Firma Explosia a.s. IČO 25291581


Explosia a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Explosia a.s. (25291581) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 107, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 7. 1998 a je stále aktivní. Explosia a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Explosia a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Explosia a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Explosia a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Explosia a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Explosia a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1828
IČO (identifikační číslo osoby) 25291581
Jméno Explosia a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.7.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
(a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 1.165.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto šedesát pět milionů korun českých) o částku 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) na částku 1.415.000.000,- Kč (slo vy: jedna miliarda čtyři sta patnáct milionů korun českých), a to peněžitým vkladem. (b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. (c) Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií. (d) Stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (e) Nové akcie budou vydány v počtu 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v listinné podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. (f) Zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PS Č 118 10, identifikační číslo 00006947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, t zn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. (g) Upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 17187713/0300 u Československé obchodní ban ky, a.s. 29.7.2013 - 8.10.2013
Ke dni zápisu 1.1.2013 je společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti FOSPOL a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předmě stí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277. 20.2.2013
Společnost Explosia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50, IČ: 252 91 581, je nástupnickou společností, na kterou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti FOSPOL a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova 1758, PSČ 530 02, IČ: 150 53 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2277. 1.1.2013 - 20.2.2013
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 449.000.000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetdevětmilionů korun českých) o částku 716.000.000,- Kč (slovy. sedmsetšestnáctmilionů korun českých) na částku 1.165.000.000,- Kč (jednamiliardajednostošedesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 22.4.2003 - 8.11.2006
Celkem bude vydáno 716 ks kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii. 22.4.2003 - 8.11.2006
2. Vylučuje se přednostní právo stávajícího akcionáře k úpisu akcií s tím, že úpis akcií bude nabídnut předem určenému zájemci společnosti STROJÍRNY KOŠÍŘE, a.s. se sídlem Vrchlického 11, Praha 5, IČ: 00674311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 226, která má vůči společnosti EXPLOSIA a.s. pohledávky v celkové výši v nominále 700.000.000,- Kč s příslušenstvím. 22.4.2003 - 8.11.2006
Důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, jímž je věřitel společnosti tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu upsaných akcií započíst své pohledávky vůči společnosti EXPLOSIA a.s., protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků společnosti vůči tomuto věřiteli. 22.4.2003 - 8.11.2006
3. Připouští se možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky uvedené v bodě 2. Důvodem navrhovaného započtení je tak řešení závazku společnosti vůči věřiteli, společnosti STROJÍRNY KOŠÍŘE, a.s. Vzhledem k vývoji trhu ve speciálních komoditách, které jsou předmětem podnikání společnosti a tudíž k očekávaným výsledkům hospodaření a finanční situaci, společnost důvodně předpokládá, že nebude ani v budoucnu schopna vytvářet dostatek volných finančních prostředků na úhradu splátek závazků v době jejich splatnosti, a to ani po jejich dohodnutém odkladu. Protože věřitel projevil zájem nabýt rozhodující postavení ve společnosti, považuje se za výhodné vyřešit splacení závazků uvedeným způsobem. 22.4.2003 - 8.11.2006
4. Souhlasí se s tím, aby na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti EXPLOSIA a.s. byla započtena pohledávka společnosti STROJÍRNY KOŠÍŘE, a.s., přičemž se k započtení použije v nominální hodnotě částka 700.000.000,- Kč s příslušenstvím vypočítaným ke dni započtení. 22.4.2003 - 8.11.2006
Průkaznost existence závazků společnosti EXPLOSIA a.s. vůči společnosti Strojírny Košíře a.s. v uvedené výši byla ověřena auditorem Ing. Danou Köhlerovou, osvědčení č. 1452, EY AUDIT Česká Republika, s.r.o. ve Stanovisku auditora k úmyslu zvýšení základního kapitálu Explosia a.s. ze dne 1.12.2002. 22.4.2003 - 8.11.2006
5. Začátek úpisu bude 4.12.2002 s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne předání návrhu na uzavření Smlouvy o úpisu akcií upisovateli. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií přímo v sídle upisovatele. K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o úpisu akcií podle § 204 odst. 204 odst. 5. obch. zák. Upisovatel bude povinen uzavřít se společností dohodu o započtení podle § 204 odst. 2 obch. zák. Způsob určení emisního kursu nově vydaných akcií: emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové výši 716.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 1,000.000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 700 mil. Kč s příslušenstvím ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. 22.4.2003 - 8.11.2006
6. Dohoda o započtení bude uzavřena podle těchto pravidel: a) Návrh Dohody o započtení společnost předá upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií. b) Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií. c) Podepsanou Dohodu osobami oprávněnými jednat za upisovatele, upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu. d) Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kursu akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. 22.4.2003 - 8.11.2006
Společnost ALIACHEM a.s. se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ: 532 17, IČ: 60108916, dosud zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5756 jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Exposia a.s., se sídlem Pardubice - Semtín, PSČ: 532 17, IČ: 25291581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 1828 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Explosia a.s. o částku 448 000 000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosmmilionů korun českých) na částku 449.000.000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetdevětmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude vydáno 448 (slovy čtyřistačtyřicetosm) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nově vydávaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií.   Na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) upíše stávající jediný akcionář, společnost ALIACHEM a.s. se sídlem Pardubice - Semtín, č.p. 103, PSČ: 532 17, IČ: 60108916, dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5756 všech 448 (čtyřistačtyřicetosm) kusů akcií.   Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem části podniku společnosti ALIACHEM a.s. - VOJ Explosia a středisko 1450 rozpouštědla, nalézajícího se v areálu ALIACHEM a.s. společnosti ALIACHEM a.s., odštěpného závodu SYNTHESIA - divize Explosia.   Výše ocenění nepeněžitého vkladu: hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena po zaokrouhlení na celé tisíce korun českých na částku 448 388 000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosmtřistaosmdesátosm milionů korun českých), a to na základě společného znaleckého posudku číslo 1645-15/02 a 505-044/02 o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - části podniku ALIACHEM a.s. znalců - znaleckých ústavů AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 4, IČ: 41601416 a AREAS BRNO spol. s r.o. se sídlem Brno, Jílkova 203, IČ: 63490561 jmenovaných za tím účelem v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 46 Cm 38/2001-30 ze dne 16.7.2001.   Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu podle znaleckého posudku stanovenou na částku 448 388 000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosmtřistaosmdesátosm milionů korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 448 000 000,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetosmmilionů korun českých) tedy rozdíl v částce 388.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátosm tisíc korun českých) se nepovažuje za emisní ážio a společnost bude povinna vyplatit tuto částku ve výši 388.000,- Kč upisovateli na účet číslo 801561/0100, vedený u Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice, Náměstí Republiky 222, PSČ: 530 02, a to ve lhůtě nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od vydání akcií.   Začátek úpisu bude 20.5.2002 s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů. Upisovateli bude oznámen začátek běhu této lhůty písemnou výzvou. K úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. nejpozději do konce lhůty pro úpis akcií. Místem úpisu a splacení akcií bude sídlo společnosti Explosia a.s. na adrese Pardubice - Semtín, PSČ: 532 17. Upisovatel bude povinen uzavřít se společnosti Smlouvu o vkladu části podniku ALIACHEM a.s. - VOJ Explosia a středisko 1450 rozpouštědla, jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Explosia a.s. podle ustanovení § 59 odst. 5 obch. zák. a to nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy úpisu. 16.8.2002 - 8.11.2006

Kapitál Explosia a.s.

zakladni jmění 1 418 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.10.2018
zakladni jmění 1 415 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.2015 - 18.10.2018
zakladni jmění 1 415 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.2013 - 9.11.2015
zakladni jmění 1 165 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.9.2003 - 8.10.2013
zakladni jmění 449 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2002 - 12.9.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.1998 - 11.11.2002

Akcie Explosia a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 418 22.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 18.10.2018 - 22.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 415 30.5.2017 - 22.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 415 8.10.2013 - 30.5.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 165 12.9.2003 - 8.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 449 11.11.2002 - 12.9.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 21.7.1998 - 11.11.2002

Sídlo Explosia a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 107 , Pardubice 530 02 17.12.2015
Adresa 107 , Pardubice 530 02 9.12.2015 - 17.12.2015
Adresa 107 , Pardubice 530 02 9.11.2015 - 9.12.2015
Adresa 107 , Pardubice 530 02 2.4.2007 - 9.11.2015
Adresa 107 , Pardubice 530 02 8.11.2006 - 2.4.2007
Adresa Česká republika
532 17 Pardubice - Semtín
21.7.1998 - 8.11.2006

Předmět podnikání Explosia a.s.

Platnost údajů od - do
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací 26.3.2018
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2 26.3.2018
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva 1.8.2014
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 1.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.8.2014
Zámečnictví, nástrojařství 1.8.2014
Obráběčství 1.8.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 1.8.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.8.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.8.2014
Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu 1.8.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2014
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 1.8.2014 - 26.3.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 17.3.2011 - 1.8.2014
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 15.4.2008 - 1.8.2014
Hornická činnost 31.1.2007
Činnosti prováděné hornickým způsobem 31.1.2007
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 31.1.2007 - 1.8.2014
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva 31.1.2007 - 1.8.2014
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 31.1.2007 - 1.8.2014
Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu 31.1.2007 - 1.8.2014
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 31.1.2007 - 1.8.2014
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.1.2007 - 1.8.2014
Výroba chemických látek a chemických přípravků 31.1.2007 - 1.8.2014
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících nemající charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 31.1.2007 - 1.8.2014
Montáže technologických zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 31.1.2007 - 1.8.2014
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 31.1.2007 - 1.8.2014
Testování, měření a analýzy 31.1.2007 - 1.8.2014
Příprava a vypracování technických návrhů 31.1.2007 - 1.8.2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31.1.2007 - 1.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.1.2007 - 1.8.2014
Zámečnictví 31.1.2007 - 1.8.2014
Nástrojářství 31.1.2007 - 1.8.2014
Kovoobráběčství 31.1.2007 - 1.8.2014
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 31.1.2007 - 1.8.2014
Vydavatelské a nakladatelské činnosti 31.1.2007 - 1.8.2014
Zprostředkování obchodu a služeb 31.1.2007 - 1.8.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.1.2007 - 1.8.2014
Obstaravatelské služby spojené s dopravou, dopravními předpisy, s manipulací a balením zboží 31.1.2007 - 1.8.2014
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 31.1.2007 - 26.3.2018
Obstaravatelské služby spojené s dopravou, dopravními předpisy, s manipulací a balením zboží 8.11.2006 - 31.1.2007
Výroba chemických látek a chemických přípravků 8.11.2006 - 31.1.2007
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 8.11.2006 - 31.1.2007
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 8.11.2006 - 31.1.2007
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících nemající charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 8.11.2006 - 31.1.2007
Hornická činnost 8.11.2006 - 31.1.2007
Činnosti prováděné hornickým způsobem 8.11.2006 - 31.1.2007
Zprostředkování obchodu a služeb 8.11.2006 - 31.1.2007
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 8.11.2006 - 31.1.2007
Reklamní činnost a marketing 8.11.2006 - 1.8.2014
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 9.2.2005 - 31.1.2007
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 25.11.2004 - 31.1.2007
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.11.2004 - 31.1.2007
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva 18.9.2004 - 31.1.2007
Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, nákup a prodej výbušnin 19.11.2003 - 8.11.2006
Zámečnictví 19.11.2003 - 31.1.2007
Nástrojářství 19.11.2003 - 31.1.2007
Kovoobráběčství 19.11.2003 - 31.1.2007
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 19.11.2003 - 31.1.2007
Testování, měření a analýzy 19.11.2003 - 31.1.2007
Příprava a vypracování technických návrhů 19.11.2003 - 31.1.2007
Vydavatelské a nakladatelské činnosti 19.11.2003 - 31.1.2007
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 23.7.2002 - 18.9.2004
Obstaravatelské služby spojené s celními předpisy, dopravou, dopravními předpisy, s manipulací a balením zboží 23.7.2002 - 8.11.2006
Výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 23.7.2002 - 8.11.2006
Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 23.7.2002 - 8.11.2006
Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 23.7.2002 - 8.11.2006
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona 23.7.2002 - 8.11.2006
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva 23.7.2002 - 8.11.2006
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní 23.7.2002 - 8.11.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalíšho prodeje a prodej 23.7.2002 - 31.1.2007
Montáže technologických zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 23.7.2002 - 31.1.2007
Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu 23.7.2002 - 31.1.2007
Pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 23.7.2002 - 1.8.2014
Pronájem nemovitostí 23.7.2002 - 1.8.2014
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. 26.11.1998 - 23.7.2002
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona 21.7.1998 - 23.7.2002
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 21.7.1998 - 23.7.2002
Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, nákup a prodej výbušnin 21.7.1998 - 23.7.2002
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní 21.7.1998 - 23.7.2002
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva 21.7.1998 - 23.7.2002
Výroba zvlášť nebezpečných jedů 21.7.1998 - 23.7.2002
Obstaravatelské služby spojené s celními předpisy, dopravou, dopravnímy předpisy, s manipulací a balením zboží 21.7.1998 - 23.7.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.7.1998 - 23.7.2002
Pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 21.7.1998 - 23.7.2002
Pronájem nemovitostí 21.7.1998 - 23.7.2002
Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu 21.7.1998 - 23.7.2002
Montáže technologických zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 21.7.1998 - 23.7.2002
Výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 21.7.1998 - 23.7.2002
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a v oborech souvisejících nemající charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 21.7.1998 - 23.7.2002
Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 21.7.1998 - 23.7.2002

Předmět činnosti Explosia a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 1.8.2014
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 1.8.2014
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků 1.8.2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.8.2014
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 1.8.2014
Zprostředkování obchodu a služeb 1.8.2014
Velkoobchod a maloobchod 1.8.2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 1.8.2014
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 1.8.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 1.8.2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 1.8.2014
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 1.8.2014
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.8.2014
Testování, měření, analýzy a kontroly 1.8.2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 1.8.2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 1.8.2014
Poskytování technických služeb 1.8.2014

vedení firmy Explosia a.s.

Statutární orgán Explosia a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují společnost s polečně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávnění společnost zastupovat, připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 1.8.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávnění jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 8.11.2006 - 1.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávnění jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 23.7.2002 - 8.11.2006
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď: - všichni členové představenstva společně nebo - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď: - všichni členové představenstva společně nebo - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jednání jiné osoby společnost zavazuje, jen jedná-li tato osoba na základě písemného zmocnění představenstvem a nebo vyplývá-li oprávnění jednat jménem společnosti ze zákona. 21.7.1998 - 23.7.2002
člen představenstva Ing. Kamil Dudek Ph.D. 16.6.2019
Vznik členství 26.4.2019
Adresa: Žitná 2601 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Pavel Mareček 28.6.2019
Vznik členství 1.11.2018
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 221 , Staré Ždánice 533 44
Předseda představenstva Ing. Radomír Krejča 28.6.2019
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
Člen představenstva Ing. David Jung 21.7.1998 - 15.10.1999
Adresa: Kosmonautů 241 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Valoušek 21.7.1998 - 13.11.2001
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Svačinka 21.7.1998 - 13.11.2001
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Jaroslav Nimrichtr 15.10.1999 - 13.11.2001
Adresa: Družstevní 104 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Jan Špaček 13.11.2001 - 24.7.2002
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 4.2.2002
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Průhon 915 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Nimrichtr 13.11.2001 - 24.7.2002
Vznik členství 15.7.1999
Zánik členství 4.2.2002
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Družstevní 104 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. David Jung 13.11.2001 - 1.4.2003
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 29.5.2002
Adresa: Kosmonautů 241 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva doc. Ing. Ladislav Lehký CSc. 24.7.2002 - 1.4.2003
Vznik členství 5.2.2002
Vznik funkce 5.2.2002
Zánik funkce 29.5.2002
Adresa: Artura Krause 2268 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Perk 24.7.2002 - 1.4.2003
Vznik členství 5.2.2002
Zánik členství 29.5.2002
Vznik funkce 5.2.2002
Zánik funkce 29.5.2002
Adresa: Za Humny 356 , Liberec 463 12
Předseda představenstva Ing. Petr Nosál 1.4.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 11.4.2007
Vznik funkce 29.5.2002
Zánik funkce 11.4.2007
Adresa: Na Stráni 626 , Jirkov 431 11
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Prokop 1.4.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 11.4.2007
Vznik funkce 29.5.2002
Zánik funkce 11.4.2007
Adresa: Svaté Anežky České 31 , Pardubice 530 02
Člen představenstva doc. Ing. Ladislav Lehký CSc. 1.4.2003 - 2.5.2007
Vznik členství 5.2.2002
Zánik členství 5.2.2007
Adresa: Artura Krause 2268 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Petr Nosál 2.5.2007 - 17.9.2008
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 18.8.2008
Vznik funkce 18.4.2007
Zánik funkce 18.8.2008
Adresa: Na Stráni 626 , Jirkov 431 11
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Prokop 2.5.2007 - 27.5.2009
Vznik členství 11.4.2007
Vznik funkce 18.4.2007
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: Svaté Anežky České 31 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Mgr.Ing. Aleš Doležal 17.9.2008 - 22.7.2009
Vznik členství 18.8.2008
Zánik členství 2.7.2009
Vznik funkce 26.8.2008
Zánik funkce 2.7.2009
Adresa: Mandloňová 828/1 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Tomáš Prokop 27.5.2009 - 25.9.2009
Vznik členství 11.4.2007
Adresa: Svaté Anežky České 31 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Josef Tichý 27.5.2009 - 25.9.2009
Vznik členství 22.4.2009
Vznik funkce 30.4.2009
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
člen představenstva Ing. David Jung 27.5.2009 - 25.9.2009
Vznik členství 22.4.2009
Adresa: Jožky Jabůrkové 272 , Pardubice 530 09
Člen představenstva doc. Ing. Ladislav Lehký CSc. 2.5.2007 - 27.4.2010
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 8.4.2010
Adresa: Artura Krause 2268 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Josef Tichý CSc. 25.9.2009 - 9.8.2012
Vznik členství 22.4.2009
Vznik funkce 15.9.2009
Zánik funkce 25.7.2012
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Prokop 25.9.2009 - 9.8.2012
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 11.7.2012
Vznik funkce 15.9.2009
Zánik funkce 11.7.2012
Adresa: Svaté Anežky České 31 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. David Jung 25.9.2009 - 9.8.2012
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: Jožky Jabůrkové 272 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Ing. Libor Antoš 9.8.2012 - 26.5.2014
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 26.7.2012
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Werichova 661/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Robert Macek 20.2.2013 - 26.5.2014
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: V Americe 530 , Všenory 252 31
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Velehradský Ph.D. 9.8.2012 - 27.6.2014
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 26.7.2012
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Jiřího Potůčka 252 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Josef Tichý CSc. 9.8.2012 - 27.6.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
člen představenstva Ing. Josef Tichý CSc. 27.6.2014 - 1.8.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Velehradský Ph.D. 27.6.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 26.7.2012
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Jiřího Potůčka 252 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Josef Tichý CSc. 1.8.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
člen představenstva Ing. Robert Macek 1.8.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: V Americe 530 , Všenory 252 31
člen představenstva Pavel Bulant 26.5.2014 - 26.2.2015
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 8.1.2015
Adresa: 3 , Radětice 391 65
člen představenstva Pavel Diviš 20.2.2013 - 9.11.2015
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Labský Palouk 495 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Josef Tichý CSc. 2.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 28.7.2014
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
Místopředseda představenstva Ing. Robert Macek 2.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 28.7.2014
Adresa: V Americe 530 , Všenory 252 31
člen představenstva Ing. Ladislav Velehradský Ph.D. 2.9.2014 - 9.11.2015
Vznik členství 20.7.2012
Adresa: Jiřího Potůčka 252 , Pardubice 530 09
člen představenstva Pavel Diviš 9.11.2015 - 4.8.2016
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 20.6.2016
Adresa: Labský Palouk 495 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Ing. Robert Macek 9.11.2015 - 13.6.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 27.4.2017
Vznik funkce 28.7.2014
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: V Americe 530 , Všenory 252 31
člen představenstva Ing. Pavel Bulant 23.11.2016 - 6.9.2017
Vznik členství 29.9.2016
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: 3 , Radětice 391 65
člen představenstva Ing. Ladislav Velehradský Ph.D. 9.11.2015 - 27.9.2017
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 20.7.2017
Adresa: Jiřího Potůčka 252 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Ladislav Velehradský Ph.D. 27.9.2017 - 24.5.2019
Vznik členství 6.9.2017
Zánik členství 25.4.2019
Adresa: Jiřího Potůčka 252 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Josef Tichý CSc. 9.11.2015 - 16.6.2019
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.5.2019
Vznik funkce 28.7.2014
Zánik funkce 31.5.2019
Adresa: K Olšině 364 , Srch 533 52
místopředseda představenstva Ing. Radomír Krejča 13.6.2017 - 28.6.2019
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 27.4.2017
Zánik funkce 17.6.2019
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
člen představenstva Ing. Pavel Mareček 22.1.2019 - 28.6.2019
Vznik členství 1.11.2018
Adresa: 221 , Staré Ždánice 533 44

Dozorčí rada Explosia a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 23.11.2016
Vznik členství 11.8.2016
Vznik funkce 29.9.2016
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Antonín Němec Ph.D. 13.6.2017
Vznik členství 25.4.2017
Adresa: Na Vlečce 293 , Úhonice 252 18
předseda dozorčí rady Ing. Michael Skalický Ph.D., MBA 20.2.2019
Vznik členství 23.1.2019
Vznik funkce 5.2.2019
Adresa: Na Biřičce 1924/1 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Plecháč 20.2.2019
Vznik členství 9.1.2019
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
členka dozorčí rady Dana Chvojková 20.2.2019
Vznik členství 9.1.2019
Adresa: generála Svobody 133 , Pardubice 533 51
člen dozorčí rady Petr Jeřábek 20.2.2019
Vznik členství 20.12.2018
Adresa: 8 , Řendějov 285 22
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Kerbach 21.7.1998 - 15.10.1999
Adresa: Aubrechtové 3102/16 , Praha 106 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vratislav Domalíp 21.7.1998 - 15.10.1999
Adresa: Česká 627 , 434 01 Most Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Richard Háva 21.7.1998 - 15.10.1999
Adresa: Hřebenová 234 , Praha 165 00
Předseda dozorčí rady Ing. Eliška Rohlová 15.10.1999 - 13.11.2001
Adresa: Bergerova 1115/2 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Ing. Mojmír Pavlíček 15.10.1999 - 13.11.2001
Adresa: V ochozu 1831/2 , Praha 106 00
Člen dozorčí rady Ing. Hana Čeganová 15.10.1999 - 24.7.2002
Vznik členství 30.6.1999
Zánik členství 4.3.2002
Adresa: Sladkovského 2055 , Pardubice 530 02
Předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Holub 13.11.2001 - 24.7.2002
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 4.2.2002
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Za Školkou 648 , Lázně Bohdaneč 533 41
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kraus 13.11.2001 - 24.7.2002
Vznik členství 29.5.2001
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 5.2.2002
Adresa: Puškinova 4284/32 , Jablonec nad Nisou 466 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kraus 24.7.2002 - 11.5.2003
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 31.8.2002
Vznik funkce 5.2.2002
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Puškinova 4284/32 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Tichý CSc. 24.7.2002 - 11.5.2003
Vznik členství 5.2.2002
Zánik členství 31.8.2002
Vznik funkce 5.2.2002
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Bartoňova 843 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Langer CSc. 24.7.2002 - 11.5.2003
Vznik členství 5.3.2002
Zánik členství 31.8.2002
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Chroustovský 1.4.2003 - 11.5.2003
Vznik členství 29.5.2002
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Mužík 1.4.2003 - 4.10.2003
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 11.9.2003
Adresa: Máchova 1854/15 , Přerov 750 02
Člen dozorčí rady Ing. František Komrska 1.4.2003 - 25.11.2004
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 29.9.2004
Adresa: Česká republika
Psáry-Dolní Jirčany, Štědřík 157
Člen Ing. Augustín Hulman 11.5.2003 - 25.11.2004
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 29.9.2004
Adresa: Podbabská 994/8 , Praha 160 00
Člen Ing. Michal Mazel 11.5.2003 - 29.6.2005
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: Hostěnický 553 , 664 07 Brno Česká republika
Člen Karol Ševčík 11.5.2003 - 29.6.2005
Vznik členství 6.9.2002
Adresa: Okrajová 296 , Pardubice 530 09
Člen Ing. Josef Frydrych 25.11.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 29.9.2004
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: náměstí 17. listopadu 1233 , Přelouč 535 01
Předseda Ing. Jiří Chroustovský 11.5.2003 - 19.12.2005
Vznik členství 29.5.2002
Vznik funkce 4.10.2002
Zánik funkce 29.6.2005
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Karel Kopp 29.6.2005 - 19.12.2005
Vznik členství 19.4.2005
Adresa: Berounská 212 , Unhošť 273 51
Člen Ing. Dalibor Mitrenga 25.11.2004 - 21.6.2006
Vznik členství 29.9.2004
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Máchova 636 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Radka Kafková 29.6.2005 - 21.6.2006
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Písčitá 196 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Chroustovský 19.12.2005 - 21.6.2006
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 11.4.2006
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Karel Kopp 19.12.2005 - 21.6.2006
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 24.5.2006
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Berounská 212 , Unhošť 273 51
Místopředseda Ing. Jaroslav Plecháč 11.5.2003 - 8.11.2006
Vznik členství 6.9.2002
Zánik členství 21.9.2006
Vznik funkce 4.10.2002
Zánik funkce 21.9.2006
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
Člen Miroslav Jeník 11.5.2003 - 8.11.2006
Vznik členství 6.9.2002
Zánik členství 21.9.2006
Adresa: Smetanova 666 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Karol Ševčík 29.6.2005 - 8.11.2006
Vznik členství 6.9.2002
Zánik členství 21.9.2006
Adresa: V Lukách 955 , Heřmanův Městec 538 03
Člen Ing. Milan Bajtoš 11.5.2003 - 31.1.2007
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: Imrychova 883/9 , Praha 143 00
Člen Ing. Jiřina Vítová 25.11.2004 - 31.1.2007
Vznik členství 29.9.2004
Adresa: tř. 5. května 1242 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Člen Ing. Jiřina Vítová 31.1.2007 - 15.4.2008
Vznik členství 29.9.2004
Adresa: Budčická 2289 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Ing. Petr Goldmann 8.11.2006 - 2.7.2008
Vznik členství 5.9.2006
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 25.10.2006
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 8.11.2006 - 2.7.2008
Vznik členství 5.9.2006
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Plášil 12.5.2008 - 19.11.2008
Vznik členství 11.4.2008
Adresa: Boženy Němcové 710 , Velké Přílepy 252 64
člen dozorčí rady Ing. Jiří Chroustovský 21.6.2006 - 26.8.2010
Vznik členství 11.4.2006
Zánik členství 27.7.2010
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Plecháč 8.11.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 17.9.2010
Vznik funkce 25.10.2006
Zánik funkce 17.9.2010
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Karol Ševčík 8.11.2006 - 19.11.2010
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 17.9.2010
Adresa: V Lukách 955 , Heřmanův Městec 538 03
člen dozorčí rady Miroslav Jeník 8.11.2006 - 19.11.2010
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 17.9.2010
Adresa: Smetanova 666 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Pavel Svatý CSc. 31.1.2007 - 2.2.2011
Vznik členství 28.11.2006
Zánik členství 6.12.2010
Adresa: Benkova 1702/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Bedřich Vašků CSc. 31.1.2007 - 2.2.2011
Vznik členství 28.11.2006
Zánik členství 5.1.2011
Adresa: Velká skála 678/2 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 2.7.2008 - 2.2.2011
Vznik členství 5.9.2006
Zánik členství 6.12.2010
Vznik funkce 28.5.2008
Zánik funkce 6.12.2010
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Miroslav Jeník 19.11.2010 - 2.2.2011
Vznik členství 17.9.2010
Adresa: Smetanova 666 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Ing. Bedřich Vašků CSc. 2.2.2011 - 24.1.2012
Vznik členství 5.1.2011
Zánik členství 16.12.2011
Adresa: Velká skála 678/2 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Jan Mayer 2.7.2008 - 9.8.2012
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: Nad Rokoskou 2237/9 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Plášil 19.11.2008 - 9.8.2012
Vznik členství 11.4.2008
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: 118 , Holubice 252 65
člen dozorčí rady Ing. Jiří Chroustovský 26.8.2010 - 9.8.2012
Vznik členství 27.7.2010
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Karol Ševčík 19.11.2010 - 9.8.2012
Vznik členství 17.9.2010
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: V Lukách 955 , Heřmanův Městec 538 03
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 2.2.2011 - 9.8.2012
Vznik členství 6.12.2010
Zánik členství 19.7.2012
Vznik funkce 15.12.2010
Zánik funkce 19.7.2012
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Svatý CSc. 2.2.2011 - 9.8.2012
Vznik členství 6.12.2010
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: Benkova 1702/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Michal Švorc 9.8.2012 - 20.2.2013
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 30.1.2013
Adresa: Sartoriova 11/5 , Praha 169 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 9.8.2012 - 20.2.2013
Vznik členství 20.7.2012
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Plecháč 10.11.2010 - 27.6.2014
Vznik členství 17.9.2010
Vznik funkce 3.11.2010
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Miroslav Jeník 2.2.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 17.9.2010
Adresa: Spálená 182 , Sezemice 533 04
předseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 20.2.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 31.10.2012
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Hejda 19.2.2014 - 26.2.2015
Vznik členství 5.11.2013
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: Sídlištní 245/18 , Praha 165 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Plecháč 27.6.2014 - 26.2.2015
Vznik členství 17.9.2010
Zánik členství 5.12.2014
Vznik funkce 3.11.2010
Zánik funkce 15.9.2014
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Miroslav Jeník 27.6.2014 - 26.2.2015
Vznik členství 17.9.2010
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: Spálená 182 , Sezemice 533 04
předseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 27.6.2014 - 26.2.2015
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 31.10.2012
Zánik funkce 16.12.2014
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jiří Chroustovský 20.2.2013 - 9.11.2015
Vznik členství 30.10.2012
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Malínek 26.2.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 5.12.2014
Vznik funkce 16.12.2014
Adresa: Jestřábí 179 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Plecháč 26.2.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 5.12.2014
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Doc. Ing. Ladislav Lehký CSc. 26.2.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 5.12.2014
Adresa: Artura Krause 2268 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Dana Chvojková 26.2.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 5.12.2014
Adresa: generála Svobody 133 , Pardubice 533 51
Místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 26.2.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 16.12.2014
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
Místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 9.11.2015 - 23.11.2016
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 20.7.2016
Vznik funkce 16.12.2014
Zánik funkce 20.7.2016
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Matoušek 23.11.2016 - 23.11.2016
Vznik členství 21.7.2016
Zánik členství 11.8.2016
Vznik funkce 21.7.2016
Zánik funkce 11.8.2016
Adresa: Maiselova 62/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jiří Chroustovský 9.11.2015 - 3.5.2017
Vznik členství 30.10.2012
Zánik členství 11.1.2017
Adresa: Chaplinovo náměstí 654/7 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Malínek 9.11.2015 - 20.2.2019
Vznik členství 5.12.2014
Zánik členství 5.12.2018
Vznik funkce 16.12.2014
Zánik funkce 5.12.2018
Adresa: Jestřábí 179 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Plecháč 9.11.2015 - 20.2.2019
Vznik členství 5.12.2014
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Havlíčkova 8 , Sezemice 533 04
člen dozorčí rady Doc. Ing. Ladislav Lehký CSc. 9.11.2015 - 20.2.2019
Vznik členství 5.12.2014
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: Artura Krause 2268 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Dana Chvojková 9.11.2015 - 20.2.2019
Vznik členství 5.12.2014
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: generála Svobody 133 , Pardubice 533 51

Sbírka Listin Explosia a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1828/SL 71 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2015 19.6.2015 92
B 1828/SL 70 notářský zápis [NZ 1001/2014], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní rezignace,rozhodnutí předst.,2x výpis ze zápisu Krajský soud v Hradci Králové 18.2.2015 4.3.2015 43
B 1828/SL 69 rozhod. o statut. orgánu, ostatní výpis ze zápisu č. 14/2014 Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2014 20.8.2014 5.9.2014 5
B 1828/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 562/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 23.7.2014 28.8.2014 35
B 1828/SL 67 stanovy společnosti NZ 562/2014,ds Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 27.6.2014 30.6.2014 33
B 1828/SL 66 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2014 11.6.2014 97
B 1828/SL 65 ostatní RJA,cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2014 15.5.2014 5.6.2014 1
B 1828/SL 64 ostatní RJA,cd Krajský soud v Hradci Králové 29.1.2014 15.5.2014 5.6.2014 10
B 1828/SL 63 stanovy společnosti ds Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2014 26.5.2014 29
B 1828/SL 62 ostatní RJA Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2013 23.1.2014 21.2.2014 1
B 1828/SL 61 ostatní RJA,el. Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2013 8.1.2014 10.1.2014 1
B 1828/SL 48 ostatní, podpisové vzory , (protokol, výpis ze zápisu) Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2010 5.11.2010 5.11.2010 4
B 1828/SL 45 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu , (NZ 65/2010) Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2010 20.4.2010 20.4.2010 13
B 1828/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2009 13.5.2009 27
B 1828/SL 35 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2008 6.5.2008 1
B 1828/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2008 11.4.2008 27
B 1828/SL 32 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2008 10.3.2008 4
B 1828/SL 30 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2007 30.4.2007 30.4.2007 3
B 1828/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2007 30.4.2007 30.4.2007 27
B 1828/SL 28 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2006 29.1.2007 29.1.2007 4
B 1828/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2005 25.5.2005 25.5.2005 3
B 1828/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2003 18.9.2003 27
B 1828/SL 14 výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2003 13.6.2003 13.6.2003 51
B 1828/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 344/2002, NZ 37/2003 Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2002 6.5.2003 6.5.2003 34
B 1828/SL 10 výroční zpráva  - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2002 30.12.2002 14
B 1828/SL 8 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2002 10.9.2002 10.9.2002 52
B 1828/SL 6 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2002 16.4.2002 16.4.2002 12
B 1828/SL 5 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2002 5.3.2002 40
B 1828/SL 3 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2001 4.7.2001 4.7.2001 19
B 1828/SL 1 notářský zápis - NZ 91/98 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1998 1.7.1998 1.7.1998 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Explosia a.s.

IČO (identifikační číslo) 25291581
Jméno Explosia a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 21.7.1998
Celkový počet živností: 43
Aktivních živností: 14

Sídlo Explosia a.s.

Živnosti a provozovny Explosia a.s.

Živnost č. 1 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Na Prachárně 691, Lužná 270 51
Identifikační číslo provozovny 1004461445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Češkova 1758, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1008683027
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2013
Provozovna č. 4
Provozovna U Paleska 536, Krmelín 739 24
Identifikační číslo provozovny 1004461402
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.1998
Provozovna č. 5
Provozovna 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1012802639
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2019
Provozovna č. 6
Provozovna 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1012802612
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2019
Provozovna č. 7
Provozovna 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1012802621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2019
Provozovna č. 8
Provozovna 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1012992934
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2019

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Na Prachárně 691, Lužná 270 51
Identifikační číslo provozovny 1004461445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Češkova 1758, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1008683027
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.2013
Provozovna č. 3
Provozovna U Paleska 536, Krmelín 739 24
Identifikační číslo provozovny 1004461402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.7.1998
Provozovna č. 4
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 6.12.2006

Živnost č. 3 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.2002
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.2002
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.2006

Živnost č. 8 Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.2006
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.2006

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004461429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2011

Živnost č. 11 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2018

Živnost č. 12 Úprava kvasného lihu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.2018
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012500446
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2018

Živnost č. 13 Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2019
Provozovna č. 1
Provozovna 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1013026250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2019

Živnost č. 14 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.1.2007
Přerušení oprávnění 23.9.2015

Živnost č. 15 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 17 Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 18 Obstaravatelské služby spojené s celními předpisy, dopravou, dopravními předpisy, s manipulací a balením zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 5.1.2001

Živnost č. 19 Pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Montáže technologických zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 5.2.2003

Živnost č. 22 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 5.2.2003

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti chemie a v oborech souvisejících nemající charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 5.2.2003

Živnost č. 26 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 10.7.2002

Živnost č. 28 Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 13.11.2002

Živnost č. 29 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Obstaravatelské služby spojené s dopravou, dopravními předpisy, s manipulací a balením zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,přeprava, znehodnocování a ničení střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2005
Zánik oprávnění 3.9.2015

Živnost č. 40 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Explosia a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Radomír Krejča
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Mareček
Člen statutárního orgánu Kamil Dudek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Explosia a.s.

IČO: 25291581
Firma: Explosia a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VII
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 21.7.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání j. n.
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba výbušnin
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba zbraní a střeliva
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Velkoobchod s chemickými výrobky
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image