Firma FOOD AND SERVICE a.s. IČO 60707305


FOOD AND SERVICE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FOOD AND SERVICE a.s. (60707305) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 668/136, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 1994 a je stále aktivní. FOOD AND SERVICE a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o FOOD AND SERVICE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FOOD AND SERVICE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FOOD AND SERVICE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FOOD AND SERVICE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FOOD AND SERVICE a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17969
IČO (identifikační číslo osoby) 60707305
Jméno FOOD AND SERVICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.6.1994
Počet členů statutárního orgánu: 2 27.1.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 27.1.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 27.1.2014
Text usnesení valné hromady společnosti FOOD AND SERVICE a.s. o zvýšení základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku „Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti FOOD AND SERVICE a.s. (dále jen „Společnost“). 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 33.010.000,- Kč o částku 15.180.000,- Kč na částku 48.190.000,- Kč. 3. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 15.180.000,- Kč se nepřipouští. 4. Bude upisováno 1518 ks kmenových listinných akcií Společnosti ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (dále jen „Akcie“) každá. 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tak činit 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii. Konkrétně tedy emisní kurz všech upsaných akcií činí 15.180.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 10. tohoto rozhodnutí. Navrhovaný emisní kurz v minimální výši jmenovité hodnoty odpovídá zákonným požadavkům a je odůvodněn potřebou promítnout celou hodnotu peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti a tím zvýšit důvěryhodnost Společnosti. 6. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií. 7. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Marko Pařík, nar. 14. 8. 1945, bytem Praha 6, Dejvice, Pokojná 363/12, PSČ 160 00 (dále jen „Určitý zájemce“). 8. Tento Určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu. 9. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00. 10. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Určitého zájemce vůči Společnosti ve výši 15.185.972,60 Kč z titulu úplaty za postoupení p ohledávky za společností EURECA SHOPS s.r.o., IČ 25555405, podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 1. 2013, proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude část peněžité pohledávky akcioná ře ve výši 15.180.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto osmdesát tisíc korun českých). 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. Určitým zájemcem a Společností uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření Smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o úpisu. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka Určitého zájemce, která je předmětem započtení proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila tato valná hromada svůj. Účinností smlouvy o započtení pohledávka Určitého zájemce v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost Určitého zájemce splatit emisní kurz nově upsaných akcií.“ 4.3.2013 - 12.3.2013
Valná hromada společnosti přijala dne 26.2.2013 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: [prosíme o zápis znění usnesení ve znění dle přílohy č. 3 tohoto návrhu]. 4.3.2013 - 27.1.2014
Dne 6. 1. 2012 přijal jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) o částku 14.010.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů a deset tisíc korun českých) na částku 33.010.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů a deset tisíc korun českých). 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 14.010.000,- Kč se nepřipouští. 3. Bude upisováno 1401 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 14.010.000,- Kč (dále jen "Akcie"). 4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit u každé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 14.010.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně z apočtením pohledávek dle bodu 8. tohoto rozhodnutí. 5. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování nových akcií. 6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti 4 Invest Company, s.r.o., se sídlem Hranice, Zborovská 1157/25, PSČ 753 01, IČ: 258 84 271 (dále jen "Nový akcionář"). Nový akcionář upíše Akcie na základě smlouvy o upsání Akcií uzavřené mezi Novým akcionářem a Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nový akcionář je oprávněn upsat Akcie ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií Novému akcionáři. Návrh na uz avření smlouvy o upsání Akcií zašle Společnost Novému akcionáři nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání Akci í musí být úředně ověřeny. 7. Místem pro upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin. 8. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením: a) pohledávky Společnosti vůči Novému akcionáři na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 14.010.000,- Kč; a b) následujících pohledávek Nového akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 14.010.000,- Kč: (i) pohledávky ve výši 13.965.000,- Kč (slovy: třináct milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Bäcker správní s.r.o., IČ: 264 51 808, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 10. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, a (ii) pohledávky ve výši 49.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Správní Mistr Bäcker s.r.o., IČ: 275 84 704, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 30. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, z níž je k započtení určena část ve výši 45.000,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc korun českých). 9. Dohoda o započtení pohledávek podle bodu 8 bude uzavřena do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle bodu 6 s tím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené v bodě 8 tohoto rozhodnutí. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. 30.1.2012 - 17.2.2012
Jediný akcionář společnosti učinil dne 04.12.2009 ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Vladimírou Kostřicovou, toto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu: - Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 1 000 000,-Kč o částku 18 000 000,-Kč na částku 19 000 000,-Kč. Upisování akcií nad částku 18 000 000,-Kč se nepřipouští. - Bude upisováno 1 800 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-Kč (dále jen "Nové akcie"). - Emisní kurs Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Všechny Nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií, jediným akcionářem Společnosti, který je také jedinou osobou, mající přednostní právo upsat nové akcie Společnosti. -Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ: 619 00. -Upsáním Nových akcií jediným akcionářem Společnosti bude provedeno smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi jediným akcionářem a Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude uzavř ena po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, s tím že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Smlouva o upsání Nových akcií bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti (30) dnů po dni podání tohoto návrhu do obchodního rejstříku. - Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 18 000 000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) vzniklých z titulu: (i) nezaplacené úplaty ve výši 627 703,85 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi ODKOLEK a.s., se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ: 155 00, IČ: 601 93 344 (dále jen "Odkolek") jako postupitel em a Společností, jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (ii) nezaplacené úplaty ve výši 16 968 296,15 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ: 619 00, IČ: 253 48 833 (dá le jen "Delta") jako postupitelem a Společností, jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (iii) nezaplacené ceny za služby ve výši 196 227,50 Kč, které Společnosti poskytla společnost Odkolek. Předmětná cena za služby byla Společnosti vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu (faktury) č. 2003137, vytavené dne 15.01.2006, datum splatnosti 29 .01.2006. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (iv) nezaplacené ceny za služby ve výši 113 722,31 Kč, které Společnosti poskytla společnost Delta. Předmětná cena za služby byla Společnosti vyúčtována prostřednictvím daňového dokladu (faktury) č. 5952000049, vytavené dne 19.09.2005, datum splatnosti 22 .10.2005 a daňového dokladu (faktury) č. 6971000067, vytavené dne 24.05.2006, datum splatnosti 07.06.2006. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (v) nezaplacené ceny za služby ve výši 49 980,-Kč, které Společnosti poskytla společnost ADEUS Audit s.r.o., se sídlem Tábor, 9.května 640, PSČ: 390 02, IČ: 260 29 529 (dále jen "Adeus"). Předmětná pohledávka za Společností je tvořena dvěma dílčími částka mi ve výši 35 700,-Kč a 14 280,-Kč a byla postoupena na společnost Delta smlouvami o postoupení pohledávek uzavřenými dne 05.01.2005 mezi Adeus jako postupitelem a Deltou jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti; (vi) nezaplacené ceny za služby ve výši 44 070,19 Kč, které Společnosti poskytla společnost DIRECT DISPATCHING s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 24, PSČ: 619 00, IČ: 255 45 442 (dále jen "DD"). Předmětná pohledávka za Společností byla postoupena na společ nost Delta smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 01.11.2004 mezi DD jako postupitelem a Deltou jako postupníkem. Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti, proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs akcií upsaných peněžitým vkladem má být splacen výhradně započtením. - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou stanovena takto: představenstvo Společnosti předloží jedinému akcionáři Společnosti návrh textu dohody o započtení neprodleně poté, co bude uzavřena smlouva o upsání Nových akcií s tím, že jedinému akcionáři Společnosti bude poskytnuta za účelem podpisu návrhu dohody o za počtení a jejímu doručení do sídla Společnosti k jejímu podpisu za Společnost, lhůta nejvýše čtrnáct (14) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 10.12.2009 - 30.1.2010
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 9.3.2005. 4.10.2005
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.04.2004. 9.11.2004
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.6.2002. 14.2.2004
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 30.8.1998. 9.4.1999 - 14.2.2004
Zapisuje se změna stanov v čl. 2 a 4 přijatá valnou hromadou 29.8.1996. 28.1.1997

Aktuální kontaktní údaje FOOD AND SERVICE a.s.

Kapitál FOOD AND SERVICE a.s.

zakladni jmění 48 190 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.2013
zakladni jmění 33 010 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.2.2012 - 12.3.2013
zakladni jmění 19 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.12.2009 - 17.2.2012
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.4.1999 - 23.12.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.6.1994 - 9.4.1999

Akcie FOOD AND SERVICE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 819 27.1.2014

Sídlo FOOD AND SERVICE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 668/136 , Praha 186 00 16.5.2019
Adresa Pekařská 598/1 , Praha 155 00 11.11.2014 - 16.5.2019
Adresa Pekařská 695/10 , Praha 155 00 26.3.2012 - 11.11.2014
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 10.2.2012 - 26.3.2012
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 14.2.2004 - 10.2.2012
Adresa Bohunická 519/24 , Brno 619 00 9.4.1999 - 14.2.2004
Adresa Rašínova 103/2 , Brno 602 00 9.6.1994 - 9.4.1999

Předmět podnikání FOOD AND SERVICE a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.3.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.10.2005 - 5.5.2009
činnost ekonomických a organizačních podadců 12.10.2005 - 5.5.2009
poskytování leasingu 12.10.2005 - 5.5.2009
zprostředkování služeb 12.10.2005 - 5.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 12.10.2005 - 5.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hartware a software 12.10.2005 - 5.5.2009
reklamní činnost a merketing 12.10.2005 - 5.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 12.10.2005 - 5.5.2009
činnost technických poradců v oblasti potravinářství 12.10.2005 - 5.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.11.2004 - 12.10.2005
poskytování leasingu 9.11.2004 - 12.10.2005
činnost organizačních a ekonomických poradců 9.11.2004 - 12.10.2005
zprostředkování služeb 9.11.2004 - 12.10.2005
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.11.2004 - 12.10.2005
Činnost organizačních a ekonomických poradců 28.1.1997 - 9.11.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1997 - 9.3.2005
činnost organizačních a ekonomických poradců 28.1.1997 - 9.3.2005
Poskytování leasingu 10.10.1994 - 9.11.2004
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.6.1994 - 9.11.2004

vedení firmy FOOD AND SERVICE a.s.

Statutární orgán FOOD AND SERVICE a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Marko Pařík 30.7.2015
Vznik členství 20.5.2015
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
předseda představenstva Ing. Miroslav Olbrecht 9.6.1994 - 21.9.1994
Adresa: 1453 , Hluk Česká republika
Hluk 1453
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Dušek 9.6.1994 - 21.9.1994
Adresa: Na spravedlnosti 3225 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Na spravedlnosti 3225
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Olbrecht 21.9.1994 - 10.10.1994
Adresa: 1453 , Hluk Česká republika
Hluk 1453
členka představenstva Hana Dvořáková 9.6.1994 - 28.1.1997
Adresa: Přímětice 10 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Přímětice 10
předseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 21.9.1994 - 28.1.1997
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Olbrecht 10.10.1994 - 28.1.1997
Adresa: Vladislava Perutky 1296 , Uherské Hradiště - Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Perutky 1296
předseda představenstva Jaroslav Michael Pařík 28.1.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53, okres Zlín
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Olbrecht 28.1.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Vladislava Perutky 1296 , Uherské Hradiště - Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Perutky 1296
členka představenstva Hana Dvořáková 28.1.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Přímětice 10 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Přímětice 10
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík 14.2.2004 - 29.3.2004
Vznik funkce 13.6.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53, okres Zlín
člen představenstva Marko Pařík 14.2.2004 - 9.11.2004
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
člen představenstva Jaroslav Michael Pařík 29.3.2004 - 9.11.2004
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Nádražní 135, okres Brno-venkov, PSČ 66701
člen představenstva Michal Burša 9.11.2004 - 16.6.2005
Vznik funkce 13.4.2004
Zánik funkce 31.10.2004
Adresa: Na Cikánce 696 , 150 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Na Cikánce 696/4, PSČ 15000
předseda představenstva Marko Pařík 9.11.2004 - 4.10.2005
Vznik funkce 13.4.2004
Zánik funkce 9.3.2005
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
členka představenstva Ing. Kristina Nikolaevová 9.11.2004 - 1.11.2005
Vznik funkce 13.4.2004
Adresa: Lodecká 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Lodecká 2, PSČ 11000
předseda představenstva Ing. Kristina Nikolaevová 1.11.2005 - 17.1.2006
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 31.10.2005
Vznik funkce 19.5.2005
Zánik funkce 31.10.2005
Adresa: Lodecká 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Lodecká 2, PSČ 11000
člen představenstva Marko Pařík 1.11.2005 - 17.1.2006
Vznik členství 19.5.2005
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Radek Macek 17.1.2006 - 23.2.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 16.1.2006
Adresa: Sýkovecká 250 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sýkovecká 250, PSČ 19800
člen představenstva Ing. Michal Freiberger 16.6.2005 - 5.3.2009
Vznik funkce 31.10.2004
Adresa: Zborovská 1157 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská 1157, PSČ 75301
člen představenstva Ing. Michal Freiberger 5.3.2009 - 7.12.2009
Vznik členství 31.10.2004
Zánik členství 31.10.2009
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
předseda představenstva Marko Pařík 17.1.2006 - 2.7.2010
Vznik členství 19.5.2005
Zánik členství 19.5.2010
Vznik funkce 3.11.2005
Zánik funkce 19.5.2010
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Zdeněk Synek 23.2.2006 - 7.9.2011
Vznik členství 16.1.2006
Zánik členství 16.4.2011
Adresa: 683 23 Švábenice 278 Česká republika
Švábenice 278, PSČ 68323
člen představenstva Ing. Michal Freiberger 7.12.2009 - 10.2.2012
Vznik členství 1.11.2009
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
člen představenstva Roman Domín 7.9.2011 - 9.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 15.2.2013
Adresa: Sokolovská 568 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 568/308, PSČ 19000
člen představenstva Ing. Michal Freiberger 10.2.2012 - 9.7.2013
Vznik členství 1.11.2009
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
předseda představenstva Marko Pařík 2.7.2010 - 26.7.2013
Vznik členství 20.5.2010
Vznik funkce 20.5.2010
Adresa: Pokojná 0 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná /12, PSČ 16000
člen představenstva David Koschaný 9.7.2013 - 27.1.2014
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Londýnská 215/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen představenstva Michal Freiberger 9.7.2013 - 11.11.2014
Vznik členství 1.11.2009
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Za Strahovem 384 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Za Strahovem 384/45, Břevnov, 169 00 Praha 6
předseda představenstva Marko Pařík 26.7.2013 - 30.7.2015
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 20.5.2015
Vznik funkce 20.5.2010
Zánik funkce 20.5.2015
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Michael Grégoire Parik 11.11.2014 - 13.1.2016
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 3.9.2015
Zánik funkce 3.9.2015
Adresa: Habrovská 414 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Habrovská 414, Klánovice, 190 14 Praha 9

Dozorčí rada FOOD AND SERVICE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Alexandra Pařiková 19.2.2015
Vznik členství 10.12.2014
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
předseda Jaroslav M Pařík 9.6.1994 - 21.9.1994
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
člen Marko Pařík 9.6.1994 - 21.9.1994
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
člen JUDr. Miloš Jedlička 9.6.1994 - 28.1.1997
Adresa: Eliášova 33 , Brno Česká republika
Brno, Eliášova 33
předseda Marko Pařík 21.9.1994 - 28.1.1997
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
člen Václav Šrámek 28.12.1994 - 28.1.1997
Adresa: Štefánikova 63 , Brno Česká republika
Brno, Štefánikova 63
předseda Marko Pařík 28.1.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Pokojná 12 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12
člen JUDr. Miloš Jedlička 28.1.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Eliášova 33 , Brno Česká republika
Brno, Eliášova 33, okres Brno-město
člen Václav Šrámek 28.1.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Štefánikova 63 , Brno Česká republika
Brno, Štefánikova 63, okres Brno-město
člen Václav Šrámek 14.2.2004 - 9.11.2004
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: Prokopa Velikého 48 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Prokopa Velikého 48, PSČ 60200
člen Jan Jedlička 14.2.2004 - 9.3.2005
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Masarykovo nábřeží 22 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží 22, PSČ 11000
člen dozorčí rady Ing. Hana Lesová 9.3.2005 - 4.10.2005
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 9.3.2005
Adresa: 696 15 Čejkovice 126 Česká republika
Čejkovice 126, PSČ 69615
členka Alexandra Paříková 14.2.2004 - 17.8.2007
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Pavla Vecková 4.10.2005 - 12.11.2007
Vznik funkce 9.3.2005
Zánik funkce 31.10.2007
Adresa: Žižkova 441 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Žižkova 441, PSČ 47301
členka Terézia Kupčíková 9.11.2004 - 7.5.2009
Vznik funkce 13.4.2004
Zánik funkce 13.4.2009
Adresa: Gen.Janouška 885 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Gen.Janouška 885/44, PSČ 19800
člen dozorčí rady Roman Domín 12.11.2007 - 7.9.2011
Vznik členství 31.10.2007
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Sokolovská 568 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 568/308, PSČ 19000
člen dozorčí rady Terézia Kupčíková 7.5.2009 - 10.2.2012
Vznik členství 14.4.2009
Adresa: Generála Janouška 885 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Generála Janouška 885/44, PSČ 19800
členka Alexandra Paříková 17.8.2007 - 19.11.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. David Koschaný 14.2.2012 - 9.7.2013
Vznik členství 20.9.2011
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 215/37, PSČ 12000
člen dozorčí rady Alexandra Pařiková 19.11.2012 - 27.1.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen dozorčí rady Miroslav Pácl 9.7.2013 - 27.1.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: Stradonice 124 , 267 05 Nižbor Česká republika
Stradonice 124, 267 05 Nižbor
člen dozorčí rady Terézia Kupčíková 10.2.2012 - 15.5.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 3.3.2014
Adresa: Generála Janouška 885 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Generála Janouška 885/44, PSČ 19800
člen dozorčí rady David Koschaný 15.5.2014 - 19.2.2015
Vznik členství 3.3.2014
Zánik členství 10.12.2014
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Londýnská 215/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Sbírka Listin FOOD AND SERVICE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17969/SL 83 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 8.2.2016 7.3.2016 9.3.2016 1
B 17969/SL 82 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 7.3.2016 9.3.2016 12
B 17969/SL 81 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.9.2015 17.12.2015 28.1.2016 3
B 17969/SL 80 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2015 17.7.2015 5.8.2015 3
B 17969/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 24.6.2014 23.10.2014 26.11.2014 4
B 17969/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.7.2014 19.8.2014 41
B 17969/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 21.1.2014 5.2.2014 9
B 17969/SL 75 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 341/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 21.1.2014 5.2.2014 21
B 17969/SL 74 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 29.1.2013 8.7.2013 22.8.2013 1
B 17969/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.6.2013 8.7.2013 22.8.2013 6
B 17969/SL 72 ostatní valná hromada+vypořádání hosp.výsledku r.2012 Městský soud v Praze 28.6.2013 31.7.2013 20.8.2013 1
B 17969/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 20.8.2013 42
B 17969/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.3.2013 28.3.2013 2.4.2013 14
B 17969/SL 69 zpráva auditora Městský soud v Praze 26.2.2013 5.3.2013 14.3.2013 4
B 17969/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.2012 29.3.2012 14
B 17969/SL 66 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 117/2012 Městský soud v Praze 15.3.2012 29.3.2012 10
B 17969/SL 65 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 8/2012 Městský soud v Praze 6.1.2012 3.2.2012 7
B 17969/SL 64 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 3.8.2011 9.9.2011 2
B 17969/SL 63 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 28.6.2011 9.9.2011 2
B 17969/SL 61 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 31.3.2011 5.9.2011 39
B 17969/SL 60 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 21.6.2010 14.7.2010 2
B 17969/SL 59 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 20.5.2010 14.7.2010 1
B 17969/SL 58 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 18.5.2010 14.7.2010 2
B 17969/SL 57 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 7.7.2010 44
B 17969/SL 56 ostatní -návrh na vypořádání výsledku Městský soud v Praze 18.5.2010 27.5.2010 1
B 17969/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2009 2.2.2010 14
B 17969/SL 53 notářský zápis - rozh. jedin. akc.,NZ 1329/09 Městský soud v Praze 4.12.2009 29.12.2009 7
B 17969/SL 51 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1329/09 Městský soud v Praze 4.12.2009 15.12.2009 7
B 17969/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.11.2009 11.12.2009 2
B 17969/SL 49 ostatní -prohlášení Městský soud v Praze 1.11.2009 11.12.2009 2
B 17969/SL 47 ostatní -rozhod.jed. akc. Městský soud v Praze 10.4.2009 13.5.2009 2
B 17969/SL 45 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 24.2.2009 21.4.2009 43
B 17969/SL 44 ostatní - návrh na vyp. hosp. výsledku Městský soud v Praze 1.7.2008 15.7.2008 1
B 17969/SL 43 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 7.7.2008 45
B 17969/SL 42 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 26.6.2007 3.12.2007 49
B 17969/SL 41 ostatní -rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2007 20.11.2007 1
B 17969/SL 38 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 13.7.2007 31.8.2007 5
B 17969/SL 37 ostatní -prohl. způsob. k výkon. funkc Městský soud v Praze 31.7.2007 31.8.2007 2
B 17969/SL 36 ostatní -znal. pos..1871/71/11/2006 Městský soud v Praze 28.12.2006 7.2.2007 51
B 17969/SL 35 ostatní -znal.posudek č.1871/71/1/2006 Městský soud v Praze 28.12.2006 7.2.2007 32
B 17969/SL 34 výroční zpráva -2005 Městský soud v Praze 23.3.2006 15.8.2006 12
B 17969/SL 32 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 20.1.2006 27.2.2006 2
B 17969/SL 31 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 12.12.2005 18.1.2006 4
B 17969/SL 30 ostatní -zápis z jed. předst. Městský soud v Praze 3.11.2005 18.1.2006 3
B 17969/SL 29 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 31.10.2005 18.1.2006 2
B 17969/SL 28 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2005 18.1.2006 2
B 17969/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2005 15
B 17969/SL 25 notářský zápis - stanovy, NZ 353/05 Městský soud v Praze 19.5.2005 4.11.2005 19
B 17969/SL 24 ostatní -rozh. jed. akc. spol. Městský soud v Praze 30.6.2005 17.10.2005 2
B 17969/SL 23 notářský zápis -NZ 492/2005 Městský soud v Praze 30.6.2005 17.10.2005 6
B 17969/SL 22 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2005 11.10.2005 4
B 17969/SL 21 výroční zpráva -2004 Městský soud v Praze 12.4.2005 11.10.2005 5
B 17969/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.3.2005 7.10.2005 15
B 17969/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 176/05 Městský soud v Praze 9.3.2005 7.10.2005 7
B 17969/SL 16 výroční zpráva -2003 Městský soud v Praze 3.5.2004 11.3.2005 22
B 17969/SL 15 ostatní -rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2004 11.3.2005 2
B 17969/SL 14 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 30.6.2004 11.3.2005 2
B 17969/SL 12 notářský zápis - stanovy, NZ 280/04 Městský soud v Praze 13.4.2004 11.11.2004 16
B 17969/SL 11 podpisové vzory - ČP Městský soud v Praze 25.5.2004 11.11.2004 6
B 17969/SL 8 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 24.5.2002 24.2.2004 17
B 17969/SL 10 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 13.8.2002 24.2.2004 8
B 17969/SL 6 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 11.6.2001 7.8.2001 21
B 17969/SL 5 účetní závěrka 1998 Městský soud v Praze 20.4.1999 7.1.2000 13
B 17969/SL 4 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.8.1998 21.4.1999 9
B 17969/SL 3 notářský zápis - prohlášení Městský soud v Praze 31.8.1998 21.4.1999 12
B 17969/SL 1 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 6.2.1998 15
B 17969/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.8.2012 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FOOD AND SERVICE a.s.

IČO (identifikační číslo) 60707305
Jméno FOOD AND SERVICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 9.6.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Sídlo FOOD AND SERVICE a.s.

Živnosti a provozovny FOOD AND SERVICE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.1994

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.2012

Živnost č. 3 Poskytování leasingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FOOD AND SERVICE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marko Pařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FOOD AND SERVICE a.s.

IČO: 60707305
Firma: FOOD AND SERVICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.6.1994

Sídlo FOOD AND SERVICE a.s.

Sídlo: Pekařská 598/1, Praha 155 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Finanční leasing
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image