Firma GKR HOLDING a.s. IČO 25044192


GKR HOLDING a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GKR HOLDING a.s. (25044192) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bolzanova 1679/3, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 1998 a je stále aktivní. GKR HOLDING a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o GKR HOLDING a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GKR HOLDING a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GKR HOLDING a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GKR HOLDING a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GKR HOLDING a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9196
IČO (identifikační číslo osoby) 25044192
Jméno GKR HOLDING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.11.1998
Jediný akcionář společnosti učinil dne 10.06.2016 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. Jako jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 10.000.000,00 Kč (slovy deset milion ů korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.000.000,00 Kč (slovy čtrnáct milionů korun českých). 2. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 3. Upisováno bude celkem 40 nových kusových kmenových akcií na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti. Jediný akcionář, který vlastní 100 kusových akcií, tak bude oprávněn upsat všech 40 nových kusových akcií. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani nebudou nabídnuty k úpisu žádné mu jinému zájemci. 5. Akcie musí být upsány nejpozději do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. K ups ání akcií dojde v sídle společnosti. Upisovateli bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií oznámen písemnou výzvou statutárního ředitele k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Tuto výzvu doručí statutární ředitel upisovateli nejp ozději do 1 (slovy jednoho) týdne od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, jehož výše činí celkem 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), nejpozději do 3 (slovy tří) měsíců od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 2079230237/0100. 1.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.8.2014 - 8.8.2017
Počet členů správní rady: 3 1.8.2014 - 8.8.2017
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 30.3.2005 notářským zápisem NZ 41/2005, N 41/2005 notářky JUDr. Hany králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 6.400.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3.600.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč a to upsáním: 2. 36 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláští práva (kmenové akcie). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva dle § 204a odst.5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Karlu Kad lecovi. 6. Akcie budou věřitelem panem Karlem Kadlecem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 7. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od p rvního dne úpisu. 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsán í akcií a návrh dohody na započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 10. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce a společností GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kurzu všech 36 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Do hodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 11. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. 11.6.2005 - 1.11.2005
Jediný akcionář společnosti Antonín Kühn v působnosti valné hromady společnosti rozhodl 24.9.2002 notářským zápisem NZ 208/2002, N 214/2002 notářky JUDr. Hany Králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 5.400.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 6.400.000,-Kč a to upsáním: 2. 54 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o vyloučení přednostního práva dle $ 204a odst. 5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Antonínu Kühnovi. 6. Akcie budou věřitelem panem Antonínem Kühnem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 10.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce - a společnosti GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 54 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Dohodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 11.Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce o uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 12.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 31.7.2003 - 12.1.2004

Aktuální kontaktní údaje GKR HOLDING a.s.

Kapitál GKR HOLDING a.s.

zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2016
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2005 - 1.9.2016
zakladni jmění 6 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2004 - 1.11.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.11.1998 - 12.1.2004

Akcie GKR HOLDING a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 140 1.9.2016
Akcie kusové na jméno 0 Kč 100 1.8.2014 - 1.9.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 100 8.1.2014 - 1.8.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 100 1.11.2005 - 8.1.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 64 12.1.2004 - 1.11.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 16.11.1998 - 12.1.2004

Sídlo GKR HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bolzanova 1679/3 , Praha 110 00 22.5.2017
Adresa Kaprova 52/6 , Praha 110 00 27.8.2015 - 22.5.2017
Adresa Politických vězňů 912/10 , Praha 110 00 31.5.2013 - 27.8.2015
Adresa Dušní 112/16 , Praha 110 00 17.4.2007 - 31.5.2013
Adresa Jeruzalémská 962/3 , Praha 110 00 11.6.2005 - 17.4.2007
Adresa Václavské náměstí 775/8 , Praha 110 00 7.2.2004 - 11.6.2005
Adresa Kratochvílova 2659 , Roudnice nad Labem 413 01 16.11.1998 - 7.2.2004

Předmět podnikání GKR HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.5.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.5.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.7.2003
truhlářství 31.7.2003 - 7.2.2004
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31.7.2003 - 31.5.2013
pronájem a půjčování věcí movitých 31.7.2003 - 31.5.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 31.7.2003 - 31.5.2013
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 31.7.2003 - 31.5.2013
reklamní činnost 25.4.2000 - 31.5.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.11.1998 - 31.5.2013
zprostředkování v oblasti obchodu, výkonů a služeb 16.11.1998 - 31.5.2013
činnost ekonomických a organizačních poradců 16.11.1998 - 31.5.2013

vedení firmy GKR HOLDING a.s.

Statutární orgán GKR HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 1.8.2014
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Ing. arch. Mario Bagič není oprávněn jednat a podepisovat za společnost. 7.8.2001 - 1.8.2014
Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.11.1998 - 7.8.2001
statutární ředitel Antonín Kühn 8.8.2017
Vznik funkce 17.7.2017
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81
Předseda představenstva Ing. Tomáš Bursík 16.11.1998 - 1.12.2000
Adresa: 120 , Žitenice 411 41
Člen představenstva Antonín Kühn 16.11.1998 - 1.12.2000
Adresa: Družstevní 36/17 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Václav Rychtařík 16.11.1998 - 1.12.2000
Adresa: Tolstého 1312/2 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Karel Pleyer 16.11.1998 - 7.8.2001
Adresa: U Medulánky 471/8 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Antonín Kühn 1.12.2000 - 31.7.2003
Vznik funkce 18.11.1998
Adresa: Družstevní 36/17 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Jiří Cimr 7.8.2001 - 31.7.2003
Vznik členství 10.4.2001
Zánik členství 24.9.2002
Adresa: Pod Vinicí 1141 , 410 02 Lovosice Česká republika
Člen představenstva Jaroslava Cimrová 1.12.2000 - 31.5.2013
Vznik členství 27.11.2000
Zánik členství 7.2.2013
Adresa: Pod Vinicí 1141/20 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Ing. arch. Mario Bagič 7.8.2001 - 31.5.2013
Vznik členství 10.4.2001
Zánik členství 7.2.2013
Adresa: Chorvatská republika
Split, Varaždinská 53, 21000
Předseda představenstva Antonín Kühn 31.7.2003 - 31.5.2013
Vznik funkce 18.11.1998
Zánik funkce 7.2.2013
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81
předseda představenstva Antonín Kühn 31.5.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 7.2.2013
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81
člen představenstva Jaroslava Cimrová 31.5.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Pod Vinicí 1141/20 , Lovosice 410 02
člen představenstva Ing. arch. Mario Bagič 31.5.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Chorvatská republika
Split, Varaždinská 53, 21000
statutární ředitel Antonín Kühn 1.8.2014 - 11.4.2015
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 24.3.2015
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81
statutární ředitel Antonín Kühn 11.4.2015 - 8.8.2017
Vznik funkce 24.3.2015
Zánik funkce 17.7.2017
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81

Dozorčí rada GKR HOLDING a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ján Kudlička 16.11.1998 - 1.12.2000
Adresa: Dlouhá 1 , Terezín 411 55
Člen dozorčí rady JUDr. Irena Wenzlová 16.11.1998 - 1.12.2000
Adresa: Dobrovského 1388/13 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady Mgr. Pavel Wenzl 16.11.1998 - 1.12.2000
Adresa: Sovova 709/5 , Litoměřice 412 01
Předseda dozorčí rady Antonín Kühn 1.12.2000 - 7.2.2004
Zánik členství 26.11.2003
Vznik funkce 27.11.2000
Zánik funkce 26.11.2003
Adresa: Na Průhonu 304 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen dozorčí rady František Király 1.12.2000 - 31.5.2013
Vznik členství 27.11.2000
Zánik členství 7.2.2013
Adresa: Revoluční 1836/18 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady Hana Kühnová 1.12.2000 - 31.5.2013
Vznik členství 27.11.2000
Zánik členství 7.2.2013
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81
Předseda dozorčí rady Jaroslava Olejníčková 7.2.2004 - 31.5.2013
Vznik členství 26.11.2003
Zánik členství 7.2.2013
Vznik funkce 26.11.2003
Zánik funkce 7.2.2013
Adresa: Okružní 2713 , Roudnice nad Labem 413 01
předseda dozorčí rady Jaroslava Olejníčková 31.5.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 7.2.2013
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Okružní 2713 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady František Király 31.5.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 13.3.2014
Adresa: Revoluční 1836/18 , Litoměřice 412 01
člen dozorčí rady Hana Kühnová 31.5.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Na Zámku 390 , Brozany nad Ohří 411 81

Sbírka Listin GKR HOLDING a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9196/SL 70 účetní závěrka [2013] k 30.9.2014 + rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2014 4.9.2015 7.9.2015 18
B 9196/SL 69 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 24.3.2015 2.4.2015 15.4.2015 4
B 9196/SL 68 účetní závěrka [2012], zpráva auditora od 1.10.2012 do 30.9.2013 Městský soud v Praze 30.9.2013 8.10.2014 18.11.2014 19
B 9196/SL 67 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 31.3.2014 8.10.2014 18.11.2014 3
B 9196/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 352/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 25.7.2014 6.8.2014 11
B 9196/SL 65 ostatní zápis ze zasedání správní rady Městský soud v Praze 26.6.2014 25.7.2014 6.8.2014 1
B 9196/SL 64 notářský zápis NZ 208/2013 Městský soud v Praze 18.12.2013 18.12.2013 9.1.2014 6
B 9196/SL 62 účetní závěrka 30.09.2012+zápis z VH Městský soud v Praze 30.9.2012 12.8.2013 11.9.2013 19
B 9196/SL 60 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 7.2.2013 14.3.2013 3.6.2013 1
B 9196/SL 59 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 4.4.2011 14.3.2013 3.6.2013 4
B 9196/SL 58 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 25.10.2010 14.3.2013 3.6.2013 5
B 9196/SL 57 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 10.11.2008 14.3.2013 3.6.2013 5
B 9196/SL 54 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.10.2005 14.3.2013 3.6.2013 5
B 9196/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k.dni.30.9.2011 konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2011 31.8.2012 12.9.2012 49
B 9196/SL 48 zpráva auditora k 30.9.10-konsolid. Městský soud v Praze 30.9.2010 12.12.2011 13.12.2011 4
B 9196/SL 46 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.3.2011 24.8.2011 29.8.2011 3
B 9196/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -30.09.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 24.8.2011 29.8.2011 31
B 9196/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 5.8.2010 7.8.2010 32
B 9196/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2008 28.8.2009 30.8.2009 96
B 9196/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 28.8.2009 30.8.2009 32
B 9196/SL 38 účetní závěrka k 30.9.2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 28.8.2009 30.8.2009 16
B 9196/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2007 Městský soud v Praze 30.9.2007 28.8.2008 2.9.2008 97
B 9196/SL 36 ostatní -rozh.jed.společ. Městský soud v Praze 31.3.2008 24.7.2008 7.8.2008 4
B 9196/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.9.2007+audit Městský soud v Praze 30.9.2007 24.7.2008 7.8.2008 35
B 9196/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -1.10.05-30.9.06 Městský soud v Praze 30.9.2006 8.6.2007 12.6.2007 35
B 9196/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva -1.10.04-30.9.05+audit Městský soud v Praze 30.9.2005 28.8.2006 30.8.2006 97
B 9196/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva -1.10.04-30.9.05+audit Městský soud v Praze 30.9.2005 31.5.2006 6.6.2006 35
B 9196/SL 29 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.3.2005 31.5.2006 6.6.2006 4
B 9196/SL 28 notářský zápis NZ 41/2005 Městský soud v Praze 30.3.2005 1.12.2005 0
B 9196/SL 27 notářský zápis -NZ41/05 Městský soud v Praze 30.3.2005 13.6.2005 0
B 9196/SL 25 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.3.2005 13.5.2005 23.5.2005 0
B 9196/SL 24 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 20.12.2004 15.3.2005 21.3.2005 0
B 9196/SL 22 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.3.2004 20.5.2004 4.6.2004 0
B 9196/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001/2002 Městský soud v Praze 10.3.2004 25.3.2004 0
B 9196/SL 19 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 5.11.2003 27.2.2004 0
B 9196/SL 18 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 26.11.2003 27.2.2004 0
B 9196/SL 16 notářský zápis -NZ293/03 Městský soud v Praze 26.11.2003 27.2.2004 0
B 9196/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2002 30.10.2003 0
B 9196/SL 14 notářský zápis NZ 208/2002 - změna stanov Městský soud v Praze 24.9.2002 30.10.2003 0
B 9196/SL 13 podpisové vzory - Jiří Cimr Městský soud v Praze 15.5.2001 1.10.2001 0
B 9196/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání mimoř. VH Městský soud v Praze 10.4.2001 1.10.2001 0
B 9196/SL 8 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 27.11.2000 6.12.2000 0
B 9196/SL 6 ostatní - vzdání se funkce v DR Městský soud v Praze 7.9.2000 6.12.2000 0
B 9196/SL 4 notářský zápis NZ 17/2000 - jednání VH Městský soud v Praze 8.2.2000 18.5.2000 0
B 9196/SL 2 notářský zápis - zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 23.11.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GKR HOLDING a.s.

IČO (identifikační číslo) 25044192
Jméno GKR HOLDING a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 16.11.1998
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo GKR HOLDING a.s.

Živnosti a provozovny GKR HOLDING a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkování v oblasti obchodu, výkonů a služeb

 • Činnost ekonomických a organizačních poradců

 • Reklamní činnost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1005737550
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Reklamní činnost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Zahájení provozování 21.2.2000

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1005737550
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2004

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1005737550
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2004

Živnost č. 4 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování v oblasti obchodu, výkonů a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2002
Zánik oprávnění 16.3.2004

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GKR HOLDING a.s.

Člen statutárního orgánu Antonín Kühn

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GKR HOLDING a.s.

IČO: 25044192
Firma: GKR HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.11.1998

Sídlo GKR HOLDING a.s.

Sídlo: Bolzanova 1679/3, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image