Firma Frýdlantská zemědělská a.s. IČO 64610047


Frýdlantská zemědělská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Frýdlantská zemědělská a.s. (64610047) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 593, Janovice 739 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 1995 a je stále aktivní. Frýdlantská zemědělská a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Frýdlantská zemědělská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Frýdlantská zemědělská a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Frýdlantská zemědělská a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Frýdlantská zemědělská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Frýdlantská zemědělská a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1233
IČO (identifikační číslo osoby) 64610047
Jméno Frýdlantská zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.12.1995
Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen ZOK/: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 (Společnost) je společnost B eskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné p apíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl n a hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na d vě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou pla tnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětnýc h akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k mo delu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu a kcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp isová značka B 1360 (dále též jen Banka). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahléd nutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630. V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovníc h dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. číslu 00420 603559630. VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pa k poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 24.7.2015 - 24.7.2015
Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen ZOK/: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 (Společnost) je společnost B eskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné p apíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl n a hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na d vě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou pla tnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětnýc h akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k mo delu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu a kcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp isová značka B 1360 (dále též jen Banka). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahléd nutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630. V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovníc h dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. číslu 00420 603559630. VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pa k poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 24.7.2015 - 27.8.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.7.2014 - 6.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 8.7.2014 - 6.8.2015
Usnesením valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 4.6.2009 za těchto podmínek: 1) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které společnost nabyla v rozporu se zákonem, který spočívá v nevytvoření rezervního fondu dle ust. § 161d odst. 2 obchodníh o zákoníku. 2) Základní kapitál se snižuje o částku 20 000 000,-Kč., tj. z částky 74 260 000 Kč na částku 54 260 000 Kč. 3) S částkou odpovídající snížení bude naloženo takto: o částku 20 000 000 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot akcií společnosti určených ke zrušení, bude snížen základní kapitál společnosti a částka 14 880 000,-Kč představující rozdíl mezi pořizovac í cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou bude použita takto: 13 209 163,83 Kč na úhradu ztráty z minulých let a částka ve výši 1 670 836,17 Kč bude přidělena do rezervního fondu. 4) Základní kapitál bude snížen v souladu s ust. § 213 obchod. zákoníku tak, že ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti v počtu 20 000 kusů znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii. 5) Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a k jejich zničení v emisi E 01 a v emisi E 02 je uvedeno v notářském zápisu Nz 122/2009 N 135/2009 ze dne 4.6.2009. 6) Fyzickou likvidaci akcií provede představenstvo. 22.6.2009 - 27.1.2010
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku ...9.000.000,-Kč, slovy: devětmiliónůkorunčeských, úpisem nových akcií společnosti, přičemž se připouští upisování akcií i nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo a.s. 10.10.1997 - 28.4.1999
Akcie budou vydány v listinné podobě, na jméno, v minimálním počtu 9.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě, rovnající se jejich emisnímu kurzu ve výši 1.000,-Kč na akcii. 10.10.1997 - 28.4.1999
Akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem, a to pohledávkou tvořenou majetkovými podíly oprávněných osob podle zák. č. 42/1992 Sb. a vypořádacími podíly podle obchodního zákoníku. Akcie mohou upsat osoby, které výše charakterizovanou pohledávku mají vůči Zemědělskému družstvu Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965. Nabídku provede představenstvo akciové společnosti písemnou formou nejpozději sedm dnů před dnem úpisu. Úpis akcií započne 20. den ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku o zápisu tohoto usnesení z valné hromady. Připadne-li tento den na den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo státem uznaný svátek, pak se tímto dnem rozumí nejblíže následující pracovní den. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu deseti pracovních dnů v době od 7.00 do 15.00 hod. 10.10.1997 - 28.4.1999
Omezení převoditelnosti: Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. 24.3.1997
základní jmění: Ze zákl. jmění jsou nepeněžité vklady: 1.069.000 Kč a peněžité vklady: 3.000 Kč. 22.12.1995 - 10.6.1996

Aktuální kontaktní údaje Frýdlantská zemědělská a.s.

Kapitál Frýdlantská zemědělská a.s.

zakladni jmění 54 260 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.2010
zakladni jmění 74 260 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.3.1998 - 27.1.2010
zakladni jmění 60 488 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.6.1996 - 19.3.1998
zakladni jmění 1 072 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.1995 - 10.6.1996

Akcie Frýdlantská zemědělská a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 54 260 27.1.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 74 260 19.3.1998 - 27.1.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 60 488 10.6.1996 - 19.3.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 072 22.12.1995 - 10.6.1996

Sídlo Frýdlantská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 593 , Janovice 739 11 8.7.2014
Adresa 593 , Janovice 739 11 26.8.2010 - 8.7.2014
Adresa Žižkova 965 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11 15.3.2002 - 26.8.2010
Adresa Žižkova 965 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11 22.12.1995 - 15.3.2002

Předmět podnikání Frýdlantská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 18.7.2013
zemědělská výroba 26.8.2010
výroba tepla 26.8.2010
rozvod tepla 26.8.2010
rozvod plynu 26.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2010
opravy silničních vozidel 26.8.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 26.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.8.2010 - 18.7.2013
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 15.3.2002 - 26.8.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 15.3.2002 - 26.8.2010
zprostředkování obchodu 15.3.2002 - 26.8.2010
velkoobchod 15.3.2002 - 26.8.2010
specializovaný maloobchod 15.3.2002 - 26.8.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 15.3.2002 - 26.8.2010
opravy silničních vozidel 15.3.2002 - 26.8.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 15.3.2002 - 26.8.2010
opravy pracovních strojů 15.3.2002 - 26.8.2010
přípravné práce pro stavby 15.3.2002 - 26.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 15.3.2002 - 26.8.2010
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor 15.3.2002 - 26.8.2010
výroba tepelné energie 15.3.2002 - 26.8.2010
rozvod tepelné energie 15.3.2002 - 26.8.2010
distribuce plynu 15.3.2002 - 26.8.2010
opravy motorových vozidel 10.10.1997 - 15.3.2002
práce autojeřábem, bělorusem, HONem 10.10.1997 - 15.3.2002
provoz tělovýchovných zařízení 10.10.1997 - 15.3.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.10.1997 - 15.3.2002
rozvod zemního plynu 10.10.1997 - 15.3.2002
výroba a rozvod tepla 10.10.1997 - 15.3.2002
silniční motorová doprava nákladní 10.10.1997 - 26.8.2010
opravy ostatních dopravních prostředků 10.10.1997 - 26.8.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 10.10.1997 - 26.8.2010
zemědělská výroba 22.12.1995 - 15.3.2002
provozování zem. výroby 22.12.1995 - 15.3.2002
výroba a prodej výrobků zem. výroby 22.12.1995 - 15.3.2002

vedení firmy Frýdlantská zemědělská a.s.

Statutární orgán Frýdlantská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. 8.7.2014
Jednání: Za společnost jedná navenek a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy po dle podpisového vzoru založeného v obchodním rejstříku. 26.8.2010 - 8.7.2014
Jednání: Za společnost a představenstvo jedná:-předseda, nebo -místopředseda a jeden člen představenstva. 16.7.2007 - 26.8.2010
Jednání: Za společnost a představenstvo jedná - předseda, nebo - místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - dva pověření členové představenstva - prokurista v rozsahu udělené prokury 10.10.1997 - 16.7.2007
Jednání: Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: Jménem představenstva a společnosti jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 22.12.1995 - 10.10.1997
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 20.7.2015
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.6.2015
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. Helena Vašková 23.6.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Mgr. Lucie Večeřová 17.5.2019
Vznik členství 23.6.2015
Adresa: Zelená 2245 4, 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Zeman 22.12.1995 - 24.3.1997
Adresa: Myslík 35 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Šigut 22.12.1995 - 24.3.1997
Adresa: 739 11 Pstruží 3 Česká republika
člen představenstva Viktor Řehák 22.12.1995 - 24.3.1997
Adresa: 739 12 Čeladná 74 Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Kincl 10.10.1997 - 6.12.2000
Adresa: 739 12 Čeladná 22 Česká republika
člen představenstva Viktor Řehák 24.3.1997 - 20.1.2004
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: 739 12 Čeladná 74 Česká republika
člen představenstva Karel Urbančík 10.10.1997 - 20.1.2004
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: Lubno 55 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Zeman 24.3.1997 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Zánik funkce 29.4.2005
Adresa: Myslík 35 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Šigut 24.3.1997 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Zánik funkce 29.4.2005
Adresa: 739 11 Pstruží 3 Česká republika
člen představenstva Otakar Pasečný 10.10.1997 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: 546 , Janovice 739 11
člen představenstva Petr Kaňák 10.10.1997 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Lubno 15 Česká republika
člen představenstva Dalibor Káňa 6.12.2000 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: 134 , 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Šigut 28.9.2005 - 16.7.2007
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 3 , 739 11 Pstruží Česká republika
člen představenstva Petr Kaňák 28.9.2005 - 16.7.2007
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: 15 , Lubno Česká republika
člen představenstva Dalibor Káňa 28.9.2005 - 27.8.2008
Vznik členství 29.4.2005
Adresa: 134 , 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Zeman 28.9.2005 - 26.8.2010
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: 35 , Myslík Česká republika
člen představenstva Otakar Pasečný 28.9.2005 - 26.8.2010
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: 546 , Janovice 739 11
místopředseda představenstva Dalibor Káňa 27.8.2008 - 26.8.2010
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 4.6.2008
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: 134 , 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zeman 26.8.2010 - 1.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 35 , Palkovice 739 41
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 26.8.2010 - 4.8.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Mgr. Lucie Večeřová 26.8.2010 - 4.8.2013
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. Helena Vašková 1.8.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 4.8.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Mgr. Lucie Večeřová 4.8.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 23.6.2015
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Mgr. Lucie Večeřová 20.7.2015 - 7.5.2016
Vznik členství 23.6.2015
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. Helena Vašková 8.7.2014 - 23.6.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Mgr. Lucie Večeřová 7.5.2016 - 17.5.2019
Vznik členství 23.6.2015
Adresa: 92 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada Frýdlantská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Štegnerová 20.7.2015
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.6.2015
Adresa: 155 , Radostín nad Oslavou 594 44
člen dozorčí rady Mgr. Ing. David Rykr 18.3.2016
Vznik členství 19.2.2016
Adresa: 236 , Pěčín 517 57
člen dozorčí rady Ing. Marie Čejková 2.8.2018
Vznik členství 25.6.2018
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
předseda Ing. Daniela Macháčková 22.12.1995 - 24.3.1997
Adresa: Lubno 306 Česká republika
místopředseda Ing. Karel Karásek 22.12.1995 - 24.3.1997
Adresa: Zelinkovice 82 Česká republika
člen Alena Žídková 22.12.1995 - 24.3.1997
Adresa: 739 12 Čeladná 447 Česká republika
předseda Ing. Daniela Macháčková 24.3.1997 - 6.12.2000
Adresa: Lubno 306 Česká republika
místopředseda Ing. Karel Karásek 24.3.1997 - 6.12.2000
Adresa: Zelinkovice 82 Česká republika
člen Alena Žídková 24.3.1997 - 6.12.2000
Adresa: 739 12 Čeladná 447 Česká republika
člen Vojtěch Tkáč 10.10.1997 - 6.12.2000
Adresa: 739 12 Čeladná 109 Česká republika
člen Leoš Šnyta 10.10.1997 - 6.12.2000
Adresa: 739 11 Janovice 73 Česká republika
člen Jiří Cochlar 6.12.2000 - 15.3.2002
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: 63 , 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem Česká republika
místopředseda Ing. Daniela Macháčková 6.12.2000 - 20.1.2004
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 15.5.2003
Zánik funkce 15.5.2003
Adresa: 306 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen Ing. Irena Šafářová 6.12.2000 - 20.1.2004
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: 18 , Pržno Česká republika
člen Iveta Magnusková 10.10.1997 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 682 Česká republika
předseda Marie Mališová 6.12.2000 - 28.9.2005
Vznik členství 20.7.2000
Zánik členství 21.4.2005
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Družstevní 988 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen Jiří Velička 6.12.2000 - 28.9.2005
Vznik členství 20.7.2000
Zánik členství 21.4.2005
Adresa: 308 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen Jarmila Zajícová 6.12.2000 - 28.9.2005
Vznik členství 28.7.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: 16 , Lubno Česká republika
člen Adéla Kočvarová 20.1.2004 - 28.9.2005
Vznik členství 13.6.2003
Adresa: Hlavní 1342 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda dozorčí rady Marie Mališová 28.9.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 19.10.2007
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 19.10.2007
Adresa: Družstevní 988 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen Anna Kubačáková 20.1.2004 - 27.8.2008
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 3.6.2008
Adresa: Sokola Tůmy 735 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
místopředseda dozorčí rady Adéla Kočvarová 28.9.2005 - 27.8.2008
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 3.6.2008
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 3.6.2008
Adresa: Hlavní 1342 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Jarmila Zajícová 28.9.2005 - 27.8.2008
Vznik členství 29.4.2005
Adresa: 16 , Lubno Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Velička 28.9.2005 - 26.8.2010
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: 308 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Iveta Magnusková 28.9.2005 - 26.8.2010
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: 682 , 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem Česká republika
předseda dozorčí rady Jarmila Zajícová 27.8.2008 - 26.8.2010
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 22.7.2008
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: 16 , 739 11 Lubno Česká republika
místopředseda dozorčí rady Adéla Kočvarová 27.8.2008 - 26.8.2010
Vznik členství 3.6.2008
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 22.7.2008
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Hlavní 1342 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Anna Kubačáková 27.8.2008 - 26.8.2010
Vznik členství 3.6.2008
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Sokola Tůmy 735 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Václav Magdoň 27.8.2008 - 26.8.2010
Vznik členství 22.4.2008
Zánik členství 6.6.2010
Adresa: 337 , Janovice 739 11
člen dozorčí rady Dalibor Káňa 26.8.2010 - 1.8.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: 209 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Ing. Lucie Bartolomová 26.8.2010 - 18.7.2013
Vznik členství 6.6.2010
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Janáčkova 1441 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Štegnerová 26.8.2010 - 8.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: 155 , Radostín nad Oslavou 594 44
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Burda 1.8.2011 - 8.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: 21 , Dlouhá Brtnice 588 34
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Štegnerová 8.7.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: 155 , Radostín nad Oslavou 594 44
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Burda 8.7.2014 - 18.3.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: 21 , Dlouhá Brtnice 588 34
člen dozorčí rady Marie Čejková 18.7.2013 - 2.8.2018
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 25.6.2018
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42

Sbírka Listin Frýdlantská zemědělská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1233/SL 73 notářský zápis [Nz 489/2015] + příloha - posudek znalce Krajský soud v Ostravě 16.7.2015 27.8.2015 109
B 1233/SL 72 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 20.7.2015 24.7.2015 32
B 1233/SL 71 notářský zápis [Nz 489/2015] Notářský zápis + příloha - posudek znalce Krajský soud v Ostravě 24.7.2015 109
B 1233/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 3.7.2015 23.7.2015 1
B 1233/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 3.7.2015 23.7.2015 1
B 1233/SL 68 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 3.7.2015 23.7.2015 6
B 1233/SL 67 účetní závěrka [2013], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 30.7.2014 1.9.2014 28
B 1233/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 622/2014, N 527/2014 Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 4.7.2014 14.7.2014 10
B 1233/SL 65 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2013 1.7.2013 26.7.2013 5
B 1233/SL 62 zpráva auditora r. 2011 Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 12.9.2012 6
B 1233/SL 61 zpráva o vztazích r. 2011 Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 12.9.2012 2
B 1233/SL 60 účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 12.9.2012 4
B 1233/SL 59 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 12.9.2012 12
B 1233/SL 58 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 12.9.2012 2
B 1233/SL 57 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 25.8.2011 30
B 1233/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 1.8.2011 4.8.2011 2
B 1233/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 1.8.2011 4.8.2011 12
B 1233/SL 54 podpisové vzory - Vašková, Burda Krajský soud v Ostravě 1.8.2011 4.8.2011 4
B 1233/SL 53 podpisové vzory 6x čl.předst.+DR Krajský soud v Ostravě 21.10.2010 22.10.2010 12
B 1233/SL 52 notářský zápis NZ 65/2010 vč. ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 12.10.2010 12.10.2010 24
B 1233/SL 51 zpráva auditora o ověř.úč.záv.,výr.zprávy Krajský soud v Ostravě 31.3.2010 16.9.2010 17.9.2010 2
B 1233/SL 50 výroční zpráva r. 2009, textová část Krajský soud v Ostravě 23.3.2010 16.9.2010 17.9.2010 8
B 1233/SL 49 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 16.9.2010 17.9.2010 20
B 1233/SL 48 stanovy společnosti k 5.1.2010 Krajský soud v Ostravě 5.1.2010 6.1.2010 2.2.2010 24
B 1233/SL 47 výroční zpráva r. 2008 vč.účet.z.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 2.4.2009 28.8.2009 29.9.2009 32
B 1233/SL 46 notářský zápis Nz 122/2009 rozhod.valné hrom. Krajský soud v Ostravě 4.6.2009 18.6.2009 24.6.2009 7
B 1233/SL 45 stanovy společnosti vč. rozh. ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 22.7.2008 5.9.2008 8.9.2008 32
B 1233/SL 44 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 15.4.2008 5.9.2008 8.9.2008 34
B 1233/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 19.10.2007 11.1.2008 4.2.2008 5
B 1233/SL 42 výroční zpráva r. 2006,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.8.2007 5.9.2007 32
B 1233/SL 41 výroční zpráva r. 1999,úč.z.,výrok audit. Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 19.7.2006 19
B 1233/SL 40 výroční zpráva r. 1998,úč.z.,výrok audit. Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 19.7.2006 18
B 1233/SL 39 výroční zpráva r. 1997, úč.z.výrok audit. Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 19.7.2006 19
B 1233/SL 38 výroční zpráva r. 1996,úč.z.,výrok aud. Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 19.7.2006 19
B 1233/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 4.7.2006 19.7.2006 2
B 1233/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 27.4.2005 4.7.2006 19.7.2006 4
B 1233/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis volební komise DR Krajský soud v Ostravě 21.4.2005 4.7.2006 19.7.2006 2
B 1233/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 16.3.2005 4.7.2006 19.7.2006 4
B 1233/SL 33 notářský zápis NZ 232/2001 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 4.7.2006 19.7.2006 29
B 1233/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 28.7.2000 4.7.2006 19.7.2006 2
B 1233/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 28.7.2000 4.7.2006 19.7.2006 2
B 1233/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 28.7.2000 4.7.2006 19.7.2006 6
B 1233/SL 29 notářský zápis NZ 254/2000 Krajský soud v Ostravě 28.7.2000 4.7.2006 19.7.2006 5
B 1233/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 18.12.1997 4.7.2006 19.7.2006 4
B 1233/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 5.6.1997 4.7.2006 19.7.2006 2
B 1233/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 23.5.1997 4.7.2006 19.7.2006 9
B 1233/SL 25 notářský zápis NZ 195/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 23.5.1997 4.7.2006 19.7.2006 40
B 1233/SL 24 ostatní zápis předst. Krajský soud v Ostravě 16.4.1997 4.7.2006 19.7.2006 4
B 1233/SL 23 posudek znalce č. 1911/97 Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 19.7.2006 29
B 1233/SL 22 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.6.2006 16.6.2006 33
B 1233/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 11.10.2005 5
B 1233/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 11.10.2005 4
B 1233/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 21.4.2005 11.10.2005 7
B 1233/SL 18 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 11.10.2005 36
B 1233/SL 17 výroční zpráva r. 2003 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 18.8.2004 20.8.2004 31
B 1233/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozor. rady Krajský soud v Ostravě 15.5.2003 22.1.2004 4
B 1233/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozor. rady Krajský soud v Ostravě 10.2.2003 22.1.2004 6
B 1233/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 29.4.2003 22.1.2004 5
B 1233/SL 13 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 22.1.2004 33
B 1233/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 22.1.2004 24
B 1233/SL 11 notářský zápis NZ 223/2003 Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 22.1.2004 9
B 1233/SL 9 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 9.7.2002 16.7.2002 6
B 1233/SL 10 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 9.7.2002 16.7.2002 27
B 1233/SL 8 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 23.10.2001 26.10.2001 21
B 1233/SL 7 ostatní prohlášení o vzdání z funkce Krajský soud v Ostravě 5.6.2001 23.10.2001 26.10.2001 1
B 1233/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze dozor. rady Krajský soud v Ostravě 7.6.2001 23.10.2001 26.10.2001 4
B 1233/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.10.2001 26.10.2001 2
B 1233/SL 4 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 23.10.2001 26.10.2001 6
B 1233/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 23.10.2001 26.10.2001 24
B 1233/SL 2 notářský zápis NZ 350/95-zakl.l.,stanovy Krajský soud v Ostravě 14.12.1995 26.10.2001 31
B 1233/SL 1 notářský zápis NZ 34A/96 Krajský soud v Ostravě 9.2.1996 25.10.2001 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Frýdlantská zemědělská a.s.

IČO (identifikační číslo) 64610047
Jméno Frýdlantská zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Frýdlant n. Ostr.
Vznik první živnosti: 11.9.1996
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Sídlo Frýdlantská zemědělská a.s.

Živnosti a provozovny Frýdlantská zemědělská a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 593, Janovice 739 11
Identifikační číslo provozovny 1002502519
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.1.2011

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 593, Janovice 739 11
Identifikační číslo provozovny 1002502519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.1.2011

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 593, Janovice 739 11
Identifikační číslo provozovny 1002502519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.1.2011

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 593, Janovice 739 11
Identifikační číslo provozovny 1002502519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.1.2011

Živnost č. 5 Provoz tělovýchovných zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 6 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 29.4.2003

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 13.5.2004

Živnost č. 12 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 14 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Lakýrnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 18.11.2009

Živnost č. 20 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Frýdlantská zemědělská a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Gabriel Večeřa
Člen statutárního orgánu Mgr. Lucie Večeřová
Člen statutárního orgánu Ing. Helena Vašková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Frýdlantská zemědělská a.s.

IČO: 64610047
Firma: Frýdlantská zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Janovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.12.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
tracking image