Firma FK DUKLA Praha a.s. IČO 27796388


FK DUKLA Praha a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FK DUKLA Praha a.s. (27796388) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Julisce 28/2, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 2007 a je stále aktivní. FK DUKLA Praha a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o FK DUKLA Praha a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FK DUKLA Praha a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FK DUKLA Praha a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FK DUKLA Praha a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FK DUKLA Praha a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12228
IČO (identifikační číslo osoby) 27796388
Jméno FK DUKLA Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.4.2007
Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 88.400.000,- Kč (slovy osmdesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští, a to upsáním 87 (slovy osmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 14 (slovy čtrnácti) kusů kmenových ak cií společnosti v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.0000,- Kč, jejichž převoditelnost není omezena. b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní d ny od 9.00 do 15.00 hodin, ve lhůtě 3 týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznáme ny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zaslat toto oznámení akcionářům do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části Ostatní skutečnosti toto usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu; c) určuje, že při výkonu přednostního práva akcionáři bude možné upsat nejvýše 2 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nejvýše 1 novou akcii na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a nejvýše 0,4 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) v souladu se stanovami nemají stávající akcionáři přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů v prvním kole; e) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou níže uvedení akcionáři - Ing. Michal Šrámek, dat. nar. 30.09.1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, - Fotbalový klub DUKLA Praha, IČO: 679 84 142, se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, - obchodní společnost CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČO: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, - obchodní společnost SIGUR, a.s., IČO: 251 31 940, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, Brno, 617 00, přičemž počet akcií nabízených jednotlivým z takto určených zájemců bude stanoven představenstvem společnosti, takto: - tyto akcie budou upsány v sídle společnosti adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, - tyto akcie budou upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude shora uvedeným určitým zájemcům sdělen písemným oznámením zaslaným na jejich shora uvedené adresy; f) určuje, že emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.000.000,- Kč, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti j e stanoven částkou 100.000,- Kč, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet č. 107-5787310207/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií, vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určeným zájemcem bude splacen zap očtením pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných určeným zájemcem (blíže specifikováno pod písm. i) a j); h) rozhoduje, že nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a peněžité vklady splaceny ve lhůtách určených pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, bude zvýšení základního kapitálu společno sti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a peněžitými vklady splacených akcií. i) připouští možnost započtení pohledávek níže uvedených určených zájemců, kteří jsou akcionáři společnosti, proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu: - pohledávky akcionáře Ing. Michala Šrámka, nar. 30. 9. 1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, ve výši 800.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 11. 2010 znějící na částku 544.900,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 201 5 znějící na částku 400.000,- Kč; - pohledávky akcionáře Fotbalový klub DUKLA Praha, IČ: 679 84 142., se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, ve výši 1.200.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29. 10. 2014 a Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2015 společně znějící na částku 1.213.534,- Kč; - pohledávky akcionáře CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČ: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, ve výši 40.000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2015 znějící na částku 15.000.000,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 8. 2. 2016 znějící na částku 25.000.000,- Kč; j) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností a určeným zájemcem uvedeným shora pod písm. e) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu t éto lhůty bude určenému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností a určeným zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce vůči společnosti uvedené shora pod písm. i) . V důsledku započtení zanikne pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušná část této pohledávky společnosti, a pohledávka určeného zájemce vyplývající z příslušné smlouvy uvedené shora pod písm. i), resp. příslušná čá st této pohledávky určeného zájemce. 17.3.2016 - 26.4.2016
Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s. konaná dne 22.06.2015: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesáti) kusů kmenových akc ií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) určuje, že všechny nové akcie budou upsány dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích; c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích činí devadesát dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); e) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-5787310207/0100, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií. 23.6.2015 - 3.7.2015
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 160 (slovy sto šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, upsáním 40 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 100 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, a to takto: a.místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, b.lhůta pro vykonání přednostního práva jsou tři týdny od doručení oznámení pro vykonání přednostního práva c.způsob oznámení bude realizován formou doporučeného dopisu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů d.počet nových akcií, které lze upsat na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě, a to na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč 10 (sl ovy deset) kusů. e.s využitím přednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, budou to kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Připouští se upisování nových akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a neupsané akcie již nebudou s využitím přednostního práva upisovány; v takovém případě bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o akcie, které nebyly upsá ny akcionáři s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti pouze o částku skutečně upsaných akcií. Emisní kurz nových akcií bude splacen na účet č. 35-9001860257/0100 vedený u Komerčn í banky. Při upisování nových akcií se připouští možnost započtení následujících pohledávek akcionářů proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Pohledávka akcionáře pana Ing. Michala Šrámka, nar. dne 30.9.1965, bydliště Lukášova 5, 130 00 Praha 3, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26.3.2014 na částku 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) se započítává na splace ní emisního kurzu částkou 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. Pohledávka akcionáře pana Michala Prokeše, nar. dne 29.8.1972, bydliště U Brány 2, 789 85 Mohelnice, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1.1.2014 na částku 2.000.000,- Kč (slovy dva milióny korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.400.000,- Kč (slovy jeden milión čtyři sta korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. Pohledávka akcionáře pana Martina Lafka, nar. dne 4.3.1973, bydliště Sámova 1182/21, Vršovice, 101 00 Praha 10, vzniklá na základě Dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.6.2014 na postupovanou částku 1.800.000,- Kč (slovy jeden milion osm set tis íc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.600.000,- Kč (slovy jeden milión šest set tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. 11.9.2014 - 23.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014

Aktuální kontaktní údaje FK DUKLA Praha a.s.

Kapitál FK DUKLA Praha a.s.

zakladni jmění 111 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2016
zakladni jmění 44 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.2015 - 26.4.2016
zakladni jmění 19 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2014 - 3.7.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.8.2014 - 11.9.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2007 - 12.8.2014

Akcie FK DUKLA Praha a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 416 26.4.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 66 26.4.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 406 3.7.2015 - 26.4.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 44 11.9.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 70 11.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 156 11.9.2014 - 3.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 16 17.2.2012 - 11.9.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 10 17.2.2012 - 11.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 18 10.9.2008 - 17.2.2012
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 4 10.9.2008 - 11.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 24.4.2007 - 10.9.2008

Sídlo FK DUKLA Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Julisce 28/2 , Praha 160 00 2.11.2009
Adresa Spojová 538 , Praha 164 00 3.7.2007 - 2.11.2009
Adresa Masarykova třída 333/18 , Opava 746 01 24.4.2007 - 3.7.2007

Předmět podnikání FK DUKLA Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.11.2009
zprostředkování obchodu a služeb 24.4.2007 - 2.11.2009
organizování sportovních soutěží 24.4.2007 - 2.11.2009
reklamní činnost a marketing 24.4.2007 - 2.11.2009

vedení firmy FK DUKLA Praha a.s.

Statutární orgán FK DUKLA Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 23.6.2015
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 12.8.2014 - 23.6.2015
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 21.3.2011 - 12.8.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. 24.4.2007 - 21.3.2011
člen představenstva Gűnter Bittengel 3.7.2015
Vznik členství 23.6.2015
Adresa: Ke Studánkám 814 , Libčice nad Vltavou 252 66
předseda představenstva Bohumil Paukner 16.8.2018
Vznik členství 26.6.2018
Vznik funkce 26.6.2018
Adresa: Benkova 1690/42 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Michal Šrámek 16.8.2018
Vznik členství 15.3.2016
Adresa: Lukášova 311/5 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Marek Lukáš 24.4.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 4.7.2008
Vznik funkce 24.4.2007
Zánik funkce 4.7.2008
Adresa: Na Dionysce 1758/14 , Praha 160 00
člen představenstva Josef Hájek 24.4.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 4.7.2008
Adresa: Gudrichova 1570/30 , Opava 746 01
člen představenstva Pavel Brzák 24.4.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 4.7.2008
Adresa: Na dlouhém lánu 295/20 , Praha 160 00
člen představenstva Marcel Chládek 2.11.2009 - 17.2.2012
Zánik členství 24.1.2012
Vznik funkce 3.9.2009
Adresa: nábř. T. G. Masaryka 1516 , Rakovník 269 01
předseda představenstva Martin Lafek 10.9.2008 - 14.9.2012
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 7.8.2012
Vznik funkce 4.7.2008
Zánik funkce 7.8.2012
Adresa: Sámova 1182/21 , Praha 101 00
člen představenstva Petr Voženílek 10.9.2008 - 14.9.2012
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 7.8.2012
Adresa: Chodská 1141/23 , Praha 120 00
člen představenstva Mgr. Kateřina Tetzeli 14.9.2012 - 3.9.2013
Vznik členství 7.8.2012
Zánik členství 30.5.2013
Adresa: Vápencová 569/13 , Praha 147 00
člen představenstva Radek Chrastil 10.9.2008 - 19.12.2013
Vznik členství 4.7.2008
Adresa: Povltavská 158/26 , Praha 182 00
člen představenstva Michal Šrámek 21.3.2011 - 19.12.2013
Vznik členství 8.3.2011
Vznik funkce 8.3.2011
Adresa: Lukášova 311/5 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Šrámek 19.12.2013 - 23.6.2015
Vznik členství 8.3.2011
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: Lukášova 311/5 , Praha 130 00
předseda představenstva Michal Prokeš 14.9.2012 - 3.7.2015
Vznik členství 7.8.2012
Vznik funkce 7.8.2012
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: U Brány 916/2 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Bohumil Paukner 3.9.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 27.6.2013
Adresa: Benkova 1690/42 , Praha 149 00
člen představenstva Radek Chrastil 19.12.2013 - 3.7.2015
Vznik členství 28.11.2013
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: Povltavská 158/26 , Praha 182 00
člen představenstva Svatava Albrechtová 12.8.2014 - 3.7.2015
Vznik členství 29.7.2014
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: V Uličce 1476 , Hostivice 253 01
člen představenstva Michal Prokeš 3.7.2015 - 5.9.2016
Vznik členství 7.8.2012
Zánik členství 11.7.2016
Adresa: U Brány 916/2 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Peter Hlinka 5.9.2016 - 25.3.2017
Vznik členství 1.8.2016
Zánik členství 31.1.2017
Adresa: Stubenbastei 10/13 , 1010 Vídeň Rakouská republika
člen představenstva Ing. Michal Šrámek 23.6.2015 - 16.8.2018
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 8.3.2016
Adresa: Lukášova 311/5 , Praha 130 00
předseda představenstva Bohumil Paukner 3.7.2015 - 16.8.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 26.6.2018
Vznik funkce 23.6.2015
Zánik funkce 26.6.2018
Adresa: Benkova 1690/42 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jan Dvořák 3.7.2015 - 16.8.2018
Vznik členství 23.6.2015
Zánik členství 19.7.2018
Adresa: Na příkopech 100 , Bystré 569 92
Člen představenstva Pavel Vandas 10.4.2018 - 16.8.2018
Vznik členství 19.3.2018
Zánik členství 19.7.2018
Adresa: Na poříčí 1934/38 , Praha 110 00

Dozorčí rada FK DUKLA Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Mgr. Jan Štandera 16.8.2018
Vznik členství 20.7.2018
Adresa: Mexická 692/2 , Praha 101 00
Člen dozorčí rady Jiří Blažek 16.8.2018
Vznik členství 20.7.2018
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Dvořák 16.8.2018
Vznik členství 20.7.2018
Vznik funkce 25.7.2018
Adresa: Na příkopech 100 , Bystré 569 92
předseda dozorčí rady Pavel Nečásek 24.4.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 4.7.2008
Vznik funkce 24.4.2007
Zánik funkce 4.7.2008
Adresa: Arabská 569/8 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jiří Blažek 24.4.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 4.7.2008
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Radek Zavřel 24.4.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 4.7.2008
Adresa: Nové náměstí 1257/9 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Miloslav Jícha 10.9.2008 - 21.3.2011
Vznik členství 4.7.2008
Adresa: Českolipská 392/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Patrik Tomšů 21.3.2011 - 17.2.2012
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 24.1.2012
Vznik funkce 8.3.2011
Adresa: Sadová 1854 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jindřich Rajchl 10.9.2008 - 31.5.2013
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 28.11.2013
Vznik funkce 4.7.2008
Zánik funkce 28.11.2013
Adresa: Mužíkova 1252/32 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Petr Maňák 17.2.2012 - 3.9.2013
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Votická 2244/1 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Svatava Albrechtová 10.9.2008 - 27.9.2013
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 28.7.2014
Adresa: V Uličce 1476 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jindřich Rajchl 31.5.2013 - 19.12.2013
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 28.11.2013
Vznik funkce 4.7.2008
Zánik funkce 28.11.2013
Adresa: Mužíkova 1252/32 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Pavel Pavlátka 3.9.2013 - 19.12.2013
Vznik členství 27.6.2013
Adresa: Husova 459 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Svatava Albrechtová 27.9.2013 - 19.12.2013
Vznik členství 4.7.2008
Zánik členství 28.7.2014
Adresa: V Uličce 1476 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Svatava Albrechtová 19.12.2013 - 12.8.2014
Vznik členství 28.11.2013
Zánik členství 28.7.2014
Adresa: V Uličce 1476 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Pavel Pavlátka 19.12.2013 - 26.4.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 15.3.2016
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 15.3.2016
Adresa: Husova 459 , Hluboká nad Vltavou 373 41
místopředseda dozorčí rady Jiří Blažek 19.12.2013 - 26.4.2016
Vznik členství 29.11.2013
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 15.3.2016
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Bílková 12.8.2014 - 26.4.2016
Vznik členství 29.7.2014
Adresa: Vaníčkova 2211 , Kladno 272 01
Předseda dozorčí rady Jiří Blažek 26.4.2016 - 16.8.2018
Vznik členství 29.11.2013
Zánik členství 20.7.2018
Vznik funkce 15.3.2016
Zánik funkce 20.7.2018
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Helena Bílková 26.4.2016 - 16.8.2018
Vznik členství 29.7.2014
Zánik členství 20.7.2018
Vznik funkce 15.3.2016
Zánik funkce 20.7.2018
Adresa: Vaníčkova 2211 , Kladno 272 01
Člen dozorčí rady Peter Král 26.4.2016 - 16.8.2018
Vznik členství 15.3.2016
Zánik členství 20.7.2018
Adresa: Jilmová 1396/41 , Praha 130 00

Sbírka Listin FK DUKLA Praha a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12228/SL 44 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 23.6.2015 30.6.2015 7.7.2015 2
B 12228/SL 42 notářský zápis [NZ 513/2015], ostatní Městský soud v Praze 22.6.2015 23.6.2015 16
B 12228/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 485/2014 Městský soud v Praze 28.7.2014 5.9.2014 18.9.2014 40
B 12228/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.9.2014 5.9.2014 18.9.2014 13
B 12228/SL 39 zpráva auditora Městský soud v Praze 14.8.2014 5.9.2014 18.9.2014 12
B 12228/SL 38 ostatní  zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 29.7.2014 6.8.2014 1.9.2014 3
B 12228/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.7.2014 6.8.2014 1.9.2014 12
B 12228/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 485/2014 Městský soud v Praze 28.7.2014 6.8.2014 1.9.2014 41
B 12228/SL 35 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 12.12.2013 18.12.2013 6.1.2014 2
B 12228/SL 34 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.11.2013 18.12.2013 6.1.2014 16
B 12228/SL 33 účetní závěrka [2007]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 23.10.2013 4.11.2013 7
B 12228/SL 32 účetní závěrka [2007]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 23.10.2013 4.11.2013 2
B 12228/SL 31 účetní závěrka [2007]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 23.10.2013 4.11.2013 4
B 12228/SL 30 účetní závěrka [2008]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 23.10.2013 4.11.2013 4
B 12228/SL 29 účetní závěrka [2008]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 23.10.2013 4.11.2013 2
B 12228/SL 28 účetní závěrka [2008]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 23.10.2013 4.11.2013 6
B 12228/SL 27 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.10.2013 4.11.2013 4
B 12228/SL 26 účetní závěrka [2009]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 23.10.2013 4.11.2013 2
B 12228/SL 25 účetní závěrka [2009]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 23.10.2013 4.11.2013 4
B 12228/SL 24 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 23.10.2013 4.11.2013 25
B 12228/SL 23 účetní závěrka [2010]  k 30.6.2011 VZaZ Městský soud v Praze 30.6.2011 23.10.2013 29.10.2013 2
B 12228/SL 22 účetní závěrka [2010]  k 30.6.2011 rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2011 23.10.2013 29.10.2013 4
B 12228/SL 21 účetní závěrka [2010]  k 30.6.2011 příloha Městský soud v Praze 30.6.2011 23.10.2013 29.10.2013 4
B 12228/SL 19 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 27.6.2013 30.8.2013 16.9.2013 6
B 12228/SL 18 notářský zápis NZ 126/2013 Městský soud v Praze 27.6.2013 30.8.2013 16.9.2013 10
B 12228/SL 17 ostatní zápis z jednání mim. VH Městský soud v Praze 7.8.2012 4.9.2012 3.10.2012 4
B 12228/SL 16 notářský zápis - NZ 85/2012 Městský soud v Praze 24.1.2012 25.1.2012 30.5.2012 12
B 12228/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.3.2011 29.3.2011 2
B 12228/SL 14 notářský zápis NZ 295/2011 Městský soud v Praze 8.3.2011 29.3.2011 11
B 12228/SL 13 notářský zápis NZ 1187/2009 Městský soud v Praze 3.9.2009 5.11.2009 6
B 12228/SL 12 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 5.11.2009 16
B 12228/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.9.2009 5.11.2009 1
B 12228/SL 9 ostatní -zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 4.7.2008 24.9.2008 2
B 12228/SL 8 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.7.2008 24.9.2008 2
B 12228/SL 7 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 29.7.2008 24.9.2008 2
B 12228/SL 6 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 23.7.2008 24.9.2008 1
B 12228/SL 5 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 21.7.2008 24.9.2008 2
B 12228/SL 10 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 24.9.2008 16
B 12228/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání doz.rady Městský soud v Praze 23.2.2007 28.3.2007 24.4.2007 1
B 12228/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 23.2.2007 28.3.2007 24.4.2007 1
B 12228/SL 2 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 23.2.2007 28.3.2007 24.4.2007 3
B 12228/SL 1 notářský zápis NZ 31/2007 -zakl.sml.vč.stanov Městský soud v Praze 23.2.2007 28.3.2007 24.4.2007 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FK DUKLA Praha a.s.

IČO (identifikační číslo) 27796388
Jméno FK DUKLA Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 24.4.2007
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo FK DUKLA Praha a.s.

Živnosti a provozovny FK DUKLA Praha a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.4.2007

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2015

Živnost č. 3 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2014
Zánik oprávnění 5.10.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FK DUKLA Praha a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Šrámek
Člen statutárního orgánu Ing. Bohumil Paukner
Člen statutárního orgánu Gűnter Bittengel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FK DUKLA Praha a.s.

IČO: 27796388
Firma: FK DUKLA Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.4.2007

Sídlo FK DUKLA Praha a.s.

Sídlo: Na Julisce 28/2, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Reklamní činnosti
Sportovní činnosti
tracking image