Firma Geewa a.s. IČO 25617036


Geewa a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Geewa a.s. (25617036) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 366/84, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 1997 a je stále aktivní. Geewa a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Geewa a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Geewa a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Geewa a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Geewa a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Geewa a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18480
IČO (identifikační číslo osoby) 25617036
Jméno Geewa a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 17.10.1997
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 4.6.2018 došlo k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (záměr zvýšení) tohoto znění: Základní kapitál společnosti Geewa a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 366/84, IČO: 25617036, zapsané vobchodním rej stříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 18480 (dále jen Společnost) se zvyšuje z dosavadní výše 5.336.530,- Kč, (slovy: pět miliónů tři sta třicet šest tisíc pět set třicet korun českých) o částku ve výši 3.519.060,- Kč, (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál Společnosti do celkové výše 8.855.590,- Kč, (slovy: osm milionů osm set padesát pět tisíc pět set devadesát korun českých), který bude splacen pen ěžitými vklady. Zvýšení bude realizováno tak, že Společnost vydá: - 351.906 (tři sta padesát jedna tisíc devět set šest) kusů kmenových akcií typu C na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Akcie budou cennými papír y na řad (dále jen Nové Akcie). S každou Novou akcií typu C je na každých 10,- Kč jmenovité hodnoty akcie spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 884526 hlasů. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pravidla pro zvýšení základního kapitálu Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů: a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo k upsání části Nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to vpoměru dle rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, b) místem pro vykonání přednostního práva kúpisu Nových Akcií je sídlo obchodní Společnosti, vpracovní dny vdobě od 10.00 hodin do 17.00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva kúpisu Nových Akcií činí jeden měsíc od data, kdy bude příslušnému akcionáři doručena informace o možnosti k výkonu přednostního práva představenstvem Společnosti způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hro mady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude příslušnému akcionáři Společnosti oznámen vuvedené informaci o možnosti realizace přednostního práva kúpisu Nových Akcií; e) každý dosavadní akcionář má předností právo upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč, 351906/533653 ks Nových Akcií typu C společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; f) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia Nových Akcií typu C upisovaných s využitím přednostního práva se pověřuje představenstvo; minimální výše emisního kursu musí odpovídat minimálně nominální hodnotě upisovaných akcií, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými vlistinné podobě a budou znít na jméno; g) přednostní právo kúpisu akcií spojené sakciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud svyužitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.519.060,-- Kč (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých korun českých), nebude se konat upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva a up isování akcií bude účinné. Vpřípadě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 3.519.060,- Kč (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých), bude část Nových akcií, které nebyly upsány svyužitím přednostního práv a, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.519.060,- Kč (slovy: tři milióny pět set devatenáct tisíc šedesát korun českých) nabídnuty určitým zájemcům, a to: - akcionáři, společnosti KKCG Investments A.G., které bude nabídnuto (která upíše) nejvýše 310.488 (tři sta deset tisíc čtyři sta osmdesát osm) kusů kmenových akcií typu C na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 10,- Kč (slovy: deset korun český ch), - akcionáři, společnosti MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), které bude nabídnuto (která upíše) nejvýše 41.418 (čtyřicet jeden tisíc čtyři sta osmnáct) kusů kmenových akcií typu C na jméno o jmenovité h odnotě každé z těchto akcií 10,- Kč (slovy: deset korun českých), tzn., kteří upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Pokud budou některé Nové Akcie již upsány akcionáři s využitím přednostního práva, potom se nabídka určitým zájemcům poměrně zkrátí o již upsané Nové Akcie. Pravidla pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti, vpracovní dny vdobě od 10.00 hodin do 17.00 hodin; b) lhůta pro úpis Nových Akcií bez využití přednostního práva činí 30 (třicet) dní a počne běžet následující den po doručení informace o upisování Nových Akcií určenému zájemci; c) počátek běhu lhůty pro upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva bude předem určeným zájemcům oznámen vuvedené informaci o upisování Nových Akcií; d) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia nových akcií typu C upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo Společnosti; minimální výše emisního kursu musí odpovídatminimálně nominální hodnotě upisovaných akcií, bude spl acen v penězích. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných Nových Akcií na účet č. 27-9643950297/0100, vedený u Komerční banky, a.s., vedený na jméno Společnosti. Každý upisovatel je povinen splatit 100% (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných Nových Akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií (§ 344 zák. č. 90/2012 Sb.). Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných Nových Akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu Nových Akcií výhradně započtením peněžitých pohledáv ek, a to: a) pohledávky předem určeného zájemce, the company KKCG Investments A.G., proti Společnosti a to pohledávky v celkové výši 1.133.699EUR (slovy: jeden milion sto třicet tři tisíc šest set devadesát devět EUR) z následujících titulů: - smlouvy o úvěru (KKCG Past Loan 1) ze dne 21.4.2017 (500.000 EUR) a úroku (46.164 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Past Loan 2) ze dne 24.11.2016 (250.000 EUR) a úroku (33.493 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Current LA 1) ze dne 14.12.2017 (50.000 EUR) a úroku (1.466 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Current LA 2) ze dne 11.1.2018 (50.000 EUR) a úroku (932 EUR) - smlouvy o úvěru (KKCG Current LA 3) ze dne 28.2.2018 (200.000 EUR) a úroku (1.644 EUR) b) pohledávky předem určeného zájemce, MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), proti společnosti a to pohledávky v celkové výši 151.233EUR (slovy: sto padesát jedna tisíc dvě stě třicet tři EUR) ztitulu sml ouvy o úvěru (MCI Current LA 1) ze dne 28.8.2018 (150.000 EUR) a úroku (1.233 EUR) Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a může být splacen výhradně započtením. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určení zájemci jsou povinni ve stanovené lhůtě upsat veškeré akcie nabídnuté jim k upsání; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností, která je i lhůtou ke splacení emisního kurzu, podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií se uděluje souhlas s tímto započtením a dále valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 21, odst. 3 z ák. č. 90/2012 Sb. na valné hromadě předložené návrhy dohod o započtení pohledávek předem určených zájemců, tj. společností KKCG Investments A.G. a MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), proti pohledávkám společnosti Geewa a.s. na splacení emisního kurzu ve smyslu dnešního rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění, jež je uvedeno v první a druhé příloze NZ.)." 14.8.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.6.2014
Základní kapitál společnosti ve výši 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých), tj. z částky 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) nově na 3.996.450,- Kč (tři miliony devět set devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 191 405 (sto devadesát jedna tisíc čtyři sta pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých). Druh akcií: 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie B společnosti; 1 033 (jeden tisíc třicet tři) kusů nových akcií bude vydáno jako akcie bez hlasovacího práva; 41 (čtyřicet jedna) kusů nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie A. Podoba akcií: akcie budou vydány jako cenné papíry. Akcie nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: akcie na jméno. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nov é akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, a to písemně k rukám oprávněných akcionářů. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti, v pracovní dny, od 9 hodin do 15 hodin. Na každou jednu dosa vadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) je možno upsat 190 331/208240 preferenčních akcií B, 1 033/208240 kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva a 41/208240 preferenčních akcií A. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím předn ostního práva lze upsat celkem 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus preferenčních akcií B společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, 1 033 (jeden tisíc tři cet tři) kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry a 41 (čtyřicet jedna) kusů preferenčních akcií A společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč (d eset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii, tj. celke m 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá výši emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií spole čnosti na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-7409410277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostn ího práva. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ve výši 1.200.000,- EUR (jeden milion dvě stě tisíc euro) s příslušenstvím ke dni 28.2.2014, vůči společnosti vyplývají cí z úvěrové smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2012 (třicátého srpna roku dva tisíce dvanáct), ve znění dodatků, mezi společností MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na s placení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. Akcie ani jej ich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Přednostní právo na upisování akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů a budou všechny nabídnuty k upsání předem urč eným zájemcům, kterými jsou: a)společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskyylaan 1207, 1077 XX, Nizozemsko (dále jen Vybraný zájemce 1); b)společnost CUKETA s. r. o., se sídlem Bratislava, Miletičova 20, PSČ 821 08, IČO: 45 968 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 69662/B (dále jen Vybraný zájemce 2); (Vybraný zájemce 1 a Vybraný záje mce 2 dále jako Vybraní zájemci). Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, v pracovní dny od 9 do 15 hodin, a to ve l hůtě jednoho (1) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem 1 a s polečností a/nebo mezi Vybraným zájemcem 2 a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs akcií upsaných Vybranými zájemci bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výše v penězích na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-74 09410277/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, emisní kurs musí být splacen nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií společnosti. 16.6.2014
Valná hromada rozhodla dne 13.11.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti Geewa a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen upsáním nových akcií o Kč 82.400,-- (tj. osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2.000.000,-- (tj. dva miliony korun českých), na celkovou částku Kč 2.082.400,--(tj. dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 8 24 0 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 10,-- (tj. deset korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě a bude roven částce Kč 1.040,08 (tj. jeden tisíc čtyřicet korun českých , osm haléřů). S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, budou akcie up isovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku v Mannheimu pod reg. čísle m HRB 702067, které bude nabídnuto k úpisu 8 240 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 10,-- každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14, slovy čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s t ím, že představenstvo společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 7, slovy sedmi dnů ode dne, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do o bchodního rejstříku. Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti Geewa a.s. na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 186 00. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi dnů ode dne, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady spol ečnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy předem určenému zájemci, společnosti Kersting Holding GmbH. Jedná se o tyto pohledávky: - nesplacená pohledávka společnosti Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, vůči společnosti na základě smlouvy o úvěru ze dne 20.2.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11.2013, a to ve výši Kč 5.167.000,-- plus příslušenství k dnešnímu dni, tj. ke dni 13.11.2013 ve výši Kč 174.403,81, - nesplacená pohledávka společnosti Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková repu blika Německo, vůči společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.11.2013, a to ve výši Kč 3.229.375,--. 24.3.2014 - 16.4.2014
Společnost Geewa s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 1.9.2012

Kapitál Geewa a.s.

zakladni jmění 8 855 590 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2018
zakladni jmění 5 336 530 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.2017 - 14.8.2018
zakladni jmění 3 996 450 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.6.2014 - 20.2.2017
zakladni jmění 2 082 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.4.2014 - 16.6.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2012 - 16.4.2014
zakladni jmění 290 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.2011 - 1.9.2012
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.10.1997 - 25.11.2011

Akcie Geewa a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 351 906 14.8.2018
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 134 008 20.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 71 580 16.6.2014
Akcie se zvláštními právy 10 Kč 136 701 16.6.2014
Akcie se zvláštními právy 10 Kč 190 331 16.6.2014
Akcie se zvláštními právy 10 Kč 1 033 16.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 208 240 16.4.2014 - 16.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 200 000 1.9.2012 - 16.4.2014

Sídlo Geewa a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 366/84 , Praha 186 00 8.10.2015
Adresa Sokolovská 366 , 186 00 Praha 8 Česká republika
7.7.2008 - 7.7.2008
Adresa Sokolovská 366/84 , Praha 186 00 7.7.2008 - 8.10.2015
Adresa Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00 14.11.2005 - 7.7.2008
Adresa Poděbradská 88/55 , Praha 198 00 30.10.2004 - 14.11.2005
Adresa Budějovická 64/5 , Praha 140 00 17.10.1997 - 30.10.2004

Předmět podnikání Geewa a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.8.2007 - 26.10.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.8.2007 - 26.10.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příl.č. 1, 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb. o živn. podnikání ve znění pozdějších novel) 17.10.1997 - 26.10.2009
poradenská činnost v oblasti informačních technologií 17.10.1997 - 26.10.2009

vedení firmy Geewa a.s.

Statutární orgán Geewa a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být předseda představenstva. 16.6.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předsedou představenstva. 1.9.2012 - 16.6.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně. 19.7.2007 - 1.9.2012
Způsob jednání jménem společnosti : Jednatel jedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu. jednatel se bude za společnost podepisovat tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 17.10.1997 - 19.7.2007
člen představenstva Tomáš Hnilička 8.10.2015
Vznik členství 15.8.2015
Adresa: Nad lesním divadlem 1116/12 , Praha 142 00
předseda představenstva Miloš Endrle 26.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.2.2018
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
člen představenstva Petr Přibyl 26.2.2018
Vznik členství 1.2.2018
Adresa: 149 , Zlonín 250 64
Jednatel Ing. Miroslav Pekárek 17.10.1997 - 23.2.2001
Adresa: Sklářská 275 , Sázava 285 06
Jednatel Ing. Pavel Šťovíček 17.10.1997 - 30.10.2004
Adresa: Irkutská 4045 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jednatel Ing. Michal Hanus 17.10.1997 - 30.10.2004
Adresa: Pod Rapidem 2455/12 , Praha 100 00
Jednatel Ing. Pavel Endrle 17.10.1997 - 30.10.2004
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
Jednatel Ing. Pavel Šťovíček 30.10.2004 - 16.5.2006
Vznik funkce 17.10.1997
Adresa: Irkutská 4045 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jednatel Ing. Michal Hanus 30.10.2004 - 19.7.2007
Vznik funkce 17.10.1997
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Pod Rapidem 2455/12 , Praha 100 00
Jednatel Ing. Pavel Endrle 30.10.2004 - 19.7.2007
Vznik funkce 17.10.1997
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
jednatel Ing. Pavel Šťovíček 16.5.2006 - 19.7.2007
Vznik funkce 17.10.1997
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
jednatel Jan Habermann 19.7.2007 - 19.12.2008
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Preslova 1269/17 , Praha 150 00
jednatel Miloš Endrle 16.5.2006 - 26.10.2009
Vznik funkce 23.3.2006
Adresa: Jerevanská 1065/5 , Praha 100 00
jednatel Michal Novák 16.8.2007 - 26.10.2009
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 24.9.2009
Adresa: Františka Kadlece 870/24 , Praha 180 00
jednatel Marcin Fraczek 19.12.2008 - 26.10.2009
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 24.9.2009
Adresa: Wrzosowa 70 , Lubin, 59-300 Polská republika
jednatel Cédric Jeanrené Maloux 26.10.2009 - 3.9.2010
Vznik funkce 24.9.2009
Zánik funkce 27.5.2010
Adresa: Francouzská 175/14 , Praha 120 00
jednatel Jacek Murawski 3.9.2010 - 8.8.2012
Vznik funkce 9.6.2010
Zánik funkce 27.1.2012
Adresa: Polská republika
01233 Warszawa, ul. Bema 87/122
jednatel Ing. Miloš Endrle 26.10.2009 - 1.9.2012
Vznik funkce 23.3.2006
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
jednatel Jens Hilgers 8.8.2012 - 1.9.2012
Vznik funkce 27.1.2012
Adresa: Augustsstr. 88, 101 17 Berlin Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Vladimír Němeček 1.9.2012 - 2.9.2014
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: V dolině 1154/1 , Praha 101 00
předseda představenstva Jens Hilgers 1.9.2012 - 7.4.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 20.12.2014
Vznik funkce 1.9.2012
Zánik funkce 27.11.2014
Adresa: Augustsstr. 88, 101 17 Berlin Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Miloš Endrle 1.9.2012 - 7.4.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
Člen představenstva Filip Fischer 2.9.2014 - 7.4.2015
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 20.12.2014
Adresa: Staré Grunty 3586/26A , 841 04 Bratislava - Karlova Ves Slovenská republika
člen představenstva Petr Přibyl 7.4.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 20.12.2014
Adresa: 149 , Zlonín 250 64
člen představenstva Vladimír Němeček 7.4.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 20.12.2014
Zánik členství 15.8.2015
Adresa: Nademlejnská 1064/4 , Praha 198 00
předseda představenstva Miloš Endrle 7.4.2015 - 8.10.2015
Vznik členství 1.9.2012
Vznik funkce 27.11.2014
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
člen představenstva Petr Přibyl 8.10.2015 - 7.12.2017
Vznik členství 20.12.2014
Adresa: 149 , Zlonín 250 64
předseda představenstva Miloš Endrle 8.10.2015 - 7.12.2017
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 27.11.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
předseda představenstva Petr Přibyl 7.12.2017 - 26.2.2018
Vznik členství 20.12.2014
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 24.11.2017
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: 149 , Zlonín 250 64

Dozorčí rada Geewa a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marek Jablonský 8.10.2015
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Bakurinova 12 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Maciej Bogaczyk 26.3.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: ul. Rozmarynova 13 , Wroclaw Polská republika
člen dozorčí rady Pavel Šťovíček 27.7.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 63 , Příbram 261 01
Jméno Ing. Pavel Endrle 19.7.2007 - 10.7.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Bělocerkevská 633/8 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Wei-Hai-Chu 10.7.2008 - 26.10.2009
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 24.9.2009
Adresa: V sídlišti 436 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Ondřej Bartoš 19.7.2007 - 10.5.2010
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 1.12.2009
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 1.12.2009
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1072/29 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Tomasz Janusz Czechowicz 26.10.2009 - 3.9.2010
Vznik členství 24.9.2009
Adresa: Bartoszowicka 3 , 516 41 Wroclaw Polská republika
člen dozorčí rady Piotr Klodnicki 10.5.2010 - 21.6.2011
Vznik členství 26.3.2010
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Rymarska 11 11, 532 06 Wroclaw Polská republika
Jméno Ing. Pavel Šťovíček 19.7.2007 - 1.9.2012
Vznik členství 27.6.2007
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Tomasz Janusz Czechowicz 3.9.2010 - 1.9.2012
Vznik členství 24.9.2009
Vznik funkce 26.4.2010
Adresa: Bartoszowicka 3 , 516 41 Wroclaw Polská republika
člen dozorčí rady Sylwestr Mieczyslaw Janik 21.6.2011 - 1.9.2012
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Polská republika
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin
člen dozorčí rady Sylwestr Mieczyslaw Janik 1.9.2012 - 1.9.2012
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Polská republika
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šťovíček 1.9.2012 - 19.9.2013
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Tomasz Janusz Czechowicz 1.9.2012 - 13.11.2014
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 1.10.2014
Vznik funkce 1.9.2012
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: Bartoszowicka 3 , 516 41 Wroclaw Polská republika
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šťovíček 19.9.2013 - 8.10.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Marek Jablonský 13.11.2014 - 8.10.2015
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Bakurinova 12 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šťovíček 8.10.2015 - 26.2.2018
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Sylwester Mieczyslaw Janik 1.9.2012 - 26.3.2018
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: Polská republika
Pielegniarek 3m.4, 20-708 Lublin
člen dozorčí rady Pavel Šťovíček 26.2.2018 - 27.7.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Velké Kunratické 1406/26 , Praha 148 00

Sbírka Listin Geewa a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18480/SL 71 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.3.2016 11.3.2016 26
B 18480/SL 70 ostatní oznámení akc. Městský soud v Praze 16.9.2015 1.10.2015 13.10.2015 5
B 18480/SL 68 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 2
B 18480/SL 67 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 1
B 18480/SL 66 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 6
B 18480/SL 65 ostatní oznámení akc. Městský soud v Praze 31.10.2014 7.11.2014 24.11.2014 3
B 18480/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 274/2014 Městský soud v Praze 2.6.2014 10.6.2014 20.6.2014 29
B 18480/SL 63 účetní závěrka [2007]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 15.5.2014 30.5.2014 4
B 18480/SL 62 účetní závěrka [2007]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 15.5.2014 30.5.2014 2
B 18480/SL 61 účetní závěrka [2007]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2007 15.5.2014 30.5.2014 2
B 18480/SL 60 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2013 18.9.2013 6
B 18480/SL 59 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2013 18.9.2013 2
B 18480/SL 58 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2013 18.9.2013 1
B 18480/SL 57 posudek znalce č. 1112/32/12 Městský soud v Praze 25.5.2012 22.8.2012 24.8.2012 23
B 18480/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 24.8.2012 15
B 18480/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 405/2012- projekt změny právní formy Městský soud v Praze 29.6.2012 22.8.2012 24.8.2012 76
C 55159/SL 54 ostatní rozhodnutí společníků Městský soud v Praze 27.1.2012 8.8.2012 21.8.2012 7
C 55159/SL 53 ostatní změna právní formy Městský soud v Praze 24.5.2012 28.5.2012 28.5.2012 11
C 55159/SL 51 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 13.12.2011 22.12.2011 14
C 55159/SL 50 notářský zápis NZ 1014/2011 Městský soud v Praze 14.12.2011 22.12.2011 48
C 55159/SL 49 účetní závěrka - 2010 příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.11.2011 5.12.2011 5
C 55159/SL 48 účetní závěrka - 2010 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 25.11.2011 5.12.2011 1
C 55159/SL 47 účetní závěrka -2010 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.11.2011 5.12.2011 2
C 55159/SL 46 notářský zápis NZ 828/2011 Městský soud v Praze 26.10.2011 1.12.2011 51
C 55159/SL 45 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.5.2010 6.9.2010 5
C 55159/SL 44 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 9.6.2010 6.9.2010 6
C 55159/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.7.2010 6.9.2010 2
C 55159/SL 42 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 2.8.2010 3.8.2010 3
C 55159/SL 41 účetní závěrka r.2009 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2009 2.8.2010 3.8.2010 2
C 55159/SL 40 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 2.8.2010 3.8.2010 1
C 55159/SL 39 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 28.7.2010 29.7.2010 2.8.2010 6
C 55159/SL 38 účetní závěrka r.2008- příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.2.2010 1.2.2010 3
C 55159/SL 37 účetní závěrka r.2008- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 1.2.2010 1.2.2010 2
C 55159/SL 36 účetní závěrka r.2008- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.2.2010 1.2.2010 1
C 55159/SL 35 notářský zápis NZ 665/2009 Městský soud v Praze 24.9.2009 26.10.2009 21
C 55159/SL 34 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 24.9.2009 26.10.2009 15
C 55159/SL 33 podpisové vzory + čp Městský soud v Praze 24.9.2009 26.10.2009 4
C 55159/SL 32 notářský zápis NZ 886/2008 Městský soud v Praze 11.12.2008 22.12.2008 20
C 55159/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2008 22.12.2008 2
C 55159/SL 30 notářský zápis NZ 120/2008 Městský soud v Praze 30.4.2008 10.7.2008 46
C 55159/SL 29 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 20.6.2008 10.7.2008 14
C 55159/SL 28 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 8.3.2008 24.4.2008 7
C 55159/SL 27 notářský zápis NZ 99/2008 Městský soud v Praze 27.3.2008 24.4.2008 38
C 55159/SL 26 účetní závěrka r.2006 příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 29.10.2007 30.10.2007 2
C 55159/SL 25 účetní závěrka r.2006 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2006 29.10.2007 30.10.2007 1
C 55159/SL 24 účetní závěrka r.2006 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 29.10.2007 30.10.2007 1
C 55159/SL 23 ostatní, podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 12.7.2007 17.8.2007 1
C 55159/SL 22 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 380/2007 Městský soud v Praze 27.6.2007 17.8.2007 27
C 55159/SL 9 notářský zápis NZ 379/2007 Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 4
C 55159/SL 21 ostatní -čestné prohl. Městský soud v Praze 9.7.2007 20.7.2007 2
C 55159/SL 20 ostatní -čestné prohl. Městský soud v Praze 10.7.2007 20.7.2007 2
C 55159/SL 19 ostatní -čestné prohl. Městský soud v Praze 2.7.2007 20.7.2007 3
C 55159/SL 18 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 2.7.2007 20.7.2007 2
C 55159/SL 17 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 3
C 55159/SL 16 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 9
C 55159/SL 15 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 9
C 55159/SL 14 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 10
C 55159/SL 13 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 9
C 55159/SL 12 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 9
C 55159/SL 11 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 9
C 55159/SL 10 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 380/2007 Městský soud v Praze 27.6.2007 20.7.2007 27
C 55159/SL 8 notářský zápis NZ 205/2006 Městský soud v Praze 23.3.2006 14.6.2006 24
C 55159/SL 7 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 23.3.2006 14.6.2006 15
C 55159/SL 6 účetní závěrka 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2006 1.6.2006 4
C 55159/SL 5 účetní závěrka r. 2004+př. Městský soud v Praze 31.12.2004 14.7.2005 19.7.2005 5
C 55159/SL 4 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 20.9.2004 24.4.2005 9
C 55159/SL 3 notářský zápis NZ 315/2004 Městský soud v Praze 17.6.2004 24.4.2005 10
C 55159/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 20.6.1997 17.6.1998 11
C 55159/SL 2 notářský zápis NZ 414/2000 Městský soud v Praze 30.11.2000 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Geewa a.s.

IČO (identifikační číslo) 25617036
Jméno Geewa a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 17.10.1997
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo Geewa a.s.

Živnosti a provozovny Geewa a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.10.1997

Živnost č. 2 Poradenská činnost v oblasti informačních technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Geewa a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Přibyl
Člen statutárního orgánu Ing. Mgr. Tomáš Hnilička
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Endrle

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Geewa a.s.

IČO: 25617036
Firma: Geewa a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.10.1997

Sídlo Geewa a.s.

Sídlo: Sokolovská 366/84, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení

Podobné firmy

tracking image