Firma GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. IČO 61858595


GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (61858595) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 219, Karlovy Vary 360 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 1994 a je stále aktivní. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. na rzp.cz
Detailní informace o GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 752
IČO (identifikační číslo osoby) 61858595
Jméno GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.9.1994
Rozhodnutí valné hromady konané dne 5.12.2005 o zvýšení základního kapitálu Důvody, způsob a rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnosti zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti, se základní kapitál Společnosti zvyšuje z 85.000.000,- Kč (osmdesáti pěti milionů korun českých) na 112.600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. o 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem; navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, jmenovitá hodnota nových akcií: upsáno bude 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových nekótovaných kmenových akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále jen nové akcie), bez emisního ážia, bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu a bez veřejné výzvy k upisování akcií; lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kursu nových akcií: BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., se sídlem Ctiradova 1, Praha 4, IČ 445 20 000, registrované Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 (dále jen BCG), jako předem určený zájemce upíše všech 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových akcií ve smlouvě o  upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obch. zák., kterou uzavře se společností. Představenstvo společnosti návrh této smlouvy odešle doporučeným dopisem do sídla předem určeného zájemce do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií. K upsání akcií je předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií. Smlouva o upsání nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Místo pro upsání nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo přede m určeného zájemce, Praha 4, Ctiradova 1; Emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových ak cií s možností započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov společnosti. Na jednu do savadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na 1 (jednu) dosavadní akcii přitom připadá maximálně 1 (jedna) akcie; důvod navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku: přednostní právo akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu se v důležitém zájmu společnosti, kterým je výše uvedené posílení vlastního kapitálu, odvrácení nepříznivé obchodní bi lance kapitálovým posílením jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnost zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví společnosti, vylučuje a všechny akcie budou nabídnuty společnosti BCG, jako žte předem určenému zájemci; pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení: Na budoucí pohledávku Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných předem určeným zájemcem ze smlouvy o upsání akcií bude započtena v plné výši pohledávka předem určeného zájemce vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 12. 6. 2001 ( dvanáctého června roku dvoutisícího prvního) mezi Společností, jakožto dlužníkem, a společností První hotelová a.s., jakožto původním věřitelem, kterou nabyl předem určený zájemce postoupením dle smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 25. 4. 2002 (dvacátého pátého dubna roku dvoutisícího druhého) mezi První hotelovou a s., jakožto postupitelem, a předem určeným zájemcem, jakožto postupníkem, za společností ve výši 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), z toho jistina č iní 22.300.000,- Kč (dvacet dva miliony tři sta tisíc korun českých) a úrok ke dni 31. 10. 2005 (třicátému prvnímu říjnu roku dvoutisícímu pátému) činí 5.300.000,- Kč (pět milionů tři sta tisíc korun českých). Zápočet jiných vzájemných pohledávek na splacení jmenovitých hodnot nově upsaných akcií se nepřipouští. Písemný návrh Dohody o započtení peněžité pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu akcií proti peněžité pohledávk ce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči Společnosti ve shora uvedené výši vyhotoví představenstvo ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude návrh Dohody zaslán dopor učeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Tato Dohoda musí být uzavřena nejpozději do 20 (dvaceti) dnů, ode dne následujícího po doručení návrhu Dohody předem určenému zájemci. Okamžikem uzavření Dohody je až do výše započítané pohledávky resp. v pln é výši splacen emisní kurs jmenovitých hodnot nových akcií upsaných předem určeným zájemcem a současně i základní kapitál společnosti. Dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči BCG, jakožto předem určeného zájemce na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči společno sti, vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. Tím dojde k posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, k zániku pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti resp. k zániku zástavního práva a  k minimalizaci finanční tenze v operativním cash flow. 14.12.2005 - 21.2.2006
Úmysl zvýšení základního jmění ve smyslu § 23 odstavec 4: 31.5.2000 - 6.9.2000
Zcela splacené základní jmění společnosti se z důvodu dosažení dalšího ekonomického rozvoje společnosti zvyšuje z 5.000.000,- Kč (slovy: z pěti miliónů korun českých) o 60.000.000,- Kč (slovy: o šedesát miliónů korun českých) na 65.000.000,- Kč (slovy: na šedesát pět miliónů korun českých) bez emisního ážia, upsáním 6.000 (slovy šest tisíc) kusů nových veřejně neobchodo- vatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) s připuštěním možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění, a to maximálně o dalších 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) na celkových 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět miliónů korun českých), tj. o dalších 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydávané akcie. 31.5.2000 - 6.9.2000
Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii přitom připadá nejméně 12 akcií. Takto upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč bez emisního ážia. 31.5.2000 - 6.9.2000
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do tří dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, a sice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využití přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, na účet společnosti, a to ve výši 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií bude splacena nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 31.5.2000 - 6.9.2000
Obchodní společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Pražská 125, IČ: 61858595 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a vložka č. 2741 v oddílu B s e u z a v í r á . Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka 752. 2.10.1998

Aktuální kontaktní údaje GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Kapitál GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

zakladni jmění 112 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.2.2006
zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.9.2000 - 21.2.2006
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1995 - 6.9.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.1994 - 1.11.1995

Akcie GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 260 24.11.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 260 13.2.2016 - 24.11.2017
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 11 260 22.7.2008 - 13.2.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 260 21.2.2006 - 22.7.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 500 6.9.2000 - 21.2.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 500 1.11.1995 - 6.9.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.9.1994 - 1.11.1995

Sídlo GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 219 , Karlovy Vary 360 01 9.12.2008
Adresa Pražská 125 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
30.9.1997 - 9.12.2008
Adresa U Prašné brány 1079/3 , Praha 110 00 1.11.1995 - 30.9.1997
Adresa Václavské náměstí 832/19 , Praha 110 00 20.9.1994 - 1.11.1995

Předmět podnikání GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.2.2016
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu 13.2.2016
poskytování tělovýchovných služeb 9.10.2004 - 13.2.2016
pronájem a půjčování věcí movitých 9.10.2004 - 13.2.2016
úprava porostů a kácení zeleně 12.1.2004 - 13.2.2016
zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť 12.1.2004 - 13.2.2016
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 12.1.2004 - 13.2.2016
poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení 12.1.2004 - 13.2.2016
zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba 12.1.2004 - 13.2.2016
provozování veřejných tělovýchovných škol 7.6.1996 - 12.1.2004
půjčovna sportovních potřeb 7.6.1996 - 9.10.2004
zprostředkování v oblasti obchodu 7.6.1996 - 13.2.2016
průzkum trhu 7.6.1996 - 13.2.2016
reklamní činnost 7.6.1996 - 13.2.2016
golfový servis /montáž a opravy/ 7.6.1996 - 13.2.2016
provozování garáží 20.9.1994 - 12.1.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.9.1994 - 13.2.2016

vedení firmy GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Statutární orgán GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, s výjimkou případů, kdy plnění z právního jednání nebo závazek z právního jednání vyplývající přesahuje v každém jednotlivém případě částku 200.000,- Kč (dvě s tě tisíc korun českých) bez DPH, kdy Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 13.2.2016
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, jinak všichni členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné. 31.5.2000 - 13.2.2016
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněný nebo předseda představenstva a jeden z členů představenstva. Podepisování se prování tak, že osoba nebo osoby pověřené připojí svůj (svoje) podpis (podpisy) k vytištěnému nebo jiným způsobem vyznačenému názvu společnosti. 1.11.1995 - 31.5.2000
Způsob jednání za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgánys zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem súpolečnosti tak, že k napsanému nebo vytištěné- mu jménu společnosti připojí příslušná osoba svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 20.9.1994 - 1.11.1995
předseda představenstva Vlastimil Argman 24.11.2017
Vznik členství 17.12.2015
Vznik funkce 22.11.2017
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva Barbora Okénková 24.11.2017
Vznik členství 22.11.2017
Adresa: Václava Trojana 1483/1 , Praha 104 00
Předseda představenstva Judr Martina Machková 20.9.1994 - 1.11.1995
Adresa: Sladovnická 449/9 , Karlovy Vary 360 05
Místopředseda představenstva Ing Wolfgang Háma 20.9.1994 - 1.11.1995
Adresa: Vítězná 306/27 , Karlovy Vary 360 01
Člen představenstva ing. Jiří Milský 1.11.1995 - 1.11.1995
Adresa: U Hřiště 264/10 , Karlovy Vary 360 17
Člen představenstva Ing. Alexandr Nikolajevič Rebjonok 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Pražská 8 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Člen představenstva ing. Jiří Milský 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: U Hřiště 264/10 , Karlovy Vary 360 17
Člen představenstva ing. Radovan Květ 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Krátká 684/14 , Praha 100 00
Člen představenstva JUDr. Jan Souček 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Trojanova 1993/5 , Praha 120 00
Člen představenstva Vlastimil Lepík 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Zámecký vrch 390/1 , Karlovy Vary 360 01
Předseda představenstva Vlastimil Argman 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
Člen představenstva Ing. Karel Mařík 31.5.2000 - 13.6.2001
Adresa: Revoluční 148 , Karlovy Vary 360 01
Předseda představenstva Vlastimil Argman 31.5.2000 - 12.1.2004
Zánik členství 8.8.2003
Zánik funkce 8.8.2003
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
Člen představenstva Libor Černý 31.5.2000 - 12.1.2004
Adresa: Dygrýnova 814/12 , Praha 198 00
Člen představenstva Ing. Oldřich Rutar 31.5.2000 - 12.1.2004
Adresa: Rezlerova 303 , Praha 109 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Mráz 31.5.2000 - 12.1.2004
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
Člen představenstva Mgr. Petr Masák 31.5.2000 - 12.1.2004
Zánik členství 12.12.2002
Adresa: Stará Kysibelská 599/33 , Karlovy Vary 360 01
Člen představenstva Ing. Karel Mařík 13.6.2001 - 12.1.2004
Adresa: J. Mařáka 175 , Karlovy Vary - Olšová Vrata Česká republika
Člen představenstva Libor Černý 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Adresa: Dygrýnova 814/12 , Praha 198 00
Člen představenstva Ing. Oldřich Rutar 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Rezlerova 303 , Praha 109 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Mráz 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Karel Mařík 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: J. Mařáka 175 , Karlovy Vary - Olšová Vrata Česká republika
Člen představenstva Ing. Václav Lupínek 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 8.8.2003
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Lesní 224/23 , Karlovy Vary 360 07
Předseda představenstva Vlastimil Argman 12.1.2004 - 19.8.2008
Vznik členství 8.8.2003
Zánik členství 25.6.2008
Vznik funkce 8.8.2003
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
Člen představenstva Libor Černý 4.11.2005 - 14.10.2009
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: Bryksova 945/25 , Praha 198 00
předseda představenstva Vlastimil Argman 19.8.2008 - 14.10.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 31.8.2009
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 31.8.2009
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva Ing. Vladimír Mráz 4.11.2005 - 13.11.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 18.8.2010
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
předseda představenstva Vlastimil Argman 14.10.2009 - 22.5.2014
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 9.12.2013
Vznik funkce 1.9.2009
Zánik funkce 9.12.2013
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva Ing. Vladimír Mráz 13.11.2010 - 22.5.2014
Vznik členství 18.8.2010
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
člen představenstva Libor Černý 14.10.2009 - 30.9.2014
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 9.12.2013
Adresa: Bryksova 945/25 , Praha 198 00
předseda představenstva Vlastimil Argman 22.5.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 9.12.2013
Vznik funkce 1.9.2009
Zánik funkce 9.12.2013
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva Ing. Vladimír Mráz 22.5.2014 - 13.2.2016
Vznik členství 18.8.2010
Zánik členství 18.11.2015
Adresa: U letenského sadu 1294/6 , Praha 170 00
předseda představenstva Vlastimil Argman 30.9.2014 - 13.2.2016
Vznik členství 9.12.2013
Zánik členství 17.12.2015
Vznik funkce 10.12.2013
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva JUDr. Zdenka Pokorná 30.9.2014 - 13.2.2016
Vznik členství 9.12.2013
Zánik členství 17.12.2015
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
Předseda představenstva Vlastimil Argman 13.2.2016 - 24.11.2017
Vznik členství 17.12.2015
Vznik funkce 17.12.2015
Zánik funkce 22.11.2017
Adresa: Slovanská 124 , Karlovy Vary 360 18
Člen představenstva Milan Heidler 13.2.2016 - 24.11.2017
Vznik členství 17.12.2015
Zánik členství 22.11.2017
Adresa: Masná 698/17 , Praha 110 00

Dozorčí rada GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Mgr. Ivan Brambaški 13.2.2016
Vznik členství 17.12.2015
Adresa: Vrchlického 1751 , Roudnice nad Labem 413 01
předseda dozorčí rady Ing. Karel Mařík 24.11.2017
Vznik členství 22.11.2017
Vznik funkce 22.11.2017
Adresa: J. Mařáka 175 , Karlovy Vary 360 01
Místopředseda Ing Manfred Líbal 20.9.1994 - 1.11.1995
Adresa: Italská 1384/6 , Karlovy Vary 360 01
Člen Ing Václav Svoboda 20.9.1994 - 1.11.1995
Adresa: Ostrovská 277/9 , Karlovy Vary 360 04
Předseda Ivana Bartošková 20.9.1994 - 1.11.1995
Adresa: Pila 144 , Kolová Česká republika
Předseda dozorčí rady ing. Bohumil Procházka 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Česká 154 , Karlovy Vary 360 18
Jméno ing. Ivan Zach 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno ing. Radek Zamrzla 1.11.1995 - 31.5.2000
Adresa: Severní 867/7 , Karlovy Vary 360 05
člen ing. Radek Zamrzla 31.5.2000 - 12.1.2004
Adresa: Severní 867/7 , Karlovy Vary 360 05
člen Ing. Jiří Šmejc 31.5.2000 - 12.1.2004
Adresa: Fibichova 769/10 , Karlovy Vary 360 17
člen Ing. Alena Halířová 31.5.2000 - 12.1.2004
Adresa: Úvalská 614/22 , Karlovy Vary 360 01
člen ing. Radek Zamrzla 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Severní 867/7 , Karlovy Vary 360 05
člen Ing. Jiří Šmejc 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Fibichova 769/10 , Karlovy Vary 360 17
člen Ing. Alena Halířová 12.1.2004 - 4.11.2005
Vznik členství 15.3.2000
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Úvalská 614/22 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šmejc 4.11.2005 - 19.8.2008
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Fibichova 769/10 , Karlovy Vary 360 17
člen dozorčí rady Ing. Alena Halířová 4.11.2005 - 19.8.2008
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Úvalská 614/22 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šmejc 19.8.2008 - 14.10.2009
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 176 , Andělská Hora 364 71
člen dozorčí rady Ing. Karel Mařík 4.11.2005 - 13.11.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 18.8.2010
Adresa: J. Mařáka 175 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Alena Halířová 19.8.2008 - 13.11.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 18.8.2010
Adresa: Hybešova 167/18 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Ing. Alena Halířová 13.11.2010 - 2.2.2014
Vznik členství 18.8.2010
Adresa: Majakovského 630/39 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Lucie Hloušková 14.10.2009 - 30.9.2014
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 9.12.2013
Adresa: U Kulturního domu 350 , Chvaletice 533 12
člen dozorčí rady Lucie Hloušková 30.9.2014 - 14.10.2015
Vznik členství 9.12.2013
Adresa: 146 , Sadov 360 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Mařík 13.11.2010 - 13.2.2016
Vznik členství 18.8.2010
Zánik členství 18.11.2015
Adresa: J. Mařáka 175 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Alena Halířová 2.2.2014 - 13.2.2016
Vznik členství 18.8.2010
Zánik členství 18.11.2015
Adresa: Majakovského 630/39 , Karlovy Vary 360 05
člen dozorčí rady Lucie Krýslová 14.10.2015 - 13.2.2016
Vznik členství 9.12.2013
Zánik členství 17.12.2015
Adresa: 146 , Sadov 360 01
Předseda dozorčí rady Ing. Julek Tegel 13.2.2016 - 24.11.2017
Vznik členství 17.12.2015
Zánik členství 22.11.2017
Vznik funkce 17.12.2015
Zánik funkce 22.11.2017
Adresa: Husitská 1854 , Nová Paka 509 01

Sbírka Listin GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 752/SL 46 notářský zápis [Nz 61/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.12.2015 20.1.2016 18.2.2016 19
B 752/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 17.12.2015 20.1.2016 18.2.2016 2
B 752/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 17.12.2015 20.1.2016 18.2.2016 2
B 752/SL 43 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Plzni 10.6.2011 10.8.2015 20.10.2015 6
B 752/SL 42 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Plzni 11.6.2012 10.8.2015 20.10.2015 6
B 752/SL 41 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 30.5.2013 10.8.2015 20.10.2015 6
B 752/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 10.12.2013 27.8.2014 5.11.2014 3
B 752/SL 39 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcion áře Krajský soud v Plzni 9.12.2013 27.8.2014 5.11.2014 1
B 752/SL 37 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 17.9.2010 8.10.2010 21.10.2010 6
B 752/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Plzni 18.8.2010 8.10.2010 21.10.2010 7
B 752/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.9.2009 2.10.2009 14.10.2009 4
B 752/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.3 z představenstva Krajský soud v Plzni 1.9.2009 2.10.2009 14.10.2009 1
B 752/SL 32 ostatní - zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Plzni 31.8.2009 2.10.2009 14.10.2009 6
B 752/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.7.2008 13.8.2008 19.8.2008 1
B 752/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 27.6.2008 13.8.2008 19.8.2008 1
B 752/SL 29 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2008 13.8.2008 19.8.2008 7
B 752/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 18.7.2008 11.8.2008 12.8.2008 44
B 752/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.6.2008 15.7.2008 22.7.2008 20
B 752/SL 26 notářský zápis Nz 150/2008-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.6.2008 15.7.2008 22.7.2008 13
B 752/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.6.2007 14.9.2007 24.9.2007 4
B 752/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 14.4.2006 20.7.2006 21.7.2006 41
B 752/SL 22 ostatní -zápis z VH 2006 Krajský soud v Plzni 28.6.2006 20.7.2006 21.7.2006 4
B 752/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.2.2006 17.2.2006 20.2.2006 20
B 752/SL 20 notářský zápis Nz 626/2005 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 5.12.2005 14.12.2005 14.12.2005 13
B 752/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.6.2005 16.11.2005 22.11.2005 20
B 752/SL 18 podpisové vzory - 5x Krajský soud v Plzni 7.9.2005 10.10.2005 3.11.2005 7
B 752/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 15.4.2005 5.9.2005 9.9.2005 41
B 752/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.6.2005 5.9.2005 9.9.2005 20
B 752/SL 15 notářský zápis NZ 136/2005 Krajský soud v Plzni 16.6.2005 5.9.2005 9.9.2005 13
B 752/SL 14 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.6.2005 5.9.2005 9.9.2005 9
B 752/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 24.6.2004 23.8.2004 10.9.2004 20
B 752/SL 12 notářský zápis Nz 171/2004 - rozh.VH Krajský soud v Plzni 24.6.2004 23.8.2004 10.9.2004 7
B 752/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 24.5.2004 23.8.2004 10.9.2004 68
B 752/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 8.8.2003 6.10.2003 7.1.2004 1
B 752/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.6.2003 6.10.2003 7.1.2004 53
B 752/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora, zápis VH Krajský soud v Plzni 3.7.2002 6.10.2003 7.1.2004 29
B 752/SL 10 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 8.8.2003 6.10.2003 7.1.2004 3
B 752/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.8.2003 6.10.2003 7.1.2003 6
B 752/SL 5 účetní závěrka 2000, zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.11.2001 6.2.2002 26.2.2002 26
B 752/SL 4 účetní závěrka 1999, zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.9.2000 6.2.2002 26.2.2002 24
B 752/SL 3 účetní závěrka 1998, zápis z VH Krajský soud v Plzni 7.12.1999 6.2.2002 26.2.2002 11
B 752/SL 2 notářský zápis -NZ 539/2001 o změně+ÚZ stanov Krajský soud v Plzni 26.11.2001 3.1.2002 21.2.2002 29
B 752/SL 1 notářský zápis -N 118/2000, NZ 120/2000 Krajský soud v Plzni 15.3.2000 31.5.2000 20.6.2000 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

IČO (identifikační číslo) 61858595
Jméno GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 20.9.1994
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Sídlo: Pražská silnice 219 360 01 Karlovy Vary

Živnosti a provozovny GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 219, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007452919
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 19.5.2010

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 219, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007452919
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2010

Živnost č. 3 Provozování garáží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1994
Zánik oprávnění 29.1.2001

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č.455/91 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Golfový servis (montáž a opravy)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování veřejných tělovýchovných škol

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 15.12.2000

Živnost č. 9 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Úprava porostů a kácení zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Člen statutárního orgánu Vlastimil Argman
Člen statutárního orgánu Barbora Okénková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

IČO: 61858595
Firma: GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.9.1994

Sídlo GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Sídlo: Pražská 219 NEOAD, Karlovy Vary 360 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

IČO (identifikační číslo) 61858595
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ61858595
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.
Sídlo Pražská 125 KARLOVY VARY 360 01 KARLOVY VARY 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, KARLOVY VARY, tel.: 353 101 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2102312522/2700 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 10.11.1994

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 61858595
Jméno firmy GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka v53tuh4
tracking image