Firma Hotel Esplanade Praha, a. s. IČO 00566136


Hotel Esplanade Praha, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Hotel Esplanade Praha, a. s. (00566136) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Washingtonova 1600/19, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Hotel Esplanade Praha, a. s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Hotel Esplanade Praha, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hotel Esplanade Praha, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Hotel Esplanade Praha, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Hotel Esplanade Praha, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hotel Esplanade Praha, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 410
IČO (identifikační číslo osoby) 00566136
Jméno Hotel Esplanade Praha, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1600/19, PSČ 110 00, IČ: 00566136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 410, v souladu s ustanovením § 183i a násl . zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen obchodní zákoník“), rozhodla takto: (1) Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1600/19, PSČ 110 00, IČ: 00566136, vedená u Městského soudu v Praze, B 410 (dá le jen „společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je pan Petr Tůma, narozený 29. května 1947, Praha 9, Cvrčkov a 1459, PSČ 190 00 (dále jen „hlavní akcionář“). Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem akcií společnosti: (a) 20 479 kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), dále (b) 1 059 kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých), dále (c) 2 470 kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,477 % (devadesát celých čtyři sta sedmdesát sedm tisícin procenta) základního kapitálu společnosti Hotelu Esplanade Praha, a.s., s nímž jsou spojena hlasovací práva a s ním je spojen podíl v rozsahu 90,477 % (dev adesát celých čtyři sta sedmdesát sedm tisícin procenta) na hlasovacích právech ve společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s. (2) Přechod akcií Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. ObchZ., že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházej í na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. (3) Výše protiplnění Mimořádná valná hromada společnosti Hotel Esplanade Praha, a. s., tímto schvaluje protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie znějící na majitele a na jméno vydané společností Hotel Esplanade Praha, a. s, jejichž vlastnictví přejde na základě usnesení této valné hromady z ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, ve výši: 5 507,- Kč (pět tisíc pět set sedm korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcií společnosti Hotel Esplana de Praha, a. s., jež byla vydána v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 91-11/2013 vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČ 639 98 581, ze dne 18.10.2013 (osmnáctého října roku dva tisíce třináct). Znalecký posudek stanovil hodnotu akcie na 5 506,54 Kč (slovy: pět tisíc pět set šest korun českých padesát čtyři haléře) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (j eden tisíc korun českých) k datu 31.7.2013 (třicátého prvního července roku dva tisíce třináct). (4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111. PSČ 616 00, IČ 27758419, vždy v pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hodin nebo od 13:00 do 16:00 hodin (dále jen „obchodník“). Totéž učiní případní zástavní věřitelé, kteří drží zastavené akcie. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti a valné hromadě společnos ti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání listinných akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. Obchodního zákoníku, prvním dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 (třicet) dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně další dodatečná lhůta dle § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání akcií. Obchodník, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady hlavního akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií společnosti, anebo na ná klady dané oprávněné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií společnosti. V případě, že protiplnění bude vyšší než 350 000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých), musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 25 4/2004 Sb., v platném znění, provedena výhradně bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby. V případě, že bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jiným způsobem než při předložení akcií, musí být takové, výhradně písemné, sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál, nebo ověřená kopie, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Při předložení akcií společnosti jinou než oprávněnou osobou je povinna se tato osoba prokázat plnou mocí udělenou ji k takovému účelu a opatřenou úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Jsou-li akcie společnosti zastaveny, bude protiplnění v souladu s ustanoveními § 183l odst. 4 a 183m odst. 4 obchodního zákoníku poskytnuto zástavnímu věřiteli. 28.11.2013 - 22.7.2014
Protokol o konání volby člena dozorčí rady obchodní společ- nosti Hotel Esplanade Praha, a. s. ze dne 12. 11. 1993 18.1.1994 - 22.7.2014
Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25 z. č. 104/1990 Sb. na základě rozhodnutí MOCR ČR ze dne 20. 12. 1990 č. 65826/1990 o založení akciové společnosti. Zakladatelským plánem bylo schváleno představenstvo a. s., složení dozorčí rady a stanovy. Základním kapitálem a. s. se stává kmenové jmění st. p. Hotel Esplanade Praha, které bylo rozhodnutím MOCR vloženo do akciové společnosti. 29.12.1990 - 2.6.2015

Aktuální kontaktní údaje Hotel Esplanade Praha, a. s.

Kapitál Hotel Esplanade Praha, a. s.

zakladni jmění 37 069 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.7.2014
zakladni jmění 37 069 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.10.2001 - 22.7.2014
zakladni jmění 37 069 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.8.1992 - 15.10.2001
zakladni jmění 7 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.1992 - 6.8.1992
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1990 - 16.6.1992

Akcie Hotel Esplanade Praha, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 059 22.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 26 479 22.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 595 27.4.1993 - 22.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 884 27.4.1993 - 22.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 26 479 6.8.1992 - 27.4.1993
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 059 6.8.1992 - 22.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 700 16.6.1992 - 6.8.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 500 29.12.1990 - 16.6.1992

Sídlo Hotel Esplanade Praha, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Washingtonova 1600/19 , Praha 110 00 15.10.2001
Adresa Washingtonova 1600/19 , Praha 110 00 29.12.1990 - 15.10.2001

Předmět podnikání Hotel Esplanade Praha, a. s.

Platnost údajů od - do
směnárenská činnost 9.4.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.3.2009
zprostředkování služeb 21.10.2002 - 16.3.2009
hostinská činnost 24.2.1998
ubytovací služby 24.2.1998 - 16.3.2009
směnárenská činnost 24.2.1998 - 16.3.2009
ubytovací služby včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 8.8.1996 - 24.2.1998
směnárny 8.8.1996 - 24.2.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zák.č.455/1991 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 8.8.1996 - 16.3.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.4.1993 - 8.8.1996
Směnárenská činnost 27.4.1993 - 8.8.1996
Ubytovací služby 27.4.1993 - 8.8.1996
a) Obchodní, finanční, investiční a ostatní činnosti v oblasti hotelnictví v tuzemsku i v zahraničí. 29.12.1990 - 27.4.1993
b) Poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ru- chem. 29.12.1990 - 27.4.1993
c) Poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spo- jených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí. 29.12.1990 - 27.4.1993
d) Prodej obchodního zobží za Kčs i za zahraniční měnu. 29.12.1990 - 27.4.1993
e) Propagace vlastní jčinnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. 29.12.1990 - 27.4.1993
f) Vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním vyměných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi. g) Účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví. 29.12.1990 - 27.4.1993
h) Zajišťování a dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu, zařízení a investic, včetně servisních prací od zahraničních dodavatelů pro veškeré dodávky ze zahraničí, dále pro provoz a obnovu společnosti i pro udržení jejího standartu. 29.12.1990 - 27.4.1993
i) Přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou podle bodů a) až g). 29.12.1990 - 27.4.1993
j) Propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí. 29.12.1990 - 27.4.1993
k) Dovoz informativních podkladů a publikací propagačního a vzdě- lávacího charakteru z oblasti mezinárodních hotelových asociací a zahraničního cestovního ruchu, sloužících k zabezpečení čin- nosti dle bodu a) až g) 29.12.1990 - 27.4.1993
- povolení FMZO ze dne 5. 12. 1990 čj. 13/12344/133/90 29.12.1990 - 27.4.1993

vedení firmy Hotel Esplanade Praha, a. s.

Statutární orgán Hotel Esplanade Praha, a. s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. V ostatních případech jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 22.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně člen představenstva Petr Tůma, anebo Filip Tůma. V ostatních případech jménem společnosti jednají a pode- pisují vždy dva členové představenstva společně. 2.6.2010 - 22.7.2014
Zastupování společnosti: jménem společnosti jednají a listitny za společnost pode- pisují vždy dva členové představenstva společnosti. 27.4.1993 - 2.6.2010
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis příslušný člen představenstva. 29.12.1990 - 27.4.1993
místopředseda představenstva Filip Tůma 2.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Vznik funkce 15.5.2015
Adresa: Strážní 2390/6 , Praha 130 00
předseda představenstva Petr Tůma 2.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Vznik funkce 15.5.2015
Adresa: Cvrčkova 1459 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 22.2.2019
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Skautská 745/9 , Praha 103 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Suk 29.12.1990 - 18.1.1994
Adresa: Litoměřická 584/20 , Praha 190 00
Člen představenstva Petr Tůma 29.12.1990 - 27.9.1995
Adresa: Hraniční 2301/10 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Ivan Rulf 29.12.1990 - 27.9.1995
Adresa: Mladenovova 3231/3 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Suka 18.1.1994 - 23.1.1996
Adresa: Pod lysinami 484/24 , Praha 147 00
Člen představenstva Petr Heřmánek 29.12.1990 - 8.8.1996
Adresa: Na Švihance 1588/12 , Praha 120 00
Člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 27.9.1995 - 19.10.1999
Adresa: Matúškova 800/19 , Praha 149 00
Člen představenstva Petr Tůma 27.9.1995 - 31.3.2000
Adresa: Stružky 6 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Člen představenstva JUDr. Vojtěch Kačena 29.12.1990 - 4.7.2006
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Nad Šálkovnou 1524/1 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Suk 23.1.1996 - 4.7.2006
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Pod lysinami 484/24 , Praha 147 00
Člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 19.10.1999 - 4.7.2006
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: 109 , 251 01 Březí Česká republika
Člen představenstva Petr Tůma 31.3.2000 - 4.7.2006
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Cvrčkova 1459 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Suk 4.7.2006 - 30.7.2009
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 21.6.2009
Adresa: Pod lysinami 484/24 , Praha 147 00
člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 4.7.2006 - 2.6.2010
Vznik členství 27.5.2005
Adresa: 109 , 251 01 Březí Česká republika
člen představenstva JUDr. Vojtěch Kačena 4.7.2006 - 2.6.2010
Vznik členství 27.5.2005
Adresa: Nad Šálkovnou 1524/1 , Praha 147 00
člen představenstva Petr Tůma 4.7.2006 - 2.6.2010
Vznik členství 27.5.2005
Adresa: Cvrčkova 1459 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 2.6.2010 - 2.6.2015
Vznik členství 14.5.2010
Zánik členství 14.5.2015
Adresa: 109 , Březí 251 01
místopředseda představenstva Filip Tůma 2.6.2010 - 2.6.2015
Vznik členství 14.5.2010
Zánik členství 14.5.2015
Vznik funkce 14.5.2010
Zánik funkce 14.5.2015
Adresa: Strážní 2390/6 , Praha 130 00
předseda představenstva Petr Tůma 2.6.2010 - 2.6.2015
Vznik členství 14.5.2010
Zánik členství 14.5.2015
Vznik funkce 14.5.2010
Zánik funkce 14.5.2015
Adresa: Cvrčkova 1459 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 2.6.2015 - 5.10.2018
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: 109 , Březí 251 01
člen představenstva JUDr. Lenka Legnerová 5.10.2018 - 22.2.2019
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: 109 , Březí 251 01

Dozorčí rada Hotel Esplanade Praha, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Karolina Tůmová 9.6.2016
Vznik členství 18.5.2016
Adresa: Hraniční 2301/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Martin Pařízek 9.6.2016
Vznik členství 18.5.2016
Adresa: Jagellonská 1645/28 , Praha 130 00
Jméno Jaroslav Patera 27.4.1993 - 18.1.1994
Adresa: Pujmanové 883/23 , Praha 140 00
Jméno Ing. Miroslav Linha 18.1.1994 - 19.3.1997
Adresa: Hábova 1519/24 , Praha 155 00
Jméno Pavla Sklenářová 19.3.1997 - 31.3.2000
Adresa: Žitomírská 781/48 , Praha 101 00
Jméno Ing. Hana Černochová 27.4.1993 - 29.11.2000
Adresa: Pod lipami 2363 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno RNDr. Ctirad Andrle CSc. 27.4.1993 - 4.7.2006
Zánik členství 7.5.2004
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
Jméno Zdeněk Derco 31.3.2000 - 4.7.2006
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Dolnoměcholupská 54 , 111 01 Praha 10 Česká republika
Jméno Filip Tůma 29.11.2000 - 4.7.2006
Zánik členství 7.5.2004
Adresa: Strážní 2390/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Filip Tůma 4.7.2006 - 7.5.2008
Vznik členství 7.5.2004
Zánik členství 18.5.2007
Adresa: Strážní 2390/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady RNDr. Ctirad Andrle CSc. 4.7.2006 - 7.5.2008
Vznik členství 7.5.2004
Zánik členství 18.5.2007
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Marcel Hladík 4.7.2006 - 16.3.2009
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: Lhotecká 297 , Semily 513 01
člen dozorčí rady Filip Tůma 7.5.2008 - 2.6.2010
Vznik členství 18.5.2007
Adresa: Strážní 2390/6 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady RNDr. Ctirad Andrle CSc. 7.5.2008 - 2.6.2010
Vznik členství 18.5.2007
Vznik funkce 18.5.2007
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Marcel Hladík 16.3.2009 - 25.3.2011
Vznik členství 2.1.2009
Zánik členství 4.10.2010
Adresa: Lhotecká 297 , Semily 513 01
předseda dozorčí rady JUDr. Vojtěch Kačena 2.6.2010 - 4.11.2011
Vznik členství 14.5.2010
Vznik funkce 14.5.2010
Adresa: Nad Šálkovnou 1524/1 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Karolina Tůmová 2.6.2010 - 11.7.2013
Vznik členství 14.5.2010
Zánik členství 17.5.2013
Adresa: Hraniční 2310 10, 130 00 Praha 3 Česká republika
předseda dozorčí rady JUDr. Vojtěch Kačena 4.11.2011 - 11.7.2013
Vznik členství 14.5.2010
Zánik členství 17.5.2013
Vznik funkce 14.5.2010
Zánik funkce 17.5.2013
Adresa: Na strži 1205/39 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Martin Pařízek 25.3.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 8.3.2014
Adresa: Jagellonská 1645/28 , Praha 130 00
předseda Vojtěch Kačena 11.7.2013 - 9.6.2016
Vznik členství 17.5.2013
Zánik členství 17.5.2016
Vznik funkce 17.5.2013
Zánik funkce 17.5.2016
Adresa: Na strži 1205/39 , Praha 140 00
člen Karolina Tůmová 11.7.2013 - 9.6.2016
Vznik členství 17.5.2013
Zánik členství 17.5.2016
Zánik funkce 17.5.2016
Adresa: Hraniční 2301/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Martin Pařízek 22.7.2014 - 9.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 17.5.2016
Zánik funkce 17.5.2016
Adresa: Jagellonská 1645/28 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady JUDr. Vojtěch Kačena 9.6.2016 - 25.10.2018
Vznik členství 18.5.2016
Zánik členství 5.10.2018
Vznik funkce 18.5.2016
Zánik funkce 5.10.2018
Adresa: Na strži 1205/39 , Praha 140 00

Sbírka Listin Hotel Esplanade Praha, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 410/SL 42 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.12.2015 22.12.2015 30
B 410/SL 41 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 15.5.2015 25.5.2015 3.6.2015 2
B 410/SL 40 ostatní rozhod. jedin. akcionáři Městský soud v Praze 14.5.2015 25.5.2015 3.6.2015 1
B 410/SL 39 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 30.12.2014 34
B 410/SL 38 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2014 10.7.2014 4.8.2014 1
B 410/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 261/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 10.7.2014 4.8.2014 24
B 410/SL 36 notářský zápis NZ 1166/2013 Městský soud v Praze 25.11.2013 26.11.2013 10.12.2013 87
B 410/SL 35 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.9.2013 14.10.2013 31
B 410/SL 34 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.5.2013 10.7.2013 4.9.2013 19
B 410/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.11.2011 24.11.2011 33
B 410/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.11.2010 19.11.2010 33
B 410/SL 30 notářský zápis NZ 178/2010 Městský soud v Praze 19.5.2010 2.6.2010 16.6.2010 14
B 410/SL 28 ostatní -zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 14.5.2010 2.6.2010 16.6.2010 2
B 410/SL 27 ostatní -zápis z DR-volba Městský soud v Praze 14.5.2010 2.6.2010 16.6.2010 3
B 410/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.5.2010 2.6.2010 16.6.2010 11
B 410/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2010 2.6.2010 16.6.2010 13
B 410/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.2.2010 21.2.2010 32
B 410/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 19.2.2010 21.2.2010 35
B 410/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.11.2009 9.11.2009 45
B 410/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.11.2009 6.11.2009 41
B 410/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.11.2009 3.11.2009 45
B 410/SL 19 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 18.5.2007 22.5.2008 9
B 410/SL 18 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 27.5.2005 29.6.2006 29.6.2006 0
B 410/SL 17 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 7.5.2004 29.6.2006 29.6.2006 0
B 410/SL 16 ostatní -závěr volební komise Městský soud v Praze 6.12.2005 29.6.2006 29.6.2006 0
B 410/SL 15 ostatní -volba člena DR Městský soud v Praze 30.11.2005 29.6.2006 29.6.2006 0
B 410/SL 12 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 27.7.2005 2.8.2005 33
B 410/SL 11 výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 8.7.2004 20.7.2004 18
B 410/SL 10 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 23.7.2003 24.7.2003 0
B 410/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.6.2002 26.11.2002 0
B 410/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2001 2.10.2002 0
B 410/SL 7 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 7.6.2002 2.7.2002 2.7.2002 0
B 410/SL 6 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 2.7.2002 2.7.2002 0
B 410/SL 5 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 8.6.2001 9.11.2001 0
B 410/SL 4 výroční zpráva zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 30.10.2001 0
B 410/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 9.7.1997 24.2.1998 0
B 410/SL 1 účetní závěrka r.1996, 1997 Městský soud v Praze 31.12.1996 20.8.1997 0
B 410/SL 2 účetní závěrka r.1998,1999 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Hotel Esplanade Praha, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00566136
Jméno Hotel Esplanade Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.12.1990
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo Hotel Esplanade Praha, a.s.

Živnosti a provozovny Hotel Esplanade Praha, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.1990
Provozovna č. 1
Provozovna 44, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1002569494
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 24.10.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Washingtonova 1600/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002569508
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 1.10.1992

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 44, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1002569494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.10.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Washingtonova 1600/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002569508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.1997

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 44, Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny 1002569494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.12.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Washingtonova 1600/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002569508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.12.2013

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1990
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby v kat. hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, pension, kemp,chatová osada od tř.***

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1990
Zánik oprávnění 21.10.1992
Konec oprávnění 21.10.1992

Živnost č. 6 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1990
Zánik oprávnění 28.2.1993
Konec oprávnění 28.2.1993

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1995
Zánik oprávnění 31.1.2000
Konec oprávnění 31.1.2000

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Hotel Esplanade Praha, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Lenka Legnerová
Člen statutárního orgánu Petr Tůma
Člen statutárního orgánu Filip Tůma

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hotel Esplanade Praha, a. s.

IČO: 00566136
Firma: Hotel Esplanade Praha, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo Hotel Esplanade Praha, a. s.

Sídlo: Washingtonova 1600/19, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image