Firma HOMOLA a.s. IČO 26792770


HOMOLA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HOMOLA a.s. (26792770) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 2003 a je stále aktivní. HOMOLA a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o HOMOLA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HOMOLA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HOMOLA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HOMOLA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HOMOLA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2654
IČO (identifikační číslo osoby) 26792770
Jméno HOMOLA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.1.2003
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, která se sloučila s nástupnickou společností HOMOLA holding s.r.o., se sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava, Kunčičky, PSČ 718 00, identifikační číslo: 065 19 091, a to v souladu s projektem rozdělení odšt ěpením sloučením ze dne 7.3.2018. 1.5.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.6.2014 - 9.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014 - 9.7.2015
Jediný akcionář společnosti Mojmír Homola rozhodl ve formě notářského zápisu notářky JUDr. Ivety Sládčíkové, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Na Hradbách 18, pod. č. N 212/2003, Nz 203/2003 o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nepeněžitým vkladem takto: 26.11.2003 - 13.7.2005
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45.900.000,-Kč Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zapsaný základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč bude zvýšen na 47.900.000,- Kč. 26.11.2003 - 13.7.2005
b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet akcií: 459 kusů jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná 26.11.2003 - 13.7.2005
c) Přednostní právo na upisování akcií: Jediný akcionář společnosti konstatoval, že se před svým rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií a v tomto případě se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů na úpis akci í. 26.11.2003 - 13.7.2005
d) Určení, jaká část akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude upsána předem určeným zájemcem: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku. Žádné akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a) obchodního zákoníku. Všechny akcie, tj. 459 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč budou nabídnuty k upsání pouze určitému zájemci, jímž je stávající jediný akcionář společnosti Mojmír Homola r.č. 590808/0035, bytem: Ostrava - Krásné Pole, Vrbka 54/2. Výběr osoby zájemce byl vybrán v souladu s podnikatelským záměrem a strategií akcionáře společnosti, jejímž cílem je vklad podniku fyzické osoby Mojmíra Homoly na právnickou osobu HOMOLA a.s. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurz upsaných akcií bude na základě rozhodnutí jediného akcionáře splacen nepeněžitým vkladem. Rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu činí 45.900.00 0,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.11.2003 - 13.7.2005
e) Místo a lhůta upisování akcií bez využití přednostního práva: Místem pro upisování nových akcií je místo společnosti HOMOLA a.s. v Ostravě - Kunčičkách, Vratimovská 624/11. Lhůta pro úpis nových akcií je třicet dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromad y o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel bude seznámen s počátkem běhu lhůty (tj. následujícím dnem, kdy byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) představenstvem předložením kopie návrhu s vyznačením razítka podatelny Krajského soudu v Ostravě. 26.11.2003 - 13.7.2005
f) Emisní kurz upisovaných akcií Hodnota nepeněžitého vkladu na splacení emisního kurzu akcií byla stanovena znaleckým posudkem znalce a činí 45.993.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří áži o, které činí 93.000,- Kč. Z výše uvedeného byl vypočten (45.993.000/459 ks akcií) navrhovaný emisní kurz akcie ve výši 100.202,-Kč. Souhrně: Jmenovitá hodnota akcií: 100.000,- Kč Emisní kurz jedné akcie: 100.202,- Kč Emisní ážio/akcie: 202,- Kč Úhrnný emisní kurz akcií, které musí být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad bude splacen následovně: - Částí hodnoty nepeněžitého vkladu, která se započítává na splacení jmenovité hodnoty akcií (tj. vklad do základního kapitálu společnosti) ve výši 45.900.000,- Kč - dle účtové osnovy účet 411. - Částí hodnoty nepeněžitého vkladu na splacení emisního ážia zaúčtována do kapitálových fondů ve výši 93.000,- Kč - dle účtové osnovy účet 412 emisní ážio. 26.11.2003 - 13.7.2005
g) Splácení nepeněžitého vkladu Místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti HOMOLA a.s. v Ostravě - Kunčičkách, Vratimovská 624/11. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při v ýkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik, bude splacen uzavřením písemné sm louvy o vkladu podniku, kterou uzavře vkladatel se společností. Protože jsou součástí podniku nemovitosti, bude v uvedené smlouvě obsaženo prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1/ obchodního zákoníku; současně s uzavřením smlouvy o vkladu podniku bude po dnik předán společnosti a o jeho předání sepíše společnost a vkladatel zápis. 26.11.2003 - 13.7.2005
h) Předmět nepeněžitého vkladu Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromdy schválilo odepisování akcií, splácení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem a předmět nepeněžitého vkladu. Předmětem nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurz akcií je podnik p atřící podnikateli Mojmíru Homolovi, který podniká jako fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle A, vložce č. 3774 s místem podnikání Ostrava - Krásné Pole, Předvrší 559, IČ: 11195258. Předmětem činnosti fyzi cké osoby je prodej zboží (hutního a instalačního materiálu), investiční stavby (vodovody, plynovody, horkovody, kotelny), domovní instalace (instalace plynu, vody, topení), stavební mechanizmy, geodetické služby, zámečnická výroba (výroba a montáž ocelov ých konstrukcí), pronájem průmyslového areálu (Průmyslové centrum Ostrava - Kunčičky) a tuto činnost provozuje podnikatel ve vlastních nemovitostech v katastr álním území Krásné Pole a katastrálním území Kunčičky. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik - tedy majetek jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost ve vztahu ke svému předmětu podnikání (realitní činnost, velkoobchod, zámečnictví, vodoinstalatérství, topenářství, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, mont áž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění nádob plyny, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a projektová činnost ve výstavbě) hospodářsky využit. 26.11.2003 - 13.7.2005
i) Ocenění nepeněžitého vkladu posudkem zpracovaným znalcem Hodnota nepeněžitého vkladu na splácení emisního kurzu akcií byla stanovena posudkem znalce, který byl jmenován ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, jež má být vložen do základního kapitálu společnosti navrhovatele v rámci procesu zvýšení základního kapit álu společnosti a nepeněžitý vklad je tvořen podnikem Mojmíra Homoly, podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, č. vložky 3474 s místem podnikání Ostrava - Krásné Pole, Předvrší 559, IČ: 11195258. Znalcem byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. NC 5041/2003, ze dne 17. 3. 2003 Ing. Vlastimil Zajíček, nar. 28. 9. 1960, bytem Semetín 1701, PSČ 755 01, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem tohoto znalce č. 13/2003 ze dne 15. 9. 2003 oceněn částkou 45.993.000,- Kč. Za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 459 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. 26.11.2003 - 13.7.2005

Kapitál HOMOLA a.s.

zakladni jmění 47 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2004
zakladni jmění 47 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.2003 - 1.12.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.1.2003 - 10.12.2003

Akcie HOMOLA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 479 12.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 479 26.6.2014 - 12.9.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 479 10.12.2003 - 26.6.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 13.1.2003 - 10.12.2003

Sídlo HOMOLA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00 26.11.2012
Adresa Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00 13.1.2003 - 26.11.2012

Předmět podnikání HOMOLA a.s.

Platnost údajů od - do
Hornická činnost dle ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemno: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů. 12.2.2015
Izolatérství 26.6.2014
Hostinská činnost 26.6.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 26.6.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.1.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 17.1.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.1.2014
Výkon zeměměřičských činností 17.1.2014
Projektová činnost ve výstavbě 17.1.2014
Zámečnictví, nástrojářství 17.1.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.1.2014
Silniční motorová doprava nákladní - vnistrostátní - mezinárodní s vozidly o celkové hmotnosti nepřesahující 3,5 t 1.12.2004 - 17.1.2014
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 23.6.2003 - 17.1.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 23.6.2003 - 17.1.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.6.2003 - 17.1.2014
výkon zeměměřičských činností 23.6.2003 - 17.1.2014
projektová činnost ve výstavbě 23.6.2003 - 17.1.2014
Vodoinstalatérství, topenářství 13.1.2003
Realitní činnost 13.1.2003 - 17.1.2014
Velkoobchod 13.1.2003 - 17.1.2014
Zámečnictví 13.1.2003 - 17.1.2014

vedení firmy HOMOLA a.s.

Statutární orgán HOMOLA a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně. 5.10.2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 9.7.2015 - 5.10.2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně. 26.6.2014 - 9.7.2015
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně. 24.4.2004 - 26.6.2014
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 13.1.2003 - 24.4.2004
předseda představenstva Mojmír Homola 17.1.2014
Vznik funkce 13.1.2003
Adresa: Družební 745 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ondřej Homola 17.1.2014
Vznik členství 14.6.2005
Adresa: Vrbka 54/2 , Ostrava 725 26
místopředseda představenstva Michal Homola 24.1.2017
Vznik členství 7.7.2015
Vznik funkce 16.1.2017
Adresa: Vrbka 54/2 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ing. Tomáš Palupa 1.5.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: Václavovická 583 , Václavovice 739 34
člen představenstva Ing. Julian Dedek 13.1.2003 - 24.4.2004
Zánik členství 15.1.2004
Vznik funkce 13.1.2003
Adresa: Plesenská 296 , Velká Polom 747 64
místopředseda představenstva Ing. Jan Holuša 13.1.2003 - 13.7.2005
Zánik členství 14.6.2005
Vznik funkce 13.1.2003
Zánik funkce 14.6.2005
Adresa: Martinovská 3024/132 , Ostrava 723 00
člen představenstva David Vašica 24.4.2004 - 13.7.2005
Vznik členství 15.1.2004
Adresa: Milíře 255 , Václavovice 739 34
místopředseda představenstva David Vašica 13.7.2005 - 10.1.2006
Vznik členství 15.1.2004
Zánik členství 1.12.2005
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 1.12.2005
Adresa: Milíře 255 , Václavovice 739 34
předseda představenstva Mojmír Homola 13.1.2003 - 26.6.2008
Vznik funkce 13.1.2003
Adresa: Vrbka 54/2 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ondřej Homola 13.7.2005 - 17.1.2014
Vznik členství 14.6.2005
Adresa: Vrbka 54/2 , Ostrava 725 26
místopředseda představenstva Michal Homola 10.1.2006 - 17.1.2014
Vznik členství 1.12.2005
Zánik členství 2.12.2013
Vznik funkce 1.12.2005
Zánik funkce 2.12.2013
Adresa: Vrbka 54/2 , Ostrava 725 26
předseda představenstva Mojmír Homola 26.6.2008 - 17.1.2014
Vznik funkce 13.1.2003
Adresa: Družební 745 , Ostrava 725 26
místopředseda představenstva Vít Dostál 17.1.2014 - 23.10.2015
Vznik členství 2.12.2013
Vznik funkce 2.12.2013
Adresa: 336 , Baška 739 01
člen představenstva Michal Homola 9.7.2015 - 24.1.2017
Vznik členství 7.7.2015
Adresa: Vrbka 54/2 , Ostrava 725 26
místopředseda představenstva Vít Dostál 23.10.2015 - 24.1.2017
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 16.1.2017
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 16.1.2017
Adresa: 336 , Malenovice 739 11
člen představenstva Ing. Jan Beněk 24.1.2017 - 1.5.2018
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 30.4.2018
Adresa: Ukrajinská 1477/34 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada HOMOLA a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Martina Homolová 17.1.2014
Vznik členství 21.11.2013
Vznik funkce 21.11.2013
Adresa: Družební 745 , Ostrava 725 26
předseda dozorčí rady Ing. Ivana Plhalová 4.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Vznik funkce 1.2.2016
Adresa: 271 , Bernartice nad Odrou 741 01
člen dozorčí rady Marie Zhorelová 1.4.2016
Adresa: Na Kolonii 116 , Horní Lhota 747 64
místopředseda Jiří Gramel 13.1.2003 - 24.4.2004
Zánik členství 15.1.2004
Vznik funkce 13.1.2003
Adresa: Jarmily Glazarové 418/5 , Ostrava 725 25
člen Šárka Homolová 13.1.2003 - 24.4.2004
Zánik členství 15.1.2004
Vznik funkce 13.1.2003
Adresa: Nová kolonie 156/42 , Ostrava 725 26
místopředseda Ing. Radim Fojtík 24.4.2004 - 1.12.2004
Vznik členství 15.1.2004
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 16.1.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Kosmonautů 1222/23 , Havířov 736 01
místopředseda Ing. Pavel Vančura 1.12.2004 - 19.2.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 20.12.2004
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 20.12.2004
Adresa: Jana Švermy 483 , Frýdek-Místek 738 01
předseda Petr Joneš 13.1.2003 - 13.7.2005
Zánik členství 14.6.2005
Vznik funkce 13.1.2003
Zánik funkce 14.6.2005
Adresa: U Hájenky 319/6 , Hlučín 748 01
člen Jan Kašpárek 13.7.2005 - 10.1.2006
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 10.10.2005
Adresa: Havlíčkovo náměstí 794/5 , Ostrava 708 00
člen Ing. Vladimír Bělohoubek 24.4.2004 - 25.3.2008
Vznik členství 15.1.2004
Adresa: Předvrší 436/44 , Ostrava 725 26
předseda dozorčí rady Ing. Zdeňka Julínková 10.1.2006 - 25.3.2008
Vznik členství 10.10.2005
Zánik členství 26.2.2008
Vznik funkce 1.12.2005
Zánik funkce 26.2.2008
Adresa: Husova 482 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Bittner 10.1.2006 - 26.6.2008
Vznik členství 16.11.2005
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: Vodárenská 602 , Ostrava 725 26
předseda dozorčí rady Marie Chamrádová 25.3.2008 - 26.6.2008
Vznik členství 26.2.2008
Vznik funkce 27.2.2008
Adresa: Jana Ziky 1938/34 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bělohoubek 25.3.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 15.1.2004
Zánik členství 21.11.2013
Vznik funkce 27.2.2008
Zánik funkce 21.11.2013
Adresa: Předvrší 436/44 , Ostrava 725 26
předseda dozorčí rady Marie Zhorelová 26.6.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 26.5.2013
Vznik funkce 27.2.2008
Zánik funkce 26.5.2013
Adresa: Jana Ziky 1938/34 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Homolová 26.6.2008 - 17.1.2014
Vznik členství 31.5.2008
Zánik členství 31.8.2013
Adresa: Družební 745 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Marie Zhorelová 17.1.2014 - 13.3.2015
Adresa: 143 , Bítov 743 01
předseda dozorčí rady Robert Gola 17.1.2014 - 4.3.2016
Vznik členství 21.11.2013
Zánik členství 1.2.2016
Vznik funkce 21.11.2013
Zánik funkce 1.2.2016
Adresa: 274 , Pržno 739 11
člen dozorčí rady Marie Zhorelová 13.3.2015 - 1.4.2016
Adresa: Hlavní třída 681/112 , Ostrava 708 00

Sbírka Listin HOMOLA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2654/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 1.2.2016 19.2.2016 9.3.2016 1
B 2654/SL 31 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.2.2016 19.2.2016 9.3.2016 1
B 2654/SL 29 notářský zápis [NZ 1037/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.7.2015 9.7.2015 3
B 2654/SL 28 výroční zpráva [2014] k 30.4.2014 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.3.2015 30.3.2015 30
B 2654/SL 27 notářský zápis [NZ 160/2015, N 170/2015] Krajský soud v Ostravě 5.2.2015 11.2.2015 16.2.2015 4
B 2654/SL 26 stanovy společnosti ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 10.7.2014 14
B 2654/SL 25 výroční zpráva [2013]  k 30.4.2013 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.3.2014 28.3.2014 28
B 2654/SL 24 výroční zpráva k 30.4.2012 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 14.3.2013 18.3.2013 53
B 2654/SL 23 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.11.2011 7.12.2011 53
B 2654/SL 22 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 7.10.2010 45
B 2654/SL 21 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 4.7.2009 16.12.2009 31.12.2009 74
B 2654/SL 20 výroční zpráva r. 2007 vč.ú.z.,zpr.aud.,§66a Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 21.11.2008 24.11.2008 43
B 2654/SL 19 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z fce čl. DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 18.6.2008 1.7.2008 1
B 2654/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Protokol o průběhu voleb DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 18.6.2008 30.6.2008 2
B 2654/SL 17 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.4.2008 18.6.2008 30.6.2008 1
B 2654/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Ostravě 27.2.2008 21.3.2008 26.3.2008 1
B 2654/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.2.2008 21.3.2008 26.3.2008 1
B 2654/SL 14 ostatní, zpráva o vztazích, zpráva auditora - příloha k výr. zpr. r. 2006 Krajský soud v Ostravě 10.10.2007 15.10.2007 19
B 2654/SL 13 výroční zpráva r.2006 vč. úč.záv. bez příl. Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 10.10.2007 15.10.2007 26
B 2654/SL 12 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 28.7.2006 17.8.2006 36
B 2654/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -protokol o volbách do DR Krajský soud v Ostravě 16.11.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.12.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -rozhod.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.12.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 7 výroční zpráva r.2004,vč.ú.záv.,§66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 19.12.2005 51
B 2654/SL 6 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 7.9.2005 0
B 2654/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 7.9.2005 0
B 2654/SL 4 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 20.12.2004 24.2.2005 0
B 2654/SL 3 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 3.12.2004 8.12.2004 62
B 2654/SL 2 ostatní -smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Ostravě 4.12.2003 11.12.2003 0
B 2654/SL 1 notářský zápis NZ 178/2002vč.zakl.sml.,stanov Krajský soud v Ostravě 23.10.2002 20.1.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HOMOLA a.s.

IČO (identifikační číslo) 26792770
Jméno HOMOLA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 13.1.2003
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 14

Sídlo HOMOLA a.s.

Živnosti a provozovny HOMOLA a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Pavlovova 2624/29, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1012042677
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 12.2.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 9 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 11 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1001401433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Lihovarská 663/38, Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny 1010090038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Kolodějům 163, Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny 1012057445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HOMOLA a.s.

Člen statutárního orgánu Michal Homola
Člen statutárního orgánu Mojmír Homola
Člen statutárního orgánu Ondřej Homola
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Palupa

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HOMOLA a.s.

IČO: 26792770
Firma: HOMOLA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Slezská Ostrava
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.1.2003

Sídlo HOMOLA a.s.

Sídlo: Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba zámků a kování
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
tracking image