Firma Hannah Czech a.s. IČO 26383519


Hannah Czech a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Hannah Czech a.s. (26383519) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Americká 2796/54, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2005 a je stále aktivní. Hannah Czech a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Hannah Czech a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Hannah Czech a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Hannah Czech a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Hannah Czech a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Hannah Czech a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1141
IČO (identifikační číslo osoby) 26383519
Jméno Hannah Czech a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2005
Dne 13.3.2012 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: I. Rozsah snížení základního kapitálu; základní kapitál společnosti Hannah Czech a.s. se snižuje o částku ve výši 237.600.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 240.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čty řicet miliónů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku ve výši 2.400.000,- Kč (slovy: dva milióny čtyři sta tisíc korun českých); II. Důvod snížení základního kapitálu; důvodem pro snížení základního kapitálu je přizpůsobit výši z ákladního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti Hannah Czech a.s.; III. Způsob provedení snížení základního kapitálu; Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti; jmenovitá hodnota všech akcií emitovaných společností bude snížena takto: u všech deseti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnot ě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); u všech dvaceti tří kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českýc h) bude snížena jmenovitá hodnota akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); a to výměnou všech akcií společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou; IV. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zá pisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodno ty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti; V. Výměna akcií bude probíhat v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie společnosti ve stanovené lh ůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku; VI. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je společnost povinna všechny akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou zničit. VII. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 237.600.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) bude vyplacena akcionářům, kteří budou ke d ni výplaty akcionáři společnosti, podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jak je uvedeno v článku III. tohoto usnesení; tato částka bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se akcionáři společnosti se společností na jiné lhůtě. 28.3.2012 - 6.9.2012
Rozhodnutí jediného společnosti ze dne 17.01.2007 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Hannah Czech a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem, a to pro posílení finanční situace společnosti formou jejího oddlužení, upisováním akcií z částky 100 000 000,-- Kč (sto milionů korun českých) o částku 140 000 000,-- Kč (sto čt yřicet milionů korun českých) na částku 240 000 000,-- Kč (dvě stě čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení objemu závazků společnosti bez nutnost použít k jejich likvidaci disponibilních zdrojů. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 (stočtyřicet) kusů kmenových akcií vydaných na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilión korun českých) na jednu akcii. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práv a. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií. Akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je: obchodní společnost Worldwide International Trading and Consulting LLC, se sídlem, (adresou registrovaného sídla): 8875 Hidden River Pkwy, Ste. 300, Tampa, FL 33637, Spojené státy Americké (USA) (dál jen určený zájemce). Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Hannah Czech a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení p očtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určenému zájemci do ručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Hannah Czech a.s. v Plzni, Americká 2796/54, PSČ 301 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Připouští se, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti Worldwide International Trading and Consulting LLC vůči společnosti Hannah Czech a.s., tj. pohledávky záje mce v celkové výši 140 000 000,-- Kč (sto čtyřicet milionů korun českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1.3.2006 (prvního března roku dva tisíce šest). Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Luboše Marka, ze dne 12.1.2007 se závěrečným výrokem "bez výhrad". Schvaluji následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Hannah Czech a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Pře dstavenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti Worldwide International Trading and Consulting LLC do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. 23.1.2007 - 26.2.2007
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.12.2005: Pro posílení stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti Hannah Czech a.s. z dosavadní výše 2 000 000,- Kč (dvamilióny korun českých) o 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých), na celkovou částku 100 000 00 0,- Kč (stomiliónů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře s využitím jeho přednostního práva k úpisu, to je společnosti Hannah Trading a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Americká 2795/54, s určením, že upisování akcií nad částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých) se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých) bude kryt emisí nových akcií se kterými nebudou spojena žádná zvláštní práva, tj.: -98 (devadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilión korun českých) Emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány k obchodování na veřejných trzích. U stávajících akcií společnosti nedojde k žádné změně. Proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově emitovaných akcií v celkové výši 98 000 000,- Kč (devadesátosmmiliónů korun českých) se připouští započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti Hannah Czech a.s., a to p ohledávky vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností Hannah Trading a.s. a Hannah Czech a.s. ze dne 01.03.2005, výše pohledávky činí 136 881 618, 63 Kč. Řádné zaúčtování této pohledávky v účetnictví společnosti bylo potvrzeno stanovis kem nezávislého auditora Ing. Luboše Marka ze dne 14.11.2005. Na toto zvýšení základního kapitálu je společnost Hannah Trading a.s. povinna upsat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Hannah Czech a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k u zavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Hannah Trading a.s. do 15 (patnácti) d nů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí jediného akcionáře, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti Hannah Czech a.s., a to Plzeň, Americká 2796/54 v pracovní dny od 08.00 hod. do 15.00 hod. K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností Hannah Trading a.s. a společností HannaH Czech a.s. je stanovena lhůta 90 (devadesát) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky jedinému akcionáři do 15 (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli, to je jedinému akcionáři, společnosti Hannah Trading a.s. doporučeným dopisem nebo jiným prokazatelným způsobem nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření smlouvy o úpisu akcií a o započtení pohledávky. 29.12.2005 - 8.2.2006

Aktuální kontaktní údaje Hannah Czech a.s.

Kapitál Hannah Czech a.s.

zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.2012
zakladni jmění 240 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.2007 - 6.9.2012
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.2006 - 26.2.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2005 - 8.2.2006

Akcie Hannah Czech a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 17.7.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 17.7.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 23 17.7.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 10 6.9.2012 - 17.7.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 9 6.9.2012 - 17.7.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 23 6.9.2012 - 17.7.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 9 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 23 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 238 26.2.2007 - 30.10.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 98 8.2.2006 - 26.2.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 1.1.2005 - 30.10.2007

Sídlo Hannah Czech a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Americká 2796/54 , Plzeň 301 00 1.1.2005

Předmět podnikání Hannah Czech a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010
výroba oděvů a oděvních doplňků 1.1.2005 - 13.4.2010
zprostředkování obchodu a služeb 1.1.2005 - 13.4.2010
velkoobchod 1.1.2005 - 13.4.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 1.1.2005 - 13.4.2010
opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky 1.1.2005 - 13.4.2010
reklamní činnost a marketing 1.1.2005 - 13.4.2010
výroba sportovních potřeb 1.1.2005 - 13.4.2010
realitní činnost 1.1.2005 - 13.4.2010

vedení firmy Hannah Czech a.s.

Statutární orgán Hannah Czech a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 6.11.2014
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jednání - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 1.1.2005 - 6.11.2014
předseda představenstva Stanislav Krpejš 28.6.2013
Vznik členství 22.2.2010
Vznik funkce 22.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
člen představenstva Hana Zachariášová 6.11.2014
Vznik členství 22.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Stanislav Krpejš 1.1.2005 - 13.4.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 22.2.2010
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 22.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Hana Zachariášová 1.1.2005 - 13.4.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 22.2.2010
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 22.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
člen představenstva MUDr. Martina Tomšů 1.1.2005 - 13.4.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 22.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Stanislav Krpejš 13.4.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 22.2.2010
Vznik funkce 22.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Hana Zachariášová 13.4.2010 - 16.8.2013
Vznik členství 22.2.2010
Vznik funkce 22.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
člen představenstva MUDr. Martina Tomšů 13.4.2010 - 16.8.2013
Vznik členství 22.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Hana Zachariášová 16.8.2013 - 6.11.2014
Vznik členství 22.2.2010
Vznik funkce 22.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1 , Plzeň 326 00
člen představenstva MUDr. Martina Tomšů 16.8.2013 - 6.11.2014
Vznik členství 22.2.2010
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00

Dozorčí rada Hannah Czech a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MUDr. Martina Tomšů 6.11.2014
Vznik členství 28.8.2014
Adresa: Rychtaříkova 2354/24 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 1.1.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.3.2006
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 2.3.2006
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Martin Metlický 1.1.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.3.2006
Adresa: K Roli 140/6 , Plzeň 321 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 1.1.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.3.2006
Adresa: Koterovská 2391/49 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 27.4.2007 - 10.6.2011
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 2.3.2006
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Martin Metlický 27.4.2007 - 10.6.2011
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: K Roli 140/6 , Plzeň 321 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 27.4.2007 - 10.6.2011
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Pálavská 1337/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Martin Metlický 10.6.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Smrková 970/26 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 10.6.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Pálavská 1337/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 10.6.2011 - 15.2.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Martin Metlický 4.8.2013 - 6.11.2014
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Smrková 970/26 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Helena Šindelářová 4.8.2013 - 6.11.2014
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Pálavská 1337/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady PhDr. Václav Vlček 15.2.2014 - 6.11.2014
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 28.8.2014
Adresa: Kostelní 1287/6 , České Budějovice 370 04

Sbírka Listin Hannah Czech a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1141/SL 30 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2014 Krajský soud v Plzni 19.6.2014 12.12.2014 14.5.2015 33
B 1141/SL 28 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 18.7.2013 1.4.2014 9.4.2014 34
B 1141/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.5.2013 16.7.2013 17.7.2013 14
B 1141/SL 26 notářský zápis Nz 053/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 15.5.2013 16.7.2013 17.7.2013 6
B 1141/SL 25 účetní závěrka [2012]  k 29/2 Krajský soud v Plzni 16.7.2012 20.6.2013 24.6.2013 33
B 1141/SL 24 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.9.2012 11.9.2012 11.9.2012 15
B 1141/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2011 Krajský soud v Plzni 11.8.2011 19.7.2012 23.7.2012 34
B 1141/SL 22 notářský zápis Nz 106/2012 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 13.3.2012 26.3.2012 27.4.2012 14
B 1141/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 22.2.2011 12.5.2011 10.6.2011 5
B 1141/SL 20 výroční zpráva, zpráva auditora k 28/2 2010 Krajský soud v Plzni 29.7.2010 8.4.2011 8.4.2011 34
B 1141/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2010 Krajský soud v Plzni 16.7.2010 8.4.2011 8.4.2011 33
B 1141/SL 18 podpisové vzory - Hana Zachariášová Krajský soud v Plzni 10.3.2010 6.4.2010 13.4.2010 2
B 1141/SL 17 podpisové vzory - MUDr. Martina Tomšů Krajský soud v Plzni 9.3.2010 6.4.2010 13.4.2010 2
B 1141/SL 16 podpisové vzory - Stanislav Krpejš Krajský soud v Plzni 24.3.2010 6.4.2010 13.4.2010 3
B 1141/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 22.2.2010 6.4.2010 13.4.2010 3
B 1141/SL 14 notářský zápis Nz 114/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 22.2.2010 6.4.2010 13.4.2010 6
B 1141/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2009 7.1.2010 8.1.2010 33
B 1141/SL 12 účetní závěrka k 29/2 2008 Krajský soud v Plzni 21.7.2008 3.11.2008 3.11.2008 57
B 1141/SL 11 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.11.2007 14.11.2007 14.11.2007 14
B 1141/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 31.7.2007 31.10.2007 1.11.2007 34
B 1141/SL 10 notářský zápis Nz 244/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.10.2007 29.10.2007 1.11.2007 5
B 1141/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR + rozh. akc. Krajský soud v Plzni 2.3.2006 24.4.2007 27.4.2007 2
B 1141/SL 7 účetní závěrka k 28/2 ´06 Krajský soud v Plzni 21.7.2006 13.3.2007 13.3.2007 30
B 1141/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 7.2.2007 7.2.2007 26.2.2007 13
B 1141/SL 5 notářský zápis Nz 16/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 17.1.2007 22.1.2007 30.1.2007 8
B 1141/SL 4 notářský zápis Nz 287/05 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 21.12.2005 22.12.2005 4.1.2006 4
B 1141/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.12.2004 13.12.2004 31.12.2004 1
B 1141/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 8.12.2004 13.12.2004 31.12.2004 2
B 1141/SL 1 notářský zápis NZ 287/2004 + zakl.listina Krajský soud v Plzni 8.12.2004 13.12.2004 31.12.2004 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Hannah Czech a.s.

IČO (identifikační číslo) 26383519
Jméno Hannah Czech a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 1.1.2005
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo Hannah Czech a.s.

Živnosti a provozovny Hannah Czech a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Americká 2796/54, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1001098650
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.3.2005

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba sportovních potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Hannah Czech a.s.

Člen statutárního orgánu Hana Zachariášová
Člen statutárního orgánu Stanislav Krpejš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Hannah Czech a.s.

IČO: 26383519
Firma: Hannah Czech a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2005

Sídlo Hannah Czech a.s.

Sídlo: Americká 2796/54, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů
Výroba sportovních potřeb
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image