Firma GiTy, a.s. IČO 25302400


GiTy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GiTy, a.s. (25302400) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1996 a je stále aktivní. GiTy, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o GiTy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GiTy, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o GiTy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro GiTy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GiTy, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2017
IČO (identifikační číslo osoby) 25302400
Jméno GiTy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 9.1.2014
Počet členů statutárního orgánu:1 9.1.2014 - 14.3.2018
Počet členů dozorčí rady:1 9.1.2014 - 14.3.2018
Na společnost GiTy, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti GiTy - Nettrade, spol. s r.o., se sídlem Brno, Mariánské nám. 617/1, PSČ 617 00, IČ 255 43 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30953 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2013. 26.6.2013
Společnost GiTy, a.s., byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společnosti, a to společnosti SPV Net, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno. Na nástupnickou společnost přešla část jmění společnosti GiTy, a.s. vymezená v projektu roz dělení odštěpením. 21.6.2010
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.8.2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), tj. z 133.828.000,- Kč na 133.829.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 1 ks nové akcie. 3) Specifikace nově vydávané akcie: a) druh - kmenová, b) forma - na jméno, c) podoba - listinná, d) jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), e) akcie nebude obchodována na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebude kótovaná. 4) Emisní kurs nově vydávané akcie činí 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a bude zcela splacen peněžitým vkladem. Emisní ážio nové akcie tak činí 9.999.000,- Kč (devět milionů devět set devadesát devět tisíc korun českých). 5) Nová akcie bude nabídnuta k upsání určitému zájemci, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ: 271 10 265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9058. Určitý zájemc e upíše novou akcii ve smlouvě o upsání nové akcie podle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., kterou uzavře se společností GiTy, a.s. Společnost GiTy, a.s. doručí určitému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání nové akcie do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nové akcie určitému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty k upsání nové akcie. Určitému zájemci bude k upsání nové akcie pos kytnuta lhůta 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání nové akcie. Místem upsání nové akcie (uzavření smlouvy o upsání nové akcie) bude sídlo společnosti GiTy, a.s., ledaže se společnost a určitý zájemce dohodnou jinak. Podpi sy na smlouvě musí být úředně ověřeny. 6) Jediný akcionář společnosti GiTy, a.s. rozhodl, že se připouští možnost započtení pohledávky určitého zájemce vůči společnosti GiTy, a.s. proti pohledávce společnosti GiTy, a.s. vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nové akcie. Určitý zájemc e zcela splatí emisní kurz upsané nové akcie započtením své pohledávky vůči společnosti GiTy, a.s. vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.7.2009 mezi společností GiTy, a.s. jako dlužníkem a společností Arca Capital Bohemia, a.s. jako věřitelem, p řičemž jistina půjčky činí 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a je tak rovna emisnímu kurzu nové akcie. Osvědčení auditora o existenci a výši pohledávky jediného určitého zájemce za společností je přílohou č. 2 k notářskému zápisu. 7) Bude-li určitým zájemcem nová akcie upsána, společnost GiTy, a.s. a určitý zájemce uzavřou do 5 (pěti) dnů ode dne upsání nové akcie smlouvu o započtení pohledávky společnosti GiTy, a.s. vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu upsané nové akci e ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) proti pohledávce určitého zájemce vůči společnosti GiTy, a.s. na vrácení peněžních prostředků z půjčky ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) poskytnutých na základě smlouvy o půjčce z e dne 15.7.2009, s tím, že obě tyto pohledávky budou proti sobě započteny beze zbytku. 8) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby jednu novou akcii emitovalo do 5 (pěti) dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvalo jediného určitého zájemce - upisovatele k převzetí akcie nejpozději 5. (pátý) den po datu emise na adresu jeho sídla. K převzetí akcie mu poskytne lhůtu nejméně 5 (pět) souvislých pracovních dnů, počínaje nejpozději 10. (desátým) dnem po datu emise. Místem vydání akcie bude sídlo společnosti. 10.8.2009 - 14.9.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 26.6. 2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 133.825.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) na částku 133.828.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet osm tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Budou vydány 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníku Všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, IČ: 27110265 (1 kus nově vydávaných akcií), panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus no vě vydávaných akcií). 4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs Všechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům. Oznámení zašle p ředstavenstvo Společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídla akcionářů nebo je předá akcionáři osobně. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům b ude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs každé nové akcie bude činit 1.000,- Kč. 5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií Emisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 60.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 3 pracovních dnů od upsání akcií. 30.6.2009 - 30.6.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 26.6. 2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 133.825.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) na částku 133.828.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet osm tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Budou vydány 3 (tři) kusy nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníku Všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, IČ: 27110265 (1 kus nově vydávaných akcií), panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (1 kus no vě vydávaných akcií). 4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs Všechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům. Oznámení zašle p ředstavenstvo Společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídla akcionářů nebo je předá akcionáři osobně. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům b ude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs každé nové akcie bude činit 20.000.000,- Kč. 5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií Emisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 60.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 3 pracovních dnů od upsání akcií. 30.6.2009 - 17.7.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 4. května 2009 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 133.825.000,-Kč (jedno sto třicet tři milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) na částku 173.825.000,- Kč (jedno sto sedmdesá t tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Bude vydáno 40.000 (čtyřicet tisíc) kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníku Všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, IČ: 271 10 265 (16.000 kusů nově vydávaných akcií), panem Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (12.235 kusů nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 66 4 23 (11.765 kusů nově vydávaných akcií). 4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs Všechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 15 dnů od doručení sdělení představenstva společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům. Oznámení zašle představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliště či sídl a akcionářů nebo je předá akcionáři osobně. Den následující po dni doručení sdělení představenstva společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního prá va, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs každé nové akcie bude činit 1.000,- Kč. 5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií Emisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 40.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 30 dnů od upsání akcií. 6.5.2009 - 30.6.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 10.10.2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 104.960.000,- Kč (jedno sto čtyři milióny devět set šedesát tisíc korun českých) o částku 28.865.000,- Kč (dvacet osm miliónů osm set šedesát pět tisíc korun českých) na částku 133.825.000,- Kč (jedno sto třicet tři milióny osm set dvacet pět tisíc korun českých) novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Bude vydáno 28.865 (dvacet osm tisíc osm set šedesát pět) kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 3. Dohoda podle ust. § 205 obchodního zákoníku Všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku upsány akcionáři společnosti pane m Valentinem Girstlem, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (14.721 kusů nově vydávaných akcií) a Ing. Olgou Girstlovou, bytem Čebín 267, PSČ 664 23 (14.144 kusů nově vydávaných akcií). 4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs Všechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně), a to formou dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům. Oznámení zašle představenstvo Společnosti doporučeným dopisem na adresy bydliš tě či sídla akcionářů. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního kapitálu akcionářům bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běh u lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs každé nové akcie bude činit 1.049,472 Kč. 5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií Emisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 30.293.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 182051211/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. do 30 dnů od upsání akcií. 17.10.2007 - 10.12.2007
Valná hromada společnosti přijala dne 12. června 2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti GiTy, a.s. se zvyšuje z dosavadních 51.430.000,- Kč o částku 53.530.000,- Kč na částku 104.960.000,- Kč novým peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bude vydáno 53.530 kusů nových kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 3. Zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií: Oba akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání obchodní společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, PSČ 117 19, IČ 27110265, zapsané v obchodním rejstříku v edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9058. 4. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs: Všechny nové akcie budou upisovány v sídle společnosti GiTy, a.s. (Mariánské nám. 1 v Brně). Shora uvedený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností GiTy, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií bude shora uvedenému zájemci předložen po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do o bchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie bude činit 2.335,139 Kč. 5. Bankovní účet a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs nově upsaných akcií v celkové výši 125.000.000,- Kč bude uhrazen na bankovní účet č. 183617993/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. takto: - částka ve výši 87.529.000,- Kč odpovídající emisnímu ážiu v plné výši a 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií - bude splacena do 3 dnů od upsání akcií, - zbývající část emisního kursu ve výši 37.471.000,- Kč do 30 dnů od upsání akcií. 13.6.2007 - 20.6.2007
Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy Net, spol. s r.o., Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno, IČ 25543768. 1.6.2004
Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti G-MAT, spol. s r.o., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25579851. 25.11.2003
Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy-F, a.s., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25348574. 25.11.2003
Na společnost bylo převedeno obchodní jmění společnosti GiTy Holding, a.s., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, IČO 25338994. 25.11.2003
Zvýšení základního jmění: 11.1.2001 - 28.2.2001
1. Základní jmění společnosti GiTy, a.s., bude zvýšeno z dosavadní výše 50,000.000,- Kč, (slovy: padesát milionů korun českých), o částku 1,430.000,- Kč, (slovy: jeden milion čtyři sta třicet tisíc korun českých), tedy na částku ve výši 51,430.000,- Kč, (slovy: padesát jedna milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých) upisováním 1430 (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady. 11.1.2001 - 28.2.2001
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 11.1.2001 - 28.2.2001
3. Přednostní právo k úpisu nových akcií se s ohledem k jejich úpisu nepeněžitými vklady neuplatní. 11.1.2001 - 28.2.2001
4. Dosavadní akcionář pan Valentin Girstl, r.č. 450822/447, bytem Čebín 267, na zvýšení základního jmění upíše 717 (slovy: sedm set sedmnáct) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem tvořeným částí jeho pohledávky vůči společnosti ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy: padesát milionů jednosto třicet devět tisíc osmset šedesát korun českých, devatenáct haléřů, z celkové jeho pohledávky ve výši 60,175.900,- Kč, slovy: šedesát milionů jednosto sedmdesát pět tisíc devětset korun českých, z titulu uzavřené smlouvy o půjčce ze dne 18.10.2000. Upisování těchto akcií je oprávněn vykonat ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti GiTy, a.s. Emisní kurs takto upsaných akcií bude činit 69.930,07 Kč (slovy: šedesát devět tisíc devětset třicet korun českých, sedm haléřů) za jednu upsanou akcii. Dosavadní akcionářka paní Olga Girstlová, r.č. 606231/0672, bytem Čebín 267, na zvýšení základního jmění upíše 427 (slovy: čtyřista dvacet sedm) kusů novýh kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem tvořeným částí její pohledávky vůči společnosti ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacet devět milionů osmset šedesát tisíc jednosto třicet devět korun českých, osmdesát devět haléřů, z celkové její pohledávky ve výši 30,516.950,- Kč, slovy: třicet milionů pětset šestnáct tisíc devětset padesát korun českých, z titulu uzavřených dvou smluv o půjčce ze dne 30.10.2000 a 30.11.2000 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000. Upisování těchto akcií je oprávněna vykonat ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti GiTy, a.s. Emisní kurs takto upsaných akcií bude činit 69.930,07 Kč (slovy: šedesát devět tisíc devětset třicet korun českých, sedm haléřů) za jednu upsanou akcii. Dosavadní akcionář pan Dušan Musil, r.č. 330410/783, bytem Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1271, na zvýšení základního jmění upíše 286 (slovy: dvěstě osmdesát šest) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem tvořeným částí jeho pohledávky vůči společnosti ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacet milionů dva haléře, z celkové jeho pohledávky ve výši 20,000.100,- Kč, slovy: dvacet milionů jednosto korun českých, z titulu uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000. Upisování těchto akcií je oprávněn vykonat ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti GiTy, a.s. Emisní kurs takto upsaných akcií bude činit 69.930,07 Kč (slovy: šedesát devět tisíc devětset třicet korun českých, sedm haléřů) za jednu upsanou akcii. 11.1.2001 - 28.2.2001
5. Upisovatelé nepeněžitými vklady jsou povinni společnosti splatit emisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu, nejpozději do jednoho týdne (1) ode dne úpisu nových akcií, v sídle společnosti GiTy, a.s. 11.1.2001 - 28.2.2001
6. Schvaluje se upisování 717 (slovy: sedmset sedmnáct) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem vkladatele pana Valentina Girstla, r.č. 450822/447, bytem Čebín 267, tvořeným částí jeho pohledávky vůči společnosti ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy: padesát milionů jednostotřicet devět tisíc osmsetšedesát korun českých, devatenáct haléřů, z celkové jeho pohledávky ve výši 60,175.900,- Kč, slovy: šedesát milionů jednosto sedmdesát pět tisíc devětset korun českých, z titulu uzavřené smlouvy o půjčce ze dne 18.10.2000. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Miladou Vaverkovou dne 5.12.2000, číslo posudku 017/2000 a znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Jiřím Havránkem ze dne 5.12.2000, číslo posudku 017/2000, a to oběma znalci na částku ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy: padesát milionů jednostotřicet devět tisíc osmsetšedesát korun českých, devatenáct haléřů. Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jmění byla pohledávka vkladatele pana Valentina Girstla vůči společnosti v nominální hodnotě ve výši 50,139.860,19 Kč, slovy: padesát milionů jednostotřicet devět tisíc osmsetšedesát korun českých, devatenáct haléřů. Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tento vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniká. Zbylá část jeho pohledávky ve výši 10,036.039,81 Kč, slovy: deset milionů třicet šest tisíc třicet devět korun českých, osmdesát jeden haléřů, zůstává nadále pohledávkou pana Valentina Girstla vůči společnosti. Schvaluje se upisování 427 (slovy: čtyřista dvacet sedm) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem vkladatelky paní Olgy Girstlové, r.č. 606231/0672, bytem Čebín 267, tvořeným částí její pohledávky vůči společnosti ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacet devět milionů osmset šedesát tisíc jednostotřicet devět korun českých, osmdesát devět haléřů, z celkové její pohledávky ve výši 30,516.950,- Kč, slovy: třicet milionů pětset šestnáct tisíc devětset padesát korun českých, z titulu uzavřených dvou smluv o půjčce ze dne 30.10.2000 a 30.11.2000 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000. Hodnota tohoto nepeněžiřého vkladu byla oceněna znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Miladou Vaverkovou dne 5.12.2000, číslo posudku 018/2000 a znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Jiřím Havránkem ze dne 5.12.2000, číslo posudku 018/2000, a to oběma znalci na částku ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacet devět milionů osmsetšedesát tisíc jednosto třicet devět korun českých, osmdesát devět haléřů. Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jmění byla pohledávka vkladatelky paní Olgy Girstlové vůči společnosti v nominální hodnotě ve výši 29,860.139,89 Kč, slovy: dvacet devět milionů osmset šedesát tisíc jednostotřicet devět korun českých, osmdesát devět haléřů. Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tento vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniká. Zbylá část její pohledávky ve výši 656.810,11 Kč, slovy: šestset padesát šest tisíc osmset deset korun českých, jedenáct haléřů, zůstává nadále pohledávkou paní Olgy Girstlové vůči společnosti. 11.1.2001 - 28.2.2001
Schvaluje se upisování 286 (slovy: dvěstě osmdesát šest) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, nepeněžitým vkladem vkladatele pana Dušana Musila, r.č. 330410/783, bytem Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1271, tvořeným částí jeho podhledávky vůči společnosti ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacet milionů dva haléře z celkové jeho pohledávky ve výši 20,000.100,- Kč, slovy: dvacet milionů jednosto korun českých, z titulu uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.11.2000. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Miladou Vaverkovou dne 5.12.2000, číslo posudku 020/2000 a znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Jiřím Havránkem ze dne 5.12.2000, číslo posudku 019/2000, a to oběma znalci na částku ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacet milionů dva haléře. Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jmění byla pohledávka vkladatele pana Dušana Musila vůči společnosti v nominální hodnotě ve výši 20,000.000,02 Kč, slovy: dvacet milionů dva haléře. Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tento vklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniká. Zbylá část jeho pohledávky ve výši 99,98 Kč, slovy: devadesát devět korun českých, devadesát osm haléřů, zůstává nadále pohledávkou pana Dušana Musila vůči společnosti. 11.1.2001 - 28.2.2001
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne 10.2.1997. 8.4.1997
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou 21.10.1996. 29.10.1996
Základní jmění: 50,000.000 Kč, je splaceno. 29.10.1996 - 28.2.2001
Akcie: 50.000 ks akcií na jméno, jm. hodnoty l.OOO Kč. Převod akcií je podmíněn nabídkou každému ze zakladatelů, kteří mají předkupní právo. 29.10.1996 - 28.2.2001
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti GITY, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Mariánské náměstí l, IČO 00 20 89 57, Rg C 295 Krajského obchodního soudu v Brně. 1.7.1996

Kapitál GiTy, a.s.

zakladni jmění 93 680 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.6.2010
zakladni jmění 133 829 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.9.2009 - 21.6.2010
zakladni jmění 133 828 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.7.2009 - 14.9.2009
zakladni jmění 133 825 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.2007 - 17.7.2009
zakladni jmění 104 960 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2007 - 10.12.2007
zakladni jmění 104 960 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.2007 - 28.8.2007
zakladni jmění 51 430 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2001 - 20.6.2007
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.1996 - 28.2.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1996 - 29.10.1996

Akcie GiTy, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 133 829 13.11.2018
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 133 829 21.6.2010 - 13.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 133 829 14.9.2009 - 21.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 133 828 17.7.2009 - 14.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 133 825 10.12.2007 - 17.7.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 104 960 20.6.2007 - 10.12.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 51 430 28.2.2001 - 20.6.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 000 29.10.1996 - 28.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 1.7.1996 - 29.10.1996

Sídlo GiTy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mariánské náměstí 617/1 , Brno 617 00 23.10.2017
Adresa Mariánské náměstí 617/1 , Brno 617 00 1.7.1996 - 23.10.2017

Předmět podnikání GiTy, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 15.12.2017
projektová činnost ve výstavbě 29.9.2008
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 29.9.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 29.9.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.9.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.9.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.9.2008
poskytování služeb elektronických komunikací 29.9.2008
klempířství a oprava karoserií 29.9.2008 - 11.2.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.9.2008 - 22.6.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 29.9.2008 - 15.12.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.6.2007 - 29.9.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.6.2007 - 29.9.2008
montáž, opravy, revize vyhrazených elekrických zařízení 13.6.2007 - 29.9.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 13.6.2007 - 29.9.2008
reklamní činnost a marketing 13.6.2007 - 29.9.2008
klempířství 7.4.2004 - 29.9.2008
silniční motorová doprava nákladní 13.1.2004 - 29.9.2008
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.1.2004 - 29.9.2008
poskytování telekomunikačních služeb - neveřejné služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET - neveřejné služby hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET - neveřejné služby zprostředkování přístupu k datovým sítím - datové a obrazové služby v rámci standardizovaného souboru služeb ISDN 22.11.2002 - 29.9.2008
poskytování telekomunikačních služeb - neveřejné služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET - neveřejné služby hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET - neveřejné služby zprostředkování přístupu k datovým sítím 25.7.2001 - 22.11.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 8.6.2001 - 13.6.2007
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 8.6.2001 - 13.6.2007
výroba rozvaděčů nízkého napětí 8.6.2001 - 29.9.2008
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 8.6.2001 - 29.9.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.6.2001 - 29.9.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 8.6.2001 - 29.9.2008
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.7.2000 - 8.6.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 24.7.2000 - 8.6.2001
zastupování v celním řízení 24.7.2000 - 29.9.2008
skladování zboží a manipulace s nákladem 24.7.2000 - 29.9.2008
zprostředkovatelská činnost 6.8.1999 - 29.9.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10.6.1999 - 29.9.2008
poskytování software 26.10.1998 - 13.6.2007
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě 9.10.1997 - 8.6.2001
poskytování telekomunikačních služeb 8.4.1997 - 6.8.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.4.1997 - 24.7.2000
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 8.4.1997 - 24.7.2000
opravy a montáž měřidel 8.4.1997 - 24.7.2000
činnost účetních poradců 8.4.1997 - 8.6.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 8.4.1997 - 8.6.2001
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 8.4.1997 - 8.6.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 8.4.1997 - 13.6.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.4.1997 - 29.9.2008
pronájem movitých věcí 8.4.1997 - 29.9.2008
projektování elektrických zařízení 8.4.1997 - 29.9.2008
projektová činnost ve výstavbě 8.4.1997 - 29.9.2008
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 8.4.1997 - 29.9.2008
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.1996 - 8.4.1997
montáž a opravy sítí pro přenos dat, obrazu a zvuku 1.7.1996 - 8.4.1997
pronájem movitých věcí 1.7.1996 - 8.4.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 1.7.1996 - 8.4.1997
projektování elektrických zařízení 1.7.1996 - 8.4.1997
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.7.1996 - 8.4.1997
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s vyjímkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona 1.7.1996 - 8.4.1997
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.7.1996 - 8.4.1997
revize elektrických zařízení 1.7.1996 - 8.4.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.7.1996 - 8.4.1997
činnost účetních poradců 1.7.1996 - 8.4.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.7.1996 - 8.4.1997
silniční motorová doprava 1.7.1996 - 8.4.1997
zřizování poplašných zařízení 1.7.1996 - 8.4.1997
výroba, opravy a montáž měřidel 1.7.1996 - 8.4.1997
poskytování neveřejných telekomunikačních služeb přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT 1.7.1996 - 8.4.1997
poskytování neveřejných telekomunikačních služeb 1.7.1996 - 8.4.1997

vedení firmy GiTy, a.s.

Statutární orgán GiTy, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a jedná za ni samostatně předseda představenstva. Má-li společnost jednoho člena představenstva, zastupuje ji a jedná za ni samostatně tento člen představenstva.. 9.1.2014
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají samostatně předseda představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva. 13.6.2007 - 9.1.2014
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají samostatně předseda představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva. Člen představenstva je oprávněn jednat jménem Společnosti pouze ve věcech vymezených zákonem č.148/1998 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a s ním související předpisy. K uzavírání smluv v oblasti investic vynakládaných společností mimo rámec schváleného rozpočtu společnosti je oprávněn pouze předseda představenstva. 20.3.2002 - 13.6.2007
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají samostatně předseda představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva. K uzavírání smluv v oblasti investic vynakládaných společností mimo rámec schváleného rozpočtu společnosti je oprávněn pouze předseda představenstva. 3.1.2002 - 20.3.2002
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají samostatně předseda představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva. Generální ředitel společnosti je oprávněn zastupovat společnost a jednat jejím jménem samostatně ve všech věcech, kromě níže uvedených výjimek: -zřizování a rušení poboček společnosti, -nákup,prodej,pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti, -nabývání a zcizování účasti společnosti na obchodních společnostech a jiných právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií, -převzetí ručitelských závazků jménem společnosti, podepisování směnek, -uzavírání úvěrových smluv, smluv o půjčce, -uzavírání licenčních a jiných obdobných smluv v oblasti duševního vlastnictví. K uzavírání smluv v oblasti investic vynakládaných společností mimo rámec schváleného rozpočtu společnosti je oprávněn pouze předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat společnost a jednat jejím jménem. 8.6.2001 - 3.1.2002
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo generální ředitel Společnosti. Členové představenstva mohou zastupovat Společnost a jejím jménem jednat pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo generální ředitel Společnosti. Členové představenstva mohou podepisovat za Společnost pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 15.2.1999 - 8.6.2001
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva. 9.10.1997 - 15.2.1999
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 1.7.1996 - 9.10.1997
předseda představenstva David Janoušek 12.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Štefánikova 128 , Újezd u Brna 664 53
člen představenstva Ing. Richard Wíttek 1.7.1996 - 29.10.1996
Adresa: Tichá 129 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen představenstva Valentin Girstl 1.7.1996 - 29.10.1996
Adresa: 267 , Čebín 664 23
člen představenstva Ing. Pavel Havlíček 1.7.1996 - 29.10.1996
Adresa: Větrná 618/3 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Alexander Winkler 1.7.1996 - 29.10.1996
Adresa: Milíčova 3042/15 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Richard Wíttek 29.10.1996 - 27.11.1996
Adresa: Tichá 129 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen představenstva Ing. Alexander Winkler 29.10.1996 - 27.11.1996
Adresa: Milíčova 3042/15 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Alexander Winkler 27.11.1996 - 9.6.1997
Adresa: Milíčova 3042/15 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Pavel Havlíček 29.10.1996 - 15.2.1999
Adresa: Větrná 618/3 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Richard Wíttek 27.11.1996 - 15.2.1999
Adresa: Tichá 129 , Rájec-Jestřebí 679 02
místopředseda představenstva Ing. Alexander Winkler 9.6.1997 - 15.2.1999
Adresa: Veslařská 240 , 637 00 Brno Česká republika
člen představenstva RSDr. Miroslav Stříteský 15.2.1999 - 10.6.1999
Adresa: Cihlářská 651/36 , Brno 602 00
člen představenstva Petr Franc 10.6.1999 - 24.7.2000
Adresa: Klíny 2304/71 , Brno 615 00
člen představenstva Petr Franc 24.7.2000 - 29.11.2000
Adresa: 388 , Ochoz u Brna 664 02
předseda představenstva Valentin Girstl 29.10.1996 - 8.6.2001
Adresa: 267 , Čebín 664 23
místopředseda představenstva Ing. Pavel Havlíček 15.2.1999 - 8.6.2001
Adresa: Větrná 618/3 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Čajka 15.2.1999 - 8.6.2001
Adresa: Tř.T.Bati 1285 , Zlín Česká republika
člen představenstva Petr Franc 29.11.2000 - 8.6.2001
Adresa: 388 , Ochoz u Brna 664 02
místopředseda představenstva Ing. Pavel Havlíček 8.6.2001 - 15.11.2001
Vznik funkce 1.7.1996
Zánik funkce 29.10.2001
Adresa: Větrná 618/3 , Brno 635 00
člen představenstva Petr Franc 8.6.2001 - 15.11.2001
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: 388 , Ochoz u Brna 664 02
člen představenstva Ing. Pavel Havlíček 15.11.2001 - 3.1.2002
Vznik funkce 30.10.2001
Zánik funkce 20.12.2001
Adresa: Větrná 618/3 , Brno 635 00
člen představenstva Petr Franc 15.11.2001 - 20.3.2002
Vznik funkce 2.6.1999
Zánik funkce 25.2.2002
Adresa: 388 , Ochoz u Brna 664 02
člen představenstva Ing. Radek Křivánek 20.3.2002 - 13.10.2004
Vznik funkce 25.2.2002
Adresa: Hájkova 2254/1 , Brno 628 00
předseda představenstva Valentin Girstl 8.6.2001 - 13.6.2007
Vznik funkce 1.7.1996
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: 267 , Čebín 664 23
místopředseda představenstva Ing. Olga Girstlová 8.6.2001 - 13.6.2007
Vznik funkce 3.5.2001
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: 267 , Čebín 664 23
člen představenstva Ing. Radek Křivánek 13.10.2004 - 19.6.2007
Vznik funkce 25.2.2002
Adresa: Klarisky 626/21 , Brno 644 00
člen představenstva Ing. Jan Nedvěd 13.6.2007 - 19.6.2007
Vznik členství 12.6.2007
Adresa: Vrbenského 711/3 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Miroslav Větr 13.6.2007 - 14.1.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 7.1.2008
Adresa: Vladimíra Holana 805/8 , Svitavy 568 02
člen představenstva Ing. Martin Klička 5.9.2007 - 2.5.2008
Vznik členství 24.7.2007
Zánik členství 28.3.2008
Adresa: Daškova 3076/14 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Nedvěd 19.6.2007 - 29.9.2008
Vznik členství 12.6.2007
Vznik funkce 13.6.2007
Adresa: Vrbenského 711/3 , Brno 624 00
člen představenstva PaeDr. Ivo Vašíček 2.5.2008 - 27.7.2009
Vznik členství 28.3.2008
Zánik členství 7.7.2009
Adresa: Středová 431 , Zvole 252 45
místopředseda představenstva Ing. Jan Nedvěd 29.9.2008 - 27.7.2009
Vznik členství 12.6.2007
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 15.7.2009
Adresa: 270 , Čebín 664 23
člen představenstva Ivan Hübsch 29.9.2008 - 27.7.2009
Vznik členství 5.9.2008
Zánik členství 15.7.2009
Adresa: Högerova 811/12 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Peter Suchý 29.9.2008 - 19.1.2010
Vznik členství 5.9.2008
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: 1. čsl. brigády 3245 , 3861 Vrútky Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jan Nedvěd 27.7.2009 - 19.1.2010
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: 270 , Čebín 664 23
předseda představenstva Ing. Radek Křivánek 19.6.2007 - 18.1.2011
Vznik členství 25.2.2002
Zánik členství 31.12.2010
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 31.12.2010
Adresa: Klarisky 626/21 , Brno 644 00
místopředseda představenstva Ing. Luděk Vilím 27.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 31.12.2010
Vznik funkce 15.7.2009
Zánik funkce 31.12.2010
Adresa: Štěpařská 1098/20 , Praha 152 00
člen představenstva Dan Jež 27.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Rižská 1492/2 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Luděk Vilím 18.1.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 1.1.2011
Vznik funkce 1.1.2011
Adresa: Štěpařská 1098/20 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Luděk Vilím 11.5.2012 - 9.1.2014
Vznik členství 1.1.2011
Vznik funkce 1.1.2011
Adresa: Štěpařská 1196/18 , Praha 154 00
předseda představenstva Ing. Luděk Vilím 9.1.2014 - 12.2.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 1.1.2011
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Štěpařská 1196/18 , Praha 154 00
předseda představenstva Ing. Luděk Vilím 12.2.2016 - 12.3.2018
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 28.2.2018
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 28.2.2018
Adresa: Štěpařská 1196/18 , Praha 154 00

Dozorčí rada GiTy, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Šafránek 12.10.2017
Vznik členství 19.9.2017
Vznik funkce 19.9.2017
Adresa: Nezdova 577 , Praha 107 00
členka Ing. Olga Girstlová 1.7.1996 - 29.10.1996
Adresa: 267 , Čebín 664 23
členka Alena Vojancová 1.7.1996 - 29.10.1996
Adresa: Otevřená 1083/20 , Kuřim 664 34
členka Olga Musilová 1.7.1996 - 9.3.1999
Adresa: Sídliště 1271 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
předsedkyně Ing. Olga Girstlová 29.10.1996 - 8.6.2001
Adresa: 267 , Čebín 664 23
členka Alena Vojancová 29.10.1996 - 8.6.2001
Adresa: Otevřená 1083/20 , Kuřim 664 34
členka Olga Musilová 9.3.1999 - 8.6.2001
Adresa: Sídliště 1271 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
členka Olga Musilová 8.6.2001 - 3.1.2002
Vznik funkce 1.7.1996
Zánik funkce 20.12.2001
Adresa: Sídliště 1271 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
členka Alena Vojancová 8.6.2001 - 20.3.2002
Vznik funkce 1.7.1996
Zánik funkce 30.11.2001
Adresa: Otevřená 1083/20 , Kuřim 664 34
předseda Ing. Zbyněk Čajka 8.6.2001 - 7.4.2004
Vznik funkce 3.5.2001
Zánik funkce 26.1.2004
Adresa: Tř.T.Bati 1285 , Zlín Česká republika
člen Ing. Jan Nedvěd 3.1.2002 - 13.6.2007
Vznik funkce 20.12.2001
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: Vrbenského 711/3 , Brno 624 00
předseda Olga Štěpánová 7.4.2004 - 13.6.2007
Vznik funkce 26.1.2004
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: 267 , Čebín 664 23
člen Ing. Jitka Vyhlasová 20.3.2002 - 5.9.2007
Vznik funkce 15.2.2002
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Komprdova 3787/15 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Štefulík 13.6.2007 - 5.9.2007
Vznik členství 12.6.2007
Adresa: Kurta Konráda 2174/19 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. David Mikula 13.6.2007 - 29.9.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: Ocelářská 1066/15 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Petra Kursová 13.6.2007 - 29.9.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: 25 , 468 34 Huntířov nad Jizerou Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Štefulík 5.9.2007 - 22.12.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 15.12.2008
Vznik funkce 24.7.2007
Zánik funkce 15.12.2008
Adresa: Kurta Konráda 2174/19 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Luděk Černovický 13.6.2007 - 27.7.2009
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 15.7.2009
Adresa: Tibetská 806/4 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Valentin Girstl 5.9.2007 - 27.7.2009
Vznik členství 28.6.2007
Vznik funkce 24.7.2007
Zánik funkce 15.7.2009
Adresa: 267 , Čebín 664 23
člen dozorčí rady Ing. Pavol Krúpa 29.9.2008 - 27.7.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 15.7.2009
Adresa: Vajanského nábr. 19 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Rastislav Velič 29.9.2008 - 27.7.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 15.7.2009
Adresa: 369 , 956 08 Horné Obdokovce Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Dlouhý 27.7.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 8.12.2009
Vznik funkce 15.7.2009
Zánik funkce 8.12.2009
Adresa: S. K. Neumanna 608/7 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Olga Girstlová 5.9.2007 - 19.1.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: 267 , Čebín 664 23
místopředseda dozorčí rady Ing. Henrich Kiš 22.12.2008 - 19.1.2010
Vznik členství 15.12.2008
Zánik členství 8.1.2010
Vznik funkce 15.12.2008
Zánik funkce 8.1.2010
Adresa: Na Bielenisku 4834 , 902 01 Pezinok Slovenská republika
člen dozorčí rady Valentin Girstl 27.7.2009 - 19.1.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: 267 , Čebín 664 23
člen dozorčí rady Ing. René Urbaniec 27.7.2009 - 19.1.2010
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: Lesní 266/39 , Karviná 733 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jedlička 22.12.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 8.12.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Ol. Blažka 328 , Rájec-Jestřebí 679 02
předseda dozorčí rady Ing. Peter Suchý 19.1.2010 - 18.1.2011
Vznik členství 18.1.2010
Vznik funkce 18.1.2010
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: 1. čsl. brigády 3245 , 3861 Vrútky Slovenská republika
člen dozorčí rady Alena Lochová 27.7.2009 - 11.4.2011
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Čsl. armády 183 , Kosoř 252 26
předseda dozorčí rady Ing. Radek Křivánek 18.1.2011 - 11.4.2011
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 1.1.2011
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Klarisky 626/21 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Ing. Peter Suchý 18.1.2011 - 22.6.2011
Vznik členství 18.1.2010
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: 1. čsl. brigády 3245 16, 3861 Vrútky Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Jedlička 11.4.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 1.5.2012
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 1.5.2012
Adresa: Ol. Blažka 328 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen dozorčí rady Ondřej Čadík 11.4.2011 - 9.1.2014
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Chotěšovská 700/7 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Veselý 22.6.2011 - 9.1.2014
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Zdíkova 65/15 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Zbyněk Surovec 11.5.2012 - 9.1.2014
Vznik členství 1.5.2012
Vznik funkce 1.5.2012
Adresa: Podlesí IV 4959 , Zlín 760 05
předseda dozorčí rady Zbyněk Surovec 9.1.2014 - 26.2.2016
Vznik členství 1.5.2012
Vznik funkce 1.5.2012
Adresa: Podlesí IV 4959 , Zlín 760 05
předseda dozorčí rady Zbyněk Surovec 26.2.2016 - 19.9.2017
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2012
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Hluboká 4143 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Zbyněk Surovec 19.9.2017 - 12.10.2017
Vznik členství 1.5.2017
Zánik členství 19.9.2017
Vznik funkce 1.5.2017
Zánik funkce 19.9.2017
Adresa: Hluboká 4143 , Zlín 760 01

Sbírka Listin GiTy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2017/SL 148 ostatní zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.12.2015 22.1.2016 16.2.2016 1
B 2017/SL 146 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 177/2013 Krajský soud v Brně 19.12.2013 9.1.2014 10.1.2014 21
B 2017/SL 143 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.3.2013 19.6.2013 10.7.2013 29
B 2017/SL 139 zpráva auditora o ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2013 Krajský soud v Brně 10.5.2013 15.5.2013 16.5.2013 16
B 2017/SL 138 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 29.3.2013 15.5.2013 16.5.2013 29
B 2017/SL 137 zpráva auditora 2012 GiTy - Nettrade, spol. s r.o. Krajský soud v Brně 29.3.2013 15.5.2013 16.5.2013 21
B 2017/SL 136 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 25.6.2012 24.8.2012 2
B 2017/SL 135 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 4.6.2012 24.8.2012 55
B 2017/SL 134 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.6.2011 12.1.2012 56
B 2017/SL 133 ostatní -zápis o rozhod. VH Krajský soud v Brně 1.6.2011 28.6.2011 1
B 2017/SL 132 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 31.5.2011 28.6.2011 1
B 2017/SL 131 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.4.2011 13.4.2011 2
B 2017/SL 130 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 1.4.2010 13.4.2011 1
B 2017/SL 129 ostatní -zápis o rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.3.2011 13.4.2011 1
B 2017/SL 128 ostatní - čestné prohlášení - 2x Krajský soud v Brně 1.1.2011 19.1.2011 2
B 2017/SL 127 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.1.2011 19.1.2011 1
B 2017/SL 126 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.1.2011 19.1.2011 1
B 2017/SL 125 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Krajský soud v Brně 28.12.2010 19.1.2011 1
B 2017/SL 124 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.6.2010 22.6.2010 1
B 2017/SL 123 posudek znalce č. 039-001/2010 Krajský soud v Brně 29.4.2010 22.6.2010 58
B 2017/SL 122 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2010 22.6.2010 10
B 2017/SL 121 notářský zápis - proj.rozděl.odštěp.,NZ 92/10 Krajský soud v Brně 9.6.2010 22.6.2010 38
B 2017/SL 120 zpráva auditora - zah.rozv.k 1.1.2010 SPV Net Krajský soud v Brně 30.4.2010 22.6.2010 19
B 2017/SL 119 zpráva auditora - zahaj. rozv. k 1.1.2010 Krajský soud v Brně 30.4.2010 22.6.2010 19
B 2017/SL 118 zpráva auditora - účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 30.4.2010 22.6.2010 26
B 2017/SL 117 ostatní - projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 30.4.2010 30.4.2010 3.5.2010 11
B 2017/SL 116 zpráva auditora o ověř. VZ + zpr. o vzt. 2008 Krajský soud v Brně 10.2.2010 16.2.2010 4
B 2017/SL 115 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 16.2.2010 61
B 2017/SL 114 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 18.1.2010 21.1.2010 1
B 2017/SL 113 ostatní - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Brně 18.1.2010 21.1.2010 1
B 2017/SL 112 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.1.2010 21.1.2010 1
B 2017/SL 111 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.1.2010 21.1.2010 10
B 2017/SL 110 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 8/2010 Krajský soud v Brně 8.1.2010 21.1.2010 18
B 2017/SL 109 ostatní - odst. z fce člena dozorčí r. Krajský soud v Brně 23.12.2009 21.1.2010 1
B 2017/SL 108 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 8.12.2009 5.1.2010 1
B 2017/SL 107 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Krajský soud v Brně 8.12.2009 5.1.2010 1
B 2017/SL 106 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.8.2009 21.9.2009 10
B 2017/SL 105 notářský zápis -rozhodnutí VH,NZ 594/09 Krajský soud v Brně 3.8.2009 19.8.2009 19
B 2017/SL 104 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.7.2009 4.8.2009 7
B 2017/SL 103 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 15.7.2009 4.8.2009 2
B 2017/SL 102 ostatní -záp. z 21.zas.DR Krajský soud v Brně 15.7.2009 4.8.2009 2
B 2017/SL 101 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 15.7.2009 4.8.2009 3
B 2017/SL 100 ostatní -záp. z 20.zas. DR Krajský soud v Brně 7.7.2009 4.8.2009 1
B 2017/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.7.2009 21.7.2009 10
B 2017/SL 98 notářský zápis -dohoda akcionářů, NZ 110/09 Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.7.2009 33
B 2017/SL 97 ostatní -záp. z mim. VH Krajský soud v Brně 26.6.2009 1.7.2009 4
B 2017/SL 96 notářský zápis -osvědčení VH,NZ 97/09 Krajský soud v Brně 26.6.2009 1.7.2009 47
B 2017/SL 95 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 4.5.2009 13.5.2009 4
B 2017/SL 94 notářský zápis - rozh. VH, NZ 74/09 Krajský soud v Brně 4.5.2009 13.5.2009 28
B 2017/SL 93 zpráva auditora - konsolidovaná 2007 Krajský soud v Brně 19.9.2008 11.3.2009 21
B 2017/SL 92 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 15.4.2008 11.3.2009 26
B 2017/SL 91 ostatní - čestné prohášení Krajský soud v Brně 15.12.2008 9.1.2009 1
B 2017/SL 90 ostatní - výpis ze zápisu ze zased. DR Krajský soud v Brně 15.12.2008 9.1.2009 1
B 2017/SL 89 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 15.12.2008 9.1.2009 5
B 2017/SL 88 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.9.2008 1.10.2008 1
B 2017/SL 87 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.9.2008 1.10.2008 1
B 2017/SL 86 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.7.2008 1.10.2008 2
B 2017/SL 85 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.6.2008 1.10.2008 2
B 2017/SL 84 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 22.5.2008 1.10.2008 3
B 2017/SL 83 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 5.9.2008 1.10.2008 2
B 2017/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.9.2008 1.10.2008 10
B 2017/SL 81 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.4.2008 6.5.2008 1
B 2017/SL 80 ostatní -výpis ze zápisu ze zas. DR Krajský soud v Brně 28.3.2008 6.5.2008 2
B 2017/SL 79 ostatní -usn. DR Krajský soud v Brně 7.1.2008 16.1.2008 1
B 2017/SL 78 výroční zpráva 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 21.12.2007 8.1.2008 30
B 2017/SL 77 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 27.3.2007 8.1.2008 81
B 2017/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.11.2007 10.12.2007 10
B 2017/SL 75 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 10.10.2007 19.10.2007 4
B 2017/SL 74 notářský zápis -NZ 171/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 10.10.2007 19.10.2007 45
B 2017/SL 73 ostatní -protokol ovýsledku voleb Krajský soud v Brně 28.6.2007 7.9.2007 1
B 2017/SL 72 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 28.6.2007 7.9.2007 7
B 2017/SL 71 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 24.7.2007 7.9.2007 2
B 2017/SL 70 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 27.3.2007 14.8.2007 43
B 2017/SL 69 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 16.6.2007 14.8.2007 27
B 2017/SL 68 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 14.8.2007 17
B 2017/SL 67 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 14.8.2007 2
B 2017/SL 66 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 14.8.2007 4
B 2017/SL 65 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 13.6.2007 22.6.2007 1
B 2017/SL 64 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 13.6.2007 22.6.2007 3
B 2017/SL 63 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 12.6.2007 14.6.2007 10
B 2017/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2007 14.6.2007 10
B 2017/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.1.2004 13.4.2004 11
B 2017/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.2.2002 22.8.2002 11
B 2017/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Brně 25.2.2002 22.8.2002 2
B 2017/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.1996 4.1.2002 11
B 2017/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.12.2000 11.6.2001 11
B 2017/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.5.2001 11.6.2001 2
B 2017/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.6.2000 26.1.2001 10
B 2017/SL 14 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 31.3.2000 27.7.2000 23
B 2017/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2000 27.7.2000 10
B 2017/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.4.1999 27.9.1999 9
B 2017/SL 11 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 21.6.1999 16.9.1999 24
B 2017/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.1.1999 22.6.1999 9
B 2017/SL 10 ostatní - zápis z dozor.rady Krajský soud v Brně 2.6.1999 22.6.1999 2
B 2017/SL 8 ostatní - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.12.1998 24.2.1999 2
B 2017/SL 7 ostatní - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.1.1999 24.2.1999 2
B 2017/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.10.1998 24.2.1999 9
B 2017/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.10.1998 10.11.1998 9
B 2017/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 38

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GiTy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25302400
Jméno GiTy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.7.1996
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 7

Sídlo GiTy, a.s.

Živnosti a provozovny GiTy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Türkova 2319/5, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1001964225
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování 1.2.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1001964209
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování 22.7.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Lomnického 1742 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012797058
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování 1.7.2019

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1996

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Türkova 2319/5, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1001964225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1001964209
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Lomnického 1742 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012797058
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2019

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1001964209
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1996

Živnost č. 5 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.8.1996

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1999

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 4.5.2011

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 12 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 14 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 13.11.2000

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 17.4.2000

Živnost č. 17 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 13.11.2000

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 17.4.2000

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 24 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 25 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 9.6.2000

Živnost č. 26 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1996
Zánik oprávnění 4.8.2000

Živnost č. 27 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1997
Zánik oprávnění 28.6.1999

Živnost č. 29 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 34 Poskytování telekomunikačních služeb - neveřejné služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET - neveřejné služby hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET - neveřejné služby zprostředkování přístupu k datovým sítím - datové a

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 14.3.2005

Živnost č. 35 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.2004
Zánik oprávnění 1.2.2010

Živnost č. 37 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán GiTy, a.s.

Člen statutárního orgánu David Janoušek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GiTy, a.s.

IČO: 25302400
Firma: GiTy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1996

Sídlo GiTy, a.s.

Sídlo: Mariánské náměstí 617/1 NEOAD, Brno-jih 617 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image