Hlavní navigace

FIRMA EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

EXIMPO, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EXIMPO, akciová společnost (00485942) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vilímovská 633/21, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 1990 a je stále aktivní. EXIMPO, akciová společnost má jednu živnost.

Jako zdroj dat o EXIMPO, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro EXIMPO, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EXIMPO, akciová společnost

Soud: Městský soud v Praze 23. 2. 1990
Spisová značka: B 1802
IČO (identifikační číslo osoby): 00485942
Jméno: EXIMPO, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 23.2.1990
Zapsána dne: 23.2.1990
Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 1.110.000,- Kč o 79.400.000,- Kč na částku 80.510.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je posílení finanční stabilit y a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD se sídlem International Law & Corporate Services ( Pty) Ltd., 2 Floor, Allied Building Annex, Fransic Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychely, Ing. Jaroslavu Polívkovi, r.č. 370207/058, Praha 6, Vilímovská 21, Lence Polívkové, r.č. 475430/061, bytem Praha 6, Vilímovská 21, Ing. Hynku Chudárkovi, r.č. 610616/0 797, bytem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 7 940 ks nových kmenových akcií znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akci í. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců a) NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD., se sídlem International Law & Corporate Services (Pty) Ltd., 2 Floor, Allied Building Annex, Fransic rachel Street, Victoria, Mahe, Seychely, upíše celkem 6300 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD., ve výši 63.000.000,- Kč z titulu splacení emisního kurzu bude započtena odpovídající částí pohledávky NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD. vůči společnosti, jejíž celková výše činí 111.1 85.648,- Kč, a která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.3.2002 mezi SMC.OOD, se sídlem Filip Semidov Str. Velike Tarnovo 3, Bulharsko, jako postupitelem a NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD. jako postupníkem. b) Ing. Jaroslav Polívka, r.č. 370207/058, bytem Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 1240 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči Ing. Jaroslavu Polívkovi ve výši 12.400.000,- Kč z titulu splacení emi sního kurzu bude započtena pohledávkou Ing. Jaroslava Polívky vůči společnosti, která vznikla co do částky 10.000.000,- Kč na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.9.2003 mezi Ing. Jaroslavem Polívkou jako věřitelem a společností jako dlužníkem, a co do částky 2.400.000,- Kč na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 3.12.1995 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2000 uzavřené mezi Ing. Jaroslavem Polívkou a Lenkou Polívkovou jako pronajímateli a společností jako nájemcem. c) Lenka Polívková, r.č. 475430/061, bytem Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 200 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči Lence Polívkové ve výši 2.000.000,- Kč z titulu splacení emisního kurzu bude započtena pohledávkou Lenky Polívkové vůči společnosti, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.4.2004 mezi Lenkou Polívkovou jako věřitelem a společností jako dlužníkem. d) Ing. Hynek Chudárek, r.č. 610616/0797, bytem Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, upíše celkem 200 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči Ing. Hynku Chudárkovi ve výši 2.000.000,- Kč z titulu splacení emi sního kurzu bude započtena pohledávkou Ing. Hynka Chudárka vůči společnosti, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.11.2003 mezi Ing. Hynkem Chudárkem jako věřitelem a společností jako dlužníkem. Započtením pohledávek dojde k významnému snížení závazků společnosti a ke zlepšení její finanční bilance. Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určených zájemců byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti více než 30 dní před konáním valné hromady, jsou obsaženy v textu pozvánky na tuto valnou hromadu a valná hromada tyto pohledávky schváluje co do d ůvodu a výše, s tím, že bere na vědomí, že k dnešnímu dni tyto pohledávky existují a jsou nepromlčené. Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději následujícího dne po k onání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že dne doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchod. zák., tedy zejména určení počtu druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůty pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději d o 7.1.2005. K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací po dmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurz jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi up isovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených výší vyhotoví společnost ve lhů tě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj., od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvede ním jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávan ých pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 21.1 .2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určených zájemců vůči společnosti vzniklýc h na základě shora uvedených právních úkonů. 11.3.2005 - 29.4.2005
Změna stanov ze dne 24.2.1993 (notářský zápis). 22.2.1994 - 23.6.2016
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena podle zákona č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném dopisem ministra zemědělství a výživy ČSR ze dne 26.1.1990, č.j. 308/90-100, dále na stanovách tímtéž ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 1.2.1990 potrvzené státním dozorem. 23.2.1990
Ředitel společnosti: ing. Jaroslav Polívka, Vilimovská 21/633, Praha 6 - Dejvice 23.2.1990 - 22.2.1994
Představenstvo společnosti se skládá ze 7 členů. 23.2.1990 - 22.2.1994

Kapitál EXIMPO, akciová společnost

Základní kapitál 80 510 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.2005
Základní kapitál 1 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.2.1994  - 29.4.2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.1990  - 22.2.1994

Akcie EXIMPO, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 051 12.5.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 051 23.6.2016  - 12.5.2021
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 051 29.4.2005  - 23.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 111 22.2.1994  - 29.4.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.2.1990  - 22.2.1994

Sídlo EXIMPO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 16000, Česká republika 23.6.2016
Adresa: Tusarova 45, Praha 7 , Česká republika 23.7.1997 - 23.6.2016
Adresa: Sokolská 32, Praha 2 , Česká republika 27.9.1991 - 23.7.1997
Adresa: Vysoké Mýto , okr. Ústí nad Orlicí , Česká republika 23.2.1990 - 27.9.1991

Předmět podnikání EXIMPO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.6.2016
výroba a prodej nenahraných a nahraných zvukových záznamů (pouze kompaktních disků 23.7.1997 - 23.6.2016
mastering - zvuková úprava audiokazet počítačem (v režimu živnosti volné) 12.8.1996 - 23.6.2016
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.2.1994 - 23.6.2016
smluvní zabezpečování rozvoje zemědělské a potravinářské výroby a výrob souvisejících 23.2.1990 - 22.2.1994
zpracování zemědělských a lesních surovin 23.2.1990 - 22.2.1994
poskytování prací a služeb 23.2.1990 - 22.2.1994
tuzemská obchodní činnost 23.2.1990 - 22.2.1994

Vedení firmy EXIMPO, akciová společnost

Statutární orgán EXIMPO, akciová společnost

člen správní rady Mgr. Heda Mahé Polívková
Ve funkci od 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
člen správní rady Antoine Charles Benoit Mahé
Ve funkci od 23.6.2016
Adresa 48 ter RUE DU FAUBORG SAINT DENIS , 75010 Paříž
předseda správní rady Ing. Jaroslav Polívka
Ve funkci od 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
Statutární ředitel Mgr. Heda Mahé Polívková
Ve funkci od 23.6.2016 do 1.1.2021
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
předseda Jaroslav Polívka
Ve funkci od 17.9.2013 do 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
člen představenstva Lenka Polívková
Ve funkci od 17.9.2013 do 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
člen představenstva Heda Mahé Polívková
Ve funkci od 24.2.2015 do 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
člen představenstva Lenka Polívková
Ve funkci od 17.9.2013 do 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
předseda Jaroslav Polívka
Ve funkci od 17.9.2013 do 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
člen představenstva Heda Mahé Polívková
Ve funkci od 24.2.2015 do 23.6.2016
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha
člen představenstva Heda Polívková
Ve funkci od 17.9.2013 do 24.2.2015
Adresa Trmická 843/7, 19000 Praha 9
předseda Ing. Jaroslav Polívka
Ve funkci od 20.2.2006 do 17.9.2013
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha 6
člen představenstva Mgr. Heda Polívková
Ve funkci od 20.2.2006 do 17.9.2013
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha 6
člen představenstva Lenka Polívková
Ve funkci od 20.2.2006 do 17.9.2013
Adresa Vilímovská 633/21, 16000 Praha 6
člen představenstva ing. Hynek Chudárek
Ve funkci od 23.2.1990 do 20.2.2006
Adresa Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4
předseda ing. Jaroslav Polívka
Ve funkci od 22.2.1994 do 20.2.2006
Adresa Vilimovská 21, Praha 6
člen představenstva Lenka Polívková
Ve funkci od 24.9.1997 do 20.2.2006
Adresa Vilimovská 21, Praha 6
člen představenstva ing. Ludvík Hainz
Ve funkci od 12.8.1996 do 24.9.1997
Adresa 125, Líšnice
člen představenstva ing. Milan Dobiáš
Ve funkci od 22.2.1994 do 12.8.1996
Adresa Českých bratří 1643, Louny
člen představenstva ing. Jaroslav Polívka
Ve funkci od 23.2.1990 do 22.2.1994
Adresa Vilimovská 21, Praha 6
předseda Josef Pavlíček
Ve funkci od 23.2.1990 do 22.2.1994
Adresa Rudoltičky 1853, Česká Třebová

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EXIMPO, akciová společnost

IČO (identifikační číslo): 00485942
Jméno: EXIMPO, akciová společnost
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 3. 1990
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Živnosti EXIMPO, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 4. 1993

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EXIMPO, akciová společnost

IČO: 00485942
Firma: EXIMPO, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 3. 1990

Sídlo EXIMPO, akciová společnost

Sídlo: Vilímovská 633/21, Praha 16000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí