Firma FEMAX, a.s. IČO 25364421


FEMAX, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FEMAX, a.s. (25364421) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V sadech 15/4, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 1997 a je stále aktivní. FEMAX, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o FEMAX, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FEMAX, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FEMAX, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FEMAX, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FEMAX, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5953
IČO (identifikační číslo osoby) 25364421
Jméno FEMAX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.2.1997
Valná hromada konaná dne 9.5.2014 přijala toto usnesení: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 111.600.000,- Kč (jedno sto jedenáct miliónů šest set tisíc korun českých) o 518,400.000,- Kč (pět set osmnáct milionů čtyřista tisíc korun českých) na 630,000.000,- Kč šest set třicet miliónů korun českých), peněžitým vkladem a to upsáním nových akcií v počtu 5 (pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč (jedno sto miliónů korun českých), 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií znějících na jmén o, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milión korun českých), 4 (čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií: Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií může být vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet od okamžiku doručení informace dle § 485 zákona 90/2012 Sb., na l (jednu) dosavadní akci o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), připadá podíl 4,645 (čtyři celé šest set čtyřicet pět tisíci) násobek jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), podíl 0,465 (žádná celá čtyři sta šedesát pět tisícin) na j edné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých), podíl 0,005 (žádná celá pět tisícin) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (jedno sto miliónů korun českých), s tím, že upisovat lze pouze celé a kcie, s tím, že s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie, to je 5 (pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč (jedno sto miliónů korun českých), 18 (osmnáct) kusů kmenový ch akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 4 (čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a to v rozsahu podílu každého akcionáře dle § 484 zák. č. 90/2012 Sb. a to vše na účet číslo 19-4297570247/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost Mechel Service Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 6-Bubeneč, V sadech 15/4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 163987, identifikační číslo 24658529. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. č. 90/2012 Sb.- Lhůta pro upisování je stanovena v trvání 40 (čtyřicet) dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií v sídle společnosti, na účet číslo 19-4297570247/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., emisní kurs všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je stanoven ve výši 518,400.000,- Kč (pět set osmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých, nepřipouští upisování akcií nad částku 518,400.000,- Kč, o kterou se zvyšuje základní kapitál. P očátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen upisovateli statutárním ředitelem písemně. Připouští se možnost započtení těchto vzájemných splatných pohledávek. l. pohledávky společnosti FEMAX, a.s. se sídlem Praha 6-Bubeneč, V sadech 15/4, identifikační číslo 253 64 421 za akcionářem - společností Mechel Service Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 6-Bubeneč, V sadech 15/4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 163987, identifikační číslo 24658529 z titulu závazku z úpisu akcií na splacení emisního kursu ve výši 518,400.000,- Kč a 2. pohledávky společnosti Mechel Service Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 6-Bubeneč, V sadech 15/4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 163987, identifikační číslo 24658529 za společností FEMAX, a.s . se sídlemPraha 6-Bubeneč, V sadech 15/4, identifikační číslo 253 64 421 z titulu smlouvy o půjčce ze dne 7.4.2014 ve výši 518,400.000,- Kč, s tím, že bude uzavřena smlouva o započtení na výzvu společnosti. 27.5.2014 - 13.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 2.4.2014
Počet členů správní rady: 1 2.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 2.4.2014
Valná hromada společnosti FEMAX, a.s. rozhodla dne 7.10.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti FEMAX, a.s., a to ve formě následujícího usnesení: I. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 71.600.000,-- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů šest set tisíc korun českých) o 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši 111.600.000,-- Kč (slovy: sto jedenáct milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových 400 ks (slovy: čtyři sta kusů) kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé nové akcie bude činit 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S nov ými akciemi budou spojená stejná práva jako se stávajícími akciemi s tím, že na každých 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadne 1 (slovy: jeden) hlas akcionáře ke hlasování na valných hromadách společnosti. Není pov oleno upisování nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu. II.Každý stávající akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž každý stávající akcionář společnosti může na svých 1,79 ks akci í o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tedy akcionář Mechel Service Czech Republic, s.r.o., jehož podíl na základním kapitálu činí 94,9 7% (slovy: devadesát čtyři celých devadesát sedm procent), bude moci upsat 380 ks (slovy: tři sta osmdesát kusů) nových akcií, a akcionář Ing. Petr Bachorec, jehož podíl na základním kapitálu činí 5,03% (slovy: pět celých nula celá tři procenta), bude moc i upsat 20 ks (slovy: dvacet kusů) nových akcií. Úpis akcií proběhne zápisem do listiny upisovatelů v pracovních dnech od 9:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6, Bubeneč, V sadech 15/4, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce, když počátek lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem odeslaným nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na adresu akcionářů známou společnosti, přičem ž představenstvo je povinno způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady zveřejnit skutečnosti dle § 204a obchodního zákoníku.?Emisní kurs nových akcií upisovaných stávajícími akcionáři společnosti na základě přednostního práva bude rovný jmenovit é hodnotě těchto akcií, tzn. bude činit 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu novou akcii. III. Jestliže některý akcionář společnosti nevyužije svého přednostního práva k upsání nových akcií, bude mít druhý akcionář společnosti právo upsat tyto nové akcie namísto něj, tzn., že tento akcionář upíše všechny nové akcie, a sice uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku v sídle společnosti, když lhůta pro uzavření smlouvy pro upsání akcií bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavře ní smlouvy o upsání akcií společnost může odeslat poté, co uplyne lhůta k využití přednostního práva akcionářů pro úpis akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných případně pouze jedním akcionářem bude rovný jmenovité hodnotě těchto akcií, tzn. bude činit 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu novou akcii. IV. Emisní kurs bude splácen peněžitými vklady, přičemž nebude připuštěno započtení pohledávky upisovatele proti povinnosti splácení svého peněžitého vkladu na nově upsané akcie. Alespoň 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu nově upsaných akcií musí být uhrazeno na zvláštní bankovní účet společnosti č.: 117353723/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání nových akcií. Zbylá část emisního kursu nově upsaných akcií musí být uhrazena na uvedený z vláštní bankovní účet společnosti do jednoho roku od konání této valné hromady. 1.11.2011 - 6.1.2012
Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti FEMAX, a.s. ze dne 10.4.2000 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2,300.000,- Kč, slovy: dvamiliónytřistatisíc korun českých, tedy z částky 69,300.000,- Kč, slovy: šedesátdevětmiliónůtřistatisíc korun českých na částku 71,600.000,- Kč, slovy: sedmdesátjedenmiliónšestsettisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 23 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých. 3.Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,- Kč, slovy : stotisíc korun českých. 4. Určuje, že všechny nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem určitého zájemce, který vklad nabídl, a to obchodní společnost FEMAX OCEL, v.o.s. se sídlem Nový Jičín, Svatopluka Čecha 47, PSČ: 741 01, identifikační číslo : 47 98 70 90, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě, pověřeného vedením obchodního rejstříku v oddíle A.XVIII., vložka 917; s ohledem na povahu vkladu se neuplatńuje přednostní právo akcionářů. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti FEMAX,a.s., tedy Praha 1, Smetanovo nábřeží 18 a lhůta činí 15 ( patnáct) dnů a počíná běžet od právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs činí 100.000,- Kč/1 akcie. 6. Lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15-ti dnů od úpisu akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti FEMAX, a.s., tedy Praha 1, Smetanovo nábřeží 18, PSČ: 110 00 . 7. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, a to podnik zájemce obchodní společnosti FEMAX OCEL, v.o.s. Tento předmět nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Alfreda Przeczka ze dne 2.4.2000 pod č.j. 643/2000 o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu podniku do základního jmění společnosti FEMAX a.s. a oceněn na částku ve výši 2,392.000,- Kč a znalce Ing. Josefa Pawlity ze dne 31.3.2000 pod č.j. 36/5/2000 o hodnotě nepeněžitého vkladu vkládaného do základního jmění společnosti FEMAX, a.s. na částku ve výši 2,525.000,- Kč. 8.Schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu znaleckým posudkem znalcem Ing. Alfreda Przeczka ze dne 2.4.2000 pod č.j. 643/2000 na částku 2,392.000,- Kč s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány, se nepovažuje za emisní ážio. 9. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30-ti dnů o d usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 19.7.2000 - 28.8.2008
Obchodní společnost FEMAX, a.s. se sídlem Praha 1, PSČ 110 00, Smetanovo nábřeží 18, IČ 25364421, se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 5953. 28.5.1999
Valná hromada schválila zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem o částku 44.900.000,-Kč z 24.400.000,-Kč na 69.300.000,-Kč vydáním nových 449 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, které nebudou veřejně obchodovatelné ve smyslu ustanovení § 71 až 78 zákona číslo 591/92 Sb. o cenných papírech v platném znění, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,-Kč a rozhodla o ocenění nepeněžitého vkladu - nerezových a černých trubek bezešvých vlastníka pana Jana Hally na částku 44.900.000,-Kč s tím, že podmínky budou následující: a/ Emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě upisovaných akcií, který činí 100.000,-Kč za 1 akcii, musí být splacen nepeněžitým vkladem - nerezovými a černými trubkami bezešvými vlastníka pana Jana Hally v ceně 44.900.000,-Kč, přičemž tento emisní kurs musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ocenění nepeněžitého vkladu provedli dva znalci, a to Milan Toman, znalec v oboru ekonomika ceny nemovitostí, tržní oceňování majetku, provedl ocenění nepeněžitého vkladu - nerezové a černé trubky bezešvé vlastníka pana Jana Hally, znaleckým posudkem ze dne 28.9.1998, číslo 315/98 na tržní cenu 44.912.232,-Kč a Josef Zdráhal, znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady movitostí, provedl ocenění nepeněžitého vkladu - nerezové a černé trubky bezešvé vlastníka pana Jana Hally znaleckým posudkem ze dne 28.9.1998, číslo 11/98 na tržní cenu 45.299.063,16 Kč. Nepřipouští se upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b/ S ohledem na skutečnost, že je navrhováno zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem - nerezové a černé trubky bezešvé vlastníka pana Jana Hally, jejichž soupis je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu, nebudou akcie nabízeny na základě zveřejnění výzvy k upisování akcií, ale budou všechny upsány dosavadními akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku c/ Nově vydané akcie musí být upsány ve lhůtě jednoho měsíce od zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku s tím, že akcie lze upsat v rámci uvedeného období v době od 8.00 hod. do 12.00 hodin v pracovní dny v sídle společnosti FEMAX, a.s., se sídlem Hranice, Tovární 605, PSČ 753 01. Výše emisního kursu všech nově upisovaných akcií je shodná se jmenovitou hodnotou jedné akcie a je 100.000,-Kč. d/ Nově vydané akcie jsou kmenovými akciemi, přičemž práva s nimi spojená vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti s tím, že vydání těchto nových akcií nebude mít vliv na práva spojená s akciemi dříve vydanými. e/ Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společnosti a navrhovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný pro společnost, která jeho prodejem získá volné peněžní prostředky pro další rozvoj společnosti. 19.10.1998 - 24.11.1998
Valná hromada schválila zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem o částku 23.400.000,-Kč z 1.000.000,-Kč na 24.400.000,-Kč vydáním nových 234 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,-Kč a rozhodla o ocenění nepeněžitého vkladu - nerezových trubek bezešvých vlastníka pana Jana Hally na částku 6.000.000,-Kč a nepeněžitého vkladu - nerezových trubek bezešvých vlastníka Mgr. Ivo Lesáka na částku 17.400.000,-Kč s tím, že podmínky budou následující: 24.4.1998 - 23.6.1998
a/ Emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě upisovaných akcií, který činí 100.000,-Kč za 1 akcii musí být splacen nepeněžitým vkladem - nerezovými trubkami bezešvými vlastníka pana Jana Hally v ceně 6.000.000,-Kč a nerezovými trubkami bezešvými vlastníka Mgr. Ivo Lesáka v ceně 17.400.000,-Kč, přičemž tento emisní kurs musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ocenění nepeněžitých vkladů provedli dva znalci, a to Rudolf Michna, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, provedl ocenění nepeněžitého vkladu - nerezové trubky bezešvé vlastníka pana Jana Hally, znaleckým posudkem ze dne 12.1.1998, číslo 5/98/zn. na tržní cenu 6.333.611,-Kč a dalším znaleckým posudkem ze dne 30.1.1998, číslo 4/98/zn., stanovil tržní cenu druhého nepeněžitého vkladu - nerezové trubky bezešvé vlastníka Mgr. Ivo Lesáka ve výši 18.536.253,-Kč a dále znalec Milan Toman, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, provedl ocenění nepeněžitého vkladu - nerezové trubky bezešvé vlastníka pana Jana Hally, znaleckým posudkem ze dne 26.1.1998, číslo 39/98 na tržní cenu 6.005.977,-Kč a dalším znaleckým posudkem ze dne 26.1.1998, číslo 40/98, stanovil tržní cenu druhého nepeněžitého vkladu - nerezové trubky bezešvé vlastníka Mgr. Ivo Lesáka ve výši 17.551.506,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 24.4.1998 - 23.6.1998
b/ S ohledem na skutečnost, že je navrhováno zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem - nerezové trubky bezešvé vlastníka pana Jana Hally, jejichž soupis je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu a nerezové trubky bezešvé vlastníka Mgr. Ivo Lesáka, jejichž soupis je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu, nebudou akcie nabízeny na základě zveřejnění výzvy k upisování akcií, ale budou všechny upsány dosavadními akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 24.4.1998 - 23.6.1998
c/ Nově vydané akcie musí být upsány ve lhůtě jednoho týdne od zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku s tím, že akcie lze upsat v rámci uvedeného období v době od 8.00 do 12.00 hodin v pracovní dny v sídle společnosti FEMAX, a.s., se sídlem Hranice, Tovární 605, PSČ 753 01. Výše emisního kursu všech nově upisovaných akcií je shodná se jmenovitou hodnotou jedné akcie a je 100.000,-Kč. 24.4.1998 - 23.6.1998
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie "na jméno" jsou s právní účinností převoditelné pouze se souhlasem představenstva. 3.2.1997 - 2.4.2014

Kapitál FEMAX, a.s.

zakladni jmění 630 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.6.2014
zakladni jmění 111 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.7.2012 - 13.6.2014
zakladni jmění 111 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.1.2012 - 26.7.2012
zakladni jmění 71 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2000 - 6.1.2012
zakladni jmění 69 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1998 - 2.11.2000
zakladni jmění 24 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1998 - 24.11.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.2.1997 - 20.5.1998

Akcie FEMAX, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 5 13.6.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 18 13.6.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 4 13.6.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 116 2.4.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 116 6.1.2012 - 2.4.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 716 2.11.2000 - 6.1.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 693 24.11.1998 - 2.11.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 244 20.5.1998 - 24.11.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 3.2.1997 - 20.5.1998

Sídlo FEMAX, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V sadech 15/4 , Praha 160 00 8.6.2018
Adresa V sadech 15/4 , Praha 160 00 24.6.2010 - 8.6.2018
Adresa Senovážné náměstí 978/23 , Praha 110 00 14.8.2002 - 24.6.2010
Adresa Senovážné náměstí 978/23 , Praha 110 00 4.12.2000 - 14.8.2002
Adresa Smetanovo nábřeží 329/18 , Praha 110 00 8.3.1999 - 4.12.2000
Adresa Tovární 605 , Hranice 753 01 3.2.1997 - 8.3.1999

Předmět podnikání FEMAX, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 5.5.2011 - 12.4.2018
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 13.1.2010 - 5.5.2011
zámečnictví, nástrojářství 13.1.2010 - 12.4.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.1.2010 - 12.4.2018
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 14.8.2002 - 13.1.2010
realitní činnost 14.8.2002 - 13.1.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.2.1997 - 13.1.2010
silniční motorová doprava nákladní 3.2.1997 - 13.1.2010
zámečnictví 3.2.1997 - 13.1.2010

vedení firmy FEMAX, a.s.

Statutární orgán FEMAX, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel je oprávněn zastupovat společnost. 2.4.2014
Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 18.2.2010
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva. Členové představenstva, kteří zavazují společnost jsou oprávněni jednat za společnost v plném rozsahu práv a povinností. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své jméno, příjmení a svůj podpis. 3.2.1997 - 18.2.2010
člen představenstva Jan Halla 3.2.1997 - 14.8.2002
Adresa: Hromůvka 1872 , Hranice 753 01
člen představenstva Mgr. Ivo Lesák 3.2.1997 - 14.8.2002
Adresa: Hromůvka 1511 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Petr Bachorec 3.2.1997 - 14.8.2002
Adresa: Hromůvka 1880 , Hranice 753 01
člen představenstva Jan Halla 14.8.2002 - 6.4.2004
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Hromůvka 1872 , Hranice 753 01
člen představenstva Mgr. Ivo Lesák 14.8.2002 - 6.4.2004
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Hromůvka 1511 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Petr Bachorec 14.8.2002 - 6.4.2004
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Hromůvka 1880 , Hranice 753 01
člen představenstva Jan Halla 6.4.2004 - 24.3.2005
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Hromůvka 1872 , Hranice 753 01
člen představenstva Mgr. Ivo Lesák 6.4.2004 - 24.3.2005
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Pod Bílým kamenem 1990 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Petr Bachorec 6.4.2004 - 17.9.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Pod Bílým kamenem 1991 , Hranice 753 01
předseda představenstva Jan Halla 24.3.2005 - 17.9.2007
Vznik členství 3.2.1997
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 25.8.2004
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Hromůvka 1872 , Hranice 753 01
místopředseda představenstva Mgr. Ivo Lesák 24.3.2005 - 17.9.2007
Vznik členství 3.2.1997
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 25.8.2004
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Pod Bílým kamenem 1990 , Hranice 753 01
člen představenstva Vlastimil Lesák 17.9.2007 - 23.10.2007
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: Jaselská 1842 , Hranice 753 01
člen představenstva Alexey Mirosnikov 17.9.2007 - 23.10.2007
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: 27 , Trudovaya stanice Ruská federace
člen představenstva Mikhail Vladimirovich Chervinskiy 17.9.2007 - 23.10.2007
Adresa: Ruská federace
St.-Petersburg, Yenotayakaya ul. 4/2
místopředseda představenstva Mgr. Ivo Lesák 17.9.2007 - 28.8.2008
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 7.4.2008
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 7.4.2008
Adresa: Pod Bílým kamenem 1990 , Hranice 753 01
člen představenstva Alexey Miroshnikov 23.10.2007 - 28.8.2008
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 7.4.2008
Adresa: 27 , Trudovaya stanice Ruská federace
člen představenstva Mikhail Vladimirovich Chervinskiy 23.10.2007 - 6.3.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Ruská federace
St.-Petersburg, Yenotayskaya ul. 4/2
předseda představenstva Ing. Tomáš Perutka 17.9.2007 - 18.2.2010
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 10.2.2010
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 10.2.2010
Adresa: 563 , Kelč 756 43
člen představenstva Vlastimil Lesák 23.10.2007 - 18.2.2010
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 10.2.2010
Adresa: 96 , Hrabůvka 753 01
člen představenstva Stanislav Sibrin 28.8.2008 - 24.6.2010
Vznik členství 7.4.2008
Zánik členství 12.2.2010
Adresa: Ruská federace
Nizni Novgorod, Fedosenko 100
člen představenstva Alexey Nozdrin 6.10.2008 - 24.6.2010
Vznik členství 7.4.2008
Zánik členství 12.2.2010
Adresa: Ruská federace
Moskva, Klimaškina 9
člen představenstva Světlana Viktorovna Agafonova 24.6.2010 - 24.6.2010
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 12.2.2010
Adresa: Ruská federace
Zlatoust, pr. Gagarina 3. m.r. 8/55
člen představenstva Nikolay Yablonskiy 18.2.2010 - 15.7.2010
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 3.6.2010
Adresa: Nad Helmrovkou 279/13 , Praha 165 00
člen představenstva Vladimir Lazarev 18.2.2010 - 15.7.2010
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 3.6.2010
Adresa: Nad Helmrovkou 286/12 , Praha 165 00
předseda představenstva Petr Adámek 18.2.2010 - 7.3.2011
Vznik členství 12.2.2010
Vznik funkce 15.2.2010
Zánik funkce 20.1.2011
Adresa: Opálkova 756/12 , Brno 635 00
člen představenstva Alexey V. Kalachev 15.7.2010 - 7.3.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 17.1.2011
Adresa: Ruská federace
Moskva 119607, Michurinskiyho třída 29/4, apartmán 102, 103
člen představenstva Vladimir V. Shamne 15.7.2010 - 25.7.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 16.5.2011
Adresa: Ruská federace
Zlatoust, 456239, Čeljabinská oblast, 40 let Pobedi 48, apartmán 48
předseda představenstva Arkady A Derevyanko 7.3.2011 - 25.7.2011
Vznik členství 17.1.2011
Zánik členství 16.5.2011
Vznik funkce 20.1.2011
Zánik funkce 16.5.2011
Adresa: Ruská federace
Sankt Peterburg, Prospekt Sizova 20, byt č. 278, PSČ 197341
předseda představenstva Vladislav A Grigoriev 25.7.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 16.5.2011
Zánik členství 26.5.2012
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 26.5.2012
Adresa: Ruská federace
Čeljabinsk, 250-letí Čeljabinska č. 15, korpus a, byt č. 49, PSČ 454021
člen představenstva Catalin Vieru 25.7.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 16.5.2011
Zánik členství 26.5.2012
Adresa: Rumunsko
Bukurešť, Giurgiului nr. 126, bl. 7, sc. 8, et. 5, ap. 245
člen představenstva Petr Adámek 7.3.2011 - 22.10.2012
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 3.10.2012
Zánik funkce 3.10.2012
Adresa: Opálkova 756/12 , Brno 635 00
předseda představenstva Vladimír Guts 17.7.2012 - 2.4.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 2.4.2014
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: Maršala Birjuzova 4 1, 123 298 Moskva Ruská federace
člen představenstva Alexander Kolokolov 17.7.2012 - 2.4.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 2.4.2014
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: Pervomajskaja 16 , 450044 Ufa Ruská federace
člen představenstva Sergey Ganin 22.10.2012 - 2.4.2014
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 2.4.2014
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: Kazašská 1425/8 , Praha 101 00
statutární ředitel Jan Brázdil 2.4.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 2.4.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: 4 , Přílepy 769 01
statutární ředitel Jan Brázdil 11.8.2014 - 11.8.2014
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 2.4.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: 4 , Přílepy 769 01
statutární ředitel Renata Birdová 11.8.2014 - 1.12.2015
Vznik členství 2.4.2014
Zánik členství 4.11.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 4.11.2014
Adresa: Potočiny 627 , Mnichovice 251 64
statutární ředitel Ing. Josef Gabriel 1.12.2015 - 19.5.2016
Vznik členství 4.11.2014
Zánik členství 14.4.2016
Vznik funkce 4.11.2014
Zánik funkce 14.4.2016
Adresa: Bratří Venclíků 1073/8 , Praha 198 00

Dozorčí rada FEMAX, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Zdeňka Vymětalíková 3.2.1997 - 14.8.2002
Adresa: Palackého 1512 , Hranice 753 01
člen Vlastimil Lesák 3.2.1997 - 14.8.2002
Adresa: Jaselská 1842 , Hranice 753 01
člen Jana Barboříková 3.2.1997 - 14.8.2002
Adresa: Jaselská 1841 , Hranice 753 01
člen Zdeňka Vymětalíková 14.8.2002 - 2.1.2006
Vznik funkce 3.2.1997
Zánik funkce 5.10.2005
Adresa: Palackého 1512 , Hranice 753 01
člen Jana Barboříková 14.8.2002 - 2.1.2006
Vznik funkce 3.2.1997
Zánik funkce 5.10.2005
Adresa: Jaselská 1841 , Hranice 753 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Perutka 2.1.2006 - 26.3.2007
Vznik členství 5.10.2005
Zánik členství 5.2.2007
Vznik funkce 6.10.2005
Zánik funkce 5.2.2007
Adresa: 563 , Kelč 756 43
člen Vlastimil Lesák 14.8.2002 - 17.9.2007
Vznik funkce 3.2.1997
Adresa: Jaselská 1842 , Hranice 753 01
člen dozorčí rady Irena Görigová 2.1.2006 - 17.9.2007
Vznik členství 5.10.2005
Adresa: Jaselská 1612 , Hranice 753 01
člen dozorčí rady Zdeněk Vozák 26.3.2007 - 17.9.2007
Vznik členství 16.2.2007
Adresa: 28 , Zámrsky 753 01
předseda dozorčí rady Vlastimil Lesák 26.3.2007 - 17.9.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 2.3.2007
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Jaselská 1842 , Hranice 753 01
člen dozorčí rady Zdeněk Vozák 17.9.2007 - 17.9.2007
Vznik členství 16.2.2007
Vznik funkce 23.8.2007
Adresa: 28 , Zámrsky 753 01
člen dozorčí rady Pavel Matveevich Ashrafyan 17.9.2007 - 28.8.2008
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 7.4.2008
Adresa: Ruská federace
Moskva, Komsomolsky prospekt 49
předseda dozorčí rady Igor Fisun 8.2.2008 - 13.1.2010
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 13.6.2007
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Přibyslavská 127 , 290 01 Poděbrady III Česká republika
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Vozák 17.9.2007 - 24.6.2010
Vznik členství 16.2.2007
Zánik členství 16.4.2010
Vznik funkce 23.8.2007
Zánik funkce 16.4.2010
Adresa: 28 , Zámrsky 753 01
člen dozorčí rady Marina M Martynenko 25.7.2011 - 28.8.2012
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 22.8.2012
Adresa:
Karaganda, Mukanova 1/6 - 25, PSČ 100000
člen dozorčí rady Jaroslav Chudík 25.7.2011 - 5.2.2013
Vznik členství 5.11.2010
Zánik členství 23.10.2012
Zánik funkce 23.10.2012
Adresa: Nádražní 126 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Victoria Makukhina 28.8.2012 - 2.12.2013
Vznik členství 22.8.2012
Zánik členství 21.6.2013
Zánik funkce 21.6.2013
Adresa: U nádraží 895/10 , Teplice 415 01
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Károly 25.7.2011 - 2.4.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 2.4.2014
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: Mezilesí 2070/44 , Praha 193 00
člen Dagmar Toušková 5.2.2013 - 2.4.2014
Vznik členství 7.1.2013
Zánik členství 2.4.2014
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: 24 , Košice 285 04
člen dozorčí rady Alexei Kabelev 2.12.2013 - 2.4.2014
Vznik členství 5.8.2013
Zánik členství 2.4.2014
Zánik funkce 2.4.2014
Adresa: Bazovského 1115/11 , Praha 163 00

Sbírka Listin FEMAX, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5953/SL 84 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.11.2014 10.11.2015 4.12.2015 3
B 5953/SL 83 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 6.1.2015 22
B 5953/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2014 1.8.2014 4.9.2014 1
B 5953/SL 81 notářský zápis NZ 565/2014 Městský soud v Praze 9.5.2014 21.5.2014 29.5.2014 15
B 5953/SL 80 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 27.3.2014 3.4.2014 5
B 5953/SL 79 notářský zápis NZ 303/2014 Městský soud v Praze 13.3.2014 27.3.2014 3.4.2014 29
B 5953/SL 78 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.7.2013 22.8.2013 27
B 5953/SL 77 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.10.2012 31.1.2013 31.1.2013 8
B 5953/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.12.2012 9.1.2013 28
B 5953/SL 75 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.6.2012 20.8.2012 20.8.2012 12
B 5953/SL 74 ostatní - zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 27.6.2012 20.8.2012 20.8.2012 5
B 5953/SL 73 notářský zápis NZ 177/2011 Městský soud v Praze 7.10.2011 23.1.2012 11
B 5953/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2011 30.8.2011 1
B 5953/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2011 30.8.2011 3
B 5953/SL 70 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 27.5.2011 30.8.2011 3
B 5953/SL 69 ostatní -zápis z jed. VH Městský soud v Praze 16.5.2011 30.8.2011 8
B 5953/SL 68 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2010 Městský soud v Praze 30.6.2011 29.7.2011 3.8.2011 16
B 5953/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.7.2011 1.7.2011 24
B 5953/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.3.2011 28.3.2011 32
B 5953/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 2.7.2010 25
B 5953/SL 64 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 15.2.2010 17.3.2010 4
B 5953/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.2.2010 17.3.2010 2
B 5953/SL 62 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 10.2.2010 17.3.2010 6
B 5953/SL 61 ostatní -zápis ze zesed. představ. Městský soud v Praze 15.2.2010 17.3.2010 4
B 5953/SL 60 notářský zápis NZ 58/2010 Městský soud v Praze 15.2.2010 17.3.2010 19
B 5953/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.6.2009 1.7.2009 24
B 5953/SL 58 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.4.2009 4
B 5953/SL 57 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.4.2008 9.9.2008 4
B 5953/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2008 9.9.2008 1
B 5953/SL 55 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.4.2008 4.7.2008 5.7.2008 3
B 5953/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 57
B 5953/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2007 28.2.2008 2
B 5953/SL 52 notářský zápis -NZ112/07 Městský soud v Praze 13.6.2007 26.11.2007 29
B 5953/SL 51 podpisové vzory +ČP-5x Městský soud v Praze 13.6.2007 23.10.2007 23
B 5953/SL 50 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 28.6.2007 23.10.2007 2
B 5953/SL 49 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 23.8.2007 23.10.2007 1
B 5953/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2007 23.10.2007 13
B 5953/SL 47 notářský zápis -NZ112/07 Městský soud v Praze 13.6.2007 23.10.2007 28
B 5953/SL 46 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.6.2007 3.8.2007 9.8.2007 4
B 5953/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 9.8.2007 29
B 5953/SL 44 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 9.8.2007 2
B 5953/SL 43 účetní závěrka 2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 9.8.2007 2
B 5953/SL 42 účetní závěrka 2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 9.8.2007 2
B 5953/SL 41 účetní závěrka 2006+příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 9.8.2007 19
B 5953/SL 40 ostatní -protokol volební komise Městský soud v Praze 16.2.2007 19.6.2007 1
B 5953/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.2.2007 19.6.2007 1
B 5953/SL 38 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 2.3.2007 19.6.2007 1
B 5953/SL 37 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.3.2006 30.3.2006 24
B 5953/SL 36 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 5.10.2005 2.1.2006 0
B 5953/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 9.11.2005 11.11.2005 34
B 5953/SL 32 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2005 9.11.2005 11.11.2005 2
B 5953/SL 31 účetní závěrka za rok 2004 2x + audit Městský soud v Praze 16.6.2005 8.7.2005 13.7.2005 0
B 5953/SL 28 notářský zápis NZ 313/2004 Městský soud v Praze 25.8.2004 5.4.2005 7.4.2005 0
B 5953/SL 27 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 25.8.2004 5.4.2005 7.4.2005 0
B 5953/SL 26 účetní závěrka - konsolidovaná + zpr.auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 5.4.2005 7.4.2005 0
B 5953/SL 25 účetní závěrka r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 5.4.2005 7.4.2005 0
B 5953/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 5.4.2005 7.4.2005 0
B 5953/SL 30 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 22.11.2004 14.2.2005 0
B 5953/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.8.2004 14.2.2005 0
B 5953/SL 23 ostatní zápis z VH, PL Městský soud v Praze 2.5.2003 25.11.2003 3.12.2003 0
B 5953/SL 22 ostatní zpr.auditora pro akc. za r.02 Městský soud v Praze 23.7.2003 25.11.2003 3.12.2003 0
B 5953/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,přílohy Městský soud v Praze 2.5.2003 25.11.2003 3.12.2003 0
B 5953/SL 20 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 20.8.2003 25.8.2003 0
B 5953/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 308/2001 Městský soud v Praze 27.12.2001 18.2.2003 0
B 5953/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr. o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 26.9.2002 30.9.2002 0
B 5953/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2002 26.9.2002 30.9.2002 0
B 5953/SL 16 účetní závěrka +audit za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 9.5.2002 24.7.2002 0
B 5953/SL 15 ostatní zápis valné hromady 2x Městský soud v Praze 6.2.2001 26.10.2001 30.10.2001 0
B 5953/SL 14 ostatní zápis valné hromady 2x Městský soud v Praze 28.6.2001 26.10.2001 30.10.2001 0
B 5953/SL 13 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 2.7.2001 25.9.2001 0
B 5953/SL 12 výroční zpráva za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 25.9.2001 0
B 5953/SL 11 notářský zápis +příloha,NZ 157/2000 Městský soud v Praze 14.6.2000 14.2.2001 0
B 5953/SL 10 notářský zápis -mimořád.val.hr. Městský soud v Praze 14.6.2000 21.12.2000 0
B 5953/SL 9 posudek znalce č.643/2000 Městský soud v Praze 2.4.2000 11.9.2000 0
B 5953/SL 8 posudek znalce č.36/5/2000 Městský soud v Praze 31.3.2000 11.9.2000 0
B 5953/SL 7 notářský zápis - osvědčení VH, NZ 181/2000 Městský soud v Praze 10.4.2000 11.9.2000 0
B 5953/SL 6 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 25.7.2000 23.8.2000 0
B 5953/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 16.2.1999 3.3.1999 8.3.1999 0
B 5953/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 5.10.1998 9.10.1998 19.10.1998 0
B 5953/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 2.11.1998 5.11.1998 0
B 5953/SL 35 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 6.10.2005 0
B 5953/SL 34 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 6.10.2005 0
B 5953/SL 2 účetní závěrka rok 97, zpr. audit. Městský soud v Praze 31.12.1997 10.8.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FEMAX, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25364421
Jméno FEMAX, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 3.2.1997
Celkový počet živností: 6

Sídlo FEMAX, a.s.

Živnosti a provozovny FEMAX, a.s.

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1997
Zánik oprávnění 27.3.2018

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1997
Zánik oprávnění 27.3.2018

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1997
Zánik oprávnění 27.3.2018

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FEMAX, a.s.

IČO: 25364421
Firma: FEMAX, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 3.2.1997

Sídlo FEMAX, a.s.

Sídlo: V sadech 15/4, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nástrojů a nářadí
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Činnosti vedení podniků
tracking image