Firma FSM, a.s. IČO 61057720


FSM, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FSM, a.s. (61057720) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Nikolajky 833/5, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 1996 a je stále aktivní. FSM, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o FSM, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FSM, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FSM, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FSM, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FSM, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3839
IČO (identifikační číslo osoby) 61057720
Jméno FSM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.3.1996
Valná hromada rozhodla dne 20. 2. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu Společnosti je vyčlenění částek do nově zřizovaného akvizičního fondu Společnosti určeného ke krytí oceňovacích rozdílů vznikajících při přeměně společností, nabývání závodu, nabývání souboru majetku a jiných podobný ch způsobech nabytí majetku a dále potřeba optimalizace kapitálové přiměřenosti Společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odp ovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 33.500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou hodnotu zá kladního kapitálu ve výši 3.350.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 33.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou hromadných akcií nahrazujících dosavadní akcie za hromadné akcie nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude převedena na nově zřízený Akviziční kapitálový fond Společnosti jako část vlastního kapitálu Společnosti, kdy pravidla pro hospodaření s prostředky na Akvizičním kapitálovém fondu jsou upravena Článkem 36 stanov Společnosti. Lhůta pro předložení akcií k výměně: Akcionáři jsou povinni předložit akcie, resp. hromadné akcie nahrazující akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou, resp. za hromadnou akcii nahrazující tyto akcie nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dn e odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie, resp. hromadnou akcii nahrazující akcie, není až do řádného předložení oprávněn vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup pod le § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 21.2.2018 - 3.7.2018
Valná hromada rozhodla dne 8. 1. 2018, o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je potřeba optimalizace kapitálové přiměřenosti společnosti, snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapi tálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 33.500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) na novou hodnotu zá kladního kapitálu ve výši 3.350.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 33.500 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou hromadných akcií nahrazujících dosavadní akcie za hromadné akcie nahrazující akcie s novou jmenovitou hodnotou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.150.000,- Kč (slovy: třicet milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně: Akcionáři jsou povinni předložit akcie, resp. hromadné akcie nahrazující akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou, resp. za hromadnou akcii nahrazující tyto akcie nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dn e odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie, resp. hromadnou akcii nahrazující akcie, není až do řádného předložení oprávněn vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup pod le § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 9.1.2018 - 21.2.2018
Valná hromada společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3839, schválila dne 26.10.2010 projekt fúze sloučením, v jehož důsledku došlo k  fúzi sloučením společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 se společností Nikolajka, a.s., IČ: 257 70 993, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5967, do nástupnické společnosti FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5. Na společnost FSM, a.s., IČ: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5 přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Niko lajka, a.s., IČ: 257 70 993, se sídlem U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5. 8.12.2010
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11.6.2009 o zvýšení základního kapitálu o částku 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 31 000 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 30 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 1 000 Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti sloužící k dalšímu rozvoji společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30 000 000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši 31 000 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování a kcií nepeněžitými vklady. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry a budou upsány předem určenými zájemci smlouvou o upsání akcií s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě; tedy emisn í kurs bude 1 000 Kč bez emisního ážia, převoditelnost akcií není omezena. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 2 04a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři společnosti svého přednostního práva vzdali. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti na ad rese Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5. Lhůta pro upsání nových akcií na základě smlouvy o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Př edstavenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo konkrétním zájemcům písemně doporučeným dopisem tak, že příslu šný přípis zašle bez zbytečného odkladu na adresu jejich bydliště uvedenou v tomto rozhodnutí. Doba pro upisování akcií: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 50 % činí 6 měsíců ode dne úpisu. Zbylá část emisního kursu musí být splacena nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude konkrétními zájemci splácen na bankovní účet č.ú. 2102315280/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha - Arbes, Štefánikova 32, 150 00 Praha 5. Všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty předem určitým zájemcům, a to takto: JUDr. Romanu Felixov i, r.č. 580209/1438, bytem Praha 5 - Hlubočepy, Filmařská 461/22, bude nabídnuto k úpisu 5 910 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Karlu Codlovi, r.č. 650702/1994, bytem Praha 5 - Stodůlky, Ke Koh-i-nooru 571/1, bude nabídnuto k úpisu 5 790 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Janě Felixové, r.č. 615608/1118, bytem Jíloviště, Na Zvonici 71, bude nabídnuto k úpisu 4 580 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Antonínu Novákovi, r.č. 630622/1548, bytem Chýnice, Na Týnici 110, bude nabídnuto k úpisu 4 580 kusů nově vydaných kmenových ak cií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Ivanu Roubalovi, r.č. 641024/0430, bytem Jílové u Prahy, Spojovací 459, bude nabídnuto k úpisu 4 570 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmeno vité hodnotě každé akcie 1 000 Kč; JUDr. Vítu Širokému, r.č. 560104/2161, bytem Praha 1 - Staré Město, Krocínova 316/5, bude nabídnuto k úpisu 4 570 kusů nově vydaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč. 15.6.2009 - 16.7.2009

Kapitál FSM, a.s.

zakladni jmění 3 350 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.2018
zakladni jmění 33 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.12.2010 - 3.7.2018
zakladni jmění 31 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2009 - 8.12.2010
zakladni jmění 31 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.7.2009 - 3.8.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2002 - 16.7.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.1996 - 3.4.2002

Akcie FSM, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 33 500 3.7.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 33 500 22.12.2014 - 3.7.2018
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 33 500 8.12.2010 - 22.12.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 31 000 16.7.2009 - 8.12.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 3.4.2002 - 16.7.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 26.3.1996 - 3.4.2002

Sídlo FSM, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Nikolajky 833/5 , Praha 150 00 8.2.2005
Adresa Za Haštalem 785/3 , Praha 110 00 3.4.2002 - 8.2.2005
Adresa Za Haštalem 785/3 , Praha 110 00 26.3.1996 - 3.4.2002

Předmět podnikání FSM, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.12.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.3.1996 - 22.12.2014
správa movitého a nemovitého majetku 26.3.1996 - 22.12.2014
poradenství v oblasti ekonomiky 26.3.1996 - 22.12.2014

vedení firmy FSM, a.s.

Statutární orgán FSM, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. 22.12.2014
Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat každý člen představenstva samostatně. 25.4.2000 - 22.12.2014
Způsob jednání za společnost:Za společnost jsou oprávněni jednat a listiny podepisovat vždy dva členové představenstva společně. 26.3.1996 - 25.4.2000
předseda představenstva JUDr. Roman Felix 22.12.2014
Vznik členství 8.12.2014
Vznik funkce 8.12.2014
Adresa: Filmařská 461/22 , Praha 152 00
člen představenstva JUDr. Karel Codl 22.12.2014
Vznik členství 8.12.2014
Adresa: Ke Koh-i-nooru 571/1 , Praha 155 00
člen představenstva JUDr. Antonín Novák 22.12.2014
Vznik členství 8.12.2014
Adresa: Na Týnici 110 , Chýnice 252 17
předseda JUDr. Roman Felix 26.3.1996 - 8.2.2005
Vznik členství 26.3.1996
Vznik funkce 26.3.1996
Adresa: Brichtova 819/8 , Praha 152 00
člen JUDr. Karel Codl 26.3.1996 - 16.7.2009
Vznik členství 26.3.1996
Adresa: Matějkova 2122/9 , Praha 190 00
člen JUDr. Antonín Novák 26.3.1996 - 16.7.2009
Vznik členství 26.3.1996
Adresa: Šejbalové 897/7 , Praha 152 00
předseda JUDr. Roman Felix 8.2.2005 - 16.7.2009
Vznik členství 26.3.1996
Vznik funkce 26.3.1996
Adresa: Filmařská 461/22 , Praha 152 00
člen JUDr. Karel Codl 16.7.2009 - 10.9.2014
Vznik členství 26.3.1996
Adresa: Ke Koh-i-nooru 571/1 , Praha 155 00
předseda JUDr. Roman Felix 16.7.2009 - 22.12.2014
Vznik členství 26.3.1996
Zánik členství 8.12.2014
Vznik funkce 26.3.1996
Zánik funkce 8.12.2014
Adresa: Filmařská 461/22 , Praha 152 00
člen JUDr. Antonín Novák 16.7.2009 - 22.12.2014
Vznik členství 26.3.1996
Zánik členství 8.12.2014
Adresa: Na Týnici 110 , Chýnice 252 17
člen JUDr. Karel Codl 10.9.2014 - 22.12.2014
Vznik členství 26.3.1996
Zánik členství 8.12.2014
Adresa: Ke Koh-i-nooru 571/1 , Praha 155 00

Dozorčí rada FSM, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Ivan Roubal 22.12.2014
Vznik členství 8.12.2014
Vznik funkce 8.12.2014
Adresa: Spojovací 459 , Jílové u Prahy 254 01
člen dozorčí rady JUDr. Vít Široký 22.12.2014
Vznik členství 8.12.2014
Adresa: Krocínova 316/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Jana Felixová 31.7.2016
Vznik členství 8.12.2014
Adresa: Filmařská 461/22 , Praha 152 00
člen JUDr. Jana Felixová 26.3.1996 - 21.8.1998
Adresa: Brichtova 819/8 , Praha 152 00
člen Vít Široký 26.3.1996 - 21.8.1998
Adresa: Na Pankráci 1618/30 , Praha 140 00
předseda JUDr. Ivan Roubal 26.3.1996 - 8.2.2005
Vznik členství 26.3.1996
Vznik funkce 26.3.1996
Adresa: Sídliště Lado 455 , Jílové u Prahy 254 01
člen Vít Široký 21.8.1998 - 16.7.2009
Vznik členství 26.3.1996
Adresa: Dušní 928/1 , Praha 110 00
člen JUDr. Jana Felixová 21.8.1998 - 22.12.2014
Vznik členství 26.3.1996
Zánik členství 8.12.2014
Adresa: Na Zvonici 71 , Jíloviště 252 02
předseda JUDr. Ivan Roubal 8.2.2005 - 22.12.2014
Vznik členství 26.3.1996
Zánik členství 8.12.2014
Vznik funkce 26.3.1996
Zánik funkce 8.12.2014
Adresa: Spojovací 459 , Jílové u Prahy 254 01
člen Vít Široký 16.7.2009 - 22.12.2014
Vznik členství 26.3.1996
Zánik členství 8.12.2014
Adresa: Krocínova 316/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Jana Felixová 22.12.2014 - 31.7.2016
Vznik členství 8.12.2014
Adresa: Na Zvonici 71 , Jíloviště 252 02

Sbírka Listin FSM, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3839/SL 38 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.9.2015 29.9.2015 8
B 3839/SL 37 notářský zápis [NZ 657/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2014 9.12.2014 2.1.2015 24
B 3839/SL 36 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 8.12.2014 9.12.2014 2.1.2015 3
B 3839/SL 35 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 18.1.2011 9.12.2014 2.1.2015 3
B 3839/SL 34 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 18.1.2011 9.12.2014 2.1.2015 4
B 3839/SL 33 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 16.2.2006 9.12.2014 2.1.2015 4
B 3839/SL 32 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 16.2.2006 9.12.2014 2.1.2015 3
B 3839/SL 31 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 22.3.2001 9.12.2014 2.1.2015 4
B 3839/SL 30 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 22.3.2001 9.12.2014 2.1.2015 3
B 3839/SL 29 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.11.2014 25.11.2014 6
B 3839/SL 28 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.6.2014 27.6.2014 12
B 3839/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.3.2013 18.3.2013 7
B 3839/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.1.2012 12.1.2012 5
B 3839/SL 25 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.2.2011 7.2.2011 4
B 3839/SL 23 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.2.2011 7.2.2011 9
B 3839/SL 22 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.2.2011 7.2.2011 4
B 3839/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 9.12.2010 10
B 3839/SL 20 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 9.12.2010 7
B 3839/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.12.2010 8
B 3839/SL 18 posudek znalce č.210-17/2010 Městský soud v Praze 15.7.2010 9.12.2010 56
B 3839/SL 17 notářský zápis -NZ514/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 26.10.2010 9.12.2010 20
B 3839/SL 16 notářský zápis -NZ513/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 26.10.2010 9.12.2010 16
B 3839/SL 15 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 17.9.2010 21.9.2010 21.9.2010 10
B 3839/SL 14 notářský zápis NZ 262/2009 Městský soud v Praze 11.6.2009 1.7.2009 7
B 3839/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.3.2006 29.3.2006 14
B 3839/SL 12 výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 31.8.2005 1.9.2005 0
B 3839/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2004 14.2.2005 0
B 3839/SL 10 výroční zpráva 2002,zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 22.6.2004 9.7.2004 0
B 3839/SL 9 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.9.2002 0
B 3839/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 5.12.2001 5.9.2002 0
B 3839/SL 7 účetní závěrka + audit za 1996,97,98,99,2001 Městský soud v Praze 23.8.2002 28.8.2002 0
B 3839/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 26.6.2002 23.8.2002 28.8.2002 0
B 3839/SL 5 účetní závěrka za r.1997, 1998 Městský soud v Praze 18.8.2000 0
B 3839/SL 4 notářský zápis + stanovy 15 stran Městský soud v Praze 3.3.2000 18.8.2000 0
B 3839/SL 3 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 17.7.2000 27.7.2000 0
B 3839/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0
B 3839/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 7.3.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FSM, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61057720
Jméno FSM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 26.3.1996
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo FSM, a.s.

Živnosti a provozovny FSM, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna U Nikolajky 833/5, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1011280612
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 7.12.2016

Živnost č. 2 Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poradenství v oblasti ekonomiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FSM, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Roman Felix
Člen statutárního orgánu JUDr. Karel Codl
Člen statutárního orgánu JUDr. Antonín Novák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FSM, a.s.

IČO: 61057720
Firma: FSM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.3.1996

Sídlo FSM, a.s.

Sídlo: U Nikolajky 833/5, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image