Firma GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka IČO 26687364


GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka (26687364) je Zahraniční osoba. Sídlí na adrese Na Floře 1302/2, Praha 143 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2002 a je stále aktivní. GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka na Justice.cz
Detailní informace o GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka na rzp.cz

Výpis dat pro GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka A 46806
IČO (identifikační číslo osoby) 26687364
Jméno GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka
Právní forma podnikání Organizační složka zahraniční právnické osoby
Aktivní ANO
Původ firmy Zahraniční
Zapsána dne 19.4.2002
Údaje o zřizovateli: Předmět podnikání: A) Provádět všechny obchodní činnosti obecné obchodní společ- nosti a bez újmy obecnosti předchozího provádět ve spojení navzájem nebo jako samostatné a oddělené podnikání všechny nás- ledující obchodní činnosti: výrobce, dovozce, agent, dealer / velko- i maloobchodní / ve všech artiklech pro obchodní, výrob- ní, osobní i domácenské užití a spotřebu a ve všech druzích surovin; skladník, poskytovatel uskladnění, přepravce a doprav- ce; obchodník majetkem a nemovitostmi; realitní kancelář, pojistný agent a broker, finančník, finanční agent a jmenovaný správce, svěřenský správce, agent, faktor, vykonavatel správce, likvidátor pro společnosti, korporace, firmy nebo osoby, stavi- tele; stavěč lešení; dodavatel, inženýr a dodavatel topení a klimatizace, inženýr, specialista a dodavatel chlazení; dekora- tér; malíř pokojů; zedník, specialista na pokládání koberců, výrobce a instalatér bednění; truhlář, dodavatel veřejných pra- cí; štukatér, instalatér, elektrikář, dodavatel interiérů v obchodech; stavební a dekorační obchodník; stavební, strojní, zemědělský, poradenský, energetický, elektrický a obecný inženýr ; svářeč; výrobce plechů; kovář, automobilový inženýr; vlastník garáží; pronajímatel vozů, majitel a provozovatel taxislužby; cestovní kancelář, tour operátor, vlastník vozidel a lodí všeho druhu; dodavatel dopravy a dálkové dopravy; všeobecné strojí- renství; výrobce nářadí; předprodej a ředitel pro divadla, kina a všechny druhy zábavy a sportovních událostí; dostihový a sportovní účetní ve všech jejich oborech; vlastník obchodů, ka- váren, klubů, hotelů a restaurací, dodavatel hotových jídel, obchodník s potravinami a pochutinami všeho druhu, s vínem a alkoholem, hostinský s licencí; řezník; obchodník se smíšeným zbožím, se zeleninou; prodejce ryb a drůbeže; farmář; pěstitel květin, zahradník; pekař, cukrář; prodejce tabáku; železářství, obchodník s těžkým zbožím; obchodník s umělými hmotami všeho durhu, starožitník; výrobce a prodejce nábytku; obchodník s kůží a galanterií; zlatník, maloobchodník s rádii, televizemi a elektrickými přístroji a jejich opravář, obchodník s hračkami, hrami a sportovním vybavením; fotograf a obchodník se všemi druhy fotografického materiálu a vybavení, výrobce a distributor filmů; obchodník s textilem, krejčí, módní návrhář, prodejce dámských a pánských doplňků, prodejce obuvi, parfumérie a kos- metiky, kadeřník, výrobce léčiv a lékárník; tiskař, vydavatel, knihkupec, reklamní agentura; odborník na vztahy s veřejností, poradce, agent pro převod firem a personální agentura; poradce v oblasti lékařství, vzdělání, administrativy, právní nebo obchod- ní poradce nebo poskytovatel služeb; správce počítačů, programá- tor a prodejce počítačů; odborník na průzkum trhu; obchodní po- radce, specialista na objednávky poštou; čistírna a prádelna; chemická čistírna, majitel prádelny; dodavatel výkopových a demoličních prací; pronajímatel zařízení; šrotovací zařízení a obchodník s odpadem; a provádění všech uvedených obchodních činností a poskytování služeb v souvislosti s tím, buď společně jako jedna činnost nebo jako samostatné a odlišné obchodní činnosti; v jakékoli části světa. B) Provádět jakýkoli jiný obchod nebo obchodní činnost, které mohou podle názoru představenstva, být výhodně prováděny společností v souvislosti s výše uvedenými obchodními činnostmi nebo obecným obchodem společnosti. C) Kupovat, najímat se nebo vyměňovat, nebo jinak nabývat a držet jakýkoli nemovitý majetek nebo podíl na jakýchkoli pozemcích, budovách, břemenech, právech, výsadách, koncesích, patentech, patentových právech, licencích, tajných postupech, strojních, zásobách a na jakémkoli nemovitém nebo osobním majetku všeho druhu, nezbytném nebo vhodném za účelem obchodní činnosti nebo v souvislosti s obchodní činnosti společnosti nebo jakékoli její pobočky nebo oddělení. D) Vztyčovat, stavět, pokládat, rozšiřovat, měnit nebo udržovat jakékoli silnice, železnice, tramvaje, vlečky, mosty, rezervoá- ry, obchody, sklady, továrny, budovy, závody, zařízení a stroje nezbytné nebo vhodné pro obchodní činnost společnosti a přispí- vat nebo subvencovat vztyčování, stavbu a údržbu výše uvedeného. E) Půjčovat si nebo získávat nebo zajišťovat platbu peněz za účelem nebo v souvislosti s obchodní činností společnosti a za účelem nebo v souvislosti s půjčováním nebo získáváním peněz se stát členem jakéhokoli stavebního sdružení. F) Dávat do hypotéky a do zástavy podnikání a jakékoli nemovité nebo osobní vlastnictví a aktiva, současná nebo budoucí, a jaký- koli současný nesplacený kapitál společnosti, a vydávat za nomi- nální hodnotu nebo za prémii nabo diskont a za odměnu a s právy, pravomocemi a výsadami jak bude považováno za vhodné, dluhopisy nebo neumořitelné dluhopisy, trvalé nebo umořitelné nebo splat- né, a kolaterálně nebo dále zajišťovat jakékoli cenné papíry společnosti svěřeneckou listinou nebo jiným zajištěním. G) Platit zálohy zákazníkům a jiným se zárukou nebo bez záruky a za podmínek, jak společnost schválí, a zaručit závazky, povin- nosti a smlouvy jakékoli jiné osoby, firmy nebo společnosti jako zákazníka společnosti nebo jinak, a dividendy, úrok a jistinu z akcií, akciového kapitálu nebo cenných papírů jakékoli společ- nosti, v níž je společnost společníkem nebo v ní má jiný podíl. H) Přijímat peníze k uložení nebo na půjčku za podmínek, jak společnost schválí, a obecně jednat jako bankéř pro zákazníky a jiné. I) Poskytovat penze, dávky, odstupné a bonusy úředníkům nebo bývalým úředníkům, zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům spo- lečnosti nebo jakékoli právnické osobě, která je nebo byla dce- řinou společností společnosti nebo předchůdcem v obchodní čin- nosti společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti nebo závis- lým osobám nebo jakémukoli členovi rodiny těchto osob, a přis- pívat do jakéhokoli fondu a platit prémie za koupi nebo poskyt- nutí jakékoli výhody, a založit a podporovat nebo pomáhat při založení a podpoře jakýchkoli škol a jakýchkoli vzdělávacích, vědeckých, literárních, náboženských nebo charitativních insti- tucí nebo obchodních sdružení, ať jsou tyto instituce nebo sdružení spojeny pouze s obchodní činností prováděnou společnos- tí nebo jejími předchůdci nebo nikoli, a zakládat a udržovat jakýkoli klub nebo jiné zařízení nebo benefiční fond nebo schéma podílu na zisku, které má podporovat zájmy společnosti nebo úředníků či osob zaměstnaných společností nebo jakoukoli dceři- nou společností. J) Čerpat, akceptovat, rubopisovat, převádět, diskontovat a uvádět v platnost vlastní směnky, směnky a jiné převoditelné instrumenty. K) Investovat a obchodovat s penězi společnosti, které nebudou bezprostředně potřebné pro účely obchodní činnosti společnosti při investování, způsobem, jak bude čas od času určeno. L) Platit za jakýkoli majetek nebo práva nabytá společností buď v hotovosti nebo v plně či částečně splacených akciích, s prefe- renčními nebo odloženými či speciálními právy nebo omezeními s ohledem na dividendu, splacení kapitálu, hlasování nebo jinak, nebo jakýmikoli jinými cennými papíry, které má společnost pra- vomoc vydat, nebo částečně jedním způsobem a částečně jiným, a obecně za podmínek, jak společnost určí. M) Přijmout platbu za jakýkoli majetek nebo práva prodaná nebo jinak zcizená nebo obchodovaná společností buď v hotovosti, splátkami nebo jinak, nebo v plně či částečně splacených akciích nebo akciovém kapitálu jakékoli společnosti nebo korporace, s preferenčními nebo odloženými nebo speciálními právy nebo omeze- ními s ohledem na dividendu, splacení kapitálu, hlasování nebo jinak, nebo v dluhopisech nebo hypotéčních dluhopisech nebo neumořitelných dluhopisech, hypotékách nebo jiných cenných pa- pírech jakékoli společnosti nebo korporace, nabo zčásti jedním způsobem a zčásti jiným, a obecně za podmínek, jak společnosti určí, a držet, disponovat nebo jinak obchodovat s jakýmikoli akciemi, akciovým kapitálem nebo cennými papíry takto nabytými. N) Sloučit se nebo vstoupit do jakéhokoli partnerství nebo ujed- nání o sdílení zisku, zájmovém svazu, recipročních výhodách nebo spolupráci s jakoukoli společností, firmou nebo osobou provádě- jící nebo slibující provádět jakoukoli obchodní činnost v před- mětech této činnosti, nebo která může být prováděna přímo nebo nepřímo ve prospěch této společnosti, a nabývat nebo držet, prodávat, obchodovat nebo se zbavovat jakýchkoli akcií, akcio- vého kapitálu nebo cenných papírů nebo jiných podílů na jakékoli takové společnosti, a zaručovat smlouvy nebo závazky jakékoli takové společnosti, subvencovat ji nebo jí jinak pomáhat. O) Kupovat nebo jinak nabývat, přebírat a brát na sebe jakoukoli obchodní činnost, majetek, závazky a transakce jakékoli osoby, firmy nebo společnosti provádějící jakoukoli obchodní činnost, kterou je společnost oprávněna provádět, nebo jejíž provádění je ve prospěch této společnosti, nebo podporovat její zájmy nebo vlastnit majetek vhodný pro účely společnosti. P) Prodávat, vylepšovat, řídit, rozvíjet, převádět na účet, vy- měňovat, dávat do nájmu, jako tantiémy, podíl na zisku nebo jinak, poskytovat licence, břemena a jiná práva a jakkoli jinak obchodovat nebo zcizovat podnikání a jakýkoli současný majetek a aktiva společnosti za odměnu, jak bude společnost považovat za vhodné. Q) Rozdělovat mezi společníky in specie jakýkoli majetek společ- nosti nebo jakékoli výnosy z prodeje nebo zcizení jakéhokoli majetku společnosti, ale tak, že nebude provedeno žádné rozdě- lení znamenající snížení kapitálu, kromě toho, že to bude sankce (pokud bude existovat) požadovaná v té době ze zákona. R) Učinit jakékoli výše uvedené věci v jakékoli části světa buď jako příkazce, agent, svěřenecký správce, smluvní partner nebo jinak, buď sama nebo ve spojení s ostatními, a prostřednictvím agentů, svěřenských správců, subdodavatelů nebo jinak. S) Učinit všechny ostatní věci, jak doprovázejí nebo podporují výše uvedené předměty nebo jakýkoli z nich. T) Slovo "společnost" v tomto článku, kromě toho, kde je užito s odkazem na tuto společnost, bude zahrnovat jakékoli partnerství nebo orgán osob právnických nebo neprávnických, zapsané, regist- rované, rezidentní nebo se sídlem ve Velké Británii nebo jinde. U) Předměty společnosti specifikované v každém předcházejícím odstavci tohoto článku budou odlišné a samostatné předměty spo- lečnosti a nebudou nikterak omezeny odkazem na jakýkoli jiný odstavec nebo na pořadí, v němž následují, ale budou vykládány v co nejširším možném smyslu, pokud každý uvedený odstavec defino- val předměty samostatné a odlišné společnosti. Výše upsaného základního kapitálu: 10.000,- GBP Zakladatel se řídí právním řádem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Zakladatel je zapsán v Rejstříku společností pro Anglii a Wales, pod číslem 3951984. Statutární orgán: Jesse Grant Hester, s adresou Apartment No. 9, 8 Florinis Street, Nicosia 1065, Kypr. 19.4.2002

Aktuální kontaktní údaje GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Sídlo GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Platnost údajů od - do
Adresa Na Floře 1302/2 , Praha 143 00 19.4.2002

Předmět podnikání GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Platnost údajů od - do
maloobchod se smíšeným zbožím 19.4.2002
zprostředkování obchodu 19.4.2002
zprostředkování služeb 19.4.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.4.2002
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 19.4.2002

vedení firmy GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Statutární orgán GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Miroslav Kroupa 19.4.2002 - 2.11.2016
Adresa: Rokycanova 153/41 , Praha 130 00
Jméno JUDr. Miroslav Kroupa 2.11.2016 - 28.5.2019
Adresa: Ke Spálence 191/3 , Praha 143 00

Sbírka Listin GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
A 46806/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 15.10.2001 25.4.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

IČO (identifikační číslo) 26687364
Jméno GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka
Právní forma podnikání Zahraniční osoba
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 12
Vznik první živnosti: 19.4.2002
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Živnosti a provozovny GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu

  • Maloobchod se smíšeným zbožím

  • Zprostředkování služeb

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.4.2002

Živnost č. 2 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

IČO: 26687364
Firma: GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka
Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 12
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19.4.2002

Sídlo GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Sídlo: Na Floře 1302/2, Praha 143 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image