Firma HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. IČO 60112476


HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (60112476) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sukova třída 1735, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1994 a je stále aktivní. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1078
IČO (identifikační číslo osoby) 60112476
Jméno HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.3.1994
Valná hromada schválila dne 14. března 2019 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: "Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., se sídlem Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 601 12 476, spisová značka B 1078 vedená u Krajského soudu v Hradci Králov é, (dále jen "Společnost"), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena př edchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, (dále společně též jen "Nové akcie" a každá z Nových akcií jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Emisní kurs Nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 50,-- Kč (padesát korun českých). Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs Nových akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ust. § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOK"). 4. Upsání Nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny Nové akcie, tzn. 200.000 (dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50,-- Kč (padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem př edstavenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, za emisní kurs 50,-- Kč (padesát korun českých) na jednu Akcii, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ust. § 484 a násl . ZOK za těchto podmínek: a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod., (dále též jen "Upisovací lhůta pro přednostní právo"). c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost Akcionářům způsobem určeným stanovami Společnosti a ZOK pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesen í o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. d) počet nových Akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové Akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) připadá podíl ve výši 1,33943 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 133,94277 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) připadá podíl ve výši 2,00914 na jedné nové Akcii, - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 200,91416 na jedné nové Akcii. Upisovat lze pouze celé Akcie. 5. Nebudou-li akcionáři Společnosti upsány s využitím přednostního práva v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení všechny Nové akcie, nebudou takto neupsané Akcie upisovány na základě dohody akcionářů nebo předem určeným zájemcem nebo na základě veřejné na bídky, ale základní kapitál Společnosti bude zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot Akcií účinně upsaných akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva. Přesná výše základního kapitálu a počet akcií Společnosti budou tedy z námy po úpisu Akcií akcionáři s přednostním právem a odpovídajícím způsobem se tyto změny promítnou do úplného znění stanov Společnosti, za jehož vyhotovení odpovídá představenstvo. 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 110850671/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s." 25.3.2019 - 24.4.2019
Obchodní závod společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byl dán do zástavy ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČO 002 74 046, sídlo úřadu města v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 10.11.20 17. 10.11.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 8 9.7.2014 - 15.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 9.7.2014 - 15.7.2015
Valná hromada dne 9.4.2014 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.000.000,-- Kč (slovy pětmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a)499 (čtyřistadevadesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zb ývajících akcionářů, b)100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů , přičemž akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech akcií bude nabídnuto určeným zájemcům takto: a)panu Romanu Š m i d b e r s k é m u , datum narození 26. ledna 1972, bydliště Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03, bude nabídnuto upsání 259 (dvěstěpadesátidevíti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun č eských) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, b)veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice IČO 00274046, bude nabídnuto upsání 174 (jednostosedmdesátičtyř) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejich ž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, c)Ing. Jaroslavu Š u d o v i , datum narození 2. září 1966, bydliště Čelákovice, Příční 1723, PSČ 250 88, bude nabídnuto upsání 66 (šedesátišesti) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) vydaných jak o cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a 100 (jednosto) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) vydaných j ako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK) ur čeným zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. a)jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), b)jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jednosto korun českých) bude upsána emisním kursem 100,-- Kč (jednosto korun českých). Odůvodnění určení emisního kursu: S ohledem na stav vlastního kapitálu společnosti v době zvýšení základního kapitálu je emisní kurs nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ustanovení § 247, odstavce 1) ZoK. 7.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 107-6203110207/0100 vedený u společnosti Komerční banka a. s. 15.4.2014 - 12.6.2014
Valná hromada dne 5.10.2011 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5.959.050,- Kč (pětmilionůdevětsetpadesátdevěttisícpadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 1527 (jedentisícpětsetdvacetsedm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem z bývajících akcionářů, přičemž tyto akcie nebudou kótované, b) 382 (třistaosmdesátdva) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, přičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnosti je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, je možno u psat jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, a na stávajíc í jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů, je možno upsat jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) znějící ma jméno, jejíž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva a předkupním právem zbývajících akcionářů. 4. Upsání všech akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci jsou Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce") a pan Roman Šmidberský, datum narození 26. ledna 1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, (dále též jen "Roman Šmidberský" n ebo jen "určitý zájemce"), kteří jsou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva v poměru: Roman Šmidberský 59,5762 %. Statutární město Pardubice 40,4238 %, nedohodnou-li se určití zájemci jinak. b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) Obchodního zákoníku. c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Pardubicích, Sukovo nábř. 1735, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznáme ní musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 150,- Kč (jednostopadesát korun českých) bude upsána emisním ku rsem 150,- Kč (jednostopadesát korun českých), jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 15.000,- Kč (patnácttisíc korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 107-815030227/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 26.10.2011 - 17.4.2012
Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.12.1995 snížit základní jmění na 39 727.000,- Kč. 23.7.1996 - 4.2.1998

Aktuální kontaktní údaje HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Kapitál HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

zakladni jmění 23 679 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2019
zakladni jmění 14 931 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.7.2015 - 24.4.2019
zakladni jmění 14 931 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2014 - 15.7.2015
zakladni jmění 9 931 750 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2012 - 12.6.2014
zakladni jmění 3 972 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.4.2010 - 17.4.2012
zakladni jmění 39 727 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.1998 - 23.4.2010
zakladni jmění 207 743 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.1.1995 - 4.2.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.1994 - 18.1.1995

Akcie HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 382 24.4.2019
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 174 952 24.4.2019
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 382 8.2.2016 - 24.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 627 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 881 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 150 Kč 1 527 17.4.2012
Kmenové akcie na majitele 15 000 Kč 382 17.4.2012 - 8.2.2016
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 527 23.4.2010 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 382 23.4.2010 - 12.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 527 24.9.2004 - 23.4.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 382 24.9.2004 - 23.4.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 527 6.11.2002 - 24.9.2004
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 382 6.11.2002 - 24.9.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 527 4.2.1998 - 6.11.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 382 4.2.1998 - 6.11.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 207 743 18.1.1995 - 4.2.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 23.3.1994 - 18.1.1995

Sídlo HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sukova třída 1735 , Pardubice 530 02 8.2.2016
Adresa Sukova třída 1735 , Pardubice 530 02 17.4.2012 - 8.2.2016
Adresa Sukovo nábř. 1735 , 530 02 Pardubice Česká republika
18.2.2004 - 17.4.2012
Adresa Sukovo nábř. 1735 , Pardubice Česká republika
23.3.1994 - 18.2.2004

Předmět podnikání HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Platnost údajů od - do
činnost sportovních instruktorů a trenérů v oblasti ledního hokeje, kopané, basketbalu, házené, golfu, tenise, squashe, atletiky, posilovacích a strečinkových cvičení, in-line hokeje, ZRTV, turistiky, plavání, veslování, boxu, lyžování a cyklistice 19.1.2000
zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu 19.1.2000
pořádání tělovýchovných kurzů 19.1.2000
pronájem motorových vozidel 19.1.2000
organizování veřejných sportovních soutěží 23.3.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.3.1994
reklama a propagace 23.3.1994
organizování veřejných sportovních soutěží 23.3.1994

vedení firmy HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Statutární orgán HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být ve funkci předsedy představenstva. 27.1.2017
Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva. 16.11.2016 - 27.1.2017
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají předseda a alespoň jeden místopředseda představenstva společně nebo ostatní dle pověření představenstvem. 19.1.2000 - 16.11.2016
Způsob jednání za společnost: Za společnost podepisují předseda a alespoň jeden místopředseda představenstva současně, ostatní dle pověření představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.8.1999 - 19.1.2000
Za společnost podepisují předseda a místopředsedové představenstva samostatně, ostatní dle pověření představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 4.2.1998 - 17.8.1999
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představnestva, nebo člen představenstva a výkonný ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni členové představenstva musí mít k podepisování písemné pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.3.1994 - 4.2.1998
člen představenstva Mgr. Ondřej Šebek 30.1.2018
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: nábřeží Závodu míru 1884 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Mgr. Martin Sýkora 7.6.2019
Vznik členství 6.5.2019
Vznik funkce 7.5.2019
Adresa: Na Občinách 1085/54 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Dušan Salfický 7.6.2019
Vznik členství 16.1.2017
Adresa: Nerudova 893 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Vladimír Engelmajer 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: K Blahobytu 855 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Lumír Stehno 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: Štrossova 129 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Vladimír Meduna 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: Nádražní 822 , 533 51 Pardubice Česká republika
Člen představenstva Jan Levínský 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: Jiráskova 968 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Zbyněk Kusý 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: ČSA 236 , Skuteč Česká republika
Předseda představenstva Ing. Vladimír Engelmajer 4.2.1998 - 17.8.1999
Adresa: K Blahobytu 855 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Lumír Stehno 4.2.1998 - 17.8.1999
Adresa: Štrossova 129 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Ing. Libor Stehno 4.2.1998 - 17.8.1999
Adresa: Borová 537 , Pardubice 533 51
Člen představenstva Ing. Josef Horáček 4.2.1998 - 17.8.1999
Adresa: Bartoňova 831 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Václav Stříteský 4.2.1998 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice 530 12
Člen představenstva RNDr. Josef Kubát 4.2.1998 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Mgr. Ondřej Heřman 17.8.1999 - 18.2.2004
Zánik členství 26.2.2003
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: Jungmannova 1825 , Pardubice 530 02
První místopředseda představenstva Ing. Michal Koláček 17.8.1999 - 18.2.2004
Zánik členství 26.2.2003
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: Benešovo náměstí 2440 , Pardubice 530 02
Druhý místopředseda představenstva Jiří Razskazov 17.8.1999 - 18.2.2004
Zánik členství 26.2.2003
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Zbyněk Kusý 17.8.1999 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: ČSA 236 , Skuteč Česká republika
Člen představenstva Vladimír Martinec 17.8.1999 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: Jindřišská 2039 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Miroslav Charvát 17.8.1999 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: S. K. Neumanna 2530 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Mgr. Ondřej Heřman 18.2.2004 - 28.8.2006
Vznik členství 26.2.2003
Vznik funkce 26.2.2003
Adresa: Ke Tvrzi 1065 , Pardubice 530 03
První místopředseda představenstva Ing. Michal Koláček 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 6.4.2007
Adresa: Růžová 124 , Pardubice 530 09
Druhý místopředseda představenstva Jiří Razskazov 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 6.4.2007
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Václav Stříteský 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Bartoňova 679 , Pardubice 530 12
Člen představenstva RNDr. Josef Kubát 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Zbyněk Kusý 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: ČSA 236 , Skuteč Česká republika
Člen představenstva Vladimír Martinec 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Jindřišská 2039 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jiří Ascherl 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Bokova 319 , Pardubice 530 03
Předseda představenstva Mgr. Ondřej Heřman 28.8.2006 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 6.4.2007
Adresa: Bulharská 1830 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Libor Vlasák 30.5.2007 - 14.8.2007
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 25.7.2007
Adresa: Bratranců Veverkových 55 , 530 02 Pardubice Česká republika
předseda představenstva Mgr. Ondřej Heřman 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Vznik funkce 6.4.2007
Zánik funkce 14.5.2008
Adresa: Bulharská 1830 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Jaroslav Kňava 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Vznik funkce 6.4.2007
Zánik funkce 14.5.2008
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Alexandr Krejčíř 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Vznik funkce 6.4.2007
Zánik funkce 14.5.2008
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva RNDr. Josef Kubát 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Vznik funkce 6.4.2007
Zánik funkce 14.5.2008
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen představenstva Jiří Razskazov 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
člen představenstva Zbyněk Kusý 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: ČSA 236 , 539 73 Skuteč Česká republika
člen představenstva Vladimír Martinec 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Jindřišská 2039 , Pardubice 530 02
člen představenstva Otakar Janecký 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Pod Zahradami 709 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Jiří Lejhanec 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Sladkovského 414 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Vladislav Náhlík 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Pod Ovčínem 275 , Letohrad 561 51
člen představenstva MUDr. Štěpánka Fraňková 14.8.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 25.7.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
místopředseda představenstva MUDr. Štěpánka Fraňková 15.7.2008 - 11.1.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 3.12.2010
Vznik funkce 5.6.2008
Zánik funkce 3.12.2010
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
místopředseda představenstva Ing. Alexandr Krejčíř 15.7.2008 - 11.1.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 3.12.2010
Vznik funkce 5.6.2008
Zánik funkce 3.12.2010
Adresa: Sokolovská 2353 , Pardubice 530 02
člen představenstva Zbyněk Kusý 15.7.2008 - 11.1.2011
Vznik členství 14.5.2008
Adresa: ČSA 236 , 539 73 Skuteč Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Jindřich Tauber 11.1.2011 - 22.2.2011
Vznik členství 3.12.2010
Vznik funkce 12.12.2010
Adresa: Dubinská 740 , Pardubice 530 12
předseda představenstva Mgr. Ondřej Heřman 15.7.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 13.4.2011
Vznik funkce 5.6.2008
Zánik funkce 13.4.2011
Adresa: Bulharská 1830 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Mgr. Augustin Kohoutek 15.7.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 14.5.2008
Vznik funkce 5.6.2008
Zánik funkce 13.4.2011
Adresa: Štěrková 269 , Kosoř 252 26
člen představenstva Ing. Daniel Tamchyna 15.7.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 14.5.2008
Adresa: Mezi Mosty 1844 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Zbyněk Kusý 11.1.2011 - 16.5.2011
Vznik členství 14.5.2008
Vznik funkce 12.12.2010
Zánik funkce 13.4.2011
Adresa: ČSA 236 , 539 73 Skuteč Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Jindřich Tauber 22.2.2011 - 16.5.2011
Vznik členství 3.12.2010
Vznik funkce 12.12.2010
Zánik funkce 13.4.2011
Adresa: Oskara Brázdy 724 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Vladislav Náhlík 15.7.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Pod Ovčínem 275 , Letohrad 561 51
místopředseda představenstva Zbyněk Kusý 16.5.2011 - 23.7.2012
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 13.4.2011
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: ČSA 236 , 539 73 Skuteč Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Beneš 10.8.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 3.6.2013
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Mgr. Augustin Kohoutek 16.5.2011 - 10.7.2013
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 3.6.2013
Vznik funkce 13.4.2011
Zánik funkce 3.6.2013
Adresa: Štěrková 269 , Kosoř 252 26
předseda představenstva Ing. Daniel Tamchyna 16.5.2011 - 10.7.2013
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 3.6.2013
Vznik funkce 13.4.2011
Zánik funkce 3.6.2013
Adresa: Mezi Mosty 1844 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Petr Beneš 31.5.2013 - 10.7.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 3.6.2013
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jiří Beran 15.7.2008 - 29.11.2013
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 14.8.2012
Adresa: Ambrožova 1210 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Mgr. Anna Kučerová 11.1.2011 - 29.11.2013
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 18.9.2013
Adresa: Na Labišti 530 , Pardubice 530 09
místopředseda představenstva Mgr. Ondřej Šebek 23.7.2012 - 29.11.2013
Vznik členství 29.5.2012
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 15.11.2013
Adresa: V Loučkách 245 , Mikulovice 530 02
předseda představenstva Roman Šmidberský 10.7.2013 - 29.11.2013
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 23.10.2013
Vznik funkce 3.6.2013
Zánik funkce 23.10.2013
Adresa: Bulharská 814 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Marek Nezveda 10.7.2013 - 29.11.2013
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 23.10.2013
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva PhDr. Ing. Vlastislav Bříza Ph.D. 10.7.2013 - 29.11.2013
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 23.10.2013
Vznik funkce 3.6.2013
Zánik funkce 23.10.2013
Adresa: Vodičkova 710/31 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 16.5.2011 - 15.4.2014
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Oskara Brázdy 724 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Jaroslav Šuda 10.8.2011 - 15.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Adresa: Příční 1723 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Miroslav Čada 29.11.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 23.10.2013
Adresa: Křičkova 419 , Pardubice 530 09
místopředseda představenstva Ondřej Heřman 29.11.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 23.10.2013
Vznik funkce 15.11.2013
Adresa: Bulharská 1830 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Roman Šmidberský 29.11.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 23.10.2013
Vznik funkce 15.11.2013
Adresa: Bulharská 814 , Pardubice 530 03
člen představenstva Marek Nezveda 29.11.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 23.10.2013
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Vlastislav Bříza 29.11.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 23.10.2013
Vznik funkce 15.11.2013
Adresa: Vodičkova 710/31 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 15.4.2014 - 15.12.2014
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Oskara Brázdy 724 , Pardubice 533 51
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 15.12.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Dubinská 740 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Jaroslav Šuda 15.4.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 6.3.2015
Adresa: Příční 1723 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Miroslav Čada 15.12.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 6.3.2015
Adresa: Křičkova 419 , Pardubice 530 09
člen představenstva Mgr. Jindřich Tauber 24.2.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Oskara Brázdy 724 , Pardubice 533 51
místopředseda představenstva Ondřej Šebek 29.11.2013 - 8.2.2016
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 13.11.2015
Vznik funkce 15.11.2013
Zánik funkce 13.11.2015
Adresa: V Loučkách 245 , Mikulovice 530 02
místopředseda představenstva Ondřej Heřman 15.12.2014 - 16.11.2016
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 15.11.2013
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Bulharská 1830 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Roman Šmidberský 15.12.2014 - 16.11.2016
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 15.11.2013
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Bulharská 814 , Pardubice 530 03
člen představenstva Marek Nezveda 15.12.2014 - 16.11.2016
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Vlastislav Bříza 15.12.2014 - 16.11.2016
Vznik členství 23.10.2013
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 15.11.2013
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Vodičkova 710/31 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Šuda 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Příční 1723 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Martin Charvát 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Jiří Rozinek 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Pavel Rohlík 8.2.2016 - 16.11.2016
Vznik členství 29.1.2016
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 29.1.2016
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Přeloučská 221 , Pardubice 530 06
člen představenstva Miroslav Novotný 8.2.2016 - 16.11.2016
Vznik členství 29.1.2016
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Wolkerova 2071 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Pavel Rohlík 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 16.1.2017
Vznik funkce 1.11.2016
Zánik funkce 16.1.2017
Adresa: Přeloučská 221 , Pardubice 530 06
Člen představenstva Miroslav Novotný 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 16.1.2017
Adresa: Wolkerova 2071 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Tomáš Pelcman 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Adresa: nábřeží Závodu míru 1885 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pelcman 27.1.2017 - 3.7.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 7.5.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 7.5.2017
Adresa: nábřeží Závodu míru 1885 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Šuda 27.1.2017 - 28.10.2017
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 1.7.2017
Adresa: Příční 1723 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Michael Skalický Ph.D. MBA 3.7.2017 - 30.1.2018
Vznik členství 11.5.2017
Zánik členství 30.12.2017
Adresa: Na Biřičce 1924/1 , Hradec Králové 500 08
předseda představenstva Dušan Salfický 27.1.2017 - 7.6.2019
Vznik členství 16.1.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 7.5.2019
Adresa: Nerudova 893 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Stach 5.4.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: 84 , Chudeřice 503 51
člen dozorčí rady Marek Šuda 5.4.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: Na Stráni 1660 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Petr Čáslava 12.9.2018
Vznik členství 16.1.2017
Adresa: Na Labišti 534 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Martin Charvát 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Šubrt 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Vznik funkce 12.2.2019
Adresa: Priehradná 26 , 3861 Martin Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Pitaš 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Masarykova 112 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Hlaváč 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Dubinská 758 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Petr Juchelka 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Schwarzovo náměstí 1720 , Pardubice 530 03
Předseda Ing. Libor Stehno 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: Borová 537 , 665 01 Rosice nad Labem Česká republika
Jméno Ing. Milan Kvapil 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: Gagarinova 375 , Pardubice 530 09
Jméno František Sluka 23.3.1994 - 4.2.1998
Adresa: Na Vrškách 55 , Pardubice 530 09
Předseda Zbyněk Kusý 4.2.1998 - 17.8.1999
Adresa: ČSA 0 , Skuteč Česká republika
Člen Mgr. Miloslav Kučera 4.2.1998 - 17.8.1999
Adresa: Semtínská 0 , 533 53 Pardubice Česká republika
Člen Ing. Libor Slezák CSc. 4.2.1998 - 20.11.2000
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
Člen František Sluka 4.2.1998 - 6.11.2002
Zánik členství 18.12.2001
Adresa: Na Vrškách 55 , Pardubice 530 09
Člen Ing. Josef Kubíček 4.2.1998 - 6.11.2002
Zánik členství 18.12.2001
Adresa: K Višňovce 1386 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Jaroslav Kňava 17.8.1999 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Vznik funkce 28.5.1999
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Miloslav Kučera 17.8.1999 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Vznik funkce 28.5.1999
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: Semtínská 277 , Pardubice 533 53
Člen Ing. Josef Bednář 17.8.1999 - 18.2.2004
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: Ke Hřišti 453 , Pardubice 530 03
Člen Ing. arch. Miroslav Petráň 20.11.2000 - 18.2.2004
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šťastný 6.11.2002 - 18.2.2004
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: Lonkova 461 , Pardubice 530 09
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Sirůček 6.11.2002 - 18.2.2004
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 26.2.2003
Adresa: V hůrkách 2095/15 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Heřmanský 18.2.2004 - 29.5.2004
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 22.12.2003
Adresa: Černoborská 54 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Jaroslav Kňava 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 6.4.2007
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Josef Bednář 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Ke Hřišti 453 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Ing. arch. Miroslav Petráň 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Šťastný 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 6.4.2007
Adresa: Lonkova 461 , Pardubice 530 09
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Sirůček 18.2.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: V hůrkách 2095/15 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šuda 29.5.2004 - 30.5.2007
Vznik členství 22.12.2003
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Příční 1723 , Čelákovice 250 88
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Stříteský 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Vznik funkce 6.4.2007
Zánik funkce 14.5.2008
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Milan Tichý 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Hrabalova 306 , Pardubice 533 53
člen dozorčí rady František Brendl 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Sakařova 1325 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šťastný 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Lonkova 461 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Sirůček 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: V hůrkách 2095/15 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šuda 30.5.2007 - 15.7.2008
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.5.2008
Adresa: Argentinierstrasse 29 , 1040 Vídeň Rakouská republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Stříteský 15.7.2008 - 11.1.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 3.12.2010
Vznik funkce 9.5.2008
Zánik funkce 3.12.2010
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Šindler 15.7.2008 - 11.1.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 3.12.2010
Adresa: Veska 79 , 533 04 Sezemice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šuda 15.7.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Argentinierstrasse 29 , 1040 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Vladimír Pitter 15.7.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Pod Hrází 94 , Spojil 530 02
člen dozorčí rady Ing. Libor Joska 11.1.2011 - 6.10.2013
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Wolkerova 2081 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jiří Morávek 10.8.2011 - 29.11.2013
Vznik členství 15.6.2011
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Vladimír Martinec 15.7.2008 - 15.4.2014
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 9.4.2014
Adresa: Jindřišská 2039 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jana Konvalinová 15.7.2008 - 15.4.2014
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 9.4.2014
Adresa: třída Míru 2669 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady RNDr. Josef Kubát 11.1.2011 - 15.4.2014
Vznik členství 3.12.2010
Vznik funkce 12.12.2010
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Karel Janeba 10.8.2011 - 15.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Adresa: 47 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Libor Joska 6.10.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Wolkerova 2081 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jiří Morávek 29.11.2013 - 15.12.2014
Vznik členství 15.6.2011
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady RNDr. Josef Kubát 15.4.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 3.12.2010
Vznik funkce 12.12.2010
Zánik funkce 6.3.2015
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Karel Janeba 15.4.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 6.3.2015
Adresa: 47 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Stanislav Filip 15.4.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 9.4.2014
Zánik členství 6.3.2015
Adresa: Sportovní 140 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Jiří Morávek 15.12.2014 - 14.5.2015
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 6.3.2015
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Karel Janeba 14.5.2015 - 4.6.2015
Vznik členství 6.3.2015
Adresa: 47 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Libor Joska 15.12.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Wolkerova 2081 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady RNDr. Josef Kubát 14.5.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Vladimír Martinec 15.4.2014 - 16.11.2016
Vznik členství 9.4.2014
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Jindřišská 2039 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Michal Fiala 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Vznik funkce 6.3.2015
Zánik funkce 31.10.2016
Adresa: Rožkova 2628 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Marta Vitochová 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Lonkova 490 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Jiří Morávek 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Libor Joska 14.5.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Wolkerova 2081 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Karel Janeba 4.6.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 6.3.2015
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Gorkého 2068 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Roman Šmidberský 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 16.1.2017
Vznik funkce 31.10.2016
Zánik funkce 16.1.2017
Adresa: Bulharská 814 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Mgr. Lenka Šmidberská 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 16.1.2017
Adresa: Bulharská 814 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Pavla Endlová 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 16.1.2017
Adresa: Čáslavská 372 , Chrudim 537 01
Člen dozorčí rady Ing. Martin Charvát 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šuda 16.11.2016 - 27.1.2017
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 16.1.2017
Adresa: Příční 1723 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Marek Šuda 27.1.2017 - 28.10.2017
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 1.7.2017
Adresa: Na Stráni 1660 , Čelákovice 250 88
Člen dozorčí rady Ing. Marek Nezveda 16.11.2016 - 30.1.2018
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 9.12.2017
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Mgr. Věra Vlastníková Ph.D. 27.1.2017 - 30.1.2018
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 8.12.2017
Adresa: Jungmannova 1438 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jana Konvalinová 27.1.2017 - 5.4.2018
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: třída Míru 2669 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Petr Čáslava 27.1.2017 - 12.9.2018
Vznik členství 16.1.2017
Adresa: Rybitevská 689 , Pardubice 533 51
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Rozinek 16.11.2016 - 13.3.2019
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 4.2.2019
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Ing. Martin Charvát 27.1.2017 - 13.3.2019
Vznik členství 31.10.2016
Zánik členství 4.2.2019
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 4.2.2019
Adresa: Rybitevská 699 , Pardubice 533 51
člen dozorčí rady Vladimír Martinec 27.1.2017 - 13.3.2019
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 4.2.2019
Adresa: Jindřišská 2039 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Stanislav Filip 27.1.2017 - 13.3.2019
Vznik členství 16.1.2017
Zánik členství 4.2.2019
Adresa: Sportovní 140 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Dr. Radim Dvořák 5.4.2018 - 13.3.2019
Vznik členství 28.2.2018
Zánik členství 4.2.2019
Adresa: Koněvova 8/67 , Praha 130 00

Sbírka Listin HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1078/SL 59 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z jednání předst. Krajský soud v Hradci Králové 29.1.2016 4.2.2016 4.3.2016 2
B 1078/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2016 4.3.2016 12
B 1078/SL 57 notářský zápis [NZ 421/2016] Krajský soud v Hradci Králové 29.1.2016 4.2.2016 4.3.2016 6
B 1078/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2015 21.7.2015 12
B 1078/SL 54 notářský zápis [NZ 3110/2015] Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2015 21.7.2015 4
B 1078/SL 53 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - VH a DR Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2015 22.4.2015 19.5.2015 7
B 1078/SL 52 ostatní Výroční zpráva za období 1.5.2013-30.4.2014, Zpráva auditora, UZ za období 1.5.2013-30.4.2014, Zpráva Statutárního orgánu společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2014 4.11.2014 7.11.2014 26
B 1078/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4045/2014 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 30.6.2014 23.7.2014 16
B 1078/SL 50 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2014 1.7.2014 11
B 1078/SL 49 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2014 20.5.2014 16.6.2014 20
B 1078/SL 48 notářský zápis NZ 2138/2014 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2014 9.4.2014 18.4.2014 8
B 1078/SL 47 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis z jednání předst. Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2013 4.12.2013 9
B 1078/SL 46 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2013 27.11.2013 4.12.2013 4
B 1078/SL 45 ostatní odstoupení z funkce Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2013 27.11.2013 4.12.2013 1
B 1078/SL 44 zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2013 25.10.2013 29.10.2013 3
B 1078/SL 42 ostatní výroční zpráva k 30.4.2013,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2013 29.10.2013 11
B 1078/SL 41 ostatní ÚZ k 30.4.2013,el. Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 25.10.2013 29.10.2013 8
B 1078/SL 40 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis předst.,3x odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2013 3.7.2013 18.7.2013 8
B 1078/SL 39 výroční zpráva, zpráva auditora k 30.4.2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2012 15.11.2012 20.11.2012 20
B 1078/SL 38 ostatní 2x zápis Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2012 19.7.2012 1.8.2012 7
B 1078/SL 37 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2011 14.3.2012 4.4.2012 0
B 1078/SL 35 ostatní, zpráva auditora zápis z DR,el. Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2011 27.10.2011 2.11.2011 5
B 1078/SL 34 zpráva o vztazích k 30.4.2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2011 27.10.2011 2.11.2011 4
B 1078/SL 33 výroční zpráva 30.4.2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2011 27.10.2011 2.11.2011 11
B 1078/SL 32 účetní závěrka 30.4.2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2011 27.10.2011 2.11.2011 8
B 1078/SL 36 notářský zápis NZ 2113/2011 Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2011 6.10.2011 26.10.2011 5
B 1078/SL 31 notářský zápis, podpisové vzory , (NZ 1189/2011) Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2011 10.8.2011 10
B 1078/SL 30 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2011 9.8.2011 10.8.2011 19
B 1078/SL 29 rozhod. o statut. orgánu, ostatní , (zápis z představenstva) Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2011 12.5.2011 16.5.2011 4
B 1078/SL 28 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (NZ 2128/2010, zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 7.1.2011 7.1.2011 15
B 1078/SL 27 výroční zpráva 1.5.2009-30.4.2010, email Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2010 3.11.2010 12
B 1078/SL 26 ostatní zápis z VH,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 6
B 1078/SL 25 ostatní zpráva DR, el. Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2010 25.10.2010 25.10.2010 2
B 1078/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2010 25.10.2010 25.10.2010 16
B 1078/SL 23 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2010 19.3.2010 20
B 1078/SL 22 notářský zápis NZ 309/2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2010 19.3.2010 19.3.2010 4
B 1078/SL 21 účetní závěrka 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2010 12.3.2010 8
B 1078/SL 20 zpráva auditora 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2010 12.3.2010 3
B 1078/SL 19 zpráva o vztazích el. Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2009 29.10.2009 9
B 1078/SL 18 výroční zpráva 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2009 29.10.2009 11
B 1078/SL 17 stanovy společnosti , CD Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2009 13.8.2009 13.8.2009 20
B 1078/SL 16 notářský zápis NZ 719/2009 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2009 13.8.2009 13.8.2009 4
B 1078/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 384/2008 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2008 14.7.2008 14.7.2008 29
B 1078/SL 14 výroční zpráva - rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2008 20.3.2008 25
B 1078/SL 13 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 448/2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 9.8.2007 9.8.2007 5
B 1078/SL 12 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 206/2007 Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2007 25.5.2007 25.5.2007 40
B 1078/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 836/2003 Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2003 14.1.2004 14.1.2004 29
B 1078/SL 8 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2003 16.12.2003 49
B 1078/SL 7 notářský zápis, podpisové vzory - NZ 815/2001 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2001 18.4.2002 18.4.2002 34
B 1078/SL 6 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 27.9.2000 27.9.2000 29
B 1078/SL 5 notářský zápis - NZ 379/2000 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2000 27.9.2000 27.9.2000 12
B 1078/SL 4 notářský zápis - NZ 457/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 7.12.1999 7.12.1999 30
B 1078/SL 3 notářský zápis - NZ 178/97 Krajský soud v Hradci Králové 24.10.1997 32
B 1078/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27
B 1078/SL 11 výroční zpráva - za rok 2005,2003-2000 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2006 134
B 1078/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, výroční zpráva - NZ 423/2004 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2004 47
B 1078/SL 1 notářský zápis - NZ 434/95 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.1995 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

IČO (identifikační číslo) 60112476
Jméno HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 23.3.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Živnosti a provozovny HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem motorových vozidel

  • Reklama a propagace

  • Organizování veřejných sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Sukova třída 1735, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003627251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Reklama a propagace

  • Organizování veřejných sportovních soutěží

Zahájení provozování 23.3.1994

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje, kopané, basketbalu, házené, golfu, tenise, squashe, atletiky, posilovacích a strečinkových cvičení, in-line hokeji, ZRTV, turistiky, plavání, veslování, boxu, lyžování a cyklistice

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2001

Živnost č. 4 Reklama a propagace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizování veřejných sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v obchodě a informačním servisu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost sportovních instruktorů a trenérů v oblasti ledního hokeje, kopané, basketbalu, házené, golfu, tenise, sqaushe, atletiky, posilovacích a strečinkových cvičení, in-line hokeje, ZRTV, turistiky, plavání, veslování, boxu, lyžování a cyklistice

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1999
Zánik oprávnění 14.5.2001

Živnost č. 10 Pořádání tělovýchovných kurzů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1999
Zánik oprávnění 15.5.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Člen statutárního orgánu Dušan Salfický
Člen statutárního orgánu Mgr. Martin Sýkora

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

IČO: 60112476
Firma: HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 23.3.1994

Sídlo HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Sídlo: Sukova třída 1735, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Činnosti sportovních klubů
tracking image