Firma Glogster, a.s. IČO 28185927


Glogster, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Glogster, a.s. (28185927) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vodičkova 704/36, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 2007 a je stále aktivní. Glogster, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Glogster, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Glogster, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Glogster, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Glogster, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Glogster, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12629
IČO (identifikační číslo osoby) 28185927
Jméno Glogster, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.11.2007
Valná hromada společnosti konaná dne 24. května 2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), vydáním 100 000 (jednoho sta tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), když s každou akcií bude spojeno 20 hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvláštním právem spojeným s novými akciemi je vyšší počet hlasů připadající na jednu akcii než u akcií kmenových, jinak jsou s akciemi se zvláštními právy spojena všechna práva podle zákona a stanov společnosti 2.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100,-- Kč (sto korun českých); emisní kurs je stejný pro upsání s využitím přednostního práva i pro upsání bez přednostního práva předem určenými zájemci 3.s využitím přednostního práva lze upsat celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), a na každou jednu stáv ající akcii o jmenovité hodnotě 100,-- Kč lze upsat 0,1 (jednu desetinu) jedné nové akcie, tj. celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových akcií, přičemž podle § 485 odst. 1 písm. b) ZOK lze upisovat pouze celé akcie 4.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Tomáši Plojharovi, nar. 15. července 1975, adresa bydliště Vratislavova 150, Písek 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 6.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje do 30. 6. 2016 (třicátého června roku dvoutisícího šestnáctého); místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11602, v pr acovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36 , PSČ 11602, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 8.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel, bez ohledu na to, zda akcie upsal s využitím přednostního práva nebo bez přednostního práva, povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií na účet spol ečnosti číslo 250126095/5500. 6.6.2016
Dne 4.8.2015 rozhodla valná hromada o štěpení akcií "Společnosti" a to v poměru 1:10 (jedna ku deseti) s tím, že každá jednotlivá akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude rozštěpena na deset (10) akcií na jméno v listinné pod obě ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: sto Kč). 6.6.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.9.2014
Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, zvyšuje z dosavadní výše 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč) o částku 78.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů Kč), který bude splacen pe něžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá 78.000 ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: - společnost QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (který upíše) všech 78.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované). Tento zájemce upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č. 43-6245830237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen v souladu se zněním stanov splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splati t ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení 30 % emisního kursu akcií; Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kursu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií započtením peněžitých pohledávek předem určený m zájemcem proti společnosti a to: pohledávky ve výši 23.400.000,- Kč (slovy: dvacet tři milióny čtyři sta tisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatků a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.7.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s. se sídlem Prah a 1, Vodičkova 704/36, PSČ 116 02, IČ: 281 85 927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společností QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Část emisního kursu ve výši 30 % bude splacena ke dni účinnosti smlouvy o započtení a tato část bude splacena výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třicet dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení nebo částečného započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu akcií souhlasíme s tímto započtením. 1) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. navýšit základní kapitál ve dvou či více krocích až na částku jedné miliardy korun českých a to nejpozději do 31.12.2010 a to formou obdobnou navýšení základního kapitálu společnosti Glogster, a.s. z částky 22.000.000,- Kč na 100.000.000,- Kč. 2) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. s nákupem společností potřebných ke konsolidaci a rozšíření základny projektu společnosti, a tedy rozšíření majetkové účasti ve třetích subjektech. 3) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. na oddělení projektu Glogster EDU do společnosti s pracovním názvem EDU Glogster, a.s. a záměr uvést tuto společnost na burzu cenných papírů, a to prvořadě na NASDAQ nebo Deutsche Börse. 15.1.2010 - 24.3.2010
? Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85927, zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny Kč) o částku 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč), který bude splacen peněžitými vkla dy. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá dvě stě (200) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc ko run českých ). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšen í základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53ed E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (která upíše) všech dvě stě (200) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nebudou kó tované (registrované), která tedy upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 28185927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazova cí podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se spol ečností. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na majitele. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého e misního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců proti společnosti a to : pohledávky ve výši 2 0.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) dle Smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatku č. 1 a 2, smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.07.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 704 /36, PSČ 116 02, IČ 28185927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společnosti QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urabanization marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního re jstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: -předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu -smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku -návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií -předem určený zájemce jej povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením. 21.11.2008 - 10.6.2009

Aktuální kontaktní údaje Glogster, a.s.

Kapitál Glogster, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.10.2011
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.2011 - 4.10.2011
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.2011 - 24.8.2011
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2011 - 17.8.2011
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.3.2010 - 7.4.2011
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.6.2009 - 24.3.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2008 - 10.6.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 21.11.2007 - 15.9.2008

Akcie Glogster, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 000 000 6.6.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 22 000 12.11.2010 - 6.6.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 78 000 24.3.2010 - 6.6.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 200 10.6.2009 - 12.11.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 12 21.11.2007 - 12.11.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 8 21.11.2007 - 12.11.2010

Sídlo Glogster, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vodičkova 704/36 , Praha 110 00 21.11.2007

Předmět podnikání Glogster, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.3.2010

Předmět činnosti Glogster, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem 21.11.2007

vedení firmy Glogster, a.s.

Statutární orgán Glogster, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně ve všech věcech až do částky 1 000 000,- Kč, nad částku 1 000 000,- Kč jednají a podepisují za společnost vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představens tva. 21.11.2007
Předseda představenstva Mgr. Stanislav Šrámek 12.5.2014
Vznik členství 22.4.2014
Vznik funkce 7.5.2012
Adresa: Verdunská 713/9 , Praha 160 00
člen představenstva Matěj Brož 15.2.2018
Vznik členství 5.5.2012
Adresa: Bachova 1567/5 , Praha 149 00
člen představenstva Hanuš Němeček 21.11.2007 - 12.8.2009
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 21.4.2009
Adresa: Dvořákova 468 , Velké Přílepy 252 64
člen představenstva Zdeňka Šídová 21.11.2007 - 26.10.2010
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Francouzská 152/78 , Praha 101 00
předseda představenstva Roman Smola 21.11.2007 - 22.9.2011
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 9.9.2011
Vznik funkce 21.11.2007
Zánik funkce 9.9.2011
Adresa: Zahradní 335 , Náchod 547 01
člen představenstva Mgr. Stanislav Šrámek 12.8.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 22.4.2014
Adresa: Verdunská 713/9 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Radomír Lašák MBA 22.9.2011 - 25.5.2012
Vznik členství 9.9.2011
Zánik členství 4.5.2012
Vznik funkce 11.9.2011
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Filip Kopecký 25.5.2012 - 21.11.2012
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 15.10.2012
Adresa: Kyselova 1185/2 , Praha 182 00
předseda představenstva Mgr. Stanislav Šrámek 25.5.2012 - 12.5.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 22.4.2014
Vznik funkce 7.5.2012
Adresa: Verdunská 713/9 , Praha 160 00
člen představenstva Matěj Brož 25.5.2012 - 11.8.2015
Vznik členství 5.5.2012
Adresa: Na Sídlišti III 401 , Průhonice 252 43
člen představenstva Matěj Brož 11.8.2015 - 15.2.2018
Vznik členství 5.5.2012
Adresa: Na Sídlišti III 401 , Průhonice 252 43

Dozorčí rada Glogster, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Radomír Lašák MBA 21.11.2012
Vznik členství 19.6.2012
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Mgr. Bohumil Štěpař 21.11.2012
Vznik členství 19.6.2012
Adresa: Minická 377/4 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz 28.11.2013
Vznik členství 19.6.2012
Vznik funkce 17.10.2013
Adresa: Nad údolím 151/64 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. František Hucl 9.1.2014
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: Kunešova 2651/14 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Patrik Prepsl 8.9.2014
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Hausmannova 3003/9 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Ondroušek 15.1.2017
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: 99 , Kly 277 41
člen dozorčí rady Martin Santorcl 19.5.2017
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Chodská 1393/13 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Martin Santorcl 21.11.2007 - 20.5.2009
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 21.11.2008
Vznik funkce 21.11.2007
Zánik funkce 21.11.2008
Adresa: Francouzská 152/78 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Patrik Prepsl 21.11.2007 - 20.5.2009
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: Hausmannova 3003/9 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Jana Kukulová 21.11.2007 - 20.5.2009
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 6.11.2008
Adresa: Dejvická 688/27 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Martin Santorcl 20.5.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 22.11.2008
Vznik funkce 22.11.2008
Adresa: Francouzská 152/78 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Tomáš Plojhar 20.5.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 7.11.2008
Adresa: Vratislavova 150 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Tomáš Plojhar 22.9.2011 - 28.11.2013
Vznik členství 7.11.2008
Zánik členství 8.11.2013
Vznik funkce 9.9.2011
Adresa: Vratislavova 150 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz 21.11.2012 - 28.11.2013
Vznik členství 19.6.2012
Adresa: Nad údolím 151/64 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. František Hucl 3.2.2011 - 9.1.2014
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: Kunešova 2651/14 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Patrik Prepsl 20.5.2009 - 12.5.2014
Vznik členství 22.11.2008
Zánik členství 23.11.2013
Adresa: Hausmannova 3003/9 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Martin Santorcl 22.9.2011 - 12.5.2014
Vznik členství 22.11.2008
Zánik členství 23.11.2013
Adresa: Francouzská 152/78 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Tomáš Plojhar 28.11.2013 - 12.5.2014
Vznik členství 7.11.2008
Zánik členství 8.11.2013
Adresa: Vratislavova 150 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Ondroušek 3.2.2011 - 15.1.2017
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: 99 , 277 41 Kly Česká republika
člen dozorčí rady Martin Santorcl 8.9.2014 - 19.5.2017
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Francouzská 152/78 , Praha 101 00

Sbírka Listin Glogster, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12629/SL 34 notářský zápis [NZ 767/2015] Městský soud v Praze 4.8.2015 7.12.2015 10.12.2015 5
B 12629/SL 33 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 7.12.2015 10.12.2015 49
B 12629/SL 32 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 29.12.2014 6.1.2015 14
B 12629/SL 31 ostatní zápis řádné VH Městský soud v Praze 9.6.2014 4.9.2014 4.11.2014 9
B 12629/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1020/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 4.9.2014 16.9.2014 10
B 12629/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.7.2014 16.8.2014 50
B 12629/SL 28 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 16.8.2014 51
B 12629/SL 27 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 16.8.2014 14
B 12629/SL 26 ostatní volba do představenstva Městský soud v Praze 15.4.2014 6.5.2014 20.5.2014 3
B 12629/SL 25 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 27.12.2013 31.12.2013 14
B 12629/SL 24 ostatní zápis z DR volba/odvolání člena představenstva Městský soud v Praze 15.10.2012 11.12.2012 12.12.2012 1
B 12629/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.12.2012 12.12.2012 48
B 12629/SL 22 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.12.2012 12.12.2012 14
B 12629/SL 21 notářský zápis NZ 545/2012 Městský soud v Praze 18.7.2012 11.12.2012 12.12.2012 9
B 12629/SL 20 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 6.5.2012 21.5.2012 25.6.2012 2
B 12629/SL 19 ostatní zápis z jednání DR - volba člena představenstva Městský soud v Praze 30.4.2012 21.5.2012 25.6.2012 2
B 12629/SL 18 ostatní zápis ze zasedání představenst Městský soud v Praze 11.9.2011 5.10.2011 3
B 12629/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.9.2011 5.10.2011 2
B 12629/SL 16 ostatní -návrh představenstva Městský soud v Praze 21.6.2011 8.9.2011 12.9.2011 1
B 12629/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.9.2011 12.9.2011 30
B 12629/SL 14 ostatní -zápis z DR/ odvol z představ. Městský soud v Praze 30.6.2010 30.12.2010 2
B 12629/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.8.2010 6.9.2010 34
B 12629/SL 12 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.8.2010 1.9.2010 9
B 12629/SL 11 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.8.2010 1.9.2010 3
B 12629/SL 10 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.2.2010 2.2.2010 5
B 12629/SL 9 notářský zápis NZ 573/2009 Městský soud v Praze 10.12.2009 29.1.2010 9
B 12629/SL 8 účetní závěrka r. 2008 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2008 11.8.2009 14.8.2009 10
B 12629/SL 7 notářský zápis NZ 431/2008 Městský soud v Praze 5.11.2008 26.11.2008 9
B 12629/SL 6 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.10.2007 27.11.2007 2
B 12629/SL 5 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.10.2007 27.11.2007 2
B 12629/SL 4 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.10.2007 27.11.2007 2
B 12629/SL 3 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.10.2007 27.11.2007 2
B 12629/SL 2 podpisové vzory + čestné prohlášení 3x Městský soud v Praze 10.10.2007 27.11.2007 6
B 12629/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 207/2007 Městský soud v Praze 10.10.2007 27.11.2007 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Glogster, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28185927
Jméno Glogster, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 21.11.2007
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Glogster, a.s.

Živnosti a provozovny Glogster, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

  • Grafické práce a kresličské práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

  • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2007

Živnost č. 2 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Glogster, a.s.

Člen statutárního orgánu Matěj Brož
Člen statutárního orgánu Mgr. Stanislav Šrámek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Glogster, a.s.

IČO: 28185927
Firma: Glogster, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.11.2007

Sídlo Glogster, a.s.

Sídlo: Vodičkova 704/36, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Podobné firmy

tracking image