Firma F. Sádlík, a.s. IČO 25547712


F. Sádlík, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

F. Sádlík, a.s. (25547712) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 360, Moravský Písek 696 85. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 1998 a je stále aktivní. F. Sádlík, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o F. Sádlík, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o F. Sádlík, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o F. Sádlík, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro F. Sádlík, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje F. Sádlík, a. s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2861
IČO (identifikační číslo osoby) 25547712
Jméno F. Sádlík, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.12.1998
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 4. dubna 2017. 28.7.2017
1. Základní kapitál společnosti F. Sádlík, a. s., se sídlem v Moravském Písku, Nádražní 360, okres Hodonín, PSČ 696 85, IČ 255 47 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2861 (dále také jen ,,společnost") se zv yšuje z dosavadní výše 21.800.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna miliónů osm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií o částku 2.800.000 Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých) s tím, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit po jeho zvýšení celkem 24.600.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milióny šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude společností vydáno 56 ks (slovy: padesát šest kusů) nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 3. Všechny nově vydávané akcie budou společností nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to stávajícímu jedinému akcionáři - Ing. Vladimíru Bednáříkovi, nar. dne 27. 05. 1951, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01 a paní Zdence Bednáříkové, nar. dne 30. 04. 1954, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01, která není akcionářem společnosti. 4. Místem pro upsání akcií předem určených zájemců je sídlo společnosti F. Sádlík, a. s. v Moravském Písku, Nádražní 360, okres Hodonín, PSČ 696 85. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy představenstva, obsahující oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií, emisní kurs upisovaných akcií a návrh smlouvy o upsání akcií oběma předem určenými zájemci. 5. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to Ing. Vladimírem Bednáříkem, nar. dne 27. 05. 1951, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01 a paní Zdenkou Bednáříkovou, nar. dne 30. 04. 1954, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01, jako předem určenými zájemci v souladu s ustanovením §204 odst. 5) obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Ing. Vladimírem Bednaříkem a paní Zdenkou Bednaříkovou na straně jedné a společností F. Sádlík, a. s., na straně druhé, v průběhu lhůty pro upsání akcií. 6. Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 50.000.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem obou předem určených zájemců před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad předem určených zájemců - Ing. Vladimíra Bednáříka, nar. dne 27. 05. 1951, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01 a paní Zdenky Bednáříkové, nar. dne 30. 04. 19 54, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01, kteří mají předmět vkladu ve svém společném jmění manželů, byl oceněn znaleckým posudkem č. 4883-27/2011 o ocenění nepeněžitého vkladu vypracovaným dne 8. 3. 2011 znaleckým ústavem v oboru ekonomika - sp olečností VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s., se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1250, PSČ 686 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 1501. Znalecký ústav VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s. byl určen představenstvem společ nosti F. Sádlík, a. s. ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku za účelem vypracování uvedeného posudku. 7. Předem určení zájemci - Ing. Vladimír Bednářík, nar. dne 27. 05. 1951, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01 a paní Zdenka Bednáříková, nar. dne 30. 04. 1954, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01, splatí emisní kurs všech nově vydáva ných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi, které mají ve svém společném jmění manželů, jejichž cena byla stanovena uvedeným znaleckým posudkem na 2.800.000 Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých) s tím, že za níže uvedený nepeněžitý vklad bude společností F. Sádlík, a. s. vydáno upisovateli - Ing. Vladimíru Bednáříkovi 28 ks (slovy: dvacet osm kusů) nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých ) a paní Zdence Bednáříkové 28 ks (slovy: dvacet osm kusů) nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), přičemž nebude emisního ážia. 8. Oba předem určení zájemci - upisovatelé, kterými jsou Ing. Vladimír Bednářík, nar. dne 27. 05. 1951, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01 a paní Zdenka Bednáříková, nar. dne 30. 04. 1954, bytem Zlín, Příluky, Přílucká 4116, PSČ 760 01 splatí emisní kurs jimi jednotlivě upisovaných akcií svými nemovitostmi, které mají ve svém společném jmění manželů, a to svými pozemky zapsanými dosud v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín na listu vlastnictv í č. 632 pro obec Zlín, kat. území Louky nad Dřevnicí: - pozemek parc. č. 670/22 orná půda o výměře 128 m2, - pozemek parc. č. 670/137 orná půda o výměře 334 m2, - pozemek parc. č. 670/150 orná půda o výměře 127 m2, - pozemek parc. č. 670/151 orná půda o výměře 32 m2, - pozemek parc. č. 670/152 orná půda o výměře 37 m2, - pozemek parc. č. 670/162 orná půda o výměře 371 m2. 9. Schvaluje se jak předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, tak jeho ocenění znaleckým posudkem představenstvem určeného znalce. 10. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastního kapitálu společnosti v souvislosti se zamýšleným rozvojem společnosti. 11.3.2011 - 21.3.2011
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady konané dne 28.12.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 16.1.2001 - 12.3.2001
a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 8,400.000,- Kč o částku ve výši 13,400.000,- Kč na částku ve výši 21,800.000,- Kč, a to úpisem akcií, které budou splaceny vkladem dvou pohledávek akcionáře LIMBOS spol.s r.o. v celkové výši 13,400.000,- Kč, přičemž všichni ostatní akcionáři se vzdají práva na přednostní úpis akcií. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Důvodem pro zvýšení základního jmění je nutné posílení vlastních zdrojů společnosti za účelem zabezpečení finanční stability společnosti a posílení finanční pozice společnosti. 16.1.2001 - 12.3.2001
b) Bude upsáno celkem 268 ks kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč, které nebudou veřejně obchodovatelné. Navrhovaný emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a je určen dvěma znaleckými posudky o hodnotě vkladů do základního jmění. S novými akciemi jsou spojena všechna práva podle zákona a stanov společnosti s obchodním jménem F.Sádlík, a.s. 16.1.2001 - 12.3.2001
c) Upsání nových akcií bude provedeno na základě nabídky k upsání akcií konkrétnímu akcionáři, a to společnosti s obchodním jménem LIMBOS spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Husovo náměstí 272, PSČ 767 01, IČ 40942104. Jiný akcionář či další osoby nejsou oprávněny k úpisu akcií. 16.1.2001 - 12.3.2001
d) Emisní kurz upisovaných akcií bude jednorázově splacen vkladem pohledávek akcionáře LIMBOS spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Husovo náměstí 272, PSČ 767 01, IČ 40942104, které má uvedený vkladatel vůči této společnosti z titulu smlouvy o půjčce ze dne 31.12.1999, resp. uznání závazku ze dne 27.12.2000 ve výši 11,000.000,- Kč včetně příslušenství, tj. dlužných úroků ve výši 700.000,- Kč, přičemž celková výše pohledávky činí včetně příslušenství 11,700.000,- Kč a dále vkladem pohledávky akcionáře LIMBOS spol.s r.o. do základního jmění uvedené společnosti, kterou má uvedený vkladatel vůči této společnosti z titulu smlouvy o půjčce ze dne 27.12.2000 v cekové výši 1,730.000,- Kč. Obě shora uvedené pohledávky jsou popsány a oceněny znaleckými posudky znalce Ing. Miloslava Smělíka, bytem Kunovice, Lidická 574 ze dne 28.12.2000, č. posudků 186-46/2000 a č 187-47/2000 a znalce Ing. Vojtěcha Masaříka ze dne 28.12.2000, č. posudků 2548-146/200 a č. 2549-147/2000. 16.1.2001 - 12.3.2001
e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Moravský Písek, Nádražní 360. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dní a počne běžet dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě vydávaných akcií, přičemž emisní kurz jedné upisované akcie činí 50.000,- Kč. Emisní kurz vydaných akcií je dle znaleckých posudků v celkové výši 13,400.000,- Kč, přičemž částka 58.727,72 Kč, tvořící rozdíl mezi nominální hodnotou vkládaných pohledávek a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění, tvoří emisní ážio. 16.1.2001 - 12.3.2001
f) Upisovatel vkladu v celkové výši 13,400.000,- Kč je povinen tento vklad zcela splatit v sídle společnosti na základě listiny upisovatelů, a to nejpozději do tří dnů ode dne úpisu akcií. 16.1.2001 - 12.3.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 28.12.2000. 16.1.2001 - 28.7.2017
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 1.7.1999. 2.9.1999 - 16.1.2001
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 1.7.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 12.7.1999 - 2.9.1999
a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 5,600.000,-Kč /slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých/ o částku ve výši 2,800.000,-Kč /dva miliony osm set tisíc korun českých / na částku ve výši 8,400.000,-Kč /slovy: osm milionů čtyři sta tisíc korun českých/, a to úpisem akcií, které budou splaceny ve formě nepeněžitého vkladu budoucích akcionářů, přičemž všichni stávající akcionáři se vzdávají práva na přednostní úpis akcií. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 12.7.1999 - 2.9.1999
b) Za účelem zvýšení základního jmění bude upsáno 56 ks /slovy: padesát šest kusů/ kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč /slovy: padesát tisíc korun českých/, které nebudou veřejně obchodovatelné. Navrhovaný emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 12.7.1999 - 2.9.1999
c) Upsání nových akcií bude provedeno na základě nabídky k upsání akcií dvěma konkrétním fyzickým osobám, kterými jsou: 1. paní Zdenka Bednáříková, r.č. 54.54.30/0005, bytem Zlín, Přílucká 4116, 2. pan Ing. Vladimír Bednářík, r.č. 51.05.27/004, bytem Zlín, Přílucká 4116, přičemž každý z uvedených upisovatelů je oprávněn upsat polovinu upisovaných akcií z celkového počtu 56 kusů upisovaných akcií. Jiné, než uvedené osoby nejsou oprávněny k úpisu akcií. 12.7.1999 - 2.9.1999
d) Splácení upisovaných akcií bude provedeno tak, že emisní kurz upisovaných akcií bude jednorázově splacen nepeněžitým vkladem paní Zdenky Bednáříkové, r.č.54.54.30/0005, bytem Zlín, Přílucká 4116 a nepeněžitým vkladem pana Ing. Vladimíra Bednáříka, r.č. 51.05.27/004, bytem Zlín, Přílucká 4116, tvořenými nemovitostmi, které jsou v jejich společném jmění manželů. 12.7.1999 - 2.9.1999
e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva na úpis akcií, které budou nabídnuty k úpisu dvěma uvedeným zájemcům, je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 30 dní a počne běžet dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě vydávaných akcií, přičemž emisní kurz jedné upisované akcie činí 50.000,-Kč /padesát tisíc korun českých/. Částka 18.000,-Kč, tvořící rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu dle znaleckých posudků a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, které budou vydány upisovatelům jako protiplnění, tvoří emisní ážio. 12.7.1999 - 2.9.1999
f) Upisovatelé nepeněžitého vkladu v celkové výši 2.800.000,-Kč jsou povinni tento vklad zcela splatit v sídle společnosti na základě listiny upisovatelů, resp. předáním písemného prohlášení vkladatelů podle § 60 odst.1 obch.zákoníku o předání nepeněžitého vkladu do vlastnictví společnosti F.Sádlík,a.s. a předáním předmětných nemovitostí, a to nejpozději do tří dnů ode dne úpisu akcií. 12.7.1999 - 2.9.1999

Aktuální kontaktní údaje F. Sádlík, a. s.

Kapitál F. Sádlík, a. s.

zakladni jmění 24 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.2011
zakladni jmění 21 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.3.2001 - 21.3.2011
zakladni jmění 8 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.9.1999 - 12.3.2001
zakladni jmění 5 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.1998 - 2.9.1999

Akcie F. Sádlík, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 492 28.7.2017
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 492 21.3.2011 - 28.7.2017
Akcie na majitele 50 000 Kč 436 12.3.2001 - 21.3.2011
Akcie na majitele 50 000 Kč 168 2.9.1999 - 12.3.2001
Akcie na majitele 50 000 Kč 112 11.12.1998 - 2.9.1999

Sídlo F. Sádlík, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 360 , Moravský Písek 696 85 4.1.2016
Adresa Nádražní 360 , Moravský Písek 696 85 11.12.1998 - 4.1.2016

Předmět podnikání F. Sádlík, a. s.

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 17.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.5.2010
truhlářství 11.12.1998 - 17.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.12.1998 - 17.5.2010

vedení firmy F. Sádlík, a. s.

Statutární orgán F. Sádlík, a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva, s výjimkou sjednávání smluv a zavazování společnosti, u nichž je předmět plnění vyšší než 200.000,- Kč, kdy jednají a podepisují za společnost předseda představenstva a člen představenst va společně. 28.7.2017
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisují všichni tři členové představenstva, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 11.12.1998 - 28.7.2017
Předseda představenstva Martin Bednařík 28.7.2017
Vznik členství 4.4.2017
Vznik funkce 4.4.2017
Adresa: 19 , Zádveřice-Raková 763 12
Člen představenstva Zdenka Bednáříková 28.7.2017
Vznik členství 4.4.2017
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
členka představenstva Pavla Bednaříková 11.12.1998 - 22.7.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
předseda představenstva Martin Bednařík 11.12.1998 - 18.11.2008
Vznik členství 11.12.1998
Zánik členství 11.12.2003
Vznik funkce 11.12.1998
Zánik funkce 11.12.2003
Adresa: Slunečná 4560 , Zlín 760 05
místopředsedkyně představenstva Zdenka Bednáříková 11.12.1998 - 18.11.2008
Vznik členství 11.12.1998
Zánik členství 11.12.2003
Vznik funkce 11.12.1998
Zánik funkce 11.12.2003
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
členka představenstva Pavla Duchoňová 22.7.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 11.12.1998
Zánik členství 11.12.2003
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
předseda představenstva Martin Bednařík 18.11.2008 - 18.5.2010
Vznik členství 13.12.2003
Zánik členství 13.12.2008
Vznik funkce 13.12.2003
Zánik funkce 13.12.2008
Adresa: 19 , 763 12 Zádveřice - Raková Česká republika
místopředseda představenstva Zdenka Bednáříková 18.11.2008 - 18.5.2010
Vznik členství 13.12.2003
Zánik členství 13.12.2008
Vznik funkce 13.12.2003
Zánik funkce 13.12.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavla Duchoňová 18.11.2008 - 18.5.2010
Vznik členství 13.12.2003
Zánik členství 13.12.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Zdenka Bednáříková 18.5.2010 - 4.1.2016
Vznik členství 13.12.2008
Vznik funkce 13.12.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavla Duchoňová 18.5.2010 - 4.1.2016
Vznik členství 13.12.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
předseda představenstva Martin Bednařík 18.5.2010 - 4.1.2016
Vznik členství 13.12.2008
Vznik funkce 13.12.2008
Adresa: 19 , 763 12 Zádveřice - Raková Česká republika
předseda představenstva Martin Bednařík 4.1.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 4.4.2017
Vznik funkce 13.12.2008
Zánik funkce 4.4.2017
Adresa: 19 , Zádveřice-Raková 763 12
místopředseda představenstva Zdenka Bednáříková 4.1.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 4.4.2017
Vznik funkce 13.12.2008
Zánik funkce 14.12.2012
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
člen představenstva Pavla Hlavičková 4.1.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 4.4.2017
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01

Dozorčí rada F. Sádlík, a. s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bednářík 28.7.2017
Vznik členství 4.4.2017
Vznik funkce 4.4.2017
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
předseda Ing. Vladimír Bednářík 11.12.1998 - 18.11.2008
Vznik členství 11.12.1998
Zánik členství 13.12.2003
Vznik funkce 11.12.1998
Zánik funkce 13.12.2003
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
členka Helena Mikulcová 11.12.1998 - 18.11.2008
Vznik členství 11.12.1998
Zánik členství 13.12.2003
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
členka Milada Mikesková 11.12.1998 - 18.11.2008
Vznik členství 11.12.1998
Zánik členství 13.12.2003
Adresa: Slunečná 4560 , Zlín 760 05
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bednářík 18.11.2008 - 18.5.2010
Vznik členství 13.12.2003
Zánik členství 13.12.2008
Vznik funkce 13.12.2003
Zánik funkce 13.12.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Helena Nucová 18.11.2008 - 18.5.2010
Vznik členství 13.12.2003
Zánik členství 13.12.2008
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Milada Mikesková 18.11.2008 - 18.5.2010
Vznik členství 13.12.2003
Zánik členství 13.12.2008
Adresa: Slunečná 4560 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady David Hlavička 18.5.2010 - 19.9.2013
Vznik členství 13.12.2008
Adresa: 35 , Lhotsko 763 12
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bednářík 18.5.2010 - 4.1.2016
Vznik členství 13.12.2008
Vznik funkce 13.12.2008
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Dagmar Rafajová 18.5.2010 - 4.1.2016
Vznik členství 13.12.2008
Adresa: 330 , Zádveřice-Raková 763 12
člen dozorčí rady David Hlavička 19.9.2013 - 4.1.2016
Vznik členství 13.12.2008
Adresa: Magistrů 1529/11 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bednářík 4.1.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 4.4.2017
Vznik funkce 13.12.2008
Zánik funkce 4.4.2017
Adresa: Přílucká 4116 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Dagmar Rafajová 4.1.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 4.4.2017
Adresa: 330 , Zádveřice-Raková 763 12
člen dozorčí rady David Hlavička 4.1.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 13.12.2008
Zánik členství 4.4.2017
Adresa: Magistrů 1529/11 , Praha 140 00

Sbírka Listin F. Sádlík, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2861/SL 33 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 29.6.2015 27.8.2015 2.9.2015 4
B 2861/SL 32 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 29.6.2015 27.8.2015 2.9.2015 3
B 2861/SL 31 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 14.7.2014 12.8.2014 30.10.2014 2
B 2861/SL 30 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 14.7.2014 12.8.2014 30.10.2014 4
B 2861/SL 29 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 27.6.2014 12.8.2014 30.10.2014 4
B 2861/SL 28 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 3.9.2013 6.9.2013 10.9.2013 4
B 2861/SL 27 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 27.6.2013 6.9.2013 10.9.2013 3
B 2861/SL 26 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 3.9.2013 6.9.2013 10.9.2013 2
B 2861/SL 25 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 26.6.2012 19.10.2012 26.10.2012 3
B 2861/SL 24 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 1.10.2012 19.10.2012 26.10.2012 4
B 2861/SL 23 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 1.10.2012 19.10.2012 26.10.2012 2
B 2861/SL 22 účetní závěrka výkaz 2010 Krajský soud v Brně 18.10.2012 19.10.2012 26.10.2012 2
B 2861/SL 21 účetní závěrka rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 18.10.2012 19.10.2012 26.10.2012 4
B 2861/SL 20 účetní závěrka příloha 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 19.10.2012 26.10.2012 1
B 2861/SL 19 účetní závěrka výkaz 2009 Krajský soud v Brně 18.10.2012 19.10.2012 26.10.2012 2
B 2861/SL 18 účetní závěrka rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 18.10.2012 19.10.2012 26.10.2012 4
B 2861/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 47/11 Krajský soud v Brně 9.3.2011 15.3.2011 6
B 2861/SL 16 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.12.2008 21.5.2010 12
B 2861/SL 15 ostatní -záp. z jed. předst. Krajský soud v Brně 13.12.2008 21.5.2010 1
B 2861/SL 14 ostatní -záp. z jed. DR Krajský soud v Brně 13.12.2008 21.5.2010 1
B 2861/SL 13 ostatní -záp- z VH Krajský soud v Brně 13.12.2008 21.5.2010 3
B 2861/SL 9 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.5.2008 19.11.2008 9
B 2861/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2008 19.11.2008 23
B 2861/SL 12 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 13.12.2003 19.11.2008 4
B 2861/SL 11 ostatní -zápis z 1. jed. předst. Krajský soud v Brně 13.12.2003 19.11.2008 1
B 2861/SL 10 ostatní -zápis z 1. jed. DR Krajský soud v Brně 13.12.2003 19.11.2008 1
B 2861/SL 7 posudek znalce č.186-46/2000 Krajský soud v Brně 28.12.2000 6.3.2001 17
B 2861/SL 6 posudek znalce č.2548-146/2000 Krajský soud v Brně 28.12.2000 6.3.2001 17
B 2861/SL 5 posudek znalce č.187-47/2000 Krajský soud v Brně 28.12.2000 6.3.2001 17
B 2861/SL 4 posudek znalce č.2549-147/2000 Krajský soud v Brně 28.12.2000 6.3.2001 17
B 2861/SL 3 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 28.12.2000 6.3.2001 35
B 2861/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 1.7.1999 21.7.1999 32
B 2861/SL 1 notářský zápis - ZL, stanovy Krajský soud v Brně 4.12.1998 22.12.1998 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje F. Sádlík, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25547712
Jméno F. Sádlík, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Veselí nad Moravou
Vznik první živnosti: 11.12.1998
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo F. Sádlík, a.s.

Živnosti a provozovny F. Sádlík, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 360, Moravský Písek 696 85
Identifikační číslo provozovny 1006374230
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 11.12.1998

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1998

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán F. Sádlík, a.s.

Člen statutárního orgánu Zdenka Bednáříková
Člen statutárního orgánu Martin Bednařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje F.Sádlík, a.s.

IČO: 25547712
Firma: F.Sádlík, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Moravský Písek
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.12.1998

Sídlo F.Sádlík, a.s.

Sídlo: Nádražní 360, Moravský Písek 696 85

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nábytku
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image