Firma FARMA Otročín s.r.o. IČO 00116262


FARMA Otročín s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

FARMA Otročín s.r.o. (00116262) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 673, Klášterec nad Ohří 431 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1951 a je stále aktivní. FARMA Otročín s.r.o. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o FARMA Otročín s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FARMA Otročín s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o FARMA Otročín s.r.o. na rzp.cz
Detailní informace o FARMA Otročín s.r.o. na portal.gov.cz

Výpis dat pro FARMA Otročín s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka C 34186
IČO (identifikační číslo osoby) 00116262
Jméno FARMA Otročín s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.5.1951
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti FARMA Otročín a.s., IČO: 001 16 262, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří , ze dne 7.5.2014, došlo ke změně právní formy té to společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.6.2014 - 22.3.2018
Mimořádná valná hromada společnosti AGRO - Otročín a.s., která se konala dne 9.5.2013, přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: 1. Podle § 183i odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů je hlavním akcionářem osoba, která vlastní v akciové společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 9 0% jejího základního kapitálu, s nímž jsou spojena hlasovací práva. Podle § 183i odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku je hlavním akcionářem osoba, která vlastní v akciové společnosti účastnické cenné papíry, s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovac ích právech ve společnosti. Společnost AGRO - Otročín a.s. nevydala jiné účastnické cenné papíry než akcie, a to 4 116 (čtyři tisíce sto šestnáct) akcií o jmenovité hodnotě 10 000,00Kč, 943 (devět set čtyřicet tři) akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč, 15 000 (patnáct tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč (jeden tisíc korun českých). Z celkového počtu akcií vydaných společností AGRO - Otročín a.s. vlastní hlavní akcionář, společnost HOPI Foods s.r.o., IČO 280 16 572, se sídlem Klášterec na d Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312: 4 351 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 000,-- Kč, 445 ks listinných akcií na jméno o jmenovité ho dnotě jedné akcie ve výši 1 000,-- Kč, 15 000 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000,-- Kč. Tento podíl představuje 94,93% základního kapitálu a na hlasovacích právech společnosti AGRO - Otročín a.s. Společno st HOPI Foods s.r.o. splňuje podmínky hlavního akcionáře podle § 183i odst. 1 písm. a) a b) obchodního zákoníku. Akcionář HOPI Foods s.r.o. je řádně zapsán v seznamu akcionářů společnosti AGRO - Otročín a.s. jako vlastník výše uvedených akcií. Při zápisu do seznamu akcionářů tento akcionář příslušnými smlouvami a rubopisy na akciích společnosti prokázal, že je vlastníkem akcií. Valná hromada společnosti AGRO - Otročín a.s. na základě výše uvedeného určuje, že společnost HOPI Foods s.r.o., IČO 280 16 572, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312, je hlavním akcionářem společnosti AGRO - Otročín a.s. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti AGRO - Otročín a.s. ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost HOPI F oods s.r.o., IČO 280 16 572, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím společnosti AGRO - Otročín a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře, přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění: částku ve výši 5 501,38 Kč (pět tisíc pět set jedna koruna česká třicet osm haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč; částku ve výši 5 50,14 Kč (pět set padesát korun českých čtrnáct haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč; částku ve výši 550,14 Kč (pět set padesát korun českých čtrnáct haléřů) za jednu kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč . Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 1568/2013 zpracovaným dne 2. dubna 2013 znaleckým ústavem - společností PROFI - TEN, a.s., IČO 251 33 497, se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 4755. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. 4. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady Komerční bance, a.s., IČO 453 17 054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce č. 1360, finanční prostředky ve výši 1 731 835,42 Kč (jeden milión sedm set třicet jeden tisíc osm set třicet pět korun českých čtyřicet dva haléře) potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného výše uvedenou bankou dne 9. května 2013. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den splatnosti"). Dosavadním vlastníkům akcií vznikne nárok na protiplně ní předáním těchto akcií společnosti. Dosavadní vlastníci akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží ve výplatním místě. Výplatní místa byla hlavním akcionářem určena v pobočce Komerční banky, a.s., v Karlových Varech, Bělehr adská 13, PSČ 361 19 nebo v Praze 1, Václavské náměstí 42, PSČ 114 07, nebo v Kladně, Náměstí starosty Pavla 14, PSČ 272 56, nebo v Hradci Králové, Náměstí Osvoboditelů 798/2, PSČ 502 16, nebo v Táboře, Tyršova 521, PSČ 390 58. Výplatu protiplnění v peněz ích za přešlé akcie provede banka ve formě bezhotovostního převodu na bankovní účet nebo výplatou v hotovosti bezprostředně po jejich předložení. 21.5.2013 - 16.10.2013
Valná hromada společnosti konaná dne 04.11.2011 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto obsahu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady ze stávající výše 47.103.000,- Kč, slovy čtyřicet sedm milionů jedno sto tři tisíc korun českých, o částku 15.000.000,- Kč, slovy patnáct milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 62.10 3.000,- Kč, slovy šedesát dva milionů jedno sto tři tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno 15.000, slovy patnáct tisíc, kusů nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé nové akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českýc h. c) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti AGRO - Otročín a.s., na adrese Praha 4, Krč, U Krčské vodárny 337/23, PSČ 140 00. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 2, slovy dva, týdny a začne běžet ode d ne zveřejnění informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2obchodního zákoníku, tedy ode dne jejího zveřejnění v Obchodním věstníku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen v rámci informaci o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zák oníku, jež bude představenstvem zveřejněna a oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Při úpisu nových akcií s využitím přednostního práva k úpisu nových akcií na 1, slovy jednu, dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, připadá 3,18451, slovy tři celé osmnáct tisíc čtyři sta padesát jedna sto tisícin, nové akcie a na 1, slovy jednu, dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, připadá podíl na jedn é nové akcii ve výši 0,318451, slovy nula celá tři sta osmnáct tisíc čtyři sta padesát jedna miliontin, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Při úpisu nových akcií s využitím přednostního práva bude upisováno 15.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé nové akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Emisní kurs každé jedné takto upisované nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je společnost HOLAGRON s.r.o., IČ: 271 89 040, se sídlem Praha 4, U krčské vodárny 23/337, PSČ: 140 00. e) Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti AGRO - Otročín a.s., na adrese Praha 4, Krč, u krčské vodárny 337/23, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen spolu s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé jedné nové akcie u pisované určitým zájemcem bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 7, slovy sedmi, dnů ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti za účelem splacení peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu č. 5200010062/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. 15.11.2011 - 24.1.2012
Do tohoto družstva byla sloučena družstva v Měchově, Brti a Poseči. Zemědělsko - obchodní družstvo vlastníků v Otročíně změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůze konané dne 13.7.2001. 28.2.2002 - 28.2.2002
Zemědělsko - obchodní družstvo vlastníků v Otročíně změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůze konané dne 13.7.2001. 28.2.2002 - 1.6.2014
Do tohoto družstva byla sloučena družstva v Měchově, Brti a Poseči. 7.9.1960 - 28.2.2002

Kapitál FARMA Otročín s.r.o.

zakladni jmění 5 263 160 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.3.2018
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2014 - 22.3.2018
zakladni jmění 62 103 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.1.2012 - 1.6.2014
zakladni jmění 47 103 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.2002 - 24.1.2012

Akcie FARMA Otročín s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 15 000 24.1.2012 - 1.6.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 616 30.11.2009 - 1.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 943 30.11.2009 - 1.6.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 4 616 28.2.2002 - 30.11.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 943 28.2.2002 - 30.11.2009

Sídlo FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 673 , Klášterec nad Ohří 431 51 5.6.2013
Adresa U krčské vodárny 337/23 , Praha 140 00 31.10.2011 - 5.6.2013
Adresa 140 , Otročín 364 01 28.2.2002 - 31.10.2011
Adresa Otročín Česká republika
7.9.1960 - 28.2.2002
Adresa okres Toužim , Otročín Česká republika
5.5.1951 - 7.9.1960

Předmět podnikání FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.6.2014
zámečnictví, nástrojářství 30.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.11.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.11.2009 - 1.6.2014
výroba elektřiny 29.7.2009
opravy silničních vozidel 28.2.2002
silniční motorová doprava osobní 28.2.2002 - 5.9.2005
zednictví 28.2.2002 - 5.9.2005
řeznictví a uzenářství 28.2.2002 - 5.9.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 28.2.2002 - 30.11.2009
opravy pracovních strojů 28.2.2002 - 30.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 28.2.2002 - 30.11.2009
velkoobchod 28.2.2002 - 30.11.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 28.2.2002 - 30.11.2009
specializovaný maloobchod 28.2.2002 - 30.11.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 28.2.2002 - 30.11.2009
zprostředkování obchodu 28.2.2002 - 30.11.2009
zprostředkovaní služeb 28.2.2002 - 30.11.2009
realitní činnost 28.2.2002 - 30.11.2009
zámečnictví 28.2.2002 - 30.11.2009
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 28.2.2002 - 1.6.2014
zemědělská výroba, prodej zemědělských výrobků 10.5.2000 - 30.11.2009
pronájem majetku družstva členům a jiným subjektům 10.5.2000 - 30.11.2009
opravy zemědělských strojů 10.5.2000 - 30.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 10.5.2000 - 30.11.2009
silniční motorová doprava nákladní 10.5.2000 - 30.11.2009
silniční motorová doprava osobní 10.5.2000 - 30.11.2009
leasingové služby v rámci živnosti volné 10.5.2000 - 30.11.2009
opravy motorových vozidel 10.5.2000 - 30.11.2009
zednictví 10.5.2000 - 30.11.2009
řeznictví a uzenářství 10.5.2000 - 30.11.2009
koupě zboží za účelem prodeje a prodej v režimu živnosti volné 10.5.2000 - 30.11.2009
2. výroba a opravy zemědělských strojů 15.4.1993 - 10.5.2000
3. opravy motorových vozidel 15.4.1993 - 10.5.2000
4. silniční motorová doprava 15.4.1993 - 10.5.2000
5. zednictví 15.4.1993 - 10.5.2000
6. řeznictví a uzenářství 15.4.1993 - 10.5.2000
7. koupě zboží za účelem prodeje a prodej v režimu živnosti volné 15.4.1993 - 30.11.2009
Obhospodařuje rybníky, které jsou ve vlastnictví družstva 25.5.1989 - 15.4.1993
2. Družstvo 25.5.1989 - 15.4.1993
a) poskytuje práce a služby pro občany svými dopravními a mechanizačními prostředky a další volnou kapacitou 25.5.1989 - 15.4.1993
b) vypomáhá dopravními prostředky i jinou mechanizací členům družstva včetně zapůjčování výrobních prostředků. Na uvedené služby poskytuje družstvo slevy dle vnitrodružstevních předpisů 25.5.1989 - 15.4.1993
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 25.5.1989 - 15.4.1993
a) práce nákladními auty, traktory, těžkými stavebními stroji 25.5.1989 - 15.4.1993
b) stavební činnost a truhlářské práce 25.5.1989 - 15.4.1993
c) práce prováděné mechanizačními dílnami 25.5.1989 - 15.4.1993
d) výroba upomínkové a užitkové keramiky a porcelánu 25.5.1989 - 15.4.1993
e) výroba papírenských výrobků v rámci kooperačních vztahů 25.5.1989 - 15.4.1993
f) rozvíjet pomocnou výrobu v dalších odvětvích v rámci družstva 25.5.1989 - 15.4.1993
obor 643 - keramika užitková, ozdobná a lidová 17.10.1983 - 25.5.1989
obor 644 - porcelán užitkový a ozdobný 17.10.1983 - 25.5.1989
II. Přidružená výroba: 8.12.1976 - 25.5.1989
zemní práce buldozery 8.12.1976 - 25.5.1989
nákladní autodoprava 8.12.1976 - 25.5.1989
stavební skupina 8.12.1976 - 25.5.1989
práce pro cizí organizace a občany při volné kapacitě dílen JZD 8.12.1976 - 25.5.1989
a) zemědělská výroba 23.6.1971 - 8.12.1976
b) pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby a lepšího využití výrobních prostředků - pouze pro vlastní potřebu 23.6.1971 - 8.12.1976
II. Přidružená výroba: 23.6.1971 - 8.12.1976
Doprava nákladními auty pro podniky a organizace v okrese Karlovy Vary Povolení k provozování dopravy dáno odborem dopravy ONV Karlovy Vary rozhodnutím č.j. Doprav.194/71-21 ze dne 10. 6. 1971 na dobu do 31. 12. 1971. 23.6.1971 - 8.12.1976

Předmět činnosti FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
1. zemědělská výroba, prodej zemědělských výrobků, včetně pronájmu majetku družstva členům a jiným subjektům 15.4.1993 - 10.5.2000
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě. 25.5.1989 - 15.4.1993
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Karlovy Vary ze dne 4. října 1983 č.j. VLHZ/1283/83-206/3, byla družstvu povolena tato přidružená výroba: 17.10.1983 - 25.5.1989
I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 8.12.1976 - 25.5.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Karlových Varech ze dne 26. dubna 1976, pod č.j. Doprav 1020/76-20 byla družstvu povolena doprava věcí pro cizí potřebu na dobu do 31. prosince 1976. 5.5.1976 - 8.12.1976
I. Hlavní předmět činnosti: 23.6.1971 - 8.12.1976
neuveden 5.5.1951 - 23.6.1971

vedení firmy FARMA Otročín s.r.o.

Statutární orgán FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná navenek každý jednatel samostatně v následujících záležitostech: a) jakékoliv právní úkony pracovněprávní povahy vůči zaměstnanci společnosti, jehož základní mzda nepřesahuje 50.000,- Kč hrubého měsíčně, b) jakékoliv právní úkony, které samy o sobě nebo v součtu s úkony souvisejícími nepřesahují hodnotu 100.000,- Kč, přičemž v ostatních záležitostech jedná jménem společnosti pan František Piškanin samostatně nebo dva jednatelé společně. 1.6.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně v následujících záležitostech: a) jakékoliv právní úkony pracovněprávní povahy vůči zaměstnanci Společnosti, jehož základní mzda nepřesahuje 50.000,- Kč hrubého měsíčně, b) jakékoliv právní úkony, které samy o sobě nebo v součtu s úkony souvisejícími nepřesahují hodnotu 100.000,- Kč, přičemž v ostatních záležitostech jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 5.6.2013 - 1.6.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva nebo společně předseda, popř. místopřed- seda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojují svůj podpis buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda, popř. místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 9.8.2003 - 5.6.2013
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis. 28.2.2002 - 9.8.2003
Představenstvo je složené z 9 členů. Způsob jednání: a) způsob zastupování - za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti; - představenstvo může jmenovat ředitele, který řídí a organizuje běžnou činnost družstva. b) způsob podepisování - k obchodnímu jménu připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce; - je-li pro právní úkon představenstva předepsána zákonem písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 15.4.1993 - 28.2.2002
Představenstvo se skládá z 20 členů. Zastupování: Družstvo zastupuje navenek předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. 17.4.1990 - 15.4.1993
Představenstvo se skládá z 19 členů, volených na dobu 5 let. Zastupování: Družstvo zastupuje navenek předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. 25.5.1989 - 17.4.1990
Představenstvo se skládá z 19 členů, volených na dobu 5 let. Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. 8.12.1976 - 25.5.1989
Představenstvo se skládá z 19 členů. Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 23.4.1965 - 8.12.1976
Představenstvo se skládá z 15 členů. Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 17.3.1962 - 23.4.1965
Představenstvo se skládá z 5 členů. Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 31.1.1958 - 17.3.1962
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 8.3.1954 - 31.1.1958
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 - 8 členů. Zastupovati oprávnění předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva. Podpisování družstva: pod název družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva. 29.10.1951 - 8.3.1954
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 - 8 členů. Zastupovati oprávnění předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva. Podpisování družstva: pod název družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva. Až do zvolení představenstva družstva vykonává působnost přípravný výbor, který zastupuje a znamená stejným způsobem jako představenstvo. 5.5.1951 - 29.10.1951
Jednatel František Piškanin 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
Jednatel Petr Novák 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Chadalíkova 403 , Slaný 274 01
Jednatel Richard Tintěra 24.2.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: 155 , Slaný 274 01
Jednatel Michal Škoda 13.7.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Jedlová 1030/23 , Karlovy Vary 360 17
předseda Alois Zajíček zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 23 , Otročín 364 01
místopředseda Václav Skala zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 51 , Otročín 364 01
člen Václav Durdil zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 30 , Otročín 364 01
člen Alois Lisa zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 58 , Otročín 364 01
člen Bedřich Tetiva zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 10 , Otročín 364 01
člen František Havlík zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 90 , Otročín 364 01
člen Jan Jaroš zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 44 , Otročín 364 01
člen Václav Kudrna zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 0 Otročín Česká republika
člen František Maleček zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 47 , Otročín 364 01
člen Josef Kohoutek zemědělec 5.5.1951 - 29.10.1951
Adresa: 21 , Otročín 364 01
místopředseda Václav Durdil zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 30 , Otročín 364 01
člen Růžena Moravcová zeměd. 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 29 , Otročín 364 01
člen František Gubiš zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 9 , Otročín 364 01
člen Václav Kudrna zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 78 , Otročín Česká republika
člen Jan Jaroš zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 44 , Otročín 364 01
člen František Havlík zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 90 , Otročín 364 01
člen Antonín Kapek zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 99 , Otročín 364 01
předseda Václav Skála zemědělec 29.10.1951 - 30.6.1957
Adresa: 51 , Otročín 364 01
člen Václav Skála 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 51 , Otročín 364 01
předseda Václav Srp 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 67 , Otročín 364 01
člen Josef Kohoutek 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 111 , Otročín 364 01
člen Marie Beníšková 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 5 , Otročín Česká republika
člen Cecilie Jarošová 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 44 , Otročín 364 01
člen František Václavík 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 29 , Otročín 364 01
člen Zdeněk Vavroch 30.6.1957 - 28.5.1958
Adresa: 62 , Otročín 364 01
předseda Václav Srp 28.5.1958 - 30.7.1959
Adresa: Otročín Česká republika
člen Zdeněk Vavroch 28.5.1958 - 30.7.1959
Adresa: Otročín Česká republika
člen Alois Novák 28.5.1958 - 30.7.1959
Adresa: Otročín Česká republika
člen Antonín Kapek 28.5.1958 - 30.7.1959
Adresa: Otročín Česká republika
člen Jan Beníšek 28.5.1958 - 30.7.1959
Adresa: Otročín Česká republika
předseda Jaroslav Cejp důchodce 30.7.1959 - 7.9.1960
Adresa: 49 , Otročín 364 01
člen Jaroslav Černý 30.7.1959 - 7.9.1960
Adresa: 60 , Otročín 364 01
člen Marie Skálová 30.7.1959 - 7.9.1960
Adresa: 51 , Otročín 364 01
člen František Maleček 30.7.1959 - 7.9.1960
Adresa: 47 , Otročín 364 01
člen Josef Kohoutek 30.7.1959 - 7.9.1960
Adresa: 111 , Otročín 364 01
člen Jaroslav Černý 7.9.1960 - 8.12.1964
Adresa: 60 , Otročín 364 01
člen Josef Koukolík 7.9.1960 - 8.12.1964
Adresa: 111 , Otročín 364 01
člen Václav Tesař 7.9.1960 - 8.12.1964
Adresa: 59 , Otročín 364 01
člen Václav Svatuška 7.9.1960 - 8.12.1964
Adresa: 7 , Měchov Česká republika
člen Jaroslav Jahelka 7.9.1960 - 8.12.1964
Adresa: 82 , Měchov Česká republika
člen Václav Veselý 7.9.1960 - 26.5.1971
Adresa: 32 , Otročín 364 01
člen Jaroslav Návara 7.9.1960 - 26.5.1971
Adresa: 3 , Otročín 364 01
člen Miroslav Veselý 7.9.1960 - 26.5.1971
Adresa: 31 , Otročín 364 64
člen Antonín Licenhamer 7.9.1960 - 26.5.1971
Adresa: 62 , Otročín 364 01
člen Josef Červenka 7.9.1960 - 26.5.1971
Adresa: 48 , Otročín 364 01
člen Josef Janda 7.9.1960 - 26.5.1971
Adresa: 26 , Poseč Česká republika
člen Alois Zajíček Ml. 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 23 , Otročín 364 01
člen Jiří Hospodářský 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 0 Poseč Česká republika
člen Josef Kohoutek 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 111 , Otročín 364 01
člen Bedřich Knap 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 16 , Otročín 364 64
člen Rudolf Kukučka 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 92 , Otročín 364 64
člen František Sůsa 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 71 , Otročín 364 01
člen Ladislav Svíček 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 43 , Otročín 364 01
člen Karel Weinhauer 8.12.1964 - 26.5.1971
Adresa: 30 , Otročín 364 01
člen Rudolf Černý 7.9.1960 - 17.3.1976
Adresa: 49 , Otročín 364 01
předseda Vladimír Veselý 7.9.1960 - 17.3.1976
Adresa: Plzeňská 304 , Toužim 364 01
člen Jaroslav Mošner 8.12.1964 - 17.3.1976
Adresa: 57 , Otročín 364 01
člen Josef Bureš 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 101 , Otročín 364 01
člen Václav Skala 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 51 , Otročín 364 01
člen Jaroslav Švec 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 56 , Brť Česká republika
člen František Haza 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 51 , Otročín 364 01
člen Petr Gmell 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 43 , Otročín 364 01
člen Milan Pavlovič 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 83 , Otročín 364 64
člen Marie Kohoutková 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 111 , Otročín 364 01
člen Anna Linhartová 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 139 , Otročín 364 01
člen Růžena Dolejší 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 12 , Otročín 364 01
člen Josef Kučera 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 9 , Otročín 364 01
člen František Tesař 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 6 , Otročín 364 01
člen Vlasta Valdmanová 26.5.1971 - 17.3.1976
Adresa: 53 , Otročín 364 01
člen Jan Jaroš Ml. 8.12.1964 - 19.10.1981
Adresa: 44 , Otročín 364 01
člen František Tesař 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: novostavba , Brť Česká republika
člen Vlasta Valdmanová 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: novostavba , Brť Česká republika
člen Ladislav Švec 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: 98 , Otročín 364 01
člen Václav Moravec 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: 27 , Otročín 364 01
člen Václav Dolejší 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: 12 , Otročín 364 01
člen Ing. František Brožík 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: U hřiště 482 , Teplá Česká republika
člen Josef Oslík Ml. 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: novostavba , Brť Česká republika
předseda Vladimír Veselý 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: 52 , Otročín 364 01
člen Josef Kučera 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: novostavba , Brť Česká republika
člen Bohumil Bláha 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: 142 , Otročín 364 01
člen Václav Veselý 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: novostavba , Brť Česká republika
člen Ladislav Tokar 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: novostavba , Brť Česká republika
člen Václav Nepraš 17.3.1976 - 19.10.1981
Adresa: 92 , Otročín 364 64
člen František Somerauer 7.9.1960 - 22.7.1986
Adresa: 89 , Otročín 364 01
člen Eva Vychytilová 26.5.1971 - 22.7.1986
Adresa: 55 , Otročín 364 64
člen Ivana Čápová 17.3.1976 - 22.7.1986
Adresa: 10 , Otročín 364 01
člen Stanislav Kohoutek 17.3.1976 - 22.7.1986
Adresa: 141 , Otročín 364 01
člen Luboš Valdman 19.10.1981 - 22.7.1986
Adresa: 67 , Otročín 364 01
člen Ludmila Weinhauerová 19.10.1981 - 22.7.1986
Adresa: 143 , Otročín 364 01
člen Miloslava Švecová 19.10.1981 - 22.7.1986
Adresa: 98 , Otročín 364 01
člen Josef Dolejší 19.10.1981 - 22.7.1986
Adresa: 43 , Otročín 364 01
člen Miloslav Matouš 26.5.1971 - 19.9.1990
Adresa: 59 , Otročín 364 01
předseda Vladimír Veselý 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 121 , Otročín 364 01
člen Josef Kučera 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 66 , Otročín 364 01
člen Bohumil Bláha 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 143 , Otročín 364 01
člen Václav Veselý 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 67 , Otročín 364 01
člen Josef Oslík 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 67 , Otročín 364 01
člen Ladislav Tokar 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 66 , Otročín 364 01
člen Václav Nepraš 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 120 , Otročín 364 01
člen Jana Veselá 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 66 , Otročín 364 01
člen Vitalij Miller 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: Plzeňská 471 , Toužim 364 01
člen Emilie Plachá 19.10.1981 - 19.9.1990
Adresa: 65 , Otročín 364 01
člen Jaroslav Brož Ml. 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 148 , Otročín 364 01
člen Růžena Křimská 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 56 , Otročín 364 01
člen Václav Vavroch 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 141 , Otročín 364 01
člen Marita Jonášová 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 10 , Brť Česká republika
člen Jan Kuča 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 61 , Otročín 364 64
člen Jaroslav Kroupa 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 146 , Otročín 364 01
člen Marie Vozárová 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 101 , Otročín 364 01
člen Alena Nováková 22.7.1986 - 19.9.1990
Adresa: 144 , Otročín 364 01
člen Josef Vojta 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 42 , Otročín 364 01
člen Věra Beníšková 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 50 , Otročín 364 01
člen Miroslava Brychtová 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 71 , Otročín 364 64
člen Václav Červený 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 142 , Otročín 364 01
člen Květoslava Horáková 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 66 , Otročín 364 01
člen Jaroslava Kohoutková 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 44 , Otročín 364 01
člen Věra Koutecká 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 43 , Otročín 364 01
člen Růžena Křimská 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 56 , Otročín 364 01
člen Alena Kučová 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 100 , Otročín 364 64
člen Miloslav Matouš 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 59 , Otročín 364 01
člen Ludmila Somerauerová 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 143 , Otročín 364 01
člen Jan Sivák 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 134 , Otročín 364 01
člen Václav Vavroch 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 27 , Otročín 364 01
člen Štefan Václavík 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 142 , Otročín 364 01
předseda Vladimír Veselý 19.9.1990 - 1.12.1994
Adresa: 121 , Otročín 364 01
člen František Trsek 15.4.1993 - 1.12.1994
Adresa: 48 , Krásné Údolí 364 01
místopředseda Vitalij Miller 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: Sídliště 445 , Toužim 364 01
člen Josef Hron 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 17 , Otročín 364 01
člen Václav Nepraš 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 120 , Otročín 364 01
člen Václav Novák 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 15 , Otročín 364 01
člen Ladislav Tokar 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 8 , Otročín 364 01
člen Eva Vychytilová 15.4.1993 - 15.6.1998
Adresa: 55 , 364 63 Měchov Česká republika
předseda František Trsek 1.12.1994 - 15.6.1998
Adresa: 48 , Krásné Údolí 364 01
člen Vladimír Veselý 1.12.1994 - 15.6.1998
Adresa: 121 , Otročín 364 01
předseda Ing. Jaroslav Špička 15.6.1998 - 10.5.2000
Adresa: Sladovnická 446/15 , Karlovy Vary 360 05
člen Ing. Josef Levák 15.6.1998 - 10.5.2000
Adresa: 165 , Útvina 364 01
člen Ing. Michal Škoda 15.6.1998 - 10.5.2000
Adresa: Pivovarská 560 , Teplá 364 61
místopředseda Ing. Manfréd Líbal 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Italská 1384/6 , Karlovy Vary 360 01
člen Ing. Jan Ulrych 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Družební 1279 , Ostrov 363 01
člen Ing. Jiří Hrdlička 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Thunovská 198/15 , Praha 118 00
člen František Piškanin 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
předseda Ing. Josef Levák 10.5.2000 - 28.2.2002
Adresa: 165 , Útvina 364 01
člen Ing. Jaroslav Špička 10.5.2000 - 28.2.2002
Adresa: Sladovnická 446/15 , Karlovy Vary 360 05
člen Ing. Michal Škoda 10.5.2000 - 28.2.2002
Adresa: Zlatá 944/1 , Karlovy Vary 360 05
Předseda představenstva Ing. Josef Levák 28.2.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 28.2.2002
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 26.9.2003
Adresa: 165 , Útvina 364 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Špička 28.2.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 28.2.2002
Adresa: Sladovnická 446/15 , Karlovy Vary 360 05
Místopředseda představenstva Ing. Manfréd Líbal 28.2.2002 - 4.6.2005
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 25.3.2005
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 25.3.2005
Adresa: Italská 1384/6 , Karlovy Vary 360 01
Člen představenstva Ing. Jan Ulrych 28.2.2002 - 4.6.2005
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 25.3.2005
Adresa: Čapkova 399 , Ostrov 363 01
Člen představenstva Ing. Jiří Hrdlička 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: Thunovská 198/15 , Praha 118 00
Člen představenstva František Piškanin 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
Člen představenstva Ing. Josef Levák 30.8.2004 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: 165 , Útvina 364 01
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Špička 30.8.2004 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Vznik funkce 26.9.2003
Zánik funkce 28.5.2007
Adresa: Sladovnická 446/15 , Karlovy Vary 360 05
Člen představenstva Ing. Manfred Líbal 4.6.2005 - 23.1.2008
Vznik členství 25.3.2005
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: Italská 1384/6 , Karlovy Vary 360 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Buřič 5.9.2005 - 23.1.2008
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 28.5.2007
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 28.5.2007
Adresa: Adamovská 1061/11 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Manfréd Líbal 1.12.2008 - 19.1.2012
Vznik členství 14.12.2007
Adresa: Italská 1348 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
předseda představenstva Ing. Jaroslav Špička 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 6.11.2012
Adresa: Sladovnická 446/15 , Karlovy Vary 360 05
místopředseda představenstva Ing. Karel Buřič 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 6.11.2012
Adresa: Adamovská 1061/11 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Josef Levák 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: 165 , Útvina 364 01
člen představenstva Ing. Michal Škoda 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Zlatá 944/1 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva František Piškanin 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
člen představenstva Ing. Manfred Líbal 19.1.2012 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Italská 1384/6 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Ing. Petr Novák 13.11.2012 - 19.9.2013
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Chadalíkova 403 , Slaný 274 01
předseda představenstva František Piškanin 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
místopředseda představenstva Ing. Michal Škoda 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Zlatá 944/1 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva Ing. Petr Novák 19.9.2013 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Chadalíkova 403 , Slaný 274 01
Člen představenstva Richard Tintěra 16.10.2013 - 1.6.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Nosačická 489 , Slaný 274 01
Jednatel Richard Tintěra 1.6.2014 - 24.2.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Nosačická 489 , Slaný 274 01
Jednatel Michal Škoda 1.6.2014 - 13.7.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Zlatá 944/1 , Karlovy Vary 360 05

Dozorčí rada FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Buřič 28.2.2002 - 4.6.2005
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 12.9.2003
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 12.9.2003
Adresa: Adamovská 1061/11 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady MUDr. Josef Cabalka 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Krále Jiřího 1307/12 , Karlovy Vary 360 01
Člen dozorčí rady Ing. Michal Škoda 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Zlatá 944/1 , Karlovy Vary 360 05
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Ulrych 4.6.2005 - 23.1.2008
Vznik členství 25.3.2005
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 25.3.2005
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Čapkova 399 , Ostrov 363 01
předseda dozorčí rady Ing, Jan Ulrych 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 6.11.2012
Adresa: Čapkova 399 , Ostrov 363 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Špička 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Žižkova 910/20 , Karlovy Vary 360 17
člen dozorčí rady MUDr. Josef Cabalka 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Krále Jiřího 1307/12 , Karlovy Vary 360 01
předseda dozorčí rady Ing. David Piškanin 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
člen dozorčí rady Mgr. Martin Piškanin LL.M. 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , Karlovy Vary 360 18
člen dozorčí rady Ing. Karel Buřič 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Adamovská 1061/11 , Praha 140 00

Sbírka Listin FARMA Otročín s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 34186/SL 68 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2015 20.7.2015 22.7.2015 20
C 34186/SL 67 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 19.12.2014 30.12.2014 22
B 2388/SL 65 posudek znalce č. 116/6/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2014 9.5.2014 16.5.2014 40
B 2388/SL 64 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 9.5.2014 16.5.2014 22
B 2388/SL 63 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2013 19.3.2014 24.3.2014 8
B 2388/SL 62 ostatní plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 19.3.2014 24.3.2014 4
B 2388/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2013 6.12.2013 9.12.2013 7
B 2388/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 473/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2013 4.10.2013 18.10.2013 26
B 2388/SL 59 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2013 4.9.2013 5.9.2013 20
B 17707/SL 58 notářský zápis NZ 425/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2013 14.5.2013 22.5.2013 49
B 17707/SL 57 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2012 8.11.2012 20.11.2012 1
B 17707/SL 56 notářský zápis NZ 111/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2012 8.11.2012 20.11.2012 12
B 17707/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 10.10.2012 17.10.2012 19
B 979/SL 54 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 13
B 979/SL 53 notářský zápis Nz 291/2011 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Plzni 4.11.2011 10.11.2011 24.11.2011 14
B 979/SL 52 notářský zápis Nz 259/2011 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 7
B 17707/SL 54 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 13
B 17707/SL 53 notářský zápis Nz 291/2011 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2011 10.11.2011 24.11.2011 14
B 17707/SL 52 notářský zápis Nz 259/2011 - rozh. MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 7
B 979/SL 49 výroční zpráva 2008 + zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 30.3.2009 21.6.2010 21.6.2010 31
B 979/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 10.6.2009 21.6.2010 21.6.2010 19
B 17707/SL 49 výroční zpráva 2008 + zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 21.6.2010 21.6.2010 31
B 17707/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2009 21.6.2010 21.6.2010 19
B 979/SL 47 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 8.12.2009 11.12.2009 4.1.2010 14
B 17707/SL 47 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2009 11.12.2009 4.1.2010 14
B 979/SL 46 notářský zápis Nz 374/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 11
B 17707/SL 46 notářský zápis Nz 374/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 11
B 979/SL 45 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.8.2009 4.9.2009 12
B 979/SL 44 notářský zápis Nz 13/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 16.1.2009 17.8.2009 4.9.2009 13
B 17707/SL 45 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2009 4.9.2009 12
B 17707/SL 44 notářský zápis Nz 13/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2009 17.8.2009 4.9.2009 13
B 979/SL 43 zpráva auditora 2007 - ověření výroční zprávy Krajský soud v Plzni 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 979/SL 42 zpráva auditora 2007 - ověření účetní závěrky Krajský soud v Plzni 12.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 979/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2007 Krajský soud v Plzni 30.3.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 979/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 5
B 979/SL 39 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 11
B 979/SL 38 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 979/SL 37 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 17707/SL 43 zpráva auditora 2007 - ověření výroční zprávy Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 17707/SL 42 zpráva auditora 2007 - ověření účetní závěrky Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 17707/SL 41 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 17707/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 5
B 17707/SL 39 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 11
B 17707/SL 38 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 17707/SL 37 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 979/SL 36 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 31.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 8
B 17707/SL 36 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 8
B 17707/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 2
B 17707/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis o MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 8
B 17707/SL 33 zpráva auditora - ověření zpr. o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2007 3.7.2007 4.7.2007 1
B 17707/SL 32 zpráva auditora - ověření výroční zpr. ´06 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2007 3.7.2007 4.7.2007 1
B 17707/SL 31 zpráva o vztazích - ´06 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 3.7.2007 4.7.2007 2
B 17707/SL 30 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 3.7.2007 4.7.2007 2
B 17707/SL 29 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 4.7.2007 5
B 17707/SL 28 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 3.7.2007 4.7.2007 9
B 17707/SL 27 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 3.7.2007 4.7.2007 6
B 979/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 19.6.2006 31.7.2006 31.7.2006 21
B 17707/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2006 2.3.2006 3.3.2006 5
B 17707/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2005 29.9.2005 12
B 17707/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 2
B 17707/SL 22 ostatní - protokol o průběhu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 2
B 17707/SL 21 notářský zápis NZ 112/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 3
B 17707/SL 20 účetní závěrka 2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 19.8.2005 1.9.2005 10
B 17707/SL 19 podpisové vzory - členů představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2005 2.5.2005 12.5.2005 2
B 17707/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2005 2.5.2005 12.5.2005 3
B 979/SL 17 účetní závěrka 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 14.5.2004 8.10.2004 18.10.2004 16
B 17707/SL 17 účetní závěrka 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 8.10.2004 18.10.2004 16
B 979/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ.+DR Krajský soud v Plzni 26.9.2003 15.12.2003 26.8.2004 2
B 17707/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ.+DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2003 15.12.2003 26.8.2004 2
B 979/SL 15 účetní závěrka 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 11.4.2003 25.7.2003 30.7.2003 15
B 17707/SL 15 účetní závěrka 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2003 25.7.2003 30.7.2003 15
B 979/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.6.2003 21.7.2003 11
B 979/SL 13 notářský zápis -NZ 513/2002 rozh.VH Krajský soud v Plzni 14.12.2002 12.6.2003 21.7.2003 3
B 17707/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2003 21.7.2003 11
B 17707/SL 13 notářský zápis -NZ 513/2002 rozh.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2002 12.6.2003 21.7.2003 3
B 979/SL 12 účetní závěrka 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 16.3.2002 11.7.2002 24.7.2002 15
B 17707/SL 12 účetní závěrka 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2002 11.7.2002 24.7.2002 15
B 979/SL 9 notářský zápis -NZ 188/2001 rozh.+stanovy a.s Krajský soud v Plzni 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 28
B 979/SL 8 notářský zápis, účetní závěrka, změna právní formy, fúze -NZ 187/2001 osv.schůze,2001 Krajský soud v Plzni 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 10
B 979/SL 7 podpisové vzory členů představenstva a.s. Krajský soud v Plzni 13.7.2001 11.12.2001 15.4.2002 6
B 979/SL 6 rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze -zápis ze schůze Krajský soud v Plzni 13.7.2001 19.9.2001 15.4.2002 2
B 979/SL 5 posudek znalce 69/2002a-2002, 2077/2001 Krajský soud v Plzni 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 12
B 979/SL 4 účetní závěrka k 31.5.01, jen rozvaha+zpr.aud Krajský soud v Plzni 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 6
B 17707/SL 9 notářský zápis -NZ 188/2001 rozh.+stanovy a.s Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 28
B 17707/SL 8 notářský zápis, účetní závěrka, změna právní formy, fúze -NZ 187/2001 osv.schůze,2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 10
B 17707/SL 7 podpisové vzory členů představenstva a.s. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 11.12.2001 15.4.2002 6
B 17707/SL 6 rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze -zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 19.9.2001 15.4.2002 2
B 17707/SL 5 posudek znalce 69/2002a-2002, 2077/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 12
B 17707/SL 4 účetní závěrka k 31.5.01, jen rozvaha+zpr.aud Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 6
B 979/SL 2 účetní závěrka 1996, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.5.1997 1.12.1997 1.12.1997 13
B 17707/SL 2 účetní závěrka 1996, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 1.12.1997 1.12.1997 13
B 979/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Plzni 14.12.2007 23.1.2008 2
B 979/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis o MVH Krajský soud v Plzni 14.12.2007 23.1.2008 8
B 979/SL 33 zpráva auditora - ověření zpr. o vzt. Krajský soud v Plzni 22.6.2007 3.7.2007 1
B 979/SL 32 zpráva auditora - ověření výroční zpr. ´06 Krajský soud v Plzni 22.6.2007 3.7.2007 1
B 979/SL 31 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - ´06 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 3.7.2007 2
B 979/SL 30 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 23.5.2007 3.7.2007 2
B 979/SL 3 stanovy společnosti -zápis z čl. schůze-NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0
B 979/SL 29 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 3.7.2007 5
B 979/SL 28 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 23.5.2007 3.7.2007 9
B 979/SL 27 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 23.5.2007 3.7.2007 6
B 979/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 1.3.2006 2.3.2006 5
B 979/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.9.2005 12
B 979/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.6.2005 29.8.2005 2
B 979/SL 21 notářský zápis NZ 112/2005 Krajský soud v Plzni 24.6.2005 29.8.2005 3
B 979/SL 20 účetní závěrka 2004, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.6.2005 19.8.2005 10
B 979/SL 19 podpisové vzory - členů představ. Krajský soud v Plzni 21.4.2005 2.5.2005 2
B 979/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 25.3.2005 2.5.2005 3
B 979/SL 11 změna právní formy, fúze -spol.vznikla z DRXXIV 1310 Krajský soud v Plzni 0
B 979/SL 10 změna právní formy, fúze -dále vedeno pod B 979 Krajský soud v Plzni 0
B 979/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0
B 17707/SL 3 stanovy společnosti -zápis z čl. schůze-NEDOLOŽENO Krajský soud v Ústí nad Labem 0
B 17707/SL 11 změna právní formy, fúze -spol.vznikla z DRXXIV 1310 Krajský soud v Ústí nad Labem 0
B 17707/SL 10 změna právní formy, fúze -dále vedeno pod B 979 Krajský soud v Ústí nad Labem 0
B 17707/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Ústí nad Labem 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00116262
Jméno FARMA Otročín s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Kadaň
Vznik první živnosti: 25.2.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 5

Sídlo FARMA Otročín s.r.o.

Živnosti a provozovny FARMA Otročín s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 2, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1010193031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.2.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.1994

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2001

Živnost č. 6 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 22.6.2001

Živnost č. 11 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 27.6.2007

Živnost č. 12 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 27.6.2007

Živnost č. 13 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 15 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 8.10.1996

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 23.12.1996

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FARMA Otročín s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Novák
Člen statutárního orgánu Ing. Richard Tintěra
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Škoda
Člen statutárního orgánu František Piškanin

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

IČO: 00116262
Firma: FARMA Otročín s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Klášterec nad Ohří
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1979

Sídlo FARMA Otročín s.r.o.

Sídlo: Pražská 673, Klášterec nad Ohří 431 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Sladkovodní akvakultura
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00116262
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00116262
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno FARMA Otročín s.r.o.
Sídlo Pražská 673 MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Kadani, Mírové náměstí 86, KADAŇ, tel.: 474 319 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
112423331/0300 9.7.2013
1003061399/5500 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00116262
Jméno firmy FARMA Otročín s.r.o.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka w9scmxd
tracking image