Firma EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. IČO 25560280


EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. (25560280) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Okružní 234, Bradlec 293 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 1999 a je stále aktivní. EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20839
IČO (identifikační číslo osoby) 25560280
Jméno EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.4.1999
Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 18.6.2015 zřídila společnost EVEKTOR AEROTECHNIK a.s., se sídlem Letecká 1384, 686 04 Kunovice, IČ: 255 60 280, jako zástavce, zástavní právo ke svému obchodnímu závodu ve prospěch společnosti EVEKTOR, spol. s r. o., se sídlem Letecká 1008, 686 04 Kunovice, IČ: 163 61 733, jako zástavního věřitele, k zajištění pohledávek zástavního věřitele za zástavcem dle Rámcové smlouvy o financování ze dne 1.4.2015 a Dodatku č. 1 k Rámcové smlo uvě o financování ze dne 6.5.2015, a to až do souhrnné výše 60.000.000,-- Kč (slovy: Šedesát milionů korun českých). 22.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.4.2014
Na základě smlouvy o převodu části podniku uzavřené dne 12.10.2012 mezi EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. se sídlem Kunovice, Letecká čp.1384, PSČ 686 04, IČ:25560280 jako převodcem a CNC - MT s.r.o. se sídlem Moravská Třebová - Sušice 166, PSČ 571 01, IČ: 2885801 8 jako nabyvatelem byla vložena část podniku společnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s., a to její provozovny v Moravské Třebové, do základního kapitálu společnosti CNC - MT s.r.o. 18.12.2012
Řádná valná hromada společnosti rozhodla o záměru zvýšení základního jmění společnosti následujícím usnesením ze dne 22.9.1999: 12.10.1999 - 17.12.1999
Usnesení valné hromady: písm.a) Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti, a to z důvodu potřeby společnosti opatřit si v dostatečné výši prostředky nutné pro zajištění své podnikatelské činnosti: 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.b) 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění upsáním nových akcií peněžitými a nepeněžitými vklady předem určenými zájemci, a to peněžitý vklad zájemcem Rolfem Bertossou, Bad Ragaz, Švýcarsko, a nepeněžité vklady zájemcem AEROTECHNIK CZ, s.r.o., Kunovice-letiště a zájemcem EVEKTOR, spol. s r.o., Kunovice-letiště, 2. Valná hromada schvaluje, že základní jmění bude zvýšeno o částku celkem 196.500.000,-Kč, z toho hodnota 12.000.000,-Kč bude upsána peněžitým vkladem a hodnota 184.500.000,-Kč bude upsána nepeněžitými vklady, přičemž upisování akcií nad částku 196.500.000,-Kč se nepřipouští, 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.c) Valná hromada schvaluje: počet upisovaných akcií: 393 druh: akcie kmenové forma: akcie na majitele podoba: akcie listinné 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.d) Valná hromada schvaluje jmenovitou hodnotu upisovaných akcií: 500.000,-Kč za jednu akcii, tedy celkem 196.500.000 Kč za 393 akcií, 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.e) Valná hromada schvaluje emisní kurs upisovaných akcií: 500.000,-Kč/1 akcie, 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.f) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů, pokud se v tomto případě zvýšení základního jmění týká peněžitého vkladu, a to z důvodu efektivního přínosu předem určeného zájemce pro společnost, neboť tento zájemce umožní navázání obchodních vazeb společnosti v zahraničí, navíc samotný peněžitý vklad je důležitým přínosem pro další rozvoj podnikatelské činnosti společnosti, 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.g) 1. Valná hromada schvaluje, že zájemci Rolfu Bertossovi, nar. 28.11.1953, bytem Valenserstrasse 11, 7310 Bad Ragaz, Švýcarsko, bude nabídnuto k upsání 24 akcií, každá o nominální hodnotě po 500.000,-Kč, formou peněžitého vkladu: 2. Valná hromada schvaluje, že společnosti EVEKTOR, spol. s r.o. se sídlem Kunovice-letiště bude nabídnuto k upsání 191 akcií, každá o nominální hodnotě po 500.000,-Kč, formou nepeněžitého vkladu, 3. Valná hromada schvaluje, že společnosti AEROTECHNIK CZ, s.r.o. se sídlem Kunovice-letiště bude nabídnuto k upsání 178 akcií, každá o nominální hodnotě po 500.000,-Kč, formou nepeněžitého vkladu, 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.h) 1. Valná hromada schvaluje, že vlastní úpis akcií předem určenými zájemci proběhne upsáním do listiny upisovatelů v místě sídla společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu záměru o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, úpis bude považován za úspěšný dnem, kdy jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií dosáhne výše navrhovaného zvýšení základního jmění, nejpozději však do konce určené lhůty k upisování akcií, 2. Valná hromada schvaluje, že u peněžitého vkladu musí upisovatel po upsání akcií splatit 30% emisního kursu na účty společnosti č.072020-1245708263/0800 nebo č.072020-1245901223/0800 u České spořitelny a.s., pobočka Uh.Hradiště, a to nejpozději do 30 dnů od data upsání akcií peněžitým vkladem, zbylou hodnotu ve výši 70% pak do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení ZJ do obch.rejstříku, 12.10.1999 - 17.12.1999
Pro přepočet zahraniční měny na Kč se použije kurs ČNB stanovený ke dni připsání platby na uvedený účet. 12.10.1999 - 17.12.1999
3. Valná hromada schvaluje, že nepeněžité vklady musí upisovatelé po upsání akcií splatit nejpozději do 30 dnů od data upsání akcií nepeněžitými vklady, a to formou převedení vlastnických práv k nepeněžitým vkladům na společnost, u nemovitostí písemným prohlášením podle § 60 obch.zák. spolu s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a předáním nemovitostí společnosti, u obchodních podílů smlouvami o převodu obchodních podílů, u ostatního obchodního majetku /aktiv a pasiv/ smlouvami o převodu vlastnického práva k tomuto majetku: 12.10.1999 - 17.12.1999
písm.i) 1. Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu společnosti EVEKTOR, spol. s r.o., tj.: obchodní majetek společnosti se všemi aktivy a pasivy, včetně obchodních podílů v jiných společnostech, zjištěný ke dni 31.7.1999, konkrétně: 12.10.1999 - 17.12.1999
AKTIVA Stálá aktiva: 1. nehmotný investiční majetek (software, jiný nehmotný investiční majetek, nedokončené investice) 2. hmotný investiční majetek a) pozemky dle výpisu z LV č. 3561 pro k.ú. Mařatice, obec Uherské Hradiště: p.č. 858/38, ost. plocha, výměra 2.915 m2 p.č. 858/59, ost. plocha, výměra 1.888 m2 p.č. 858/68, ost. plocha, výměra 1.200 m2 p.č. 862/6, ost. plocha, výměra 571 m2 p.č. 862/19, ost. plocha, výměra 12 m2 p.č. 2065/28, ost. plocha, výměra 133 m2 p.č. 3158, ost.plocha, výměra 1.353 m2 b) stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář c) jiný hmotný investiční majetek d) nedokončené hmotné investice 12.10.1999 - 17.12.1999
3. finanční investice (obchodní podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem, tj. 100% podíl na základním jmění společností AEROTECHNIK CZ, s.r.o. a SEF, spol. sr.o., a jiné finanční investice, tj. půjčky AEROTECHNIKU CZ,s.r.o. a NOSTALGIA DESIGN, s.r.o.) 12.10.1999 - 17.12.1999
Oběžná aktiva: 1. zásoby (nedokončená výroba) 2. dlouhodobé pohledávky (pohledávky ke společníkům a sdružení) 3. krátkodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku, jiné pohledávky) 12.10.1999 - 17.12.1999
4. finanční majetek (hotovost, stav účtu v bance, akcie) 12.10.1999 - 17.12.1999
Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv 1. náklady příštích období-leasing osobních automobilů a výpočetní techniky 12.10.1999 - 17.12.1999
PASIVA Cizí zdroje: 1. krátkodobé závazky (závazky z obchodního styku, závazky ke společníkům a sdružení, závazky k zaměstnancům, jiné závazky) 2. bankovní úvěry a výpomoci (bankovní úvěry dlouhodobé, krátkodobé finanční výpomoci) Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv 1. leasing letounu P220 a dvou motorů do Vivatu 12.10.1999 - 17.12.1999
2. Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu společnosti EVEKTOR, spol. s r.o. ve výši 95.500.000,-Kč, jako tržní ocenění obchodního majetku a závazků společnosti, provedené dne 15.9.1999 znaleckým posudkem č. 111-45/99 znalce ing. Miloslava Smělíka, Kunovice, Lidická 574 a znaleckým posudkem č. 2331-250/99 znalce ing. Vojtěcha Masaříka, Uherské Hradiště, U dvora 1082, uvedené znalecké posudky tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu: 12.10.1999 - 17.12.1999
3. Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu společnosti AEROTECHNIK CZ s.r.o., tj. obchodní majetek společnosti se všemi aktivy a pasivy, zjištěný ke dni 31.7.1999, konkrétně: 12.10.1999 - 17.12.1999
AKTIVA (zjištěná v závodu v Moravské Třebové) Stálá aktiva: 1. hmotný investiční majetek a) pozemek dle výpisu z LV č. 262 pro k.ú. Staré Město u Mor. Třebové, obec Staré Město: p.č. 73/2, zast.plocha, výměra 211 m2 b) budovy, haly a stavby: - stavby v k.ú. Moravská Třebová, v areálu závodu: vrátnice na p.č. 3819/1 sklad chemikálií na p.č. 3819/6 přístřešek pro kola na p.č. 3819/4 hala I-administrativní část, na p.č. 3819/9 hala I-provozní část, na p.č. 3819/9 hala II-na p.č. 3822/4 hala III-na p.č. 3822/5 garáže na p.č. 3819/10 venkovní úpravy - stavby v k.ú. Staré Město u Mor.Třebové, v areálu letiště: hala na p.č. 73/2 c) stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář d) jiný hmotný investiční majetek e) nedokončené hmotné investice Oběžná aktiva: 1. zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, poskytnuté zálohy na zásoby) 2. dlouhodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku, jiné pohledávky) 3. krátkodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku) 4. finanční majetek (hotovost, stav účtu v bance) 12.10.1999 - 17.12.1999
Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv 1. náklady příštích období-leasing osobního automobilu Felicia 2. příjmy příštích období-stav spojovacího účtu mezi závodem v Mor.Třebové a v Kunovicích 12.10.1999 - 17.12.1999
PASIVA (zjištěná v závodu v Moravské Třebové) Cizí zdroje: 1. dlouhodobé závazky (jiné dlouhodobé závazky) 2. krátkodobé závazky (závazky z obchodního styku, závazky k zaměstnancům, jiné závazky) 12.10.1999 - 17.12.1999
AKTIVA (zjištěná v závodu v Kunovicích) Stálá aktiva: 1. nehmotný investiční majetek (jiný nehmotný investiční majetek) 2. hmotný investiční majetek a) pozemky dle výpisu z LV č. 4205 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice (ve zjednodušené evidenci: p.č. 7218/15, původ PK, výměra 1.251 m2 p.č. 7218/16, původ PK, výměra 2.940 m2 p.č. 7218/17, původ PK, výměra 1.538 m2 p.č. 7218/18, původ PK, výměra 1.818 m2 p.č. 7218/19, původ PK, výměra 1.828 m2 p.č. 7218/20, původ PK, výměra 2.190 m2 12.10.1999 - 17.12.1999
b) budovy, haly a stavby: stavby v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště, v areálu závodu: provozní hala na p.č. 3663 provozní hala II - na části p.č. 3664 provozní hala III - na části p.č. 3664 administrativně provozní objekt na p.č. 3665/2 s kotelnou na p.č. 3874 provozní hala VI na části p.č. 3666/2 provozní hala VII na části p.č. 3673/3 sklad PHM (nadzemní části) VIII na p.č. 3673/4 nádrže skladu PHM na p.č. 3673/4 a 3660/3 ČOV na p.č. 3665/3 přístřešek pro kola na p.č. 3665/1 venkovní úpravy c) stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář d) jiný hmotný investiční majetek e) nedokončené hmotné investice 12.10.1999 - 17.12.1999
Oběžná aktiva: 1. zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, poskytnuté zálohy na zásoby) 2. dlouhodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku, pohledávky ke společníkům a sdružení, jiné pohledávky) 3. krátkodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku) 4. finanční majetek (hotovost, stav účtu v bance) Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv 1. náklady příštích období-leasing CNC frézky, ohýbačky automobilů 2. příjmy příštích období-stav spojovacího účtu mezi závodem v Mor.Třebové a v Kunovicích 3. dohadné účty aktivní (nevyúčtované zakázky) 12.10.1999 - 17.12.1999
PASIVA (zjištěná v závodu v Kunovicích) Cizí zdroje: 1. dlouhodobé závazky (jiné dlouhodobé závazky) 2. krátkodobé závazky (závazky z obchodního styku, závazky k zaměstnancům, jiné závazky) 3. Bankovní úvěry a výpomoci (bankovní úvěry dlouhodobé) Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv 1.leasing letounu P220 a dvou motorů do Vivatu 12.10.1999 - 17.12.1999
4. Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu společnosti AEROTECHNIK CZ s.r.o. ve výši 89.000.000,-Kč, jako tržní ocenění obchodního majetku a závazků společnosti, provedené dne 15.8.1999 znaleckým posudkem č. 112-46/99 znalce ing. Miloslava Smělíka, Kunovice, Lidická 574 a znaleckým posudkem č. 2332-251/99 znalce ing. Vojtěcha Masaříka, Uherské Hradiště, U dvora 1082, uvedené znalecké posudky tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, 12.10.1999 - 17.12.1999
5. Valná hromada schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanoveného znaleckými posudky, a jmenovitou hodnotou akcií ( v případě nepeněžitého vkladu společnosti EVEKTOR, spol. s r.o. ve výši 16.134,-Kč a společnosti AEROTECHNIK CZ, s.r.o. ve výši 148.739,-Kč) nebude považován za emisní ážio a bude převeden do rezervního fondu společnosti formou příplatků společníků nad hodnotu vkladu. 12.10.1999 - 17.12.1999

Aktuální kontaktní údaje EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Kapitál EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

zakladni jmění 209 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.7.2001
zakladni jmění 209 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.1999 - 17.7.2001
zakladni jmění 12 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.4.1999 - 17.12.1999

Akcie EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 254 30.4.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 393 30.4.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 393 17.12.1999 - 30.4.2014
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 254 9.4.1999 - 30.4.2014

Sídlo EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Okružní 234 , Bradlec 293 06 22.6.2015
Adresa Letecká 1384 , Kunovice 686 04 9.4.2015 - 22.6.2015
Adresa Letecká 1384 , Kunovice 686 04 12.6.2002 - 9.4.2015
Adresa 686 04 Kunovice - letiště Česká republika
9.4.1999 - 12.6.2002

Předmět podnikání EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 12.5.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.4.2011
zámečnictví, nástrojářství 7.4.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.9.2003 - 7.4.2011
výroba, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky 14.9.2000 - 7.4.2011
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 17.12.1999 - 7.4.2011
ubytovací služby 17.12.1999 - 7.4.2011
zámečnictví 17.12.1999 - 7.4.2011
kurzy výcviku pilotů 17.12.1999 - 7.4.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.4.1999 - 7.4.2011
konstrukční práce strojírenské 9.4.1999 - 7.4.2011
reprografické práce 9.4.1999 - 7.4.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 9.4.1999 - 7.4.2011

vedení firmy EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Statutární orgán EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují a podepisují se za ni současně vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis a uvedou též označení své funkce. 9.4.2015
Společnost zastupuje a podepisuje se za ni každý člen představenstva samostatně a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis a uvede též označení své funkce. 9.4.1999 - 9.4.2015
předseda představenstva Ing. Jiří Duchtík 8.3.2018
Vznik členství 25.1.2018
Vznik funkce 25.1.2018
Adresa: Vladislava Perutky 1309 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Ing. Josef Vávra 8.3.2018
Vznik členství 25.1.2018
Vznik funkce 25.1.2018
Adresa: Horní Podvinohradí 661 , Buchlovice 687 08
místopředseda představenstva Ing. Marián Mečiar 9.4.1999 - 17.7.2001
Zánik funkce 2.2.2001
Adresa: Mladá 835 , Hluk 687 25
člen představenstva Ing. Václav Zajíc 9.4.1999 - 17.7.2001
Zánik funkce 1.1.2001
Adresa: Bedřicha Buchlovana 880 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Jaroslav Růžička 9.4.1999 - 13.1.2005
Vznik funkce 9.4.1999
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: Václava Kulíška 1193 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Josef Vávra 9.4.1999 - 13.1.2005
Vznik funkce 9.4.1999
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: Horní Podvinohradí 661 , Buchlovice 687 08
člen představenstva JUDr. Libor Duchtík 9.4.1999 - 13.1.2005
Vznik funkce 9.4.1999
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: Vladislava Perutky 1309 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Karel Jelínek 17.7.2001 - 13.1.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
11 Roe End, Roe Green, London NW9 9BL,United Kingdom
člen představenstva Tomáš Kokoška 17.7.2001 - 13.1.2005
Vznik funkce 2.2.2001
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: U Dvora 1082 , Uherské Hradiště, Mařatice Česká republika
předseda představenstva Ing. Jaroslav Růžička 13.1.2005 - 7.4.2011
Vznik funkce 23.9.2004
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: 220 , Stříbrnice 687 09
místopředseda představenstva Ing. Josef Vávra 13.1.2005 - 7.4.2011
Vznik funkce 23.9.2004
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: Horní Podvinohradí 661 , Buchlovice 687 08
člen představenstva JUDr. Libor Duchtík 13.1.2005 - 7.4.2011
Vznik funkce 23.9.2004
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: Vladislava Perutky 1309 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Jaroslav Růžička 7.4.2011 - 22.2.2014
Vznik členství 25.3.2011
Vznik funkce 25.3.2011
Adresa: 220 , Stříbrnice 687 09
místopředseda představenstva Ing. Josef Vávra 7.4.2011 - 22.2.2014
Vznik členství 25.3.2011
Vznik funkce 25.3.2011
Adresa: Horní Podvinohradí 661 , Buchlovice 687 08
člen představenstva JUDr. Libor Duchtík 7.4.2011 - 22.2.2014
Vznik členství 25.3.2011
Adresa: Vladislava Perutky 1309 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Jaroslav Růžička 22.2.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 5.3.2015
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 5.3.2015
Adresa: 220 , Stříbrnice 687 09
místopředseda představenstva Ing. Josef Vávra 22.2.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 5.3.2015
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 5.3.2015
Adresa: Horní Podvinohradí 661 , Buchlovice 687 08
člen představenstva JUDr. Libor Duchtík 22.2.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 5.3.2015
Adresa: Vladislava Perutky 1309 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Václav Zajíc 9.4.2015 - 19.1.2017
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 11.4.2016
Vznik funkce 5.3.2015
Zánik funkce 11.4.2016
Adresa: Bedřicha Buchlovana 880 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Kim Fah Wong 9.4.2015 - 19.1.2017
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 25.10.2016
Vznik funkce 5.3.2015
Zánik funkce 25.10.2016
Adresa: 27 Medan Athinahapan 1, Taman Tun Dr. Ismail , 60000 Kuala Lumpur Malajsie
člen představenstva Kok Ooi Low 9.4.2015 - 19.1.2017
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 25.10.2016
Zánik funkce 25.10.2016
Adresa: 14, Jalan Desa Maju, Taman Desa , 58100 Kuala Lumpur Malajsie
předseda představenstva Azhari Mohd Dahlan 19.1.2017 - 25.1.2017
Vznik členství 25.10.2016
Zánik členství 29.11.2016
Vznik funkce 25.10.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Jalan Kiara 2 , 50480 Kuala Lumpur, Mont Kiara Malajsie
místopředseda představenstva Jaromír Matuška 19.1.2017 - 25.1.2017
Vznik členství 25.10.2016
Vznik funkce 25.10.2016
Zánik funkce 29.11.2016
Adresa: Břehy 357 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda představenstva Ahmad Jauhari Bin Yahya 25.1.2017 - 7.6.2017
Vznik členství 29.11.2016
Zánik členství 30.3.2017
Vznik funkce 29.11.2016
Zánik funkce 30.3.2017
Adresa: No 9, Lengkok Zaaba 2, Taman Tun Dr. Ismail , 600000 Kuala Lumpur Malajsie
člen představenstva Ing. Michal Jakšík 19.1.2017 - 8.3.2018
Vznik členství 25.10.2016
Zánik členství 25.1.2018
Adresa: Nad Hřištěm 1576 , Staré Město 686 03
předseda představenstva Ing. Jaromír Matuška 25.1.2017 - 8.3.2018
Vznik členství 25.10.2016
Zánik členství 25.1.2018
Vznik funkce 29.11.2016
Zánik funkce 25.1.2018
Adresa: Břehy 357 , Veselí nad Moravou 698 01
místopředseda představenstva Dr. Gerd Berchtold 7.6.2017 - 8.3.2018
Vznik členství 3.4.2017
Zánik členství 20.11.2017
Vznik funkce 3.4.2017
Zánik funkce 20.11.2017
Adresa: Eichtweide 45 , Weilhem, 823 65 Spolková republika Německo
člen představenstva Martin Růžička 8.3.2018 - 2.7.2018
Vznik členství 25.1.2018
Zánik členství 12.3.2018
Adresa: Václava Kulíška 1193 , Uherské Hradiště 686 05

Dozorčí rada EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Bečicová 30.9.2017
Vznik členství 14.7.2017
Vznik funkce 14.7.2017
Adresa: Železniční 152 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Hana Žáková 30.9.2017
Vznik členství 14.7.2017
Adresa: Masarykovo náměstí 19 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Vít Kotek 7.2.2018
Vznik členství 14.7.2017
Adresa: Zemědělská 237 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Kutálek 9.4.1999 - 17.7.2001
Zánik funkce 1.1.2001
Adresa: Rudy Kubíčka 998 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Ing. Roman Fantura 9.4.1999 - 13.1.2005
Vznik funkce 9.4.1999
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: Nad Špitálkami 1041 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady JUDr. Hana Salaquardová 9.4.1999 - 13.1.2005
Vznik funkce 9.4.1999
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: Nivnická 1582 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Pavla Severová 17.7.2001 - 13.1.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 23.9.2004
Adresa: nám. sv. Ondřeje 222 , Uherský Ostroh 687 24
předseda dozorčí rady Ing. Roman Fantura 13.1.2005 - 7.4.2011
Vznik funkce 23.9.2004
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: Nad Špitálkami 1041 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Josef Daněk 13.1.2005 - 7.4.2011
Vznik funkce 17.9.2004
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Hutník 1416 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Pavla Severová 13.1.2005 - 7.4.2011
Vznik funkce 23.9.2004
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: nám. sv. Ondřeje 222 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Ing. Jitka Foltýnková 7.4.2011 - 19.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Adresa: Finská čtvrť 1583 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Ing. Pavla Severová 7.4.2011 - 4.5.2014
Vznik členství 25.3.2011
Adresa: nám. sv. Ondřeje 222 , Uherský Ostroh 687 24
předseda dozorčí rady Josef Martinák 7.4.2011 - 30.9.2017
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2011
Zánik funkce 1.4.2016
Adresa: Štěpnická 1043 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Ing. Jitka Foltýnková 19.1.2014 - 30.9.2017
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 25.3.2016
Adresa: Finská čtvrť 1583 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Ing. Pavla Severová 4.5.2014 - 30.9.2017
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 25.3.2016
Adresa: nám. sv. Ondřeje 222 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Vít Kotek 30.9.2017 - 7.2.2018
Vznik členství 14.7.2017
Adresa: Chaloupky 582 , Veselí nad Moravou 698 01

Sbírka Listin EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20839/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 + zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2014 16.12.2015 18.12.2015 36
B 20839/SL 74 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 21.7.2015 11.8.2015 30.9.2015 4
B 2942/SL 73 insolvenční rozhodnutí zahaj.insol.řízení Městský soud v Praze 9.7.2015 9.7.2015 15.7.2015 1
B 2942/SL 71 ostatní exekuce se zastavuje Městský soud v Praze 27.4.2015 6.5.2015 11.5.2015 1
B 2942/SL 70 ostatní protokol č.1/2015 Městský soud v Praze 5.3.2015 25.3.2015 13.4.2015 1
B 2942/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.3.2015 25.3.2015 13.4.2015 5
B 2942/SL 68 notářský zápis [NZ 64/2015] rozh. VH Městský soud v Praze 5.3.2015 25.3.2015 13.4.2015 13
B 2942/SL 67 ostatní vyrozumění o zahájení exekučního řízení Městský soud v Praze 13.1.2015 25.3.2015 8.4.2015 3
B 2942/SL 66 ostatní exekuční příkaz Městský soud v Praze 25.3.2015 25.3.2015 8.4.2015 2
B 2942/SL 64 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 27.6.2014 10.10.2014 15.10.2014 17
B 2942/SL 63 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 30.6.2014 10.10.2014 15.10.2014 8
B 2942/SL 62 notářský zápis rozhod. VH, NZ 29/14 Městský soud v Praze 24.4.2014 30.4.2014 6.5.2014 15
B 2942/SL 61 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 5.8.2013 3.10.2013 4.10.2013 6
B 2942/SL 60 zpráva auditora Městský soud v Praze 1.7.2013 3.10.2013 4.10.2013 2
B 2942/SL 59 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 28.6.2013 3.10.2013 4.10.2013 7
B 2942/SL 57 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 12.10.2012 18.12.2012 16.1.2013 4
B 2942/SL 56 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 4.8.2012 31.10.2012 31.10.2012 6
B 2942/SL 54 zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 16.7.2012 31.10.2012 31.10.2012 2
B 2942/SL 53 výroční zpráva 2011 Městský soud v Praze 29.6.2012 31.10.2012 31.10.2012 7
B 2942/SL 52 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 21.6.2011 6.12.2011 13
B 2942/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2011 17.5.2011 8
B 2942/SL 50 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 62/11 Městský soud v Praze 6.5.2011 17.5.2011 5
B 2942/SL 49 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 12.4.2011 17.5.2011 1
B 2942/SL 48 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.3.2011 17.5.2011 5
B 2942/SL 47 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 25.3.2011 17.5.2011 6
B 2942/SL 46 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 15.9.2010 14.10.2010 19
B 2942/SL 45 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 28.6.2010 2.7.2010 13
B 2942/SL 43 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 1.8.2008 12.11.2009 6
B 2942/SL 42 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 12.10.2009 20.10.2009 19
B 2942/SL 40 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 30.6.2008 16.4.2009 19
B 2942/SL 39 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 25.6.2008 16.4.2009 13
B 2942/SL 38 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 30.7.2007 10.4.2009 30
B 2942/SL 37 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 30.6.2006 12.10.2006 37
B 2942/SL 36 ostatní -oznámení o konání řádné VH Městský soud v Praze 1.7.2005 15.11.2005 6
B 2942/SL 35 výroční zpráva -2004 Městský soud v Praze 30.6.2005 15.11.2005 30
B 2942/SL 34 výroční zpráva -2003 Městský soud v Praze 30.6.2004 26.1.2005 18
B 2942/SL 33 účetní závěrka -2003 Městský soud v Praze 25.6.2004 26.1.2005 12
B 2942/SL 32 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 23.9.2004 26.1.2005 7
B 2942/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2004 26.1.2005 14
B 2942/SL 30 notářský zápis -NZ 221/2004-rizh. VH Městský soud v Praze 23.9.2004 26.1.2005 4
B 2942/SL 29 ostatní -zpráva doz. rady Městský soud v Praze 30.6.2004 26.1.2005 1
B 2942/SL 28 ostatní -oznámení o kon. řádné VH Městský soud v Praze 7.7.2004 26.1.2005 3
B 2942/SL 27 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 23.9.2004 26.1.2005 6
B 2942/SL 26 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 1.8.2003 8.12.2003 7
B 2942/SL 24 ostatní -protokol představenstva Městský soud v Praze 30.6.2003 8.12.2003 2
B 2942/SL 23 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 8.12.2003 30
B 2942/SL 22 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 26.8.2003 30.9.2003 4
B 2942/SL 21 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 26.8.2003 30.9.2003 3
B 2942/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 26.8.2003 30.9.2003 4
B 2942/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.2003 30.9.2003 13
B 2942/SL 18 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 30.6.2002 24.9.2002 34
B 2942/SL 17 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2002 19.6.2002 9
B 2942/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.10.1998 19.6.2002 14
B 2942/SL 15 notářský zápis - rozhodn.VH Městský soud v Praze 29.4.2002 19.6.2002 17
B 2942/SL 13 ostatní - protokol z představen. Městský soud v Praze 5.2.2001 6.9.2001 1
B 2942/SL 12 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 20.12.2000 6.9.2001 6
B 2942/SL 11 účetní závěrka 1999 Městský soud v Praze 30.6.2000 13.9.2000 14
B 2942/SL 9 ostatní - převod vlastnických práv 2x Městský soud v Praze 31.10.1999 30.12.1999 16
B 2942/SL 10 ostatní - převod OP 2x Městský soud v Praze 25.10.1999 30.12.1999 2
B 2942/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Městský soud v Praze 22.9.1999 20.10.1999 40
B 2942/SL 6 posudek znalce - č. 111-45/99 Městský soud v Praze 15.9.1999 15.10.1999 193
B 2942/SL 5 posudek znalce - č. 112-46/99 Městský soud v Praze 15.8.1999 15.10.1999 140
B 2942/SL 4 posudek znalce - č. 2331-250/99 Městský soud v Praze 15.9.1999 15.10.1999 192
B 2942/SL 2 ostatní - výzva k upisování, podmínky Městský soud v Praze 21.10.1998 19.4.1999 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

IČO (identifikační číslo) 25560280
Jméno EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 9.4.1999
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Živnosti a provozovny EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1000943372
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Letecká 1384, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1000943364
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 2.8.2000

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Letecká 1384, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1000943364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.1999

Živnost č. 3 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1003242766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.4.2011

Živnost č. 4 Reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Konstrukční práce strojírenské

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Kurzy výcviku pilotů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 výroba, údržba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Vávra
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Duchtík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

IČO: 25560280
Firma: EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Bradlec
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.4.1999

Sídlo EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Sídlo: Okružní 234, Bradlec 293 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Výroba zámků a kování
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image