Firma GOLDEN GATE CZ a.s. IČO 24839540


GOLDEN GATE CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GOLDEN GATE CZ a.s. (24839540) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 1282/51, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 4. 2011 a je stále aktivní. GOLDEN GATE CZ a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o GOLDEN GATE CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GOLDEN GATE CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GOLDEN GATE CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GOLDEN GATE CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GOLDEN GATE CZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17136
IČO (identifikační číslo osoby) 24839540
Jméno GOLDEN GATE CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.4.2011
Řádná valná hromada společnosti GOLDEN GATE CZ a.s. konaná dne 24. listopadu 2015 přijala následující usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 42.000 Kč (čtyřicet dva tisíce korun českých) ze současné výše základního kapitálu 2.100.000 Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na výši 2.142.000 Kč (dva miliony jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: (i) 4 (čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě, (ii) 2 (dvou) kusů novýc h kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě; (d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je Vladimír Brůna, datum narození 3.12.1978, bydliště Paťanka 2616/15, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen "předem určený zájemce"); (e) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě a emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (f) Upisovací lhůta se stanoví na patnáct dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti; (g) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti GOLDEN GATE CZ a.s., v budově na adrese Václavské náměstí 1282/51, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin. (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o ob chodních korporacích; (i) Emisní kurs akcií musí být předem určeným zájemcem zcela splacen nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 33557788/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (j) Upisování nových akcii může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.11.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.3.2015 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), tj. ze současné výše 2.060.000,- Kč (slovy: dva milióny šedesát tisíc korun českých) na částku 2.100.000,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto tisíc korun čes kých). Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výlučně peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány 4 (slovy: čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. Všechny nové akcie budou vydány jako cenný papír na jméno. Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry. Všechny nové akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k upsání určenému z ájemci, jímž je pan Vladimír Brůna, nar. 3.12.1978, bydlištěm Praha 6, Paťanka 15, PSČ 160 00. Všechny nové akcie budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisovací lhůta činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Emisní kurs každé nové akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Emisní kurs nově emitovaných akcií se splácí výlučně v penězích a upisovatel je povinen jej splatit v plné výši na bankovní účet společnosti číslo 5070013133/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.4.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 11.3.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku o částku 40.000,- Kč z původních 2.020.000,- Kč na 2.060.000,- kč a přijala toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) ze současné výše 2.020.000,- Kč (slovy: dva milióny dvacet tisíc korun českých) na částku 2.060.000,- Kč (slovy : dva milióny šedesát tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc kor un českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmeno vitá hodnota všech nových akcií bude činit 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc koru n českých). Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě sml ouvy o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, budou 4 (čtyři) nové akcie společnosti nabídnuty k upsání v sídle společnosti bez veřejné nab ídky vybranému zájemci, kterým se určuje pan Vladimír Brůna, dat. nar. 3.12.1978, bydlištěm Praha 6, Paťanka 15, PSČ 160 00. Pan Vladimír Brůna upíše své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Vlad imíru Brůnovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisování no vých akcií však může začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 4 79 zákona o obchodních korporacích. Upisovatel je povinen splatit v 30-ti (třiceti) denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 5070013133/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 31.3.2014 - 31.3.2014
Valná hromada společnostri rozhodla dne 24. dubna 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.000,- Kč z původních 2.000.000,- Kč na 2.020.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 2.020.000,- Kč (slovy: dva milióny dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tis íc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, budou 2 (dvě) nové akcie společnosti nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Vladimír Brůna, dat. nar. 6.12.1978, bytem Pr aha 6, Paťanka 15, PSČ 160 00. Pan Vladimír Brůna upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Vladimíru Brůnovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisování nových akcií však nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušn ého soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit v 30 (třicet)- ti denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 5060 010182/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 31.5.2013 - 23.8.2013

Aktuální kontaktní údaje GOLDEN GATE CZ a.s.

Kapitál GOLDEN GATE CZ a.s.

zakladni jmění 2 142 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2015
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2015 - 27.11.2015
zakladni jmění 2 060 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.2014 - 27.4.2015
zakladni jmění 2 020 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.8.2013 - 31.3.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.4.2011 - 23.8.2013

Akcie GOLDEN GATE CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 142 000 29.3.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 214 27.11.2015 - 29.3.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 27.11.2015 - 29.3.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 210 27.4.2015 - 27.11.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 206 31.3.2014 - 27.4.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 202 23.8.2013 - 31.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 31.5.2013 - 23.8.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 22.4.2011 - 31.5.2013

Sídlo GOLDEN GATE CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 1282/51 , Praha 110 00 12.12.2012
Adresa Holubova 2517/4 , Praha 150 00 22.4.2011 - 12.12.2012

Předmět podnikání GOLDEN GATE CZ a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.4.2011

vedení firmy GOLDEN GATE CZ a.s.

Statutární orgán GOLDEN GATE CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva jednají jménem společnosti vždy dva společně. 27.4.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 22.4.2011 - 27.4.2015
Člen představenstva Tomáš Míča 29.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Paťanka 2612/7 , Praha 160 00
Člen představenstva Pavel Kupka 29.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
Člen představenstva Hana Bambuleová 29.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Želivecká 2810/8 , Praha 106 00
Předseda představenstva Vladimír Brůna 16.9.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Wuchterlova 1607/12 , Praha 160 00
předseda představenstva Pavel Ryba 22.4.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 24.4.2013
Vznik funkce 22.4.2011
Zánik funkce 24.4.2013
Adresa: Janského 2237/53 , Praha 155 00
člen představenstva Pavel Kupka 22.4.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 24.4.2013
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Jan Kubr 22.4.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 24.4.2013
Adresa: Na padesátém 868/8 , Praha 100 00
člen představenstva Vladimír Brůna 31.5.2013 - 27.4.2015
Vznik členství 24.4.2013
Adresa: Paťanka 2616/15 , Praha 160 00
předseda představenstva Pavel Ryba 31.5.2013 - 27.4.2015
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 13.1.2015
Vznik funkce 24.4.2013
Zánik funkce 13.1.2015
Adresa: Janského 2237/53 , Praha 155 00
předseda představenstva Vladimír Brůna 27.4.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 24.4.2013
Vznik funkce 13.1.2015
Adresa: Paťanka 2616/15 , Praha 160 00
člen představenstva Hana Mastná 27.4.2015 - 22.1.2016
Vznik členství 13.1.2015
Vznik funkce 13.1.2015
Adresa: Litoměřická 577/6 , Praha 190 00
předseda představenstva Vladimír Brůna 15.7.2015 - 25.1.2018
Vznik členství 24.4.2013
Vznik funkce 13.1.2015
Adresa: Paťanka 2616/15 , Praha 160 00
člen představenstva Pavel Kupka 31.5.2013 - 29.5.2018
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Hana Bambuleová 22.1.2016 - 29.5.2018
Vznik členství 13.1.2015
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 13.1.2015
Adresa: Želivecká 2810/8 , Praha 106 00
Člen představenstva Tomáš Míča 21.10.2016 - 29.5.2018
Vznik členství 20.10.2016
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: Paťanka 2612/7 , Praha 160 00
předseda představenstva Vladimír Brůna 25.1.2018 - 29.5.2018
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 13.1.2015
Zánik funkce 24.4.2018
Adresa: Kafkova 1462/57 , Praha 160 00
Předseda představenstva Vladimír Brůna 29.5.2018 - 16.9.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Kafkova 1462/57 , Praha 160 00

Dozorčí rada GOLDEN GATE CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Radek Matějček 29.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Liberecká 804/3 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen dozorčí rady Milan Zemánek 29.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Arbesova 4248/25 , Jablonec nad Nisou 466 04
Člen dozorčí rady Jan Kubr Critikian 25.1.2019
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Archangelská 1568 3, 100 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady Radek Matějček 22.4.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 24.4.2013
Vznik funkce 22.4.2011
Zánik funkce 24.4.2013
Adresa: Mšenská 3924/10 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Tomáš Matějček 22.4.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 24.4.2013
Adresa: 105 , Pěnčín 468 21
člen dozorčí rady Milan Zemánek 22.4.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 22.4.2011
Zánik členství 24.4.2013
Adresa: Arbesova 4248/25 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Ondřej Raška 31.5.2013 - 21.10.2016
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 19.10.2016
Adresa: 105 , Pěnčín 468 21
člen dozorčí rady Jan Kubr 31.5.2013 - 5.6.2017
Vznik členství 24.4.2013
Adresa: Na padesátém 868/8 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Radek Matějček 31.5.2013 - 29.5.2018
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 24.4.2013
Zánik funkce 24.4.2018
Adresa: Liberecká 804/3 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen dozorčí rady Ing. Milan Zemánek 21.10.2016 - 29.5.2018
Vznik členství 20.10.2016
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: Arbesova 4248/25 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Jan Kubr Critikian 5.6.2017 - 29.5.2018
Vznik členství 24.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: Na padesátém 868/8 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Jan Kubr Critikian 29.5.2018 - 25.1.2019
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Na padesátém 868/8 , Praha 100 00

Sbírka Listin GOLDEN GATE CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17136/SL 17 notářský zápis [NZ 1193/2015] Městský soud v Praze 24.11.2015 27.11.2015 5
B 17136/SL 16 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 17.4.2015 11.5.2015 32
B 17136/SL 14 notářský zápis [NZ 155/2015] Městský soud v Praze 10.3.2015 17.4.2015 11.5.2015 25
B 17136/SL 13 notářský zápis [NZ 90/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.2.2015 17.4.2015 11.5.2015 37
B 17136/SL 12 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.1.2015 17.4.2015 11.5.2015 2
B 17136/SL 11 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 12.1.2015 17.4.2015 11.5.2015 17
B 17136/SL 9 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.5.2014 16.6.2014 26
B 17136/SL 10 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 16.6.2014 16
B 17136/SL 8 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.5.2014 4.6.2014 28
B 17136/SL 7 notářský zápis NZ 113/2014 Městský soud v Praze 11.3.2014 20.3.2014 3.4.2014 13
B 17136/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2013 15.5.2013 18.6.2013 24
B 17136/SL 5 ostatní zápis ze zasedání předs Městský soud v Praze 24.4.2013 15.5.2013 18.6.2013 2
B 17136/SL 4 notářský zápis NZ 148/2013 Městský soud v Praze 24.4.2013 15.5.2013 18.6.2013 19
B 17136/SL 3 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.4.2013 17.4.2013 13
B 17136/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 10.4.2013 15.4.2013 18
B 17136/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 217/2011 Městský soud v Praze 13.4.2011 22.4.2011 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GOLDEN GATE CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 24839540
Jméno GOLDEN GATE CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.4.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo GOLDEN GATE CZ a.s.

Živnosti a provozovny GOLDEN GATE CZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.2011

Statutární orgán GOLDEN GATE CZ a.s.

Člen statutárního orgánu Tomáš Míča
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Kupka
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Brůna
Člen statutárního orgánu Hana Bambuleová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GOLDEN GATE CZ a.s.

IČO: 24839540
Firma: GOLDEN GATE CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.4.2011

Sídlo GOLDEN GATE CZ a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 1282/51, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
tracking image