Firma Hannah Holding a.s. IČO 26383454


Hannah Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Hannah Holding a.s. (26383454) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Americká 2796/54, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2005 a je stále aktivní. Hannah Holding a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Hannah Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hannah Holding a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Hannah Holding a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Hannah Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hannah Holding a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1144
IČO (identifikační číslo osoby) 26383454
Jméno Hannah Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2005
Dne 13.3.2012 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: I. Rozsah snížení základního kapitálu; základní kapitál společnosti Hannah Holding a.s. se snižuje o částku ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých), tj. z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých ) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých); II. Důvod snížení základního kapitálu; důvodem pro snížení základního kapitálu je přizpůsobit výši základního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti Hannah Holding a.s.; III. Způsob provedení snížení základního kapitálu; Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti; jmenovitá hodnota všech akcií emitovaných společností bude snížena takto: u všech deseti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); a to výměnou všech akcií společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou; IV. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie společ nosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode uveřejnění výzvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti; V. Výměna akcií bude probíhat v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku; VI. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je společnost povinna všechny akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou zničit. VII. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých) bude vyplacena akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři společnosti, podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jak je uvedeno v článku III. tohoto usnesení; tato částka bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodní ho rejstříku, nedohodnou-li se akcionáři společnosti se společností na jiné lhůtě. 28.3.2012 - 6.9.2012
Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Hannah Holding a. s. se zvyšuje o částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských), tj. z dosavadních 2 000 000,--Kč (dvoumilionůkorunčeských) na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských), upsáním nových akcií, ta kto: - upisování nad částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských) se nepřipouští - bude emitováno 98 (devadesátosm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč(jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích; - akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. obchodní společností Hannah Trading a.s., s využitím jeho přednostního práva k úpisu, písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření tét o smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společn osti jedinému akcionáři do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro tento úpis bude sídlo společnosti v pracovní dny od 08 hod. do 14 hod; - emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, a bude splacen těmito vklady: a) Nepeněžitým vkladem v hodnotě 90 000 000,- Kč (devadesátmilionůkorunčeských) Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost ve výlučném vlastnictví jediného akcionáře, obchodní společnost Hannah trading a.s. tj. budova č.p. 2796 v Plzni, Východní Předměstí (obchod), postavení na stavební parcele č. parc. 971/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 25335 pro obec a katastrální území Plzeň. Jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 90 (devadesát) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je popsán v posudku č. 975.38/2005 znalce Ing. Pavla Calty, bytem Spojovací 8, 326 00 Plzeň, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Plzni 46 Nc 31/2005-11 ze dne 7.3.2005, které nabylo právní moci dne 14.3.2005 a oceněn na částku 9 0 000 000,-- Kč (devadesátmilionůkorunčeských), s tím, že znalec současně konstatuje, že vkládaný majetek může obchodní společnost Hannah Holding. a.s. hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, a že hodnota tohoto vkladu odpovídá úhrnnému emisním u kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, tj. 90 (devadesáti) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je vkladatel povinen splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodování rejstříku, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií tak, že v této lhůtě předá společnosti písemné prohlášení ve sm yslu ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětné nemovitosti. b) Nepeněžitým vkladem ve výši 8 000 000 ,-- Kč (osmmilionůkorunčeských). Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií upisovaných peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 196807761/0300 založený na firmu společností k tomuto účelu u Československé obchodní banky a.s., pobočka Plzeň, a to ve lhůtě do šedesáti d nů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jako protiplnění za tento peněžitý vklad bude vydáno 8 (osm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných t rzích. 3.8.2005 - 6.9.2005

Aktuální kontaktní údaje Hannah Holding a.s.

Kapitál Hannah Holding a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2012
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.2005 - 6.9.2012
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2005 - 20.9.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2005 - 6.9.2005

Akcie Hannah Holding a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 10 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 9 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 9 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 9 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 9 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 98 6.9.2005 - 30.10.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 1.1.2005 - 30.10.2007

Sídlo Hannah Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Americká 2796/54 , Plzeň 301 00 1.1.2005

Předmět podnikání Hannah Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2014
zprostředkování obchodu a služeb 1.1.2005 - 21.10.2014
velkoobchod 1.1.2005 - 21.10.2014
reklamní činnost a marketing 1.1.2005 - 21.10.2014
realitní činnost 1.1.2005 - 21.10.2014

vedení firmy Hannah Holding a.s.

Statutární orgán Hannah Holding a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 21.10.2014
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jednání - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 1.1.2005 - 21.10.2014
předseda představenstva Stanislav Krpejš 28.6.2013
Vznik členství 23.2.2010
Vznik funkce 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
člen představenstva Hana Zachariášová 21.10.2014
Vznik členství 23.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Stanislav Krpejš 1.1.2005 - 7.4.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Hana Zachariášová 1.1.2005 - 7.4.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 23.2.2010
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 23.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
člen představenstva MUDr. Martina Tomšů 1.1.2005 - 7.4.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Stanislav Krpejš 7.4.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 23.2.2010
Vznik funkce 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Hana Zachariášová 7.4.2010 - 16.8.2013
Vznik členství 23.2.2010
Vznik funkce 23.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
člen představenstva MUDr. Martina Tomšů 7.4.2010 - 16.8.2013
Vznik členství 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Hana Zachariášová 16.8.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 23.2.2010
Vznik funkce 23.2.2010
Zánik funkce 28.8.2014
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
člen představenstva MUDr. Martina Tomšů 16.8.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 23.2.2010
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00

Dozorčí rada Hannah Holding a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MUDr. Martina Tomšů 21.10.2014
Vznik členství 28.8.2014
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 1.1.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.3.2006
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 2.3.2006
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Martin Metlický 1.1.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.3.2006
Adresa: K Roli 140/6 , Plzeň 321 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 1.1.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.3.2006
Adresa: Koterovská 2391/49 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 27.4.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 2.3.2006
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Martin Metlický 27.4.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: K Roli 140/6 , Plzeň 321 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 27.4.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Pálavská 1337/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Martin Metlický 1.7.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Smrková 970/26 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 1.7.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Pálavská 1337/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 1.7.2011 - 15.2.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Martin Metlický 4.8.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Smrková 970/26 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 4.8.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Pálavská 1337/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 15.2.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04

Sbírka Listin Hannah Holding a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1144/SL 28 účetní závěrka [2014] k 28.2.2014 Krajský soud v Plzni 4.4.2014 12.12.2014 14.5.2015 12
B 1144/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 28.8.2014 13.10.2014 5.12.2014 3
B 1144/SL 26 notářský zápis [Nz 1231/2014] rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 28.8.2014 13.10.2014 5.12.2014 13
B 1144/SL 25 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.6.2013 1.4.2014 9.4.2014 30
B 1144/SL 24 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 29/2 Krajský soud v Plzni 16.7.2012 20.6.2013 24.6.2013 33
B 1144/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2011 Krajský soud v Plzni 11.8.2011 19.7.2012 23.7.2012 33
B 1144/SL 21 notářský zápis Nz 107/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.3.2012 26.3.2012 10.4.2012 14
B 1144/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - doplnění zápisu z jednání VH Krajský soud v Plzni 22.2.2011 27.6.2011 1.7.2011 2
B 1144/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 22.2.2011 12.5.2011 1.7.2011 5
B 1144/SL 18 výroční zpráva, zpráva auditora k 28/2 2010 Krajský soud v Plzni 29.7.2010 8.4.2011 8.4.2011 31
B 1144/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2010 Krajský soud v Plzni 16.7.2010 8.4.2011 8.4.2011 33
B 1144/SL 16 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 24.3.2010 6.4.2010 7.4.2010 7
B 1144/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 23.2.2010 6.4.2010 7.4.2010 3
B 1144/SL 14 notářský zápis Nz 116/2010 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 23.2.2010 6.4.2010 7.4.2010 6
B 1144/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora k 29/2 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2009 7.1.2010 8.1.2010 33
B 1144/SL 12 účetní závěrka k 29/2 2008 Krajský soud v Plzni 21.7.2008 3.11.2008 3.11.2008 51
B 1144/SL 11 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.11.2007 14.11.2007 14.11.2007 14
B 1144/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 31.7.2007 31.10.2007 1.11.2007 33
B 1144/SL 10 notářský zápis Nz 245/2007 - rozh. Krajský soud v Plzni 24.10.2007 29.10.2007 1.11.2007 5
B 1144/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2005 8.9.2005 16.9.2005 14
B 1144/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.12.2004 15.12.2004 31.12.2004 1
B 1144/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 8.12.2004 15.12.2004 31.12.2004 3
B 1144/SL 1 notářský zápis Nz 288/2004 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 8.12.2004 15.12.2004 31.12.2004 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Hannah Holding a.s.

IČO (identifikační číslo) 26383454
Jméno Hannah Holding a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 1.1.2005
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo Hannah Holding a.s.

Živnosti a provozovny Hannah Holding a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost

  • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2005

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Hannah Holding a.s.

Člen statutárního orgánu Hana Zachariášová
Člen statutárního orgánu Stanislav Krpejš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hannah Holding a.s.

IČO: 26383454
Firma: Hannah Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2005

Sídlo Hannah Holding a.s.

Sídlo: Americká 2796/54, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
tracking image