Firma FERRA, a.s. IČO 64949699


FERRA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FERRA, a.s. (64949699) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rokycanská 204, Hrádek 338 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1996 a je stále aktivní. FERRA, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o FERRA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FERRA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FERRA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FERRA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FERRA, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 789
IČO (identifikační číslo osoby) 64949699
Jméno FERRA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.2.1996
Usnesením Okresního soudu v Rokycanech ze dne 20.6.2005, č.j. 6 E 108/2005-7 byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku povinné obchodní společnosti FERRA, a.s., se sídlem Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ 649 49 699. 24.10.2007
Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. Valná hromada společnosti FERRA, a.s. rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 219,000.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů korun českých) ze stávající výše 1,000.000,-- Kč ( slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 220,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti, - základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 219,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 219 (slovy: dvě stě devatenáct) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - neboť se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED,se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746, -lhůta pro upisování činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci, do 60 (slovy: (slovy: šedesáti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušnéh o soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, -Určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku, -nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, -akcie nového druhu se nevydávají, -pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: 1)pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého deva desátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o úvěru č. 207196429 ze dne 6.6.1996 (slovy: šestého června roku tisícího devítistého devadesátého šestého) uzavřené dlužníkem s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. a společností FERRA, a.s. v té době se sídlem Šárecká 22, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 649 49 699. K této smlouvě byly uzavřeny později následující dodatky: dne 26.9.1996 (slovy: dvacátého šestého září roku tisícího devítistého devadesátého šestého) dodatek č. 207196429DO1, dne 12.3.1 997 (slovy: dvanáctého března roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) dodatek č. 207196429DO2, dne 17.4.1998 (slovy: sedmnáctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) dodatek č. 207196429D03, dne 28.1.1999 (slovy: dvacátého osmého l edna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D04, dne 27.4.1999 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D05, dne 28.7.1999 (slovy: dvacátého osmého července roku tis ícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D06, dne 19.10.1999 (slovy: devatenáctého října roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D07. Úvěr byl původně korunový, dodatkem č. 20719629D02 ze dne 12.3.1997 (slo vy: dvanáctého března roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) byl změněn na devizový a dodatkem 20719629D03 ze dne 17.4.1997 (slovy: sedmnáctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) byla výše poskytnutého úvěru rozdělena na dvě čás tky, pak samostatně vedené avšak poskytnuté jako jeden úvěr. Následně tato pohledávka přešla na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19.6.2000 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce) na Československou obchodní banku, a.s. a tato ji dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1012602, uzavřené d ne 27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce jedna) převedla na Českou konsolidační agenturu. Dále byla pohledávka převedena Smlouvou o postoupení pohledávky č. P ČKA04_108_5311270 ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva ti síce dva) na společnost EC GROUP, a.s. (IČ: 258 39 462). Tato společnost na základě Smlouvy o postoupení bloku pohledávek ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku na společnost DEW-H, a.s. (IČ: 452 41 406), kter á ji smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 17.4.2003 (slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři) a dodatky č. 1 až č. 7 převedla na společnost První ocelářská, a.s. (IČ: 266 83 091). Následně společnost První ocelářská, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.8.2004 (slovy: dvacátého třetího srpna roku dva tisíce čtyři) převedla pohledávku na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Roa d, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 28.7.2005 (slovy: dvacátému osmému červenci roku dva tisíce pět) 7,269.059,49 EUR (slovy: sedm milionů dvě stě šedesát devět tisíc padesát devět euro čtyřicet devět centů), z čehož jistina pohledávky činí celkem 3,914.450,64 EUR (slovy: tři miliony devět set čtrnác t tisíc čtyři sta padesát euro šedesát čtyři centů) a příslušenství činí celkem 3,354.608,85 EUR (slovy: tři miliony tři sta padesát čtyři tisíc šest set osm euro osmdesát pět centů), pro účely započtení je pohledávka přepočtena podle kurzu České národní banky ke dni 28.7.2005 (slovy: dvacátému osmému červenci roku dva tisíce pět) a to na částku 219,416.560,71 Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů čtyři sta šestnáct tisíc pět set šedesát korun českých sedmdesát jedna haléřů). -pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: -do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti FERRA, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti FERRA, a.s., se sídlem Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ: 649 49 699, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 789, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti FERRA, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti FERRA, a.s., se sídlem H rádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ: 649 49 699, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 789, podepsána předsedou představenstva, ze strany upisujícího věřitele společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED bude podepsána na základě plné moci panem Josephem Drebitkem nebo jinou zplnomocněnou osobou, -vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností SHIPPING INVESTMENTS LIMITED splacen emisní kurs nových akcií. 10.1.2006 - 27.7.2006
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. 11.10.2002 - 13.5.2003
Společnost FERRA, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČO: 64 94 96 99 zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 11.10.2002 - 13.5.2003
důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, -zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, -částka, o níž má být základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), zvýšen, činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, -druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 100 (slovy: sto) kusů, -jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od pátého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu - Městského soudu v Praze ve věci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude oznámen jedinému akcionáři resp. akcionářům společnosti dopisem, -podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisích korun českých): na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat 10 (slovy: deset) nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání zájemci - společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Praze 1, Opletalova 27, IČ: 00000884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 30 (dále jen "určený zájemce"), totéž platí, pokud se jediný akcionář respektive všichni akcionáři společnosti vzdají přednostního práva na upisování akcií ve smyslu a za podmínek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, -místo, lhůta pro upisování akcii bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, -využije - li určený zájemce nabídku na upsání nových akcií, upisuje tyto nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavířá určený zájemce se společností, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy účastníků smouvy musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, k upsání akcií se poskytuje určenému zájemci lhůta 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, -připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce na splacení emisního kursu, ti. pohledávky v celkové výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), pohledávky určeného zájemce vůči společnosti: -platby na účet finančního úřadu Kladno za FERRA, a.s. --230.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s ČSAD Invest, a.s. ze dne 16.10.2000 (slovy: šestnáctého října roku dva tisíce) - 6.055.209,50 Kč (slovy: šest milionů padesát pět tisích dvě stě devět korun českých padesát haléřů) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s METALCO, a.s. Holíč ze dne 25.9.2000 (slovy: dvacátého pátého září roku dva tisíce) - 1.521.240,-- Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet jedna dvě stě čtyřicet korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s METALCO, a.s. Holíč ze dne 13.10.2000 (slovy: třináctého října roku dva tisíce) - 49.464,-- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc čtyči sta šedesát čtyři korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze dne 6.12.2000 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce) - 45.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s JUDr. Vladimír Horský ze dne 10.9.2001 (slovy: desátého září roku dva tisíce jedna) - 214.750,-- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc sedm set padesát korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s INKTOMI s.r.o. ze dne 19.12.2000 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce) - 54.932,50 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc devět set třicet dva korun českých padesát haléřů) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. k Česká pojišťovna a.s. ze dne 31.7.2000 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce) - 621.571,-- Kč (slovy: šest set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých) -platba na účet finančního úřadu Kladno za FERRA, a.s. dne 3.8.2000 (slovy: třetího srpna roku dva tisíce) - 200.000,-- Kč (slovy. dvě stě tisíc korun českých) -platba firmě RELLA s.r.o. za FERRA, a.s. den 19.9.2000 (slovy: devatenáctého září roku dva tisíce) - 240.568,90 Kč (slovy: dvě stě čtyčicet tisíc pět set šedesát osm korun českých devadesát haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby září 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 86.090,26 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc devadesát korun českých dvacet šest haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby říjen 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) mandátní smlouva za provedené služby listopad 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby prosinec 2001 (slovy: dva t isíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -finanční činnosti květen - prosinec 2001 (slovy: dva tisíce jedna) 24.285,44 (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých čtyřicet čtyři haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby leden 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.222,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby únor 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby březen 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -nájemné listopad, prosinec 2001 (slovy: dva tisíce jedna) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) ze dne 7.1.2002 (slovy: sedmého ledna roku dva tisíce dva) 13.444,20 Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých dvacet haléřů) -nájemné leden 2002 (slovy: dva tisíce dva) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) - 6.722,10 Kč (slovy: šest tisíc sedm set dvacet dva korun českých dest haléřů) -nájemné únor 2002 (slovy: dva tisíce dva) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) - 6.722,10 Kč (slovy: šest tisíc sem set dvacet dva korun českých deset haléřů) -pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek vypracuje společnost do tří kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek musí obsahovat specifikaci pohledávek určených k započtení, rozsah započítávaných pohledávek bude činit 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), k akceptaci návrhu smlouvy o započtení musí být určenému zájemci poskytnuta lhůta nejméně tří kalendářních dnů od doručení návrhu, návrh smlouvy o započtení musí mít písemnou formu, rovněž tak i akceptace návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. 11.10.2002 - 13.5.2003
Akcionář: Železárny Veselí, a.s., sídlo: Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 3.10.1997 - 13.5.2003

Kapitál FERRA, a.s.

zakladni jmění 220 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.4.1998 - 27.7.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.1996 - 8.4.1998

Akcie FERRA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 219 27.7.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 2.11.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 19.2.1996 - 2.11.2001

Sídlo FERRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rokycanská 204 , Hrádek 338 42 12.2.2005
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 11.5.2002 - 12.2.2005
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 2.11.2001 - 11.5.2002
Adresa Rokycanská 204 , Hrádek 338 42 14.1.1999 - 2.11.2001
Adresa Milešovská 2137/12 , Praha 130 00 8.4.1998 - 14.1.1999
Adresa Mostecká 49/12 , Praha 118 00 3.10.1997 - 8.4.1998
Adresa Šárecká 1931/22 , Praha 160 00 19.2.1996 - 3.10.1997

Předmět podnikání FERRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 19.2.1996
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.2.1996
Výroba oceli průmyslovým způsobem 19.2.1996

vedení firmy FERRA, a.s.

Statutární orgán FERRA, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně předseda představenstva. 11.5.2002
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva. 2.11.2001 - 11.5.2002
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva kteříkoliv členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, anebo jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, anebo jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 19.2.1996 - 2.11.2001
předseda představenstva Ing. Přemysl Kubát 7.9.2014
Vznik členství 16.6.2005
Vznik funkce 20.6.2005
Adresa: Palackého 467 , Jirkov 431 11
člen představenstva Ing. Karel Ernest 3.3.2016
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Lužická 998 , Rokycany 337 01
člen představenstva Ing. Jiří Matějček 18.8.2016
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Na Roudné 1115/175 , Plzeň 301 00
člen Doc. PhDr. Ivan Müller CSc. 19.2.1996 - 13.6.1996
Adresa: Štětínská 371/1 , Praha 181 00
člen Ivan Macháč 19.2.1996 - 13.6.1996
Adresa: Mostecká 276/17 , Praha 118 00
člen Štěpán Holešinský 13.6.1996 - 3.10.1997
Adresa: Soboňská 1502 , Vracov 696 42
člen Ing. Ivan Mírný CSc. 19.2.1996 - 8.6.1998
Adresa: K Hájovně 207 , Lhota 273 01
místopředseda Ivan Macháč 13.6.1996 - 8.6.1998
Adresa: Mostecká 276/17 , Praha 118 00
člen ing. Lubomír Ptáček 8.4.1998 - 14.1.1999
Adresa: Ečerova 955/3 , Brno 635 00
místopředseda ing. Vladimír Vojkovský 8.4.1998 - 2.11.2001
Adresa: Kollárova 557 , Veselí nad Moravou 698 01
člen ing. Jiří Frýbert 8.4.1998 - 2.11.2001
Adresa: Strašín, Borová 92 , Říčany Česká republika
člen představenstva Ing. Martin Plachý 2.11.2001 - 15.3.2002
Zánik členství 1.12.2000
Adresa: Táboritská 16 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Mgr. Tomáš Šmucr 15.3.2002 - 11.5.2002
Vznik členství 1.12.2000
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen Ing. František Javor 3.10.1997 - 13.5.2003
Vznik členství 28.4.1997
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
člen Mgr. Tomáš Šmucr 11.5.2002 - 13.5.2003
Vznik členství 1.12.2000
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
předseda JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 13.6.1996 - 12.2.2005
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 1.6.2001
Adresa: 37 , Vlčnov 687 61
člen František Čapek 11.5.2002 - 12.2.2005
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen Ing. František Javor 13.5.2003 - 12.2.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 12.2.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva František Čapek 12.2.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. František Javor 12.2.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
předseda představenstva Ing. Přemysl Kubát 23.11.2005 - 7.9.2014
Vznik členství 16.6.2005
Vznik funkce 20.6.2005
Adresa: Palackého 467 , Jirkov 431 11
člen představenstva Ing. Karel Ernest 23.11.2005 - 3.3.2016
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Lužická 998 , Rokycany 337 01
člen představenstva Ing. Jiří Matějček 23.11.2005 - 18.8.2016
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Na Roudné 1115/175 , Plzeň 301 00

Dozorčí rada FERRA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petra Motlíková 23.11.2005
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: 1. máje 181 , Hrádek 338 42
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 25.7.2014
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: 228 , Osek 338 21
člen dozorčí rady Josef Štych 23.9.2015
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: 329 , Strašice 338 45
Jméno Jana Krausová 19.2.1996 - 13.6.1996
Adresa: Na pískách 2091/136 , Praha 160 00
člen Ing. Božena Okénková 13.6.1996 - 8.6.1998
Adresa: 865 , Velká nad Veličkou 696 74
Jméno Ing. Vladimír Modrý 19.2.1996 - 14.1.1999
Adresa: Vašíčkova 598 , Kladno 272 04
Jméno JUDr. Vladimír Koucký 19.2.1996 - 14.1.1999
Adresa: U Ladronky 823/50 , Praha 169 00
Jméno ing. Roman Choc 8.4.1998 - 26.10.1999
Adresa: Na Františkově 483/11 , Plzeň 312 00
člen Ing. Josef Jančařík 13.6.1996 - 2.11.2001
Adresa: Štěpnická 1651 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Jméno Mgr. Tomáš Šmucr 14.1.1999 - 15.3.2002
Zánik členství 30.11.2000
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen Ing. Antonín Smetka 2.11.2001 - 11.5.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen Ing. František Sečka 15.3.2002 - 11.5.2002
Vznik členství 30.11.2000
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Štěpnická 1630 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Ing. Marcela Mrázková 26.10.1999 - 12.2.2005
Vznik členství 7.4.1999
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen Ing. Přemysl Kubát 11.5.2002 - 12.2.2005
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Březenecká 4750 , Chomutov 430 04
člen Mgr. Tomáš Šmucr 11.5.2002 - 12.2.2005
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Ing. Marcela Mrázková 12.2.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Kubát 12.2.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Palackého 467 , Jirkov 431 11
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 12.2.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 23.11.2005 - 25.7.2014
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Josef Štych 23.11.2005 - 23.9.2015
Vznik členství 16.6.2005
Adresa: 329 , Strašice 338 45

Sbírka Listin FERRA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 789/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 15.4.2010 21.3.2011 21.3.2011 21
B 789/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 30.6.2009 21.3.2011 21.3.2011 25
B 789/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 3.6.2008 21.3.2011 21.3.2011 20
B 789/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 19.6.2007 28.11.2007 28.11.2007 30
B 789/SL 40 notářský zápis Nz 141/2005 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 28.7.2005 21.12.2005 11.1.2006 8
B 789/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.9.2005 3.10.2005 23.11.2005 4
B 789/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 20.6.2005 3.10.2005 23.11.2005 1
B 789/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 16.6.2005 3.10.2005 23.11.2005 5
B 789/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 21.3.2005 19.7.2005 10.8.2005 27
B 789/SL 34 notářský zápis 153/04 Krajský soud v Plzni 25.6.2004 12.1.2005 12.1.2005 4
B 789/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Krajský soud v Plzni 31.12.2003 28.7.2004 29.9.2004 35
B 789/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 14
B 789/SL 31 ostatní sml. o započtení+ upsání akcií Krajský soud v Plzni 14.1.2003 24.9.2003 7
B 789/SL 29 ostatní, podpisové vzory +vzdání se přednost.práva Krajský soud v Plzni 13.1.2003 24.9.2003 4
B 789/SL 28 účetní závěrka + audit r. 2002 Krajský soud v Plzni 1.8.2003 25.8.2003 30
B 789/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.11.2001 17.10.2002 21.10.2002 27
B 789/SL 27 notářský zápis -NZ120/2002 Krajský soud v Plzni 28.6.2002 14.10.2002 5
B 789/SL 26 účetní závěrka za rok 2001 Krajský soud v Plzni 6.8.2002 19
B 789/SL 25 ostatní zpr. o vzt. r. 2001 Krajský soud v Plzni 6.8.2002 12
B 789/SL 24 ostatní zpr. auditora za rok 2001 Krajský soud v Plzni 6.8.2002 2
B 789/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 28.6.2002 11.4.2002 1
B 789/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.9.2001 11.4.2002 2
B 789/SL 19 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 1.12.2000 11.4.2002 2
B 789/SL 18 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 30.11.2000 11.4.2002 2
B 789/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.12.2001 11.4.2002 41
B 789/SL 16 stanovy společnosti - platné od 19,11,2001 Krajský soud v Plzni 8.2.2002 21.3.2002 26
B 789/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.10.2001 5.11.2001 18
B 789/SL 11 účetní závěrka -1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 7.9.2000 12.9.2000 19.9.2000 54
B 789/SL 9 účetní závěrka - k 31.7.1999 Krajský soud v Plzni 22.10.1999 2.11.1999 10.2.2000 17
B 789/SL 8 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 1.10.1999 10.2.2000 17
B 789/SL 6 notářský zápis N 194/98, NZ 179/98, stanovy Krajský soud v Plzni 15.12.1998 17.8.1999 10.2.2000 28
B 789/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 14.8.1998 17.8.1999 10.2.2000 21
B 789/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Plzni 20.7.1998 17.8.1999 10.2.2000 21
B 789/SL 3 ostatní -rozhodnutí o jmenování členů Krajský soud v Plzni 20.7.1998 17.8.1998 10.2.2000 3
B 789/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Plzni 26.5.1997 11.2.1999 10.2.2000 14
B 789/SL 10 notářský zápis N 138/99, NZ 137/99 Krajský soud v Plzni 20.10.1999 2.11.1999 10.2.2000 5
B 789/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.6.1997 11.2.1999 10.2.2000 18
B 789/SL 7 ostatní -dokum.o založ.spol.nedoloženy Krajský soud v Plzni 0
B 789/SL 35 podpisové vzory 3x Krajský soud v Plzni 30.7.2004 4
B 789/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 25.6.2004 7
B 789/SL 23 ostatní -storno Krajský soud v Plzni 0
B 789/SL 15 notářský zápis Nz 121/2000 nedoloženo Krajský soud v Plzni 0
B 789/SL 14 notářský zápis Nz 86/2000 nedoloženo Krajský soud v Plzni 0
B 789/SL 13 notářský zápis Nz 137/99 nedoloženo Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FERRA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64949699
Jméno FERRA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rokycany
Vznik první živnosti: 19.2.1996
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo FERRA, a.s.

Živnosti a provozovny FERRA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba oceli průmyslovým způsobem

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Rokycanská 204, Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny 1003783741
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba oceli průmyslovým způsobem

Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba oceli průmyslovým způsobem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FERRA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Matějček
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Ernest
Člen statutárního orgánu Ing. Přemysl Kubát

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FERRA, a.s.

IČO: 64949699
Firma: FERRA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rokycany
Základní územní jednotka: Hrádek
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.2.1996

Sídlo FERRA, a.s.

Sídlo: Rokycanská 204, Hrádek 338 42

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
tracking image