Firma HYDROREAL a. s. IČO 26038501


HYDROREAL a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HYDROREAL a. s. (26038501) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 2001 a je stále aktivní. HYDROREAL a. s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o HYDROREAL a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HYDROREAL a. s. na Justice.cz
Detailní informace o HYDROREAL a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro HYDROREAL a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HYDROREAL a. s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1217
IČO (identifikační číslo osoby) 26038501
Jméno HYDROREAL a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.8.2001
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti HYDROREAL a.s. o částku 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých) na celkovou částku 6.900.000,- Kč (slovy šestmilionůdevětset tisíc korun českých) za těchto pod mínek: - upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, - základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nové akcie, a to 1 (slovy jednoho) kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých), - emisní kurs činí 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých); bez emisního ážia, - nová akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky ve smyslu ust. § 480 zákona o obchodních korporacích, - stávající akcionáři společnosti využijí svého přednostního práva k upsání nové akcie, a to ve stejném poměru, v jakém se účastní na dosavadním základním kapitálu společnosti, tedy každý z akcionářů upisuje a peněžitým vkladem splatí 1/3 (slovy jednu tře tinu) shora specifikované nově upisované akcie, - upsání akcie bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcie podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, jejímiž účastníky budou společnost a stávající akcionáři, - smlouva o úpisu akcií bude uzavřena v sídle notáře Mgr. Stanislava Hrušky na adrese Široká 17, České Budějovice, v pracovní době notářské kanceláře, a to ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí, - smlouva o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - upisující akcionáři jsou povinni společně a nerozdílně splatit každý 1/3 emisního kursu nově upsané akcie do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne jejího upsání výlučně peněžitým vkladem ve prospěch bankovního účtu společnosti č. 4200174353/6800, vedený u Sber bank CZ, a.s.; správcem vkladu se určuje JUDr. Bohumil Koutník, advokát č. osv. ČAK 12275, se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 66/13, nar. 11. 9. 1971. 5.3.2018 - 5.3.2018
Počet členů správní rady: 1 18.10.2017 - 5.3.2018
Akciová společnost HYDROREAL a.s., IČ 260 38 501, se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce číslo 1217, vznikla jako nástupnická společno st podle ust. § 69 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, rozdělením zanikající společnosti HYDROPROJEKT a.s., IČ 452 74 576, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 1577, dle projektu rozdělení ze dne 26.4.2000, schváleného valnou hromadou společnosti HYDROPROJEKT a.s. dne 14.6.2000. Společnost HYDROREAL a.s., IČ 260 38 501, se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce číslo 1217, je dílčím právním nástupcem společnos ti HYDROPROJEKT a.s., IČ 452 74 576, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 1577, když na ni přešla všechna oprávnění, práva a závazky, které se vztahují k budově Zátkovo nábřeží 448/7 v Českých Budějovicích. 4.11.2008
Valná hromada společnosti HYDROREAL a.s. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, PSČ 370 21, IČ 260 38 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1217 (dále jen ?Společnost?) rozhodla dne 1. 1 1. 2007 v souladu s § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o následujícím: Valná hromada - určuje, že společnost SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, je hlavním akcionářem Společnosti, jelikož má ve svém majetku kmenové akcie v počtu 508.572 kusů ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 13,- Kč, v zaknihované podobě, o celkové nominální hodnotě 6,611.514,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,27 %. - konstatuje, že akcionář SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsána u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1 991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění; že akcionář SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady . Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583. - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatní ch akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsána u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v plat ném znění, §§ 183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 13,- Kč činí 32,20 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 46/2007 znaleckým ústavem Ing. Antonín Hubík - SLAVELA, se sídlem Slavičín, Osvobození 285 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou národní bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/240/2007 2007/13027/540 ze dne 10. 8. 2007, právní moc ze dne 2 8. 8. 2007; lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkov ém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. 28.11.2007 - 23.5.2008
Změna stanov dne 16.5.2002 19.11.2002 - 4.11.2008
Základní kapitál byl splacen formou nepeněžitého vkladu ve výši 8,4 miliónů Kč, který je podílem na rozděleném majetku Hydroprojektu a.s. a jeho specifikace a ocenění je uvedeno ve znaleckých posudcích dvou znalců. Akciová společnost byla založena podle ustanovení § 69 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku na základě projektu rozdělení společnosti Hydroprojekt a. s., IČ 45 27 45 76, se sídlem Praha 4, Táborská 31, který byl schválen usnesením valné hromady této společnosti dne 14. 6. 2OOO. V usnesení o založení společnosti, které bylo provedeno ve formě notářského zápisu z valné hromady ze dne 14. 6. 2OOO, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů dozorčí rady. V usnesení dozorčí rady ze dne 14. 6. 2OOO, které bylo provedeno ve formě notářského zápisu z tohoto jednání, byli jmenováni členové představenstva. Společnost Hydroreal a. s. je právním nástupcem společnosti Hydroprojekt a. s. ve všech oprávněních, právech a závazcích, která se vztahují k budově Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice. 31.8.2001 - 4.11.2008

Aktuální kontaktní údaje HYDROREAL a. s.

Kapitál HYDROREAL a. s.

zakladni jmění 6 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.2018
zakladni jmění 6 727 630 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2001 - 5.3.2018

Akcie HYDROREAL a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 300 000 Kč 3 5.3.2018
Kmenové akcie na jméno 672 763 Kč 10 4.11.2008 - 5.3.2018
Kmenové akcie na majitele 13 Kč 517 510 31.8.2001 - 4.11.2008

Sídlo HYDROREAL a. s.

Předmět podnikání HYDROREAL a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb 4.11.2008
realitní činnost 31.8.2001 - 18.6.2009

vedení firmy HYDROREAL a. s.

Statutární orgán HYDROREAL a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis. 18.10.2017
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo jediný člen představenstva, má-li společnost jediného akcionáře. 4.11.2008 - 18.10.2017
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 31.8.2001 - 4.11.2008
Statutární ředitel JUDr. Bohumil Koutník 18.10.2017
Vznik funkce 18.10.2017
Adresa: Pařížská 66/13 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Jiří Rosický 31.8.2001 - 5.1.2002
Vznik členství 31.8.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Zápasnická 879/7 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kos CSc. 31.8.2001 - 5.1.2002
Vznik členství 31.8.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Zánik funkce 29.10.2001
Adresa: Sladovnická 777 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Marika Mocková 31.8.2001 - 3.8.2007
Vznik členství 31.8.2001
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Betlémské náměstí 259/11 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Kos CSc. 5.1.2002 - 3.8.2007
Vznik členství 31.8.2001
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Sladovnická 777 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikule 5.1.2002 - 3.8.2007
Vznik členství 25.10.2001
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Brdičkova 1920/3 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikule 3.8.2007 - 23.1.2008
Vznik členství 28.6.2007
Vznik funkce 26.6.2007
Adresa: Brdičkova 1920/3 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Kos CSc. 3.8.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.10.2008
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 29.10.2008
Adresa: Sladovnická 777 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Marika Mocková 3.8.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.10.2008
Adresa: Betlémské náměstí 259/11 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikule 23.1.2008 - 4.11.2008
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 29.10.2008
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 29.10.2008
Adresa: Wiesenthalova 958/2 , Praha 155 00
člen představenstva JUDr. Bohumil Koutník 4.11.2008 - 21.12.2010
Vznik členství 29.10.2008
Adresa: 107 , 373 15 Nová Ves Česká republika
člen představenstva JUDr. Bohumil Koutník 21.12.2010 - 27.11.2013
Vznik členství 29.10.2008
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: Pařížská 66/13 , Praha 110 00
člen představenstva Bohumil Koutník 27.11.2013 - 18.10.2017
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: Pařížská 66/13 , Praha 110 00

Dozorčí rada HYDROREAL a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Dipl.Ing. Helmut Dorsch 31.8.2001 - 19.11.2002
Vznik členství 31.8.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Burgweg 2 , Pullach Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Ass. Jur. Wolfgang Brück 31.8.2001 - 19.11.2002
Vznik členství 31.8.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Muraltstrasse 6 , München Česká republika
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Hans-Jürgen Monden 31.8.2001 - 19.11.2002
Vznik členství 31.8.2001
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Bad Feilnbach, Sonnenstr. 11
předseda dozorčí rady Ass. Jur. Wolfgang Brück 19.11.2002 - 13.7.2004
Vznik členství 31.8.2001
Zánik členství 4.5.2004
Vznik funkce 11.7.2002
Zánik funkce 4.5.2004
Adresa: Česká republika
München, Muraltstrasse 6, Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Dipl. Ing. Hans-Jürgen Monden 19.11.2002 - 13.7.2004
Vznik členství 31.8.2001
Zánik členství 4.5.2004
Vznik funkce 11.7.2002
Zánik funkce 4.5.2004
Adresa: Česká republika
Bad Feilnbach, Sonnenstr. ll, Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Ing. Heinz Rudolf Kurt Andreas Gert Bergen 19.11.2002 - 13.7.2004
Vznik členství 16.5.2002
Zánik členství 4.5.2004
Adresa: Česká republika
40668 Meerbusch, Am Oberbach l a, Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dipl. Ing. Hans - Jürgen Monden 13.7.2004 - 5.4.2007
Vznik členství 4.5.2004
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 4.5.2004
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Bad Feilnbach, Sonnestr. 11
místopředseda dozorčí rady Dr.-Ing.heinz Rudolf Kurt Andreas Gert Bergen 13.7.2004 - 5.4.2007
Vznik členství 4.5.2004
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 4.5.2004
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
40668 Meerbusch, Am Oberbach 1a
člen dozorčí rady Ing. Roman Patzelt 13.7.2004 - 5.4.2007
Vznik členství 4.5.2004
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
München, Franziskaner Str. 16/1516
předseda dozorčí rady Dipl. Architekt Olaf Hoffmann 5.4.2007 - 3.8.2007
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
63303 Dreieich, Eichenhof 22
místopředseda dozorčí rady Dipl. Ing. Jürgen Röder 5.4.2007 - 3.8.2007
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
63073 Offenbach, Steinweg 93
člen dozorčí rady Dr.-Ing. Heinz Rudolf Kurt Andreas Gert Bergen 5.4.2007 - 3.8.2007
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
40668 Merbusch, Am Oberbach la
předseda dozorčí rady Nils Per Olof Johansson 3.8.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.10.2008
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 29.10.2008
Adresa: Švédské království
23932 Skanör, Lärkvägen 15
člen dozorčí rady Mats Väppling 3.8.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.10.2008
Adresa: Švédské království
18164 Lidingö, Björkuddsvögen 14
člen dozorčí rady Patrik Eschricht 3.8.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 29.10.2008
Adresa: Švédské království
27035 Blentarp, Blentarp 51:4
člen dozorčí rady Ing. Leona Majerová 4.11.2008 - 21.12.2010
Vznik členství 29.10.2008
Adresa: 222 , Malonty 382 91
předseda dozorčí rady Ing. Veronika Šanderová 4.11.2008 - 27.11.2013
Vznik členství 29.10.2008
Zánik členství 7.11.2011
Vznik funkce 29.10.2008
Zánik funkce 7.11.2011
Adresa: 13 , Sedlec 373 41
člen dozorčí rady Petr Záhorka 4.11.2008 - 27.11.2013
Vznik členství 29.10.2008
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: 107 , 373 15 Nová Ves Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Leona Matušová 21.12.2010 - 27.11.2013
Vznik členství 29.10.2008
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: Čéčova 811/53 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Ing. Leona Matušová 27.11.2013 - 1.12.2016
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: Čéčova 811/53 , České Budějovice 370 04
předseda dozorčí rady Ing. Veronika Šanderová 27.11.2013 - 18.10.2017
Vznik členství 7.11.2011
Vznik funkce 7.11.2011
Adresa: 13 , Sedlec 373 41
člen dozorčí rady Marie Vondrková 27.11.2013 - 18.10.2017
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: 86 , Ledenice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Leona Kozlová 1.12.2016 - 18.10.2017
Vznik členství 7.11.2011
Adresa: Čéčova 811/53 , České Budějovice 370 04

Prokura HYDROREAL a. s.

Platnost údajů od - do
Prokurista jedná za společnost samostatně ve všech věcech, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. 2.12.2017
Prokurista jedná za společnost samostatně ve všech věcech, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. 27.11.2013
Jméno Petr Záhorka 27.11.2013 - 2.12.2017
Adresa: 107 , Nová Ves 373 15
Jméno Petr Záhorka 2.12.2017 - 5.3.2018
Adresa: Pařížská 66/13 , Praha 110 00

Sbírka Listin HYDROREAL a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1217/SL 48 notářský zápis 444/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 2
B 1217/SL 47 podpisové vzory + Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2008 5.11.2008 6
B 1217/SL 46 notářský zápis 420/2008 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2008 5.11.2008 8
B 1217/SL 45 ostatní - Rozh.zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2008 6
B 1217/SL 44 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2008 31
B 1217/SL 43 notářský zápis 147/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2008 13.5.2008 15
B 1217/SL 42 notářský zápis NZ 372/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2007 3.12.2007 57
B 1217/SL 41 ostatní zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2007 15
B 1217/SL 34 ostatní - Zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 3.8.2007 1
B 1217/SL 33 ostatní - Náhradní VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 3.8.2007 20
B 1217/SL 32 ostatní - Mimořádná VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 3.8.2007 16
B 1217/SL 31 ostatní - Zápis o průb.ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2007 3.8.2007 10
B 1217/SL 30 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2007 30
B 1217/SL 29 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 31
B 1217/SL 28 stanovy společnosti -červen 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 11
B 1217/SL 27 ostatní - valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.2005 30.6.2005 29
B 1217/SL 26 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2005 30.6.2005 31
B 1217/SL 25 ostatní - Záp.ze zas.doz.rady +předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2004 18.10.2004 6
B 1217/SL 24 notářský zápis 131/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2004 25.6.2004 2
B 1217/SL 23 notářský zápis 130/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2004 25.6.2004 13
B 1217/SL 22 notářský zápis 129/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2004 25.6.2004 7
B 1217/SL 20 výroční zpráva -r.2003 (+Úč.uzávěrky) Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 47
B 1217/SL 19 výroční zpráva + účet.uzávěrky -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2003 45
B 1217/SL 18 ostatní - Zápis o průběhu VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2003 10.6.2003 26
B 1217/SL 17 ostatní -Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 31.10.2002 3
B 1217/SL 16 notářský zápis 138/2002-ŘVH + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2002 31.10.2002 52
B 1217/SL 15 výroční zpráva +Účet.uzávěrky -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2002 40
B 1217/SL 9 notářský zápis 176/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 6.11.2001 2
B 1217/SL 8 notářský zápis 173/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 6.11.2001 2
B 1217/SL 7 notářský zápis 167/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 6.11.2001 52
B 1217/SL 6 zrušení právnické osoby - Projekt zrušení a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2000 6.11.2001 4
B 1217/SL 5 posudek znalce 85/18/00 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2000 6.11.2001 7
B 1217/SL 4 posudek znalce č.2540/214/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2000 6.11.2001 14
B 1217/SL 3 posudek znalce č.1-22/III/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2000 6.11.2001 139
B 1217/SL 2 posudek znalce k 31.12.1999 - díl II. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 59
B 1217/SL 14 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 11
B 1217/SL 13 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 9
B 1217/SL 12 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 9
B 1217/SL 11 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 9
B 1217/SL 10 ostatní -fotokopie z obch.věstníku Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 3
B 1217/SL 1 posudek znalce k 31.12.1999 - díl I. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 53

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HYDROREAL a. s.

IČO (identifikační číslo) 26038501
Jméno HYDROREAL a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 31.8.2001
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo HYDROREAL a. s.

Živnosti a provozovny HYDROREAL a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.2001

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HYDROREAL a. s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Bohumil Koutník Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HYDROREAL a. s.

IČO: 26038501
Firma: HYDROREAL a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.8.2001

Sídlo HYDROREAL a. s.

Sídlo: Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Podobné firmy

tracking image