Firma Fox hole a.s. IČO 27828352


Fox hole a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Fox hole a.s. (27828352) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Týnská 632/10, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2007 a je stále aktivní. Fox hole a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Fox hole a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Fox hole a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Fox hole a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Fox hole a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15505
IČO (identifikační číslo osoby) 27828352
Jméno Fox hole a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.12.2007
Jediný akcionář předmětné Společnosti rozhodl v působnosti valné hromady Společnosti dne 6.6.2018 ve formě notářského zápisu č. NZ 450/2018 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení: za účelem výplaty přebytečných provozních prostředků a za účelem optimalizace vlastního kapitálu Společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) ze stávajících 12.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje výměnou akcií, a to tak, že za každých 6 (šest) kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude vydána jedna nová akcie o jmenovité ho dnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionář je povinen předložit listinné akcie Společnosti k výměně ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu Společnost akcionáře písemně vyzve, bez odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního re jstříku. 6.6.2018 - 11.10.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014 - 10.10.2018
Počet členů správní rady: 1 10.7.2014 - 10.10.2018
Dne 27.8.2008 Ing. Ivo Foltýn r.č. 70 06 05/4671, bytem Praha 8, Nová 848/7 učinil rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Fox hole a.s, IČ: 278 28 352, se sídlem Janov na Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11, z apsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1933. Ing. Ivo Foltýn, jako jediný akcionář společnosti Fox hole a.s., prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění výslovně vzdává přednostního práva na upisování akcií upisovaných k níže uvedenému zvýšení základního kapitálu společnosti Fox hole a.s. o částku Kč 10,000.000,- (slovy deset milionů korun českých). Ing. Ivo Foltýn, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti Fox hole a.s., přijal následující rozhodnutí: a) Akcionář konstatuje, že byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její další rozvoj. c)Základní kapitál společnoti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů k orun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány peněžitým i nepeněžitým vkladem. d) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. e) veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše předem určený zájemce Ing. Ivo Foltýn, r.č. 700605/4671, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst. 3) zák. č. 513/199 1 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. f) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu bude posk ytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností dojde v sídle společnosti. g) Nová akcie bude splacena ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie: 1. peněžitým vkladem ve výši Kč 7,3000.000,- (slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých); a 2. nepeněžitým vkladem oceněným na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých), přičemž předmět nepeněžitého vkladu tvoří následující nemovitosti: - pozemek stavební parc. č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek pozemková parc. č. 730/1 - trvalý travní porost, - pozemek pozemková parc. č. 730/2 - zahrada - budova č.e. 1532 postavená na pozemku parc. č. st. 197 - zastavěná plocha a nádvoří, část obce Janov nad Nisou, to vše zapsáno na LV č. 905 pro katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí ve deném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou (dále jen "předmětné nemovitosti"). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce pana Miloše Hraby, bytem Letná 511/35, 460 13 Libere c XII, nar. dne 23.1.1943, který byl ve smyslu ust. § 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zapsán do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. Spr. 2582/79 ze dne 19.9.1979, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a od hady nemovitostí, a který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18.6.2008 č.j. 39 Nc 46/2008-12, jež nabylo právní moci dne 7.7.2008, a to znaleckým posudkem č. 2572-0 63/2008 ze dne 30.7.2008 na částku Kč 2,700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých) přičemž na vklad se započítává částka ve výši Kč 2.700.000,- (slovy dva miliony sedm set tisíc korun českých). h) Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti a předáním předmětných nemovitostí společnosti a peněžitý vklad je splacen složením částky ve výši Kč 7,300.000,- ( slovy sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na účet společnosti č. 000000-0155383309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. i) Místo pro úpis a pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií a předání písemného prohlášení upisovatele, je sídlo společnosti Fox hole a.s., Janov nad Nisou, Hrabětice 1532, PSČ 468 11. 22.9.2008 - 10.7.2014

Kapitál Fox hole a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.10.2018
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2008 - 11.10.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.2008 - 27.11.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 21.12.2007 - 20.3.2008

Akcie Fox hole a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 11.10.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 14.8.2009 - 11.10.2018
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 27.11.2008 - 14.8.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 1 27.11.2008 - 14.8.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 21.12.2007 - 27.11.2008

Sídlo Fox hole a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Týnská 632/10 , Praha 110 00 12.3.2012
Adresa Truhlářská 1106/9 , Praha 110 00 14.8.2009 - 12.3.2012
Adresa 1532 , 468 11 Janov nad Nisou Česká republika
20.3.2008 - 14.8.2009
Adresa Havlíčkovo nábřeží 2728/38 , Ostrava 702 00 21.12.2007 - 20.3.2008

Předmět podnikání Fox hole a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.4.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem 21.12.2007

vedení firmy Fox hole a.s.

Statutární orgán Fox hole a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech. 10.7.2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 21.12.2007 - 10.7.2014
statutární ředitel Ing. Ivo Foltýn MBA 10.7.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
předseda představenstva Martin Chamr 21.12.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 7.3.2008
Vznik funkce 21.12.2007
Zánik funkce 7.3.2008
Adresa: Kpt. Jaroše 757 , Orlová 735 14
předseda představenstva Martina Foltýnová 20.3.2008 - 14.8.2009
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 29.7.2009
Vznik funkce 7.3.2008
Zánik funkce 29.7.2009
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
jediný člen představenstva Ivo Foltýn 14.8.2009 - 26.8.2010
Vznik členství 29.7.2009
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
jediný člen představenstva Ivo Foltýn 26.8.2010 - 10.7.2014
Vznik členství 29.7.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00

Dozorčí rada Fox hole a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Lenka Schweighöfer 21.12.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: Ostrčilova 2259/13 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Lucie Chamrová 21.12.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: 80 , Kamenice 588 24
člen dozorčí rady Dorota Jurzycová 21.12.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: Jeřabinová 322 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Mgr. Helena Vránová 20.3.2008 - 24.6.2014
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 7.3.2008
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 266 , Pivín 798 24
člen dozorčí rady Miroslav Pecina 20.3.2008 - 10.7.2014
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Nádražní 168 , Nezamyslice 798 26
člen dozorčí rady Marta Pecinová 20.3.2008 - 10.7.2014
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Nádražní 168 , Nezamyslice 798 26
předseda dozorčí rady Mgr. Helena Vránová 24.6.2014 - 10.7.2014
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 7.3.2008
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 266 , Pivín 798 24

Sbírka Listin Fox hole a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15505/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 263/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 2.7.2014 10.9.2014 16
B 15505/SL 19 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 2.7.2014 10.9.2014 7
B 15505/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2009 26.8.2009 27.8.2009 2
B 15505/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2009 26.8.2009 27.8.2009 6
B 15505/SL 16 notářský zápis NZ 464/2009 Městský soud v Praze 29.7.2009 17.8.2009 18.8.2009 9
B 15505/SL 15 ostatní plná moc Mgr.R.Budínovi Městský soud v Praze 9.3.2009 14.4.2009 15.4.2009 1
B 15505/SL 14 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 7.2.2009 14.4.2009 15.4.2009 9
B 15505/SL 13 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 7.2.2009 16.3.2009 19.3.2009 9
B 15505/SL 9 ostatní smlouva o upsání akcie Městský soud v Praze 1.10.2008 28.11.2008 1.12.2008 5
B 15505/SL 12 ostatní výpis z katastru nemovitostí Městský soud v Praze 20.11.2008 28.11.2008 1.12.2008 2
B 15505/SL 11 ostatní potvrzení Městský soud v Praze 23.10.2008 28.11.2008 1.12.2008 2
B 15505/SL 10 ostatní smlouva o vkladu Městský soud v Praze 10.10.2008 28.11.2008 1.12.2008 6
B 15505/SL 8 posudek znalce č. 2572-063/2008 Městský soud v Praze 30.7.2008 24.9.2008 24.9.2008 26
B 15505/SL 7 notářský zápis NZ 316/2008 Městský soud v Praze 27.8.2008 24.9.2008 24.9.2008 8
B 15505/SL 6 podpisové vzory - Mgr. Helena Vránová Městský soud v Praze 14.2.2008 19.3.2008 26.3.2008 1
B 15505/SL 5 podpisové vzory - Marta Pecinová Městský soud v Praze 14.2.2008 19.3.2008 26.3.2008 1
B 15505/SL 4 podpisové vzory - Miroslav Pecina Městský soud v Praze 14.2.2008 19.3.2008 26.3.2008 1
B 15505/SL 3 podpisové vzory - Marcela Foltýnová Městský soud v Praze 7.3.2008 19.3.2008 26.3.2008 2
B 15505/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Městský soud v Praze 7.3.2008 19.3.2008 26.3.2008 1
B 15505/SL 1 notářský zápis NZ 76/2008 + zm. stanov Městský soud v Praze 7.3.2008 19.3.2008 26.3.2008 3

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Fox hole a.s.

IČO: 27828352
Firma: Fox hole a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.12.2007

Sídlo Fox hole a.s.

Sídlo: Týnská 632/10, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
tracking image