2013
Vznik funkce 25.5.2013
Adresa: Francouzská 4105/1 , Prostějov 796 04
člen představenstva Tomáš Grulich 22.8.2013 - 13.10.2016
Vznik členství 25.5.2013
Adresa: 171 , Seloutky 798 04
předseda představenstva Ing. Petr Vaněk MBA 13.10.2016 - 5.6.2018
Vznik členství 25.5.2013
Zánik členství 25.5.2018
Vznik funkce 25.5.2013
Zánik funkce 25.5.2018
Adresa: Hlavní náměstí 110 , Plumlov 798 03
místopředseda představenstva Ing. Radek Páleník 13.10.2016 - 5.6.2018
Vznik členství 25.5.2013
Zánik členství 25.5.2018
Vznik funkce 25.5.2013
Zánik funkce 25.5.2018
Adresa: Francouzská 4105/1 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Tomáš Grulich 13.10.2016 - 5.6.2018
Vznik členství 25.5.2013
Zánik členství 25.5.2018
Adresa: 171 , Seloutky 798 04

Dozorčí rada HŽP a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Radomíra Pekárková 3.9.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Čsl. legií 182 , Bohumín 735 81
člen Ing. Vít Procházka 13.10.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: 100 , Kaňovice 739 36
místopředseda Ing. Henryk Huczala 13.9.2019
Vznik členství 2.7.2019
Vznik funkce 2.7.2019
Adresa: 223 , Komorní Lhotka 739 53
předseda dozorčí rady Ing. Petr Vaněk 27.1.2005 - 20.6.2008
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 23.5.2008
Vznik funkce 27.1.2005
Zánik funkce 23.5.2008
Adresa: Hlavní náměstí 110 , Plumlov 798 03
člen dozorčí rady JUDr. Drahomír Krátký 27.1.2005 - 20.6.2008
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 23.5.2008
Adresa: 798 45 Česká republika
Lipová 158, 798 45 pošta Suchdol u Prostějova
člen dozorčí rady Jan Vymazal 27.1.2005 - 20.6.2008
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 23.5.2008
Adresa: 387 , Rokytnice 751 04
člen dozorčí rady Ing. Jan Sikora 20.6.2008 - 17.2.2010
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 6.11.2009
Adresa: Lesní 192 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Lenka Blažková 20.6.2008 - 7.11.2012
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 24.5.2013
Adresa: Spojovací 170 , Rajhradice 664 61
předseda dozorčí rady Mgr. Krzysztof Ruciński 20.6.2008 - 22.8.2013
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 24.5.2013
Vznik funkce 9.6.2008
Zánik funkce 24.5.2013
Adresa: Lesní 192 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Lenka Blažková 7.11.2012 - 22.8.2013
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 24.5.2013
Adresa: třída Kpt. Jaroše 1944/31 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Vlastimil Mazouch 17.2.2010 - 25.11.2013
Vznik členství 5.2.2010
Adresa: Ječmínkova 1938/20 , Prostějov 796 01
předseda dozorčí rady Krzysztof Ruciński 22.8.2013 - 27.11.2014
Vznik členství 25.5.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 25.5.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Lesní 192 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Lenka Blažková 22.8.2013 - 3.9.2015
Vznik členství 25.5.2013
Adresa: třída Kpt. Jaroše 1944/31 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Vlastimil Mazouch 25.11.2013 - 3.9.2015
Vznik členství 5.2.2010
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Ječmínkova 1938/20 , Prostějov 796 01
předseda dozorčí rady Ing. Henryk Huczala 27.11.2014 - 3.9.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 22.9.2014
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: 223 , Komorní Lhotka 739 53
člen Ing. Henryk Huczala 3.9.2015 - 13.10.2016
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: 223 , Komorní Lhotka 739 53
místopředseda Ing. Lenka Blažková 3.9.2015 - 13.10.2016
Vznik členství 25.5.2013
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: třída Kpt. Jaroše 1944/31 , Brno 602 00
místopředseda Ing. Henryk Huczala 13.10.2016 - 18.7.2019
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 14.7.2016
Zánik funkce 1.7.2019
Adresa: 223 , Komorní Lhotka 739 53
místopředseda Ing. Henryk Huczala 18.7.2019 - 13.9.2019
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 1.7.2019
Vznik funkce 2.7.2019
Zánik funkce 1.7.2019
Adresa: 223 , Komorní Lhotka 739 53

Sbírka Listin HŽP a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4296/SL 45 notářský zápis [Nz 254/2015] Krajský soud v Brně 27.10.2015 30.10.2015 7
B 4296/SL 44 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.4.2015 31.8.2015 7.9.2015 2
B 4296/SL 42 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.4.2015 20.7.2015 22.7.2015 62
B 4296/SL 41 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora + přehled o změnách vl. kapitálu, cashflow, zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 24.2.2014 21.8.2014 4.11.2014 62
B 4296/SL 40 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, změna stanov, NZ 183/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 25.7.2014 15.10.2014 19
B 4296/SL 39 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.4.2013 7.11.2013 8.11.2013 51
B 4296/SL 38 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2010 10.10.2013 14.10.2013 3
B 4296/SL 37 notářský zápis rozhodnutí představenstva, Nz 137/2010 Krajský soud v Brně 28.6.2010 10.10.2013 14.10.2013 5
B 4296/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2010 10.10.2013 14.10.2013 23
B 4296/SL 35 ostatní zápis z mim.zasedání Krajský soud v Brně 13.3.2013 8.8.2013 3.9.2013 3
B 4296/SL 34 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 30.10.2012 30.10.2012 51
B 4296/SL 33 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 30.6.2011 50
B 4296/SL 32 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 10.5.2010 19.7.2010 52
B 4296/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.1.2010 18.2.2010 2
B 4296/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.12.2009 22.12.2009 1
B 4296/SL 29 ostatní -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 2.12.2009 22.12.2009 1
B 4296/SL 28 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 29.6.2009 15.9.2009 3
B 4296/SL 27 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 27.3.2009 15.9.2009 57
B 4296/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2009 20.8.2009 23
B 4296/SL 25 notářský zápis -rozhod. předst., NZ 141/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 21.7.2009 6
B 4296/SL 24 notářský zápis -NZ 223/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 13.10.2008 5.11.2008 26
B 4296/SL 23 ostatní -zápis z mim. zas. předst. Krajský soud v Brně 14.10.2008 5.11.2008 1
B 4296/SL 22 ostatní -prohl. čl. předst. Krajský soud v Brně 23.10.2008 5.11.2008 2
B 4296/SL 21 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.9.2008 19.9.2008 4
B 4296/SL 20 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 172/08 Krajský soud v Brně 22.7.2008 19.9.2008 9
B 4296/SL 19 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 171/08 Krajský soud v Brně 22.7.2008 19.9.2008 19
B 4296/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 170/08 Krajský soud v Brně 22.7.2008 19.9.2008 19
B 4296/SL 17 zpráva auditora 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.3.2008 7.8.2008 29
B 4296/SL 16 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 21.3.2008 7.8.2008 14
B 4296/SL 15 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 2.5.2008 7.8.2008 19
B 4296/SL 14 ostatní -prohl čl. DR a předst. Krajský soud v Brně 9.6.2008 24.6.2008 12
B 4296/SL 13 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 23.5.2008 24.6.2008 2
B 4296/SL 12 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Brně 28.5.2008 29.5.2008 6
B 4296/SL 11 zpráva auditora 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 17.12.2007 15.1.2008 27
B 4296/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.1.2005 8.1.2008 13
B 4296/SL 9 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 16.7.2007 10.12.2007 12
B 4296/SL 8 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 28.3.2006 23.8.2006 9
B 4296/SL 7 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 15.6.2006 11.8.2006 3
B 4296/SL 6 ostatní -smlouva o započ. pohledávek Krajský soud v Brně 15.6.2006 11.8.2006 3
B 4296/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.5.2006 11.8.2006 11
B 4296/SL 4 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 113/06 Krajský soud v Brně 22.5.2006 19.6.2006 5
B 4296/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.1.2005 2.2.2005 5
B 4296/SL 2 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 20.1.2005 2.2.2005 1
B 4296/SL 1 notářský zápis -NZ 9/2005-zakl. listina Krajský soud v Brně 20.1.2005 2.2.2005 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HŽP a.s.

IČO (identifikační číslo) 26955342
Jméno HŽP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 27.1.2005
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 7

Sídlo HŽP a.s.

Živnosti a provozovny HŽP a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Dolní 3137/100, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1001222105
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HŽP a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Vaněk
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Grulich
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Páleník

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HŽP a.s.

IČO: 26955342
Firma: HŽP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Prostějov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.1.2005

Sídlo HŽP a.s.

Sídlo: Dolní 3137/100, Prostějov 796 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba zámků a kování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní vzdělávání
tracking image