Firma FALKON CAPITAL a.s. IČO 63999617


FALKON CAPITAL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FALKON CAPITAL a.s. (63999617) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 240/5, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1995 a je stále aktivní. FALKON CAPITAL a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o FALKON CAPITAL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FALKON CAPITAL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FALKON CAPITAL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FALKON CAPITAL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FALKON CAPITAL a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3561
IČO (identifikační číslo osoby) 63999617
Jméno FALKON CAPITAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.11.1995
Mimořádná valná hromada společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3561, konaná dne dvanáctého března roku dvoutisícíhoosmého (12.3.2008) rozhodla takto:--------------------- 1. základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 3,750.000,- Kč (třimiliónysedmsetpadesát tisíc korun českých) o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých), na 25,000.000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií, v počtu 850 (osmsetpadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), vše ve lhůtě pro upisování v trvání 30ti dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kur s upsaných akcií v sídle společnosti. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých). ----------------------------------------------------------------------- -------------------------- 2. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií, jejichž emisní kurs činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) nad částku 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých). ---------- ------------- 3. určuje se, že akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění akcionářem Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechte nstein za emisní kurs ve výši 1,129 za jednu akcii. -------------------------------------------------------- 4. upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování oznámí představenstvo upisovateli písemně, na adresu jeho sídla. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. připouští se možnost a schvaluje se započtení peněžité pohledávky společnosti Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsané pod reg. číslem FL-0001.067.677-4 ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimi liónů devětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.12.2005 proti pohledávce společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617 , za společností Yucom ? Libero Finanz - und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun čes kých) ke zvýšení základního kapitálu o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstě padesáttisíc korun českých). Smlouva o započtení bude uzavřena za splnění těchto pravidel postupu: ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------- - návrh písemné smlouvy o započtení pohledávek předloží osobně nebo doporučeným dopisem společnost FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, společnosti Yucom ? Libero Fin anz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, bez zbytečného odkladu po uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu a po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že uzavření smlouvy o započtení pohledávek je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------ - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny.- 4.9.2008 - 18.11.2008
Rozhodnutí mimořádné valné hromady sepsané ve formě notářského zápisu NZ 86/2007, N 99/2007 dne 28.3.2007: 1. Základní kapitál společnosti FALKON CAPITAL a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje podle ust. § 203 obchodního zákoníku z dosavadní částky 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) o pevnou částku 1.250.000,- Kč (slovy: jeden mil ion dvě stě padesát tisíc korun českých) na částku 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), vydaných v  zaknihované podobě. 3. Konstatuje se, že ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři do zahájení této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to písemnými prohlášeními s úředně ověřenými podpisy ze dne 21.3.2007 a ze dne 28.3.2007. 4. Nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému (určitému) zájemci, kterým je věřitel společnosti, firma YUCOM-LIBERO FINANZ-UND HANDELS AKTIENGESELLSCHAFT se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsána pod reg. číslem FL-0001.067.677- 4 (dále jen "firma YUCOM-LIBERO"), a to za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii; emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých). 5. Firma YUCOM-LIBERO bude oprávněna upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii. Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00. Návrh písemné smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, spolu s písemným ozn ámením místa a počátku běhu lhůty pro upisování akcií, předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to buď osobně nebo doporučeným dopisem; k upsání ak cií bude poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií tak, že emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhrad ně započtením. 7. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO ve výši 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na úplné spla cení emisního kurzu nově upisovaných akcií; tato pohledávka firmy YUCOM-LIBERO vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.12.2005 mezi firmou YUCOM-LIBERO jako věřitelem a společností jako dlužníkem, kterou se věřitel zavázal poskytnout dlužníkov i bezúročnou půjčku až do výše 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) a na účet dlužníka zaplatil postupně, a tedy celkově půjčil 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých). 8. Existence a výše započítávané pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti je ověřena Ing. Zdeňkou Douškovou, auditorem KA ČR, č. osvědčení 0731, a to k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě, tj. k 21.3.2007; ověření auditorem bude provedeno i ke dni uzavření dohody o započtení pohledávek. 9. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena při splnění těchto pravidel postupu: - dohoda o započtení pohledávek musí obsahovat určení započítávaných pohledávek; - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny; - návrh písemné dohody o započtení pohledávek předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost, a to spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, osobně nebo dopor učeným dopisem; - dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena v sídle společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, a to do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; - firma YUCOM-LIBERO, jako upisovatel splatí emisní kurz upsaných akcií v plné výši dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávek, tj. dnem podpisu dohody o započtení pohledávek; tímto dnem rovněž zaniká započítávaná pohledávka firmy YUC OM-LIBERO vůči společnosti. 10.4.2007 - 8.8.2007
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.3.2005 č.j. 13 Co 86/2005-37 bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.10.2004 č.j. 33 Nc 8002/2004-5, na základě něhož byla nařízena exekuce na majetek společnosti FALCON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 6, IČ: 63999617 k uspokojení pohledávky oprávněného: ESOL, s.r.o., se sídlem Praha 4, Papírníkova 609, IČ: 45791872 ve výši 592.560,- Kč s příslušenstvím, z r u š e n o. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2005. 31.5.2005 - 31.5.2005
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. Nc 8002/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FALKON CAPITAL, a.s. ve prospěch oprávněného ESOL s..ro. Praha 4 o 592 560,- Kč + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Jozef Višvader, Exekutorský úřad Praha západ . 11.11.2004 - 31.5.2005
Valná hromada konaná dne 11.3.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o Kč 165,000.000,- bez možnosti upisování akcií nad tuto částku peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií, a to 6.600 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 25.000,-. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou v zaknihované podobě, neveřejně obchodovatelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma podoba, jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. Zvýšení základního jmění bude provedeno pouze s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Upisování akcií bude provedeno ve dvou kolech: 1. kolo proběhne ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku převodem na účet společnosti č.4001-0100669123/0300 u ČSOB a.s. Upisovat akcie mohou pouze dosavadní akcionáři v poměru 66 ks nových akcií na jednu dosavadní akcii (na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě Kč 25.000,-). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 2. kolo proběhne ve lhůtě 15-30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku převodem na výše uvedený účet společnosti u ČSOB a.s. Upisovat akcie ve druhém kole mohou pouze dosacadní akcionáři a to bez omezení. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společnosti pro další investice dle schváleného záměru rozvoje společnosti. 29.4.1998 - 26.11.2001

Aktuální kontaktní údaje FALKON CAPITAL a.s.

Kapitál FALKON CAPITAL a.s.

zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.2008
zakladni jmění 3 750 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.8.2007 - 18.11.2008
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.4.1998 - 8.8.2007
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.1995 - 29.4.1998

Akcie FALKON CAPITAL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 1 000 4.5.2009
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 1 000 18.11.2008 - 4.5.2009
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 150 8.8.2007 - 18.11.2008
Akcie na jméno 25 000 Kč 100 28.11.1995 - 8.8.2007

Sídlo FALKON CAPITAL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 2.3.2016
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 3.12.2013 - 2.3.2016
Adresa Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00 7.1.2002 - 3.12.2013
Adresa Malé náměstí 138/4 , Praha 110 00 26.11.2001 - 7.1.2002
Adresa Husova 234/8 , Praha 110 00 29.4.1998 - 26.11.2001
Adresa Malátova 611/7 , Praha 150 00 28.11.1995 - 29.4.1998

Předmět podnikání FALKON CAPITAL a.s.

Platnost údajů od - do
směnárenská činnost 2.7.1996 - 2.7.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.11.1995
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 28.11.1995
realitní kancelář 28.11.1995 - 2.7.2002
zprostředkování kulturních a společenských akcí 28.11.1995 - 2.7.2002
provoz galérie 28.11.1995 - 2.7.2002

vedení firmy FALKON CAPITAL a.s.

Statutární orgán FALKON CAPITAL a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 8.11.2017
Za představenstvo jednají navenek všichni členové představenstva společně. V případě právního úkonu, který zavazuje společnost k plnění s hodnotou vyšší než 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých) (s výjimkou úkonů uvedených v ust. § 33 odst. 1 písm. n) stanov společnosti, které vždy vyžadují souhlas valné hromady), je třeba souhlasu dozorčí rady. Souhlas dozorčí rady dle předchozí věty bude učiněn formou připojení podpisu předsedy dozorčí rady na příslušném dokumentu. Podepisování za společnos t se provádí tak, že k psané, vytištěné nebo razítkem předtištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva. 23.5.2012 - 8.11.2017
Za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k psanému, vytištěnému nebo razítkem předtištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva každý jednotlivě vždy spolu s předsedou představenstva. 26.11.2001 - 23.5.2012
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 28.11.1995 - 26.11.2001
člen představenstva Mgr. Karel Hlaváček 8.11.2017
Vznik členství 13.10.2017
Adresa: Jaroslava Seiferta 447 , Líbeznice 250 65
člen představenstva David Mamaladze 8.11.2017
Vznik členství 13.10.2017
Adresa: Naardenská 671/6 , Praha 162 00
člen Paata Mamaladze 28.11.1995 - 17.2.1997
Adresa: U drážky 213/3 , Praha 153 00
člen Aristakes Alaverdian 28.11.1995 - 17.2.1997
Adresa: U Hadovky 601/20 , Praha 160 00
člen Važa Kiknavelidze 28.11.1995 - 17.2.1997
Adresa: Bellušova 1856/28 , Praha 155 00
člen Jozef Čimbora 17.2.1997 - 29.4.1998
Adresa: Proskovická 681/25 , Ostrava 700 30
člen Jozef Čimbora 29.4.1998 - 26.11.2001
Adresa: Na větru 434/12 , Praha 162 00
člen Jozef Čimbora 26.11.2001 - 6.2.2002
Adresa: Malé náměstí 138/4 , Praha 110 00
člen JUDr. Miroslav Fojt 26.11.2001 - 6.4.2002
Adresa: Sartoriova 57/16 , Praha 169 00
předseda představenstva Jozef Čimbora 6.2.2002 - 6.4.2002
Adresa: Malé náměstí 138/4 , Praha 110 00
člen Beat Urs Moser 26.11.2001 - 16.4.2007
Adresa: Malé náměstí 138/4 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Jozef Čimbora 6.4.2002 - 16.4.2007
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
člen JUDr. Miroslav Fojt 6.4.2002 - 16.4.2007
Adresa: Sartoriova 57/16 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Jozef Čimbora 16.4.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 22.11.2004
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
člen JUDr. Miroslav Fojt 16.4.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Sartoriova 57/16 , Praha 169 00
člen Beat Urs Moser 16.4.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Malé náměstí 138/4 , Praha 110 00
člen JUDr. Miroslav Fojt 26.6.2008 - 24.11.2010
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 11.9.2010
Adresa: Sartoriova 57/16 , Praha 169 00
člen Beat Urs Moser 26.6.2008 - 23.5.2012
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 8.3.2012
Adresa: Malé náměstí 138/4 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Jozef Čimbora 26.6.2008 - 2.3.2016
Vznik členství 11.6.2007
Vznik funkce 11.6.2007
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Sergo Mamaladze 23.5.2012 - 2.3.2016
Vznik členství 8.3.2012
Zánik členství 8.3.2015
Vznik funkce 8.3.2012
Zánik funkce 8.3.2015
Adresa: Naardenská 668/15 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Rachač 23.5.2012 - 2.3.2016
Vznik členství 8.3.2012
Zánik členství 8.3.2015
Adresa: Dlouhá 715/38 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Jozef Čimbora 2.3.2016 - 20.8.2016
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 10.6.2016
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 10.6.2016
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Sergo Mamaladze 2.3.2016 - 29.3.2017
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Naardenská 668/15 , Praha 162 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Rachač 2.3.2016 - 8.11.2017
Vznik členství 10.11.2015
Zánik členství 13.10.2017
Adresa: Heřmanova 743/35 , Praha 170 00
Předseda představenstva Ing. Jozef Čimbora 20.8.2016 - 8.11.2017
Vznik členství 10.6.2016
Zánik členství 13.10.2017
Vznik funkce 10.6.2016
Zánik funkce 13.10.2017
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva Sergo Mamaladze 29.3.2017 - 8.11.2017
Vznik členství 10.11.2015
Zánik členství 13.10.2017
Vznik funkce 10.11.2015
Zánik funkce 13.10.2017
Adresa: Štiplova 2675/9 , Praha 160 00

Dozorčí rada FALKON CAPITAL a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ekaterina Mamaladze 1.7.2016
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Štiplova 2675/9 , Praha 160 00
člen Stanislava Kiknavelidzeová 28.11.1995 - 17.2.1997
Adresa: Bellušova 1802/3 , Praha 155 00
člen Inga Mamaladze 28.11.1995 - 17.2.1997
Adresa: Nad lesíkem 2177/21 , Praha 160 00
člen Bohuslav Požár 28.11.1995 - 26.11.2001
Adresa: Choceradská 3038/28 , Praha 141 00
člen Hans Peter Moser 29.4.1998 - 26.11.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Steigstrasse 63, 8200 Schaffhausen
člen Beat Urs Moser 29.4.1998 - 26.11.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Oberdorfstrasse 32, 8524 Uesslingen
člen Zeev Ofer 26.11.2001 - 6.4.2002
Adresa: Spojené státy americké
Highland Park, IL, 60035
člen JUDr. Tomáš Chňoupek 26.11.2001 - 6.4.2002
Adresa: Hábova 1563/6 , Praha 155 00
člen Zeev Ofer 6.4.2002 - 19.12.2006
Zánik členství 6.4.2006
Adresa: Izraelský stát
Hatzmaut 20/B/5, Bat Yam
člen Jaroslav Pacák 26.11.2001 - 16.4.2007
Adresa: Barunčina 1857/48 , Praha 143 00
člen JUDr. Tomáš Chňoupek 6.4.2002 - 16.4.2007
Adresa: Nad Výšinkou 1259/17 , Praha 150 00
člen Jaroslav Pacák 16.4.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Barunčina 1857/48 , Praha 143 00
člen JUDr. Tomáš Chňoupek 16.4.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Nad Výšinkou 1259/17 , Praha 150 00
člen Jaroslav Pacák 26.6.2008 - 1.10.2010
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: Barunčina 1857/48 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Pavlína Prokopová 19.12.2006 - 23.5.2012
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 1.5.2009
Adresa: U Kublova 239/8 , Praha 147 00
člen JUDr. Tomáš Chňoupek 26.6.2008 - 23.5.2012
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 8.3.2012
Adresa: Nad Výšinkou 1259/17 , Praha 150 00
člen dozorčí rady David Mamaladze 23.5.2012 - 4.2.2016
Vznik členství 8.3.2012
Adresa: Sušická 2450 20, 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda dozorčí rady Beat Urs Moser 23.5.2012 - 2.3.2016
Vznik členství 8.3.2012
Zánik členství 8.3.2015
Vznik funkce 8.3.2012
Zánik funkce 8.3.2015
Adresa: Am Lindenhügel 19 C , 8555 Müllheim Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Mgr. Karel Hlaváček 23.5.2012 - 2.3.2016
Vznik členství 8.3.2012
Zánik členství 8.3.2015
Adresa: Jaroslava Seiferta 447 , Líbeznice 250 65
člen dozorčí rady David Mamaladze 4.2.2016 - 2.3.2016
Vznik členství 8.3.2012
Adresa: Dešťová 109 , Praha 164 00
Předseda dozorčí rady Ekaterina Mamaladze 2.3.2016 - 1.7.2016
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Naardenská 668/15 , Praha 162 00
člen dozorčí rady David Mamaladze 2.3.2016 - 8.11.2017
Vznik členství 10.11.2015
Zánik členství 13.10.2017
Adresa: Dešťová 109 , Praha 164 00
Člen dozorčí rady Mgr. Karel Hlaváček 2.3.2016 - 8.11.2017
Vznik členství 10.11.2015
Zánik členství 13.10.2017
Adresa: Jaroslava Seiferta 447 , Líbeznice 250 65

Sbírka Listin FALKON CAPITAL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3561/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.11.2015 26.1.2016 4.3.2016 28
B 3561/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 6.8.2015 10.8.2015 19
B 3561/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 6.8.2015 10.8.2015 19
B 3561/SL 49 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.8.2015 10.8.2015 19
B 3561/SL 48 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.8.2015 10.8.2015 19
B 3561/SL 47 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.8.2015 10.8.2015 19
B 3561/SL 46 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2015 10.8.2015 19
B 3561/SL 45 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 20.5.2014 3.6.2014 4
B 3561/SL 44 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.5.2014 3.6.2014 5
B 3561/SL 43 notářský zápis - NZ 126/2012 Městský soud v Praze 8.3.2012 16.5.2012 23.5.2012 14
B 3561/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2009 14.4.2010 15.4.2010 22
B 3561/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.3.2010 19.3.2010 9
B 3561/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.3.2010 19.3.2010 10
B 3561/SL 39 ostatní -protokol z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 24.6.2009 5
B 3561/SL 38 ostatní -protokol z mimoř.VH Městský soud v Praze 11.6.2007 24.6.2009 6
B 3561/SL 37 notářský zápis NZ 38/2009 Městský soud v Praze 3.2.2009 18.5.2009 34
B 3561/SL 36 ostatní -protokol z mimořádné V.H Městský soud v Praze 27.6.2008 12.11.2008 5
B 3561/SL 35 ostatní - protokol z mim.VH 11.6.08 Městský soud v Praze 11.6.2008 26.6.2008 6
B 3561/SL 33 notářský zápis -NZ86/07 Městský soud v Praze 28.3.2007 20.4.2007 0
B 3561/SL 34 ostatní -protokol z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.11.2004 17.4.2007 8
B 3561/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 22.12.2006 2.1.2007 0
B 3561/SL 31 ostatní -protokol z VH Městský soud v Praze 30.6.2006 22.12.2006 2.1.2007 0
B 3561/SL 30 ostatní -protokol z mimořádné VH Městský soud v Praze 25.4.2006 19.12.2006 0
B 3561/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 15.5.2006 18.5.2006 13
B 3561/SL 28 ostatní -protokol z VH Městský soud v Praze 5.8.2005 15.5.2006 18.5.2006 5
B 3561/SL 26 ostatní - protokol VH Městský soud v Praze 6.8.2004 29.10.2004 24.11.2004 0
B 3561/SL 25 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 29.10.2004 24.11.2004 0
B 3561/SL 27 ostatní -usnesení OS v Praze/exekuce/ Městský soud v Praze 5.10.2004 8.11.2004 11.11.2004 1
B 3561/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 6.4.2004 27.4.2004 0
B 3561/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999-2001 Městský soud v Praze 31.12.2002 26.2.2002 4.3.2003 0
B 3561/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2002 4.9.2002 0
B 3561/SL 18 notářský zápis NZ 393/2002 Městský soud v Praze 23.4.2002 4.9.2002 0
B 3561/SL 17 ostatní -protokol z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.10.2000 3.4.2002 16.8.2002 0
B 3561/SL 16 notářský zápis NZ 643/2000 Městský soud v Praze 31.10.2000 4.4.2002 0
B 3561/SL 9 ostatní protokol z mimoř. VH Městský soud v Praze 2.11.2000 13.2.2002 22.3.2002 0
B 3561/SL 15 notářský zápis NZ 468/2001 Městský soud v Praze 3.7.2001 6.2.2002 22.3.2002 0
B 3561/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 719/2001, NZ 206/98 Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 3561/SL 13 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 203/96, NZ 191/95 Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 3561/SL 12 podpisové vzory 8x Městský soud v Praze 8.11.1995 13.2.2002 22.3.2002 0
B 3561/SL 11 ostatní - protokol z mimoř. VH Městský soud v Praze 20.6.2001 13.2.2002 22.3.2002 0
B 3561/SL 8 notářský zápis NZ 468/2001 Městský soud v Praze 3.7.2001 4.3.2002 4.3.2002 0
B 3561/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 643/2000 Městský soud v Praze 31.10.2000 4.3.2002 4.3.2002 0
B 3561/SL 6 ostatní - protokol z mimořádné VH Městský soud v Praze 2.11.2000 4.3.2002 4.3.2002 0
B 3561/SL 5 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.11.2001 4.3.2002 3
B 3561/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 719/2001 Městský soud v Praze 6.11.2001 20.12.2001 29.1.2002 0
B 3561/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 19.8.1999 0
B 3561/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 206/98 Městský soud v Praze 11.3.1998 19.8.1999 0
B 3561/SL 23 ostatní -protokol z řádné VH Městský soud v Praze 18.12.2003 6.4.2004 0
B 3561/SL 22 ostatní -plná moc advokáta Městský soud v Praze 7.1.2004 6.4.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FALKON CAPITAL a.s.

IČO (identifikační číslo) 63999617
Jméno FALKON CAPITAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 28.11.1995
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo FALKON CAPITAL a.s.

Živnosti a provozovny FALKON CAPITAL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Betlémské náměstí 351/6, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1005722897
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2001

Živnost č. 2 Zprostředkování kulturních a společenských akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 30.4.2002

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Provoz galerie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 30.4.2002

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 30.4.2002

Živnost č. 7 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1996
Zánik oprávnění 30.4.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FALKON CAPITAL a.s.

Člen statutárního orgánu David Mamaladze
Člen statutárního orgánu Mgr. Karel Hlaváček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FALKON CAPITAL a.s.

IČO: 63999617
Firma: FALKON CAPITAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 28.11.1995

Sídlo FALKON CAPITAL a.s.

Sídlo: Husova 240/5, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image