Firma G Assets & Real Estates a.s. IČO 29121795


G Assets & Real Estates a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

G Assets & Real Estates a.s. (29121795) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2011 a je stále aktivní. G Assets & Real Estates a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o G Assets & Real Estates a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o G Assets & Real Estates a.s. na Justice.cz
Detailní informace o G Assets & Real Estates a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro G Assets & Real Estates a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje G Assets & Real Estates a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1622
IČO (identifikační číslo osoby) 29121795
Jméno G Assets & Real Estates a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.11.2011
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.12.2013 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti G Assets & Real Estates a.s., se sídlem Plzeň, Veverkova 2707/1, PSČ 301 00, IČ 291 21 795 se zvyšuje z částky 48 800 000,--Kč (čtyřicet osm m ilionů osm set tisíc korun českých) o částku 102 700 000,--Kč (sto dva miliony sedm set tisíc korun českých) na částku 151 500 000 (sto padesát jeden milion pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 102 (sto dva) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) nekótovaných, 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (sto tisíc korun českých) nekótovaných, 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (deset tisíc korun českých) nekótovaných, 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (tisíc korun českých) nekótovaných. Emisní kurz akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému trhu regulovanému. Všechny akcie vydané na zvýšení základního kapitálu upíše předem určený zájemce, tj. společnost Salzmann House a.s., IČ 263 55 388, se sídlem 301 00 Plzeň, Veverkova 2707/1, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností G Assets & Real Estates a.s. Místem upisování akcií je sídlo společnosti G Assets & Real Estates a.s. v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto usnesení valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu lhůty upisovateli písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, tj. společností Salzmann House a.s., splacen nepeněžitým vkladem, který je tato společnost povinna splatit do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Tímto nepeněžitým vkladem je část podniku označená jako „Realitní činnost (prodej, nákup a pronájem nemovitostí)“ pro níž je v rámci účetnictví společnosti Salzmann House a.s. odděleně vedeno účetnictví, je věcí hromadnou a představuje soubor hmotných, osobních i nehmotn ých složek majetku používaného při podnikání vkládající společnosti v souvislosti se samostatnou organizační složkou - „Realitní činnost (prodej, nákup a pronájem nemovitostí)“. Složky tohoto souboru jsou ve vlastnictví společnosti Salzmann Ho use a.s., nebo je užívá na základě licence, nájmu nebo jiného právního titulu v souvislosti s uvedenou samostatnou organizační složkou, nebo jsou jinak užívány nebo jsou nutné či vhodné k užívání pro účely jejího provozování, nebo vzhledem ke své povaze m ají k tomuto účelu sloužit. Nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn na částku 102 700 000,--Kč (sto dva miliony sedm set tisíc korun českých) ve znaleckém posudku č. 092-01/2013 ze dne 31.10.2013 znalcem Ing. Petrem Šmídem, který byl k vypracování posudku jmenován usnesením Krajského s oudu v Plzni č.j. 46Nc 892/2012-5 ze dne 03.12.2012. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 102 (sto dva) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) nekótovaných, 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenov ité hodnotě 100 000,--Kč (sto tisíc korun českých) nekótovaných, 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (deset tisíc korun českých) nekótovaných a 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v list inné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (tisíc korun českých) nekótovaných. 12.12.2013 - 16.12.2013
Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 07.02.2012 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti G Assets & Real Estates a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 46 800 000,-- Kč (čtyřicetšestmilionůosmsettisíckorunčeských) na částku 48 800 000,-- Kč (čtyřicetosmmilionůosmsettisíckorunčeských). Upisování akcií na d částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: - 46 (čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských), nekótovaných, - 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (stotisíckorunčeských), nekótovaných, - 9 (devět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských), nekótovaných, - 10 (deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských), nekótovaných, 3. Akcie nejsou upisovány s využitím přednostního práva, všechny akcie upisuje jediný zájemce, a to společnost Komerční a stavební centrum Rokycany, a.s., se sídlem Rokycany 1, Plzeňské Předměstí, Plzeňská 63, IČ 263 43 924, a to podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií, kterou zájemce uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrh na její uzavření. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo uvedenému zájemci do 15 (patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci oznámen počátek běhu lhůty. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti G Assets & Real Estates a.s. v Plzni, Veverkova 2707/1 v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod. 3. Schvaluje se upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem jediného zájemce, tj. společnosti Komerční a stavební centrum Rokycany, a.s., se sídlem Rokycany, Plzeňské Předměstí, Plzeňská 63, IČ: 263 43 924,: A) Nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany na listu vlastnictví č. 2685 pro obec a katastrální území Rokycany: č. parc. st. 468, č. parc. st. 473/1, č. parc. st. 473/6, č. parc . st. 533, č. parc. st. 730/1, č. parc. st. 730/2, č. parc. st. 730/3, č. parc. st. 730/4, č. parc. st. 913/1, č. parc. st. 913/2, č. parc. st. 913/3, č. parc. st. 913/4, č. parc. st. 913/5, č. parc. st. 913/6, č. parc. st. 913/7, č. parc. st. 913/8, č. p arc. st. 1289, č. parc. st. 2632, č. parc. st. 2759, č. parc. st. 2872 (vše zastavěná plocha a nádvoří), č. parc. st. 322/8, č. parc. st. 322/9, č. parc. st. 329/1 (vše ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha), č. parc. st. 2630/2 (ostatní ploch a, způsob využití jiná plocha), č. parc. st. 2776 (ostatní plocha, způsob využití dráha), č. parc. st. 3855 (ostatní plocha, způsob využití neplodná půda), č. parc. st. 3886 (ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha), budovy: budova čp. 152, část obce Nové Město (způsob využití jiná stavba) na pozemku č. parc. č. st. 468, budova č.p. 959, část obce Nové Město (způsob využití občanská vybavenost) na pozemku č. parc. č. 2759, budova č.p. 63, část obce Plzeňské Předměstí (způsob využití adminis.) na pozemku č. parc. č. st. 913/8, budova č.p. 129, část obce Plzeňské Předměstí (způsob využití výroba) na pozemku č. parc. st. 730/1, budova č.p. 475, část obce Plzeňské Předměstí (rodinný dům) na pozemku č. parc. st. 1289, budova bez čp/če na pozemku č. p arc. st. 473/1, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 473/6, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 533 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 730/2 (vše způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če (způsob využití garáž) na pozemku č. parc. st. 730/3, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 730/4, budova bez čp/če na pozemku č. st. 913/1, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/2 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/3 (vše způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če na pozemku na č. parc. st. 913/4, budova bez čp/če ma pozemku č. parc. st. 913/5 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/6 (vše způsob využití garáž), budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/7 (způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 2632 (způsob využití občanská (vybavenost) a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 2872 (způsob využití jiná stavba), B) Nemovitostmi v obci a k.ú. Rokycany, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí: Přístřešek u haly A3 na pozemku č. parc. 3855, zděný komín na pozemku č. parc. 3855, sklad na pozemku č. parc. 3886, prodejní sklad na pozemku č. parc. 329/1, jímka lapače na pozemku č. parc. 3886, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. 2776, dráhy k olejové (svršek) na pozemku č. parc. 2776, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. 3855 a č. parc. st. 468, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. st. 468, komunikace na pozemku č. parc. 1289, komunikace na pozemku č. parc. 3886, komunikace na p ozemku č. parc. 329/1 a vodárna na pozemku č. parc. 3886. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 46 800 000,-- Kč (čtyřicetšestmilionůosmsettisíckorunčeských) ve znaleckých posudcích ze dne 26.01.2012, č. 966, 967 a 968-01/2012, znalcem Ing. Pavlem r adou, bytem Starý Plzenec, K Lomu 1055, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 846/2011-11, které nabylo právní moci dne 30.12.2011. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno: - 46 (čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských), nekótovaných, - 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč ( stotisíckorunčeských), nekótovaných, - 9 (devět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských), nekótovaných, - 10 (deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských), nekótovaných. 22.2.2012 - 19.3.2012

Aktuální kontaktní údaje G Assets & Real Estates a.s.

Kapitál G Assets & Real Estates a.s.

zakladni jmění 151 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.2013
zakladni jmění 48 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.3.2012 - 16.12.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2011 - 19.3.2012

Akcie G Assets & Real Estates a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 102 16.12.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 6 16.12.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 16.12.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 16.12.2013
Akcie na majitele 100 000 Kč 27 7.5.2012
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 46 19.3.2012
Akcie na majitele 10 000 Kč 9 19.3.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 10 19.3.2012
Akcie na majitele 100 000 Kč 7 19.3.2012 - 7.5.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 2.11.2011 - 19.3.2012

Sídlo G Assets & Real Estates a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Šafaříkovy sady 2774/7 , Plzeň 301 00 13.1.2016
Adresa Veverkova 2707/1 , Plzeň 301 00 2.11.2011 - 13.1.2016

Předmět podnikání G Assets & Real Estates a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 2.11.2011

vedení firmy G Assets & Real Estates a.s.

Statutární orgán G Assets & Real Estates a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2.11.2011
člen představenstva MUDr. Ladislav Gregor 2.11.2011
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Gruzínská 1385/5 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Jiří Gregor 13.7.2014
Vznik členství 2.11.2011
Vznik funkce 2.11.2011
Adresa: Veverkova 2707/1 , Plzeň 301 00
člen představenstva MUDr. Renáta Gregorová 31.12.2017
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Smrková 971/28 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Jiří Gregor 2.11.2011 - 13.7.2014
Vznik členství 2.11.2011
Vznik funkce 2.11.2011
Adresa: Veverkova 2707/1 , Plzeň 301 00
člen představenstva MUDr. Renáta Gregorová 2.11.2011 - 31.12.2017
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Smrková 971/28 , Plzeň 312 00

Dozorčí rada G Assets & Real Estates a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Machálek 2.11.2011
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Ke Koupališti 189 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pokorný 24.11.2013
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Bělohorská 1166/18 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Bohuslava Křížková 28.3.2014
Vznik členství 2.11.2011
Vznik funkce 2.11.2011
Adresa: K Lesu 1330 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pokorný 2.11.2011 - 13.11.2013
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Plzeňská 116 , Zruč-Senec 330 08
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pokorný 13.11.2013 - 24.11.2013
Vznik členství 2.11.2011
Adresa: Plzeňská 116 , Zruč-Senec 330 08
předseda dozorčí rady Bohuslava Křížková 2.11.2011 - 28.3.2014
Vznik členství 2.11.2011
Vznik funkce 2.11.2011
Adresa: K Lesu 1330 , Starý Plzenec 332 02

Sbírka Listin G Assets & Real Estates a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1622/SL 13 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 1.7.2015 24.8.2015 25.8.2015 7
B 1622/SL 12 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 18.6.2014 23.7.2014 26.11.2014 18
B 1622/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.1.2014 20.1.2014 10
B 1622/SL 9 posudek znalce č. 092-01/2013 Krajský soud v Plzni 31.10.2013 14.1.2014 16.1.2014 212
B 1622/SL 10 posudek znalce č. 092-01/2013-příloha Krajský soud v Plzni 31.10.2013 14.1.2014 16.1.2014 263
B 1622/SL 8 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 20.6.2013 18.10.2013 18.10.2013 18
B 1622/SL 7 posudek znalce č. 968-01/2012 Krajský soud v Plzni 26.1.2012 16.3.2012 21.3.2012 21
B 1622/SL 6 posudek znalce č. 967-01/2012 Krajský soud v Plzni 26.1.2012 16.3.2012 21.3.2012 112
B 1622/SL 5 posudek znalce č. 966-01/2012 Krajský soud v Plzni 26.1.2012 16.3.2012 21.3.2012 58
B 1622/SL 4 notářský zápis Nz 14/2012 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Plzni 7.2.2012 16.3.2012 21.3.2012 8
B 1622/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.9.2011 14.10.2011 2.11.2011 11
B 1622/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 2.9.2011 14.10.2011 2.11.2011 1
B 1622/SL 1 notářský zápis Nz 359/2011 - ZL Krajský soud v Plzni 2.9.2011 14.10.2011 2.11.2011 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje G Assets & Real Estates a.s.

IČO (identifikační číslo) 29121795
Jméno G Assets & Real Estates a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 2.11.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo G Assets & Real Estates a.s.

Živnosti a provozovny G Assets & Real Estates a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.2011

Statutární orgán G Assets & Real Estates a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Gregor
Člen statutárního orgánu MUDr. Ladislav Gregor
Člen statutárního orgánu MUDr. Renáta Gregorová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje G Assets & Real Estates a.s.

IČO: 29121795
Firma: G Assets & Real Estates a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.11.2011

Sídlo G Assets & Real Estates a.s.

Sídlo: Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image