Firma Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" IČO 26183382


Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" (26183382) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poděbradova 1243/7, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2000 a je stále aktivní. Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" na rzp.cz

Výpis dat pro Geofundamenta, a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2993
IČO (identifikační číslo osoby) 26183382
Jméno Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.6.2000
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady dne 15.9.2010 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 5.10.2010
Valná hromada obchodní společnosti Geofundamenta, a.s. rozhodla dne 23.3.2009 o zvýšení záklaního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Geofundamenta, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00, identifikační číslo 261 83 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2993 (dále t éž jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1,000.000,--Kč, slovy: jeden-milion korun českých na novou výši 197,700.000,--Kč, slovy: stodevadesátsedm-milionů sedmset-tisíc korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 196,700.000,- Kč, slovy: stodevadesátšest-milionů-sedmset-tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 1967 ks, slovy: jedentisícdevětsetšedesátsedm kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto-tisíc korun če ských, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). 3. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti se oba akcionáři Společnosti, tj. obchodní společnost Areál Zálesí, a.s. a pan Mgr. Drahoš Lustig, svým prohlášením učiněným na dnešní valné hromadě dne 22.12.2008 před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Areál Zálesí, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 1758/16, PSČ 142 00, identifikační číslo 257 10 974 zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městsk ým soudem v Praze v oddíle B, vložka 5647 (dále též jen "Areál Zálesí, a.s." nebo "předem určený zájemce"). 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti Geofundamenta, a.s. na adrese: Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přiče mž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společn ost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění. 6. Výše úhrnného emisního kursu je rovna součtu jmenovitých hodnot nových akcií a činí 196,700.000,- Kč (slovy: stodevadesátšest-milionů-sedmset-tisíc korun českých). Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. 7. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 8. Společnost Geofundamenta, a.s., jako dlužník, a společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, uzavřely postupně tyto smlouvy o půjčce: - Dne 19.12.1999, slovy: devatenáctého prosince roku tisícdevětsetdevadesátdevět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky cel kem ve výši 40,500.000,- Kč, slovy: čtyřicet-milionů pět set tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úro ku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně úrokové sa zby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 31.12.1999 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jis tině a úrocích částku 52,673.719,10 Kč slovy: padesátdva-milionů-šestsetsedmdesáttři-tisíc-sedmsetdevatenáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 52,673.700,-- Kč slovy: padesátdva-milionů-šestsetsedmdesáttři-tisí c-sedmset korun českých. - Dne 3.3.2000, slovy: třetího března roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 10.3.2000 a k dnešnímu dni byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 4,324.129,80 Kč slovy: č tyři-miliony-třistadvacetčtyři-tisíc-stodvacetdevět korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 4,324.100,-- Kč slovy: čtyři-miliony-třistadvacetčtyři-tisíc-sto korun českých. - Dne 8.3.2000, slovy: osmého března roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,500.000,- Kč, slovy: deset-milionů-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedený ch. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úrok u. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.3.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 13,471.917,10Kč slovy: třináct-milionů-čtyřistasedmdesátjedna-tisíc-devětsetsedmnáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 13,471.900,-- Kč slovy: třináct-milionů-čtyřistasedmdesátjedna-tisíc-devětset korun českýc h. - Dne 19.5.2000, slovy: devatenáctého května roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,164.964 ,20 Kč, slovy: jeden-milion stošedesátčtyři-tisíc-devětsetšedesátčtyři korun českých dvacet haléřů, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včet ně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 24.5.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, či nila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,859.967,22 Kč slovy: jeden-milion-osmsetpadesátdevět-tisíc-devětsetšedesátsedm korun českých dvacetdva haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,859.000,-- Kč slovy: jeden-milion-os msetpadesátdevět-tisíc korun českých. - Dne 12.6.2000, slovy: dvanáctého června roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Násl edně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 14.6.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12,652. 041,10 Kč slovy: dvanáct-milionů-šestsetpadesátdvatisíc-čtyřicetjedna korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12,652.000,-- Kč slovy: dvanáct-milionů-šestsetpadesátdvatisíc korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 9,400.000,- Kč, slovy: devět-milionů čtyřistatisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uveden ých. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úro ku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částk u 11,732.474,80 Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdva-tisíc-čtyřistasedmdesátčtyři korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 11,732.000,-- Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdva-tisíc korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 300.000,- Kč, sl ovy: třista-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byl y k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 14.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 374.268,-- Kč s lovy: třistasedmdesátčtyři-tisíc-dvěstěšedesátosm korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 374.200,-- Kč slovy: třistasedmdesátčtyři-tisíc-dvěstě korun českých. - Dne 10.9.2000, slovy: desátého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 4,900.000,- Kč, slovy: čtyři-miliony-devětset korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. T yto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.9.2000 a k dnešnímu dni byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 5,323.675,12 Kč slovy: pět-milionů-třistadvacettři-tisíc-šestsetsedmdesátpět korun českých dvanáct haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 5,323.600,-- Kč slovy: pět-milionů-třistadvacettři-tisíc-šestset korun českých. - Dne 14.9.2000, slovy: čtrnáctého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10.000,- Kč, s lovy: deset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byl y k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12.473,70 Kč sl ovy: dvanáct-tisíc-čtyřistasedmdesáttři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12.400,-- Kč slovy: dvanáct-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 17.9.2000, slovy: sedmnáctého září roku dvatisíce, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 19.9.2000 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 62.330,-- Kč slovy: šedesátdva-tisíc-třistatřicet korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 62.300,-- Kč slovy: šedesátdva-tisíc-třista korun českých. - Dne 24.1.2001, slovy: dvacátéhočtvrtého ledna roku dvatisícejedna, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1 0.000,- Kč, slovy: deset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Následně byly k této smlouvě o půjčce uzavřeny dodatky, a to Dodatek č. 1 ze dne 20.12.2002, Dodatek č. 2 ze dne 3.2.2003, Dodatek č. 3 ze dne 30.6.2003 a Dodatek č. 4 ze dne 4.8.2003, kterými došlo ke změně splatnosti a úrokové sazby dohodnutého úroku. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 31.1.2001 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 12.209,-- Kč slovy: dvanáct-tisíc-dvěstědevět korun českých. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 12.200,-- Kč sl ovy: dvanáct-tisíc-dvěstě korun českých. - Dne 6.6.2002, slovy: šestého června roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 205.000 EUR, slovy: dvěstěpěttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní pros tředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 12.6.2002 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 256.095,80 EUR, slovy : dvěstěpadesátšesttisícdevadesátpět euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 6,456.175,10 Kč, slovy: šest-milionů-čtyřistapadesátšest-tisíc-stosedmdesát- pět korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 6,456.100,-- Kč, slovy: šest-milionů-čtyřistapadesátšest-tisíc-sto korun českých. - Dne 10.6.2002, slovy: desátého června roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,250.000,- Kč, slovy: dva-miliony-dvěstěpadesát-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlou vě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 11.6.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úro cích částku 2,810.807,80 Kč slovy: dva-miliony-osmsetdeset-tisíc-osmsetsedm korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,810.800,-- Kč slovy: dva-miliony-osmsetdeset-tisíc-osmset korun českých. - Dne 5.9.2002, slovy: pátého září roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.9.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 11,739.835 ,60 Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdevět-tisíc-osmsettřicetpět korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 11,739.800,-- Kč slovy: jedenáct-milionů-sedmsettřicetdevět-tisíc-osmset korun českých. - Dne 16.9.2002, slovy: šestnáctého září roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000.000, - Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a ve výši 30.000 EUR, slovy: třicettisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnuté ho úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 1.10.2002 a dne 18.9.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm , činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,172.602,70 Kč slovy: jedenmilion-stosedmdesátdva-tisíc-šestsetdva korun českých sedmdesát haléřů, a částku 35.216,60 EUR, slovy: třicetpěttisícdvěstěšestnáct euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 887.810,40 Kč, slovy: osm-set-osmdesát-sedm-tisíc osmsetdeset korun českých čtyřicet haléřů. Celková výše pohledávky z výše uvedeného titulu tedy činí 2 ,060.413,10 Kč, slovy: dva-miliony-šedesát-tisíc-čtyřistatřináct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,060.000,-- Kč, slovy: dva-miliony-šedesát-tisíc korun českých. - Dne 4.12.2002, slovy: čtvrtého prosince roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 280.000 E UR, slovy: dvěstěosmdesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.12.2002 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 326.732,10 EUR, slovy: třistadvacetšesttisícsedmsettřicetdva euro deset centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 8,236.916,20 Kč, slovy: osmmilionůdvěstětřicetšesttisícdevětsetšes tnáct korun českých dvacet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 8,236.000,-- Kč, slovy: osmmilionůdvěstětřicetšesttisíc korun českých. - Dne 5.12.2002, slovy: pátého prosince roku dvatisícedva, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,700.000,- Kč, slovy: dva-miliony-sedmset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uve dených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.12.2002 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,093,805,60 Kč slovy: třimiliony-devadesáttři-tisíc-osmsetpět korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,093.800,-- Kč slovy: třimiliony-devadesáttři-tisíc-osmset korun českých. - Dne 10.3.2003, slovy: desátého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 6,500.000,- Kč, slovy: šest-milionů-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uve dených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 12.3.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích č ástku 7,417.354,70 Kč slovy: sedm-milionů-čtyřistasedmnáct-tisíc-třistapadesátčtyři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 7,417.000,-- Kč slovy: sedm-milionů-čtyřistasedmnáct-tisíc korun českých. - Dne 12.3.2003, slovy: dvanáctého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 60.000 EU R, slovy: šedesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněnžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní pr ostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 13.3.2003 k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 67.211,40 EUR, slov y: šedesátsedmtisícdvěstějedenáct euro čtyřicet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,694.399,30 Kč, slovy: jeden-milion-šestsetdevadesátčtyři-tisíc-třistadevadesá tdevět korun českých třicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,694.300,-- Kč, slovy: jeden-milion-šestsetdevadesátčtyři-tisíc-třista korun. - Dne 18.3.2003, slovy: osmnáctého března roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,500.000 ,- Kč, slovy: tři-miliony-pětset-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uv edených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 19.3.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,919.050,70 Kč slovy: tři-miliony-devětsetdevatenáct-tisíc-padesát korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,919.000,-- Kč slovy: tři-miliony-devětsetdevatenáct-tisíc korun českých. - Dne 9.6.2003, slovy: devátého června roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 70 .000 EUR, slovy: sedmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto p eněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 17.6.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 78.026,6 0 EUR, slovy: sedmdesátosmtisícdvacetšest euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,967.050,50 Kč, slovy: jeden-milion-devětsetšedesátsedm-tisíc-padesát k orun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,967.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-devětsetšedesátsedm-tisíc korun českých. - Dne 16.6.2003, slovy: šestnáctého června roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 9,000.0 00,- Kč, slovy: devět-milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 17.6.2003 a k dnešnímu byly splaceny zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,069.630,50 Kč sl ovy: tři-miliony-šedesátdevět-tisíc-šestsettřicet korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,069.600,-- Kč slovy: tři-miliony-šedesátdevět-tisíc-šestset korun českých. - Dne 30.4.2003, slovy: třicátého dubna roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 1 0.000 EUR, slovy: deset-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peně žní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 7.5.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 11.170,20 EU R, slovy: jedenácttisícstosedmdesát euro dvacet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 281.600,70 Kč, slovy: dvěstěosmdesátjednatisícšestset českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 281.600,-- Kč, slovy: dvěstěosmdesátjednatisícšestset korun českých. - Dne 9.9.2003, slovy: devátého září roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 70.0 00 EUR, slovy: sedmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.9.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 75.106,80 EUR, slovy: sedmdesátpěttisícstošest euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,893.442,40 Kč, slovy: jeden-milion-osmset-devadesáttři-tisíc-čtyřistačtyři cetdva korun českých čtyřicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,893.400,-- Kč, slovy: jeden-milion-osmsetdevadesáttři-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.9.2003, slovy: patnáctého září roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.9.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,072.9 15,10 Kč slovy: jeden-milion-sedmdesátdva-tisíc-devětsetpatnáct korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,072.000,-- Kč slovy: jeden-milion-sedmdesátdva-tisíc korun českých- - Dne 15.12.2003, slovy: patnáctého prosince roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,000. 000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněnžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.12.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1,069.424,70 Kč slovy: jeden-milion-šedesátdevět-tisíc-čtyřistadvacetčtyři korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,069.400,-- Kč slovy: jeden-milion-šedesátdevět-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.12.2003, slovy: patnáctého prosince roku dvatisícetři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 130.00 0 EUR, slovy: stotřicettisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněž ní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.12.2003 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 139.035,20 EUR, slovy: stotřicetdevěttisíctřicetpět euro dvacet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 3,505.077,30 Kč, slovy: tři-miliony-pětsetpět-tisíc-sedmdesátsedm korun če ských třicet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 3,505.000,-- Kč, slovy: tři-miliony-pětsetpět-tisíc korun českých. - Dne 12.3.2004, slovy: dvanáctého března roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 8,000.0 00,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Ty to peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.3.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 8,527.498,60 Kč slovy: osm-milionů-pětsetdvacetsedm-tisíc-čtyřistadevadesátosm korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 8 ,527.400,-- Kč slovy: osm-milionů-pětsetdvacetsedm-tisíc-čtyřista korun českých. - Dne 15.3.2004, slovy: patnáctého března roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve vý ši 80.000 EUR, slovy: osmdesát-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Ty to peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.3.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 85.2 77,80 EUR, slovy: osmdesátpěttisícdvěstěsedmdesátsedm euro osmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 2,149.853,30Kč, slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícosmse tpadesáttři korun českých dvacet haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 2,149.800,-- Kč, slovy: dvamilionystočtyřicetdevěttisícosmset korun českých. - Dne 28.4.2004, slovy: dvacátéhoosmého dubna roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem v e výši 15.000 EUR, slovy: patnáct-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 30.4.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1 5.963,70 EUR, slovy: patnácttisícdevětsetšedesáttři euro sedmdesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 402.444,80 Kč, slovy: čtyřistadva-tisíc-čtyřistačtyřicetčtyř i korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 402.000,-- Kč, slovy: čtyřistadva-tisíc korun českých. - Dne 10.6.2004, slovy: desátého června roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,000.000 ,- Kč, slovy: tři-miliony korun českých, a ve výši 150.000 EUR, slovy: stopadesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně doho dnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.6.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila vý še dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 3,187,154,20 Kč slovy: tři-miliony-stoosmdesátsedm-tisíc-stopadesátčtyři korun českých dvacet haléřů, a částku 159.366,60 EUR, slovy: stopadeátdevěttisíctřistašedesátšest euro šedesát centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 4,017.631,90 Kč, slovy: čtyřimilionysedmnácttisícšestsettřicetjedna korun českých devadesát haléřů. Celková výše pohledávky z výše uvedeného titulu tedy činí 7,204.786,10 Kč, slovy: sedm-milionů-dvěstěčtyři-tisíc-sedmsetosmdesátšest korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 7,204.000,-- Kč, slovy: sedm-milionů-dvěstěčtyři-tisíc korun českých. - Dne 10.9.2004, slovy: desátého září roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedm-milionů korun českých, a ve výši 80.000 EUR, slovy: osmdesáttisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnut ého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Dne 20.9.2004, slovy: dvacátého září roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, pe něžní prostředky celkem ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden-milion korun českých a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úro ku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty v českých korunách dne 14.9.2004 a v eurech dne 15.9.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listo padu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 8,706,444,60 Kč slovy: osmmilionůsedmset-šesttisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých šedesát haléřů, a částku 87.079,-- EUR, slovy: osmdesátsedmtisícsedmdesátdevět euro, což č iní při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 2,195.261,50 Kč, slovy: dvamilionystodevadesátpěttisíc-dvěstěšedesátjedna korun českých padesát haléřů. Celková výše pohledávky z výše uved eného titulu tedy činí 10,901.706,10 Kč, slovy: deset-milionů-devětsetjeden-tisíc-sedmsetšest korun českých deset haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 10,901.700,-- Kč, slovy: deset-milionů-devětsetjeden-tisíc-sedmset kkorkorukorun č eských. - Dne 19.10.2004, slovy: devatenáctého října roku dvatisícečtyři, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jakověřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 100.0 00,- Kč, slovy: sto-tisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 21.10.2004 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 108.6 34,80 Kč slovy: stoosm-tisíc-šestsettřicetčtyři korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 108.000,-- Kč slovy: stoosm-tisíc korun českých. - Dne 25.3.2005, slovy: dvacátéhopátého března roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 1,00 0.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 29.3.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 1 ,064.342,50 Kč slovy: jeden-milion-šedesátčtyři-tisíc-třistačtyřicetdva korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,064.000,-- Kč slovy: jeden-milion-šedesátčtyři-tisíc korun českých. - Dne 25.6.2005, slovy: dvacátéhopátého června roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, mimo jiné peněžní prostředky celkem ve výši 40.000 EUR, slovy: čtyřicet-tisíc euro, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 30.6.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 4 4.106,30 EUR, slovy: čtyřicetčtyřitisícstošest euro třicet centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět korun českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 1,111.919,80 Kč slovy: jedenmilionstojedenácttisícděvětsetdevatenáct korun českých osmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 1,111.900,-- slovy: jedenmilionstojedenácttisícděvětset korun českých. - Dne 10.9.2005, slovy: desátého září roku dvatisícepět, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 400.000,- Kč, slovy: čtyřistatisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto pen ěžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 16.9.2005 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 413.474,50 Kč slovy: čtyřistatřináct-tisíc-čtyřistasedmdesátčtyři korun českých padesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 413.000,-- Kč slovy: čtyřistatřináct-tisíc korun českých. - Dne 23.3.2006, slovy: dvacátéhotřetího března roku dvatisícešest, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 50 0.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 23.3.2006 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 5 74.061,70 Kč slovy: pětsetsedmdesátčtyři-tisíc-šedesátjedna korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 574.000,-- Kč slovy: pětsetsedmdesátčtyři-tisíc korun českých. - Dne 24.7.2006, slovy: dvacátéhočtvrtého července roku dvatisícešest, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 750.000,- Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedených. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 27.7.2006 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocí ch částku 785.222,70 Kč slovy: sedmsetosmdesátpět-tisíc-dvěstědvacetdva korun českých sedmdesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 785.000,-- Kč slovy: sedmsetosmdesátpět-tisíc korun českých. - Dne 14.6.2007, slovy: čtrnáctého června roku dvatisícesedm, byla uzavřena smlouva o půjčce, kterou se společnost Areál Zálesí, a.s., jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti Geodundamenta, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 750.000, - Kč, slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých, a naopak Společnost Geodundamenta, a.s., jako dlužník, se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, včetně dohodnutého úroku za podmínek ve smlouvě uvedenýc h. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti, jako dlužníku, poskytnuty dne 15.6.2007 a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani zčásti. Ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíceosm, činila výše dluhu dlužníka na jistině a úrocích částku 771.907,60 Kč slovy: sedmsetsedmdesátjeden-tisíc-devětsetsedm korun českých šedesát haléřů. K započtení je navrhována tato pohledávka v částce 677.000,-- Kč slovy: šestsetsedmdesátsedm-tisíc korun českých. Na základě výše uvedených skutečností tak vznikla obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřiteli, pohledávka vůči Společnosti Geofundamenta, a.s., jako dlužníku, ke dni 30.11.2008, slovy: třicátého listopadu roku dvatisíce osm, celkem ve výši 162, 003.373,44 Kč, slovy: stošedesátdva-milionů-tři-tisíce-třistasedmdesáttři korun českých čtyřicetčtyřihaléřů, a 1,380.384,10 EUR, slovy: jeden-milion-třistaosmdesát-tisíc-třistaosmdesátčtyři eur deset centů, což činí při kurzu 25,21 Kč, slovy: dvacetpět ko run českých dvacetjedna haléřů, za jedno euro v přepočtu na české koruny 34.799.483,10 Kč slovy: třicetčtyři-milionů-sedmsetdevadesátdevět-tisíc-čtyřistaosmdesáttři korun českých deset haléřů. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části výše uvedené pohledávky obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s., jako věřitele, pohledávka vůči Společnosti Geofundamenta, a.s., jako dlužníku, a to v částce celkem 196,700.000,-- Kč, slovy: stodevadesát šet-milionů sedmset-tisíc korun českých, proti závazku předem určeného zájemce obchodní společnosti Areál Zálesí, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. 9. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedené pohledávky, v částce ve výši 196,700.000,- Kč, slovy: stodevadesátšest-milionů sedmset-tisíc korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započ tení pohledávek činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu je ho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. 20.4.2009 - 17.6.2009
Společnost Geofundamenta, a.s., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9 je právním nástupcem obchodní společnosti Geofundamenta s.r.o., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9, IČO: 63666600, která byla zapsána v obchodním rejstříku v oddíle C, vložce 37374. 15.6.2000

Aktuální kontaktní údaje Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Kapitál Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

zakladni jmění 197 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.6.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.6.2000 - 17.6.2009

Akcie Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 977 17.6.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 15.6.2000 - 17.6.2009

Sídlo Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Poděbradova 1243/7 , Ostrava 702 00 5.11.2015
Adresa Poděbradova 1243/7 , Ostrava 702 00 9.12.2005 - 5.11.2015
Adresa U Zvonařky 1435/9 , Praha 120 00 27.3.2002 - 9.12.2005
Adresa U Zvonařky 1435/9 , Praha 120 00 15.6.2000 - 27.3.2002

Předmět podnikání Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.6.2009 - 19.3.2018
pronájem bytových a nebytových prostor (nemovitostí) s poskytováním doplňkových služeb 15.6.2000 - 4.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/1991 Sb. v platném znění, včetně jeho příloh) 15.6.2000 - 4.6.2009
realitni kancelář 15.6.2000 - 4.6.2009
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb 15.6.2000 - 4.6.2009
poradenství v investiční výstavbě 15.6.2000 - 4.6.2009
ubytovací činnost 15.6.2000 - 4.6.2009

vedení firmy Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Statutární orgán Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu prostřednictvím předsedy představenstva. 9.12.2005
Společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu prostřednictvím předsedy představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 15.6.2000 - 9.12.2005
člen představenstva Ivona Dobiášová 3.5.2003
Vznik členství 21.10.2002
Adresa: Nad mlýnským potokem 508/2 , Praha 107 00
předseda představenstva Roman Janko 25.7.2014
Vznik členství 22.7.2005
Vznik funkce 25.7.2005
Adresa: 2 , Bezvěrov 330 41
člen Mgr. Luboš Lustig 15.6.2000 - 24.7.2000
Adresa: Moravanů 2153/37 , Praha 169 00
člen Mgr. Lukáš Semerák 15.6.2000 - 11.9.2000
Adresa: Varenská 2962/34 , Ostrava 702 00
člen Ondřej Krumnikl 15.6.2000 - 27.3.2002
Zánik členství 12.7.2001
Adresa: Eden 1000 , Rychvald 735 32
předseda Mgr. Drahoš Lustig 24.7.2000 - 3.5.2003
Zánik členství 21.10.2002
Zánik funkce 21.10.2002
Adresa: Moravanů 2153/37 , Praha 169 00
člen Michael Dub 11.9.2000 - 3.5.2003
Zánik členství 21.10.2002
Adresa: Dejvická 317/8 , Praha 160 00
člen Jiří Jirsa 27.3.2002 - 3.5.2003
Vznik členství 5.10.2001
Zánik členství 21.10.2002
Adresa: Družstevní 460 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Martina Kopová 3.5.2003 - 9.12.2005
Vznik členství 21.10.2002
Zánik členství 22.7.2005
Vznik funkce 21.10.2002
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Nad mlýnským potokem 510/6 , Praha 107 00
člen představenstva Pavel Štěpánek 3.5.2003 - 9.12.2005
Vznik členství 21.10.2002
Zánik členství 22.7.2005
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Bojčenkova 1100/3 , Praha 198 00
předseda představenstva Roman Janko 20.2.2006 - 25.7.2014
Vznik členství 22.7.2005
Vznik funkce 25.7.2005
Adresa: Zlatá 8 , 250 83 Praha-východ Česká republika

Dozorčí rada Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Václav Černý 24.7.2014
Vznik členství 23.1.2005
Adresa: Netlucká 11/2 , Praha 107 00
předseda dozorčí rady Jan Bláha 31.7.2014
Vznik členství 22.7.2005
Vznik funkce 25.7.2005
Adresa: Lázeňská 1274/17 , Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
člen Mgr. Vladimíra Pokorná 15.6.2000 - 29.11.2000
Adresa: Topolová 2151 , Nymburk 288 02
člen Ing. Luděk Šlegr 15.6.2000 - 29.11.2000
Adresa: Polská 1260/24 , Praha 120 00
člen Hana Skopalová 15.6.2000 - 9.12.2005
Zánik členství 15.6.2004
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Radopská 3147 , Praha 4 Česká republika
předseda Jan Bláha 29.11.2000 - 20.2.2006
Zánik členství 23.1.2005
Zánik funkce 23.1.2005
Adresa: Lázeňská 1274/17 , Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
člen Václav Černý 29.11.2000 - 20.2.2006
Zánik členství 23.1.2005
Adresa: Boloňská 304/6 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Václav Černý 20.2.2006 - 24.7.2014
Vznik členství 23.1.2005
Adresa: Boloňská 304/6 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Jan Bláha 20.2.2006 - 31.7.2014
Vznik členství 22.7.2005
Vznik funkce 25.7.2005
Adresa: Lázeňská 1274/17 , Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
člen dozorčí rady Karel Strnad 20.2.2006 - 5.11.2015
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 21.11.2009
Adresa: Andělova 1757/14 , Praha 143 00

Likvidace Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Jakub Vyroubal 16.2.2018
Adresa: Ahepjukova 2799/33 , Ostrava 702 00
Jméno Mgr. Jakub Vyroubal 5.10.2010 - 22.1.2014
Adresa: Bohuslava Martinů 718/23 , Ostrava 708 00
Jméno Mgr. Jakub Vyroubal 22.1.2014 - 16.2.2018
Adresa: Bohuslava Martinů 718/23 , Ostrava 708 00

Sbírka Listin Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2993/SL 39 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 1.7.2015 2
B 2993/SL 38 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 1.7.2015 4
B 2993/SL 37 zpráva auditora r. 2014 Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 1.7.2015 3
B 2993/SL 36 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 1.7.2015 11
B 2993/SL 35 účetní závěrka [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 21.7.2014 17
B 2993/SL 34 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 21.7.2014 3
B 2993/SL 33 účetní závěrka [2012]  s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 9.7.2013 20
B 2993/SL 32 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 17.8.2012 18.10.2012 21
B 2993/SL 31 zpráva auditora r. 2010 vč. úč. záv. a příl. Krajský soud v Ostravě 22.6.2012 14.8.2012 21
B 2993/SL 30 účetní závěrka k 14.9.2010 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 21.12.2010 21
B 2993/SL 29 výroční zpráva r. 2009 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 20.12.2010 26
B 2993/SL 28 podpisové vzory likv.-Mgr.Jakub Vyroubal Krajský soud v Ostravě 30.9.2010 6.10.2010 11.10.2010 2
B 2993/SL 27 notářský zápis NZ 384/2010-rozh.VH-likvid. Krajský soud v Ostravě 15.9.2010 6.10.2010 11.10.2010 5
B 2993/SL 26 výroční zpráva r.2008 s úč.záv.,příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 24.11.2009 26.11.2009 26
B 2993/SL 25 notářský zápis NZ 405/2008 RVH-nav.kapit. Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 20.8.2009 26.8.2009 30
B 2993/SL 24 účetní závěrka r. 2007 příl.,DPPO Krajský soud v Ostravě 16.9.2008 1.10.2008 24
B 2993/SL 23 účetní závěrka r. 2006 příl., DPPO Krajský soud v Ostravě 16.9.2008 1.10.2008 24
B 2993/SL 22 účetní závěrka r. 2005 příl.,DPPO Krajský soud v Ostravě 16.9.2008 1.10.2008 22
B 2993/SL 21 účetní závěrka r. 2004 příl.,DPPO Krajský soud v Ostravě 16.9.2008 1.10.2008 22
B 2993/SL 20 podpisové vzory Janko,Bláha,Strnad,Černý Krajský soud v Ostravě 15.2.2006 24.2.2006 8
B 2993/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 20.1.2006 1
B 2993/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 20.1.2006 2
B 2993/SL 17 podpisové vzory Janko,Scheinherr,Bláha,Černý, Krajský soud v Ostravě 20.1.2006 6
B 2993/SL 16 notářský zápis NZ 248/2005 Krajský soud v Ostravě 22.7.2005 20.1.2006 11
B 2993/SL 9 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 3.12.2003 10.12.2003 30
B 2993/SL 8 ostatní -zápis z VH,schv.úč.z. Krajský soud v Ostravě 10.9.2003 3.12.2003 10.12.2003 5
B 2993/SL 10 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.z.,audit Krajský soud v Ostravě 3.12.2003 10.12.2003 28
B 2993/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.10.2002 16.5.2003 6
B 2993/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jed.představenstva Krajský soud v Ostravě 21.10.2002 16.5.2003 2
B 2993/SL 5 podpisové vzory +čest.prohlášenín 3xKopová Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 9
B 2993/SL 4 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 13
B 2993/SL 3 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 28
B 2993/SL 2 notářský zápis NZ 203/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 9.7.2001 19.2.2002 18.7.2002 20
B 2993/SL 15 podpisové vzory Jiří Jirsa Krajský soud v Ostravě 22.11.2001 18.7.2002 1
B 2993/SL 14 ostatní - odstoup. Mgr.O.Krumnikla Krajský soud v Ostravě 10.7.2001 18.7.2002 3
B 2993/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 5.10.2001 18.7.2002 5
B 2993/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas.představenstva Krajský soud v Ostravě 12.7.2001 18.7.2002 4
B 2993/SL 11 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 18.7.2002 7
B 2993/SL 1 notářský zápis NZ 666,665/99-ZL,stanovy Krajský soud v Ostravě 10.11.1999 12.7.2000 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 26183382
Jméno Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 13.11.2000
Celkový počet živností: 7

Sídlo Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Živnosti a provozovny Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 16.3.2018

Živnost č. 4 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenství v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Člen statutárního orgánu Ivona Dobiášová
Člen statutárního orgánu Roman Janko

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

IČO: 26183382
Firma: Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.6.2000

Sídlo Geofundamenta, a.s. "v likvidaci"

Sídlo: Poděbradova 1243/7, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
tracking image