Firma HIKOR Písek, a.s. IČO 46678336


HIKOR Písek, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

HIKOR Písek, a.s. (46678336) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Centrumu 751, Orlová 735 14. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. HIKOR Písek, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o HIKOR Písek, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o HIKOR Písek, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o HIKOR Písek, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro HIKOR Písek, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje HIKOR Písek, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10710
IČO (identifikační číslo osoby) 46678336
Jméno HIKOR Písek, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
1) Určení hlavního akcionáře Valná hromada dle ust. § 382 odst. 1 ZOK tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti s firmou HIKOR Písek, a.s., IČ: 466 78 336, se sídlem U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovic ích, oddíl B, vložka 507 (dále také jako Společnost), je společnost s firmou EA Invest, spol. s r.o., IČ: 253 92 697, se sídlem Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 (dále t aké jako Hlavní akcionář), která má ve svém vlastnictví účastnické cenné papíry, a to akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář prokázal splnění podmínek podle ust. § 375 písm. a), písm. b) ZOK předložením jednotlivých akcií i Hromadných listin č. 1 a č. 2 nahrazující akcie Společnosti v jeho vlastnictví pře dstavenstvu Společnosti dne 20.4.2015 a splnění podmínky dle ust. § 375 písm. a) ZOK vyplývá také ze seznamu akcionářů vedeného Společností. Hlavní akcionář vlastní 54.961 kusů akcií Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě, což představuje celkem 98,56% podílu na základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti. 2) Rozhodnutí o přechodu akcií Valná hromada tímto rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK. To znamená, že všechny akcie vydané Společností ve vlastnictví akcionářů Společn osti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcionáře. V souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK přejde vlastnické právo k těmto akciím Společnosti na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle §384 ZOK. 3) Určení výše protiplnění Valná hromada v souladu s ust. § 376 odst. 1 ZOK určuje výši přiměřeného protiplnění v penězích, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti tak, že ostatním akcionářům náleží za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč protipl nění ve výši 232,- Kč. Hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění znaleckým posudkem č. 705/15 ze dne 12. 3. 2015, který vypracoval doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc., znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dne 23. 12. 1976, č.j. Spr. 4618/ 76 pro základní obor ekonomika, odvětví organizace, řízení a plánování ekonomiky, odvětví ceny a odhady movitostí a odvětví oceňování podniků. 4) Předložení akcií a poskytnutí protiplnění Valná hromada stanoví, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží akcie, které přejdou na Hlavního akcionáře, v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předloží pověřenému obchodníku s cennými papíry, kterým je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen Pověřená osob a), a to v pracovních dnech připadajících na pondělí a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v sídle Pověřené osoby na adrese Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno nebo je předloží přímo Společnosti v sídle na adrese U Centrumu 751, 735 1 4 Orlová-Lutyně, a to v pracovních dnech připadajících na pátek v době od 9.00 do 12.00 hodin. Výplatu protiplnění provádí v souladu s ust. § 378 odst. 1 ZOK Pověřená osoba jako obchodník s cennými papíry, které Hlavní akcionář v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což bylo před konáním valné hromady doloženo potvrzením Pověřené osoby. Protiplnění v penězích, včetně případného úroku, vyplatí Pověřená osoba po předání akcií Společnosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů po předání. Protiplnění náleží také za každ ou jednu akcii ve formě na majitele, která doposud nebyla jejich vlastníky předložena k výměně za akcii ve formě na jméno. Při předložení akcií na jméno bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Při předložení akcií na maji tele bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet, který dosavadní vlastník akcií na majitele sdělí při předložení akcií. V případě že nedojde ke sdělení bankovního účtu, bude protiplnění poukázáno poštovní poukázkou. V souladu s ust. § 389 odst. 2 ZOK po skytne Pověřená osoba protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. 5) Postup při nepředložení akcií Valná hromada v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK upozorňuje dosavadní vlastníky akcií, že nepředloží-li akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, bude Společnost postupovat podle §346 odst . 1 věty první ZOK a tyto akcie budou prohlášeny za neplatné. 6) Předání akcií Valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost vrácené akcie Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu, případně v souladu s ust. § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu za akcie prohlášené za neplatné vydá Hlavnímu akcio náři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. 18.6.2015 - 27.2.2016
Základní jmění společnosti je rozděleno na 55.763 akcií na doručitele po 1.000 Kč jmenovité hodnoty. 30.11.1993 - 18.6.1996
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakldatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměsti 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakldatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí rada společnosti: 1. Ing. Josef Hrouda, Písek, Nádražní 2296 2. Bedřich Klíma, Písek, 17. listopadu 1705 3. JUDr. Věra Stará, Písek, Vinařického 414 1.5.1992 - 30.11.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 30.11.1993
Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 55.252.000,Kčs, slovy padesátpětmilionůdvěstěpadesítdvatisíce korun čsl. Zakldatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Hikor Písek, s.p. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 55.252 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 30.11.1993

Aktuální kontaktní údaje HIKOR Písek, a.s.

Kapitál HIKOR Písek, a.s.

zakladni jmění 55 763 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.1993

Akcie HIKOR Písek, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 55 763 18.6.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 55 763 22.10.2004 - 18.6.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 55 763 18.6.1996 - 22.10.2004

Sídlo HIKOR Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Centrumu 751 , Orlová 735 14 5.1.2015
Adresa Lesnická 157 , Písek 397 01 1.3.2002 - 5.1.2015
Adresa Lesnická 157 , Písek 397 01 11.10.2000 - 1.3.2002
Adresa Havlíčkovo nám. 95 , 397 01 Písek Česká republika
1.5.1992 - 11.10.2000

Předmět podnikání HIKOR Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.2.2009
Zámečnictví, nástrojářství 5.2.2009 - 5.1.2015
Truhlářství, podlahářství 5.2.2009 - 5.1.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.2.2009 - 5.1.2015
realitní činnost 19.11.2003 - 5.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.11.2003 - 5.2.2009
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích penzion, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních 11.10.2000 - 19.11.2003
silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. OO/92/02365 Okresního úřadu v Písku 11.10.2000 - 19.11.2003
truhlářství 11.10.2000 - 5.2.2009
zámečnictví 11.10.2000 - 5.2.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy 11.10.2000 - 5.2.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 11.10.2000 - 5.2.2009
l. Truhlářství 30.11.1993 - 11.10.2000
2. Zámečnictví 30.11.1993 - 11.10.2000
3. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy 30.11.1993 - 11.10.2000
4. Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích penzion, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních 30.11.1993 - 11.10.2000
5. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. OO/92/02365 Okresního úřadu v Písku 30.11.1993 - 11.10.2000
- výroba nábytku - výroba a dodávky nábytku pro tržní fondy a export - výroba vybraných výrobků ze dřeva - oprava nábytku - zahraničně obchodní činnost - prodej nábytku, dřevěného zboží a bytových doplňků - prodej nezpracovatelných odpadů, dřevěných dílců a materiálů - doprava nábytku vlastní výroby - montáž nábytku - poradenské služby architekta 1.5.1992 - 30.11.1993
- zabezpečení úkolů dotýkajících se ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů - plnění úkolů v oblasti obrany státu - výroba kovových kooperací - revize elektrických rozvodů a zařízení a tlakových nádob - provoz výpočetní techniky - provoz reprografické techniky - výroba investorského zařízení - reklamní a propagační činnost 1.5.1992 - 30.11.1993

vedení firmy HIKOR Písek, a.s.

Statutární orgán HIKOR Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. 5.1.2015
Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Představenstvo může k podepisování za společnost zmocnit člena představenstva. 27.10.1999 - 5.1.2015
Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok jednají za společnost tři členové představenstva společně.     Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis oprávněná osoba. 29.9.1997 - 27.10.1999
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samo- statně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen a ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. 30.11.1993 - 29.9.1997
předseda představenstva Michal Kurka 5.1.2015
Vznik členství 12.6.2014
Vznik funkce 12.6.2014
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
člen představenstva Lenka Řežábková 5.1.2015
Vznik členství 12.6.2014
Adresa: Vnitřní 735 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Bedřich Stančík 27.2.2016
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Marie Majerové 645/5 , Havířov 736 01
člen představenstva spol 1/ Josef Staněk 1.5.1992 - 30.11.1993
Adresa: Jeronýmova 394/38 , Písek 397 01
člen představenstva spol. 2/ Ing. Petr Mareš 1.5.1992 - 30.11.1993
Adresa: Raisova 1380 , Písek 397 01
člen představenstva spol. 3/ František Gomelský 1.5.1992 - 30.11.1993
Adresa: Jaromíra Malého 2193 , Písek 397 01
předseda představenstva ing. Josef Zlonek 30.11.1993 - 18.2.1994
Adresa: Polská 2205 , Kladno 272 01
člen 4.ing. Martin Pinl 30.11.1993 - 19.7.1995
Adresa: Plešivecká 790/7 , Karlovy Vary 360 10
člen 3.Mgr. Monika Pokorná 30.11.1993 - 31.10.1995
Adresa: Hradešínská 2389/49 , Praha 101 00
předseda představenstva ing. Josef Zlomek 18.2.1994 - 31.10.1995
Adresa: Polská 2205 , Kladno 272 01
člen předst. a ředitel a.s. 2.ing. Petr Mareš 30.11.1993 - 18.6.1996
Adresa: Raisova 1380 , Písek 397 01
člen 5.ing. Vlastislav Klimeš 30.11.1993 - 18.6.1996
Adresa: Na Hvízdalce 533 , Velešín 382 32
člen 4.Mgr. Martin Řehořek 19.7.1995 - 18.6.1996
Adresa: Okružní 2218 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva 3.Mgr. Monika Pokorná 31.10.1995 - 18.6.1996
Adresa: Hradešínská 2389/49 , Praha 101 00
člen představenstva Václav Hotovec 31.10.1995 - 18.6.1996
Adresa: Dukelských hrdinů 544 , Velký Osek 281 51
místopředseda předst. a ředitel ing. Petr Mareš 18.6.1996 - 19.11.1996
Adresa: Raisova 1380 , Písek 397 01
člen představenstva ing. Vlastislav Klimeš 18.6.1996 - 19.11.1996
Adresa: Na Hvízdalce 533 , Velešín 382 32
předseda představenstva ing. Jiří Soukup 18.6.1996 - 29.9.1997
Adresa: Dlouhá 1052/21 , České Budějovice 370 11
místopředseda předst. a ředitel Ing. Rudolf Procházka 19.11.1996 - 29.9.1997
Adresa: Pod Stráží 367 , Lhenice 384 02
člen představenstva Alexandr Seidl 18.6.1996 - 27.10.1998
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
člen představenstva Alexandr Seidl 18.6.1996 - 27.10.1998
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
člen představenstva ing. Zbyněk Cejnar 18.6.1996 - 27.10.1998
Adresa: Vaňkova 348/28 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Miroslav Skala 19.11.1996 - 27.10.1998
Adresa: Pod Školkou 260 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Soukup 29.9.1997 - 27.10.1998
Adresa: Dlouhá 1052/21 , České Budějovice 370 11
předseda představenstva ing. Rudolf Procházka 29.9.1997 - 27.10.1998
Adresa: Pod Stráží 367 , Lhenice 384 02
člen představenstva ing. Zbyněk Cejnar 18.6.1996 - 18.8.1999
Adresa: Vaňkova 348/28 , Praha 198 00
místopředseda představenstva ing. Rudolf Procházka 27.10.1998 - 18.8.1999
Adresa: Pod Stráží 367 , Lhenice 384 02
předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch 27.10.1998 - 18.8.1999
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
člen představenstva Jiří Rendl 27.10.1998 - 18.8.1999
Adresa: Strádova 1705/29 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Alexandr Seidl 27.10.1998 - 18.8.1999
Adresa: Jihozápadní V 998/28 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Mikuláš Morávek CSc. 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Průběžná 2516/42 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Miroslav Kurka 18.8.1999 - 9.9.2001
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Václav Ryšánek 18.8.1999 - 9.9.2001
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Mikuláš Morávek CSc. 11.10.2000 - 9.9.2001
Adresa: Roháčova 989/47 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Rathouský 11.10.2000 - 9.9.2001
Adresa: Sídliště Svákov 703 , Soběslav 392 01
předseda představenstva Miroslav Kurka 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 10.5.1999
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Mikuláš Morávek CSc. 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 10.5.1999
Adresa: Roháčova 989/47 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Václav Ryšánek 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 10.5.1999
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Ing. Jaroslav Rathouský 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 29.8.2000
Adresa: Sídliště Svákov 703 , Soběslav 392 01
předseda představenstva Miroslav Kurka 19.11.2003 - 12.10.2004
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Václav Ryšánek 19.11.2003 - 12.10.2004
Vznik členství 18.6.2003
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Ing. Jaroslav Rathouský 19.11.2003 - 4.10.2006
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Sídliště Svákov 703 , Soběslav 392 01
člen představenstva Michal Kurka 4.10.2006 - 15.8.2007
Vznik členství 30.6.2006
Adresa: Petřvaldská 75/75 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Mikuláš Morávek CSc. 19.11.2003 - 27.5.2008
Vznik členství 18.6.2003
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: Roháčova 989/47 , Písek 397 01
člen představenstva Michal Kurka 15.8.2007 - 27.5.2008
Vznik členství 30.6.2006
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 12.10.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 20.6.2009
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 20.6.2009
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Ing. Mikuláš Morávek CSc. 27.5.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 18.9.2008
Adresa: Roháčova 989/47 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Michal Kurka 27.5.2008 - 12.4.2012
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 28.4.2008
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 13.7.2009 - 16.11.2013
Vznik členství 20.6.2009
Vznik funkce 20.6.2009
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Lenka Řežábková 13.7.2009 - 5.1.2015
Vznik členství 20.6.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Vnitřní 735 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Michal Kurka LL.M. 12.4.2012 - 5.1.2015
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 16.11.2013 - 5.1.2015
Vznik členství 20.6.2009
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 20.6.2009
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
místopředseda představenstva Eva Janečková 5.1.2015 - 18.6.2015
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Petřvaldská 527/93 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Bedřich Stančík 18.6.2015 - 3.2.2016
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Družstevní 505 , Petřvald 735 41
místopředseda představenstva Bedřich Stančík 3.2.2016 - 27.2.2016
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Marie Majerové 645/5 , Havířov 736 01

Dozorčí rada HIKOR Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Kurka 5.1.2015
Vznik členství 12.6.2014
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
člen 3. František Gomelský 30.11.1993 - 18.6.1996
Adresa: Jaromíra Malého 2193 , Písek 397 01
člen l.ing. Dana Myslíková 30.11.1993 - 18.6.1996
Adresa: Mírová 205 , Protivín 398 11
člen 2.ing. Pavel Vejskrab 30.11.1993 - 18.6.1996
Adresa: Sadová 154 , Tábor 390 03
člen Mgr. Monika Pokorná 18.6.1996 - 29.9.1997
Adresa: Hradešínská 2389/49 , Praha 101 00
člen ing. Olga Matějková 18.6.1996 - 18.8.1999
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1084/26 , Most 434 01
člen Ing. Jaroslava Novotná 29.9.1997 - 18.8.1999
Adresa: Ant. Barcala 1430/29 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Jaroslava Smahlová 18.8.1999 - 9.9.2001
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Eva Janečková 18.8.1999 - 9.9.2001
Adresa: Česká 1202/7 , Havířov 736 01
člen František Gomelský 18.6.1996 - 1.3.2002
Adresa: Jaromíra Malého 2193 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Jaroslava Smahlová 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 10.5.1999
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Eva Janečková 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 10.5.1999
Adresa: Česká 1202/7 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady: František Gomelský 9.9.2001 - 19.11.2003
Vznik členství 31.7.1993
Adresa: Jaromíra Malého 2193 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Jaroslava Smahlová 19.11.2003 - 8.5.2004
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 7.11.2003
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Eva Janečková 19.11.2003 - 8.5.2004
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 7.11.2003
Adresa: Studentská 1558/7 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Petra Nosková 19.11.2003 - 12.10.2004
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 15.6.2004
Adresa: 398 21
Kestřany 116, PSČ 398 21
předseda dozorčí rady Jaroslava Smahlová 8.5.2004 - 12.10.2004
Vznik členství 28.1.2004
Vznik funkce 28.1.2004
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Jaroslava Smahlová 12.10.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 15.6.2004
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Jaroslava Smahlová 23.11.2004 - 4.10.2006
Vznik členství 23.9.2004
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Jaroslava Smahlová 4.10.2006 - 4.10.2006
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Kollárova 1274/11 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Petra Nosková 4.10.2006 - 15.8.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 13.7.2007
Adresa: J. A. Komenského 943 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Ing Aleš Hodina 15.8.2007 - 24.7.2008
Vznik členství 13.7.2007
Zánik členství 18.6.2008
Adresa: Na Klínu 736 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Eva Janečková 8.5.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 28.1.2004
Zánik členství 20.6.2009
Adresa: Studentská 1558/7 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady Miroslav Kurka 12.10.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 20.6.2009
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 20.6.2009
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Lenka Řežábková 24.7.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: Vnitřní 735 , Orlová 735 14
předseda dozorčí rady Miroslav Kurka 13.7.2009 - 30.12.2010
Vznik členství 20.6.2009
Zánik členství 9.3.2010
Vznik funkce 20.6.2009
Zánik funkce 9.3.2010
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Bc. Eva Janečková 13.7.2009 - 30.12.2010
Vznik členství 20.6.2009
Zánik členství 9.3.2010
Adresa: Studentská 1558/7 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Mikuláš Morávek CSc. 13.7.2009 - 16.11.2013
Vznik členství 20.6.2009
Adresa: Roháčova 989/47 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Ing. Iveta Kurková 30.12.2010 - 5.1.2015
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 26.11.2010
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Lomená 229/15 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Dalibor Janeček 30.12.2010 - 5.1.2015
Vznik členství 26.11.2010
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Studentská 1558/7 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Mikuláš Morávek CSc. 16.11.2013 - 5.1.2015
Vznik členství 20.6.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Roháčova 989/47 , Písek 397 01

Sbírka Listin HIKOR Písek, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10710/SL 64 ostatní zpráva o vztazích dle § 82 Krajský soud v Ostravě 28.3.2015 10.7.2015 17.7.2015 13
B 10710/SL 63 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 17.7.2015 19
B 507/SL 62 ostatní Výpis ze zápisu z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 12.6.2015 19.6.2015 1
B 507/SL 60 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 1.12.2014 6.1.2015 1
B 507/SL 59 notářský zápis [917/2014] Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 1.12.2014 6.1.2015 29
B 507/SL 58 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 27.11.2014 13
B 507/SL 57 účetní závěrka [2013] Návrh na rozdělení zisků za rok 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 27.11.2014 1
B 507/SL 56 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 27.11.2014 18
B 507/SL 55 účetní závěrka [2012] 2012 Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 11.11.2013 18
B 507/SL 54 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2012 Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 11.11.2013 12
B 507/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2011 Krajský soud v Ostravě 16.10.2012 16.10.2012 13
B 507/SL 50 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2010 Krajský soud v Ostravě 10.10.2011 12
B 507/SL 49 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Ostravě 10.10.2011 18
B 507/SL 48 ostatní - zápis o mim. VH Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 4
B 507/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 3
B 507/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2009 Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 13
B 507/SL 44 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 18
B 507/SL 43 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Ostravě 17.9.2009 16
B 507/SL 42 ostatní - zpráva o propoj. osobách Krajský soud v Ostravě 17.9.2009 12
B 507/SL 41 podpisové vzory + Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 20.6.2009 16.7.2009 15
B 507/SL 40 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2006 Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 13
B 507/SL 39 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 14
B 507/SL 38 ostatní zpráva o propoj. osobách Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 13
B 507/SL 37 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 27
B 507/SL 36 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 18.6.2008 28.7.2008 16
B 507/SL 34 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.4.2008 28.5.2008 1
B 507/SL 33 podpisové vzory + Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 13.7.2007 15.8.2007 7
B 507/SL 32 výroční zpráva -r.2006 + Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 2.8.2007 28
B 507/SL 31 ostatní - zápis z řádné VH+protokoly Krajský soud v Ostravě 18.10.2006 16
B 507/SL 30 výroční zpráva -r.2005 + ŘVH Krajský soud v Ostravě 2.8.2006 52
B 507/SL 29 výroční zpráva +Zpr.o vztazích -r.2004 Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 25
B 507/SL 27 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 4.11.2004 7
B 507/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.9.2004 2
B 507/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 16.9.2004 18
B 507/SL 24 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 16.9.2004 25
B 507/SL 23 notářský zápis 101/2004 Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 16.9.2004 6
B 507/SL 22 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 28.1.2004 19.4.2004 12
B 507/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.10.2003 9
B 507/SL 20 notářský zápis 132/2003 Krajský soud v Ostravě 23.7.2003 10.10.2003 8
B 507/SL 19 stanovy společnosti -schvál.VH dne 26.6.2003 Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 10.10.2003 18
B 507/SL 17 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Ostravě 5.8.2003 53
B 507/SL 14 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Ostravě 29.7.2002 63
B 507/SL 13 účetní závěrka -r.2000 + Tabulk.část Krajský soud v Ostravě 10.12.2001 7
B 507/SL 12 výroční zpráva -Doplnění -r.2000 Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 86
B 507/SL 11 notářský zápis 103/2001 Krajský soud v Ostravě 13.7.2001 14.11.2001 27
B 507/SL 9 stanovy společnosti z 20.6.2001 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 19.10.2001 18
B 507/SL 10 stanovy společnosti z 13.7.2001 Krajský soud v Ostravě 13.7.2001 19.10.2001 18
B 507/SL 8 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ostravě 11.6.2001 142
B 507/SL 7 stanovy společnosti - Úplné znění pl.od l.l.2001 Krajský soud v Ostravě 25.4.2001 17
B 507/SL 6 notářský zápis 82/2000 + Stanovy Krajský soud v Ostravě 29.8.2000 18.10.2000 13
B 507/SL 5 notářský zápis 39/99 Osv.řádné VH+Stanovy Krajský soud v Ostravě 10.5.1999 24.8.1999 22
B 507/SL 4 účetní závěrka za r.1997 Krajský soud v Ostravě 24.11.1998 21
B 507/SL 3 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.8.1998 24.11.1998 4
B 507/SL 2 notářský zápis NZ 352/97 (2x) Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 24.11.1998 91
B 507/SL 1 notářský zápis NZ 184/96 Krajský soud v Ostravě 22.6.1996 24.11.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje HIKOR Písek, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46678336
Jméno HIKOR Písek, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Orlová
Vznik první živnosti: 12.10.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo HIKOR Písek, a.s.

Živnosti a provozovny HIKOR Písek, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.1992

Živnost č. 2 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích pension, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1992
Zánik oprávnění 17.7.2003

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1992
Zánik oprávnění 31.5.1994

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.1998
Zánik oprávnění 17.7.2003
Konec oprávnění 31.12.2005

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2000
Zánik oprávnění 11.12.2013

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán HIKOR Písek, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kurka LL.M.
Člen statutárního orgánu Lenka Řežábková
Člen statutárního orgánu Bedřich Stančík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje HIKOR Písek, a.s.

IČO: 46678336
Firma: HIKOR Písek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Orlová
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo HIKOR Písek, a.s.

Sídlo: U Centrumu 751, Orlová 735 14

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image