Hlavní navigace

FIRMA ENERGY 21 s.r.o. IČO: 27865789

ENERGY 21 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ENERGY 21 s.r.o. (27865789) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 620/3, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2007 a je stále aktivní. ENERGY 21 s.r.o. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o ENERGY 21 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ENERGY 21 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ENERGY 21 s.r.o.

Soud: Městský soud v Praze 5. 3. 2007
Spisová značka: C 357205
IČO (identifikační číslo osoby): 27865789
Jméno: ENERGY 21 a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.2007
Zapsána dne: 5.3.2007
Na základě smlouvy o převodu závodu ze dne 16. 12. 2021 (dále jen Smlouva) uzavřené mezi obchodní společností ENERGY 21 s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 27865789 (dále jen Prodávající), a obchodní společností E nery Services CZ s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 09712925 (dále jen Kupující), byl na Kupujícího převeden obchodní závod Prodávajícího včetně veškerého souvisejícího jmění, smluv, zaměstnanců a závazků, které s obchodním závodem souvisí, s výhradou jmění, smluv a závazků, jež jsou blíže specifikovány ve Smlouvě, zejména s výhradou 100% podílu Prodávajícího v obchodní společnosti SOLAR 8 s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, identifika ční číslo: 29005833, a 100% podílu Prodávajícího v obchodní společnosti SOLAR 10 s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 03152979. 1.1.2022
Obchodní společnost změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.11.2021
Snižuje se základní kapitál společnosti o částku 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých na částku 2 429 150,- Kč, tj. dva miliony čtyři sta dvacet devět tisíc jedno sto padesát korun český ch Snížení základního kapitálu bude provedeno takto: - základní kapitál se snižuje z důvodu a účelu výplaty jedinému akcionáři a restrukturalizace závazkových vztahů mezi jediným akcionářem a společností - základní kapitál se snižuje o částku 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých, a to snížením jmenovité hodnoty akcií - Snížení základního kapitálu z výše uvedeného důvodu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií a provede se výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou a to tak, že z původní jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 1 000,00 Kč, tj. jeden tisíc kor un českých na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,- Kč, tj. deset korun českých. Počet akcií zůstává stejný tedy 242915 kusů a změna jmenovité hodnoty se dotkne všech 242915 kusů akcií společnosti. - Částka 240 485 850,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých bude vyplacena jedinému akcionáři. - Jelikož v důsledku snížení základního kapitálu mají být předloženy společnosti akcie, představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem postupu podle § 525 zákona 90/2012 Sb.. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona 90/2012 Sb.. 31.7.2017 - 7.12.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s., a to takto: 1) Důvody zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je především posílení vnitřních zdrojů společnosti a zvýšení vlastního kapitálu společnosti pro její další podnikatelskou činnost. 2) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ENERGY 21 a.s. o částku ve výši 92,915.000,- Kč (devadesát dva milionů devět set patnáct tisíc korun českých), tj. z částky 150,000.000,- Kč (sto padesát milionů korun českých) na částku 242,915.000,- Kč (dvě stě čt yřicet dva milionů devět set patnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 92915 (devadesáti dvou tisíc devět seti patnácti) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie n ebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 4) Úpis dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Veškeré nově upisované akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen ?dohoda akcionářů?). 5) Emisní kurs: Emisní kurs každé nové akcie činí 7555,29,- Kč (sedm tisíc pět set padesát pět korun českých a dvacet devět haléřů korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 702.000.000,- Kč (sedm set dva miliónů korun českých). Částka přesahující jmenovi tou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 609.085.000,- Kč (šest set devět miliónů osmdesát pět tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 6) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku: Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo spol ečnosti - Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ 186 00 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů. 7) Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen ?akcionář?nebo ?akcionáři?) povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. 8) Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: Připouští se možnost započtení pohledávky akcionáře společnosti ? obchodní společnosti RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l., reg.č.: B 151586, se sídlem 67, rue Ermesinde, L ? 1469 Luxembourg (dále jen ?RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l.?), vzniklé: - na základě smlouvy o půjčce (FACILITY AGREEMENT) uzavřené mezi RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. a Společností dne 11. května 2010, na základě které se RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. zavázala poskytnout Společnosti úvěr až do celkové výše 702,000,000,- Kč, jehož výše v současné době činí 702,000,000,- Kč (sedm set dva miliónů korun českých), proti pohledávce společnosti za obchodní společnosti RADIANCE ENERGY HOLDING S.? r.l. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií. 9) Schválení pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení. Akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávky akcionáře uvedené v bodě 9) tohoto notářskéh o zápisu proti pohledávce společnosti ENERGY 21 a.s. za akcionářem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, takto: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti ENERGY 21 a.s. akcionáři do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 28.6.2011 - 5.8.2011
Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem dozorčí rady společnosti, podmínky převodu stanoví článek V. stanov společnosti. 17.8.2010 - 22.11.2011
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti, podmínky převodu stanoví článek V. stanov společnosti. 9.9.2009 - 17.8.2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady společnosti. 13.3.2009 - 9.9.2009
NATLAND Investment Group B.V., reg. č. 342675030000, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EN ERGY 21 a.s., IČ:27865789, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 13083, takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ENERGY 21 a.s. o částku 148.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet osm milionů korun českých), tj. z částky 2,000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na částku 150.000.000, -Kč (sto padesát milionů sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšen í základního kapitáu společnosti ENERGY 21 a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 14 800 (slovy: čtrnáct tisíc osm set ) o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými ak ciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Investment Group B.V., reg. č. 342675030000, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizotemské království, který upíše všech 14 800 (slovy: čtrnáct tisíc osm set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10. 000,- Kč (deset tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmeno vité hodnoty akcií, výše emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo Společnosti - Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti? tj. společnosti NATLAND Investment Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společno sti ENERGY 21 a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uv edené lhůty pro úpis akcií. Peněžitý vklad a způsob jeho splácení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upsaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Upisovatel je povine splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5001044198/5500, vedený u Raiffeisen bank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do jednoho (1) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. 21.3.2008 - 1.4.2008
Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady. 30.4.2007 - 13.3.2009

Kapitál ENERGY 21 s.r.o.

Základní kapitál 10 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.2021
Základní kapitál 2 429 150 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2017  - 1.11.2021
Základní kapitál 242 915 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2011  - 7.12.2017
Základní kapitál 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.2008  - 5.8.2011
Základní kapitál 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2008  - 29.7.2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2007  - 7.4.2008

Akcie ENERGY 21 s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 242 915 7.12.2017  - 1.11.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 242 915 5.8.2011  - 7.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 150 000 10.12.2008  - 5.8.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 7.4.2008  - 10.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 30.4.2007  - 7.4.2008
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 16.4.2007  - 30.4.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 5.3.2007  - 16.4.2007

Sídlo ENERGY 21 s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Pobřežní 620/3, Praha 18600, Česká republika 15.7.2021
Adresa: Pobřežní 3/620, Praha 8 18600, Česká republika 9.9.2009 - 15.7.2021
Adresa: Pobřežní 3, Praha 8 18600, Česká republika 9.12.2008 - 9.9.2009
Adresa: Koněvova 2660/141, Praha 3 13083, Česká republika 5.3.2007 - 9.12.2008

Předmět podnikání ENERGY 21 s.r.o.

Platnost údajů od - do
Zprostředkování obchodu a služeb 26.7.2021
Poskytování technických služeb 26.7.2021
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 26.7.2021
Velkoobchod a maloobchod 26.7.2021
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 26.7.2021
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.7.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.3.2009 - 26.7.2021
zprostředkování obchodu a služeb 28.6.2007 - 13.3.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 28.6.2007 - 13.3.2009
velkoobchod 28.6.2007 - 13.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.6.2007 - 13.3.2009
poskytování technických služeb 28.6.2007 - 13.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 28.6.2007 - 13.3.2009

Vedení firmy ENERGY 21 s.r.o.

Statutární orgán ENERGY 21 s.r.o.

Jednatel Ing. Pavel Maleček
Ve funkci od 1.11.2021
Adresa Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice
jednatel Lukáš Kubásek
Ve funkci od 5.4.2022
Adresa K. Světlé 519, 25230 Řevnice
Jednatel Lubomíra Stránská
Ve funkci od 1.11.2021 do 5.4.2022
Adresa Hořelická 1231/41, 25219 Rudná
Člen správní rady Ing. Lubomíra Stránská
Ve funkci od 26.7.2021 do 1.11.2021
Adresa Hořelická 1231/41, 25219 Rudná
Předseda správní rady Ing. Pavel Maleček
Ve funkci od 26.7.2021 do 1.11.2021
Adresa Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice
člen představenstva Jan Berný
Ve funkci od 11.6.2018 do 26.7.2021
Adresa Za Klokočkou 369, 25070 Odolena Voda
člen představenstva Ing. Lubomíra Stránská
Ve funkci od 27.10.2016 do 26.7.2021
Adresa Hořelická 1231/41, 25219 Rudná
předseda představenstva Ing. Pavel Maleček
Ve funkci od 6.3.2019 do 26.7.2021
Adresa Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice
předseda představenstva Ing. Pavel Maleček
Ve funkci od 24.3.2014 do 6.3.2019
Adresa Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice
člen představenstva Jan Berný
Ve funkci od 24.3.2014 do 11.6.2018
Adresa Za Klokočkou 369, 25070 Odolena Voda
člen představenstva Jan Berný
Ve funkci od 24.3.2014 do 11.6.2018
Adresa Za Klokočkou 369, 25070 Odolena Voda
člen představenstva Lubomíra Stránská
Ve funkci od 15.7.2015 do 27.10.2016
Adresa Hořelická 1231/41, 25219 Rudná
člen představenstva Lubomíra Stránská
Ve funkci od 15.7.2015 do 27.10.2016
Adresa Hořelická 1231/41, 25219 Rudná
člen představenstva Lubomíra Stránská
Ve funkci od 22.11.2011 do 15.7.2015
Adresa Hořelická 1231, 25229 Rudná
předseda představenstva Ing. Pavel Maleček
Ve funkci od 29.8.2011 do 24.3.2014
Adresa Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice
člen představenstva Jan Berný
Ve funkci od 9.11.2013 do 24.3.2014
Adresa Za Klokočkou 369, 25070 Odolena Voda
člen představenstva Jan Berný
Ve funkci od 22.11.2011 do 9.11.2013
Adresa Za Klokočkou 369, 25070 Odolena Voda
Jan Berný
Ve funkci od 29.7.2008 do 22.11.2011
Adresa Za Klokočkou 369, 25070 Odolena Voda
předseda představenstva Ing. Daniel Kunz
Ve funkci od 8.9.2008 do 29.8.2011
Adresa Ke Stromečkům 1363, 25301 Hostivice
člen představenstva Ing. Pavel Maleček
Ve funkci od 13.3.2009 do 29.8.2011
Adresa Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice
Člen Roman Skalický
Ve funkci od 16.4.2007 do 13.3.2009
Adresa Svépomoc II/10, 75000 Přerov
předseda Gary Wheatley Mazzotti
Ve funkci od 13.5.2008 do 8.9.2008
Adresa Třešňovka 425, 25262 Horoměřice
Ing. Tomáš Buzrla
Ve funkci od 13.5.2008 do 29.7.2008
Adresa Selská 26, 75124 Přerov
Předseda Tomáš Buzrla
Ve funkci od 16.4.2007 do 13.5.2008
Adresa Selská 26, 75124 Přerov
Člen Ing. Zdeňka Maršálková
Ve funkci od 24.5.2007 do 13.5.2008
Adresa Čs. Armády 506, 41108 Štětí
člen představenstva Tomáš Uhrík
Ve funkci od 5.3.2007 do 24.5.2007
Adresa Slavíkova 1389/2, 70800 Ostrava

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ENERGY 21 s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 27865789
Jméno: ENERGY 21 s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 5. 3. 2007
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo ENERGY 21 s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 18600

Živnosti ENERGY 21 s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 6. 2007

Statutární orgán ENERGY 21 s.r.o.

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Maleček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Berný
Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomíra Stránská

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ENERGY 21 s.r.o.

IČO: 27865789
Firma: ENERGY 21 s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 5. 3. 2007

Sídlo ENERGY 21 s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 18600

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti