Firma Hutní montáže, a.s. IČO 15504140


Hutní montáže, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Hutní montáže, a.s. (15504140) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ruská 1162/60, Ostrava 703 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 1991 a je stále aktivní. Hutní montáže, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Hutní montáže, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hutní montáže, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Hutní montáže, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Hutní montáže, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hutní montáže, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 143
IČO (identifikační číslo osoby) 15504140
Jméno Hutní montáže, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.3.1991
Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10.11.2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Hutní montáže, a.s., jako Rozdělované společnosti, a toto jmění přešlo sloučením na obchodní společnost WITKOWITZ GW, a.s., se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 056 63 938, jako Nástupnickou společnost. 12.12.2017
Valná hromada konaná dne 31.3.2017 schválila zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 139.809.100,- Kč, slovy sto třicet devět miliónů osm set devět tisíc sto korun českých, o částku 140.000.000,- Kč, slovy: sto čtyřicet miliónů korun českých, na částku 279.809.100,- Kč, slovy dvě stě sedmdesát devět miliónů osm set devět tisíc sto korun českých. Upisování akcií nad ani pod částk u navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 14 000 000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá. 3. Všechn y nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 14 000 000 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset korun českých) budou upsány peněžitým vkladem. 4. Nově upisované akcie uvedené v odst. 3 bud ou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, IČ 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4428 v rozsahu 14 000 000 ks nových k menových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč. Akcie tedy nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483, zákona č. 90/2012 Sb. Všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií prohlášením ze dne 31.3.2017. 5. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností Hutní montáže, a.s. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatel, předem určený zájemce - společnost E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, IČ 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4428, je po vinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na účty na jméno společnosti Hutní montáže, a.s., a to tak, že částka ve výši 90.000.000,- Kč bude připsána na účet číslo účtu 5206 761/0100, vedený u Komerční banky a.s. a částka ve výši 50.000.000,- Kč bude připsána na účet číslo účtu 994404-440026001/0800, vedený u České spořitelny a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nep řipouští. 7. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií peněžitým vkladem. 8. Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 3.4.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.7.2014 - 26.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 3.7.2014 - 26.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014 - 26.5.2015
Rozhodnutí jediného akcionáře: Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Hutní montáže, a.s, prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. rozhodla jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Hutní montáže, a.s. takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 99,189.240,-Kč na novou výši 139,809.100,-Kč. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 40,619.860,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 24.11.2006 - 1.12.2006
2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 4,061.986 ks, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,-Kč, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem jediným akcionářem Společnosti , kterým je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. IČ: 25877950 se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl B vložka č. 2486, bez veřejné nabídky. 24.11.2006 - 1.12.2006
4. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti - Ostrava, Vítkovice, Ruská 1162/60, PSČ 703 83. Lhůta pro upsání akcií činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do o bchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemně, dopisem doručeným jedinému akcionáři první den běhu této lhůty. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsá ní akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. P odpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle §204 odst. 5 obch. zák. Výše emisního kursu činí 41.- Kč za akcii, jmenovitá hodnota nových akcií činí 10,- Kč za jednu novou akcii Společnosti a rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou nově upisované akcie odpovídající 31.- Kč za 1 akcii bude tvořit emisní ážio. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle §205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude VÍTK OVICE HEAVY MACHINERY, a.s. oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 5. Dne 4.10.2006 uzavřela VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. smlouvu o postoupení pohledávky jejímž předmětem bylo mimo jiné postoupení pohledávky: (i) ze Smlouvy o úvěru reg.č. 714099200230, uzavřené dne 24.6.1999 mezi Společností jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem, (ii) ze smlouvy o úvěru reg.č. 107640296017, uzavřené dne 13.6.1996 mezi Společností jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s. jako věřitelem, (iii) ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 208297071, uzavřené dne 7.11.1997 mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, a.s. jako věřitelem, (iiii) ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 208296028 uzavřené dne 23.5.1996 mezi Společností jako dlužníkem a Investiční a poštovní bankou, a.s. jako věřitelem. Všechny výše zmíněné pohledávky byly upraveny "dohodou dle § 516 občanského zákoníku" uzavřenou dne 20.12.2002 mezi dlužníkem a společností Superfektus, a.s. IČ: 47675721, se sídlem Hudcova 78, č.p. 367, Brno, PSČ: 621 00, která byla v té době věřitelem p ohledávky. Nominální hodnota pohledávek byla vyčíslena na 166,541.456,30 Kč, (slovy: jednostošedesátšestmilionůpětsetčtyřicetjednatisícčtyřistapadesátšestkoruntřicethaléřů) Jediný akcionář, společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. tak vstoupila do práv a povinností na straně věřitele a má za Společností pohledávku ve výši specifikované v předchozí větě. (dále též jen "Specifikovaná pohledávka"). 6. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky, v její části, činící 166,541.426,- Kč proti emisnímu kurzu tak, že nominální hodnota všech nově emitovaných akcií bude činit 40,619.860,- Kč a zbytek emisního k urzu tj. 125,921.566,- Kč bude tvořit emisní ážio. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty akcií. Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení bude doručen Společnosti na adres u jejího sídla. 24.11.2006 - 1.12.2006
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 30. 8. 2005: 1. Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že spol. Rex Invest, s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, IČ: 25786385, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70135, je hlavním akcionářem Společno sti, neboť je vlastníkem 9 557 142 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10,-- v zaknihované podobě, vydaných spol., což představuje 96,35% podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti. Tato skutečnost byla os vědčena výpisem z registru emitenta vydaným Střediskem cenných papírů a dále z čestného prohlášení společnosti Rex Invest, s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, IČ:25786385, dále jen "hlavní akcionář". 2. Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního a kcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všm akciím Společn osti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za 1 akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 kč. 4. Přiměřenost protiplnění za jednu akcii Společnosti je doložena znaleckým posudkem č. 23/2005 vypracovaným Znaleckým ústavem TOP AUDITING s.r.o., Brno, Kotlářská 53, IČ: 45477639. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií Společnosti či oprávněným zástavním věřielům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60ti dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti Rex Invest, s.r.o., v p říslušné evidenc i cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. 6.9.2005 - 31.1.2006
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 19.12.2003 o zvýšení základní kapitálu : 27.1.2004 - 2.9.2004
1. Základní kapitál bude zvýšen o částku 220,000.000,-Kč (slovy: dvěstědvacetmilionůkorunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad 220,000.000,-Kč se nepřipouští . 27.1.2004 - 2.9.2004
2. Všechny akcie upisované v procesu zvyšování základního kapitálu (žádné akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva) budou upsány předem určeným zájemcem - společností Centex a.s., se sídlem v Brně, Kobližná č.p. 53, č.or. 24, IČ: 49970321. 27.1.2004 - 2.9.2004
3. V procesu zvyšování základního kapitálu bude emitováno 22 000 000 kusů (slovy: dvacetdvamilionů) kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč. Emisní kurs činí 10,-Kč za jednu akcii. 27.1.2004 - 2.9.2004
4. Předem určený zájemce upíše akcie podpisem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Za oznámení počátku běhu lhůty pro upisování akcií se považuje zaslání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku nabude právní moci. Místem upsání akcií je místo, kde bude uzavřena Smlouva o upsání akcií, a sice notářská kancelář JUDr. Michala Voříška, se sídlem v Brně, Jezuitská 13. 27.1.2004 - 2.9.2004
5. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných v procesu zvyšování základního kapitálu, tj. 22 mil. kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-Kč se schvaluje započtení peněžité pohledávky společno sti Centex a.s., se sídlem v Brně, Kobližná č.p. 53. č.or. 24, IČ: 49970321, ve výši 220,000.000,-Kč. Návrh Smlouvy o započtení doručí společnost předem určenému zájemci, tj. společnosti Centex a.s. bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o upsání ak cií. Akceptaci návrhu Smlouvy o započtení zašle předem určený zájemce, tj. společnost Centex a.s. zpět společnosti nejpozději do 60 kalendářních dnů od jeho obdržení. Smlouva o započtení bude obsahovat specifikaci shora uvedených započítavaných pohledáv ek a podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny. 27.1.2004 - 2.9.2004
Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií, které budou vydávány ke zvýšení základního kapitálu, ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, se vylučuje pro všechny akcionáře. 27.1.2004 - 2.9.2004
Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 93,069.910,-Kč (slovy: devadesáttřimiliony šedesátdevěttisíc devětsetdeset korunčeských), tedy na celkovou výši základního kapitálu 99,189.240,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionů stoosmdesátdevěttisíc dvěstěčtyřicet korunčeských). 4.12.2002 - 17.3.2003
Valná hromada rozhodla o tom, že zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií předem určenému zájemci, společnosti Superfektus, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 78, IČ: 47675721. V procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno 9,306.991 ks kmenových, zaknihovaných akcií na majitele, v nominální hodnotě 10,-Kč, emisní kurz činí 10,-Kč za 1 akcii. Nové akcie budou předem určeným zájemcem upsány smlouvou o upsání akcií, která bude písemná a podpisy na ní budou úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídle společnosti. Lhůta pro úpis nových akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinna podat společnost. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. 4.12.2002 - 17.3.2003
Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva všech akcionářů na úpis nových akcií společnosti a vyslovila souhlas aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu byla započtena pohledávka společnosti Superfektus, a.s, se sídlem Brno, Hudcova 78, IČ: 47675721 ve výši 93,069.910,-Kč. 4.12.2002 - 17.3.2003
Valná hromada rozhodla takto: zvyšuje základní kapitál s odkládací podmínkou nabytí účinnosti zápisem do obchodního rejstříku podle § 211 odst. 4 a § 216 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodnutí o snížení základního kapitálu na základě usnesení valné hromady. 8.2.2002 - 4.12.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání vlastních provozních zdrojů. Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu na částku 6,119.300,-Kč. Společnost nutně potřebuje k zachování podnikání v rozsahu posledních let provozní zdroje ve výši 330 milionů korun českých. Upisování nových akcií je možné až po účinném snížení základního kapitálu. Společnost je zařazena do programu revitalizace rozhodnutím hodnotitelské komise ze dne 16.3.2000 a snížení základního kapitálu je nutným předpokladem jeho realizace. 8.2.2002 - 4.12.2002
Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje: o částku 605,813.670,-Kč slovy o šestsetpět milionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korun českých na celkovou výši 611,933.000,-Kč slovy šestsetjedenáct milionů devětsettřicettři tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 8.2.2002 - 4.12.2002
Bude upisováno 60,581.367 kmenových akcií ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jednotlivé akcie 10,-Kč, neregistrované. 8.2.2002 - 4.12.2002
V prvním kole upisují akcie akcionáři s využitím přednostního práva za emisní kurs, rovnající se jmenovité hodnotě nových akcií. Na každou akcii po snížení jmenovité hodnoty na 10,--Kč mají akcionáři právo upsat 99 nových kmenových akcií ve lhůtě dva týdny, rozhodným dnem je den počátku této lhůty. Informace o přednostním právu zveřejní představenstvo 30 dnů před jeho vykonáním v Obchodním věstníku a v deníku ZN Zemské noviny. 8.2.2002 - 4.12.2002
Ve druhém kole budou nabídnuty neupsané akcie k upsání na základě veřejné nabídky. Místo úpisu je v sídle společnosti pro obě kola. 8.2.2002 - 4.12.2002
Lhůta k úpisu je stanovena na 60 dnů, počátek běhu této lhůty zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku a v deníku ZN Zemské noviny. 8.2.2002 - 4.12.2002
Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu ve výši 30 % ve lhůtě 15 dnů na účet č. 25005-479313024/0400, který je k tomuto účelu společností otevřen u Živnostenské banky, a.s.. 8.2.2002 - 4.12.2002
Valná hromada rozhodla takto: snižuje základní kapitál o částku 605,813.670,-Kč slovy šestsetpět milionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korun českých na novou výši základního kapitálu 6,119.330,-Kč slovy šest milionů stodevatenáct tisíc třistatřicet korun českých. 12.7.2001 - 4.12.2002
Důvod snížení: úhrada celkové ztráty z hospodaření společnosti. V současnosti jsou před ukončením práce na účetní závěrce za rok 2000. S ohledem na stav prací lze důvodně předpokládat ztrátu ve výši 324 milionů korun českých. Účetní závěrkou za měsíc leden 2001 byla vykázána souhrnná ztráta ve výši 615 milionů korun českých. K postupu prací na účetní závěrce za rok 2000 a k účetní závěrce za leden 2001 a k očekávané souhrnné ztrátě se vyjádřil auditor společnost BDO CS s.r.o., IČ 45314381 dne 23.3.2001. Společnost je zařazena do programu revitalizace rozhodnutím hodnotitelské komise ze dne 16.3.2001 a snížení základního kapitálu je nutným předpokladem jeho realizace. Částka, odpovídající snížení základního kapitálu bude použita podle ust. § 211 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku k úhradě ztráty z hospodaření společnosti. Rozsah snížení: o částku 605,813.670,-Kč slovy o šestsepět milionů osmsettřináct tisíc šestsetsedmdesát korun českých na novou výši základního kapitálu 6,119.330,-Kč slovy šest milionů stodevatenáct tisíc třistatřicet korun českých. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 1.000,-Kč na 10,-Kč, slovy na deset korun českých. Snížení jmenovité hodnoty se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci registrovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 12.7.2001 - 4.12.2002
Podle Rozhodnutí Valné hromady a.s. č.j. 200/368/91 je zapsáno v podnikovém rejstříku snížení základního kapitálu společnosti v hodnotě 32 870 000,-Kč. 26.8.1991 - 4.12.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 11. března 1991 a přijatých stanov. 19.3.1991

Aktuální kontaktní údaje Hutní montáže, a.s.

Kapitál Hutní montáže, a.s.

zakladni jmění 220 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2017
zakladni jmění 279 809 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2017 - 12.12.2017
zakladni jmění 139 809 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2006 - 3.4.2017
zakladni jmění 99 189 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2003 - 1.12.2006
zakladni jmění 99 189 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.2003 - 28.6.2003
zakladni jmění 6 119 330 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.2002 - 17.3.2003
zakladni jmění 611 933 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1993 - 8.2.2002
zakladni jmění 738 650 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.1991 - 24.11.1993
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.3.1991 - 29.3.1991

Akcie Hutní montáže, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 22 000 000 Kč 10 12.12.2017
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 27 980 910 3.4.2017 - 12.12.2017
Akcie na jméno 10 Kč 13 980 910 3.7.2014 - 3.4.2017
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 13 980 910 1.12.2006 - 3.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 9 918 924 29.11.2005 - 1.12.2006
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 9 918 924 28.6.2003 - 29.11.2005
Akcie na majitele 10 Kč 9 918 924 17.3.2003 - 28.6.2003
Akcie na majitele 10 Kč 611 933 8.2.2002 - 17.3.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 611 933 19.7.1994 - 8.2.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 611 933 24.11.1993 - 19.7.1994
Akcie na jméno 738 550 000 Kč 1 29.3.1991 - 24.11.1993
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 19.3.1991 - 24.11.1993

Sídlo Hutní montáže, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ruská 1162/60 , Ostrava 703 00 8.11.2013
Adresa Ruská 1162/60 , Ostrava 703 00 9.11.2005 - 8.11.2013
Adresa Hrušovská 2678/20 , Ostrava 702 00 7.9.2000 - 9.11.2005
Adresa Hrušovská 2678/20 , Ostrava 702 00 5.12.1995 - 7.9.2000
Adresa Ostrava Česká republika
19.3.1991 - 5.12.1995

Předmět podnikání Hutní montáže, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 3.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 6.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 6.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 6.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 6.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.4.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 6.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 6.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 6.4.2009 - 3.7.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 26.1.2009 - 6.4.2009
mechanické úpravy na zakázku nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb. tryskání, metalizace a nátěry 26.1.2009 - 6.4.2009
technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb. 26.1.2009 - 6.4.2009
zprostředkování prací a služeb 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení ocelových konstrukcí, stožárů, věží a vysílačů 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení plynojemů a jiných uskladňovacích nádrží 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení strojního zařízení vodních elektráren včetně velkoprůměrového potrubí přivaděčů 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení atomových elektráren 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. včetně strojního zařízení tepelných elektráren a tepláren 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení aglomerací, oceláren, válcoven a podobných hutních zařízení 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení koksoven (ocelových konstrukcí, obsluhovaných strojů a chemických zařízení) 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení vysokých pecí a ostatních zařízení vysokopecního komplexu 26.1.2009 - 6.4.2009
jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení 26.1.2009 - 6.4.2009
ostatní vzdělávání 26.1.2009 - 6.4.2009
ostatní obchodní služby 26.1.2009 - 6.4.2009
pronájem strojů a přístrojů 26.1.2009 - 6.4.2009
pronájem motorových vozidel a dopravní zařízení 26.1.2009 - 6.4.2009
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, pronájem nemovitostí 26.1.2009 - 6.4.2009
skladování 26.1.2009 - 6.4.2009
zprostředkování obchodu 26.1.2009 - 6.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.1.2009 - 6.4.2009
jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. 26.1.2009 - 6.4.2009
provoz zařízení veřejných služeb mytí vozidel 26.1.2009 - 6.4.2009
poradenství v oblasti technické, ekonomické, organizační, obchodní a finanční 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba svařovaných mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených zařízení 26.1.2009 - 6.4.2009
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 26.1.2009 - 6.4.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.1.2009 - 6.4.2009
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.1.2009 - 6.4.2009
instalace a opravy elektronických zařízení 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení velkostrojů pro povrchové lomy 26.1.2009 - 6.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 26.1.2009 - 6.4.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 26.1.2009 - 6.4.2009
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava, mezinárodní příležitostná doprava 26.1.2009 - 6.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.12.2008 - 26.1.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 11.12.2008 - 26.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.12.2008 - 26.1.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 11.12.2008 - 26.1.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 11.12.2008 - 26.1.2009
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava, mezinárodní příležitostná doprava 4.6.2007 - 11.12.2008
silniční motorová doprava osobní-vnitrostátní osobní příležitostná doprava 8.3.2004 - 4.6.2007
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 11.9.2002 - 11.12.2008
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 11.9.2002 - 11.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 11.9.2002 - 11.12.2008
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 11.9.2002 - 11.12.2008
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 11.9.2002 - 11.12.2008
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 11.9.2002 - 11.12.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.9.2000
montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 7.9.2000 - 11.9.2002
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 7.9.2000 - 11.9.2002
instalace a opravy elektrických strojů a přístojů 7.9.2000 - 11.12.2008
instalace a opravy elektronických zařízení 7.9.2000 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení velkostrojů pro povrchové lomy 7.9.2000 - 11.12.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 7.9.2000 - 11.12.2008
opravy karosérií 23.8.1999 - 7.9.2000
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.8.1999 - 11.12.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 28.9.1998 - 7.9.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 28.9.1998 - 7.9.2000
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 28.9.1998 - 7.9.2000
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 28.9.1998 - 7.9.2000
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 28.9.1998 - 7.9.2000
kovoobráběčství 28.9.1998 - 7.9.2000
opravy motorových vozidel 28.9.1998 - 7.9.2000
hostinská činnost 28.9.1998 - 7.9.2000
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.9.1998 - 7.9.2000
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.9.1998 - 7.9.2000
překladatelská činnost 28.9.1998 - 7.9.2000
celní deklarant 28.9.1998 - 7.9.2000
demolice a zemní práce kromě příloh z. 455/91 Sb. 28.9.1998 - 3.1.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.9.1998 - 11.9.2002
jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 28.9.1998 - 11.9.2002
výroba kovových konstrukcí a jejich částí kromě příloh z. 455/91 Sb. 28.9.1998 - 11.9.2002
technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. 28.9.1998 - 5.4.2005
jiná výroba kromě příloh z.455/91 Sb. výroba vyvíječů páry a kotlů na dřevoplyn 28.9.1998 - 5.4.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 28.9.1998 - 11.12.2008
výroba, opravy a montáž měřidel 28.9.1998 - 11.12.2008
mechanické úpravy na zakázku nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb. tryskání, metalizace a nátěry 28.9.1998 - 11.12.2008
technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb. 28.9.1998 - 11.12.2008
zprostředkování prací a služeb 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení ocelových konstrukcí, stožárů, věží a vysílačů 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení plynojemů a jiných uskladňovacích nádrží 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení strojního zařízení vodních elektráren včetně velkoprůměrového potrubí přivaděčů 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení atomových elektráren 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. včetně strojního zařízení tepelných elektráren a tepláren 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení aglomerací, oceláren, válcoven a podobných hutních zařízení 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení koksoven (ocelových konstrukcí, obsluhovaných strojů a chemických zařízení) 28.9.1998 - 11.12.2008
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení vysokých pecí a ostatních zařízení vysokopecního komplexu 28.9.1998 - 11.12.2008
jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení 28.9.1998 - 11.12.2008
ostatní vzdělávání 28.9.1998 - 11.12.2008
ostatní obchodní služby 28.9.1998 - 11.12.2008
pronájem strojů a přístrojů 28.9.1998 - 11.12.2008
pronájem motorových vozidel a dopravní zařízení 28.9.1998 - 11.12.2008
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, pronájem nemovitostí 28.9.1998 - 11.12.2008
skladování 28.9.1998 - 11.12.2008
zprostředkování obchodu 28.9.1998 - 11.12.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.9.1998 - 11.12.2008
jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. 28.9.1998 - 11.12.2008
provoz zařízení veřejných služeb mytí vozidel 28.9.1998 - 11.12.2008
poradenství v oblasti technické, ekonomické, organizační, obchodní a finanční 28.9.1998 - 11.12.2008
výroba svařovaných mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených zařízení 28.9.1998 - 11.12.2008
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 28.9.1998 - 11.12.2008
projektová činnost ve výstavbě 28.9.1998 - 6.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 28.9.1998 - 6.4.2009
ostatní vzdělávání 19.11.1996 - 28.9.1998
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí 19.11.1996 - 28.9.1998
montáž a opr. telekomunikačních zařízení s vyj. činnosti v § 3 odst. 2/h živ. zák. 5.12.1995 - 28.9.1998
technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb. 5.12.1995 - 28.9.1998
provoz středních škol 5.12.1995 - 28.9.1998
pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení 5.12.1995 - 28.9.1998
provoz zařízení veřejných služeb - mytí vozidel 5.12.1995 - 28.9.1998
překladatelská činnost 5.12.1995 - 28.9.1998
celní deklarant 5.12.1995 - 28.9.1998
výroba vyvíječů páry a kotlů na dřevoplyn 5.12.1995 - 28.9.1998
výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení 24.11.1993 - 28.9.1998
plynoinstalatérství 8.4.1993 - 24.11.1993
výroba parních kotlů na ústřední topení 8.4.1993 - 24.11.1993
technická a inženýrská činnost 8.4.1993 - 5.12.1995
služby související s otužováním těla 8.4.1993 - 5.12.1995
střední školství 8.4.1993 - 5.12.1995
pronájem motorových vozidel 8.4.1993 - 5.12.1995
projektování elektr. zařízení 8.4.1993 - 19.11.1996
stavitel /provádění jednoduchých staveb a subdodávek/ 8.4.1993 - 19.11.1996
montáž, servis a opravy technologických zařízení-lešení 8.4.1993 - 19.11.1996
ostatní vzdělávání dospělých 8.4.1993 - 19.11.1996
pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství 8.4.1993 - 19.11.1996
silniční motorová doprava 8.4.1993 - 28.9.1998
hostinská činnost bez ubytování vyjma prodeje nealkoholických nápojů, láhv. piva, doplňujícího prodeje potravin na veřejném prostranství 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí 8.4.1993 - 28.9.1998
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba svař. most. konstrukcí, kolej. vozidel a zařízení 8.4.1993 - 28.9.1998
revize elektr. zařízení 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba, instalace a opravy elektr. strojů a přístrojů 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž a opravy kancelářské a reprod. elektroniky 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž a opravy měřící a regulační techniky 8.4.1993 - 28.9.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 8.4.1993 - 28.9.1998
poskytování software /smluvní prodej nebo vlastní/ 8.4.1993 - 28.9.1998
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba, montáže, generální opravy rekonstrukce a revize vyhrazených zdvihacích zařízení 8.4.1993 - 28.9.1998
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba, montáže, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových nádob 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba nástrojů 8.4.1993 - 28.9.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 8.4.1993 - 28.9.1998
kovoobrábění 8.4.1993 - 28.9.1998
opravy motorových vozidel 8.4.1993 - 28.9.1998
mechanické úpravy na zakázku nebo na smluvním základě 8.4.1993 - 28.9.1998
tryskání, metalizace a nátěry 8.4.1993 - 28.9.1998
zprostředkování prací a služeb 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení - ocelových konstrukcí, stožárů, věží a vysílačů 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení - plynojemů a jiných uskladňovacích nádrží 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení velkostrojů pro povrchové lomy 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení vč. stroj. zaříz. aglomerací, oceláren, válcoven a pod. hutních zařízení 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technol. zařízení vč. stroj. zařízení koksoven /ocel. konstrukcí, obsluh. strojů a chem. zařízení/ 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení včetně stroj. zařízení vysokých pecí a ostat. zařízení vysokopec. komplexu 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů 8.4.1993 - 28.9.1998
výroba kovových konstrukcí a jejich částí 8.4.1993 - 28.9.1998
ostatní obchodní služby 8.4.1993 - 28.9.1998
technické testování a analýzy 8.4.1993 - 28.9.1998
pronájem strojů a přístrojů 8.4.1993 - 28.9.1998
skladování 8.4.1993 - 28.9.1998
demolice a zemní práce 8.4.1993 - 28.9.1998
zprostředkování obchodu 8.4.1993 - 28.9.1998
provádění průmyslových staveb 8.4.1993 - 28.9.1998
provádění dopr. staveb 8.4.1993 - 28.9.1998
provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení a stroj. zařízení vodních elektráren vč. velkoprůměr. potrubí přiváděčů 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení včetně strojního zařízení atomových elektráren 8.4.1993 - 28.9.1998
montáž, servis a opravy technologických zařízení včetně strojního zařízení tepelných elektráren a tepláren 8.4.1993 - 28.9.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.4.1993 - 28.9.1998
jiné ubytovací možnosti 8.4.1993 - 28.9.1998
11. Ubytovací a stravovací služby, provoz kulturních, rekreačních a sportovních zařízení 2.4.1992 - 8.4.1993
10. Zahraničně obchodní činnost 26.8.1991 - 8.4.1993
1. Montáže a finální dodávky technologických zařízení a kovových konstrukcí. 19.3.1991 - 8.4.1993
2. Práce na generálních a středních opravách hutních a jiných zařízení, vyžadujících zejména těžké mechanizační prostředky vč. demontáží. 19.3.1991 - 8.4.1993
3. Provádění generálních oprav, rekonstrukcí a modernizací zařízení pro energetiku povrchovou těžbu a upravárenství uhlí a jiných nerostů. 19.3.1991 - 8.4.1993
4. Pronájem montážních mechanismů. 19.3.1991 - 8.4.1993
5. Výroba kovových konstrukcí, potrubí průmyslových, speciálních jeřábů a zvedacích mechanismů vč. montáže, oprav a revizí. 19.3.1991 - 8.4.1993
6. Vývoj v oblasti svařování, zvedacích mechanismů a montážní činnosti. 19.3.1991 - 8.4.1993
7. Servisní služby pro autojeřáby KRUPP a DEMAG. 19.3.1991 - 8.4.1993
8. Svářečská škola a škola práce ve výškách. 19.3.1991 - 8.4.1993
9. Obchodní činnost. 19.3.1991 - 8.4.1993

vedení firmy Hutní montáže, a.s.

Statutární orgán Hutní montáže, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 3.7.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost zavazují: a) předseda a místopředseda představenstva společně b) předseda nebo místopředseda a člen představenstva společně. 3.1.2002 - 3.7.2014
J e d n á n í : Za společnost jednají vždy dva členové představenstva, z nichž jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost (zavazování společnosti) se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis a) předseda a místopředseda představenstva, nebo b) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 24.9.1997 - 3.1.2002
Jednání: Za společnost jedná předseda a jeden člen představenstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 5.12.1995 - 24.9.1997
Jednání: Za společnost jednají navenek a uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva, pracovníci na základě plné moci. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Dále může za společnost podepisovat zmocněnec společnosti na základě plné moci udělené představenstvem společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 24.11.1993 - 5.12.1995
Podepisování: Za akciovou společnost se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku akciové společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva a vždy nejméně jeden člen představenstva. 19.3.1991 - 24.11.1993
předseda představenstva Ing. Jan Hudec 23.10.2018
Vznik členství 13.6.2016
Vznik funkce 23.10.2018
Adresa: Za Kolibou 336 , Vratimov 739 32
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Luzar 23.10.2018
Vznik členství 29.6.2017
Vznik funkce 23.10.2018
Adresa: Jaselská 793/13 , Hlučín 748 01
člen představenstva Ing. Petr Brázda 23.10.2018
Vznik členství 23.10.2018
Adresa: Osvoboditelů 262 , Velká Polom 747 64
člen představenstva Bc. Robert Michura 23.10.2018
Vznik členství 23.10.2018
Adresa: Maková 1375/12 , Ostrava 725 25
předseda představenstva Ing. Karel Janíček 19.3.1991 - 26.8.1991
Adresa: Urbaníkova 988/33 , Ostrava 721 00
člen představenstva Ing. Miroslav Hrabovský 19.3.1991 - 26.8.1991
Adresa: Francouzská 6022/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jiří Čána 19.3.1991 - 26.8.1991
Adresa: Mitrovická 265/349 , Ostrava 724 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Zajíc CSc. 19.3.1991 - 8.4.1993
Adresa: Urbaníkova 999 , 721 00 Ostrava-Svinov Česká republika
člen představenstva Ing. Oldřich Hanzelka 19.3.1991 - 8.4.1993
Adresa: Zahradní 586 , Studénka 742 13
člen představenstva Ing. Jan Řičica 19.3.1991 - 24.11.1993
Adresa: U dubu 1386/128 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Přikryl 19.3.1991 - 24.11.1993
Adresa: 739 04 Raškovice 127 Česká republika
člen představenstva prof. Ing. Petr Záruba 19.3.1991 - 24.11.1993
Adresa: Petrovská 858 , 155 21 Praha 6 - Dejvice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Hrabovský 26.8.1991 - 24.11.1993
Adresa: Francouzská 6022/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Karel Janíček 26.8.1991 - 24.11.1993
Adresa: Urbaníkova 988/33 , Ostrava 721 00
předseda představenstva Ing. Jiří Čána 26.8.1991 - 24.11.1993
Adresa: Mitrovická 265/349 , Ostrava 724 00
člen představenstva Ing. Arnold Gerstner 8.4.1993 - 24.11.1993
Adresa: Wolkerova 733 , Moravský Krumlov 672 01
člen představenstva Ing. Otto Bielesz 8.4.1993 - 24.11.1993
Adresa: Pionýrů 1575/6 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Čana 24.11.1993 - 6.4.1995
Adresa: Výškovická 2610/68 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Karel Janíček 24.11.1993 - 6.4.1995
Adresa: Urbaníkova 988/33 , Ostrava 721 00
člen představenstva Ing. Karel Janíček 6.4.1995 - 11.5.1995
Adresa: Urbaníkova 988/33 , Ostrava 721 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Zdebski 24.11.1993 - 5.12.1995
Adresa: Dlouhá třída 470/17 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Müller 24.11.1993 - 5.12.1995
Adresa: Přemyšlenská 529/92 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kaizr 11.5.1995 - 5.12.1995
Adresa: Papírenská 752 , Paskov 739 21
člen představenstva Ing. Bohumil Holubec 24.11.1993 - 19.11.1996
Adresa: Ondříčkova 384/33 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kaizr 5.12.1995 - 19.11.1996
Adresa: Papírenská 752 , Paskov 739 21
člen představenstva Vladimír Brskovský 19.3.1991 - 24.4.1998
Adresa: Ruská 452/12 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Otakar Mrkvička CSc. 24.11.1993 - 28.9.1998
Adresa: Kaňkovského 1241/2 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Otto Bielesz 6.4.1995 - 28.9.1998
Adresa: Pionýrů 1576 , 737 01 Český Těšín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Neubauer 5.12.1995 - 28.9.1998
Adresa: Lužická 1894/11 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kabeláč 5.12.1995 - 28.9.1998
Adresa: Řešovská 515/9 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kaizr 19.11.1996 - 28.9.1998
Adresa: Elišky Krásnohorské 148 , Frýdek-Místek Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Roušal 19.11.1996 - 28.9.1998
Adresa: Vratislavská 385/9 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Václav Valeš 24.4.1998 - 28.9.1998
Adresa: Šrobárova 2460/21 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Otto Bielesz 28.9.1998 - 22.12.1998
Adresa: Pionýrů 1575/6 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Václav Valeš 28.9.1998 - 22.12.1998
Adresa: Šrobárova 2460/21 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jiří Gerik 28.9.1998 - 22.12.1998
Adresa: Ke Strašnické 1207/7 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Neubauer 28.9.1998 - 26.3.1999
Adresa: Lužická 1894/11 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Bronislav Kohut 28.9.1998 - 26.3.1999
Adresa: Evžena Rošického 1064/7 , Ostrava 721 00
předseda představenstva Ing. Gustav Hojdysz CSc. 22.12.1998 - 19.11.1999
Adresa: Slezská 1400/22 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Pavel Zumr 22.12.1998 - 7.9.2000
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Roušal 28.9.1998 - 10.11.2000
Adresa: Vratislavská 385/9 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Otakar Lojkásek 7.9.2000 - 10.11.2000
Adresa: Bolívarova 2099/35 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kaizr 28.9.1998 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: Elišky Krásnohorské 148 , Frýdek-Místek Česká republika
člen představenstva Ing. Otto Bielesz 22.12.1998 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: Pionýrů 1575/6 , Český Těšín 737 01
předseda představenstva JUDr. Ladislav Kratochvíl 19.11.1999 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: Vodičkova 736/17 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Adámek 13.2.2001 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: Pěkná 232/5 , Ostrava 725 27
člen představenstva Ing. Jaroslav Novák 3.1.2002 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: Slezská 2887 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Bc. Petr Paclík 11.9.2002 - 22.12.2003
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 15.8.2003
Adresa: Cihlářská 2040/10 , Blansko 678 01
člen představenstva Mgr. Vladimír Hynšt 22.12.2003 - 8.3.2004
Vznik členství 10.10.2003
Zánik členství 19.12.2003
Adresa: Čsl. armády 258/14 , Rousínov 683 01
předseda představenstva Ing. Richard Benda 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Vznik funkce 13.5.2002
Zánik funkce 7.4.2005
Adresa: Za Zahradami 510/12 , Lelekovice 664 31
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Vznik funkce 13.5.2002
Zánik funkce 7.4.2005
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Lubor Turza 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Úprkova 406 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Jaroslav Kaizr 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 148 , Frýdek - Místek Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Adámek 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Pěkná 232/5 , Ostrava 725 27
člen představenstva Mgr. Vladimír Hynšt 8.3.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 19.12.2003
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Čsl. armády 258/14 , Rousínov 683 01
místopředseda představenstva Mgr. Vladimír Hynšt 15.6.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 28.6.2005
Vznik funkce 7.4.2005
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Čsl. armády 258/14 , Rousínov 683 01
člen představenstva Petr Knobloch 15.6.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 7.4.2005
Adresa: Na Pankráci 1146/107 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Petr Knobloch 15.8.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 7.4.2005
Vznik funkce 14.7.2005
Adresa: Na Pankráci 1146/107 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Přecechtěl 15.6.2005 - 1.2.2006
Vznik členství 7.4.2005
Vznik funkce 7.4.2005
Adresa: Sadová 2393 , 750 02 Přerov Česká republika
místopředseda představenstva Bc. Petr Knobloch 15.8.2005 - 9.1.2007
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 14.7.2005
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Na Pankráci 1146/107 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Baran 9.1.2007 - 23.7.2008
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 2.1.2007
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: 662 , Dobrá 739 51
člen představenstva Ing. Jan Světlík 23.7.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 26.6.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Dalibor Fabián 15.8.2005 - 17.8.2010
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: U letohrádku 1566 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Ing. Miroslav Přecechtěl 1.2.2006 - 17.8.2010
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 7.4.2010
Vznik funkce 7.4.2005
Zánik funkce 7.4.2010
Adresa: Sadová 2393/8 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Jan Světlík 13.7.2009 - 24.6.2013
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 16.5.2013
Vznik funkce 2.7.2009
Zánik funkce 16.5.2013
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Přecechtěl 17.8.2010 - 8.11.2013
Vznik členství 12.5.2010
Vznik funkce 2.8.2010
Adresa: Sadová 2393/8 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Dalibor Fabián 17.8.2010 - 8.11.2013
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: U letohrádku 1566 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen představenstva Dalibor Fabián 8.11.2013 - 21.5.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 6.2.2015
Adresa: U letohrádku 1566 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Miroslav Přecechtěl 8.11.2013 - 5.6.2015
Vznik členství 12.5.2010
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 2.8.2010
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Sadová 2393/8 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Michaela Žvaková 5.6.2015 - 26.4.2016
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 14.4.2016
Adresa: Karla Velčovského 1324 , Vratimov 739 32
člen představenstva Ing. Jan Hudec 26.4.2016 - 28.7.2016
Vznik členství 15.4.2016
Zánik členství 13.6.2016
Adresa: Za Kolibou 336 , Vratimov 739 32
místopředseda představenstva Jan Světlík 24.6.2013 - 20.7.2017
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 16.6.2017
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 16.6.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Jan Hudec 28.7.2016 - 20.7.2017
Vznik členství 13.6.2016
Adresa: Za Kolibou 336 , Vratimov 739 32
předseda představenstva Ing. Miroslav Přecechtěl 5.6.2015 - 23.10.2018
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 23.10.2018
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 23.10.2018
Adresa: Sadová 2393/8 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Jan Hudec 20.7.2017 - 23.10.2018
Vznik členství 13.6.2016
Vznik funkce 10.7.2017
Adresa: Za Kolibou 336 , Vratimov 739 32
člen představenstva Ing. Jaroslav Luzar 20.7.2017 - 23.10.2018
Vznik členství 29.6.2017
Adresa: Jaselská 793/13 , Hlučín 748 01

Dozorčí rada Hutní montáže, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D. 13.10.2017
Vznik členství 29.6.2017
Vznik funkce 29.6.2017
Adresa: Tulkova 769/10 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. David Chrobok 25.10.2017
Vznik členství 29.6.2017
Adresa: Na Jezírkách 316/48 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Hubička 23.10.2018
Vznik členství 23.10.2018
Adresa: Průběžná 1720/3 , Ostrava 708 00
člen Ing. Petr Šik 8.4.1993 - 24.11.1993
Adresa: 2. pětiletky 14 , Havířov Česká republika
člen Ing. Adam Gaško 8.4.1993 - 24.11.1993
Adresa: Idamská 17 , Košice Slovenská republika
člen Lubomír Hluchník 8.4.1993 - 24.11.1993
Adresa: Francouzská 1101 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen Ing. Josef Strakoš 24.11.1993 - 17.1.1994
Adresa: Těrlicko 4 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Václav Korvas 24.11.1993 - 5.12.1995
Adresa: Obecniny 4110 , 760 11 Zlín Česká republika
člen Ing. Josef Strakoš 17.1.1994 - 5.12.1995
Adresa: Těrlicko 228 , Horní Těrlicko Česká republika
člen Ivona Tomaštíková 8.4.1993 - 24.9.1997
Adresa: Patrice Lumumby 2270/90 , Ostrava 700 30
člen Zdeněk Dlouhý 5.12.1995 - 24.9.1997
Adresa: Podolské nábřeží 17/24 , Praha 147 00
člen Ing. Jaroslav Běhálek 8.4.1993 - 28.9.1998
Adresa: Na Volánové 754/4 , Praha 160 00
člen Ing. Václav Herián 8.4.1993 - 28.9.1998
Adresa: Poděbradova 2017/61 , Ostrava 702 00
člen Jiří Filip 24.11.1993 - 28.9.1998
Adresa: Slavíkova 1759/29 , Ostrava 708 00
člen Ing. Julius Rajcsányi 5.12.1995 - 28.9.1998
Adresa: Křivenická 411/12 , Praha 181 00
člen Ing. Bronislav Kohut 24.9.1997 - 28.9.1998
Adresa: Evžena Rošického 1064/7 , Ostrava 721 00
člen Ing. Jindřich Pasker 24.9.1997 - 28.9.1998
Adresa: U Zámečku 154/4 , Hlučín 748 01
předseda Ing. Jaroslav Běhálek 28.9.1998 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: Na Volánové 754/4 , Praha 160 00
člen Pavel Drha 28.9.1998 - 11.9.2002
Zánik členství 13.5.2002
Adresa: 337 , Zádveřice-Raková 763 12
člen Ing. Jaroslav Běhálek 11.9.2002 - 14.4.2003
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 3.9.2002
Adresa: Na Volánové 754/4 , Praha 160 00
člen Jiří Filip 28.9.1998 - 10.3.2004
Vznik členství 13.7.1993
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: Slavíkova 1759/29 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Libor Šparlinek 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 7.4.2005
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Nizozemské království
Jacob van Bredastraat 24, 7412 AX Deventer
člen RNDr. David Tumpach 11.9.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 13.5.2002
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Nuselská 497/67 , Praha 140 00
člen Ing. Otto Bielesz 14.4.2003 - 15.6.2005
Vznik členství 4.9.2002
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Pionýrů 1575/6 , Český Těšín 737 01
člen Ing. Josef Staněk 4.12.2002 - 15.8.2005
Vznik členství 5.9.2002
Zánik členství 21.6.2005
Adresa: Školní 141 , Moravský Krumlov 672 01
člen RNDr. Petr Burian CSc. 15.6.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: U letenského sadu 1306/14 , Praha 170 00
člen Mgr. Pavel Šulc 15.6.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Ostromečská 436/7 , Praha 130 00
člen Ing. Jana Procházková 15.6.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: K Babímu dolu 423 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Ing. Pavel Volf 15.8.2005 - 1.11.2005
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 1.11.2005
Adresa: Hlavní třída 557/89 , Ostrava 708 00
předseda RNDr. David Tumpach 15.6.2005 - 9.1.2007
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 18.12.2006
Vznik funkce 13.4.2005
Zánik funkce 18.12.2006
Adresa: Nuselská 497/67 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Světlík 9.1.2007 - 23.7.2008
Vznik členství 18.12.2006
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 2.1.2007
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Dostál 23.7.2008 - 21.11.2008
Vznik členství 26.6.2008
Adresa: Smetanova 772 , Studénka 742 13
člen Vladimír Jurošek 10.3.2004 - 10.2.2009
Vznik členství 30.1.2004
Zánik členství 30.1.2009
Adresa: Maroldova 3005/10 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Ondruch 11.11.2005 - 17.8.2010
Vznik členství 1.11.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Jiřího Herolda 1559/10 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Václav Dostál 21.11.2008 - 24.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 28.8.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Smetanova 772 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Ing. Pavel Ondruch 17.8.2010 - 24.8.2011
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Jiřího Herolda 1559/10 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Martin Pecina 24.8.2011 - 5.8.2013
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 8.7.2013
Vznik funkce 11.8.2011
Zánik funkce 8.7.2013
Adresa: 339 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Vladimír Jurošek 10.2.2009 - 8.11.2013
Vznik členství 30.1.2009
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: Maroldova 3005/10 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Černochová 24.8.2011 - 8.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 24.9.2013
Adresa: Ve vilkách 167/53 , Brno 644 00
předseda dozorčí rady Vladimír Měkota 5.8.2013 - 8.11.2013
Vznik členství 8.7.2013
Vznik funkce 24.7.2013
Adresa: K Březince 254/30 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Vladimír Jurošek 8.11.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 30.1.2009
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: Maroldova 3005/10 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Vladimír Měkota 8.11.2013 - 21.5.2015
Vznik členství 8.7.2013
Zánik členství 6.2.2015
Vznik funkce 24.7.2013
Zánik funkce 6.2.2015
Adresa: K Březince 254/30 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Liběna Světlíková 8.11.2013 - 20.7.2017
Vznik členství 24.9.2013
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Ing. Aleš Hub 5.6.2015 - 20.7.2017
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 30.4.2017
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 30.4.2017
Adresa: 124 , Hostašovice 741 01
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Viktor Chrobok Ph.D. 20.7.2017 - 13.10.2017
Vznik členství 29.6.2017
Vznik funkce 29.6.2017
Adresa: třída Edvarda Beneše 1431/5 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady Ing. David Chrobok 20.7.2017 - 25.10.2017
Vznik členství 29.6.2017
Adresa: třída Edvarda Beneše 1431/5 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady Vladimír Jurošek 3.7.2014 - 23.10.2018
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 23.10.2018
Adresa: Maroldova 3005/10 , Ostrava 702 00

Sbírka Listin Hutní montáže, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 143/SL 101 ostatní výsledek hospodaření za rok 2014 Krajský soud v Ostravě 24.7.2015 24.7.2015 1
B 143/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 29.5.2015 8.6.2015 1
B 143/SL 98 ostatní Seznam akcionářů, prez. listina VH a akcionářů Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 29.5.2015 8.6.2015 3
B 143/SL 97 rozhod. o statut. orgánu Částečný výpis ze zápisu VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 29.5.2015 8.6.2015 6
B 143/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Záp. z VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 29.5.2015 5.6.2015 12
B 143/SL 95 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 6.2.2015 16.4.2015 27.5.2015 6
B 143/SL 94 ostatní Výsledek hospodaření společnosti r. 2013 Krajský soud v Ostravě 23.7.2014 24.7.2014 1
B 143/SL 93 stanovy společnosti úplné znění k 3.7.2014 Krajský soud v Ostravě 23.7.2014 24.7.2014 16
B 143/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.7.2014 24.7.2014 91
B 143/SL 91 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 499/2014, N 553/2014 Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 1.7.2014 4.7.2014 24
B 143/SL 90 účetní závěrka [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 16.7.2013 29.7.2013 63
B 143/SL 88 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 16.7.2013 29.7.2013 28
B 143/SL 84 zpráva o vztazích r. 2011 Krajský soud v Ostravě 7.8.2012 12.10.2012 11
B 143/SL 81 zpráva o vztazích r. 2010 Krajský soud v Ostravě 21.7.2011 16.8.2011 10
B 143/SL 77 zpráva o vztazích r. 2009 Krajský soud v Ostravě 25.2.2010 22.7.2010 2.8.2010 9
B 143/SL 72 zpráva o vztazích - r. 2008 Krajský soud v Ostravě 27.2.2009 23.7.2009 2.9.2009 10
B 143/SL 65 zpráva o vztazích - r. 2007 Krajský soud v Ostravě 28.2.2008 25.7.2008 21.8.2008 9
B 143/SL 60 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 19.7.2007 26.7.2007 12.9.2007 3
B 143/SL 56 podpisové vzory -2x Ing.Baran,Ing.Světlík Krajský soud v Ostravě 8.1.2007 16.1.2007 4
B 143/SL 55 rozhod. o statut. orgánu zápis ze 109.zasedání Krajský soud v Ostravě 18.12.2006 8.1.2007 16.1.2007 5
B 143/SL 54 stanovy společnosti ÚPZ Krajský soud v Ostravě 1.12.2006 21.12.2006 5.1.2007 29
B 143/SL 53 notářský zápis Nz724/2006, Osvědčení Krajský soud v Ostravě 23.11.2006 19.12.2006 5.1.2007 4
B 143/SL 52 notářský zápis Nz 725/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 23.11.2006 23.11.2006 7.12.2006 5
B 143/SL 51 ostatní -záp.ŘVH(schv.úč.záv.r.05) Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 30.8.2006 12.9.2006 4
B 143/SL 50 ostatní - § 66a/9 o.z.(r.05) Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 30.8.2006 12.9.2006 4
B 143/SL 49 účetní závěrka r.2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.8.2006 12.9.2006 58
B 143/SL 48 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 30.8.2006 12.9.2006 14
B 143/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 23.12.2005 27.12.2005 29
B 143/SL 46 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ostravě 24.11.2005 12.12.2005 13.12.2005 29
B 143/SL 45 notářský zápis NZ 192/2005 vč.RJA Krajský soud v Ostravě 24.11.2005 6.12.2005 8
B 143/SL 44 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 7.10.2005 59
B 143/SL 43 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2004) Krajský soud v Ostravě 7.10.2005 9
B 143/SL 42 notářský zápis Nz 210/2005 vč.osv. VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 7.10.2005 12
B 143/SL 41 notářský zápis Nz 75/2005-rozh.MVH Krajský soud v Ostravě 7.4.2005 5.10.2005 12
B 143/SL 40 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 9.9.2005 12.9.2005 8
B 143/SL 39 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 9.8.2005 22.8.2005 3
B 143/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 21.7.2005 4.8.2005 29
B 143/SL 37 notářský zápis NZ 211/2005 vč. rozh.pr.os. Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 21.7.2005 4.8.2005 6
B 143/SL 36 ostatní -zápis z mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 27.10.2004 23.12.2004 27.12.2004 4
B 143/SL 35 notářský zápis NZ 1156/2004-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 27.10.2004 23.12.2004 27.12.2004 4
B 143/SL 34 výroční zpráva r.2003 Krajský soud v Ostravě 26.7.2004 28.7.2004 22
B 143/SL 33 účetní závěrka r. 2003 vč.§ 66a/9 o. z. Krajský soud v Ostravě 26.7.2004 28.7.2004 54
B 143/SL 32 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 26.7.2004 28.7.2004 3
B 143/SL 31 podpisové vzory Mgr.Vladim.Hynšt Krajský soud v Ostravě 19.12.2003 11.3.2004 1
B 143/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.12.2003 9.3.2004 30
B 143/SL 29 notářský zápis NZ 1170/2003 Krajský soud v Ostravě 19.12.2003 9.3.2004 15
B 143/SL 1 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 5.8.2003 7.8.2003 80
B 143/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.1.2003 4.4.2003 8.4.2003 30
B 143/SL 27 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 13.1.2003 4.4.2003 8.4.2003 1
B 143/SL 26 notářský zápis NZ 285/2002 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 30.12.2002 14
B 143/SL 25 podpisové vzory Radim Novák Krajský soud v Ostravě 9.8.2000 30.12.2002 2
B 143/SL 24 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 11.9.2002 13.9.2002 19
B 143/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 11.9.2002 13.9.2002 29
B 143/SL 22 podpisové vzory 7x Krajský soud v Ostravě 11.9.2002 13.9.2002 7
B 143/SL 21 notářský zápis Nz 198/2002 Krajský soud v Ostravě 13.5.2002 11.9.2002 13.9.2002 9
B 143/SL 20 notářský zápis NZ 147/2001 Krajský soud v Ostravě 23.3.2001 12.3.2002 5
B 143/SL 19 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Ostravě 12.3.2002 32
B 143/SL 18 výroční zpráva r.2000-příloha Krajský soud v Ostravě 12.3.2002 22
B 143/SL 17 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 12.3.2002 35
B 143/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.5.2001 17.10.2001 22.10.2001 23
B 143/SL 15 notářský zápis NZ 87/2001 Krajský soud v Ostravě 18.5.2001 17.10.2001 22.10.2001 5
B 143/SL 14 ostatní roční zpráva ke dni 30.6.00 Krajský soud v Ostravě 22.8.2000 20.9.2001 6
B 143/SL 13 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Ostravě 31.12.1999 22.8.2000 13.9.2000 29
B 143/SL 12 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 22.8.2000 13.9.2000 16
B 143/SL 11 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 29.6.2000 22.8.2000 13.9.2000 10
B 143/SL 4 výroční zpráva r. 1992 Krajský soud v Ostravě 7.6.2000 8.6.2000 24
B 143/SL 3 výroční zpráva r. 1991 Krajský soud v Ostravě 7.6.2000 8.6.2000 16
B 143/SL 5 výroční zpráva r. 1993 Krajský soud v Ostravě 8.6.2000 7.6.2000 24
B 143/SL 10 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 8.6.2000 7.6.2000 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Hutní montáže, a.s.

IČO (identifikační číslo) 15504140
Jméno Hutní montáže, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 17.9.1992
Celkový počet živností: 87
Aktivních živností: 10

Sídlo Hutní montáže, a.s.

Živnosti a provozovny Hutní montáže, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1992

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Blodkova 1055/2, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001518462
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 17.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Ruská 1162/60, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001518471
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.11.2005

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1992

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1992

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.1999

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.10.1992

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 448, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1001518454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1995

Živnost č. 11 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 29.6.2000

Živnost č. 12 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 13 stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 12.2.1996

Živnost č. 14 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.5.2000

Živnost č. 16 Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 18 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 29.6.2000

Živnost č. 19 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 3.3.1997

Živnost č. 20 výroba svař. most. konstr.ČSD,svař. kolej.vozidel a vyhr.zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 23 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 24 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 25 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 20.9.2000

Živnost č. 27 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 7.10.1995

Živnost č. 28 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 24.3.1993

Živnost č. 29 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.5.2000

Živnost č. 32 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 13.8.2001

Živnost č. 33 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.5.2000

Živnost č. 34 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.5.2000

Živnost č. 35 provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 36 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 37 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 38 Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače, reprografická zařízení, ostatní zařízení na zpracování dat, jiná kancelářská technika)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 39 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 40 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 42 provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 43 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení plynojemů a jiných uskladňovacích nádrží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení atomových elektráren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Technická a ekonomická činnost kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 6.6.2000

Živnost č. 46 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení strojního zařízení vodních elektráren včetně velkoprůměrového potrubí přiváděčů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení ocelových konstrukcí, stožárů,věží a vysílačů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení-lešení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 29.2.1996

Živnost č. 49 Mech. úpravy na zakázku nebo smluvně kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. tryskání, metalizace a nátěry

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Provoz středních škol

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 53 Skladování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Ostatní vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. včetně strojního zařízení tepelných elektráren a tepláren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 57 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení velkostrojů pro povrchové lomy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně strojního zařízení aglomerací, oceláren, válcoven a pod. hut. zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Montáž,servis,opravy a údržba kromě příloh zák.č.455/91 Sb.technologických zařízení včetně strojního zařízení koksoven (ocelových konstrukcí, obsluhovaných strojů a chem. zařízení)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb. technologických zařízení včetně stroj.zařízení vysokých pecí a ostatního zařízení VP komplexu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb. výroba parních kotlů bez kotlů na ústřední topení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Ostatní obchodní služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Technické testování a analýzy kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 26.2.2005

Živnost č. 64 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Demolice a zemní práce kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 67 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 Výroba kovových konstrukcí a jejich částí kromě příloh zák. č. 455/91Sb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 69 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 Jiná výroba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 71 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3, 5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tunycelkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 72 hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 8.9.1996

Živnost č. 73 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 29.6.2000

Živnost č. 74 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 4.7.1996

Živnost č. 75 Vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1993
Zánik oprávnění 31.5.1995

Živnost č. 76 Překladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1995
Zánik oprávnění 20.9.2000

Živnost č. 77 Jiná výroba kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. - výroba vyvíječů páry a kotlů na dřevoplyn

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1995
Zánik oprávnění 26.2.2005

Živnost č. 78 Provoz zařízení veřejných služeb - mytí vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 79 Celní deklarant

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1995
Zánik oprávnění 6.6.2000

Živnost č. 80 Celní deklarant

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1995
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 81 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 29.6.2000

Živnost č. 82 Poradenství v oblasti technické, ekonomické, organizační, obchodní a finanční

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 83 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 84 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 85 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 29.6.2000

Živnost č. 86 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 5.6.2000

Živnost č. 87 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava, mezinárodní příležitostná doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Hutní montáže, a.s.

Člen statutárního orgánu Bc. Robert Michura
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Brázda
Člen statutárního orgánu JUDr. Vladimír Bindzár
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Hubička

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hutní montáže, a.s.

IČO: 15504140
Firma: Hutní montáže, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.4.1991

Sídlo Hutní montáže, a.s.

Sídlo: Ruská 1162/60, Ostrava 703 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image