Hlavní navigace

FIRMA GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost (00022004) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mírové náměstí 316/2, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost má více živností.

Jako zdroj dat o GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Soud: Krajský soud v Plzni 29. 12. 1990
Spisová značka: B 40
IČO (identifikační číslo osoby): 00022004
Jméno: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Jediný akcionář společnosti přijal dne 15.6.2018 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: O snížení základního kapitálu. Důvodem pro snížení základního kapitálu je upuštění od dříve uvažované strategie na připravenost k případnému využití akvizičních příležitostí a účelem je z uvedených důvodů absence potřeby kumulovat kapitál společnosti. Zák ladní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 164.931.642,- Kč, tedy z částky ve výši 315.961.000,- Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 151.029.358,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společ nosti o částku ve výši 522,- Kč, tedy z hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 478,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 164.931.642,- Kč bude do jednoho roku po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ce lá vyplacena jedinému akcionáři. Stanoví se jedinému akcionáři lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce devadesát dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.6.2018 - 23.10.2018
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 15.8.2016 usnesení tohoto obsahu: I.Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen Společnost ) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republi ky (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 284 458 ks (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát osm kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- K č (slovy: jeden tisíc korun českých). Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 284 458 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát čtyři milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých), c ož představuje podíl 90,029 % (slovy: devadesát celých a dvacet devět tisícin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smysl u ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích. II.Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republiky. Vlastnické pr ávo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 Zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné v alné hromady Společnosti o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). III.Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 2 215,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě patnáct korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 376 Zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2801-131/2016 ze dne 25. července 2016 (dále jen "Znalecký posudek") vypracovaný znal eckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., se sídlem Žatecká 55/14, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798 (dále jen "Znalecký ústav"), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu jedné kmenové listinné akcie Společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tedy určují přiměřenou výši Protip lnění v penězích za jednu akcii Společnosti částkou ve výši 2 014,33 Kč (slovy: dva tisíce čtrnáct korun českých třicet tři haléřů). Znalecký ústav při stanovení výše přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil výnosovou metodu di skontovaných peněžních toků (DCF), metodu tržního porovnávání a metodu sumární hodnoty aktiv. Hodnota jmění Společnosti byla znaleckým ústavem alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnos ti a objemu vydaných akcií Společnosti). IV.Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 Zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou ve smysl u znění § 378 Zákona o obchodních korporacích, a to společností J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen Pověřená osoba) , bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 Záko na o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavním u věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení 389 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. P rávo na obvyklý úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním akcií Společnosti. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií písemně sdělen při předání akcií Společnosti. V.Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, která je bankou ve smyslu p říslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním řádné valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akc ionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady. VI.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti každou pracovní středu a čtvrtek v době od 9:00 d o 12:00 hod. nebo od 13:00 do 15:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat telefonicky na telefonním čísle 725 213 973 anebo emailem na akcieghp@seznam.cz v rámci řádné a/nebo dodatečné lhůty jiný termín k předání l istinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie do 1 měsíce, bude Společností určena dodatečná lhůta pro předložení akcií v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Nepředloží-li dosavadní vlastn íci akcií Společnosti své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích. 19.8.2016 - 24.3.2017
I. Základní kapitál společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen "Společnos t") se zvyšuje o částku maximálně 306 578 000,- Kč (tři sta šest milionů pět set sedmdesát osm tisíc korun českých) na částku maximálně 459 867 000,- Kč (čtyři sta padesát devět milionů osm set šedesát sedm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 306 578 (tři sta šest tisíc pět set sedmdesát osm) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc ko run českých). III. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. IV. Lze upisovat pouze celé akcie. Na každou dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat maximálně 2 (slovy: dvě) nové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun č eských). V. Nebyly-li ve lhůtě pro využití přednostního práva na úpis akcií upsány Akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu takto ve lhůtě pro využití přednostního práva řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. VI. Akcie Společnosti ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 483 Zákona o obchodních korporacích. VII. Vykonat přednostní právo upsáním nových akcií Společnosti lze ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne zveřejnění (tj. zveřejněním v obchodním věstníku a vyvěšením na internetových stránkách Společnosti), a to v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin, kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz, v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz oprávněné osoby zastupovat právnickou os obu. Za den oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva se považuje den zveřejnění informace v obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti dle § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích. VIII. Upisovatel splatí celý emisní kurs akcií na účet Společnosti číslo 2113070557/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií. IX. Emisní kurz každé nové akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se stanoví ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 30.5.2016 - 7.7.2016
Jmění: 1. Základní kapitál společnosti činí 85 410 000,- Kčs (slovy osmdesátpětmilionůčtyřistadesettisíc korun čsl.) a je rozdělen na 8 541 kusů akcií (slovy osmtisícpětsetčtyřicetjedna kusů akcií) nominální hodnoty 10 000,- Kčs (slovy desettisíc korun čsl.) 17.4.1991 - 29.5.1992
2. Akcie společnosti znějí na jméno. Každá akcie má jeden hlas. Akcie jsou nedělitelné, mohou však být vydány hromadné akcie. 17.4.1991 - 29.5.1992
3. Akcie společnosti jsou splaceny: a) státem vkladem hmotného a nehmotného majetku. Zakladatel dále vytvoří fondy společnosti věcným (nepeněžním) a peněžním vkladem v rozsahu zůstatků obratového fondu, fondu rozvoje, FKSP, fondu odměn a rezervního fondu bývalého s. p. GH Pupp Karlovy Vary v celkové hodnotě, která bude upřesněna. Tyto vklady budou provedeny ke dni podání žádosti o zápis společnosti do podnikového rejstříku b) První investiční akciovou společností, která vložila 15 000 000,- Kčs (slovy patnáctmilionů korun čsl.) do základního kapitálu společnosti. 17.4.1991 - 29.5.1992
Jmění: Základní kapitál společnosti je 70 410 000 Kčs a bude rozdělen do 7 041 akcií s nominální hodnotou každé z nich ve výši 10 000 Kčs. Akcie společnosti budou znít na jméno a jejich výhradním majitelem bude stát. 29.12.1990 - 17.4.1991

Aktuální kontaktní údaje GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Kapitál GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Základní kapitál 151 029 358 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.10.2018
Základní kapitál 315 961 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.2016  - 23.10.2018
Základní kapitál 153 289 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.10.1994  - 30.6.2016
Základní kapitál 114 967 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1992  - 17.10.1994
Základní kapitál 86 094 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.5.1992  - 1.12.1992
Základní kapitál 85 410 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.1991  - 29.5.1992
Základní kapitál 70 410 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1990  - 17.4.1991

Akcie GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 478 Kč 315 961 23.10.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 315 961 30.6.2016  - 23.10.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 153 289 2.2.2015  - 30.6.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 153 289 26.11.2001  - 2.2.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 148 552 17.10.1994  - 26.11.2001
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 737 17.10.1994  - 26.11.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 110 230 8.9.1993  - 17.10.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 737 8.9.1993  - 17.10.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 114 967 1.12.1992  - 8.9.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 86 094 29.5.1992  - 1.12.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 541 17.4.1991  - 29.5.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 041 29.12.1990  - 17.4.1991

Sídlo GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa: Mírové náměstí 316/2, Karlovy Vary 36001, Česká republika 11.10.2016
Adresa: Mírové náměstí 2, Karlovy Vary 36001, Česká republika 2.11.2010 - 11.10.2016
Adresa: Mírové náměstí 2, Karlovy Vary 36091, Česká republika 29.12.1990 - 2.11.2010

Předmět podnikání GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Platnost údajů od - do
směnárny 2.11.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2010
hostinská činnost 22.10.2010
ostraha majetku a osob 22.10.2010
masérské, rekondiční a regenerační služby 22.10.2010
provozování solárií 22.10.2010
kosmetické služby 22.10.2010
provozování nestátního zdravotnického zařízení - rehabilitační a fyzikální medicína 22.10.2010
podniky zajišťující ochranu majetku 12.9.2007 - 22.10.2010
podnikání v elektronických komunikacích - ostatní hlasové služby 12.9.2007 - 22.10.2010
provozování solárií 12.9.2007 - 22.10.2010
poskytování telekomunikačních služeb 9.10.2003 - 22.10.2010
ubytovací služby 26.11.2001 - 22.10.2010
hostinská činnost 26.11.2001 - 22.10.2010
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 26.8.1994 - 9.10.2003
průvodcovská činnost 26.8.1994 - 9.10.2003
ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti 8.9.1993 - 26.11.2001
provozování cestovní kanceláře 8.9.1993 - 9.10.2003
taxislužba 8.9.1993 - 9.10.2003
směnárny 8.9.1993 - 22.10.2010
masérské služby 8.9.1993 - 22.10.2010
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 8.9.1993 - 22.10.2010
praní prádla 8.9.1993 - 22.10.2010
žehlení a mandlování prádla 8.9.1993 - 22.10.2010
krejčovské služby 8.9.1993 - 22.10.2010
provozování hlídaného parkoviště 8.9.1993 - 22.10.2010
pronájem sportovních potřeb a zařízení 8.9.1993 - 22.10.2010
pronájem nebytových prostorů spojený s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem 8.9.1993 - 22.10.2010
propagace obchodních společností 8.9.1993 - 22.10.2010
organizační zajištění společenských, kongresových, sportovních a obchodních akcí 8.9.1993 - 22.10.2010
písařské práce 8.9.1993 - 22.10.2010
poradenská a konzultační činnost v oblasti hotelového průmyslu 8.9.1993 - 22.10.2010
a) obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví, v tuzemsku i v zahraničí 29.12.1990 - 8.9.1993
b) poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ruchem 29.12.1990 - 8.9.1993
c) poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spojených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí 29.12.1990 - 8.9.1993
d) prodej obchodního zboží za Kčs i za zahraniční měnu 29.12.1990 - 8.9.1993
e) propagace vlastní činnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí 29.12.1990 - 8.9.1993
f) vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním výměnných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi 29.12.1990 - 8.9.1993
g) účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví 29.12.1990 - 8.9.1993
h) zajišťování a dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu, zařízení a investice, včetně servisních prací od zahraničních dodavatelů pro veškeré dodávky ze zahraničí, dále pro provoz a obnovu společnosti pro udržení jejího standardu 29.12.1990 - 8.9.1993
i) přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou podle bodů a) až g) 29.12.1990 - 8.9.1993
j) propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí 29.12.1990 - 8.9.1993
k) dovoz informativních podkladů a publikací propagačního a vzdělávacího charakteru z oblasti mezinárodních hotelových asociací a zahraničního cestovního ruchu, sloužících k zabezpečení činností s body a) až g). 29.12.1990 - 8.9.1993

Vedení firmy GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Statutární orgán GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

předseda představenstva Mgr. Martin Tomeš
Ve funkci od 7.4.2022
Adresa Rooseveltova 752/122, 77900 Olomouc
člen představenstva JUDr. Petr Poledník
Ve funkci od 9.8.2017
Adresa Demlova 255/2, 61300 Brno
Předseda představenstva Mgr. Martin Tomeš
Ve funkci od 24.3.2017 do 7.4.2022
Adresa Rooseveltova 752/122, 77900 Olomouc
člen představenstva JUDr. Petr Poledník
Ve funkci od 7.8.2013 do 8.8.2017
Adresa Demlova 255/2, 61300 Brno
člen představenstva JUDr. Petr Poledník
Ve funkci od 7.8.2013 do 8.8.2017
Adresa Demlova 255/2, 61300 Brno
předseda představenstva Arnošt Rolný
Ve funkci od 2.10.2015 do 24.3.2017
Adresa Palackého 424/19, 79601 Prostějov
předseda představenstva Arnošt Rolný
Ve funkci od 2.10.2015 do 24.3.2017
Adresa Palackého 424/19, 79601 Prostějov
předseda představenstva Arnošt Rolný
Ve funkci od 2.11.2010 do 2.10.2015
Adresa Palackého 424/19, 79601 Prostějov
místopředseda představenstva JUDr. David Uhlíř
Ve funkci od 31.10.2012 do 2.2.2015
Adresa Na Ořechovce 280/38, 16200 Praha 6
člen představenstva JUDr. Petr Poledník
Ve funkci od 31.10.2012 do 7.8.2013
Adresa Demlova 255/2, 61300 Brno
člen představenstva JUDr. David Uhlíř
Ve funkci od 12.9.2007 do 31.10.2012
Adresa Na Ořechovce 38, 16900 Praha 6
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Polanský
Ve funkci od 2.11.2010 do 31.10.2012
Adresa Moravská 3174, 43003 Chomutov
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Polanský
Ve funkci od 24.1.2006 do 2.11.2010
Adresa Moravská 3174, 43003 Chomutov
předseda představenstva Arnošt Rolný
Ve funkci od 5.6.2008 do 2.11.2010
Adresa Palackého 424/19, 79601 Prostějov
předseda představenstva Arnošt Rolný
Ve funkci od 16.3.2006 do 5.6.2008
Adresa Palackého 976, 79601 Prostějov
člen představenstva JUDr. David Uhlíř
Ve funkci od 22.1.2007 do 12.9.2007
Adresa Na Ořechovce 38, 16900 Praha 6
člen představenstva Ing. Jiří Vávra
Ve funkci od 24.1.2006 do 22.1.2007
Adresa Lidická 532/71, Karlovy Vary
Předseda představenstva Arnošt Rolný
Ve funkci od 21.2.2001 do 24.1.2006
Adresa Palackého 976, 79601 Prostějov
Člen představenstva Ing. Jiří Vávra
Ve funkci od 26.11.2001 do 24.1.2006
Adresa U Kolny 397/6, 36007 Doubí
Místopředseda představenstva JUDr. Jiří Polanský
Ve funkci od 9.10.2003 do 24.1.2006
Adresa Moravská 3174, 43003 Chomutov
Místopředseda představenstva Mgr. Jiří Polanský
Ve funkci od 21.2.2001 do 9.10.2003
Adresa Moravská 3174, 43003 Chomutov
Člen představenstva Ing. Jiří Vávra
Ve funkci od 21.2.2001 do 26.11.2001
Adresa Lidická 532/71, 36020 Karlovy Vary - Drahovice
předseda představenstva Ing. Radovan Květ
Ve funkci od 21.7.1995 do 21.2.2001
Adresa Krátká 14, Praha 10
místopředseda představenstva Vlastimil Argman
Ve funkci od 21.7.1995 do 21.2.2001
Adresa Slovanská 124, Karlovy Vary
člen představenstva JUDr. Jan Souček
Ve funkci od 21.7.1995 do 21.2.2001
Adresa Trojanova 5, Praha 2
člen představenstva Ing. Karel Haushalter
Ve funkci od 21.7.1995 do 9.10.2000
Adresa Zvolenská 890, Strakonice
člen představenstva Ing. Ivan Zach
Ve funkci od 21.7.1995 do 31.3.1998
Adresa Švermova 579, Slaný
člen představenstva Ivan C. Chadima, R. Č. 401017/112
Ve funkci od 29.5.1992 do 21.7.1995
Adresa Cukrovarnická 25, Praha 6
člen představenstva ing. Manfred Líbal
Ve funkci od 29.5.1992 do 21.7.1995
Adresa Italská 6, Karlovy Vary
člen představenstva ing. Wolfgang Háma
Ve funkci od 29.5.1992 do 21.7.1995
Adresa Vítězná 27, Karlovy Vary
člen představenstva JUDr. Jaroslava Paulyová
Ve funkci od 1.12.1993 do 21.7.1995
Adresa Petrská 1426/1, Praha 1
člen představenstva prof. JUDr. Milan Bakeš DrSc.
Ve funkci od 1.12.1993 do 21.7.1995
Adresa Ke skalkám 2449, Praha 10
člen představenstva ing. Václav Svoboda
Ve funkci od 26.8.1994 do 21.7.1995
Adresa Ostrovská 9, Karlovy Vary
člen představenstva prom. práv. Jiří Ettler
Ve funkci od 29.5.1992 do 1.12.1993
Adresa Sokolovská 47a, Karlovy Vary
člen představenstva JUDr. Jiří Čech
Ve funkci od 29.5.1992 do 1.12.1993
Adresa Cukrovarnická 52, Praha 6
člen představenstva ing. Václav Svoboda
Ve funkci od 29.5.1992 do 1.12.1993
Adresa Ostrovská 9, Karlovy Vary
člen představenstva ing. Ivan Tvrdík
Ve funkci od 29.5.1992 do 1.12.1993
Adresa Brigádníků 2948/131, Praha 10
člen Ivan C. Chadima, Československý A Kanadský Občan, Firma Euroinvest
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,
člen Ing. Manfred Líbal, Ředitel Pobočky Investiční Banky Karlovy Vary
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,
člen Judr. Jiří Čech, Mocr Čr Praha
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,
člen Prom. Práv. Jiří Ettler, Úřad Města Karlovy Vary
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,
člen Ing. Wolfgang Háma, Ředitel S. P. Gh Pupp Karlovy Vary
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,
člen Ing. Jan Tvrdík, Podnikatel, Poradce Firmy Consus Praha
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,
člen Ing. Václav Svoboda, Ekonom S. P. Pupp Karlovy Vary
Ve funkci od 29.12.1990 do 29.5.1992
Adresa ,

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

IČO (identifikační číslo): 00022004
Jméno: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 6. 1979
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 8

Sídlo GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Sídlo: Mírové náměstí 316/2, Karlovy Vary 36001

Živnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Živnost č. 1 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 2016

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 11. 2013

Živnost č. 3 Kosmetické služby

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 6. 2010

Živnost č. 4 Provozování solárií

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 14. 7. 2006
Přerušeno od 8. 6. 2012

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 10. 1992

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 7 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 8 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Statutární orgán GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Člen statutárního orgánu: JUDr. Petr Poledník
Člen statutárního orgánu: Mgr. Martin Tomeš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

IČO: 00022004
Firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 6. 1979

Sídlo GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Sídlo: Mírové náměstí 316/2, Karlovy Vary 36001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti související s pozemní dopravou
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel